Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁYPACEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne i kliniczne własności kontrastujacych Levovistu.
Tytuł angielski: Physical and clinical properties of Levovist.
Autorzy: Jakubowski Wiesław, Beranek Robert, Mazurczak Agnieszka, Nowicki Andrzej, Łypacewicz Grażyna
Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.22-30, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,525

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przeprowadzono badania oceniajace właściwości fizyczne pęcherzyków powietrza wytwarzanych przez rozpuszczony Levovist. W obecności zewnętrznego oscylującego pola ściśliwe pęcherzyki gazu odpowiadają oscylacyjną zmianą objętości. Dzięki temu zwiększają swoje włąściwości rozpraszania energii ultradźwiękowej. W zależności od wielkości pola akustycznego oscylacje pęcherzyków gazu mają charakter: liniowy w funkcji ciśnienia i nie-liniowy w funkcji ciśnienia. W ultrasonografii zawsze mamy do czynienia z powstawaniem składowych harmonicznych. Celem klinicznej części pracy jest ocena przydatności Levovistu w diagnstyce różnicowej guzów wątroby i sutka. W trakcie badania oceniano unaczynienie zmian ogniskowych przy wykorzystaniu badań dopplerowskich kodowanych kolorem i power Doppler zarówno przed jak i po podaniu środka kontrastującego. W przypadku guzów wątroby określono stopień unaczynienia zmiany w skali czterostopniowej (0-3) oraz typ wzorca unaczynienia. Badaniem objęto grupę 32 pacjentów. W badaniu guzów sutka wykonanym u 50 kobiet analizowano ilość oraz przebieg naczyń krwionośnych we wnętrzu zmiany. Po podaniu Levovistu określano stopień wzmocnienia sygnału dopplerowskiego w skali czterostopniowej (wątroba) i w skali pięciostopniowej (sutek) oraz czas trwania wzmocnienia. Zastosowanie Levovistu umożliwia uwidocznienie dodatkowych naczyń i pozwala na dokładniejszą ocenę unaczynienia guzów. Na podstawie wyników ...

  Streszczenie angielskie: Scientist from the Intsitute of Basic Problems of Polish Academy of Science have carried out trials concerning physical properties of air microbubbles created in the process dissolving Levovist. In the presence of external oscillating field air bubbles change their volume in the oscillating way. Thereby they improve their ability to disperse the energy of utlrasounds. Depending on the magnitude of acoustic field the air bubble oscillations are: linear and non-linear. The aim of the clinical part of the research was to assess the usefulness of Levovist in differentiation of liver and breast tumors. During the examination estimation of vascularity of focal lesions was performed using Doppler techniques (color and power Doppler) both before and after administration of the contrast agent. In 32 liver lesions vascularity grade using a 4 degree range (0-3 points) and type of vascularity were assessed. In 50 breast lesions the number and course of the vessels were analysed. After Levovist administration the enhancement of Doppler signal (4 degree range in liver and 5 degree range in breast) and its duration assessed. Applicaiton of Levovist enables visualization of additional vessels and allows more exact estimation of tumor vascularity. On the basis of results of examinations performed a large variety of types of vascularity was seen in individual types of hepatic lesions. In hepatic lesions: metastases, primary liver cancer and FNH enhancement and its duration are not ...

  stosując format: