Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLUSARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pielęgniarek.
Tytuł angielski: The quality of nursing care in the opinion of nurses.
Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.84-89, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z zagadnieniem jakości spotykamy się w każdej sferze życia. Dlatego też pojęcie to, nie jest obce służbie zdrowia, w tym również personelowi pielęgnaarskiemu. Jakość opieki można zdefiniować jako stały wysiłek wszystkich członków zespołu dążący do siągnięcia poziomu opieki zgodnego z aktualnym poziomem wiedzy w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Celem badawczym było określenie poziomu świadczonej opieki pielęgniarskiej. Badaniem objęto 27 osobową grupę pielęgniarek, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 2. Prawa pacjenta są znane prawie calej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o przysługujących im prawach. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotopwość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w spsób zindywidualizowany. 4. Prawie połowa badanych twierdzi, że pacjent może się czuć bezpieczny podczas hospitalizacji. 5. Zadania badanych są podzielone odnośnie zaspakajania potrzeb egzystencjalnych pacjenta na oddziale. 6. Również odpowiedzi dotyczące ochrony pacjenta i pielęgnarki przed zakażeniami wewnątrzoddziałowymi, nie są jednoznaczne.

  Streszczenie angielskie: Quality is dealt with in all areas of life and therefore health service including nursing staff is also familiar with this term. The quality of care can be described as an effort of all membranes of the staff whose aim is to reach a level corresponding with their knowlegde in order to meet certain expetations and needs. The aim of the work was to estimate the quality of nursing care. A group of 27 nurses were given queastionnaires. The following conclusion have been drawn: 1. In most cases medical records are kept properly. 2. Almost all the nurses are familiar with the rights of patients, however only 50 p.c. inform patients of their rights. 3. Almost all the nurses seem to be aware that they are there for patients and they trat patients individually. 4. Almost 50 p.c. claim that patients can feel safe during their stay in hospital. Meeting existential needs of patients is subjects to many discussions. 6. Protection of patients and nurses against nosocomial infections is also a contraversial subjects.


  2/7

  Tytuł oryginału: Jakość usług pielęgniarskich w oddziale neurochirurgicznym.
  Tytuł angielski: The quality of nursing service on the neurosurgical ward.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.87-93, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Jakość świadczonych usług jest dla polskiego systemu opieki zdrowotnej zagadnieniem priorytetowym. Jakość usług pielęgniarskich wpływa na przebieg i skuteczność leczenia, poczucie bezpieczeństwa pacjentów, stopień ich poinformowania i zadowolenia z pobytu w szpitalu. Celem pracy była próba oceny jakości usług pielęgniarskich. Badania ankietowe przeprowadzono w 2000 roku wśród pielęgniarek zatrudnionych w samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy. Badaniu poddano grupę 27 osobową pielęgniarek pracujących na oddziale neurochirurgii, którym rozdano ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części: część pierwszą stanowiły dane personalne pielęgniarki, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj ukończonej szkoły, staż pracy, miejsce zamieszkania. Część drugą stanowiło 9 pytań służących ocenie poziomu jakości usług pielęgniarskich. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Wiedza z zakresu jakości opieki pielęgniarskiej w większości przypadków została oceniona na dobrą. 2. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 3. Prawa pacjenta są znane prawie całej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o ich prawach. 4. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotowość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w sposób zindywidualizowany. 5. Badana grupa w większości przypadków nie przygotowuje pacjentów do samoopieki. Funkcja edukacyjna nie jest preferowana wsród personelu pielęgniarskiego.

  Streszczenie angielskie: The quality of nursing service is a top priority for the plish Health Care System. The quality of nursing service influences the proces and efficiency of treatment, patients' feeling of safety, patients' awareness of their state and their general impression of the ward and hospital. The aim of work was the assess the quality of nursing service. In 2000, 27 nurses working on the Neurosurgical Ward of the Clinical Hospital of the Medical Academy in Bydgoszcz were given questionnaires. The questionnaire was divided into two parts. Part One included perdonal details of the nurses such as their age, sex, education, kind of school they graduated from, number of years they have been working for and address. Part Two included 9 questions, which were designed to help assess the quality of nursing service. According to the nurses' answers the following conclusions have been drawn: 1. In most cases, both nurses' knowledge and the quality of their service were assessed as good. 2. In most cases medical records are kept properly. 3. Almost all of the 27 nurses are familiar with the patients' rights; however only few inform patrients of their rights. 4. Nurses treat patients as individuals. 5. In most cases, nurses do not prepare their patients for self-care. Educational function is not popular among the nursiong staff.


  3/7

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka neurochirurgiczna w oczekiwaniu chorego i rodziny.
  Tytuł angielski: Patients' and their families' expectations of a neurosurgical nurse.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.94-101, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb pacjenta i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki neurochirurgicznej ma duży wpływ na cały okres hospitalizacji chorego na oddziale a tym samym końcowy wynik leczenia. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorego i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki pracującej na oddziale neurochirurgicznym. Badaniem objęto grupę 164 osobową, losowo wybraną, której rozdano aniekty. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Pielęgniarka neurochirurgiczna powinna być odpowiedzialna, punktualna i odznaczać się dużą kulturą osobistą. 2. Najważniejsze funkcje zawodowe pełnione przez pielęgniarkę neurochirurgiczną, z punktu widzenia chorego, wymienione w kolejności to: funkcja rehabilitacyjna, opiekuńcza i edukacyjna. Natomiast z punktu widzenia rodziny, to funkcja opiekuńcza, rehabilitacyjna i terapeutyczna. 3. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim życzliwości, dobrego przygotowania psychicznego oraz rzetelnej informacji, o wykonywanych czynnościach pielęgnacyjnych. 4. Po zabiegu operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonywaniu czynności higienicznych oraz profesjonalnego wykonywania zabiegów. 5. Według ankietowanych pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na następujące potrzeby chorego: utrzymanie higieny ciała i otoczenia, elimionowania bólu oraz potrzebę wydalana moczu i ...

  Streszczenie angielskie: It is very important in the whole process of treatment and for its final results to recognise patients' and their families' needs and expectations of a neurosurgical nurse. The aim of the work was to establish the range of these expectations. A randomsample of 164 people was given questionnaires. Their answers led to the following conclusions: 1. A neurosurgical nurse shoult be responsible, punctual and good-mannered. 2. The most important functions of a neurosurgical nurse, from patients' point of view are order of importance: rehabilitation, protection and educational role and according to patients; families: protection, rehabilitation and therapeutic function. 3. Prior to on operation patients and their families expect a nurse to be friendly, kind and comforting and they also expect reliable information about all nurse's activities. 4. After the operation they expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene and professionally performed nursing procedures. 5. According to the sample group, nurses should pay special attention to the following patient's needs: patient's personal hygiene, relief of pain and patient's need to urinate and defecate. 6. The majority of the sample group expect nurses to provide oral information; both the patients and their families belive that they should be informed about all nursingprocedures at all times and with no expection. 7. 50 p.c. of the sample group claims that information provided by nurses should ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Zakres oczekiwań wobec pielęgnarek u chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową.
  Tytuł angielski: Range of expectations in the face of nurses at ill with dyscopathy L/S.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.102-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomatologii oraz metodach leczenia operacyjnego. Niewiele prac poświęconych jest problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności podejmowanych działań przez zespół pielęgniarski. Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb zdrowotnych chorego z rozpoznaniem dyskopatii jest jednym z podstawowych działań pielęgniarek. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorych wobec presonelu pielęgniarskiego. Badanie objęto 39 osobową, losowo wybraną grupę chorych, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Większość badanych uważa, że pielęgniarki są dobrze przygotowane do zawodu. Tylko nieliczna grupa oczekuje od pielęgniarek wyższego wykształcenia kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszstkim życzliwości, rzetelnej informacji, jakie wykonuje czynności i po co, dobrego przygotowania psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonaniu czynności higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności przy chorym oraz współczucia. 4. Oczekiwania badanych osób względem pielęgniarki wykonującej czynności instrumentalne to przede wszystkim: sprawność wykonywania zabiegów, punktualność i życzliwość. 5. Wszyscy badani oczekują edukacji ze strony personelu pielęgniarskiego, najlepiej w formie ustnej. Dla większości osób informacja na temat wykonywanych przez pielęgniarkę czynności powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: Recognition of range of expectations as well as basic needs of wholesome patients with diagnosis of discopathy is one from basic working of nurses. Settlement of range of ill expectations was aim of work in the face of nursing's staff. Onvestigation 39 personel were hugged, at random choose group ill (neurosurgical patients), which inquiries were distributed. Thier answers led to the following conclusions: 1. Most studied it judgest, that nurses are welll prepared to occupation. Few group of studied persons waits from nurses of higher direction's formation. 2. Prior to an operation patients expect a nurse to be friendly, expect reliable information about all nurse's actvities, comforting psychical preparation, compassion and support. 3. After the operation patients expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene, professionally performed nursing procedures, presence near patient and compassion. 4. Expectation of patients in the face of nurse of executing action instrumental this first of all: punctuality, kinduess as well as efficiency of executed nursing's endeavours. 5. Studied everybody wait education from side of nyrsing's staff, best in oral from. Patients should by always informed about everyubody nursing's endeavours.


  5/7

  Tytuł oryginału: Diagnoza pielęgniarska w krwawieniu podpajęczynówkowym.
  Autorzy: Ślusarz Robert
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.11-12, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Oczekiwania chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową względem pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Expectations of patients with lumbo-sacral diskopathy towards nurses.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.330-333, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomach oraz metodach leczenia. Niewiele prac poświęcono problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności działąń podejmowanych przez zespół pielęgniarski. Celme pracy było ustalenie oczekiwań chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową wobec personelu pielęgniarskiego. Badaniem ankietowym objęto 39 losowo wybranych chorych. Okazało się, że: 1. Większość badanych uważa pielęgniarki za dobrze przygotowane do zawodu. Nieliczni oczekują od nich wyższego wykształcenie kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy oczekują przede wszystkim życzliwości, rzetelnej informacji na temat wykonywanych czynności, dobrego kontaktu psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym chorzy potrzebują przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w czynnościach higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności pielęgniarki oraz współczucia. 4. Od pielęgniarki wykonującej czynności instrumetnalne oczekuje się przede wszystkim sprawnego wykonywania zabiegów, punktualności i życzliwości. 5. Wszyscy chorzy chcieliby być edukowani przez pielęgniarki, najlepiej poprzez rozmowę. Większość uważa, że informacja na temat czynności wykonywanych przez pielegniarkę powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: In the extensive literature on diskopathy, there are papers discussing pathogenesis of the disease, its symptoms and the methods of surgical treatment. Few studies, however, are devoted to the patients' problems, ways of solving them, and the efficiency of actions performed by a nursing team. The aim of this work was to establish the scope of the patients expectations towards the nursing team. The study, conducted with the use of a questionnaire, covered a group of 39 patients selected at random. The study shows that: 1. The majority of respondents admit that nurses are well prepared for their job. Only a small group of patients expect a specialist university education from nurses; 2. Before a surgical procedure, patients expect from the nurses first of all kindness, reliable information about performed activities, good psychological contact, sympathy and support; 3. After a surgical procedure, performance, frequent contact with a nurse and sympathy; 4. Respondents' expectation towards a nurse performing instrumetnal manipulations are first of all skilful procedure performance, punctuality and kindness; 5. All patietns would like to be educated by the nursing staff, preferably in conversation. Most patients believe that they should always be informed about the procedures performed by a nurse.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wiedza na temat padaczki w grupie zawodowej nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego.
  Tytuł angielski: Knowledge on epilepsy in a group of primary, grammar and secondary schools teachers in Kujawsko-Pomorskie province.
  Autorzy: Kamińska Małgorzata, Ślusarz Robert, Opozda Krzysztof
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.226-230, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Negatywne postawy oraz poglądy na temat padaczki i ludzi chorych na tę chorobę w grupie nauczycieli wynikają głównie z braku wiedzy na temat tej jednostki chorobowej. Korygowanie opinii i sądów na temat padaczki oraz właściwy stosunek do chorego jest zadaniem naczelnym społeczności i grup samopomocowych. Celem pracy była ocena stanu wiedzy na temat padaczki w grupie zawodowej nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich woj. kujawsko-pomorskiego. Problem główny: Jaki jest poziom wiedzy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich na temat padaczki? Problemy szczegółowe rysują się następująco: 1. Czy badani nauczyciele w swej pracy zawodowej spotkali się z dzieckiem chorym na padaczkę? 2. Czy nauczyciele znają objawy napadu padaczkowego? 3. Z jakimi problemami i trudnościami spotyka się nauczyciel pracujący z dzieckiem chorym na padaczkę? 4. Czy znane są nauczycielom czynniki wywołujące napad padaczkowy? 5. Czy nauczyciele potrafiliby udzielić pomocy dziecku podczas napadu padaczkowego? 6. Jak nauczyciele oceniają swą wiedzę na temat padaczki i skąd ją czerpią?

  Streszczenie angielskie: Negative attitudes and opinions about epilepsy and the epileptic patients among teachers result primarily from the lack of knowledge about this disease. Correcting the opinions and judgements regarding epilepsy as well as developing the proper attitudes towards the patient constitutes the main task for the society, social organizations and mutual aid groups. The primary aim of this work was to evaluate the state of knowledge on epilepsy in a group of professional teachers in primary, grammar and secondary schools in kujawsko-pomorskie providence. The main problem: What is the level of knowledge about epilepsy among teachers of primary, grammar and secondary schools? The problems in detail are as follows: 1. Have the teachers encountered a child with epilepsy in their work? 2. Do the teachers know the symptoms of the epileptic attack? 3. What problems do the teachers working with an epileptic child encounter? 4. Do the teachers know the factors that cause the attack of epilepsy? 5. Would the teachers be able to help a child during the attack of epilepsy? 6. How do the teachers assess their own knowledge about epilepsy and where do they gather this information from?

  stosując format: