Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŚLĘZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Badania ukrytej niestabilności chromosomowej u dzieci z zespołem Downa.
Tytuł angielski: Hidden chromosomal instability in Down syndrome children.
Autorzy: Ślęzak Ryszard, Sąsiadek Maria, Busza Halina, Zych Monika, Noga Leszek
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.13-17, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mimo, że pierwsze obserwacje dotyczące zwiększonego ryzyka występowania nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci z zespołem Downa pochodzą sprzed ponad 70 lat, nadal nieznane są podstawy molekularne tego zjawiska. Przeprowadzany in viro test wrażliwości na bleomycynę jest powszechnie uznawanym markerem podatności na wystąpienie choroby nowotworowej. W naszych badaniach poszukiwaliśmy "ukrytej niestabilności chromosomowej" u niemowląt z zespołem Downa porównując wyniki uzyskanych badań z wynikami u osób z dwóch grup kontrolnych. Pierwsza grupa kontrolna składała się ze zdrowych niemowląt, a drugą stanowili zdrowi dorośli. Wyniki badań wykazały znacznie wyższą wrażliwość na BLM u zdrowych osób dorosłych niż u zdrowych niemowląt. U dzieci z zespołem Downa wykazano wyższą wrażliwość na bleomycynę niż u zdrowych niemowląt. Zwiększoną wrażliwość na bleomycynę wykryto u 19 proc. dzieci z zespołem Downa i u 11 proc. zdrowych osób dorosłych przy braku nadwrażliwości u zdrowych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Although the association between Down syndrome and leukemia has been proved, the molecular basis of this association is still unknown. In vitro susceptibility to bleomycin (BLM) has been accepted as a predictor of cancer risk. Therefore, we applied the BLM test to search for "hidden chromosomal instability" in Down syndrome neonates in comparison with two control groups. One control group consisted of healthy adults and the other of healthy neonates. All parameters of susceptibility to BLM were higher in the control group of healthy adults in comparison with the healthy neonates. We also observed increased susceptibility to BLM in the group of Down syndrome patients as compared with the matched control. Nineteen percent of Down syndrome patients showed hypersensitivity to BLM. Hypersensitivity in a similar range was observed in 11 p.c. of the group of healthy adults and no hypersensitivity was observed for healthy neonates.


  2/7

  Tytuł oryginału: Turner's syndrome followed by acromegaly in the third decade of life: an unusual coincidence of two rare conditions.
  Autorzy: Bolanowski B., Łomna-Bogdanov E., Kosmala W., Malczewska J., Ślęzak R., Zadrożna B., Podgórski J. K.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.331-334, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present an unusual coincidence of acromegaly and Turner's syndrome. A girl was diagnosed with Turner's syndrome when she presented with short stature, primary amenorrhea, Hashimoto's thyroiditis, and some heart and renal anomalies. No therapy with growth hormone and only a few months treatment with estrogen-progestin was given. A typical picture of acromegaly occurred in the third decade of her life. Bone radiographs and densitometry suggested the more pronounced influence of acromegaly within the skeleton, but no features typical for acromegaly were found in the cardiovascular system. To our knowledge no case of coincidence of the above mentioned conditions has been reported to date. The influence of both of these conditions on bones and heart is discussed.


  3/7

  Tytuł oryginału: Genetyczne podstawy procesu determinacji i różnicowania płci.
  Tytuł angielski: Genetic bases of human sex determination and differentation.
  Autorzy: Ślęzak Ryszard
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.796-806, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Determinacja płci w kerunku żeńskim lub męskim zależy od aktywności położonego na chromosomie Y genu SRY, pełniącego rolę inicjatora kaskadowej reakcji prowadzącej do przekształcenia pierwotnej dwupłciowej gonady w jądro lub w przypadku jego braku - w jajnik. Od czasu odkrycia genu SRY w 1990 roku udało sie zlokalizować kilka nowych genów, uczestniczących w procesie powstania gonad i różnicowaniu wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych męskich i żeńskich. Ich dokładne zbadanie pozwoli na zrozumienie zaburzeń wielu zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego człowieka.

  Streszczenie angielskie: Male and female sex determination depends on Y-linked SRY gene activity. This gene initiaes the cascade of reactions which lead to the differentiation of biopotential, indifferent gonads to tests or ovaries, depending on the presence or absence of activity from SRY. Since SRY discovery in 1990, several new genes playing important rle in gonadal and in both internal and external genitalia development and differentation have been identified. detailed knowledge concerning above mentioned genes will enhance our understanding of etiology of sexual development abnormalities.


  4/7

  Tytuł oryginału: Rola mikrodelecji chromosomu Y w patogenezie niepłodności męskiej.
  Tytuł angielski: Chromosome Y microdeletions in the pathogenesis of male infertility.
  Autorzy: Ślęzak Ryszard, Sąsiadek Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.229-233, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chromosom Y jest przedmiotem zainteresowania genetyków od kilkunastu lat. Do chwili obecnej udowodniono jego rolę w procesie kształtowania płci męskiej, jednak funkcja pozostałych genów zlokalizowanych na nim pozostaje w sferze intensywnych badań. Prace mające na celu zlokalizowanie sekwencji odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu spermatogenezy u mężczyzn prowadzone są od lat siedemdziesiątych. Uważa się, że czynnikiem odpowiedzialnym za te zaburzenia jest gen umownie nazwany AZF (ang. azoospermia factor) zlokalizowany prawdopodobnie w części euchromatynowej ramienia długiego w locus Yq11.23. Częstość występowani mikrodelecji Y u niepłodnych mężczyzn wg różnych autorów waha się od 1 do 55 proc. Szacunkowe dane wskazują, że ok. 10 - 15 proc. przypadków azoospermii i ok. 5 - 10 proc. ciężkiej oligospermii spowodowane jest przez mikrodelecje chromosomu Y.


  5/7

  Tytuł oryginału: Prezentacja antygenu w mózgu.
  Tytuł angielski: Antigen presentation in the brain.
  Autorzy: Ślęzak Michał
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (4) s.673-685, il., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Mózg był uważany za organ uprzywilejowany immunologicznie. Pogląd ten podważyło m.in. odkrycie, że wewnątrz CNS dochodzi do prezentacji antygenu. Nie jest dokładnie wiadomo, które z endogennych komórek mózgu odpowiedzialne są za ten proces. Eksperymenty skupiają się na wykazaniu ekspresji MHCII i kostymulatorów na powierzchni tych komórek oraz ich zdolności do aktywowania limfocytów T. W pracy omówiono badania dotyczące roli komórek glejowych - astrocytów, mikrogleju, a także śródbłonka i makrofagów okołonaczyniowych - w prezentacji antygenu w mózgu.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wpływ stężeniowych warstw granicznych na właściwości elektryczne dwumembranowej komórki dyfuzyjnej : praca doktorska
  Autorzy: Werner Hanna, Ślęzak Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20502

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  7/7

  Tytuł oryginału: Zagadnienie akumulacji i deplecji substancji w dwumembranowej komórce osmotyczno-dyfuzyjnej zawierającej membrany polimerowe.
  Tytuł angielski: Problem of accumulation and depletion of substance in a double-membrane osmoticdiffusive cell including polymeric membranes.
  Autorzy: Ślęzak Andrzej, Jasik-Ślęzak Jolanta, Frączek Halina
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.62-71, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań akumulacji i deplecji substancji w przedziale międzymembranowym (m) dwumembranowej komórki osmotyczno-dyfuzyjnej. Owa komórka zawierała ustawione poziomo dwie płaskie (M1 i Mr), mikroporowate i symetrycznemembrany polimerowe (Nephrophane i Cellulose IMP-1) rozdzielające trzy przedziały (l, m, r), zawierajace niejednorodne binarne i ternarne roztwory nieelektrolityczne. Przedział międzymembranowy (m) był infinitezymalną warstwą roztworu. Objętości przedziału m i przedziałów zewnętrznych (l i r) spełniały odpowiednio warunki Vm - 0 i Vl = Vr - nieskończoność. Jako roztworów binarnych użyto wodnych roztworów glukozy a jako ternarnych - roztworó glukozy w 0,75 mol = 1**-1 wodnym roztworów glukozy w 0,75 mol = 1**-1 wodnym roztworze etanolu. Stężenia roztworów spełniały warunek Cls Cřms Crs. W chwili początkowej Cřms = 0,5 (Cls + Crs). Wykonano obliczenia stężenia w stanie ustalonym (C**i ms) dla konfiguracji A i B dwumembranowej komórki osmotyczno-dyfuzyjnej. W konfiguracji A roztworów o stężeniu Cls znajdował się nad membraną M1 a roztwór o stężeniu Crs - pod membraną Mr, natomiast w konfiguracji B - kolejność była odwrotna. W przypadku akumulacji substancji w przedziale m C**i ms Cř ms, a w przypadku deplecji - C**i ms Cřms.

  Streszczenie angielskie: In this paper there were presented the results of studying acumulation and depletion in an inter-membrane compartment (m) of double-membrane osmotic-diffusive cell. This cell was contained two (M1 and Mr), mecroporous and symmetrical flat polymeric membranes (Nephrophane and Cellulose IMP-1), separating three compartments (l, m, r) containing the heterogenous binary and ternary nonelectrolytic solutions. The inter-membrane compartment (m) consists of the infinitesimal layer of solution. The volumes of compartment m and external compartmetn (l and r) fulfil the conditions Vm - 0 and Vl = Vr - respectively. As binary solutions were used the aqueous glucose, and as ternary - the glucose solutions in 0.75 moleú1**-1 aqueous ethanol solution. In this system the solution concentrations fulfil the condition Cls Cřms Crs. In the initial moment Cřms - 0,5 (Cls + Crs). The calculaitons of a concentration in a steady-state C**ims for configurations A and B of double-membrane osmotic-diffusive cell were elaborated. In configuration A solution with concentration Cls was placed in compartment above membrane M1 and water below membrane mr. In configuration B - the sequence of solution was reversed. In case of the accumulation of substance in compartment m C**i ms Cřms, and a case of depleiton - C**I ms Cřms.

  stosując format: