Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻELICHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Samobójstwo z pomocą lekarza. Stanowisko American College of Physicians-American Society of Internal Medicine].
Autorzy: Żelichowski Mariusz
Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.239-240, m - Oprac. na podst. czas. Annals of Internal Medicine 2001; 135: 209-216
Sygnatura GBL: 312,921

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/6

  Tytuł oryginału: Wpływ stężenia parathormonu na dawkę ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Influence of parathormone level on the dosis of human recombinant erythropoietin in haemodialysed patients.
  Autorzy: Żelichowski Grzegorz, Olszowska Anna, Lubas Arkadiusz, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.373-375, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dawki rekombinowanej erytropoetyny (rHuEPO) niezbędnej do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi u chorych przewlekle hemodializowanych z różnym stężeniem parathormanu (iPTH) we krwi. Badaniem objęto 25 chorych ze stabilnym stężeniem iPTH przez okres co najmniej 6 miesięcy (śr. wiek 58 ń 15,6 lat, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn, hemodializowanych od 1 do 126 miesięcy). Chorych podzielono na 3 grupy: grupa I - 7 chorych z iPTH 100 pg/mI; grupa II - 12 chorych z iPTH 100 - 300pg/ml oraz grupa III - 6 chorych z iPTH 300 pg/ml. We wszystkich grupach uzyskano podobną adekwatność hemodializy, mierzoną wartością Kt/V. U wszystkich chorych co miesiąc oznaczano: Ca, P, wskaźnik Ca x P, HCT, HGB, Fe, wysycenie transferyny (TSAT) oraz dawkę tygodniową erytropoetyny. Z obserwacji wykluczono chorych z przewlekłymi stanami zapalnymi, chorobami nowotworowymi oraz chorych po przetoczeniu krwi. U chorych z iPTH 300 pg/ml stwierdzono znamiennie większą dawkę erytropoetyny niezbędną do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi w stosunku do grupy chorych z iPTH 100-300 pg/ml. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami w odniesieniu do pozostałych bnadanych parametrów z wyjątkiem znamiennie wyższego stężenia wapnia w grupie z iPTH 300 pg/ml. Wykazano, że jedynie u chorych z iPTH 300 pg/ml konieczne jest stosowanie wyższych dawek rHuEPO celem osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi.


  3/6

  Tytuł oryginału: Jałowe zapalenie otrzewnej podczas stosowania wymian dializacyjnych płynem zawierającym ikodekstrynę. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Sterile peritonitis associated with icodextrin solution. Case report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Żelichowski Grzegorz, Pietrzak Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.406-407, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jałowe zapalenie otrzewnej w następstwie stosowania płynu dializacyjnego zawierającego ikodekstrynę jest rzadkim powikłaniem programu dializ otrzewnowych. Na kanwie przypadku nadwrażliwości na ikodekstrynę z towarzyszącym zapaleniem otrzewnej zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne i przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa światowego.


  4/6

  Tytuł oryginału: Uchyłkowatość jelita grubego jako tło "katastrofy brzusznej" w przebiegu dializoterapii otrzewnowej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diverticulosis as a background of "abdominal catastrophe" in the course of peritoneal dialysis. Case report.
  Autorzy: Pietrzak Bożena, Olszowska Anna, Prokopiuk Monika, Żelichowski Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.408-409, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) może stanowić trudny problem diagnostyczo-terapeutyczny w przypadku współistnienia patologii chirurgicznej określanej mianem "katastrofy brzusznej". Przedmiotem odniesienia jest opis przypadku siedemdziesięcioletniego dializowanego automatyczną dializą otrzewnową, u którego wielokrotnie nawracające epizody DZO wywołane przez Escherichia coli miały przebieg kliniczny typowy dla "katastrofy brzusznej", a wywołane były prawdopodobnie mikroperforacjami jelita grubego w przebiegu uchyłkowatości zstępnicy.


  5/6

  Tytuł oryginału: Enoksaparyna w hemodializie.
  Tytuł angielski: Enoxaparin in haemodialysis.
  Autorzy: Olszowska Anna, Żelichowski Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.433-434, 436, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie heparyn drobnocząsteczkowych w hemodializoterapii znacząco zmniejszyło częstość powikłań krwotocznych przy porównywalnej skuteczności klinicznej w odniesieniu do standardowej heparyny niefrakcjonowanej. Na przykładzie enoksaparyny, przedstawiono mechanizmy działania heparyn drobnocząsteczkowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność podczas leczenia dializami oraz ich działania niepożądane.


  6/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXXVIII Kongresu ERA-EDTA, Wiedeń, czerwiec 2001.
  Tytuł angielski: Report on the XXXVIII Congress of ERA-EDTA, Vienna, June, 2001.
  Autorzy: Żelichowski Grzegorz, Wierzbicki Przemysław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.443-445, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 38 Kongres Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego Wiedeń 24-27.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wybrane doniesienia z dziedziny nefrologii i dializoterapii, prezentowane na XXXVIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA) w 2001 r. w Wiedniu. Szczególną uwagę zwrócono na diagnostykę i leczenie niedokrwistości nerkopochodnej, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, chorobę Fabry'ego oraz dostęp naczyniowy u chorych hemodializowanych.

  stosując format: