Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĄTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Diffuse oesophageal spasm as a cause of false positive exercise test. Gastroenterological aspects of cardiac syndrome X? A case report.
Tytuł polski: Rozlany skurcz przełyku jako potencjalna przyczyna fałszywie dodatniego wyniku próby wysiłkowej. Gastroenterologiczne aspekty kardiologicznego zespołu X?
Autorzy: Budzyński Jacek, Kłopocka Maria, Pulkowski Grzegorz, Świątkowski Maciej
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.223-229, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  2/23

  Tytuł oryginału: Porównanie profilaktycznego działania przeciwwymiotnego dehydrobenzperidolu, ondansetronu i metoklopramidu u pacjentek poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym.
  Tytuł angielski: Ondasetron, dehydrobenzperidol and metoclopramide for prevention of postoperative nausea and vomiting after minor gynecological laparoscopic surgery.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Psujek Marek, Ząbek Marta, Przesmycki Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.182-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach oceniano skuteczność profilaktycznego działania ondansteronu, dehydrobenzperidolu oraz metoklopramidu w zapobieganiu pooperacyjnym nudnościom i wymiotom (PONV) u kobiet poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym. Badaniami objęto 126 pacjentek, w 4 losowo dobranych grupach, grupę kontrolną stanowiły pacjentki nieotrzymujące badanych leków. Badane leki: ondasetron (4 mg), dehydrobenzperidol [DHBP] (75 mg kg-1) podawano dożylnie bezpośrednio po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego. Skuteczność profilaktycznego działania oceniono w 1, 6, 12 oraz 24 godzinie po operacji jako zmniejszenie intensywności nudności, częstości wymiotów i częstości intensywnych nudności. Dodatkowo oceniano liczbę pacjentek wolnych od objawów PONV. Ondansetron i DHBP powodowały istotne statystycznie zwiększenie liczby pacjentek wolnych od objawów PONV oraz zmniejszenie intensywności i częstości tych objawów w pierwszych sześciu godzinach po operacji w porównaniu do grupy kontrolnej, jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności profilaktycznej obu leków. Działanie profilaktyczne metoklopramidu było najsilniejsze w pierwszej godzinie po operacji. Uzyskane wyniki wskazują, że DHBP jest lekiem alternatywnym dla ondasteronu w zapobieganiu PONV w pierwszych 6 godzinach po ginekologicznych operacjach laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Ninety-six ASA I and II patients, scheduled for elective gynaecological laparoscopic surgery were randomly assigned to receive 4 mg ondasetron, 75 mg kg-1 dehydrobenzperidol (DHBP) or 0.4 mg k-1 metoclopramide immediately after induction of anaesthesia; other thirty did not receive any antimetric prophylaxis and severed as a control. Intensity of nausea, number of vomiting episodes of severe, intense nausea and number of PONV-free patients were noted at 1, 6, 12 and 24 hours after surgery. Ondasetron and DHBP relieved more patients from PONV and decreased intensity and frequency of all other symptoms at six hours after surgery. In contrast, metoclopramide was effective only during the first hour. We conclude that DHBP prophylaxis may be regarded as an effective alternative to ondasetron up to six hours after gynaecological prophylactic surgery.


  3/23

  Tytuł oryginału: Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ciechocinek. Zapiski ciechocińskie.
  Autorzy: Świątkowski Maciej, Karczmarewicz Stefan
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.64-65 - Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ciechocinek 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  4/23

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na poprawę biochemicznych wykładników uszkodzenia komórki wątrobowej u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej po okresie czterotygodniowej abstynencji.
  Tytuł angielski: Factors affecting improvement of biochemical liver function tests in alcohol dependent males after four weeks abstinence period.
  Autorzy: Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin, Kłopocka Maria, Rybakowski Janusz, Świątkowski Maciej, Kosmowski Wojciech
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niejasny pozostje wpływ czynników klinicznych na poprawę w zakresie biochemicznych wykładników funkcji wątroby po okresie nadużywania alkoholu. Cel pracy: Ocena wpływu tych czynników na zmiany wartości testów wątrobowych po 4 tygodniach abstynencji. Materiał i metody: Zbadano 160 mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej (wg ICD-10). Na początku obserwacji po 4 tygodniach kontrolowanej abstynencji oznaczano u nich stężenie bilirubiny i poszczególnych frakcji białkowych osocza oraz aktywności GGTP, AspAT i AIAT. Wyniki: Po 4 tygodniach obserwacji odnotowano znamienny spadek średnich poziomów bilirubiny, GGTP, AspAT, AIAT i wskaźnika DeRitisa. Stwierdzono, że zarówno wartości badanych testów wątrobowych na początku okresu obserwacji, jak i ich poprawa po 4 tygodniach abstynencji wykazywały związek ze stężeniem tyreotropiny (TSH) na początku obserwacji, częstotliwością spożywania alkoholu w ciągu 90 dni przed włączeniem do badania, z występowaniem uzależnienia alkoholowego w wywiadzie rodzinnym, a także z wiekiem początku uzależnienia od alkoholu, czasem jego trwania i jego głębokością, ocenianą na podstawie występowania padaczki alkoholowej i majaczenia drżennego w wywiadzie, spadku tolerancji alkoholu, spożywania "niekonsumpcyjnych" napojów alkoholowych oraz punktacji w skali SADD i MAST. Wyższe stężenie TSH wykazywało ochronny wpływ wobec wzrostu stężenia bilirubiny, wiązało się jednak z większymi aktywnościami enzymów wątrobowych. Nie stwierdzono istotnych ...

  Streszczenie angielskie: Background: The effect of clinical factors on the improevement in liver function tests during alcohol abastinence period is still not clear. The aim of the study was to determine factors affecting the changes in liver function tests values after four weeks of alcohol abstinence period. Material and methods: 160 alcohol-dependent male patients (according to ICD-10) were studied. In all patients at the beginning of the study and after 4 weeks of controlled abstinence the estimation of bilirubin and plasma protein fracations as well as ç-glutamyltranspeptidase (GTP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) activities was made. Results: After 4 weeks of abstinence a significant decrease of bilirubin, GTP, AST, ALT and DeRitis index values was found. The values of liver function tests at the study beginning and their changes after 4 weeks of abstinence had relation to the duration of abstinence period, thyreotropin (TSH) concentration at the study bewginning, the frequency of alcohol consumption during 90 days before the study, family history of alcoholism, age of alcohol dependence onset, time of alcohol dependence duration and its severity estimated on the basis fo the presence of withdrawal epilepsy and delirium tremens in anamnesis, decrease in alcohol tolerance, "non-consumptive" alcohol beverages drinking, as well as the results of Short Alcohol Dependence Data (SADD) scale and Polish version of Michigan Alcoholism Screning Test (MAST). ...


  5/23

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa w planowaniu i monitorowaniu wydłużania kończyn metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in the planning and monitoring of limb lengthening by the Ilizarov method.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Żarek Sławomir, Macias Jarosław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.273-281, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wydłużanie kończyn jest procesem złożonym i długotrwałym, w związku z tym wymaga monitorowania metodami obrazowymi. Planując stosowanie metody Ilizarowa należy dobrze poznać chorobę, a nie tylko jej poszczególne objawy. Dotyczy to zwłaszcza uogólnionych wad kostnienia. Wstępna ocena kliniczna i radiologiczna powinna dać odpowiedź na temat przyczyn zniekształceń i rozległości zmian. Planowe badania radiologiczne podczas procesu wydłużania kończyn wykonuje się (poza badaniem wyjściowym i bezpośrednio po zabiegu) po 2 i 4 tygodniach dystrakcji i następnie co miesiąc, aż do usunięcia aparatu Ilizarowa. Przekroje poprzeczne kości uzyskane w tomografii komputerowej pozwalają na określenie tempa przebudowy regeneratu oraz odtwarzania się rurowatego kształtu kości. Zaleca się również, w przypadkach wątpliwych, wykonanie badania TK regeneratu po 3 miesiącach od zdjęcia aparatu.

  Streszczenie angielskie: Limb lengthening is a long and complicated process, and therefore requires monitoring be use of imaging methods. In planning the application of the Ilizarov method, it is essential to consider the pathology as a whole, and not merely the individual symptoms. This is particularly important in generalized defects of bone formation. The baseline clinical and radiological evaluation should elucide the etiology of deformations and the extent of changes. Routine X ray examinations during limb lengthening (apart from baseline and immediate post-surgery) should be performed after two and four weeks of distraction, and then every month until the Ilizarov apparatus is removed. Bone cross-sections obtained in CT scans enable the evaluation of the rate of bone regeneration and the reconstitution of tubular bone shape. In doubtful situations CT scans of the regenerated bone three months after removal of the apparatus are also recommended.


  6/23

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu kolanowego
  Autorzy: Górecki Andrzej, Kuś Wojciech, Michalski Paweł, Purski Karol, Świątkowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Górecki Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 356, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 41
  Sygnatura GBL: 735,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/23

  Tytuł oryginału: Gastroenterologiczne przyczyny dolegliwości kardiologicznych.
  Tytuł angielski: Gastroenterological causes of cardiological symptoms.
  Autorzy: Świątkowski Maciej, Budzyński Jacek, Kłopocka Maria, Pulkowski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.261-267, il., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/23

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Marianie Garlickim [1908-2002].
  Autorzy: Kuś Wojciech M., Białoszewski Dariusz, Świątkowski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.395-396, il.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Garlicki
 • Marian 1908-2002


  9/23

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fosfatazy zasadowej i kwaśnej w surowicy szczurów w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej.
  Tytuł angielski: An assessment of the alkaline and acid phosphatase activity in rats serum during experimental postmenopausal osteoporosis.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Świątkowski Wojciech, Zaręba Stanisław
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.283-291, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena fosfatazy zasadowej (Fz) i kwaśnej (Fk) w surowicy szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej. Oceniono rownież związek pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) żuchwy i kręgosłupa a parametrami metabolizmu kostnego. Stężenie fosfatazy zasadowej i kwaśnej było najwyższe u zwierząt z niedoborem estrogenów, a podawanie 17-á estradiolu znamiennie obniżyło poziom badanych markerów. Stwierdzono również istotną ujemną korelację FZ i Fk z BMD żuchwy i kręgosłupa.


  10/23

  Tytuł oryginału: Postępowanie farmakologiczne w przewlekłym zapaleniu trzustki.
  Autorzy: Świątkowski Maciej
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.37-40, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe zapalenie trzustki (pzt) jest postępującą chorobą, którą charakteryzują nieodwracalne zmiany morfologiczne z utratą miąższu i zastępowaniem go przez tkanki łączną oraz uszkodzenie przewodów trzustkowych. W przebiegu procesu zapalnego może dochodzić do powstawania zwapnień w miąższu, złogów w przewodach oraz torbieli rzekomych. Klinicznie dominują bóle brzucha, objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej, a w późniejszym okresie wewnątrzwydzielniczej trzustki.


  11/23

  Tytuł oryginału: Rola radiologicznych badań obrazowych w diagnostyce narządu ruchu.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Krzemiński Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.529
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/23

  Tytuł oryginału: Metody obrazowania diagnostycznego narządu ruchu - rys historyczny.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of the locomotor system - historical reviev.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Białoszewski Dariusz, Urbanik Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.530-534, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy etapy rozwoju metod obrazowania narządu ruchu. Zwracają jednocześnie uwagę, że uczeni polscy już w początkach "epoki rentgenowskiej" znajdowali się w ścisłym gronie jej najwcześniejszych orędowników i krzewicieli.


  13/23

  Tytuł oryginału: Stopa cukrzycowa - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: The diabetic foot - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Błasińska-Przerwa Katarzyna, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Półtorak Danuta, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.590-598, il., tab., bibliogr. 1o poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stopa cukrzycowa stanowi najczęstsze powikłanie cukrzycy prowadzące do hospitalizacji. Zachodzące w niej zmiany zależą od: unaczynienia - stopa cukrzycowa septyczna; unerwienia - stopa cukrzycowa aseptyczna; procesów naczyniowych i neurogennych łącznie - stopa cukrzycowa mieszana. Istotną rolą diagnostyki obrazowej jest rozpoznanie rodzaju zmian, określenie stopnia ich zaawansowania oraz udział w planowaniu leczenia. Podstawą jest nadal klasyczne zdjęcie rentgenowskie, jako badania drugiego rzutu wykorzystywane są USG, TK, MR i scyntygrafia izotopem technetu. Autorzy przedstawiają trudności diagnostyczne w ocenie różnych typów zmian zachodzących w obrębie stóp u pacjentów z cukrzycą.


  14/23

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie zmian przebiegających z wygięciem kości długich.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in long bones bending assessment.
  Autorzy: Kotapski Jacek, Świątkowski Jan, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.597-605, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre zaburzenia metaboliczne oraz miejscowe procesy chorobowe toczące się w kościach długich mogą powodować ich wygięcie. Może ono wystąpić gdy kości rosną nieprawidłowo lub też dochodzi do zniekształceń na skutek miejscowego bądź uogólnionego obniżenia ich wytrzymałości. Rozróżnienie tych dwóch przyczyn jest zadaniem m.in. metod diagnostyki obrazowej. W naszym opracowaniu wybraliśmy przypadki zmienionej osi kości długich analizując, na podstawie zdjęć dwupłaszczyznowych, ich przyczyny.


  15/23

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia operacyjnego złamań rzepki
  Autorzy: Wiśniewski W., Świątkowski J., Kuś W. M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.291-292, bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/23

  Tytuł oryginału: Operacyjne leczenie wrodzonych zniekształceń klatki piersiowej
  Autorzy: Serafin Jan, Świątkowski Jan, Majkusiak Rafał, Nowakowski Piotr
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.385-391, il., tab., bibliogr. 43 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/23

  Tytuł oryginału: Badania obrazowe w zaburzeniach zborności stawu biodrowego
  Autorzy: Świątkowski Jan
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.21-23, bibliogr. 6 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/23

  Tytuł oryginału: Trudności w interpretacji badań obrazowych narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Difficulties in the interpretation of radiological images of the locomotor system.
  Autorzy: Świątkowski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.657-661, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawidłowe struktury tkanek narządu ruchu, uzyskane w badaniach obrazowych, mogą być brane przez niedoświadczonych radiologów, za zmiany wynikające z urazów i schorzeń. Autor omawia obrazy najczęściej sprawiające trudności diagnostyczne.

  Streszczenie angielskie: Normal tissue structures of the locomotor system revealed in imaging can be mistaken by inexperienced radiologists for lesions resulting from truma or disease. The author discusses the images that most often cause diagnostic difficulties.


  19/23

  Tytuł oryginału: Obraz radiologiczny choroby Pageta.
  Tytuł angielski: The radiological image of Paget's disease.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.673-678, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. choroba Pageta zaliczana jest do chorób metabolicznych, charakteryzuje się patologiczną przebudową i przerostem kości. Materiał i metody. W latach 1981-2001 diagnozowano 24 chorych (14 kobiet, 10 mężczyzn), u których rozpoznano chorobę Pageta. U wszystkich pacjentów wykonano konwencjonalne zdjęcia radiologiczne czaszki, kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej oraz kości długich. U jednego chorego wykonano CT miednicy i głowy. Oceniano lokalizację i rozległość zmian, cechy radiologiczne oraz obecność powikłań. Wyniki. U 15 chorych (62,5 proc.) występowały zmiany jednoogniskowe, u 9 (37,5 proc.) obserwowano zmiany wieloogniskowe. Zmiany najczęściej lokalizowały się w sklepieniu czaszki - 9 przypadków, kości piszczelowej - 7, miednicy - 5, kości udowej 3, kręgosłupie lędźwiowym - 3. U większości pacjentów w obrazie radiologicznym przeważały zmiany o typie osteosklerotycznym, w 3 przypadkach obserwowaliśmy zmiany osteolityczne. Wnioski. W rozwiniętym stadium choroby Pageta obraz radiologiczny jest charakterystyczny, można ją rozpoznać na podstawie klasycznych zdjęć rentgenowskich.

  Streszczenie angielskie: Background. Paget's disease is a metabolic bone disease characterized by excessive bone resorption and activated osteoclasts. The aim of the present study was to examine the localization and extent of lesions, radiological traits, and complications. Material and methods. During the period 1981-2001, 24 patients (14 women, 10 men) with Paget's disease were examined, using x-rays of the skull, spine, pelvis, and the long bones of the limbs, and computer tomography (1 patient) of the skull and pelvis. Results. In 15 patients (62.5 p.c.), the disease was monoostotic, while in 9 cases (37.5 p.c.) it was polyostotic. The most common places for changes were in the vault of the skull (9 cases), the tibia (7 cases), the pelvis (5 cases), the femur (3 cases), and the lumbar spine (3 cases). Osteosclerotic changes dominated in the radiological picture. Three of the patients wre in the osteolitic phase of Paget's disease. Conclusions. The radiological picture of fully developed Paget's disease is very characteristic. It is possible to make a diagnosis on the basis of conventional radiography.


  20/23

  Tytuł oryginału: Ropień Brodiego - diagnostyka obrazowa.
  Tytuł angielski: Radiological diagnosis of Brodie's abscess.
  Autorzy: Kowalewski Michał, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Święcicka Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.679-682, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ropień Brodiego jest rzadką postacią podostrego lub przewlekłego zapalenia kości. Prawdopodobnie w wyniku nieodpowiedniego leczenia zapalenia kości lub wywoływany jest przez bakterie o zmniejszonej zjadliwości. Materiał i metody. W latach 1999-2002 w Klinice Ortopedii i Traumatologii AM rozpoznano 5 ropni Brodiego. Pacjenci z podejrzeniem ropnia Brodiego mieli wykonane konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie, w jednym przypadku wykonano MR i CT. Wyniki i wnioski. Typowy obraz radiologiczny uwidocznił jamę kostną otoczoną sklerotyczną otoczką. Zabieg operacyjny w 4 przypadkach potwierdził podejrzenie ropnia Brodiego, w jednym przypadku stwierdzono dysplazję włóknistą na podstawie materiału pobranego do badania histopatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Background. Brodie's abscess is a kind of rare subcute or chronic osteitis. It is probably caused by mistreated or non-treated osteitis, or by bacteria of low virulence. Material and methods. In the Orthopedic and Traumatology Clinic of our medical school 5 patients were diagnosed with Brodie's abscess between 1999 and 2002. All the patients had conventional x-rays, while one also had CT and MRI. Results and conclusions. The typical x-ray image shows an osteolytic lesion with sclerosis margin in the diametophysis. Each of the 5 patients had surgery. In 4 cases the histopathological results confirmed the radiological diagnosis. In one case fibrous dysplasia was found.


  21/23

  Tytuł oryginału: Kliniczne skutki trudności w interpretacji badań obrazowych narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Clinical sequelae of difficulties in the interpretation of radiological images of the locomotor apparatus.
  Autorzy: Świątkowski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.708-715, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor na podstawie własnych obserwacji, zwraca uwagę na liczne nieprawidłowości w ocenie rentgenogramów. Na podstawie niewłaściwych rozpoznań, wynikających z opisów badań, podejmowano decyzje o leczeniu operacyjnym. Zabiegi kończyły się niepowodzeniem, dolegliwości nie ustępowały, a w skrajnych na szczęście przyapdkach występowały powikłania.

  Streszczenie angielskie: Working on his own obesrvations, the author attention to numerous mistakes made in the evaluation of x-rays. The decision to operate is sometimes made on the basis of misdiagnosis resulting from erroneous descriptions. The operation is unsuccessful, the symptoms do not resolve, and in some cases, though fortunately rare, there are complications.


  22/23

  Tytuł oryginału: Poziom żelaza w zębach, żuchwie i surowicy krwi samic szczurów po owariektomii.
  Tytuł angielski: The level of the iron content in teeth, mandible and serum in female rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga, Zaręba Stanisław, Świątkowski Wojciech
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.131-137, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  23/23

  Tytuł oryginału: Desmopressin - a nontransfusional form of prevention of postextractive bleeding in some patietns with von Willebrand's type I disease. Case report.
  Tytuł polski: Dezmopresyna - nietransfuzyjna metoda zapobiegania krwawieniom poekstrakcyjnym u osób z chorobą von Willebranda typu I. Opis przypadku.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Tomaszewski Tomasz, Świątkowski Wojciech
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.150-153, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania preparatu Minirin (dezmopresyny) w chirurgii szczękowo-twarzowej u osób ze skazami krwotocznymi. Przypadek własny pacjenta z chorobą von Willebranda typu I potwierdza skuteczność leku w przypadku krwawień poekstrakcyjnych.

  Streszczenie angielskie: In this article the possiblity of usig the Minirin (desmopressin) in maxillofacical surgery in person with hemostatic disorders has been described. The our case of patient with von Willebrand's disease type I indicates that this drug is very effective in bleeding after teeth extractions.

  stosując format: