Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego.
Tytuł angielski: Effects of voice emission training on the improvement in voice organ function among students attending the college for teachers.
Autorzy: Śliwińska-Kowalska Mariola, Fiszer Marta, Kotyło Piotr, Ziatkowska Emilia, Stępowska Maja, Niebudek-Bogusz Ewa
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.229-232, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z przyczyn częstych chorób narządu głosu u nauczycieli jest brak opanowania prawidłowych technik emisji głosu. Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń logopedycznych na poprawę parametrów głosowych i stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczcielskiego. Badaniami objęto 48 studentek, które zgłaszały występowanie zaburzeń głosu po wysiłku głosowym. U wszystkich osób, przed wprowadzeniem programu ćwiczeń logopedycznych i po jego zakończeniu, wykonywano badanie ankietowe, foniatryczne i wideostroboskopowe. Ćwiczenia logopedyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi dotyczącymi anatomii i fizjologii narządu głosu oraz higieny pracy głosem. W wyniku 2-3 miesięcznej pracy z logopedą u większości osób wystąpiła poprawa parametrów głosowych oraz stanu narządu głosu. Stwierdzono istotne wydłużenie czasu fonacji oraz poszerzenie zakresu częstotliwości mowy, a także zmniejszenie lub ustąpienie "miękkich" guzków śpiewaczych. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowany program nauki emisji głosu istotnie poprawia jego jakość, a także pozwala na skuteczne leczenie już istniejących zaburzeń czynnościowych krtani.

  Streszczenie angielskie: One of the major causes of feequent voice disorders in teachers is incorrect vocal emission technique. The aim of the study was to assess the effect of logopedic training on voice emission parameters and vocal organ disorders in students attending the college for teachers. The study group comprised 45 female students who experienced vocal abnormalities after excessive vocal effort. Questionnaire surveys, phoniatric and videostroboscopic examinations were performed in all subject before starting and after completing the logopedic training. The training was preceded by a theoretical seminar on voice organ anatomy, physiology, and hygiene. The logopedic training lasting two-three months contributed to the improvement in voice characteristics and the condition of voice organ in the majority of students, as well as in phoniatric parameters, including the increase in the maximum phonation time, the frequency range of voice, the reduction of the glottal insufficiency and the elimination of "soft" vocal nodules. The results of the study indicate that the implemented voice emission improved significantly voice quality and allowed for providing an efficient therapy of already existing functional disorders of the larynx.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników osobniczych na pomiar progu czucia wibracji - wyznaczenie norm dla osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Effects of individual features on the measurement of vibration perception thresholds: standard setting for healthy people.
  Autorzy: Zamysłowska-Szmytke Ewa, Śliwińska-Kowalska Mariola, Szymczak Wiesław, Dudarewicz Adam
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Progi czucia wibracji u osób zdrowych mogą wykazywać istotne różnice zależne od czynników osobniczych i konstytucjonalnych, takich jak wiek, waga, wzrost, rasa i płeć, a także nałogów: jak palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Zmienne te nie zostały, jak dotąd, uwzględnione w opracowanych w Polsce normach progów czucia wibracji stosowanych dla celów lekarsko-orzeczniczych. Celem pracy było opracowanie modelu umożliwiającego oszacowanie wartości normatywnych progów czucia z uwzględnieniem różnic międzyosobniczych. Badaniem objęto 187 zdrowych osób, nienarażontych zawodowo na działanie wibracji. Progi czucia wibracji wyznaczono stiosując dwie metody badania: standardową stosowaną w Polsce oraz opracowaną w oparciu o Standard ISO 1309-1/2001. Różnice między metodami dotyczyły parametrów techniki badania (siła nacisku na końcówkę drgającą 1,2 N i 0,1 oraz średnica sondy 12 i 5 mm, odpowiednio w metodzie standardowej i zgodnej z ISO) oraz sposobu prezentowanych bodźców (metoda narastania bodźca i von. Bekesy) i ich częstotliwości. Na wysokość progów czucia istotny wpływ miały: wiek (w zakresie 63 - 250 Hz w metodzie standardowej oraz 4 - 250 Hz w metodzie zgodnej z ISO), masa ciała (w pełnym zakresie częstotliwości w metodzie standardowej oraz 4 - 125 w metodzie zgodnej z ISO), a także wzrostu (dla pojedynczych częstotliwości w obu metodach). Opracowano model wyznaczania progów czucia wibracji z uwzględnieniem wieku, wzrostu i masy ciałą badanego. Wyniki pracy wskazują, że cechy osobnicze i konstytucjonalne powinny być uwzględniane w interpretacji wyników badania wibracji przeprowadzanych dla celów orzecznictwa zawodowego.


  3/4

  Tytuł oryginału: NoiseChem: an European Commission research project on the effects of exposure to noise and industrial chemicals on hearing and balance.
  Autorzy: Prasher Deepak, Morata Thais, Campo Pierre, Fechter Lawrence, Johnson Ann-Christin, Lund Soren Peter, Pawlas Krystyna, Starck Jukka, Sułkowski Wiesław, Śliwińska-Kowalska Mariola
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (1) s.5-11, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Exposure to multiple physical and chemical agents is common in occupational environments but workplace hazards and occupational safety critieria for combined exposures are lacking. NoiseCHem is an European Commision research project examining the effects of exposure to noise and chemicals on hearing and balance. Partners in Sweden, Finland, France, Denmark, UK and Poland with expert guidance from partners in the USA will examine workrers and study the mechanisms of action in animals to determine the levels of risk associated with joint exposure to noise and solvents. This paper biriefly outlines the project details.


  4/4

  Tytuł oryginału: Alergiczne nieżyty nosa.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Leynadler Francisque, Śliwińska-Kowalska Mariola
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.45, 47-48, il., bibliogr. 10 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: