Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUKOMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza metod leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: The analysis of treatment methods in patients with parotid gland cancer.
Autorzy: Dębniak Elżeta, Józefowicz-Korczyńska Magdalena, Łukomski Marek
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.17-20, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 105 osobową grupę chorych leczonych z powodu raka ślinianki przyusznej. Dobór metody leczenia uzależniono od budowy histologicznej guza oraz stopnia klinicznego zaawansowania. Na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych stwierdzono, że metodą leczenia z wyboru jest postępowanie chirurgiczne uzupełnione w niektórych przypadkach radio i chemioterapią.

  Streszczenie angielskie: The analysis of 105 patients treated due to parotid gland cancer was performed. The choice of the treatment method depends on the tumor's histological type and the advancement of the clinical stage. Clinical observation and statistic evaluation proved that the best treatment method was surgical procedure, in some cases supplemented with radio- and chemioterapy.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stan narządu przedsionkowego u chorych z odbiorczym uszkodzeniem słuchu.
  Tytuł angielski: Vestibular system in patients with sensorineural hearing loss.
  Autorzy: Pajor Anna, Gryczyński Maciej, Łukomski Marek, Józefowicz-Korczyńska Magdalena
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.707-712, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 12 Sympozjum Audiologiczne Toruń 10-12.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Bliskość struktur anatomicznych ucha wewnętrznego i możliwość działania wspólnego czynnika etiopatologicznego powoduje, że upośledzeniom odbiorczym słuchu mogą towarzyszyć zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń narządu przedsionkowego u chorych z niedosłuchem odbiorczym. Badaniem objęto grupę 126 osób diagnozowanych w ciągu roku z powodu odbiorczego upośleczenia słuchu. U chorych przeprowadzono badania audiometryczne i badanie elektronystagmograficzne. Przeprowadzono analizę wyników badania ENG biorąc pod uwagę stopień i rodzaj niedosłuchu. Zawroty głowy podawało 50 proc., a zaburzenia równowagi - 30 proc. badanych. Nieprawidłowy wynik badania ENG stwierdzono w 72 proc. przypadków, najczęściej w testach położeniowych i wzrokowo-okoruchowych. U osób bez zawrotów głowy często obserwowano nieprwaidłowe zapisy ENG, a u chorych zgłaszających zawroty głowy istotnie częściej występowało uszkodzenie obwodowe lub mieszane narządu przedsionkowego. Nie stwierdzono zależności między stopniem i rodzajem niedosłuchu a rodzajem zmian w narządzie przedsionkowym. Jedynie grupa resztek słuchu/głuchoty znamiennie częśćiej współistniała z obwodowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego.

  stosując format: