Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĘCICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Rola terapeuty w procesie leczenia w aspekcie całościowej wizji organizmu i dynamicznej koncepcji pojęcia zdrowia.
Autorzy: Święcicki Andrzej
Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.33-37, il., bibliogr. 4 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
Sygnatura GBL: 313,757

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Całościowa wizja organizmu stymuluje do zmiany wzorów postępowania leczniczego. Terapeuta powinien dokładać wszelkich starań by sprowokować pacjenta do obrony przy użyciu własnych sił, zamiast stosować substytuty procesów naturalnych. Interwencja medyczna powinna ograniczyć się do sytuacji niewydolności (ostrej lub przewlekłej). Powinna ona wspomagać działające siły obronne organizmu w każdym miejscu, w którym jesteśmy w stanie zaobserwować niewydolność (nieprawidłowy objaw).

  Streszczenie angielskie: Wholistic vision of organism functions stimulate us to change medical activity patterns. Therapist should try his best to provoke patient defense with his own forces instead using substitutes of natural activity. Medical interference should be limited to insufficiency condtitions (acute or chronic). It should enhance natural acting immunity forces in every place where any pathological symptom is observed.


  2/7

  Tytuł oryginału: Matematyczno-fizyczne przesłanki dla holistycznej wizji medycyny.
  Autorzy: Święcicki Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.24-26, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jeżeli w biochemiczny opis funkcji życia wpiszemy znane nam zjawiska fizyczne - elektromagnetyczne, kwantowe i inne to uświadamiamy sobie możliwość swobodnego rozprzestrzeniania się w organizmie różnych form energii i informacji. Organizm jawi się wtedy jako spójnia czynnościowa. Reaguje całą swoją objętością na bodźce, również terapeutyczne. Ma to swoje konsekwencje dla terapii. Artykuł zwraca uwagę na niektóre z nich.

  Streszczenie angielskie: If were extend our biochemic description of metabolic processes adding known physical phenomena like electromagnetic, quantum or other, we empasise ourselves the ability of free energy and information spreading through the whole organism. Then it occurs as an acting unity. It reacts on every stimulus even therapeutic with its whole volume. That brings the consequences to the therapy. The article puts the attention on several of them.


  3/7

  Tytuł oryginału: Diagnoza jako opis dynamiki rozwoju niewydolności organizmu.
  Autorzy: Święcicki Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.27-30, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W świetle całościowej wizji funkcjonowania organizmu, zdrowia i choroby rozumianych jako wydolność i niewydolność systemu diagnoza jawi się jako opis rozwoju takiej niewydolności.

  Streszczenie angielskie: On the basis of wholistic vision of organism function, health and disease meant as system sufficiency and insufficienty diagnosis occurs as an insufficiency evolution describe.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności wybranych metod klinicznych i baterii testów do pomiaru procesów poznawczych jako wskaźników skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical and psychological methods in estimating efficacy antidepressants in depression (preliminary report).
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Koszewska Iwona, Habrat Ewa, Fornal Sławomir, Bzinkowska Dorota, Grądzka Dorota, Kalinowski Antoni, Święcicki Łukasz, Torbiński Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.225-238, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena szybkości działania leków przeciwdepresyjnych mierzona za pomocą skal klinicznych (CGI, CGI Improvement, MADRS) i Analogowej Skali Nasilenia Depresji oraz testami z Wiedeńskiej Baterii Testów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the onset of action of antidepressants using CGI i CGI Improvement, MADRS, Self Analogue Scale and Wiener Battery Test System. Onset of action of antidepressants was evaluated in a group of 18 patients with major depression. Evaluation was assessed at 4, 8, 10, 14, 28 days of treatment. Significant reduction of symptoms in MADRS at day 8 was the predictors of effect at day 28. Reduction of symptoms in MADRS was not correlated with improvement in cognitive functions. Most of the psychological tests showed to be not sensitive enough to estimate a change in cognitive processed under pharmacotherapy.


  5/7

  Tytuł oryginału: VII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Spała 13-15 września 2001.
  Tytuł angielski: 7th Congress of Polish Society of Therapeutic Drug Monitoring, Spała 13-15 September 2001.
  Autorzy: Święcicki Władysław
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.439-440 - 7 Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Terapii Monitorowanej


  6/7

  Tytuł oryginału: Farmaceuci Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w dwudziestym wieku.
  Tytuł angielski: Pharmacists of the Polish Air Force Institute of Aviation Medicine in the XX century.
  Autorzy: Święcicki Władysław, Święcicki Rafał
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.225-235
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  7/7

  Tytuł oryginału: Depresje - definicja, klasyfikacja, przyczyny.
  Tytuł angielski: Depression - definition, classification and causes.
  Autorzy: Święcicki Łukasz
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.151-159, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono współczesną diagnostykę zaburzeń depresyjnych w nawiązaniu do obecnie obowiązującej klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Podkreślono możliwość rozpoznawania depresji przez lekarzy niebędących psychiatrami.

  Streszczenie angielskie: In the paper issues on diagnosis of depression in light of contemporary diagnostic criteria is discussed. It is stressed that primary care physicians can diagnose depression.

  stosując format: