Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚNIT
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zespół stopy cukrzycowej u chorych na cukrzycę z niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
Tytuł angielski: Diabetic foot syndrome in diabetic subjects with renal failure treated by hemodialysis.
Autorzy: Dwornicki Marek, Śnit Mirosław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.163-167, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Szacuje się, że w Polsce owrzodzenia dotyczące stopy cukrzycowej występują u około 18 proc. pacjentów z cukrzycą typu 2 i u 2 proc. z cukrzycą typu 1 w czasie całego życia tych chorych. Celem pracy była ocena częstości stopy cukrzycowej u dializowanych chorych z cukrzycą. Materiał i metody. Analizie poddano 146 chorych na cukrzycę dializowanych w dniach 07.12.1992 - 31.12.2000 roku. Średnia wieku chorych wynosiła 56,5 lat, w tym dla 75 kobiet wynosiła 56,4 a dla mężczyzn 56,6 lat. W tej grupie u 43 chorych rozpoznano cukrzycę typu 1, a u 103 typu 2. Wyniki. W czasie 8 letniej obserwacji stwierdzono u 32 osób stopę cukrzycową (u 20 mężczyzn i u 12 kobiet). U 16 pacjentów zaobserwowano cukrzycę typu 1, a u 16 - typu 2. U 15 chorych konieczna była amputacja (u 7 chorych na cukrzycę typu 1 i u 8 chorych na cukrzycę typu 2). Analiza korelacji wykazała zależność między zespołem stopy cukrzycowej a ślepotą (0,24, p 0,0005), czasem, jaki upłynął od rozpoznania cukrzycy do rozwoju niewydolności nerek (0,112, p 0,05), otyłością (BMI; 0,13, p 0,05) oraz trybem włączenia do dializy (0,112, p 0,05). Nie stwierdzono zależności pomiędzy płcią, wiekiem, typem cukrzycy, czasem leczenia, schorzeniami układu krążenia, stężeniem cholesterolu całkowitego, HbA1c, białka całkowitego i albumin w surowicy krwi. Wnioski. Częstość stopy cukrzycowej wśród chorych hemodializowanych przewyższa obserwowaną w populacji wszystkich chorych na cukrzycę. Podstawą profilaktyki jest pedantyczna ocena stanu stóp chorych oraz ciągły nadzór lekarski.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In Poland it is estimated that foot ulcers affect 18 p.c. of patients with type 2 diabetes and 2 p.c. of patients with type 1 of diabetes, during their lifetimes. The aim of the present study was to evaluate the rate of diabetic foot syndrome in hemodialyzed patients with diabetes. Material and methods. We analyzed 146 diabetic patients, hemodialized from 07.12.1992 to 31.12.2000. Mean age was 56.5 (female mean age - 56.4; male - 56.6). There were 43 patients with 1 type of diabetes and 103 patients with 2 type of diabetes. Results. We found 32 diabetes foot cases, (20 male and 12 female) during 8 years of observation. There were 16 patients with type 1 diabetes and another 16 with type 2. 15 patients needed amputation of the lower limb (7 with type 1 and 8 with type 2 diabetes). Data analysis revealed correlation between diabetic foot and blindness (p 0.0005), period between diagnosis of diabetes and renal failure development (p 0.05), obesity (p 0.05) and severity of uremia at the start of treatment. There was no correlation between sex, age, type of diabetes, hemodialysis therapy duration, cardiovasculatory diseases, total cholesterol, HbA1c, total protein and albumin level in serum. Conclusions. Diabetic foot in hemodialyzed patients is more frequent that the observed in whole population of diabetic patients. The basis of prevention is pedantic foot condition assessment and continuous medical supervision.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena zmian czynności serca u chorych na cukrzycę z krańcową niewydolnością nerek dializowanych otrzewnowo - obserwacja trzyletnia.
  Tytuł angielski: Cardiac function in peritoneal dialysis patients during 3 years of observation.
  Autorzy: Burak Wacław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Śnit Mirosław, Grzeszczak Władysław, Buksa Jarosław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia sercowo-naczyniowe są istotną komplikacją zarówno u chorych na cukrzycę (DM), jak i na terminalną niewydolność nerek (ESRD), prowadzącą do zwiększonej śmiertelności. Przerost lewej komory serca (LVH) jest niezależnym czynnikiem ryzyka u tych chorych. Celem naszych badań było ustalenie ewentualnych różnic czynności serca pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CAPD), w tym chorych na cukrzycę, w zależności od adekwatności i czasu dializoterapii. Materiał i metody: W latach 1998-2001 włączono do programu dializ otrzewnowych 77 osób (30 kobiet i 47 mężczyzn): 40 pacjentów z powodu nefropatii cukrzycowej i 37 z innych powodów. Średni czas leczenia CAPD wynosił 27 miesięcy. U wszystkich pacjentów przynajmniej raz w roku wykonywano badanie USG jedno- i dwuwymiarowe. Oceniano standardowe parametry lewokomorowe, takie jak: frakcje wyrzutową (EF), indeks masy lewej komory (LVM), frakcję skracania (SF) i współczynnik napływu do lewej komory (E/A). Wyliczano współczynniki adekwatności dializy: Kt/V, PKt/V i TCCr. Statystyczną analizę wykonano, stosując test t-Studenta, a przy braku normalności rozkładu - test Manna-Whitneya. Wyliczano liniową korelację Pearsona. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica. Wyniki. Indeks masy lewej komory, wymiar skurczowy i rozkurczowy lewej komory oraz przegrody i ściany tylnej były znamiennie większe w grupie chorych na cukrzycę niż u osób bez tego schorzenia i w obu badanych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cardiovascular disease (CVD) is one of the complications of both diabetes mellitus (DM) and end-stage renal disease (ESRD), and leads to higher incidence of morbidity and mortality in affected patients. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an independent risk factor for such patients. The aim of our study was to estimate differences in heart function between diabetic and non-diabetic ESRD patients on CAPD in relation to dialysis adequacy and duration of CAPD therapy. Material and methods. Between 1998 and 2001 77 patients were involved on CAPD (30 female and 47 male) in our dialysis centre. Forty patients had ESRD in course of diabetic nephropathy (40 with DM) and 37 were non-diabetics. Mean duration of peritoneal dialysis therapy was 27 months. In all patients M-mode and two-dimensional echocardiography were performed at last once a year. Standard left ventricular (LV) parameters were obtained, as well as EF p.c., LVMI, SF and E/A ratio. Kt/V, PKt/V and TCCr were calculated using standard methods. Statistical analysis was done using Student t-test. In case the distribution was not normal Mann-Whitney test was used. Correlations were analysed using Pearson,s test. Statistical package Statistica for Windows 6.0 was used for the analysis. Results. LVMI, LV diastolic and systolic dimension, LV interventricular septal thickness and LV posterior wall thickness were all found to be significantly higher in diabetics compared to non-diabetics, and both ESRD ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Przeżywalność chorych w podeszłym wieku cierpiących z powodu cukrzycy i przewlekłej niewydolności nerek leczonych dializami.
  Tytuł angielski: Survival of elderly patients and suffering from diabetes mellitus and chronic renal failure treated by dialysis.
  Autorzy: Śnit Mirosław, Dwornicki Marek, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.237-242, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na całym świecie wzrasta liczba przypadków przewlekłej niewydolności nerek spowodowanych cukrzycą. Celem pracy była analiza przeżywalności chorych na cukrzycę w wieku powyżej 64 roku życia, dializowanych na Oddziale Dializoterapii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu z powodu przewlekłej niewydolności nerek. Materiał i metody. Przeanalizowano historie choroby 336 pacjentów (156 kobiet i 180 mężczyzn) hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo w ośrodku od 07.12.1992 roku do 30.05.2002 roku. W całej grupie 197 osób chorowało na cukrzycę, w tym 130 na cukrzycę typu 2 i 67 na cukrzycę typu 1; 58 osób miało więcej niż 64 lata, 37 z nich chorowało na cukrzycę, wszyscy typu 2. Analizy statystycznej dokonano przy użyciu testów: Manna-Whitneya xý, Kaplana-Meiera oraz korelacji Spearmana. Wyniki. Ryzyko zgonu chorych wzrastało wraz z wiekiem dializowanych (p 0,007) oraz długością okresu dializoterapii (p 0,002). Wykazano korelację między ryzykiem zgonu a cukrzycą (p 0,0002), chorobą wieńcową (P 0,00005), rodzajem terapii - hemodializoterapia pogarszała rokowanie (p 0,0004), stężeniem wyjściowym albumin w surowicy krwi (p 0,05). Analiza krzywych przeżycia Kaplana-Meiera wykazała znamiennie statystyczną wyższą umieralność zarówno chorych powyżej 64 roku życia, jak i chorych na cukrzycę. Nie wykazano zależności od płci, stopnia nadwagi, wyjściowych stężeń kreatyniny, cholesterolu całkowitego, białka całkowitego oraz hemoglobiny. ...

  Streszczenie angielskie: Background. The number of chronic renal failure in diabetic and aged increases in the whole world. The aim of the present study was to analyze survival of diabetic patients aged over 64 years, dialyzed in our centre. Material and methods. We analized cases records of 336 patients (156 female and 180 male) dialyzed in our centre from 07.12.1992 to 30.05.2002, both on haemodialysis and peritoneal dialysis. There were 197 patients with diabetes (130 with 2 type and 67 with 1 type of diabetes). There were 58 patients over 64 years old (37 with type 1 of diabetes). Statistical analysis was performed using Mann-Whitney, xý, Kaplan-Meier and correlation tests. Results: The risk of death increased with the age of dialyzed patients (p 0.007), duration time of dialysis (p 0.002). We showed correlation between risk of death and diabetes (p 0.0002), coronary disease (p 0.00005), modality of therapy - haemodialysis deteriorated prognosis (p 0.0004), initial albumin level and blood pressure (p 0.05). Analysis of Kaplan-Meier survival curves showed statistically significant higher mortality both in elderly and in diabetic patients. There was no correlation between sex, overweight degree, initial level of creatinine, total cholesterol, total proteins and hemoglobin. Conclusions. Diabetes and advanced age of patients with chronic renal failure significantly increased mortality in this group. Worse results of our aged diabetic patient's survival compared to results in ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Akces naczyniowy u chorych na cukrzycę i przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializami - dziewięcioletnia obserwacja własna.
  Tytuł angielski: Vascular access in diabetic patients with chronic renal failure treated with haemodialysis - nine years of observation.
  Autorzy: Śnit Mirosław, Dwornicki Marek, Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.315-319, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wytworzenie sprawnego akcesu naczyniowego u chorych na cukrzycę i terminalną niewydolność nerek stanowi duży problem. Materiał i metody. Przeanalizowano retrospektywnie historię chorób 153 osób dializowanych w latach 1992-2002, w tym 74 kobiety i 79 mężczyzn. Spośród hemodializowanych 81 osób miało rozpoznaną cukrzyce, 25 - typu 1, a 56 - typu 2. Średni okres dializoterapii w grupie chorych na cukrzycę wynosił 31,9ń19,6 miesiąca, a w grupie osób bez cukrzycy - 54,7ń46,9 miesiąca (p 0,003). Wyniki. Średnia liczba przetok u chorych na cukrzycę wynosiła 1,57 0,92, natomiast w grupie bez tego schorzenia - 1,40ń0,69 (różnica statystycznie nieznamienna). U chorych na cukrzycę jedną funkcjonującą przetokę miało 53 chorych (65,4 proc.). Drugą trzeba było wykonać u 16 chorych (19,8 proc.) trzecia - u 6 (7,4 proc.), a czwartą - również u 6 chorych (7,4 proc.). W grupie osób bez towarzyszącej cukrzycy odpowiednio: 50 (69,5 proc.), 16 (22,2 proc.) 5 (6,9 proc.) i (O proc.) - różnice bez znamienności statystycznej, z wyjątkiem ostatniej przetoki - p 0,02. Stwierdzono statycznie istotnie dłuższy czas prawidłowego działania pierwszej i drugiej przetoki u chorych bez cukrzycy. U 5 chorych implantowano protezy naczyniowe, a u 2 - cewniki stałe. Wykazano znamienną korelację między występowaniem cukrzycy oraz jej typem a czasem funkcjonowania pierwszej i drugiej przetoki tętniczo-żylnej. Wnioski. Czas przeżycia przetoki tętniczo-żylnej u chorych bez cukrzycy. Akces naczyniowy w ...

  Streszczenie angielskie: Background. Creation of perfect vascular access in chronic renal failure (CRF) diabetic patients is very difficult. Material and methods. We retrospectively in our center since year 1992 to 2002, 74 women and 79 men. There were 72 non-diabetics and 81 diabetic ones, 25 with type 1 and 56 with type 2 of diabetes. Mean time of renal replacement therapy in diabetic group was 31,9ń19,6 months, and 54,7ń46,9 months in non-diabetics. Results. Mean number of created fistulas was 1,57ń0,92 for diabetics and 1,40ń0,69 for non-diabetics &statistically non significant). In CRF diabetic patients undergoing haemodialysis the percentage of functioning vascular access was: for the first fistula - 65,4 p.c., the second was created in 19,8 patients, third - 7,4 p.c. and fourth - 7,4 p.c. In non-diabetics, respectively: 69,5 p.c., 22,2 p.c., 6,9 p.c. and 0 p.c. (p 0,002). Time of proper functioning of the first and second fistulas was significantly longer non-diabetics. In 5 patients arterio-venous grafts were used and in tunneled, cuffed catheters were implanted. There were statisticallty significant correlations between survival of fistulas and diagnosis and type of diabetes and coincidence of coronary artery disease. Conclusions. Survival of arterio-venous fistula in non-diabetics haemodialysed patients is significantly longer than in diabetic ones. Creation of vascular access in CRF diabetic patients should be planned and performed earlier than in non-diabetics, with good ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Skuteczność sildenafilu w terapii zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę i przewlekłą niewydolność nerek leczonych nerkozastępczo - obserwacja wstępna.
  Tytuł angielski: Therapeutic efficacy of sildenafil in treatment of erectile dysfunction in diabetic chronic renal patients undergoing renal replacement therapy - preliminary report.
  Autorzy: Dwornicki Marek, Śnit Mirosław, Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.483-487, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba chorych na cukrzycę leczonych nerkozastępczo powoduje narastanie uprzednio nieistniejącego problemu zaburzeń seksualnych w tej grupie chorych. Materiał i metody. Przeanalizowano ankiety 112 dializowanych mężczyzn, w tym 69 hemodializowanych, a 43 leczonych dializą otrzewnową. Spośród nich 66 osób chorowało na cukrzycę, 18 chorych - typu 1 (średnia 42,1 ń 9,1), a 48 - typu 2 (średnia 64,1 ń 7,1; p 0,0001), średnia wieku wynosiła 58,2 ń 12,5 roku. U 46 chorych z przewlekłą niewydolnością nerek nie stwierdzono cukrzycy; średnia wieku w tej grupie wynosiła 52,0 ń 15,5 (p 0,05). Wyniki. Ankietę wypełniło i oddało 37 chorych na cukrzycę (56,1 proc.), a w grupie mężczyzn bez tego schorzenia - 30 (65,2 proc.). Dysfuncję erekcyjną stwierdzono u 33 z 66 (50 proc.) chorych na cukrzycę, w tym u 12 z 18 (66,6 proc.) osób z cukrzycą typu 1 i u 21 z 48 (43,7 proc.) pacjentów z cukrzycą typu 2 (różnica statystycznie nieznamienna) oraz u 7 z 46 (15,2 proc.) chorych bez cukrzycy (p 0,0002). Początkową dawkę 25 mg sildenafilu otrzymało 28 chorych na cukrzycę i wszyscy bez tego schorzenia. Pozytywny efekt zaobserwowano u 6 chorych na cukrzycę i u 3 bez tego schorzenia (różnica nieznamienna statystycznie). Dawka 50 mg była skuteczna u 15 z 28 (53,6 proc.) chorych na cukrzycę i u 5 z 7 (71,4 proc.) chorych bez cukrzycy. Dawkę 75 mg zastosowano u 15 chorych na cukrzycę (skuteczność u 10 tj. 66,6 proc.) oraz u 3 bez tego schorzenia (skuteczność 100-procentowa). Częstość i nasilenie działań niepożądanych - bólu głowy, szumu w uszach, zaczerwienienia twarzy - korelowały z wielkością dawki i obecnością choroby wieńcowej...

  stosując format: