Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻAK
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Wpływ czynników okołoporodowych na parametry hematologiczne krwi pępowinowej.
Tytuł angielski: Influence of peripartum factors on hematological values in the cord blood.
Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Wysocka Jolanta, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Remigiusz, Lemancewicz Adam, Urban Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.375-381, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  2/24

  Tytuł oryginału: Co dalej z profilaktyką stomatologiczną?
  Autorzy: Żak Zbigniew
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.13
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/24

  Tytuł oryginału: Skórne odczyny polekowe.
  Tytuł angielski: Drug eruptions.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Robak Ewa, Żak-Prelich Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.183-189, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono mechanizmy powstawania niepożądanych objawów występujących pod wpływem leków. Omówiono charakter zmian skórnych oraz leki odpowiedzialne za poszczególne reakcje. Opisano również jednostki chorobowe, w rozwoju których jednym z czynników patogenetycznych są leki.

  Streszczenie angielskie: In the following paper, there have been discussed the mechanisms of reactions which may result from adverse drug effects. In particular, the paper shows a clinical picture of skin lesions and various dermatological entities in which drugs are triggering factors.


  4/24

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptorów histaminowych na limfocytach i neutrofilach u chorych na astmę wrażliwą i oporną na glikokortykosteroidy.
  Tytuł angielski: Histamine receptors expression on lymphocytes and neutrophiles in glucocorticosteroid sensitive and resistant asthma patients.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Wytrychowski Krzysztof, Patkowski Janusz, Nadobna Grażyna, Małolepszy Józef
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.547-553, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Histamina jest nie tylko mediatorem reakcji alergicznych, ale także czynnikiem regulującym odpowiedź immunologiczną. W przedstawionych badaniach ocenialiśmy ekspresję receptorów histaminowych (HR) na limfocytach i neutrofilach u 17 pacjentów z astmą wrażliwą oraz 19 pacjentów z astmą oporną na glikokortykosteroidy oraz u 14 zdrowych osób. Badaliśmy również wpływ hydroksykortyzonu in vitro w zakresie stężeń 10**-8 M - 10**-4 M na ekspresję HR. Stwierdziliśmy, że ekspresja HR na nautrofilach osób chorych zarówno na astmę wrażliwą, jak i oporną na terapię glikokortykosteroidami była znamiennie niższa niż w grupie osób zdrowych. Ekspresja receptorów na limfocytach nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Po inkubacji komórek z hydrokortyzonem stwierdziliśmy znamienne obniżenie ekspresji HR na limfocytach (10**-8 - 10**-4 M) oraz neutrofilach (10**-8 - 10**-5 M) w grupie osób zdrowych. Natomiast u osób pozostających na przewlekłej glikokortykosteroidoterapii w obu badanych grupach nie obserwowano in vitro wpływu hydrokortyzonu. Uwzględniając fakt, że histamina wywiera działanie prozapalne za pośrednictwem receptora histaminowego typu H1 oraz fakt, że u chorych osób leczonych steroidami nie stwierdziliśmy wpływu in vitro hydrokortyzonu, można sądzić, że korzystne byłoby uzupełnienie terapii steroidami o przeciwhistaminowe leki drugiej generacji, które prócz blokowania receptora H1 wykazują działanie przeciwzapalne.

  Streszczenie angielskie: Histamine is a physiological mediator which exerts both, effectory and regulatory influence through its receptors on various cells. In the study we evaluated the expression of histamine receptors (HR) on inflammatory cells (lymphocytes and neutrophiles) in glucocorticosteroid sensitive (n. = 17) and resistant (n = 19) asthmatic patients and healthy subjects (n = 14). Moreover, we examined in vitro the influence of cortisol on HR expression in both studied groups with astma and in a control group. We concluded that HR expression on lymphocytes was similar in all studied subjects. However, HR expression on neutrophiles in both groups of asthmatic patients was significantly decreased compared to the control group. After the in vitro incubation with cortisol, we observed a significant decrease in HR expression on neutrophiles (10**-8 - 10**-5 M) and lymphocytes (10**-8 - 10**-4 M) only in healthy subjects. Taking into consideration that histamine proinflammatory action is mediated by H1 receptor, and that in patients treated with long-time systemic GCS therapy we did not observe any decrease in HR expression in vitro, we suggest additional therapy with the second-generation antihistamines. These drugs not only block H1 receptors, but also have an anti-inflammatory effect.


  5/24

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu 1 i 2 w limfocytach krwi obwodowej osób zdrowych i chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Expression of histamine H1 and H2 receptor mRNA in peripheral blood lymphocytes of atopic and healthy subjects.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Kraus-Filarska Maria, Małolepszy Józef, Nowak Iwona A., Dobosz Tadeusz, Jonkisz Anna, Nadobna Grażyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.106-109, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: W odpowiedzi alergicznej natychmiastowej najważniejszymi komórkami efektorowymi są komórki tuczne, z których podczas degranulacji uwalniana jest histamina, a także inne substancje aktywne, w tym znamienne dla atopii cytokiny typu Th2. Histamina moduluje odpowiedź immunologiczną w zależności od typu receptora, na który oddziaływuje. Poprzez stymulację H2R na limfocytach histamina wywiera wpływ supresyjny na wiele elementów odpowiedzi immunologicznej, między innymi na produkcję cytokin. Cel: Celem pracy było porównanie ekspresji mRNA H1R i H2R na limfocytach osób zdrowych i chorych na pyłkowicę i astmę atopową. Metody: Badania przeprowadzono u 14 osób zdrowych i 15 osób chorych. RNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono przy użyciu zestawu Titan One Tube RT-PCR System. Wyniki: Stwierdziliśmy, że u osób zdrowych ekspresja mRNA H2R była wyższa niż H1R (Stosunek H2R/H1R wynosił 1,27) podczas, gdy w grupie osób chorych ekspresja mRNA H2R była niższa niż H1R (stosunek H2R/H1R wynosił 0,86). Różnice w ekspresji mRNA H1R w obu grupach nie różniły się znamiennie w przeciwieństwie do ekspresji mRNA H2R, która to była istotnie niższa w grupie chorych p 0,02. Wnioski: Istnotnie niższa ekspresja mRNA H2R w grupie chorych z alergią atopową może leżeć u podłoża braku supresji odpowiedzi immunologicznej u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Background: Mastocytes are the most important cells in an immediate allergic reaction. Following degranulation, beside the main mediator - histmaine, they release several other active substances including cytokines of Th2 type. Histamine may modulate an immune response depending on the type of receptor on which it acts. Stimulating H2R on lymphocytes, histamine exerts suppressive influence on many elements of an immune response including the production of cytokines. Aims: The aim of the study was to compare the expression of H1R and H2R mRNAs in lyphocytes of healthy subjects and pollinotic and asthmatic patients. Methods: The study was performed on lymphocytes of 14 healthy subjects and 15 patietns. RNA was isolated from peripheral blood lymphocytes. The RT - PCR reaction was performed using TItanTM One Tube RT-PCR System. Results: The primers for histamine receptors and determined in parallel á-actin mRNA, were labelled with fluorescent dyes, were from Bionovo Equipment and Biochemicals. Quantitative determination of the reaction products was performed by means of a capillary gel electrophoresis. The expression of H2R mRNA was higher than those for H1R in healthy subjects (the ratio H2R/H1R 1.27) whereas in patietns, the expression of H2R mRNA was lower than H1R (the ratio H2R/H1R 0.86). Conclusions: The expression of H1R mRNA did not differ significantly in both groups in contrast to the expression of H2R mRNA, which was significantly lower in atopics (p 0.02).


  6/24

  Tytuł oryginału: Upadki osób starszych - analiza zagrożeń na podstawie obserwacji prowadzonych w latach 1994 - 2001.
  Tytuł angielski: Falls in the elderly - analysis of potential risks based on observations in 1994 - 2001.
  Autorzy: Żak Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.304-307, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W medycynie mianem upadku określa się zwykle nagłą, niezamierzoną zmianę pozycji, polegającą na utracie równowagi podczas chodzenia lub innych czynności, wskutek której poszkodowany znajduje się na ziemi, podłodze lub innej nisko położonej powierzchni. Częstość występowania upadków u osób w wieku starczym stanowi 33 proc. wśród pacjentów ambulatoryjnych, 20 proc. wśród hospitalizowanych i 45 proc. wśród pensjonariuszy domów opieki. Wielokrotnie dane dotyczące częstości upadków są niedoszacowane, ponieważ większość upadków nie kończy się przykrymi konsekwencjami, jednak często prowadzi do rozwoju zespołu poupadkowego z następowym pogorszeniem sprawności ruchowej i nasileneim predyspozycji do upadków. W wyniku 10 - 15 proc. upadków dochodzi do poważnych urazów stanowiących zagrożenie życia. Wtórne unieruchomienie po upadku niesie dodatkowe zagrożenia związane z rozwojem zakrzepicy żył głębokich, zatorowością płucną, odwodnieniem, infekcjami, przykurczami w stawach oraz odleżynami. W konsekwencji wzrasta częstość hospitalizacji, czas pobytu w szpitalu ulega wydłużeniu, a chory staje się zależny od otoczenia. Najczęstszym powikłaniem upadku są złamania (50 proc.), z których najgroźniejsze jest złamanie w obrębie nasady bliższej kości udowej. Śmiertelność w wyniku powikłań poupadkowych wzrasta znacząco z każdą dekadą życia. Mając na uwadze wyżęj przedstawione problemy, w badaniach własnych podjęto próbę analizy zagrożeń upadkami wśród osób starszych. W celu odpowiedzi na ...

  Streszczenie angielskie: In medicine a fall is commonly construed as a sudden and totally accidental loss of postural balance, be that whilist walking or pursuing any other physical activities, in result of which a victim fall derectly onto the ground, floor, or any other low-sited surface area. Frequency of falls in the elderly breaks down into 33 p.c. in the outpatients, 20 p.c. in the hospitalised patients and 45 p.c. in the nursing home residents. Data regarding the actual frequency of falls ofteh misrepresent the facts, as most falls do not result in severe complications, although frequently enough facilitate development of post-fall syndrome and in due course in manifest deteriortion of patients' overall mobility, thus making them even more prone to prespective falls. Around 10 - 15 p.c. of falls results in serious, lif-threatening trauma. Immobilisation of a patient in the wake of a serious fall brings about a potential threat of venous thrombosis, pulmonary embolism, dehydration, muscular contracture and bed sores. Consequently, more frequent ant prolonged hospitalisation is required whereas a patient becomes steadily more caredependent. By far the most frequent conserquences of falls are bone fractures (50 p.c.), the ones sustained within the upper femoral bone area considered the most serious. Mortality resultant from post-fall complications tends to increase significantly with every decade of age. In full consideration of the above issues the present study aimed to assess the ...


  7/24

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja jako element programu zapobiegania upadkom osób starszych.
  Tytuł angielski: Rehabilitation as component of falls prevention programme in the elderly.
  Autorzy: Żak Marek, Melcher Urszula
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.308-313, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dla dużej grupy osób starszych upadki są najbardziej niepokojącym objawem starzenia się, wyzwalającym strach przed obezwładniającym urazem i utratą samodzielności. Zmniejszenie ryzyka upadków i ewentualnych ich następstw zależy od dokładnego poznania ich przyczyn i sytuacji, w których osoby starsze są na nie najbardziej narażone, a także podjęcia działań zapobiegawczych. Odtworzenie tych sytuacji, w których do upadków dochodzi najczęściej, jest praktycznym sposobem monitorowanai zaburzeń sprawności ruchowej i oceny ryzyka upadków. Ponieważ z obserwacji własnych oraz opracowań innych autorów wynika, że rehabilitacja jest ważnym elementem w procesie zapobiegania upadkom, w badaniach własnych dokonano oceny wpływu programu rehabilitacji na występowanie upadków wśród pensjonariuszy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Styria" w Chorzowie. Kryterium włączenia do badań był przynajmniej jeden upadek w okresie poprzedzającym badania. Badania przprowadzono w latach 1999 - 2000. Spośród 61 pensjonariuszy w programie uczestniczyło 28 osób w wieku od 68 do 91 lat. W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze przed programem usprawniania oraz po jego zakończeniu dokonano oceny ryzyka upadków i sprawności funkcjonalnej. Program rehabilitacji, trwający trzy miesiące, obejmowała między innymi: naukę bezpiecznej zmiany pozycji, indywidualną kinezyterapię, informacje o zagrożeniach upadkami. W celu porównania wyników badań zastosowano nieparametryczny test Wilcoxona. ...

  Streszczenie angielskie: Accidental falls tend to be anxiously perceived by a steadily increasing number of elderly persons as a definite symptom of ageing, instilling them with fear of becoming invariably care-dependent in the wake of having sustained a serious fall. Minimising the risk of accidental falls and complications resulting form them depends upon gaining a good insight into the accompanying circumstances, all with a view to establishing the nature of potential risks and developing a series of effectiv emeasures aimed at their prvention. Detailed reconstruction of the accompanying circumstances is a practical way of establshing all key risk factors and facilitates subsequent monitoring of patient's mobility, as well as effectively safeguards them against taking any undue risks. Since the observations made by the present authors and other investigators alike gave ample grounds to believe that rehabilitation constituted an essential component in any fall prevention programme, the impact of a specific rehbilitation regimen on the incidence of falls amongst the residents of STYRIA Municipal Nursing Home, Chorzów, was assessed with a view to establishing the pertinent corrlations. The inclusion ctriteria required that a resident must have sustained at least one accidental fall in the period preceding the actual study (pursued in 1999 - 2000). Out of 61 residents 28 (aged 68 - 91) were eventually enrolled. The study focused principally upon assessing the risk of accidental falls snf ...


  8/24

  Tytuł oryginału: Ocena cytometryczna subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Flow cytometry analysis of lymphocyte subsets in children with recurrent respiratory tract infection.
  Autorzy: Stasiak-Barmuta Anna, Żak Janusz, Pawłowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.773-770, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była analiza wybranych parametrów immunologicznych u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych. Badaniami objęto 106 dzieci: 72 z rozpoznaniem nawracajacych zakażeń dolnych dróg oddechowych (NZDO) oraz 34 dzieci zdrowych, które stanowiły grupę kontrolną (GK). Przyjmując kryterium dojrzałości układu krwiotwórczego oraz immunokompetencji układu odpornościowego, każdą z ocenianych grup podzielono na podgrupy w zależności od wieku: a - od 3 do 5 roku życia i b - od 6 do 17 roku życia. Badania przeprowadzano w okresie remisji choroby. Oceniano subpopulacje limfocytów krwi obwodowej CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ i NK oraz proporcje Th/Ts i T/B wg metody cytofluorymetrycznej. W przeprowadzonej ocenie u dzieci starszych z NZDO stwierdzono znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej (GK) wartości odsetka komórek CD2+ i CD4+, proporcji Th/Ts oraz brak różnic w zakresie wartości odsetka komórek CD3+ i CD8+. Uzyskane wyniki interpretowano jako wynik immunosupresyjnego wpływu stymulacji antygenowej, jak i stosowanej w przebiegu infekcji antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate immunological parameters in children with recurrent respiratory tract infection. The subjects included 106 children: 72 with recurrent respiratory tract infection (RRTI) and 34 healthy ones as the control group (CG). Based on maturation and differentiation of the immune system, the examined groups were divided into two subgroups aged 3 to 5 years and 6 to 17 yeras. The subsets of peripheral blood lymphocytes as CD3+, CD4+ CD8+, CD19+, NK and ratio Th/Ts and T/B were evaluated. In the RRTI older group there was a significant decrease in the percentage of CD2+ and CD4+ subsets, and Th/Ts ratio compared with the control, and no significant differences in the percentages of CD3+ and CD8+ subsets. We interpreted these deficiencies of the thymus-derived subsets a result of the immunosuppressive influence of antigen stimulation and as a possible effect of antibiotic therapy.


  9/24

  Tytuł oryginału: The role of solar ultraviolet irradiation in zoster.
  Autorzy: Żak-Prelich M., Borkowski J. L., Alexander F., Norval M.
  Źródło: Epidemiol. Infect. 2002: 129 (3) s.593-597, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ultraviolet radiation (UVR) suppresses many aspects of cell-mediated immunity but it is uncertain whether solar UV exposure alters resistance to human infectious diseases. Varicella-zoster virus (VZV) causes varicella (chickenpox and zoster in a defined Polish population over 2 years was recorded and ground level solar UV was measured daily. There was a significant seaonality of UVR. Evidence of seasonal variation was found for all zoster cases and for zoster in males, with the lowest number of cases in the winter. The number of zoster cases with lesions occurring on exposed body sites (the face) demonstrated highly significant seasonality with a peak in July/August. Seasonal models for UVR and zoster cases was found in Marh and the minimum in August/ September, probably explained by the respiratory spread of VZV. It is tempting to speculate that the increase in solar UVR in the summer could induce suppression of cellular immunity, thus contributing to the corresponding rise in the incidence of zoster.


  10/24

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/24

  Tytuł oryginału: Wpływ trzymiesięcznej kompleksowej kuracji odchudzającej na modyfikację zachowań żywieniowych otyłych kobiet.
  Tytuł angielski: The influence of the 3 month weight reducing treatment on eating behaviour in obese women.
  Autorzy: Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Zahorska-Markiewicz Barbara, Skubacz Małgorzata, Żurakowski Aleksander, Ziemlewska Monika, Żak Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.547-553, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skuteczność kuracji odchudzającej i utrzymanie osiągniętej w jej wyniku masy ciała zależy w dużej mierze od zmiany upodobań żywieniowych pacjentów, którą można uzyskać w wyniku edukacji żywieniowej oraz poprzez zmianę samooceny pacjenta. Celem pracy była ocena zmiany zachowań żywieniowych otyłych kobiet poddanych 3-miesięcznej kompleksowej grupowej kuracji odchudzającej prowadzonej pod kontrolą lekarzy, dietetyka i psychologa. Uzyskano średnio 9,1 proc. redukacji masy ciała. Statystycznie znamiennie obniżył się w diecie badanych odsetek tłuszczów zwierzęcych, a wzrósł odsetek węglowodanów złożonych (owoce, warzywa) oraz niskotłuszczowych produktów białkowych. Zmianie struktury diety towarzyszyło znamienne statystycznie obniżenie preferencji w kierunku węglowodanów prostych i tłuszczów zwierzęcych oraz produktów białkowych. Efektem 3-miesięcznej kompleksowej, grupowej kuracji odchudzającej była nie tylko redukcja masy ciała, ale również modyfikacja zachowań żywieniowych badanych pacjentek. Uzyskanie korzystnej zmiany preferencji żywieniowych i odzwierciedlenie jej w faktycznie spożywanych posiłkach rokuje długotrwały efekt przeprowadzonej kuracji. Optymalizację wyników kuracji odchudzającej można osiągnąć przez terapię grupową z zastosowaniem edukacji żywieniowej i psychoterapii.


  12/24

  Tytuł oryginału: Positive findings of Borrelia burgdorferi in Culex (Culex) pipiens pipiens larvae in the surrounding of Brno city determined by the PCR method.
  Autorzy: Żakovska Alena, Nejedla Petra, Holikova Alena, Dendis Milos
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.257-259, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: After first finding Borrelia in the midgut of imago mosquitoes, we concentrated on the presence of Borrelia in mosquitoe development stages - larvae of the third or fourth instar. In the summer season in the years of 2000 - 2001 a total of 439 Culex (Culex) pipens pipens larvae were collected from a barrel of rainwater in the Obrany holiday area of Brno city (East Moravia, Czech Republic). The larvae midgut was observed under dark-field microscopy. Ten DFM positive samples (2.28 p.c.) were further analysed using the single-tube nested PCR method for the presence of flagellum DNA sequence specific for Borrelia burgdorferi sensu lato, of which 5 were positive. Borrelian positivity of Culex (C.) pipens pipens larvae was 1.14 p.c. One spirochete isolated strain in BSK-H medium was obtained. PCR detection for borrelian DNA of the isolated strain was negative. From these results we can conclude that a low percentage Borreliae can be also found in mosquitoe larvae and are likely to survive into imago stage.


  13/24

  Tytuł oryginału: Wzrost reaktywności skórnej na histaminę po leczeniu chirurgicznym raka płuca.
  Tytuł angielski: Increase of skin reactivity to histamine after surgery in patients with lung cancer.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.478-482, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 16 patients with lung cancer submitted to radical surgery skin reactivity was studied. Skin prick test was done in all patients with histamine concentration - 10 mg/ml and negative control before and after surgery. The longest wheal diameter was measured after 15 min and 30 min. The wheal size awas determined as a difference between histamine wheal diameter and negative control diameter (before surgery - after 15 min. 1.53 ń 1,43 mm., after 30 min. 2,31 ń 1,77 mm. vs after surgery - after 15 min 3,44 ń 1.06; p 0,001, after 30 min 4,25 ń 1,20; p 0,001. In patients with lung cancer the significant increase in histamine wheal size was observed as compared with its size before surgery. The lower expression of histamine wheal receptors (mainly H1 skin receptors) is probably caused by cancer suppression. The expression of these receptors increased after tumor excision.


  14/24

  Tytuł oryginału: Retikulocyty krwi pępowinowej i ich frakcje w ciąży fizjologicznej i powikłanej.
  Tytuł angielski: Cord blood reticulocytes and reticulocyte subtypes in normal and complicated pregnancy.
  Autorzy: Redźko Sławomir, Przepieść Jerzy, Żak Janusz, Turowski Dariusz, Urban Jan, Wysocka Jolanta
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.145-153, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowanie automatycznej oceny retikulocytów za pomocą cytometrii przepływowej znacznie poprawia dokładność badania, a także tworzy możliwość analizy nowych jakościowo zmiennych - wskaźników dojrzałości retikulocytów. Wiadomo, że niedotlenienie jest ważnym czynnikiem krwiotwórczym, a retikulocyty są czyłym wykładnikiem funkcji i dojrzałości hematopoezy. Celem pracy była ocena liczby retikulocytów i ich frakcji w krwi pępowinowej uzyskanej po porodzie z ciąż fizjologicznych oraz ciąż, w których powikłania mogły być związane z przewlekłym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym. Przebadano 294 próbki krwi pępowinowej, uzyskane pomiędzy 26 a 42 tygodniem ciąży, z czego 233 pochodziły z ciąż o prawidłowym przebiegu, a 58 z ciąż powikłanych. Uzyskano następujące wyniki (średnia ń odchylenie standardowe): liczba retikulocytów - 268 ń 63 10**9l odsetek retikulocytów - 6,4 ń 1,5 proc., frakcja młodych retikulocytów (HFR - high fluorescence reticulocyte) - 11,3 ń 3,8 proc.; frakcja średnio dojrzałych retikulocytów (MFR - medium reticulocyte fraction) - 18,1 ń 4,7 proc.; frakcja dojrzałych retikulocytów (LFR - low reticulocyte fraction) - 70,7 ń 7 proc.; frakcja niedojrzałych retikulocytów (IRF - immature reticulocyte fraction) - 29,3 ń 7 proc. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wieku ciążowego obniża się odsetek retikulocytów, zaś wartość ich frakcji nie zmienia się w istotny sposób. W ciąży powikłanej obserwuje się różnice dojrzałości w subpopulacjach retikulocytów w porównaniu z ciążą fizjologiczną.


  15/24

  Tytuł oryginału: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Evaluation of peripheral blood B and T lymphocyte populations and T lymphocyte subsets in patients with different forms of periodontitis.
  Autorzy: Pietruska Małgorzata, Żak Janusz, Lipska Alina, Jaworowska Barbara, Wysocka Jolanta, Stokowska Wanda
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.553-558, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ilościowa ocena limfocytów: T (CD3) i B (CD19) oraz subpopulacji limfocytów T: pomocniczych (CD4) i supresorowych (CD8) we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami zapaleń przyzębia. Oznaczenia populacji i subpopulacji limfocytów wykonano metodą cytometrii przepływowej. W grupie z przewlekłym zapaleniem przyzębia stwierdzono istotne zmniejszenie liczb bezwzględnych limfocytów CD3, CD19 i CD4 w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie ze zlokalizowanym agresywnym zapaleń przyzębia statystycznie istotnie obniżony był odsetek limfocytów CD19. Różnice w składzie limfocytarnym krwi obwodowej pomiędzy grupą z uogólnionym zapaleniem przyzębia i grupą kontrolną dotyczyły odsetka i liczby bezwzględnej limfocytów, liczby bezwzględnej populacji CD3 i CD19 oraz subpopulacji CD4 i CD8. Najniższy wskaźnik CD4/CD8 o wartości 1,21 występował u osób ze zlokalizowanym agresywnym zapaleniem przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a quantitative assessment of peripheral blood T (CD3) and B (CD19) lymphocytes and T lymphocyte subsets: helper (CD4) and suppressor (CD8), in patients with different forms of periodontitis. Determination of lymphocyte populations and subsets was achieved with the use of flow cytometry. In the group with chronic periodontitis, absolute numerical values of CD3, CD19 and CD4 were found to be significantly lower as compared to controls. In the localized aggressive periodontitis group the percentage of CD19 lymphocytes was statistically significantly decreased. The differences in lymphocytic blood composition between generalized aggressive periodontitis and control groups concerned the percentage and absolute numerical value of lymphocytes, the absolute numerical values of CD3 and CD19 populations, and CD4 and CD8 subsets. The lowest CD4/CD8 index, with a value of 1.21, was found in patients with localized aggressive periodontitis.


  16/24

  Tytuł oryginału: Czy polskie ratownictwo medyczne zdąży się zmienić?
  Autorzy: Ryś Andrzej, Żak Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.98-107, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  17/24

  Tytuł oryginału: Ochrona zdrowia a Unia Europejska, Ustroń, 13-14 września 2002 roku.
  Autorzy: Żak Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.167-168, il. - Sympozjum pt. Ochrona zdrowia a Unia Europejska Ustroń 13-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  18/24

  Tytuł oryginału: Problemy bezpieczeństwa żywności w kontekście zdrowia publicznego.
  Autorzy: Komorowski Andrzej, Żak Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.74-78, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Bezpieczeństwo żywności jest nierozerwalnie związane z szeroko pojętym zdrowiem publicznym i stanowi jego podstawowy element. Wzrastająca świadomość konsumenta w zakresie żywienia oraz chęć posiadania informacji o jakości produktu, który spożywa, sprawia, że muszą zostać podjęte działania, aby tę jakość zapewnić. Zatem bezpieczeństwo, jakość żywności bez wątpienia stanowią najwyższe kryterium w ocenie żywności. Od dłuższego czasu odnotowujemy narastające zagrożenia dla społeczeństwa ze strony żywności. Wiążę się to ze zmianą sposobu produkcji żywności oraz z problemami natury biologicznej, które pojwiły się w ciągu ostatnich lat (np. nowe choroby u zwierząt). Starając sie o wejście do Unii Europejskiej będziemy musieli wcześniej czy później mieć opracowaną i dobrze przygotowaną strategię obejmującą problematykę bezpieczeństwa żywności. Polska będzie musiała podjąć takie działania, które sprostają wymaganiom Unii a zarazem zagwarantują bezpieczeństwo żywności. W artykule została przedstawiona organizacja polskiego systemu w obszarze bezpieczeństwa żywności w aspekcie rozwiązań unijnych.

  Streszczenie angielskie: Safe foods closley consist with aspects of public health Consuumers are more and more conscious in nourishment and they seek for all information about quality of each product. So safety and quality food are undoubtedly the highest criteria in opinion of foods. Trying of cases to UE Polish administration should develop good strategy safety foods produce in Poland.


  19/24

  Tytuł oryginału: Biochemia penicylin.
  Tytuł angielski: Biochemistry of penicillins.
  Autorzy: Żak Zdzisław
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (2) s.20-28, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Penicyliny są ważnymi antybiotykami. Cząsteczka penicyliny składa się z pierścienia tiazolidyny, sprzężonego z pierścieniem á-laktamowym, do którego przyłączona jest grupa acylowa. Klasyfikacja penicylin jest oparta na zróżnicowaniu struktury grupy acylowej lub innych łańcuchów bocznych. W grzybach biosynteza penicyliny jest przykładem procesu nierybosomalnej syntezy peptydu katalizowanej przez multienzymatyczny kompleks. Dwupierścieniowa izopenicylina N powstaje z linearnego trójpeptydu L-2-aminoadypinylo-L-cysteinylo-D-waliny (ACV). Modyfikacja chemiczna kwasu 6-aminopenicylinowego jest sposbem na otrzymywanie różnych penicylin przez przyłączanie różnych bocznych łańcuchów. Penicylina nieodwracalnie hamuje aktywnośc katalityczną glikopeptydowej transpeptydazy. Enzym ten katalizuje końcowy etap syntezy ściany komórki bakteryjnej. Oporność przeciw penicylinie jest powodowana hydrolitycznym rozkładem pierścienia á-laktamowego przez penicylinazę lub przez usunięcie bocznego łańcucha przez acylhydrolazy. Enzymy te są wydzielane przez oporne mikroorganizmy do przestrzeni periplazmatycznej.

  Streszczenie angielskie: Penicillins are important antibiotics. Molecule o penicilin consists of a thiazolidine ring fused to a á-lactam ring to which a variable acyl-group is attached. Classification of penicillins is based on structure of their acyl-group or other side chains. In the fungi penicillin biosynthesis is an example of non-ribosomal peptide synthesis catalyzed by a multienzyme complex. Next the bicyclic isopenicillin N (IPN) is synthesized from linear tripeptide L-2-aminoadipyl-L-cysteinyl-D-valine (ACV). The 6-aminopenicillin acid is chemically modified by addition of different side chains leading to variety of different penicillins. Penicillin is an irreversible inhibitor of the glycopeptide trans peptidase, which catalysis and essential step in bacterial cell wall synthesis. Resistance against penicillin is due to hydrolytic cleavage of the á-lactam ring by penicillinase or removal of the side chain by acylhydrolases. Resistant microorganisms secrete these enzymes into the periplasmic space.


  20/24

  Tytuł oryginału: Wpływ hemodializy na glikoproteinę Ib i reaktywność krwinek płytkowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Influence of hemodialysis on expression of glycoprotein Ib and platelets reactivity in end stage renal failure patients.
  Autorzy: Brzósko Szymon, Hryszko Tomasz, Żak Janusz, Wysocka Jolanta, Małyszko Jolanta, Myśliwiec Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.823-825, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłą niewydolność nerek (PNN) charakteryzują złożone zaburzenia hemostazy. Defekt hemostazy pierwotnej jest częstą przyczyną wystąpienia powikłań krwotocznych. Sam zabieg hemodializy (HD) wpływa na funkcję płytek krwi (kluczowego elementu hemostazy pierwotnej), która bezpośrednio po zabiegu jest upośledzona. Opisano różne zaburzenia funkcji trombocytów u chorych z PNN i czynników do tego prowadzących. Wśród nich bierze się pod uwagę defekt adhezji, gdzie kluczową rolę odgrywa kompleks glikoproteiny Ib (GPIb) i IX. Celem badania było określenie stopnia aktywacji, reaktywności płytek i ekspresji Gp Ib u chorych przewlekle dializowanych. Do badania wykorzystano metodę cytometrii przepływowej, do stymulacji trombocytów użyto trombinę. Oceniono błonową ekspresję GP Ib i selektyny P u 14 chorych hemodializowanych przed i po stymulacji trombiną, przed i po zabiegu HD oraz u 10 zdrowych osób, jako kontroli. Grupa badana charakteryzowała się mniejszą ekspresją GP Ib na płytkach nie aktywowanych, natomiast po aktywacji trombiną istotnie mniejszą ekspresją selektyny P. Trombocyty grupy badanej charakteryzowały się znacznie mniejszą ekspresją GP Ib po zabiegu HD, ale nie wykazano różnicy w ekspresji selektyny P. Po HD na płytkach aktywowanych wykazano mniejszą redukcję ekspresji GP Ib niż przed zabiegiem HD. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pacjenci z PNN, hemodializowani mają zmniejszona ekspresję GP Ib oraz reaktywność trombocytów; zabieg HD powoduje ...

  Streszczenie angielskie: Complex disturbances in hemostasis characterise chronic renal insufficiency. Defect of primary hemostasis is a common cause of bleeding complications. The hemodialysis procedure (HD), by itself, influences platelet function (the key part of primary hemostasis) which is compromised after the procedure. Many functional defects of thrombocytes have been described in end stage renal failure (ESRF) patients; one of them is adhesion defet where the pivotal role plays the complex of glycoprotein Ib (GP Ib) and IX. The aim of the study was to determine the extent of activation, reactivity of platelets and expression of GP Ib in ESRF patients. The flow cytometry method was used, and thrombin was used for stimulation of thrombocytes. Membrane expression of GP Ib and selectin P was assessd in 14 hemodialysed patients before and after stimulation with thrombin, before and after HD and in 10 healthy persons. The patient group had lower expression of GP Ib on resting platelets and significantly lower expression of selectin P after stimulation with thrombin when compared to the control group. After HD, thrombocytes had much lower expression of GP Ib; however there was no difference in expression of selectin P when compared to the state before HD. A lower reduction of GP Ib expression after stimulation with thrombin was observed after and before HD. On the basis of the results the following conclusions may be drawn: hemo-dialysed ESRF patients have lower expression of platelet GP Ib ...


  21/24

  Tytuł oryginału: Społeczne konsekwencje zachorowania na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Social consequences of schizophrenia.
  Autorzy: Żołnierczuk-Kieliszek Dorota, Żak Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.362-366, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie społecznych następstw rozpoznania psychozy z kręgu schizofrenii. Badaniem objęto 84 pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, zarówo hospitalizowanych na Psychiatrycznym Oddziale Rehabilitacji, jak i leczonych ambulatoryjnie w Poradni Zdrowia Psychicznego, a równocześnie korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy "Misericordia". Badani spełnili kryteria diagnostyczne według ICD-10 dla psychozy schizofrenicznej lub zaburzenia schizoafektywnego, wszyscy byli w okresie remisji objawowej. Oceny stanu zdrowia pacjentów dokonywał lekarz prowadzący. Badani byli w wieku 19-62 lat, leczeni psychaitrycznie z powodu schizofrenii od niespełna roku do 33 lat. Badanie przeprowadzono w latach 2000-20001 przy pomocy ankiety rozdawanej. Uzupełniające źródło informacji stanowiły historie chorób. Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomocy testu Chiý. Przyjęto poziom istotności równy 0,05. Większość chorych na schizofrenię utrzymywała się głównie z renty inwalidzkiej, nie zawarła związku małżeńskiego i nie posiadała dzieci. Zaledwie około 2 proc. schizofeników pracowało zawodowo na pełnym etacie. Brak zatrudnienia przeważającej liczby badanych prawdopodobnie spowodowany był wysokim poziomem bezrobocia w makroregionie lubelskim oraz złą pozycją chorych psychicznie na rynku pracy. Zwykle postrzega się ich jako pracowników nieproduktywnych, niewiarygodnych, wymagających specjalnej troski i nadzoru. Najmniej upośledzone okazało sie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine social consequences of diagnosing a schizophreania psychosis. The study covered 84 patients of the Neuropsychiatric Hospital in Lublin, hospitalised in the Psychiatric Rehabilitation Ward, as well as those treated at the Outpatient Department for Mental Health who simultaneously used the services of "Misericordia" Community Self-Help Centre. All the patients met the ICD-10 diagnostic criteria for schizophrenic or schizo-affective psychosis, and all were experiencing symptoms remission. The estimation of patients' health condition was made by their physician. The patietns were at the age of 19-62, and under the treatmetn for schizophrenia from less than one year to 33 years. The study was carried out in 2000-2001 with the use of a questionnaire distributed among the patients. Medical records of the patietns covered by the study were a supplementary source of information. Statistical analysis was based on Chý test, and the assumed level of significance equalled 0.05. The majority of patients with schizophrenia lived on invalidity benefits, were not married, and did not have any children. Only about 2 p.c. of patients were employed fulltime. The unemployment among the overwhelming majority of ill people is probably caused by a high unemployment rate in the Lublin Macroregion, and the unfavourable position of psychiatric patients on the labour market. They are usually considered as non-productive, unreliable employees who require ...


  22/24

  Tytuł oryginału: Reakcje alergiczne skóry. Pokarmy i ksenobiotyki.
  Autorzy: Merk Hans F., Kurek Michał, Placek Waldemar, Grubska-Suchanek Elżbieta, Żak-Prelich Magdalena
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 30 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/24

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów morfologicznych płytek krwi w przebiegu astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Estimation of morphological parameters of blood platelets in children with asthma.
  Autorzy: Matowicka-Karna Joanna, Żak Janusz, Wysocka Jolanta, Kasprzycka Edwina
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.245-250, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Płytki krwi biorą udział w reakcjach obronnych ustroju. Płytki krwi mogą manifestować swoje funkcje tylko po aktywacji. Trombina aktywuje płytki krwi, powodując zmianę ich kształtu i sekrecję niektórych substancji. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę morfologii płytek krwi jako wskaźnika ich pobudzenia. Badania przeprowadzono u 83 dzieci chorych na astmę. Określano liczbę płytek krwi i ich paraemtry morfologiczne (PCT, MPV, PDW). Stwierdzono, że w przebiegu astmy dochodzi do zmniejszenia liczby płytek krwi i znamiennego obniżenia wartości PCT i PDW.

  Streszczenie angielskie: The platelets are involved in the defense mechanisms of the body. The platelets may exahibit this function only after activation. Therefore we conducted this study measureing some morphological parameters of these cells which reflect activation of platelets. The study was done in 83 children with asthma. The numbaer of blood platelets and their morphological parameters (PCT, MPV, PDW) were defined. A reduced count of blood platelets and a statistically significant decrease in platelet crit (PCT) and platelet distribution width (PDW) were found in the course of asthma.


  24/24

  Tytuł oryginału: Emotional responses of patients with schizophrenia to their illness. Attitudes of social environment towards schizophrenes.
  Tytuł polski: Reakcje uczuciowe chorych na schizofrenię wobec swojej choroby. Postawy otoczenia społecznego wobec schizofreników.
  Autorzy: Żołnierczuk-Kieliszek Dorota, Żak Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.74-82, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie reakcji uczuciowych pacjentów z rozponaną psychozą z kręgu schizofrenii wobec swojej choroby. Zamierzano też poznać postawy rodzin i dalszego otoczenia społecznego wobec chorych. Badaniem objęto 84 pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, zarówno hospitalizowanych na Psychiatrycznym Oddziale Rehabilitacji, jak i leczoncyh ambulatoryjnie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz korzystajacych równocześnie ze Środowiskowego Domu Samopocy "Misericordia". Wszyscy badani chorzy spełniali kryteria diagnsotyczne według ICD-10 dla psychozy schizofrenicznej lub zaburzenia schizoafektywnego, wszyscy byli w okresie remisji objawowej. Badanie przeprowadzono w latach 2000-2001, wykrozystując technikę ankiety rozdawanej. Uzupełniającym źródłem informacji były historie chorób badanych pacjentów. Dominującymi uczuciami u schizofreników w momencie uświadomienia sobie zachowania na chorobę psychiczną były lęk i smutek. Upływ czasu wpłynął na zmianę reakcji uczuciowych wobec choroby psychicznej. W chwili badania przeważały akceptacja choroby i poczucie mniejszej wartości z jej powodu. Chorzy na schizofrenię spotkali się przede wszystkim ze współczuciem i ackeptacją swojej choroby ze strony najbliższej rodziny oraz z akceptacją choroby i obojętnością w dalszym otoczeniu społecznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to define emotional responses of the patients with diagnosed schizophrenic psychosis to their illness. It was also intended to recognize the attitudes of paitents' families and more distant social environment towards them. The study was conducted on 84 patients of the Neuropsychiatric Hospital, both hospitalized and amblant, treated in Mental Outpatient Clinicl and, simultaneously, taken care of by Social Self-help Home "Misericordia". All the examined patients met the diagnostic criteria in accordance with ICD-10 for schizophrenic psychosis or schizophrenic disorder; all were in the period of symptomatic remission. The study was carried out in the years 2000-2001, using the distributed inquiry questionnaire technique. The supplementary soure of information was case records of the examined patients. The predominant feelings of schizophrenics at the moment of becoming aware of having fallen ill with mental disease were fear (anxiety) and sorrow. The passage of time caused changes in emotional responses tomental illness. At the moment of the study the predominant feelings were the acceptance of illness and the sense of inferiority because of it. The sufferers of schizophrenia experienced mainly sympathy, acceptance of the illness and indifference in the environment outside the family circle.

  stosując format: