Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚMIGIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: Assessment of combination therapy with carbamazepine and piracetam in epileptic children.
Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.145-157, il., tab., bibliogr. s. 155-156, sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo ogromnego postępu w leczeniu padaczki u około 20 proc. chorych stwierdza sie oporność na środki farmakologiczne (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). W przypadku padaczki lekoopornej monoterapia często nie jest skuteczna i konieczne jest zastosowanie politerapii dwoma lub nawet trzema lekami przeciwdrgawkowymi. Dane te skłoniły nas do poszukiwań leku skutecznego i bezpiecznego w leczeniu padaczki wieku dziecięcego. Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wpływu piracetamu (PIR) zastosowanego w terapii do karbamazepiny (CBZ) na przebieg kliniczny padaczki i czynność bioelektryczną mózgu i odpowiedź na pytania: 1) Czy PIR wpływa na częstość napadów padaczkowych? 2) Jaki jest wpływ tego leku na zapis EEG? 3) Czy PIR wpływa na stężęnie CBZ? 4) Czy możliwe jest łączne stosowanie PIR i CBZ w leczeniu padaczki u dzieci i czy może mieć to aspekt praktyczny? Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 26 dzieci z napadami padaczkowymi o charakterze częściowym z wtórnym uogólnieniem lub bez niego leczonych CBZ. Wiek pacjentów wynosił 7-17 lat, średnio 15,9 ń 3,3 roku. Średni czas trwania choroby wynosił 5,4 ń 4,4 roku, natomiast średni czas leczenia CBZ - 3,2 ń 1,7 roku. Pacjenci otrzymywali CBZ w dawce 10-20 mg/kg na dobę, średnio 16,34 ń 0,73 mg/kg na dobę. W zapisie EEG u 22 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 4 zmiany napadowe uogólnione. PIR podawano długotrwale w dawce średnio 50 mg/kg na dobę przez 6 miesięcy, dołączając go do dotychczasowej terapii CBZ. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In spite of curent progress in therapy of epilepsy about 20 p.c. patients are resistant to pharmacologic agents (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). In many cases of the intractable epilepsy, monotherapy is often ineffective, and it is necessary to introduce polytherapy, two or even three antiepileptic drugs. The present situation persuades us to search for a new therapy methods of child epilepsy. Aim of study. Assessment of piracetam (PIR) efficacy in add-on treatment with carbamazepine (CBZ) of partial and secondary generalized epilepsy and braain activity. We asked following questions: 1) Does PIR influence on the seizure frequency? 2) Does PIR exert an effect on EEG records? 3) Does PIR influence on CBZ levels? 4) Is it possible to combine PIR and CBZ in the therapy of epileptic children and may it have some practical aspects? Material and methods. Twenty six children aged 7-17 years (mean 15.9 ń 3.3) with complex partial seizures with or without secondary generalization treated with CBZ were entered the study. Mean duration of the epilepsy was 5.4 ń 4.4 years, mean duration CBZ therapy 3.2 ń 1.7 years. Patients were treated with CBZ in dose 10-20 mg/kg/day; mean 16.34 ń 0.73. EEG records revealed in 22 patients focal changes and in 4 generalized changes. PIR was administered as an add-on treatment at dose 50 mg/kg during six months. CBZ levels and side-effects were monitored. The frequency of seizures and quantitative and qualitative EEG were analyzed. ...


  2/14

  Tytuł oryginału: Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ekologicznie w aspekcie profilaktyki osteoprozy.
  Tytuł angielski: The nutritional role in children and youth from pollutant areas exposed in aspect of osteoporosis prevention.
  Autorzy: Śmigiel-Papińska Danuta
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.42-45, bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the influence of nutrition of children and yiuth from inhabiting areas with increased emission of heavy metals, mainly lead, on correct skeleton shape in the aspect of osteoporosis prevention. Another treated subject was the assessment calcium role in the human organism, main calcium ources (food and tape water), the influence on its bioavailability and dietary allowances.


  3/14

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension - type headaches in children.
  Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech, Boćkowski Leszek
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.45-58, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu piracetamu na przebieg migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci. Pacjenci podzieleni byli na dwie grupy. W grupie pierwszej zastosowano profilaktycznie piracetam, w drugiej flunaryzynę. Grupę I stanowiło 30 dzieci (16 chłopców, 14 dziewczynek), średni wiek 12,8 ń 2,84 lat. Wśród badanych było 16 dzieci z migreną i 14 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 14 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 11 przypadkach zmiany zlokalizowane współistniały ze zmianami napadowymi uogólnionymi. Grupę II stanowiło 21 dzieci (12 chłopców i 9 dziewczynek), średni wiek 12,51 ń 2,90 lat. Było wśród nich 11 dzieci z migreną i 10 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 10 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 6 przypadkach zmianom zlokalizowanym towarzyszyły zmiany napadowe uogólnione. Piracetam stosowano przewlekle w śr. dawce 50 mg/kg/dobę, fluaryzynę w dawce 5 mg jeden raz na dobę przez okres 3 miesięcy. W obu grupach porównywano ogólną liczbę incydentów bólowych oraz częstotliwość bólów głowy w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania i w ciągu 3-miesięcznej kuracji piracetamem lub flunaryzyną. Oceniono natężenie bólów głowy w 10-stopniowej skali wg Turk i wsp. Badania EEG wykonywano aparatem MEDELEC DG COMPACT 32 (wielka Brytania), stosując układ "10-20", na początku badania i po 3 miesiącach leczenia piracetamem lub flunaryzyną. Dokonywano analizy ilościowej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment effects of piracetam in the therapy of migraine and tension-type headaches. The patients were divided into two groups. In the first group, piracetam was administered, in the second - flunarizine. In group I 30 children (16 boys, 14 girls), average age 12.8 ń 2.84 years, were examined. 16 children suffered from migraine and 14 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 14 children and generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 11 patients. In group II 21 children (12 boys and 9 girls), mean age 12.51 ń 2.90 years were studied. 11 children suffered from migraine and 10 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 10 children, generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 6 patients. The patients received 50 mg/kg/day oral piracetam for the treatment or flunarizine 5 mg/day during 3 months. In both groups we compared total number of headache was evaluated in 10-score scale of Turk et al., EEG records were performed using MEDELEC DG COMPACT 32 with the 10-20 system in resting conditions with eyes closed, before and after 3 months of piracetam or flunarizine therapy. Quantitative and qualitative EEG analysis was performed. Twenty artifact-free 2 sec.-epochs of EEG from P3-01 leads were selected and analyzed for the following frequency bands: alpha, theta, delta, beta. We compared the percentage of frequency bands before and after 3 monts' drug therapy. ...


  4/14

  Tytuł oryginału: Nowotworzenie gonad u fenotypowych dziewczynek z obecnością chromosomu Y w kariotypie.
  Tytuł angielski: Gonadal neoplasm in children with female phenotype and Y chromosome in karyotype.
  Autorzy: Wolski J. K., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Śmigielski M., Czyż J., Kowalczyk K., Szarras-Czapnik M., Kluge P., Pronicki M., Grajkowska W., Szymkiewicz Cz., Baka-Ostrowska M.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.70-71 - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  5/14

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
  Tytuł angielski: The influence of Aronia melanocarpa and acetylcysteine on selected after-effects in lead acetate poisoning.
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Śmigielski Jan, Jankowskia Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.221-223, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach intensywnie badane są skutki przewlekłego narażenia na kontakt z ołowiem. Ołów wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie głównie w kościach w postaci nierozpuszczalnego forsforanu. W licznych pracach zauważono, że ołów może wyzwolić powstawanie reaktywnych form tlenu i wywołać stres oksydacyjny. Badania przeprowadzono na 40 szczurach razy Wistar płci obojga, o masie ciała 180-210 g, karmionych paszą znormalizowaną dla małych zwierząt laboratoryjnych "Murigan", ze swobodnym dostępem do wody pitnej, przebywających w warunkach zwierzętarni o stałej temperaturze i wilgotności. Badano wpływ antocyjanin uzyskanych z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt doświadczalnych narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że podanie antocyjanin lub acetylcysteiny zmniejsza stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz karbonylków w surowicy. Jednocześnie zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia 8-hydroxy-2'-deoksyguanozyny wydalanej w moczu. Antocyjaniny z aronii czarnoowocowej wydają się być dobrym związkiem pozwalającym zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego wywołanego przewlekłym podawaniem octanu ołowiu.

  Streszczenie angielskie: In recent years we have widely examined the results of protracted exposures on lead. Lead mostly shows that it accumulated in bones in an insoluble phosphate form. In much of the experimental research we observed that lead can cause reactive forms of oxygen and oxidative stress. The examination was carried out on 40 female and male Wistar rats weighing 200-250 g. They lived in the animal quarters with a stable temperature and humidity. They were fed with standard fodder (Murigan) and water ad libitum. In the work carried out the effect of anthocyanins of Aronia Melanocarpa Elliot and acetylcysteine on the selected parameters of oxidative stress of experimental animals with chronic lead acetate poisoning were examined. After administration anthocyanins substantially decreased the concentration of unsaturated fatty acid peroxidation and carbonyls in blood serum. At the same time we observed a significant decrease of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine. Antocyanins from Aronia Melanocarpa appear to be a good substance for the diminishing of oxidative stress, these results caused with long-term administration of lead acetate.


  6/14

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci.
  Tytuł angielski: Augmentation ureterocystoplasty in children with neurogenic bladder.
  Autorzy: Skobejko-Włodarska Lidia, Czyż Jerzy, Strulak Krystyna, Gastoł Piotr, Szymkiewicz Czesław, Baka-Ostrowska Małgorzata, Wolski Jan, Śmigielski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.60-65, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest omówienie jednej z metod powiększania pęcherza neurogennej stosowanego w wyselekcjonowanej grupie dzieci oraz przedstawienie spostrzeżeń własnych związanych z metodą i oceną odległych wyników ureterocystopalstyki. Materiał i metoda. W latach 1995-1999 uretrocystopalstykę zastosowano u 11 dzieci z pęcherzem neurogennym po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, moczowodem olbrzymim i związaną z nim niewydzielającą nerką. Siedmiu pacjentów leczonych było wcześniej zachowawczo bez efektu. Wiek dzieci zakwalifikowanych do ureterocystoplastyki mieścił się w granicach od roku do 17 lat (średni wiek: 7,3). Ośmiu pacjentów z powodu wodogłowia wymagało drenażu komorowo-otrzenwego. U dziewięciu chorych moczowoód olbrzymi rozwinął się w przebiegu masywnego odpłwyu pęcherzowo-moczowodowego, a u dwojga dzieci z powodu zwężenia przypęcherzowego. U jednego pacjenta stwierdzono obecność jednostronnego zdwojenia nerki moczowodu, z brakiem wydzielania segmentu dolnego; u jednego dziecka rozpoznano skrzyżowane przemieszczenie nerki niewydzielającej; także u jednego chorego rozwinęła się schyłkowa niewydolność nerek. Badaniem urodynamicznym stiwerdzono u wszystkich dzieci małą pojemność pęcherza i wysokie ciśnienie śródpęcherzowe, które u siedmiorga spowodowane było zmniejszoną podatnością ściany pęcherza, u dwojga hiperefleksją wypieracza, a u dwojga - występującą równocześnie zarówno małą podatnością ściany pęcherza, jak i hiperrefleksją. Jednoczasowo z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To present long-term outcomes of augmentation ureterocystoplasty. Patients and methods. Since 1995 to 1999 augmentation ureterocystoplsty was performed in 11 children with non-functioning kidney with megaureter and neurogenic bladder dysfunction following meningocoele repair. 7 patients did not benefited from earlier intermittent catheterisation and anticholinergic therapy. Mean patient age 7,3 years (range 1-17). Eight children required ventriculo-peritoneal shunt because of hydrocephalus. Megaureter was produced by severe vesicoureteral reflux and by vesicoureteral junction stenosis in 9 and 2 individuals, respectively. Single cases of cross renal ectopia of non-functioning kidney or duplex kidney with non-funcitoning lower pole or renal insufficiency were observed. The urodynamic study proceeding ureterocystoplasty in all children revealed small bladder capacity and high intravesical pressure, which were caused by low compliance bladder in 7 children or by detrusor hyperactivity in 2 children or both in 2 children. During ureterocystoplasty nephrectomy was performed. Both ureters were used for augmentation in one patient with renal insufficiency to prepare bladder for future renal transplatn. MACE procedure (Malone Antegrade Continenece Enema) was performed in one patient. In another the appendix was long enough, to be divided and used for MACE procedure and for the Mitrofanoff stoma. Results. Patients follow up ranged from one to five years. In ...


  7/14

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady rozwojowe przewodu pokarmowego.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Śmigiel Robert
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.341349, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najczęstrze wrodzone wady rozwojowe przewodu pokarmowego, częstość ich występowania, patogenezę z aspektami genetycznymi oraz objawy kliniczne i leczenie.


  8/14

  Tytuł oryginału: Badania genów cyklu komórkowego: P16, cykliny D1, RB i ich ekspresji w płaskonabłonkowych rakach krtani : praca doktorska
  Autorzy: Śmigiel Robert, Jagielski Józef (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Patofizjologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 143 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
  Tytuł angielski: Anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Chomicki-Bindas Piotr
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.33-39, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu pasma centralnego więzadła rzepki wydaje się być najczęściej stosowaną techniką. Wiąże się ona jednak z częstymi dolegliwościami. Użycie złożonego na pół ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego mocowanych implantem poprzecznym w kości udowej (technika cross-pin fixation) zapewnia najmoceniejsze mocowanie kości udowej, wiąże się także z niewielkim ryzykiem dolegliwości pooperacyjnych. Zastosowanie takiego mocowania w kości udowej i śruby interferencyjnej w kości piszczelowej umożliwia natychmiastowe obciążanie i wdrożenie agresywnego programu rehabilitacji. Zaletami ścięgien mięśnia półścięgnistego i smukłego jest dobra dostępność materiału do przeszczepu, niewielkie cięcie zapewniające dobry efekt kosmetyczny, niewielkie dolegliwości z miejsca pobrania. Wyniki odległe są porównywalne z rekonstrukacjami z użyciem innych materiałów.

  Streszczenie angielskie: Anterior cruciate ligamnet reconstruction using bone-patellar tendon-bone (BPTB) autograft seems to be the most widely used technique. It is frequently complicated by the donorsite morbidity and is at risk of extensor mechanism disorders. Use of quadrupled hamstring tendons with cross-pin femoral implant provides stronger fixation than nay other technique and is less frequently associated with postoperative complications. Use of this technique together with interference screw tibial fixation allows immediate weight bearing and introduction of agressive rehabilitation program. The advantages of hamstrings are superficial location and easy harvesting, small incision with good cosmetic effect, low donor-site morbidity. Late postoperative results are comparable with reconstructions using other materials.


  10/14

  Tytuł oryginału: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach.
  Tytuł angielski: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
  Autorzy: Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef, Śmigielski Janusz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań było wykazanie zmian w aktywności enzymów tworzących barierę antyoksydacyjną oraz parametrów stresu oksydacyjnego w krwinkach czerwonych szczurów, którym podawano glikol etylenowy (GE) przez okres czterech tygodni.


  11/14

  Tytuł oryginału: O potrzebie i możliwościach realizacji opieki farmaceutycznej nad chorymi na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: About the need and possibilities of pharmaceutical care on asthma patients.
  Autorzy: Dobrzańska-Banasik Urszula, Śmigielski Paweł, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.774-778, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of questionnaire study to 102 asthma patients. Main question in study was if pharmaceutical care on asthma patients is possible and necessary. We are also interested what pharmacists do in practical skills on asthma pharmaceutical care program.


  12/14

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z innymi metodami w materiale własnym [II Kliniki Chirurgii WAM w Łodzi]
  Autorzy: Śmigielski Jacek, Wojtysiak Jerzy, Dziki Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.130-137, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/14

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego uszypułowanym dystalnie ścięgnem mięśnia smukłego.
  Tytuł angielski: Reconstruction of the medial collateral ligament using musculus gracilis tendon.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.146-150, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Naprawa czy rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (WPP) jest tematem kontrowersyjnym. Jednoczasowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (WKP) i WPP jest związana z podwyższonym ryzykiem powikłań w postaci zrostów wewnątrzstawowych i oganiczenia ruchomości kolana. Uszkodzenia IIIř WPP zwykle goją się spontanicznie. Uszkodzenia WKP natomiast wymagają chirurgicznej rekonstrukcji. Prezentujemy technikę rekonstrukcji WPP umożliwiającą wczesne uruchomiemie operowanego stawu.

  Streszczenie angielskie: Medial collateral ligament (MCL) reconstruction has been a topic of controversy in regard to the need for surgical reconstruction to be performed. Combined anterior cruciate ligament (ACL) and MCL reconstruction has been found to be associated with a higher incidence of postoperative arthrofibrosis. Grade III injuries of the MCL usually heal spontaneously. We present the reconstruction technique allowing early movement of the operated joint.


  14/14

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Kongresu ICRS [International Cartilage Repair Society] w Toronto w dniach 15-18 czerwca 2002 r.
  Autorzy: Śmigielski Robert
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.188-189, il. - 4 Mędzynarodowe Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Chrząstki Stawowej Toronto 15-18.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: