Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚMIGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Nowotworzenie gonad u fenotypowych dziewczynek z obecnością chromosomu Y w kariotypie.
Tytuł angielski: Gonadal neoplasm in children with female phenotype and Y chromosome in karyotype.
Autorzy: Wolski J. K., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Śmigielski M., Czyż J., Kowalczyk K., Szarras-Czapnik M., Kluge P., Pronicki M., Grajkowska W., Szymkiewicz Cz., Baka-Ostrowska M.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.70-71 - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
  Tytuł angielski: The influence of Aronia melanocarpa and acetylcysteine on selected after-effects in lead acetate poisoning.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Śmigielski Jan, Jankowskia Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.221-223, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach intensywnie badane są skutki przewlekłego narażenia na kontakt z ołowiem. Ołów wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie głównie w kościach w postaci nierozpuszczalnego forsforanu. W licznych pracach zauważono, że ołów może wyzwolić powstawanie reaktywnych form tlenu i wywołać stres oksydacyjny. Badania przeprowadzono na 40 szczurach razy Wistar płci obojga, o masie ciała 180-210 g, karmionych paszą znormalizowaną dla małych zwierząt laboratoryjnych "Murigan", ze swobodnym dostępem do wody pitnej, przebywających w warunkach zwierzętarni o stałej temperaturze i wilgotności. Badano wpływ antocyjanin uzyskanych z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt doświadczalnych narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że podanie antocyjanin lub acetylcysteiny zmniejsza stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz karbonylków w surowicy. Jednocześnie zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia 8-hydroxy-2'-deoksyguanozyny wydalanej w moczu. Antocyjaniny z aronii czarnoowocowej wydają się być dobrym związkiem pozwalającym zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego wywołanego przewlekłym podawaniem octanu ołowiu.

  Streszczenie angielskie: In recent years we have widely examined the results of protracted exposures on lead. Lead mostly shows that it accumulated in bones in an insoluble phosphate form. In much of the experimental research we observed that lead can cause reactive forms of oxygen and oxidative stress. The examination was carried out on 40 female and male Wistar rats weighing 200-250 g. They lived in the animal quarters with a stable temperature and humidity. They were fed with standard fodder (Murigan) and water ad libitum. In the work carried out the effect of anthocyanins of Aronia Melanocarpa Elliot and acetylcysteine on the selected parameters of oxidative stress of experimental animals with chronic lead acetate poisoning were examined. After administration anthocyanins substantially decreased the concentration of unsaturated fatty acid peroxidation and carbonyls in blood serum. At the same time we observed a significant decrease of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine. Antocyanins from Aronia Melanocarpa appear to be a good substance for the diminishing of oxidative stress, these results caused with long-term administration of lead acetate.


  3/9

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci.
  Tytuł angielski: Augmentation ureterocystoplasty in children with neurogenic bladder.
  Autorzy: Skobejko-Włodarska Lidia, Czyż Jerzy, Strulak Krystyna, Gastoł Piotr, Szymkiewicz Czesław, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan, Śmigielski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.60-65, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest omówienie jednej z metod powiększania pęcherza neurogennej stosowanego w wyselekcjonowanej grupie dzieci oraz przedstawienie spostrzeżeń własnych związanych z metodą i oceną odległych wyników ureterocystopalstyki. Materiał i metoda. W latach 1995-1999 uretrocystopalstykę zastosowano u 11 dzieci z pęcherzem neurogennym po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, moczowodem olbrzymim i związaną z nim niewydzielającą nerką. Siedmiu pacjentów leczonych było wcześniej zachowawczo bez efektu. Wiek dzieci zakwalifikowanych do ureterocystoplastyki mieścił się w granicach od roku do 17 lat (średni wiek: 7,3). Ośmiu pacjentów z powodu wodogłowia wymagało drenażu komorowo-otrzenwego. U dziewięciu chorych moczowoód olbrzymi rozwinął się w przebiegu masywnego odpłwyu pęcherzowo-moczowodowego, a u dwojga dzieci z powodu zwężenia przypęcherzowego. U jednego pacjenta stwierdzono obecność jednostronnego zdwojenia nerki moczowodu, z brakiem wydzielania segmentu dolnego; u jednego dziecka rozpoznano skrzyżowane przemieszczenie nerki niewydzielającej; także u jednego chorego rozwinęła się schyłkowa niewydolność nerek. Badaniem urodynamicznym stiwerdzono u wszystkich dzieci małą pojemność pęcherza i wysokie ciśnienie śródpęcherzowe, które u siedmiorga spowodowane było zmniejszoną podatnością ściany pęcherza, u dwojga hiperefleksją wypieracza, a u dwojga - występującą równocześnie zarówno małą podatnością ściany pęcherza, jak i hiperrefleksją. Jednoczasowo z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To present long-term outcomes of augmentation ureterocystoplasty. Patients and methods. Since 1995 to 1999 augmentation ureterocystoplsty was performed in 11 children with non-functioning kidney with megaureter and neurogenic bladder dysfunction following meningocoele repair. 7 patients did not benefited from earlier intermittent catheterisation and anticholinergic therapy. Mean patient age 7,3 years (range 1-17). Eight children required ventriculo-peritoneal shunt because of hydrocephalus. Megaureter was produced by severe vesicoureteral reflux and by vesicoureteral junction stenosis in 9 and 2 individuals, respectively. Single cases of cross renal ectopia of non-functioning kidney or duplex kidney with non-funcitoning lower pole or renal insufficiency were observed. The urodynamic study proceeding ureterocystoplasty in all children revealed small bladder capacity and high intravesical pressure, which were caused by low compliance bladder in 7 children or by detrusor hyperactivity in 2 children or both in 2 children. During ureterocystoplasty nephrectomy was performed. Both ureters were used for augmentation in one patient with renal insufficiency to prepare bladder for future renal transplatn. MACE procedure (Malone Antegrade Continenece Enema) was performed in one patient. In another the appendix was long enough, to be divided and used for MACE procedure and for the Mitrofanoff stoma. Results. Patients follow up ranged from one to five years. In ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
  Tytuł angielski: Anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Chomicki-Bindas Piotr
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.33-39, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu pasma centralnego więzadła rzepki wydaje się być najczęściej stosowaną techniką. Wiąże się ona jednak z częstymi dolegliwościami. Użycie złożonego na pół ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego mocowanych implantem poprzecznym w kości udowej (technika cross-pin fixation) zapewnia najmoceniejsze mocowanie kości udowej, wiąże się także z niewielkim ryzykiem dolegliwości pooperacyjnych. Zastosowanie takiego mocowania w kości udowej i śruby interferencyjnej w kości piszczelowej umożliwia natychmiastowe obciążanie i wdrożenie agresywnego programu rehabilitacji. Zaletami ścięgien mięśnia półścięgnistego i smukłego jest dobra dostępność materiału do przeszczepu, niewielkie cięcie zapewniające dobry efekt kosmetyczny, niewielkie dolegliwości z miejsca pobrania. Wyniki odległe są porównywalne z rekonstrukacjami z użyciem innych materiałów.

  Streszczenie angielskie: Anterior cruciate ligamnet reconstruction using bone-patellar tendon-bone (BPTB) autograft seems to be the most widely used technique. It is frequently complicated by the donorsite morbidity and is at risk of extensor mechanism disorders. Use of quadrupled hamstring tendons with cross-pin femoral implant provides stronger fixation than nay other technique and is less frequently associated with postoperative complications. Use of this technique together with interference screw tibial fixation allows immediate weight bearing and introduction of agressive rehabilitation program. The advantages of hamstrings are superficial location and easy harvesting, small incision with good cosmetic effect, low donor-site morbidity. Late postoperative results are comparable with reconstructions using other materials.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach.
  Tytuł angielski: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
  Autorzy: Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef, Śmigielski Janusz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań było wykazanie zmian w aktywności enzymów tworzących barierę antyoksydacyjną oraz parametrów stresu oksydacyjnego w krwinkach czerwonych szczurów, którym podawano glikol etylenowy (GE) przez okres czterech tygodni.


  6/9

  Tytuł oryginału: O potrzebie i możliwościach realizacji opieki farmaceutycznej nad chorymi na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: About the need and possibilities of pharmaceutical care on asthma patients.
  Autorzy: Dobrzańska-Banasik Urszula, Śmigielski Paweł, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.774-778, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of questionnaire study to 102 asthma patients. Main question in study was if pharmaceutical care on asthma patients is possible and necessary. We are also interested what pharmacists do in practical skills on asthma pharmaceutical care program.


  7/9

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z innymi metodami w materiale własnym [II Kliniki Chirurgii WAM w Łodzi]
  Autorzy: Śmigielski Jacek, Wojtysiak Jerzy, Dziki Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.130-137, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego uszypułowanym dystalnie ścięgnem mięśnia smukłego.
  Tytuł angielski: Reconstruction of the medial collateral ligament using musculus gracilis tendon.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.146-150, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naprawa czy rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (WPP) jest tematem kontrowersyjnym. Jednoczasowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (WKP) i WPP jest związana z podwyższonym ryzykiem powikłań w postaci zrostów wewnątrzstawowych i oganiczenia ruchomości kolana. Uszkodzenia IIIř WPP zwykle goją się spontanicznie. Uszkodzenia WKP natomiast wymagają chirurgicznej rekonstrukcji. Prezentujemy technikę rekonstrukcji WPP umożliwiającą wczesne uruchomiemie operowanego stawu.

  Streszczenie angielskie: Medial collateral ligament (MCL) reconstruction has been a topic of controversy in regard to the need for surgical reconstruction to be performed. Combined anterior cruciate ligament (ACL) and MCL reconstruction has been found to be associated with a higher incidence of postoperative arthrofibrosis. Grade III injuries of the MCL usually heal spontaneously. We present the reconstruction technique allowing early movement of the operated joint.


  9/9

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Kongresu ICRS [International Cartilage Repair Society] w Toronto w dniach 15-18 czerwca 2002 r.
  Autorzy: Śmigielski Robert
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.188-189, il. - 4 Mędzynarodowe Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Chrząstki Stawowej Toronto 15-18.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: