Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻABA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Dwudziestoletnie badania własne nad patogenezą zaburzeń czynności układu oddechowego u dzieci i młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa.
Tytuł angielski: A twenty-year research on the pathogenesis of functional disorders of the respiratory tract in children and adolescents with idiopathic scoliosis.
Autorzy: Żaba Ryszard
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.998-1002, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena wydolności układu oddechowego w toku progresji bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. W okresie 20 lat przeprowadzono badania w grupie 300 dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa I stopnia według Cobba (kąt skrzywienia kręgosłupa do 30 stopni) w wieku 10 - 19 lat, oraz w grupie 100 dzieci z zaawansowaną postacią skoliozy II, III, IV stopnia, od 50 do 100 stopni według Cobba, w wieku 12 - 19 lat. Wszystkie dzieci były pacjentami poradni ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Grupy kontrolne stanowiły dzieci zdrowe bez dolegliwości ze strony układów oddechowego, kostno-mięśniowego i nerwowego, w podobnym wieku jak dzieci badane. Badane dzieci ze skoliozą I stopnia według Cobba w początkowym okresie zostały poddane ocenie psychologicznej, a następnie przebadane antropometrycznie. Wszystkie te dzieci były uczestnikami harcerskich obozów zdrowotnych. Przed i po pobycie na 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym, oraz po przebadaniu pediatrycznym, wykonano u nich pomiary spirometryczne aparatem Vitalograph i określano następujące wskaźniki: FVC, FVC proc. N, FEV1, FEV1 proc. N, FEV1 proc. FVC, MMEF, MMEF proc. N, oraz PEF i PEF proc. N. W czasie pobytu na obozie dzieci były usprawniane ruchowo i intensywnie rehabilitowane oddechowo. Na podstawie 5-letnich obserwacji i wykonanych badań specjalistycznych u badanych dzieci w początkowym okresie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa wykazano już zaburzenia w rozwoju ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess functional efficiency of the respiratory tract in relation to the progession of idiopathic scoliosis. Within twenty years examinations were carried out in a group of 300 children aged 10 - 19 years with idiopathic scoliosis grade I according to Cobb (spinal curvature up to degrees) and in the group of 100 children aged 12 - 19 years with progressive scoliosis grades II, III, IV (from 50 to 100 degrees according to Cobb). All the children were the patients of the Orthopaedic and Outpatient Rehabilitation Clinic. The control group were healthy children at the same age as the studied group without ailments of the respiratory tract as well as the osseous - muscular and nervous system. The children with scoliosis grade I according to Cobb were first assessed psychologically and then subjected to anthropometric examination. All the children were participants of Scout Healthcare Camps. Before and after a four - week rehabilitation camp and after paediatric examination spirometric measurements were done using Vitalograph and the following indexes were determinged FVC, FVC p.c. N, FEV1, FEV1 p.c. N, FEV1 p.c. FVC, MMEF, MMEF p.c. N, and PEF, PEF p.c. N. During the stay at the camp the children did intensive physical and pulmonary exercises. On the basis of 5-year observations and spirometric examinations disorders in somatic development were shown in children in the initial stage of idiopathic scoliosis. In the studied group of children in ...


  2/14

  Tytuł oryginału: Influence of intensive movement rehabilitation in scout camps on ventilatory parameters of the respiratory tract in children with mild idiopathic scoliosis from highly polluted areas.
  Tytuł polski: Wpływ intensywnego usprawniania ruchowego podczas obozu harcerskiego na czynność układu oddechowego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną, pochodzących ze środowiska skażonego.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.1003-1008, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przebadano grupę 42 dzieci ze skoliozą idiopatyczną I stopnia wg Cobba (skrzywienie kręgosłupa poniżej 30 stopni) oraz grupę kontrolną 14 zdrowych dzieci biorących uddział w harcerskim obozie zdrowotnym (Obóz I), jak również przebadano grupę 19 dzieci ze skoliozą I stopnia, która po raz drugi uczestniczyła w harcerskim obozie rehabilitacyjnym (Obóz II). U wszystkich badanych dzieci, zarówno przed jak i po pobycie na 4 tygodniowym obozie rehabilitacyjnym oznaczono aparatem Vitalograph następujące wskaźniki wentylacyjne płuc: pojemność życiową płuc - FVC, maksymalną objętość wydechową jednosekundową - FEV1 oraz określono FEV1 proc. FVC. Porównując średnie wartości mierzonych wskaźników spirometrycznych płuc przed i po pobycie na pierwszym Obozie Rehabilitacyjnym, nie wykazano statystycznie znamiennych przyrostów. Równocześnie porównując mierzone wskaźniki wentylacyjne FVC i FEV1 po pobycie na drugim Obozie Rehabilitacyjnym, wykazano statystycznie znamienne ich przyrosty.

  Streszczenie angielskie: In 42 children with mild idiopathic scoliosis Iř (spinal curvature less than 30ř) and in the control - 14 healthy children (camp I) as well as in 19 children with idiopathic scoliosis spending time in a camp for the second time (camp II) ventilatory lung parameters: vital capacity - VC, maximal forced expiratory volume one sec. - FEV1 and FEV1 p.c. FVC were determined. Tests were carried out with use of Vitalograph before and after four-week rehabilitation camp. When the mean values of spirometric parameters were compared between the two groups of children (camp I) before and after the camp, statistically significant values were not observed. Simultaneously, in children staying in the camp second time around (camp II), when the mean values of spirometric parameters were correlated between the two camps as well as before and after the second camp, statistically significant increased values of parameters were observed. Leaving Silesia, an area with high air pollution is one of the major tasks of Scout Health Camps for children with idiopathic scoliosis.


  3/14

  Tytuł oryginału: Problem based learning jako alternatywna forma nauczania studentów. Doświadczenia w nauczaniu medycznych działań ratunkowych studentów IV roku poznańskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: Problem Based Learning - the alternative form of teaching students. Teaching quality care students of fourth year Medical University of Poznań - our experiences.
  Autorzy: Podlewski Roland, Turowska-Kóska Anna, Grześkowiak Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.55-57, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono teoretyczne podstawy nauczania problemowego. Opisano próbę nauczania studentów IV roku Wydziału Lekarskiego zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nową metodą dydaktyczną.

  Streszczenie angielskie: Theoretical backgrounds of the problem based learning were presented. An attempt of medical students training in ALS using the new method was described.


  4/14

  Tytuł oryginału: Zaawansowane metody udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia wentylacji.
  Autorzy: Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.90-98, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/14

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników szkolenia metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie pierwszej pomocy na poziomie lekarskim studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Training in first aid - a comparison of problem based learning and programmed teaching results in a group of 4th course medical students of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Turowska-Kóska Anna, Podlewski Roland, Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.101-104, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy porównania wyników szkolenia studentów metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badaniem objęto studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności wykazały lepsze wyniki nauczania metodą problemową.

  Streszczenie angielskie: The study compares a qualified first aid training results of students either with problem based learning method or programmed teaching method. The study was conducted in a group of fourth course medical students on University of Medical Sciences in Poznań. The knowledge and skill tests revealed better results of the students taught with problem-based learning method.


  6/14

  Tytuł oryginału: Współistnienie łuszczycy z upośledzeniem tolerancji glukozy (IGT), cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym nie jest przypadkowe.
  Tytuł angielski: Coexistence of psoriasis and impaired glucose tolerance (IGT), diabetes mellitus type 2 and hypertension is not occasionally.
  Autorzy: Grzybowski Grzegorz, Fąfara Irena, Żaba Ryszard, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.46-51, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W łuszczycy opisywano różne zaburzenia biochemiczne, a doniesienia na temat współstnienia upośledzenia tolerancji glukozy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego u pacjentów z łuszczycą są sprzeczne. Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie u chorych z łuszczycą w surowicy przed i po leczeniu poziomu glukozy, insuliny, peptydu C oraz kwasu moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 55 chorych na łuszczycę przed leczeniem i w okresie klinicznej remisji choroby. Oznaczano stężenie glukozy, insuliny, peptydu C i kwasu moczowego w surowicy krwi oraz wyliczano indeks insulina/glukoza (I/G). Określano parametry procesu chorobowego: czasu trwania choroby, ostatniego nawrotu klinicznego, indeksu PASI, powierzchni zmian skrónych wyrażonej w proc. BSA (body surface area) oraz BMI (body mass index). Wyniki: W grupie chorych na łuszczycę stwierdzono statystycznie znamienny wzrost stężenia glukozy i kwasu moczowgo przed leczeniem oraz wzrost stężenia insuliny, peptydu C i indeksu I/G po leczeniu. Wszystkie te odchylenia miały charakter trwały i nasilały się wraz z czasem trwania choroby i wzrostem stanu zapalnego skóry oraz powierzchni zmian skórnych. W ciężkich postaciach łuszczycy stężenie IRI i peptydu C korelowało ujemnie z PASI i powierzchnią zmian skórnych proc. BSA. Stosowane leczenie różnymi metodami spowodowało znamienne obniżenie stężenia glukozy, natomiast podwyższone stężenie IRI, peptydu C i kwasu moczowego oraz insulinooporność miały charakter trwały i nie zależały od parametrów klinicznych choroby...


  7/14

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Choroby przenoszone drogą płciową.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.202-203
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia


  9/14

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  10/14

  Tytuł oryginału: Przypadek wyprysku pieniążkowatego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów leczonej przewlekle preparatami soli złota.
  Tytuł angielski: Case of eczema numulare in rheumatoid arthritis patient on long-term treatment with gold salts.
  Autorzy: Atarowska Magdalena, Samborski Włodzimierz, Żaba Ryszard
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.45-49, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest zapalną chorobą układową, w leczeniu której stosuje się farmakoterapię, w tym także sole złota wywołujące często objawy uboczne, głównie zmiany skórne. Opisano przypadek 49-letniej kobiety, chorej na reumatoidalne zapalenie stawów i hospitalizowanej z powodu nasilonych zmian skórnych o charakterze wyprysku pieniążkowatego po długotrwałym parenteralnym podawaniu preparatów soli złota. Przerwanie terapii złotem oraz terapia pulsacyjna metylprednizolonem pozwoliły uzyskać wyraźną poprawę kliniczną.

  Streszczenie angielskie: Rheumatoid arthritis is a systemic inflamatory disorder treated with different drugs, also with parenteral gold salts, which often causes adverse events, mostly dermatological side effects. We report a case of a 49-years-old rheumatoid arthritis patient hosptialised for skin changes reminding eczema nummulare after long-term treatment with parenteral gold salts. Discontinuation of gold salts and pulse methyllprednisolone therapy resulted in remarkable clincial improvement.


  11/14

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zmiany paznokciowe w genodermatozach].
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.42-43, bibliogr. 9 poz. - Tł. artyk. z czas. European Journal of Dermatology 2002; 12(2) : 119-128
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/14

  Tytuł oryginału: Usprawnianie ruchowe, psychoterapia oraz rehabilitacja oddechowa u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł angielski: Movement rehabilitation, psychotherapy and respiratory rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.603-608, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem rehabilitacji jest przywrócenie choremu z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) jak najpełniejszej sprawności zdrowotnej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej oraz - w miarę możliwości - zawodowej. Najważniejszym aspektem rehabilitacji jest indywidualne podejście do każdego chorego. Chory, przewlekle chory, z różnego stopnia niewydolnością układu oddechowego ma tyle własnego doświadczenia, ile lat choruje i zmaga się z dusznością i uogólnionym osłabieniem fizycznym. Niewydolność oddechowa niewielkiego stopnia jest początkowo prawie niezauważalna, stąd chorzy skarżą się jedynie na niewielkiego stopnia zmęczenie, ustępujące po krótkotrwałym odpoczynku. Podstawowe wskaźniki spirometryczne FVC, FEV1 mieszczą się jeszcze w granicach normy. Jedynie zaburzenia czynności drobnych dróg oddechowych MEF50 proc. VC, MEF25 proc.VC wskazują na rozpoczynające się zaburzenia upowietrzenia tkanki płucnej i naruszenia prawidłowego przepływu powietrza w oskrzelikach obwodowych o przekroju mniejszym niż 2 mm. Niepokój i obawa o zdrowie pojawia się niemal równolegle z narastającymi objawami duszności, początkowo podczas wysiłku, a z czasem w trakcie wykonywania codziennych czynności domowych. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi POChP są zanieczyszczenie środowiska naturalnego, palenie tytoniu i przebyte w okresie dzieciństwa infekcje wirusowe, bakteryjne układu oddechowego czy też wcześniactwo, zespół błon szklistych i różnego stopnia dysplazja oskrzelowo-płucna. O narastające ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of rehabilitation is to restore good physical, mental emotional, social condition and if at all possible efficiency at work in a patient with an obstructive pulmonary disease. The most important aspect of rehabilitation is an individual attitude to each patient. A patient with chronic disease and different degree of failure of the respiratory tract struggles with abnormal lung function i.e. with dyspnoea and general physical weakness. Obviously, a slight disturbance in the function of the respiratory system is almost imperceptible in daily activities, thus patients complain about slight fatigue that recedes after a short rest. The values of basic spirometric indexes FVC, FEV1 are within normal. Only disturbances of the function of peripheral air passages MEF50 p.c. VC, MEF25 p.c.VC indicate the onset of failure in the distribution of inspired gas and alveolar hypoventilation as well as violation of normal air flow in the peripheral bronchioles whose diameter is less than 2 mm. Anxiety and concern for health appear with increased dyspnoea while doing exercise and within years dyspnoea will acompany daily domestic routine activities. It is known that such factors as pollution of the environment, smoking tobacco, viral infections in childhood, bacterial infections of the respiratory system, prematurity, respiratory distress syndrom (RDS) and different degree of bronchi-pulmonary dysplasia favour the development of chronic obstructive pulmonary disease. The ...


  13/14

  Tytuł oryginału: Zmęczenie, zmęczenie audiowizualne a obowiązki szkolne młodzieży szkoły średniej.
  Tytuł angielski: Fatigue and audio-visual tiredness and duties of youth from high school.
  Autorzy: Żaba Ryszard
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.609-614, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z grupą 150 uczniów szkoły średniej w wieku 15-18 lat przeprowadzono kilkakrotne spotkania w kawiarni "Literackiej" w Bytomiu. Omówiono zagrożenia i problemy, z którymi na co dzień spotyka się uczeń (alkoholizm, nikotynizm, nadmierne oglądanie TV, wideo i korzystanie z komputerów oraz Internetu). W czasie spotkania wykorzystano rysunki, grafiki oraz utwory poetyckie, co umożliwiło swobodne nawiązanie kontaktów i zachęciło młodzież do indywidualnych wypowiedzi, uwag i formułowania opinii. W trakcie jednego ze spotkań w grupie 33 licealistów przeprowadzono ankietę, z której wynika następujący sposób wykorzystania doby: odpoczynek nocny - średnio 6 godz. 30 min, oglądanie programów TV - 3 godz. 20 min, praca z komputerem - 2 godz. 45 min, połączenia internetowe - 2 godz. 30 min, oglądanie wideo - 1 godz. 30 min. Na zmęczenie psychiczne i fizyczne po powrocie ze szkoły uskarżało się ogólnie 82 proc. badanych, przy czym 45,5 proc. uczniów odpoczywało po powrocie do domu (godzinna drzemka w łóżku). Na pytanie "Czy jesteś nerwowy" twierdząco odpowiedziało 48,5 proc. badanych, w tym jedna osoba okresowa leczona była środkami uspokajającymi. Napoje alkoholowe lubi lub ich próbowało 51,5 proc. badanych licealistów. Na pytanie "Czy urwał Ci się film?" (czyli czy upiłeś się napojami alkoholowymi?), twierdząco odpowiedziało 18,2 proc., 82 proc. badnaych nie należy i nie działa w jakiejkolwiek organizacji uczniowskiej.

  Streszczenie angielskie: Meetings wiht a group of 150 teenagers from high school, aged 15-18, were held in the Literary Cafe in Bytom. The problems that were discussed included threats of contemporary world such as: alcoholism, smoking, excessive participation in watching TV, video and Internet. During the meeting drawings, graphics arts and poetry enabled informal entering into conversation with young people and encouraged them to express their opinions. At the next meeting, which took place in High School a survey was carried out in a grou pof 33 teenagers. The results of the survey showed that young people asign 6 hours 30 min. on average for rest at night, 3 hours 20 min, on average for watching TV, 2 hours 45 min. for computer, 2 hours 30 min for Internet, 1 hour 30 min for video. 12 out of 27 teenagers are mentally and physically tired after school, 15 teenagers have a rest after school, 18 teenagers fell ill during the school year and answered that they are nervous. 6 answered that they are sometimes nervous. 17 young people like a alcohol and tired have it and 6 were drunk up. 14 teenagers like commercials on TV and 9 do not like them 27 children do not belong to any organisations. 12 teenagers have smoked cigarettes and 9 rarely have smoked cigarettes. 1 teenager has take drugs. American Academy of Pediatrics, Committe on Public Education describes the possible negative health effects of television viewing on children and adolescents, such as violent or aggessive behaviour, substance use, sexual activity, obesity, poor body image, and decreased school performance. In addition to the...


  14/14

  Tytuł oryginału: Higiena szkolna wczoraj, dziś i jutro w opinii inspektora ds. pediatrii i medycyny szkolnej, członka European Society of Social Paediatrics (ESSOP).
  Tytuł angielski: School hygiene yesterday, today and tomorrow in opinion of Inspector of Paediatrics and School Medicine and a member of European Society of Social Paediatrics.
  Autorzy: Żaba Ryszard, Bukartyk-Rusek Bogna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.615-619, bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczoraj. Polska higiena szkolna miała przejrzystą strukturę działania. W szkole zatrudnieni byli pediatra lub lekarz chcący się specjalizować w higienie szkolnej oraz pielęgniarka lub higienistka szkolna. Zadaniem ich było przeprowadzenie okresowych badań i szczepień młodzieży szkolnej, nadzór nad grupami dyspanseryjnymi i oświatą zdrowotną na terenie szkoły. Całość nadzorował inspektor ds. pediatrii i medycyny szkolnej. Dzisiaj. Reforma, usługi medyczne są wyceniane. Aby zminimalizować koszty higieny szkolnej i podstawowej profilaktyki medycznej, likwiduje się stanowiska lekarza szkolnego, higienistki i pielęgniarki szkolnej (równocześnie medycyna pracy nie ulega likwidacji). Uprzednio jednolity nadzór lekarski ulega uzależnieniu od zakupu usług medycznych przez kasy chorych. Na teren szkoły wchodzą publiczne i niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego, prywatne spółki lekarskie i pielęgniarskie oraz, czasami rehabilitacyjne. Każdy podmiot prawny realizuje swoją usługę medyczną wykupioną przez kasę lub rodziców. Uczeń staje się obiektem do zakupu świadczeń medycznych, może więc być zaszczepiony, ale i nie ma wykupionego bezpośredniego badania lekarskiego. Na badanie musi się zgłosić do lekarza rodzinnego. Aktualnie wszystkie zagrożenia cywilizacyjne, jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania, schorzenia układu nerwowego, schorzenia alergiczne "atakują" młode umysły szczególnie w drugiej dekadzie ich życia. Szkoła jest i powinna pozostać miejscem przeprowadzenia na ...

  Streszczenie angielskie: Yesterday. School hygiene in a clear way. Physician, pediatrician, nurse and hygienist were employed at school and were responsible for carrying out periodic examination, vaccination of school children and youth. They also supervised groups of children with posture defects, obesity, underweight, circulatory system and respiratory tract (asthma, anaphylaxis), diseases nervous system disorders and also propaged health education at school. Inspector of Paediatrics and School Medicine was in charge of School Medical Care. Today. Reform of the Public Health System. Medical examination and services have their value in money. A school physician, some hygienists and school nurses have been dismissed to decrease the financial costs of school hygiene. All medical services must be bought by the National Health Service. Public and private medical services ast doctors and nurses are organized at schools. Each service performs examinations, vaccinations bought by the National Health Service or parents. A pupil is a subject of buying medical services. He may be vaccinated by a nurse but medical examination must be either bought or performed by home doctor. The supervision of school children with different illnesses is not conducted by a schoold doctor. At present all the threats of contemporary wolrd such as alcohol, tobacco, drug addiction, nervous system illnesses and allergies which are obstructive for youth start when they are teenagers. School is an important place for ...

  stosując format: