Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁUCZAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna chorych na raka krtani i gardła dolnego leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1986-1999.
Tytuł angielski: Epidemiological analysis of the patients with larynx and hypopharynx cancer treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1986 to 1999.
Autorzy: Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław, Olszewska Ewa, Lachowicz Maciej
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.19- 21, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy epidemiologicznej chorych leczonych z powodu raka krtani w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1996 - 1999. Wyniki z lat 1996 - 1999 porównano z opublikowaną uprzednio analizą z lat 1986 - 1995. Ogółem w omawianym okresie leczono 1431 pacjentów, a liczba hospitalizowanyfh rozkładała się mniej więcej proporcjonalnie w poszczególnych latach. Najczęściej guz pierwotny zlokalizowany był w okolicy nadgłośniowej, sporadycznie w okolicy podgłośniowej. Z dokonanej analizy wynika, że liczba leczonych w Klinice z powodu raka krtani i gardła dolnego, w poszczególnych latach jest podobna. Obserwuje się systematyczny wzrost liczby leczonych kobiet, osób pochodzących ze środowiska wiejskiego oraz pracowników fizycznych i rolników. Stwierdzono wzrost odetka przypadków z lokalizacją nadgłośniową guza, nieznaczny spadek umiejscowień nowotoworów w głośni.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of patietns with the larynx cancer, who were treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1996 to 1999 was performed. The following aspects were assessed: a) number of patients, b) gender, c) age, d) place ofliving, e) primary site of the tumour. The results in years 1996 - 1999 were compared with the earlier published results in years 1986 - 1994. Altogether 1431 patients (1340 - 93,6 p.c. males and 91 - 6,4 p.c. females) in that period and there were similar numbers of hospitalizations every year. Among patients there were 28 - 33 p.c. farmers, 41 - 46 p.c. labourers, 5 - 9 p.c. white collar workers, the others were old age pensioners. 55 - 59 p.c. patietns came from the rural areas and 41-45 p.c. patietns from urban areas. The most common site of the primary tumour was the supraglottic region (831 - 58,1 p.c.), then glottis (421 - 29,4 p.c.) and rarely in the subglottic region (5 - 0,3 p.c.) Hypopharynx was the tumor primary site in 174 (12,2 p.c.) patietns. The analysis showed that the numbers of patietns with cancer of the larynx or hypopharynx are similar in each year. A constant increase in number of female patietns; coming from the rural area, farmers or labourers was found. Increasing incidence rate of supraglottic tumours and little decrease in the number of glottic tumours were also found.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przyczyny opóźnień w leczeniu raka krtani i gardła dolnego w regionie północno-wschodnim Polski w latach 1986-1999.
  Tytuł angielski: Delayed treatment of laryngeal and hypopharynx cancer in the north-eastern part of Poland in years 1986-1999.
  Autorzy: Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław, Olszewska Ewa
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.169-171, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prześledzili zaawansowanie raka krtani i gardła dolnego u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1986-1999. Podjęto próbę określenia przyczyn późnego podjęcia leczenia na podstawie relacji pacjentów oraz dokumentacji lekarskiej. Guzy kwalifikowane jako T3 i T4 stanowiły około 65 proc. wszystkich raków krtani i gardła dolnego. Guzy T1 i T2 stanowiły jedynie około 34 proc. przypadków. Wśród przyczyn późnego podjęcia właściwego leczenia nadal dominują: lekceważeanie przez pacjentów pierwszych objawów choroby (43-51 proc.), niezgłaszanie się na badania kontrolne (32 i 30 proc.), niewłaściwe rozpoznanie choroby (30 i 31 proc.) oraz trudności w uzyskaniu porady lekarza specjalisty (4 proc.).

  Streszczenie angielskie: The authors estimated larynx and hypopharnyx cancer in patients treated in the DEpartament of Otolaryngology Medical Academy in Białystok between 1986-1999 and compared the observed state to the datay from 1986-1995. At the same time, we tried to determine the causes of delayed treatment based on patient's and reparts and medical case histories divided according to patients and medical procedures. As in years: 1986-1995, a significance percentage of tumour progression as also observed in the present day. The T3 and T4 tumour comprised about 65 p.c. of all larynx and hypopharynx cancers in particular five-year periods. The T1 and T2 tumours included only 34 p.c. of the cases. Clinical evluations of the lymph nodes showed that high grade of tumour progression was accompained by unilateral or bilateral lymph node metastates (N2 and N3 - about 67 proc.). Among the causes of the delayed treatment, patients' ignorance of the first symptoms (43-51 proc.) ang ingoring follow-up visit (30-32 proc.) are being still the most dominant ones. According to medical procedures the delay ensued mostly because the effects of apparent improvemental after the treatament (36 proc.) and, unfortunately, due to wrong disgnosis (30-31 proc.) Nawadays, it seems to be more difficult to obtain medical advice, specifically as far as specialistis are conected.


  3/5

  Tytuł oryginału: Modified neck dissections - efficiency of surgical treatment and clinical observations.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan, Woińska-Rojecka Teresa, Południewska Barbara, Łuczaj Jarosław, Tynkiewicz Jerzy, Olszewska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR93-CR95, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The evaluation of affected lymph node number, the site of metastatic lymph nodes, and spread of neoplastic infiltration beyond the lymph capsule is considered useful in prognosis. The aim of the study was to estimate the frequency of neck nodal metastases occurrence depending on the site of origin, the grade of larynx cancer progresssion, and clinical condition of neck lymph nodes. Material/Methods: The study comprised 315 patients with larynx cancer who underwent surgery in 1994-1999. Laryngectomy was the most frequent procedure, performed in 254 patients, while partial laryngectomy was performed in 61 patients. There were 630 bilateral neck dissections; type I of modified radical surgery in 27 cases, type II in 45 cases, and type III in 558 cases. Results: Neck nodal metastases were detected most rarely in cases of glotic cancer (16 p.c.), and most frequently in transglottic cancer (56 p.c.). Most frequently, the nodal metastases affected the II level of the lymph node groups regardless of the site. Recurrences to the neck lymph nodes were observed in 3.3 p.c. of the cases where the removed lymph nodes did not reveal any metastatic changes in histopathological examiantions. Conclusion: Postopeartive results of the neck lymph node histopathological examination point to the necessity of lymphadenectomy in the II-V levels. Selective lymphadenectomy is not advisable due to the possibility of metastases to all lvels of the neck lymph nodes regardles of the primary tumor site.


  4/5

  Tytuł oryginału: Rzadkie powikłanie leczenia zakażonego stawu rzekomego podudzia metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Rare complication in the treatment of infected false joint of shank with Ilizarow's method.
  Autorzy: Łuczaj Wojciech, Palczewski Dariusz, Garbacz Marian, Kordala Krzysztof, Dawidowski Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.289-291, il., bibliogr. 5 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek rzadkeigo powikłania, jakim jest zakażenie ran przy drutach aparatu ILizarowa larwami muchy po 20 miesiącach leczenia zakażonego stawu rzekomego podudzia prawego u 88-letniego pacjenta. Leczenia zakończono dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the case of a rare complication, i.e. the infection of wounds at wires of Ilizarow's apparatus with fly-larvae, after 20 months of treating the infected false joint of right shank in an 88 years old patient. The treatment terminated with good result.


  5/5

  Tytuł oryginału: Potrzeby w zakresie leczenia próchnicy zębów i jej następstw u 18-letniej młodzieży białostockiej.
  Tytuł angielski: The needs for treatment of caries and its consequences among 18-year-olds from the province of Białystok.
  Autorzy: Łuczaj-Cepowicz Elżbieta, Stokowska Wanda
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.700-706, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu określenie potrzeb w zakresie leczenia próchnicy zębów i jej skutków na podstawie wyników badań epidemiologicznych wykonanych w 1995 roku wśród 18-letniej młodzieży. W badanej populacji zauważono duże potrzeby w zakresie wypełnienia ubytków próchnicowych, średnio u jednej osoby wymagało wypełnienia 3,84 zęba, w tym jednej powierzchni - 2,78 zęba, zaś dwóch lub więcej powierzchni - 1,07 zęba. W trakcie badania stwierdzano także potrzebę leczenia endodontycznego, średnio u jednej osoby 0,27 zęba. W badanej grupie do pokrycia koroną protetyczną zakwalifikowano 51 zębów, średnio 0,17 zęba, zaś do zastąpienia brakującego zęba przęsłem mostu protetycznego - 57 zębów, średnio 0,19 zęba. Liczba zębów zakwalifikowanych do usunięcia wyniosła w całej populacji 60, średnio 0,20 zęba.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to evaluate the needs for treatment of caries and its consequences on the basic of results of an epidemiological study performed in 1995 among 18-year-olds from the province of Białystok. In the population examined, a substantial need was found for the restoration of cavities, with a mean of 3.84 teeth per person requiring restoration, including 2.78 teeth needing a one-surface restoration and 1.07 teeth needing a restoration covering two or more surfaces. During the examination, endodontic treatment needs were also found, with a mean of 0.27 teeth per person needing such treatment. In the examined population, 51 teeth were qualified for restoration with a prosthetic crown (mean 0.17 teeth), and 57 missing teeth (mean 0.19 teeth) were qualified for replacement with a bridge. In the whole population, 60 teeth (mean 0.20 teeth per person) were qualified for extraction.

  stosując format: