Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻOŁNIERCZUK-KIELISZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne bezrobotnych - możliwości i formy ich zaspokajania.
Tytuł angielski: Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them.
Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa B., Pacian Anna, Skórzyńska Hanna, Żołnierczuk-Kieliszek Dorota
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.762-767, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Najbardziej dotkliwym kosztem przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju jest wysoki poziom bezrobocia, pociągający za sobą liczne negatywne konsekwencje. W społecznych następstwach bezrobocia niebagatelne znaczenie odgrywają skutki zdrowotne ponoszone przez samych bezrobotnych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Celem badań było rozpoznanie problemów zdrowotnych osób pozostających bez pracy oraz możliwości i form ich zaspokajania. Badania przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2002 wśród 200 zarejestrowanych w rejonowym i powiatowym urzędach pracy w Lublinie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows za pomocą testu chý na niezależność, przyjmując poziom istotności p ó 0,05. Wyniki badań wykazały, że brak pracy i pogarszające się warunki życia wpłynęły negatywnie na ogólny stan zdrowia bezrobotnych, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Najczęściej występującymi dolegliwościami psychosomatycznymi były: bóle głowy, brzucha, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, zaburzenia snu. Bezczynność zawodowa przyczynia się również do wystąpienia zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że bezrobotni, głównie z racji złej sytuacji finansowej ograniczają realizację swoich potrzeb zdrowotnych oraz nie podejmują właściwego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The most painful price to pay for social and economic transformations in our country is high level of unemployment, triggering all kinds of negative consequences. Health consequences that the unemployed as well as their families and the whole society suffer from play an important role in social consequences of unemployment. The aim of the study was to recognize the health problems of jobless people as well as the possibilities and forms of solving these problems The research was carried out in April 2002 among 200 unemployed people registered in the Regional and District Labour Office in Lublin. The instrument of the research was a survey questionnaire. The results of the research showed that the lack of job and worsening standard of living had a negative influence on the general state of health of the unemployed. Long-lasting unemployment also influenced the deterioration of physical health among the respondents. The most frequent psychosomatic ailments were: headaches, stomachaches, nausea and vomiting, pains in the chest, lack of appetite, sleep disorders. Unemployment also contributed to the occurrence of mental diseases, diseases of the circulatory and digestive systems.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wizerunek wyrobów tytoniowych na łamach "Gazety Wyborczej" w 2001 roku.
  Tytuł angielski: The image of tobacco products in the columns of "Gazeta Wyborcza" in the year 2001.
  Autorzy: Żołnierczuk-Kieliszek Dorota, Pacian Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.1009-1015, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza informacji dotyczącej problematyki tytoniowej na łamach "Gazety Wyborczej" w 2001 r. oraz liczby i rodzaju reklam zarówno promujących wyroby tytoniowe, jak i antynikotynowych. Analizą objęto 341 artykułów prasowych, których przynajmniej fragment dotyczył problematyki tytoniowej, 388 reklam wyrobów tytoniowych oraz 21 reklam środków służących porzuceniu nałogu palenia tytoniu. Analizowano zarówno treść artykułu lub reklamy, jak i sposób jej ekspozycji. W 2001 r. "Gazeta Wyborcza" poruszyła różnorodne aspekty problematyki tytoniowej - zarówno z perspektywy interesów promotorów zdrowia, jak i przedstawnicieli przemysłu tytoniowego i plantatorów tytoniu. Najliczniejszą kategorię staniowiły artykuły dotyczące przemytu papierosów, 12,0 proc. analizowanych artykułów omawiało szerzej skutki zdrowotne palenia tytoniu, w 22,3 proc. badanych artykułów zaledwie wspomniano o szkodliwości tego nałogu. Reklamy wyrobów tytoniowych adresowane były przede wszystkim do ludzi młodych, kojarząc palenie tytoniu z przygodą, podróżami, zabawą, relaksem oraz Ameryką. Reklamy zamieszczano najczęściej w kolorowych dodatkach do "Gazety Wyborczej", drukowanych na papierze lepszej jakości. Promowane przez "Gazetę Wyborczą" zdrowy styl życia oraz abstynencja nikotynowa niweczone były przez sugestywne reklamy wyrobów tytoniowych. Należy mieć nadzieję, że wprowadzony 3.12.2001 zakaz reklamy wyrobów tytoniowych w prasie dla dorosłych wpłynie na zmianę sytuacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to find out how the tobacco issues were presented in the columns of "Gazeta Wyborcza" in the year 2001. Another purpose was to analyze the amount (numer) and type of advertisements of tobacco products and agents helping people quit smoking. The method of our work was the analysis of 341 press articles, where at least one fragment concerned the issues of tobacco smoking, the analysis of 388 advertisements of tobacco products and 21 advertisements of agents helping people quit smoking. We analyzed both the contents of the article or advertisement and the way of its exposure. In the year 2001 "Gazeta Wyborcza" dealt with various aspects of tobacco issues. It presented them both from the perspective of the interests of health promoters, and of the represetatives of tobacco industry and tobacco planters. The widest category included the articles describing cigarette smuggling. 12.0 p.c. of the 341 analyzed articles enlarged upon the effects fo tobacco smoking on health, although they were mentioned in 22.3 p.c. of the examined sample of articles. The advertisements of tobacco products were targeted mainly at young people. They associate tobacco smoking with adventure, traveling, playing, relaxation, America.


  3/4

  Tytuł oryginału: Społeczne konsekwencje zachorowania na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Social consequences of schizophrenia.
  Autorzy: Żołnierczuk-Kieliszek Dorota, Żak Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.362-366, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie społecznych następstw rozpoznania psychozy z kręgu schizofrenii. Badaniem objęto 84 pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, zarówo hospitalizowanych na Psychiatrycznym Oddziale Rehabilitacji, jak i leczonych ambulatoryjnie w Poradni Zdrowia Psychicznego, a równocześnie korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy "Misericordia". Badani spełnili kryteria diagnostyczne według ICD-10 dla psychozy schizofrenicznej lub zaburzenia schizoafektywnego, wszyscy byli w okresie remisji objawowej. Oceny stanu zdrowia pacjentów dokonywał lekarz prowadzący. Badani byli w wieku 19-62 lat, leczeni psychaitrycznie z powodu schizofrenii od niespełna roku do 33 lat. Badanie przeprowadzono w latach 2000-20001 przy pomocy ankiety rozdawanej. Uzupełniające źródło informacji stanowiły historie chorób. Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomocy testu Chiý. Przyjęto poziom istotności równy 0,05. Większość chorych na schizofrenię utrzymywała się głównie z renty inwalidzkiej, nie zawarła związku małżeńskiego i nie posiadała dzieci. Zaledwie około 2 proc. schizofeników pracowało zawodowo na pełnym etacie. Brak zatrudnienia przeważającej liczby badanych prawdopodobnie spowodowany był wysokim poziomem bezrobocia w makroregionie lubelskim oraz złą pozycją chorych psychicznie na rynku pracy. Zwykle postrzega się ich jako pracowników nieproduktywnych, niewiarygodnych, wymagających specjalnej troski i nadzoru. Najmniej upośledzone okazało sie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine social consequences of diagnosing a schizophreania psychosis. The study covered 84 patients of the Neuropsychiatric Hospital in Lublin, hospitalised in the Psychiatric Rehabilitation Ward, as well as those treated at the Outpatient Department for Mental Health who simultaneously used the services of "Misericordia" Community Self-Help Centre. All the patients met the ICD-10 diagnostic criteria for schizophrenic or schizo-affective psychosis, and all were experiencing symptoms remission. The estimation of patients' health condition was made by their physician. The patietns were at the age of 19-62, and under the treatmetn for schizophrenia from less than one year to 33 years. The study was carried out in 2000-2001 with the use of a questionnaire distributed among the patients. Medical records of the patietns covered by the study were a supplementary source of information. Statistical analysis was based on Chý test, and the assumed level of significance equalled 0.05. The majority of patients with schizophrenia lived on invalidity benefits, were not married, and did not have any children. Only about 2 p.c. of patients were employed fulltime. The unemployment among the overwhelming majority of ill people is probably caused by a high unemployment rate in the Lublin Macroregion, and the unfavourable position of psychiatric patients on the labour market. They are usually considered as non-productive, unreliable employees who require ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Emotional responses of patients with schizophrenia to their illness. Attitudes of social environment towards schizophrenes.
  Tytuł polski: Reakcje uczuciowe chorych na schizofrenię wobec swojej choroby. Postawy otoczenia społecznego wobec schizofreników.
  Autorzy: Żołnierczuk-Kieliszek Dorota, Żak Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.74-82, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie reakcji uczuciowych pacjentów z rozponaną psychozą z kręgu schizofrenii wobec swojej choroby. Zamierzano też poznać postawy rodzin i dalszego otoczenia społecznego wobec chorych. Badaniem objęto 84 pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, zarówno hospitalizowanych na Psychiatrycznym Oddziale Rehabilitacji, jak i leczoncyh ambulatoryjnie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz korzystajacych równocześnie ze Środowiskowego Domu Samopocy "Misericordia". Wszyscy badani chorzy spełniali kryteria diagnsotyczne według ICD-10 dla psychozy schizofrenicznej lub zaburzenia schizoafektywnego, wszyscy byli w okresie remisji objawowej. Badanie przeprowadzono w latach 2000-2001, wykrozystując technikę ankiety rozdawanej. Uzupełniającym źródłem informacji były historie chorób badanych pacjentów. Dominującymi uczuciami u schizofreników w momencie uświadomienia sobie zachowania na chorobę psychiczną były lęk i smutek. Upływ czasu wpłynął na zmianę reakcji uczuciowych wobec choroby psychicznej. W chwili badania przeważały akceptacja choroby i poczucie mniejszej wartości z jej powodu. Chorzy na schizofrenię spotkali się przede wszystkim ze współczuciem i ackeptacją swojej choroby ze strony najbliższej rodziny oraz z akceptacją choroby i obojętnością w dalszym otoczeniu społecznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to define emotional responses of the patients with diagnosed schizophrenic psychosis to their illness. It was also intended to recognize the attitudes of paitents' families and more distant social environment towards them. The study was conducted on 84 patients of the Neuropsychiatric Hospital, both hospitalized and amblant, treated in Mental Outpatient Clinicl and, simultaneously, taken care of by Social Self-help Home "Misericordia". All the examined patients met the diagnostic criteria in accordance with ICD-10 for schizophrenic psychosis or schizophrenic disorder; all were in the period of symptomatic remission. The study was carried out in the years 2000-2001, using the distributed inquiry questionnaire technique. The supplementary soure of information was case records of the examined patients. The predominant feelings of schizophrenics at the moment of becoming aware of having fallen ill with mental disease were fear (anxiety) and sorrow. The passage of time caused changes in emotional responses tomental illness. At the moment of the study the predominant feelings were the acceptance of illness and the sense of inferiority because of it. The sufferers of schizophrenia experienced mainly sympathy, acceptance of the illness and indifference in the environment outside the family circle.

  stosując format: