Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i ewolucja zmian w obrazie MRI centralnej mielinolizy mostu u pacjentki uzależnionej od alkoholu.
Tytuł angielski: Clinical course and evolution of lesion in MRI in central pontine myelinolysis in a patient abusing alcohol.
Autorzy: Waniek Joanna, Habrat Bogusław, Kulczycki Jerzy, Łysiak Zofia, Kozłowski Piotr
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.385-391, il., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek 44-letniej chorej, u której po co najmniej 10-ciu latach nadużywania alkoholu rozwinął się zespół psychoorganiczny połączony z niezbornością móżdżkową, lewostronnym porażeniem połowiczym i objawami opuszkowymi. Badanie MR głowy wykazało obecność dużego ogniska hiperintensywnego w obrazach T2-zależnych, obejmujących centralną część mostu. Rozpoznano środkową mielinozę mostu. Badania laboratoryjne nie wykazały hiponatremii. Po leczeniu odwykowym i rehabilitacji ruchowej zaburzenia neurologiczne niemal zupełnie się wycofały. Po upływie około 1.5 roku kontrolne badanie MR wykazało zmniejszenie sie ogniska demielinizacyjnego w pniu mózgu, mimo powrotu chorej do nadużywania alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The authors report a 44-year-old patient with at least a 10-year history of alcohol abuse in whom an organic brain syndrome developed with cerebellar ataxia, left-side hemiparesis and bulbar symptoms. MR imaging of the head demonstrated a large hyperintense focus in T2-weighted images involving the central part of the pons. Central pontine myelinolysis was diagnosed. Laboratory investigations showed no hyponartraemia. After withdraval treatment and motor function rehabilitation the neurological symptoms regressed nearly completely. After 18 months control MR imaging demonstrated considerable reduction in the size of the myelinolysis area in the brainstem, despite the fact that the patient resumed alcohol drinking.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki biochemiczne w monitorowaniu terapii żywieniowej u krytycznie chorych : praca doktorska
  Autorzy: Kuciel Grzegorz, Łysiak-Szydłowska Wiesława (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chorób Wewnętrznych, Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostki Laboratoryjnej w Gadńsku
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19695

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Udar żylny: opis przypadku.
  Autorzy: Mendel Tadeusz, Łysiak Zofia, Sieklicka Dorota, Krawczyk Renata, Bogusławska Romana
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.175-182, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 25-letniego chorego, który w przeszłości przebył 12-krotnie zakrzepicę żylną kończyn dolnych i zatorowość płucną. Zalecone leczenie acenokumarolem samowolnie przerwał, w konsekwencji tego u chorego nagle wystąpiły objawy takie, jak ból głowy, napady padaczkowe, niedowład połowiczy, niedowidzenie kwadrantowe górne. Rozpoznano na podstawie wywiadu, objawów klinicznych i badań neuroobrazujących udar żylny. W ciągu kilku tygodni objawy neurologiczne znacznie się wycofały, a utrzymywały się napady padaczkowe.

  Streszczenie angielskie: A case report of 25-years old man who had in anamnesis twice deep vein thrombosis and pulmonary embolism. He was treated with acenocoumarol fer few years. He denied intake this drug. In consequence he suddenly had headachee, epilepsy, hemiparesis and quadrantopsia. Venous stroke was diagnosed on anamnesis, clinical symptoms and neuroradiological examinations. During few weeks neurological deficits mostly disappeared but maintain epileptic attacks.


  4/7

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków i choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation and carotid artery disease in ischemic stroke patients.
  Autorzy: Milewska Danuta, Rozenfeld Anna, Łysiak Zofia, Mendel Tadeusz, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1063-1073, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udar niedokrwienny mózgu występujący u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków (AF - atrial fibrillation) może być spowodowany różnymi czynnikami niekoniecznie zatorem pochodzenia sercowego. Celem obecnej pracy jest ocena częstości występowania choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA - internal carotid artery) u osób z AF i wpływu na rokowanie. Z komputerowej bazy danej gromadzonej prospektywnie wg protokułu Stroke Data Bank NIH, wyselekcjonowano 513 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Rozpoznanie zostało ustalone na podstawie obrazu klinicznego, badania CT, EKG i USG-Dopplera. AF stwierdzono u 166 (32.4 p.c.) pacjentów. Zwężenia ICA 45 proc. obecnie były u 104 (20.3 proc.) chorych. Współistnienie obu patologii u pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu występowało u 27 (5.3 proc.) chorych. W grupie chorych z AF pacjenci ze zwężeniami ICA 45 proc. stanowili 16.2 p.c. W całej grupie 513 chorych liczba zgonów w ciągu 30 dni od zachorowania wynisoła 87 (K-57, M-30) (17.0 proc.). Najwyższy odsetek zgonów był w grupie ze współistnieniem AF i zmian naczyniowych - 25.9 proc. niższy w grupie z AF - 21.6 proc., następnie w grupie bez żadnej z ocenianych przez nas patologii - 15.9 proc. i najniższy w grupie z wyłącznie zmianami naczyniowymi - 9.1 proc. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę śmiertelności między grupą ze zwężeniem tętnic szyjnych a grupą ze współistnieniem AF i zmian naczyniowych i z grupą wyłącznie z AF (0.01 p 0.005).

  Streszczenie angielskie: Ischemic strokes occuring in patients with non-rheumatic atrial fibrillation (AF) are due to a variety mechanisms, and not necessarily to cardiogenic embolism. The aim of the study was to determine the role and prevalence of carotid artery disease in stroke patients with AF, as well as its influence on the stroke prognosis. 513 cponsecutive patients with ischemic stroke participated in the study. The diagnosis was based on the clinical examination, brain CT and Doppler ultrasonography. Risk factors and clinical data were collected prospectively according to the Stroke Data Bank NIH protocol. AF was diagnosed in 166 (32.4 p.c.) patients. Carotid artery stenosis 45 p.c. was present in 104 (20.3 p.c.). Af and co-existing cartoid stenosis was found in 27 (5.3 p.c.) cases. THere were 16.2 patients with carotid stenosis in the group with AF. In all groups 87 patients died (30-day mortality rate: 17 p.c.). The highest mortality rate was noted in the group with co-existing AF and cartoid artery stenosis (25.9 p.c.), followed by the groups with AF only (21.6 p.c.) and no changes (15.9 p.c.), with lowest mortality in the group with only vascular changes, i.e. stenosis or occlusion (9.1 p.c.). The cartoid stenosis group differed significantly both from patients with co-existing AF and cartoid stenosis (p 0.01) and from those with AF only (P 0.05).


  5/7

  Tytuł oryginału: Neurolisterioza przebiegająca pod postacią ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Neurolisteriosis presenting as a laptomeningitis - a case report.
  Autorzy: Łysiak Zofia, Litwin Tomasz, Barańska-Gieruszczak Maria, Poniatowska Renata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1221-1226, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie pałeczką Listeria monocytogenes jest rzadką, trudną do rozpoznania, ale często obarczoną wysoką śmiertelnością, przyczyną neuroinfekcji u osób dorosłych. Przedstyawiono przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, o pomyślnym przebiegu klinicznym, u 78-letniej kobiety z odniżoną odpornością po przebytej infekcji wirusowej (półpasiec).

  Streszczenie angielskie: The Listeria monocytogenes infection is rare and difficult to diagnosis. However, it is associated with a high mortality in adults. A case is presented of a 78-year-old woman with an immunological deficit following viral infection (herpes zoster).


  6/7

  Tytuł oryginału: Ocena niedoborów karnityny, witaminy C i witaminy B6 u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Jankowska Magdalena, Łysiak-Szydłowska Wiesława (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [5], 101 k : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Rozwój opieki chirurgicznej nad dzieckiem w Toruniu
  Autorzy: Łysiak Marian
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.51-56, bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  stosując format: