Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLOSAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zastosowanie brachyterapii śródnaczyniowej po angioplastyce tętnicy biodrowej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Endovascular brachytherapy after angioplasty of iliac artery - case report.
Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Ślosarek Krzysztof, Miszczyk L.
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.25-30, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zastosowanie brachyterapii środnaczyniowej po angioplastyce tętnicy biodrowej. 81-letni pacjent został przyjęty do szpitala z powodu niedokrwienia kończyny dolnej prawej. Objawy pod postacią chromania przestankowego narastały od 12 miesięcy, doprowadzając ostatecznie do dystansu chromania wynoszącego w opinii subiektywnej około 30 metrów i także występujących okresowo dolegliwości spoczynkowych. Wykonana arteriografia wykazała obecność krytycznego zwężenia tętnicy biodrowej zewnętrznej prawej. Biorąc pod uwagę obciążenie internistryczne, zdecydowano o leczeniu chorego metodą przezskórnej angiopalstyki z następową brachyterapią śródnaczyniową. Po zastosowanym leczeniu obserwowano przejściowy epizod niedokrwienia kończyny wywołany najprawdopodobniej odstawieniem leku przeciwkrzepliwego. U tego pacjenta w trakcie angioplastyki, z powodu widocznego pęknięcia blaszki miażdżycowej, implantowano stent. Po ponownym włączeniu leczenia przeciwkrzepliwego objawy niedokrwienia ustąpiły. Dalszy okres obserwacji przebiegał bez powikłań a wykonana kontrolna arteriografia wykazała dobry stan poszerzonej i napromienionej tętnicy.

  Streszczenie angielskie: The use of intravascular brachytheraopy after percutaneous angioplasty of iliac artery in 81-year old patient is presented and discussed. Patient was admitted to hospital with the rest ischaemia of right lower limb. Because of general state of the patient, instead surgical treatment percutaneous angioplasty of narrowed iliac artery was performed. After angioplasty patient underwent intravascular brachytherapy to decrease the risk of restenosis. During follow-up transient ischaemnia of treated limb was observed. In this patient, because of dissectrion during angioplasty, a stent was implanted and ischaemia was caused by the temporary break in antiplatelet treatment. During the rest of observation ischaemic episodes were not observed and control angiography revealed good success of the treatment.


  2/4

  Tytuł oryginału: IMRT in clinical practice - introduction of new QA procedures.
  Tytuł polski: Nowe procedury kontroli jakości w radioterapii z modulacją intensywnej wiązki.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof, Grządziel Aleksandra, Maciejewski Bogusław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.41-44, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Celem leczenia w radioterapii jest dostarczanie możliwie wysokiej dawki promieniowania w obszar guza z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek zdrowych. Nowa technika w radioterapii - modulacja intensywności wiązki (IMRT) - pozwala na utrzymanie niskiego ryzyka powikłań ze strony narządów krytycznych przy eskalacji dawki w obszarze guza. IMRT łączy w sobie dwie koncepcje konformalnej radioterapii: odwrotne planowanie leczenia i komputerową optymalizację oraz komputerowo sterowaną modulację intensywności wiązki podcza napromieniania. Ze względu na bardzo dużą precyzję, jaką narzuca na użytkownika IMRT, konieczne jest opracowanie i wdrożenie w praktyce klinicznej szczegółowych procedur kontroli jakości radioterapii (QA). W Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach IMRT została po raz pierwszy zastosowana w październiku 2000 roku. Planowanie IMRT jest przeprowadzane za pomocą systemu CadPlan-Helios, natomiast leczenie za pomocą dwóch akceleratorów Clinac 2300 i dwóch Clinac 600; wszystkie wyposażone w opcję dynamicznego kolimatora wielolistkowego (dMLC). Celem pracy jest przedstawienie kolejnych etapów planowania i leczenia w oparciu o modulację intensywności wiązki ze szczególnym uwzględnieniem nowych procedur kontroli jakości w IMRT, związanych z weryfikacją prowadzonego napromieniania.

  Streszczenie angielskie: The goal of radiotherapy is to deliver the dose precisely to the target volume leaving the healthy tissues spared. With a new modality of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) - intensity modulated radiation therapy (IMRT) - maintaining low level treatemnt toxicity within the critical organs and increasing total tumor dose becomes more likely. IMRT combines two concepts of 3D-CRT delivery: inverse treatment planning with computer optimization and computer controilled intensity modulation of the beam during the treatment. Due to high conformality of IMRT plans it is very important to develop proper quality assurance (QA) protocols for treatment planning and to implement them clinical practice. In the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology at Gliwice, Poland an IMRT planning system CadPlan-Helios (Varian) has been in use since October 2000. Treatment is delivery by four accelerators: two Clinac 2300 and two Clinac 600, all equipped with dynamic multileaf collimator option (dMLC). The aim of this paper is to present our experiences with the IMRT technique implementation in clinical practice with particular regard to new quality assurance procedures.


  3/4

  Tytuł oryginału: Modulacja intensywności wiązki w leczeniu raka prostaty.
  Tytuł angielski: Intensity modulated radiation therapy (IMRT) in prostate cancer.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.150-153, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radioterapia to uznana metoda radykalnego leczenia raka prostaty w postaci ograniczonej. W napromienianiu, w oparaciu o techniki konwenconalne, stosowane są dawki całkowite rzędu 70 Gy. Wartość tę wielu utorów wymienia jako górną granicę bezpieczeństwa w leczeniu raka prostaty, ze względu na akceptowalne ryzyko powikłań popromiennych ze strony tkanek zdrowych, znajdujących się w obszarze napromienianym. W szeregu przeprowadzonych badań klinicznych wykazano konieczność podania wyższej, niż w terapii konwencjonalnej, dawki całkowitej dla poprawy miejscowego wyleczenia. Postęp techniczny w radioterapii i zastosowanie technik konformalnych pozwoliły na zwiększenie dawek promieniowania, podawanych w obszarze guza z jednoczsnym zaoszczędzeniem otaczających tkanek zdrowych. Wprowadzenie modulacji intensywności wiązki (Intensity Modulated Radiation Therapy - IMRT) umożliwiło dalszą eksalację dawki promieniowania w obszarze tarczowym, zachowując ryzyko powikłań w tkankach zdrowych bądź zmniejszenie dawki promieniowania w narządach krytycznych, przy jednoczesnym zachowaniu dawki w obszarze tarczowym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu zastosowania techniki IMRT w komputerowym planowaniu leczenia w raku prostaty. Przedstawiono także wyniki badań klinicznych, wykorzystujących technikę IMRT w terapii raka prostaty.

  Streszczenie angielskie: Radiotherapy is an established standard in radical treatment of localized prostate cancer. During conventional radiotherapy total doses of 70 Gy are applied as the safe upper limit due to an acceptable risk of normal tissue complicaitons within the treated volume. Several clinical studies revealed that doses higher than prescribed in conventional radiotherapy may be desirable to improve local control in prostate cancer. Technical developments in radiotherapy, together with the implementation of conformal techniques, have allowed dose escalation within tumor volume while sparing surrounding normal tissues. With the introduction of itnensity modulated radiation therapy (IMRT) it is expected to escalate the dose to the targe yet further, while maintaining the risk of normal tissue complications or to reduce the dose within critical structures without comprising the dose to the target. The paper presents the spectrum of biliography regarding the use of IMRT in computer treatemnt planning of prostate cases. The results of clinical trials and studies concerning IMRTO in the management of prostate cancer are presented.


  4/4

  Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa po angioplastyce tętnic udowych powierzchownych - wyniki 12-miesięcznej obserwacji.
  Tytuł angielski: Vascular brachytherapy after percutaneous transluminal angioplasty of superficial femoral arteries - one year observation.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Kozłowski Andrzej, Rudnicki Piotr, Karcz Wojciech, Kuczmik Wacław, Miszczyk Leszek, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.53-60, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki leczenia tętnic udowych powierzchownych metodą brachyterapii śródnaczyniowej. Zastosowana terapia miała na celu zmniejszenie częstości nawrotu po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Materiał i metody: Ogółem przeprowadzono ją w 20 przypadkach. Do leczenia kwalifikowano chorych z krytycznym zwężeniem lub niedrożnością tętnicy udowej powierzchownej rozpoznanymi w badaniu angiograficznym. W grupie 19 pacjentów były 2 kobiety, średni wiek chorych wynosił 58,7 lat (tab. I). Zabiegi brachyterapii wykonywano bezpośrednio po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Stosowano dawkę promieniowania 15 Gy, dawką o wysokiej mocy (HDR). Podawaną dawkę promieniowania obliczano dla punktu referencyjnego, którego odległość od wewnętrznej ściany tętnicy w kierunku przydanki była ustalana indywidualnie i wynosiła 2-3 mm. Średni czas obserwacji po zabiegu wyniósł 12 miesięcy. Najkrótszy czas obserwacji wyniósł 1 miesiąc, a najdłuższy 18 miesięcy. U pacjentów pod koniec okresu obserwacji wykonano kontrolną arteriografię DSA kończyn dolnych. Wyniki: W okresie 1 miesiąca obserwacji u trzech pacjentów doszło do ostrej zakrzepicy w obrębie naczynia poddanego angioplastyce i brachyterapii śródnaczyniowej. W czasie 3-miesięcznej obserwacji nastąpił nawrót zwężenia tętnicy po zabiegu brachyterapii śródnaczyniowej u jednego pacjenta. W 6 miesiącu obserwacji doszło do zamknięcia poszerzanej i napromienianej tętnicy u jednego chorego. W pozostałych przypadkach nie obserwowano nawrotu zwężenia.

  stosując format: