Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUKASZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Evaluation of the antisperm antibodies in infertile couples afflicted with a cervical factor.
Autorzy: Rogoza Andrzej, Łukaszuk Krzysztof, Mielcarek Piotr
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.87-92, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny metod stosowanych w wykrywaniu przeciwciał przeciwplemnikowych w diagnostyce niepłodności immunologicznej. Materiał stanowiło 38 par leczonych w II Klinice Położnictwa i Ginekologii AMG z powodu podejrzenia niepłodności immunologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono małą przydatność diagnostyczną lateksowego testu aglutynacji. Jako podstawową metodę wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych proponujemy metodę Western blottingu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of this study was to evaluate methods used for antisperm antibodies detection in infertility. Methods: The studied cohort comprised 38 infertile couples with a distinct cervical factor. Presence of antisperm antibodies and their levels in circulation were evaluated in sera samples of both partners and also in the cervical mucus and semen with the Latex Agglutination test. Western Blotting was applied as an additional method in antibody detection. We also assessed: the number of sexual partners, potentially allergizing sexual behaviour and other potentially sensitising factors. Results: The positive antisperm antibodies were detected merely twice and only in one case there was evidence of insemination-impeding antisperm humoral response. The Western Blotting method enabled us to obtain a reaction to a range of sperm proteins which reaction to a range of sperm protein which reacted with antibodies both in serum and in seminal plasma. Conclucions: Determination of infertility on immunological grounds on the basis of a single determinant on sperm presents little diagnostic value. In our view, the combination of patient's clinical status with immune-system response to a spectrum of sperm antigens provides means of infertility evaluation. We propose Western Blotting as an useful technique for detection of antisperm antibodies.


  2/16

  Tytuł oryginału: Zaawansowany rak szyjki macicy współistniejący z ciążą u 19-letniej pierwiastki - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: An advanced cervical carcinoma coexisting with pregnancy in 19-years old primipara - a case report and review of current literature.
  Autorzy: Liro Marcin, Olszewski Jarosław, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.325-330, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia zaawansowanego raka szyjki macicy z ciążą u 19-letniej pierwiastki, u której nowotwór zostały wykryty w 22 tygodniu jej trwania. Pacjentka postanowiła odroczyć postępowanie lecznicze do czasu uzyskania przez płód zdolności do życia pozamacicznego, pomimo poinformowania jej o zagrożeniach wynikających z podjętej decyzji. Ciężarną rozwiązano w 33 tygodniu ciąży drogą klasycznego cięcia cesarskiego, przeprowadzając zabieg III klasy wg. klasyfikacji Pivera, poszerzając go o maksymalną cytoredukcję mas nowotworowych z wytworzeniem sztucznego odbytu. Następnie chorą poddano adiuwantowej chemioterapii oraz uzupełniającej radioterapii. Pomimo agresywnego i intensywnego, wielodyscyplinarnego leczenia, w 6 miesięcy po pierwotnym zabiegu operacyjnym u pacjentki nastąpiła wznowa choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In our case report we described an fatal outcome of very young, nineteen years old primipara with advanced, agrsssive squamous cervical cancer associated with 22 weeks gestation. Despite of our intensions to abort the pregnancy and started immidiate therapy, whe decided to delay treatment to allow fetal maturity. After 12 weeks interval, she was radmitted to the hospital with symptoms of intestinal occlusions caused by fast progression of disease. In 33 week of gestation we performed classical caesarean section with Piveres type III radical hysterectomy. She was delivered of viable female infant weighing 1800 g. Simultaneously, we extended operation of possible cytoreductive surgery. After that, patient received two courses of adiuvant chamiotherapy (MIC - scheme) and supplemental external beam radiation. Unfortunately, despite of multidisciplinary, agressive treatemnt, she experienced recurrence in pelvic side walls within 6 months of surgery. At last follow-up, she was reciving salvage therapy.


  3/16

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna stosowanych testów diagnostycznych na obecność infekcji HPV w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: The clinical value of laboratory tests for detection of HPV infection in prevention and treatment of cervical cancer.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.719-726, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podsatwie retrospektywnych i prospektywnych badań epidemiol. prowadzonych w wielu ośrodkach na całym świecie, za główny czynnik etiol. raka szyjki macicy uznano infekcje wirusem HPV. Problem diagnostyki zakażeń wirusem HPV jest obecnie bardzo szeroko dyskutowany. Dobór odpowiednich metod identyfikacji wirusa w badanym materiale oraz standaryzacja testów pozwoliłaby na ujednolicenie postępowaniadiagnost. w przypadkach zakażeń wirusem HPV. W naszym kraju brak jest obecnie jednoznacznych wytycznych, dot. schematu postępowania diagnost. w kierunku identyfikacji infekcji wirusem HPV. Przy obecnym stanie wiedzy nt. etiologii raka szyjki macicy najwłaściwsze byłoby połączenie badania fizykalnego, cytologicznego i histopatol. z testami opartymi na wykrywnaiu kwasu nukleinowego wirusa HPV.

  Streszczenie angielskie: The retrospective and prospective epidemiol. studies were conduced in centres all over the world and showed that the main etiological factor in cervical cancer is human papillomavirus infection. The problem of detection of HPV infection is being currently under discussion. The selection of method of HPV detection in clinical samples and standarisation of laboratory tests allows for determination of diagnostic method in in case of HPV infection. There are not clear guidelines for the patern of HPV detection in our country. It seems that the proper clinical follow-up could be the combination of psyhical, cytologcial and histopathological examination with detection of human papillomavirus DNA.


  5/16

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Królikowska Beata, Olszewski Jarosław, Konarzewska Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.129-132, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. Badaniem objęto 308 kobiet ciężarnych hospitalizowanych na oddziale patologii ciąży w latach 1998-2000. Cukrzycę ciążową rozpoznano zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Zespół Ekspertów ds. Zwalczania Cukrzycy PTD. Ciężarne podzielono na 3 grupy. Grupę G1 stanowiły 121 ciężarne z cukrzycą ciążową leczone jedynie dietą z małą zawartością węglowodanów, grupę G2 stanowiło 45 kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną, grupę kontrolną (GK) stanowiły natomiast 142 kobiety z ciążą fizjologiczną, niepowikłaną. W pracy dokonano analizy i oceny stężenia poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej w surowicy krwi: cholesterolu całkowitego (CH), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG) w trzech badanych grupach ciążowych między 28 a 35 tygodniem ciąży. Oceniono jednocześnie wartości hemoglobiny glikowanej oraz indeksu masy ciała. Wyniki. We wszystkich badanych grupach średnie stężenie cholesterolu i triglicerydów było podwyższone. Stwierdzono natomiast brak odchyleń w stężeniach cholesterolu frakcji HDL i LDL. Jedynie stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie G1 było statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami hemoglobiny glikowanej i wskaźnika masy ciała a oznaczonymi stężeniami lipidów. Wnioski. W dobrze wyrównanej cukrzycy ciążowej nie wykazano znamiennych różnic w stężeniach parametrów układu lipidowego.

  Streszczenie angielskie: Materials and methods. The investigated group consisted of 308 pregnant women hospitalised at gestational pathology department between 1998 and 2000 years. The gestational diabetes mellitus (GDM) was diagnosed according to criteria of Expert Committee of Polish Diabetology Association. There were 3 groups of patients. First group, GDM G-1, consisted of 121 pregnant women treated with diet only, second group - GDM G2 - of 45 pregnant women treated with diet and insulin and third one - the control group consisted of 142 pregnant, healthy women. Lipid levels: cholesterol (CH), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), riglycerides (TG) were analysed in groups of pregnant women between 28 and 35 week of pregnancy. Body mass index (BMI) and blood glycated hemoglobin (HbA1c) concentration were evaluated. Results. The mean value of cholesterol and triglycerides was higher in all groups. There were no significant differences between analysed groups. Only the level of HDL cholesterol at GDM G1 group was significantly lower than in control group. There was no correlation between BMI, HbAac and lipid fractions. Conclusions. There were no significant differences in lipid metabolism in patients with well controlled qestational diabetes melllitus.


  6/16

  Tytuł oryginału: Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population.
  Autorzy: Wójcikowski Czesław, Królikowska Beata, Konarzewska Joanna, Kanadys Wiesław, Drożdżal Marian, Olszewski Jarosław, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.811-816, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem tolerancji węglowodanów, które występuje po raz pierwszy w ciąży. Częstotliwość GDM w różnych regionach i populacjach jest zróżnicowana. W pracy podjęto się oceny częstotliwości występowania cukrzycy w Polsce, który oceniono na 3,4 proc. populacji kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to determine the frequency of GDM in different parts of Poland and to assess whether 1h - glucose plasma levels after 50g glucose tolerance test (50 g OGTT) reflect the risk og GDM. Material and methods; A total of 5778 pregnant women were screened with 50g OGTT between 24 and 28 weeks of gestation. All subjects whose post-challenge glucose levels exceeded 140 mg/dl had 75g OGTT performed according to WHO criteria. Results: The rate of abnormal screening test results ranged from 8,0 p.c. to 20,7 p.c. for different regions of Poland, respectively. The pathological 50g OGTT resutls were from 140 mg/dl to 320 mg/dl. Screening test results within 140 mg/dl to 149 mg/dl were confirmed by positive 75 g OGTT only in 2,9 p.c. subjects. All patinets whose 1h - glucose levels at 50 g OGTT were greater than 190 mg/dl had patholgocial 75 g OGTT results as well. Conclusion: The prevalence of GDM in different parts of Poland ranged from 2,0 p.c. to 3,8 p.c. (the average 3.4 p.c.).


  7/16

  Tytuł oryginału: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn.
  Tytuł polski: Badania powietrza domów pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy pod względem występowania grzybów w okresie lata i jesieni.
  Autorzy: Krajewsak-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Oksiejczuk Elżbieta, Gniadek Agnieszka, Macura Anna B., Lewko Jolanta, Niczyporuk Wiaczesław, Cieślak Wojciech, Wojewodko Agata
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.59-66, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wstęp: W okresie ostatnich lat liczba zakażeń grzybiczych u pacjentów hospitalizowanych ulegla podwojeniu. Cel badania: Ocena występowania grzybów drożdzopodobnych i pleśni w powietrzu w domu pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy. Materiał i metody: Zanieczyszczenie powietrza (przed budynkiem, w korytarzach, salach chorych, pokojach socjalnych, kuchniach, łazienkach, toaletach) oceniano przy użyciu urządzenia SAS SUPER 100 (Pbi International). SAS stosowany był przez NASA oraz na pokładzie amerykańsko-rosyjskiej stacji orbitalnej MIR. Posiada on międzynarodowy, ustalony standard pobierania próbek powietrza. Florę grzybiczą ze ścian, podłóg, łóżek, rąk personelu i ubrań uzyskiwano przy użyciu aplikatora Count-Tact applicator i płytki Count-Tact (BioM‚rieux). Wymazy pobierano ze skóry i przestrzeni międzypalcowych rąk i stóp, paznokci i jamy ustnej. Grzyby hodowano na podłożu Sabourada, a ich identyfikację przeprowadzano przy użyciu standardowych procedur. Wyniki: Badania mikrobiologiczne powietrza oraz ścian wykazały istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej w zależności od miejsca izolacji (korytarze, sale chorych, pokoje socjalne, kuchnie, łazienki, toalety itd.) i pory roku (lato, jesień). Znamienny wzrost izolacji grzybów z powietrza i ścian w domach pomocy społecznej stwierdzono jesienią. Podobny wzrost izolacji grzybów wykazano u mieszkanców jesienią. Grzyby drożdżopodobne izolowane od mieszkańców domów pomocy społecznej były wrażliwe na leki ...

  Streszczenie angielskie: Introduktion: Durng the recent years the number of fungal infections in hospital patients has doubled. Aim of study: The contamination of the indoor environment with yeast-like fungi and moduls in social welfare homes in Białystok and the surrounding area was evaluated. Material and methods: The air pollution (in front of the building and in the corridors, patient rooms, study rooms, reaction rooms, kitchens, bathrooms, toilets, ventilation systems) was determined using SAS SUPER 100 (Pbi International). The SAS (surface Air System) was used by NASA and in the joint American-Russian space program on board the MIR orbiting station for portable air sampling. The microbial flora from walls, floors, beds, hands of medical stuft and equipment was assessed using the Count-Tact applicator and the plate Count-Tact (BioM‚rieux). Swabs were taken from the skin of the interdigital spaces of feet and hands, nails and the oral cavity. The fungi from the swabs were cultured on Sabouraud medium. Fungi were identified using standard microbial procedures. Results: Microbiological tests of air and walls revealed significant differences in mycological flora depending on the place of isolation (corridor, rooms, reading room, nurse, room, itchen, dining room, bathroom ect.) and season (summer, autumn). A significant increase in the fungi isolated from the air and walls in the social welfare homes was found, during autumn. An increase in the fungi isolated from residents was found in ...


  8/16

  Tytuł oryginału: Enzymatic biotypes of the yeast-like fungi strains and their susceptibilities to antimycotics isolated from ontocenosis of the urogenital system.
  Tytuł polski: Biotypy enzymatyczne a lekowrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych.
  Autorzy: Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Niczyporuk Wiaczesław, Trybuła Jadwiga, Szczurzewski Maciej
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych oraz wykazanie ewentualnej zależności pomiedzy biotypem a lekowrażliwością. Materiał i metody: Badaniem objęto szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od pacjentów z kandydoz - 132 szczepów wyhodowanych z ontocenozy cewki moczowej oraz 160 szczepów z ontocenozy pochwy. Aktywnlość enzymatyczną oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioM‚rieux. Lekowrażliwość oznaczano za pomocą testu FUNGITEST (Bio-Rad). Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Williamsona oraz Kurnatowskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Szczepy izolowane z ontocenozy cewki moczowej cechowała najwyższa aktywność arylamidazy leucynowej, arylamidazy, N-acetylo-á-glukozy-loamidazy, zaś izolowane z pochwy - arylamidazy leucynowej. esterazy oraz lipazy esterazowej. Szczepy Candida albicans hodowane z cewki w największym odsetku wykazywały cechu biotypu A (59,1 proc.), z pochwy - biotypu F (35 proc.). Izolaty z cewki moczowej były najbardziej wrażliwe na 5-fluorocytozynę, a oporne głównie na itrakonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze wykazywały szczepy o cechach biotypów I i G. Szczepy z pochwy cechowała największa wrażliwość na amfoterycynę B, a oporność głównie na ketokanazol i mikonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze miały szczepy o cechach biotypów E i F. Wnioski: Najwięcej izolatów Candida albicans wyhodowanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Determination of the enzymatic biotypes of Candida albicans isolated from ontocenosis of the urogenital system and assessment of possible correlations between biotypes and their susceptibilities. Material and methods: 132 Candida albicans strains isolated from patients with candidiasis of the urethra and 160 from the vagina were evaluated. The enzymatic activity of the Candida albicans strains was determined by using the API-ZYM test M‚rieux and their susceptibility using the FUNGI-TEST Bio-Rad. Biotyping of all strains was done according to Williamson's, and Kurnatowska and Kurnatowski's classification. Results: The isolates from the urethra had the highest enzymatic activity of leucine and N-acetyl-á-glucosaminidase from the vagina - leucine arylamidase, esterase and esterase lipase. The enzymatic biotypes of Candida albicans from the urethra had the highest pecentage of biotype A 59.1 p.c. and from vagina biotype F - 35 p.c. The isolates from the urethra had the highest susceptibility to 5-fluorocytosine, the lowest to itraconazole. Strains of biotype I and G had the highest resistance to the antimyocotocs tested. The isolates from the vagina were sensitive to amphotericin B but less sensitive to ketoconazole and miconazole. Biotype E and F had the highest resistance to the drugs tested. In conclusions: Most of the isolayes of candida albicans from the urethra and vagina bekonged to biotypes of Williamson's classification. The isolates from the urethra ...


  9/16

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  10/16

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej myszy na transplantowane wyspy trzustkowe szczura.
  Tytuł angielski: The humoral mice response to transplanted rats' pancreatic islets.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.281-287, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Normalizacja glikemii jest decydującym czynnikiem zapobiegającym rozwojowi powikłań cukrzycy. Jedynie transplantacja trzustki lub wysp trzustkowych może w pełni wyrównać zaburzenia glikemii. Zbyt ograniczona dostępność ludzkich narządów do przeszczepów nie pozwala, by transplantacja ludzkich wysp trzustkowych mogła rozwiązać problem cukrzycy. Możliwym rozwiązaniem jest ksenotransplantacja narządów pobranych od zwierząt. Wiąże się ona z powstawaniem odpowiedzi immunologicznej powodującej odrzut przeszczepu. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie długoterminowej odpowiedzi humoralnej myszy zdrowych i z cukrzycą doświadczalną na ksenoprzeszczepy szczurzych wysp trzustkowych. Materiał i metody. Uzyskane od szczurów wyspy trzustkowe były dootrzewnowo transplantowane myszom zdrowym oraz myszom z cukrzycą. Obecność przeciwciał całkowitych w klasie IgM oraz w klasie IgG przeciwko przeszczepionym wyspom oceniano metoda Western blot. Wyniki. Zarówno myszy z cukrzycą, jak i zdrowe odpowiadały na przeszczepione wyspy wzrastającym stężeniem przeciwciał do 9 doby po transplantacji. Odpowiedź maksymalną uzyskiwały w 21 dobie doświadczenia. Podobnie wyglądały odpowiedzi przeciwko poszczególnym białkom u myszy z cukrzycą i u myszy zdrowych. Wnioski. Zaobserwowane odpowiedzi humoralne przeciwko przeszczepionym białkom świadczą o niewielkim wpływie cukrzycy streptozotocynowej na całkowitą odpowiedź w zakresie badanych immunoglobulin. Nie wykazano istnienia pojedynczego białka, przeciwko któremu powstanie przeciwciał stanowiłoby wczesny wskaźnik aktywacji odpowiedzi humoralnej.

  Streszczenie angielskie: Background. The most important factor for the prevention of diabetes complications is the normalization of glicemia. The almost physiologic way to it is the transplanttation of the pancreas or the pancreatic islets. The possible way for it is the ksenotransplantation. The immunological response for the transplantation is the most important limit factor. The aim of the work was to evaluate the long term humoral response of diabetic mice to ksenotransplantation. Material and methods. I evaluated IgG, IgM and total Ig against transplanted islets by Western blot. Results. Both, diabetic and healthy mice responded to transplanted islets by growing Ig levels reaching the maximum in 21 day after transplantation. The humoral response to specific proteins was similar in both groups also. The observed humoral response against transplants in both investigated groups informs us of small influence of streptozotocin diabetes on it. I did not find any specific protein against which response could be usedf as an early marker of immunological activation.


  11/16

  Tytuł oryginału: Badania powietrza w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie.
  Tytuł angielski: Indoor air studies of fungi contamination at the oncological departments in Białystok and Lublin.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wrońska Irena, Krawczuk-Rybak Maryna, Laskowska Anna
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.147-152, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wstęp: Problem czystości i zanieczyszczeń powietrza znany jest już od początków wczesnych kultur i cywilizacji. W chiwili obecnej nie ma już dyscypliny naukowej, która by nie interesowała się badanimi mikroflory powietrza. Cel pracy: Ocena zmienności patogenów grzybiczych w powietrzu i na ścianach różnych pomieszczeń w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał i metody: Badania przerowadzono w dwóch oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał do badań mikologicznych stanowiły: powietrze pobierane przy wejściu do budynku szpitalnego i wybranych pomieszczeniach oraz wymazy ze ścian w tych pomieszczeniach. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100 (pbi international). Biologiczne monitorowanie skażenia powierzchni ścian prowadzono przy zastosowaniu aplikatora Count-Tact z użyciem płytek Count-Tact (bioMerieux). Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: Powietrze i ściany oddziału onkologicznego w Lublinie wykazywały większe nasilenie kolonii grzybów w porównaniu z oddziałem w Białymstoku. Powietrze oddziału onkologicznego w Lublinie charakteryzowało się większą różnorodnością flory mikologicznej. Stwierdzono prawie dwukrotnie większą liczbę kolonii grzybów w powiertrzu na zewnatrz budynku szpitalnego w Lublinie w porównaniu z Białymstokiem. Wnioski: 1. Wykazano istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej (pod względem ilości i rodzaju grzyba) w zależności od miejsca izolacji oraz lokalizacji oddziału. 2. Ilość kolonii grzybów w powietrzu sal chorych znacznie przekracza normy zalecane w literaturze.


  12/16

  Tytuł oryginału: Recombinant DNA templates as a competitive internal standard in qualitative PCR for human papillomavirus detection in cervical cytology.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss J., Wójcikowski C.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.253-260, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Introduction: Persistent genital infection with a "high oncogenic risk" type of human papillomavirus (HPV) is considered to be essential for development of most cervical carcinomas. Therefore, HPV DNA detection in cervical cells could be helpful in prevention and treatment of cervical cancer. Materials and methods: We describe here a simple method for qualitative estimation of the quantity of HPV DNA in cervical smears using polymerase chain reaction (PCR) with internal standard (IS). The assay uses a homologous internal standard (IS), a plasmid containing a modified fragment of E6 HPV16 sequence that is co-amplified with the wild-type target sequence in the same vial and with the same pair of primers. Results: The co-amplification reaction generates two fragments of different size that can be clearly distinguished by gel electrophoresis without a need of restriction enzyme digestion. Conclusions: This method minimises the variability of the efficiency of the PCR technique. Application of these qualitative PCRs is useful for clinical follow-up and could be helpful for elucidating the pathogenic roles of HPV in cervical cancer.


  13/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie łanćuchowej reakcji polimerazy - PCR w diagnozowaniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV.
  Tytuł angielski: The application of polymerase chain reaction - PCR to diagnosis of human papillomavirus - HPV infection.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.53-60, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność DNA wirusów HPV stwierdza się w rakach szyjki macicy w około 70-99 proc. przypadków. Celem pracy było opracowanie prostej metody detekcji DNA HPV w celu klinicznego jej zastosowania. DNA uzyskano z wymazów z kanału szyjki macicy od 107 pacjentek. Materiał izolowano metodą kolumienkową. Średnio około 80 ng DNA genomowego (matrycowego) wykorzystywano do przeprowadzenia pojedynczej reakcji PCR. Każdy matrycowy DNA podlegał amplifikacji z udziałem dwóch par primerów w osobnych probówkach reakcyjnych. Pierwsza para primerów pU-1M/pU-2R pozwalała na identyfikację wirusów zaliczanych do grupy wysokiego i średniego ryzyka onkologicznego: HPV16, 18, 31, 33, 39, 52b i 58. Sekwencja tej pary primerów odpowiadała w około 75-95 proc. sekwencji genu E6 (pU-1M) i E7 (pU-2R) tych wirusów. Druga para primerów pU-31B/pU-2R umożliwiła natomiast identyfikację DNA HPV zaliczanych do grupy niskiego ryzyka onkologicznego: HPV6 i 11. Detekcję zamplifikowanych produktów PCR, odpowiednio dla pary pU-1M/pU-2R i pU-31B/pU-2R - 230bp-270bp i 228bp, przeprowadzono w 10 proc. żelach poliakrylamidowych, barwionych metodą srebrową. W przypadku wyniku pozytywnego, określano typ wirusa, przeprowadzając analizę restrykcyjną uzyskanych produktów - PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism). Wśród 107 pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy, DNA wirusów HPV należących do grupy średniego i wysokiego ryzyka onkologicznego wykrytyo u 75 pacjentek (70,1 proc.). U 32 pacjentek (29,9 proc. nie wykazano obecności DNA wirusowego badanych typów w analizowanym materiale.

  Streszczenie angielskie: It is well known that the human papillomavirus is involved in cancerogenesis. The prevalence of HPV in cervical cancers is estimated to 70-99 p.c. cases. The aim of our work was to prepare the simple method of HPV DNA detected for clinical use. DNA for the research was obtained from cervical smears of 107 histopatologically confirmed cervical carcinoma patients. It was isolated with column procedure. In this study, any PCR reaction was performwed with 80 ng DNA at last. Any template DNA sample was amplified in two separate tubes using two different primers. 75-90 p.c. complementarity of pU-1M/pU-2R primers to gene E6 (pU-1M) and E7 (pU-2R) sequence of HPV enables identification of medium and high oncogenic. HPV types: 16, 18, 31, 33, 39, 52b, 58. Low oncogenic HPV types: 6, 11 are detected using pU-31B/pU-2R primers. Amplified PCR products, with pU-1M/pU-2R and pU-31B/pU-2R primers, 230-270bp respectively, were consequently detected in 10 p.c. polyacrylamide gels and silver stained. Confirmation of HPV/DNA presence resulted in PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymorphism) analysis to identify the type of the virus. In 107 cervical carcinoma patients, DNA of medium and high oncogenic HPV was detected in 75 cases (70.1 p.c.). Presence of many mentioned above HPV types were not confirmed in 32 patients (29.9 p.c.). This method is easy to do and very intensive. It allows to receive the result within one day.


  14/16

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  15/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie detekcji DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w pierwotnych badaniach przesiewowych raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Detection of human papillomavirus (HPV) DNA in cervical cancer screening.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.53-56, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) są powszechne i występują w około 3 proc. zdrowej populacji dorosłych kobiet. Najczęściej mają one miejsce u pacjentek przed 30. rokiem życia. Jeżeli nie występują kolejne nadkażenia, zakażenie ustępuje najczęściej samoistnie w okresie kilku miesięcy od zainfekowania. Dopiero pacjentki po 30. roku życia można uznać za wyselekcjonowane pod kątem podatności na infekcje. Wśród pacjentek z przetrwałą infekcją HPV lub dysplazją małego stopnia jedynie około 1 proc. wykazuje progresję zmiany w kierunku raka szyjki macicy. Dlatego też European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia (EUROGIN) nie zaleca objęcia pierwotnym badaniem przesiewowym kobiet przed ukończeniem 30. roku życia. W Polsce brak jest natomiast jednoznacznych wytycznych do prowadzenia badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy. Obecnie jedynym sposobem skriningu raka szyjki na świecie jest badanie cytologiczne rozmazu z szyjki macicy. Ze względu na wysoki odsetek raków szyjki macicy HPV pozytywnych (nawet do 100 proc.), EUROGIN zaleca wprowadzenie testów na obecność DNA HPV do programów przesiewowych raka szyjki macicy. Według opinii EUROGIN skrajnie wysoką wartość predykcyjną połączenia prawidłowego wyniku badania cytologicznego z negatywnym wynikiem HPV (99 - 100 proc.) pozwala praktycznie wydłużyć okres między badaniami nawet do 8 - 10 lat. Sugerowane przez EUROGIN dalsze badanie zastosowania diagnostyki molekularnej obecności infekcji HPV jako jedynego badania stosowanego w przesiewie raka szyjki macicy, wydaje się być jednak w warunkach...

  Streszczenie angielskie: The prevalence of DNA HPV in asymptomatic patients cervical smears is common and estimated about 3 p.c. of healthy adult women population. The HPV infections are confirmed in women at the age under 30 mostly. If the expositions to pathogen do not occur repeatedly the infection is self limited. HPV positive women aged over 30 can be considered as the susceptible for the infection. Ceveral cancer is a rare complication ( 1 p.c.) of cervical infection in patients affected with a high-risk HPV type or LSIL. Because of these facts and for the harmful consequences that result from overscreening and overtreatment of young women, EUROGIN recommended the ideal age to begin cervical cancer screning at approximately 30. No primary cervical screning recommendation is proceeded in Polish population. Up to date cervical cancer screenings are based on the cervical smears examination. The extremely high negative predictive value (99 - 100 p.c.) of the combination of a normal cytologic screen and a negative HPV test should safely allow to lengthen intervals between examination up to 8 - 10 years. HPV testing, suggested by EUROGIN as the only examination in primary cervical cancer screning does not seem to be sufficient in our country. On the other hand the centralization of screening and the optimization of cervical smears intervals should be strongly recommended.


  16/16

  Tytuł oryginału: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) i rola poszczególnych białek HPV w rozwoju raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Human papillomavirus and role of HPV proteins in development of cervical cancer.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.11-16, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej stwierdzanych raków u kobiet na świecie. Co roku diagnozowanych jest około 500 tysięcy nowych przypadków zachorowań. W Polsce zajmuje on trzecie miejsce, po raku sutka i płuca pod względem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i stanowi 7,6 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory. Rak szyjki macicy obejmuje około 95 proc. wszystkich nowotworów szyjki macicy. Na podstawie retrospektywnych i prospektywnych badań epidemiologicznych prowadzonych w wielu ośrodkach na całym świecie, za główny czynnik etiologiczny raka szyjki macicy uznano infekcje wirusem HPV. Istotną rolę w morfogenezie raka macicy odgrywają przede wszystkim typu HPV o wysokim potencjale onkogennym: HPV 16, 18, 45, 56. Kancerogeneza w obrębie szyjki macicy jest procesem złożonym i wieloetapowym. Rak szyjki macicy rozwija się głównie w obrębie strefy transformacji, a więc w obszarze, gdzie może odbywać się proces metaplazji płaskonabłonkowej. Polega on na dojrzewaniu i różnicowaniu się tzw. niezróżnicowanych komórek rezerwowych w kierunku komórek nabłonka płaskiego lub gruczołowego. Wirus infekując te niedojrzałe komórki może zaburzać ich proces dojrzewania i różnicowania. Zdolność onkoprotein wirusowych E6 i E7 do interakcji z białkami komórkowymi: p53 i Rb regulującymi podział komórek, stanowi podstawę do uznania, iż infekcja HPV jest w stanie ułatwić powstanie puli nadmiernie proliferujących komórek nabłonkowych. Poznanie funkcji poszczególnych białek wirusa HPV pozwala ponadto na dokładniejsze zrozumienie całego procesu.

  Streszczenie angielskie: The cervical cancer is one of the most frequent cancers to affect women in the world. Yearly, there are about 500 thousand new cases of this cancer diagnosed. Cervical cancer takes a third place, after breast and lung cancer, as regards to frequently, malignant tumour disease in women. It accounts for 7.6 p.c. all of cancers and about 95 p.c. all of tumour cervix. The retrospective and prospective epidemiological studies have been carried out in the medical centres on the world. The HPV infections have been recognised as the main causal agent of the development of invasive cervical cancer and its precursor lesions. The oncogenic types of HPV: HPV16, 18, 45, and 56 play an important role in cervical cancer morphologenesis. The cervical neoplasia within a cervix is a very complex and multistage process. Cervical cancer develops within a transformation zone, so in place, where a squamous cervical metaplasia could take a place. The HPV infects the immature cells and disturb the maturation and differentiation of cervical cells. Two viral oncoproteins, designated as E6 and E7, interact with endogenous cell cycle regulatory proteins, including p53 and Rb. The interaction of virus proteins derive with endogenous cellular proteins causes the deregulation of cell cycle and appears to be crucial event for the development of cervical cancers. The explanation of the function of individual viral proteins allows understanding the development of cervical cancer.

  stosując format: