Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĘCICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Trudności w interakcjach społecznych dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Analiza kontaktu dziecko - terapeuta podczas indywidualnej psychoterapii.
Tytuł angielski: Difficulties in social interactions of children with hyperactivity. An analysis of child - therapist contact in the course of individual psychotherapy.
Autorzy: Święcicka Małgorzata
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.17-26, bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiona została próba opisu zjawisk zachodzących w interakcji między dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej a psychoterapeutą. Dokonano analizy dziewięciu nagranych na video fragmentów sesji terapeutycznych pochodzących z indywidualnej psychoterapii trojga dzieci w wieku 8, 9 i 10 lat, przy użyciu skonstruowanego do tego celu arkusza obserwacyjnego. Oceniano werbalne i niewerbalne komunikaty przekazywane sobie wzajemnie przez dziecko i terapeutę, stopień synchronizacji zachowań dziecka i terapeuty oraz emocje ujawniane podczas kontaktu. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że trudności w kontakcie z dzieckiem nadpobudliwym związane są nie tylko z istotą jego zaburzenia - nadmierną dynamiką i chaotycznością zachowania - do której trudno się dostosować dorosłemu. Źródłem trudności są także zachowania, które dziecko podejmuje dla poradzenia sobie z objawami nadpobudliwości, polegające na przyjmowaniu sztywnych, niedostosowanych do sytuacji i partnera reguł zachowania. Wydaje się, że dzieciom nadpobudliwym brakuje doświadczeń wspólnego działania i komunikowania się z dorosłym partnerem interakcji, które pomogłyby im w tworzeniu bardziej elastycznych mechanizmów kontroli zachowania. Stworzenie warunków do zdobywania tego rodzaju doświadczeń powinno być pierwszoplanowym celem psychoterapii tych dzieci.

  Streszczenie angielskie: The article describes events occurring during an interaction between a hyperactive child and the therapist. The subject of analysis is a video recording of nine fragments of individual therapy sessions, conducted with three children aged 8, 9, 10 with the use of a specifically designed observation chart. Under evaluation are verbal and non-verbal cues exchanged between the child and therapist their behavioral synchronization, as well as the emotions displayed during their interaction. Analysis of the video material points to a conclusion that the difficulties in communicating with a hyperactive child are closely related to the esence of the child's disability manifested with overly dynamic and chaotic behaviour, which the adult finds hard to adjust to. The child demonstrates efforts to deal with the results of hyperactivity and to maintain control over his/her behaviour by choosing rigid models inappropiate to the situation or the partner. It seems that hyperactive children lack the specific experience in communications and interaction with adults, such that would help them create more flexible mechanisms of behavioural self-control. The primary goal the psychotherapy of these children should be the creation of an environment where such experience gould be gained.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wąglik.
  Tytuł angielski: Anthrax.
  Autorzy: Buczek Jan, Gliński Zdzisław, Buczek Krzysztof, Kostro Krzysztof, Święcicka Izabela
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.339-350, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Antrax is an acute, febrile and mostly septicemic disease of all warm-blooded animals, including man caused by Bacillus anthracis, a Gram-positive, aerobic spore-forming bacillus. The known virulence factors of B. anthracis are the antiphagocytic poly-ç-d-polypeptide capsule and at least three proteins: edema factor (EF), lethal factor (LF), and protective antigen (PA). PA and LF together induce lethal effects in animals and humans and cause macrophage lysis. Humans become infected by contact with infected animals or contamined animal products. There are two types of his disease: cutaneous antrax and inhalation antrax. The threat of bioterrorism has heightened over the past few years. The terrorists might use antrax spores delivered by aerosol to destory domestic animals and attack humans. Depending on the target chosen and the scale of the attack the antrax spores may be used to contaminate of foodstuffs or liquids and water, spread as vapor or aerosol within an enclosed area (buildings), in an open (over city or military bases). They also may be transmitted indirectly through infected animals or inanimate materials (letters, parcels). Since inhalation antrax is usually not dignosed in time for treatment, the mortality rate is 90-100 p.c. The genetic engineering cteates news threats: B. anthracis resistant to all known antibacterial drugs, the strains that can destroy completely the immune system of man and animals. A licensed anti-antrax vaccine and good antimicrobial therapy and post exposure prophylaxis exist.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ropień Brodiego - diagnostyka obrazowa.
  Tytuł angielski: Radiological diagnosis of Brodie's abscess.
  Autorzy: Kowalewski Michał, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Święcicka Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.679-682, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ropień Brodiego jest rzadką postacią podostrego lub przewlekłego zapalenia kości. Prawdopodobnie w wyniku nieodpowiedniego leczenia zapalenia kości lub wywoływany jest przez bakterie o zmniejszonej zjadliwości. Materiał i metody. W latach 1999-2002 w Klinice Ortopedii i Traumatologii AM rozpoznano 5 ropni Brodiego. Pacjenci z podejrzeniem ropnia Brodiego mieli wykonane konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie, w jednym przypadku wykonano MR i CT. Wyniki i wnioski. Typowy obraz radiologiczny uwidocznił jamę kostną otoczoną sklerotyczną otoczką. Zabieg operacyjny w 4 przypadkach potwierdził podejrzenie ropnia Brodiego, w jednym przypadku stwierdzono dysplazję włóknistą na podstawie materiału pobranego do badania histopatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Background. Brodie's abscess is a kind of rare subcute or chronic osteitis. It is probably caused by mistreated or non-treated osteitis, or by bacteria of low virulence. Material and methods. In the Orthopedic and Traumatology Clinic of our medical school 5 patients were diagnosed with Brodie's abscess between 1999 and 2002. All the patients had conventional x-rays, while one also had CT and MRI. Results and conclusions. The typical x-ray image shows an osteolytic lesion with sclerosis margin in the diametophysis. Each of the 5 patients had surgery. In 4 cases the histopathological results confirmed the radiological diagnosis. In one case fibrous dysplasia was found.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rozwój słuchowy dzieci z implantem ślimakowym - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: The results of auditory development in children with cochlear implants.
  Autorzy: Szuchnik Joanna, Święcicka Anita, Piotrowska Anna
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.79-89, il., bibliogr. s. 88-89, sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: