Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚWIĄTEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wpływ założeń reformy służby zdrowia na prawidłowość postępowania lekarskiego.
Tytuł angielski: Effect of health reform principles on appropriateness.
Autorzy: Świątek Barbara
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.51-53, sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę wpływu wdrażanych do praktyki założeń reformy służby zdrowia na jakość opieki zdrowotnej i prawidłowość postępowania służby zdrowia. Ocena oparta na konkretnych sprawach opinionwanych dla prokuratur i sądów przez biegłych Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wdrażanie reformy zdrowia nie doprowadziło do sprawniejszego jej funkcjonowania i naraża lekarzy na możliwość kolizji z prawem.

  Streszczenie angielskie: In the work was represented the stimation of initiating to practices of foundations of reform of medical service on quality of health's care and regularity of conduct of medical service. The estimation on concrete matters in opinions for public prosecutor's offices and of courts by export of Forensic Medicine in Wrocław. Passed analysis shows that initiating of reform of health didn't bring to more efficient of working and the doctors are exposed on possibility of conflict with law.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wstawka z jelita cienkiego - jeden ze sposobów leczenia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy.
  Tytuł angielski: Jejunal implement - the another method of gastroesophageal reflux treatment after esophageal reconstruction with colon.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Szymczak Marek, Broniszczak Dorota, Teisseyre Joanna, Kaliciński Piotr, Świątek-Rawa Elżbieta, Komarnicka Justyna, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.155-159, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: interpozycja fragmentu okrężnicy jest najczęściej stosowanym sposobem rekonstrukcji przełyku u dorosłych i u dzieci, a wsteczny odpływ żołądkowy jest jednym z powikłań tej operacji. Mnogość technik chirurgicznych stosowanych w celu zapobiegania temu powikłaniu dobitnie świadczy o ich małej suteczności. Niewielka jest także skuteczność leczenia zachowawczego i operacyjnego już istniejącego refluksu. Cel pracy: Celem tej pracy jest przedstawienie wskazań, techniki chirurgicznej i wczesnych wyników zastosowania u dzieci wstawki z jelita cienkiego w dystalnej części przełyku zrekonstruowanego z okrężnicy. Materiał i metodyka: w czasie ostatnich 2 lat technikę wstawki cienkojelitowej zastosowano u 5 pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 11 lat z rozpoznaniem długoodcinkowej wrodzonej niedrożności, bliznowacenia po oparzeniu chemicznym i zwężenia porefluksowego w przełyku Barretta. W 4 przypadkach wstawkę wykonano jednocześnie z rekonstrukcją przełyku z okrężnicy, w jednym - po 12 miesiącach od rekonstrukcji. Wskazaniem do operacji odroczonej były masywne zmiany zapalne błony śluzowej dystalnej części przemieszczonego fragmentu jelita grubego z obfitym krwawieniem i koniecznością okresowych przetoczeń krwi. W 4 przypadkach wstawkę cienkojelitową zastosowano zapobiegawczo. Przedstawiono technikę wykonania wstawki. U wszystkich dzieci po 6 miesiącach od operacji wykonano scytnygrafię dynamiczną zrekonstruowanego przełyku, a po 12 miesiącach jego badanie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Colonic interposition is the most frequently employed method of esophageal reconstruction in general and pediatric surgery. Gastric content reflux is one of its complication. The number of surgical techniques, which are used that protect GER complciations, clearly reflect their ineffectiveness. The efficiacy of medical as well surgical treatment of existing GER it self remain also small. The aim of this paper was to present indication, srugical technique, and early results of jejunal implement at the distal part of esophagus reconstructed with colon. Material and methods: During las two-year period 5 patietns, aged from 9 months to 11 years, underwent implementation of jejunal segment simultaneously or a year later after esophageal reconstruction with colon interposition. The diagnosis was long-gap esophageal atresia, esophageal logitudinal stricture after chemical ingestion, or GER coexisting with Barrett esophagus. The indication of delayed use of jejunal implement was extensive and deep inflammation of mucose of interposed colon, resulted in intensive bleeding, which need repeated blood transfusion. 6 months after esophageal reconstruction all patietns underwent dynamic scintigraphy examination of esophagus, a year later - its contrast study and fiberoscopy. Results: The follo-wup is from 3 to 24 months. All children accept normal diet orally. Patietn, who was reoperated with jejunal implement a year after colonic interposition remains pain free, and ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Masywne zwapnienia wewnątrzmózgowe u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc (zespół Albrighta).
  Tytuł angielski: Extensive intracerebral calcifications in a patient with pseudohypoparathyroidism (Albright syndrome).
  Autorzy: Świątek Robert, Sołdatow Elżbieta, Łata Stanisław, Kolasa Maria, Czekierda Waldemar
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.377-383, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rozległych symetrycznych "zwapnień" wewnątrzmózgowych u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. Zwrócono uwagę na dysproporcję między rozległością złogów wewnątrzczaszkowych w badaniach obrazowych a nikłą symptomatologią kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The authors presents a case of extensive in tracerebral "calcification" in a patient with pseudohypoparathyroidism. Disproportion between extensive intracranial concrements in visual examination and poor symptomatology are discussed as well.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy jako pomocnicza metoda diagnostyki zespołu Downa.
  Tytuł angielski: Quantitative PCR as a supplementary diagnostic method of Down syndrome.
  Autorzy: Zakrzewska Małgorzata, Dobosz Tadeusz, Świątek Barbara, Sąsiadek Maria M.
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.437-443, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Zespół Downa jest jedną z najczęstszych aberracji liczbowych chromosomów. Występuje średnio w jednym przypadku na 700 żywych urodzeń. Zazwyczaj diagnostyka zespołu Downa przeprowadzana jest za pomocą analizy cytogenetycznej. Technika taka jest jednak czasochłonna, a także wiąże się z nią pewne ryzyko miepowodzenia hodowli komórkowej. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było zmodyfikowanie i udoskonalenie molekularnej metody diagnostyki zespołu Downa opartej na ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Materiał i metody. Zbadano 53 próbki DNA w tym: 35 próbek DNA pochodzących od osób o prawidłowym kariotypie wyizolowanych z krwi pełnej lub plam krwi, 14 próbek DNA pacjentów z trisomią 21 wyizolowanych z plam krwi oraz 4 próbki DNA wyizolowane z hodowli komórek pochodzących z płynu owodniowego o nieznanym kariotypie. Po jednoczesnej amplifikacji fragmentu genu S100B o długości 216 pz (chromosom 21) oraz fragmentu genu IGF1 o długości 165 pz (chromosom 12) porównywano ilości obydwu produktów PCR. Fragment z chromosomu 12 służył jako wewnętrzny standard oznaczania ilościowego. Rozdział produktów amplifikaci przeprowadzono aparatem ABI PRISM 310 Genetic Analyzer. Analiza ilościowa polegała na wyznaczeniu stosunku S100B/IGF1 przez porównanie powierzchni pod pikami uzyskanymi w procesie rozdziału. Wyniki. Otrzymane wyniki pokazują, że średnia wartość S100B/IGF1 dla grupy kontrolnej (n1 = 35) wynosi 1,019 ń 0,054, a dla grupy z trisomią 21 (n2 = 14) 2,365 ń 0,050. Obie grupy sa statystycznie istotnie różne (p 0,001)...


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji przełyku zrekonstruowanego z jelita w badaniu scyntygraficznym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The scintigraphic evaluation of funciton of esophagus reconstructed with intestinal interposition - preliminary study.
  Autorzy: Świątek-Rawa Elżbieta, Kamiński Andrzej, Kamińska Anna, Szymczak Marek, Metera Małgorzata, Toth Krzysztof, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.173-180, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Brak obiektywnej oceny funkcji przełyku zrekonstrowanego z jelita skłonił nas do wykorzystania w tym celu badania scyntygraficznego. Materiał i metoda: Badania objęły grupę 15 dzieci w wieku 2-15 lat po rekonstrukcji przełyku z jelita. W 5 przypadkach przełyk zrekonstruowano z jelita grubego, w 6 z jelita cienkiego, a w 4 z jelita grubego ze wstawką z jelita cienkiego. Wykonano dwuetapowe badania scyntygraficzne u wszystkich dzieci po operacji przy użyciu koloidu-99mTc. W pierwszym etapie oceniano czas tranzytu przez zrekonstruowany przełyk i czas jego opróżniania się po bodźcu pokarmowym. W drugim etapie oceniano opróżnianie żołądka i poszukiwano epizodów wstecznego odpływu żołądkowego. Wyniki: Czas tranzytu przez zrekonstruowany przełyk był dłuższy niż 2 minuty. Jedynie w przypadku przełyku zrekonstruowanego z jelita cienkiego znacznik po bodźcu pokarmowym w całości przechodził do żoładka. W przełyku zrekonstruowanym z jelita cienkiego lub grubego stwierdzon obecność refluksów. Nie zarejestrowano refluksów w rekonstrukcji z okrężnicy ze wstawką cienkojelitową. Podsumowanie: 1. Przełyk zrekonstruowany z jelita ma znacznie dłuższy czas tranzytu niż przełyk naturalny. 2. W badaniu scyntygraficznym standardowy bodziec pokarmowy jedynie w przypadku rekonstrukcji z jelita cienkiego powoduje całkowite przejście znacznika do żołądka. 3. Dodanie wstawki z jelita cienkiego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy ma najprawdopodobniej znaczenie antyrefluksowe.

  Streszczenie angielskie: The aim os the study was to evaluate the function of esophageal substitution with scintigraphy. Material and methods: 15 patients 2-15 years old after esophageal reconstruction performed during last four years period: 5 patients received new esophagus from colon, 6 - from jejunum, 4 - from colon and jejunal implement. All of them underwent dynamic scintigraphy with 99mTc-colloid of esophagus one year after its reconstruction. The examination consisted of two parts: first one assessing transit time and esophageal washout after feeding stimulus and second one - assessing stomach washout and searching for refluxes. Results: Esophageal transit time in reconstructed esophagus was longer than 2 minutes. The complete washout of swallowed radiotracer after feding stimulus was solely observed after esophageal reconstruction. In esophageal reconstructed from colon and jejunal implement there were no reflux, from jejunum - small volume reflux, from colon - massive reflux. Conclusions: 1. Esophageal transit time in reconstructed esophagus is longer than in native one. 2. The complete washout of swallowed radiotracer after feeding stimulus is solely observed after esophageal reconstruction. 3. The addition of jejunal to colonic segment for esophageal reconstruction probably has antireflux meaning.


  6/7

  Tytuł oryginału: Antimycobacterial activity of some pyrido-1,2-thiazine derivatives.
  Autorzy: Malinka Wiesław, Redzicka Aleksandra, Świątek Piotr
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.439-442, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The 3-benzoylpyrido-1,2-thiazine-1,1-dioxides 1 and the related pyrazolopyrido-1,2-thiazine-5,5-dioxides 2 with a 4-arylpiperazin-1-ylpropyl side chained by the nitrogen atom of the thiazine ring were evaluated in vitro against Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Some of the tested compounds proved to be potent antimycobacterial agents and for the most active of them (1a,b) minimum inhibitory concentrations (MIC = 3.13 and 6.25 ćg/ml, respectively) were determined. The correlation between mycobacterium growth inhibition and the lipophilicity (logPcalc.) within the series of derivatives 1 and 2 was studied.


  7/7

  Tytuł oryginału: Torbiel zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych - choroba wciąż zbyt późno rozpoznawana i niewłaściwie leczona.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr, Szymczak Marek, Teisseyre Mikołaj, Kowalska Aleksandra, Świątek-Rawa Elżbieta, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.11-15, 28, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  stosując format: