Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁOPATYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Niekorzystny wpływ chorób tarczycy na płodność, przebieg ciąży , okres poporodowy i stan zdrowia potomstwa.
Tytuł angielski: Unfavourable influence of thyroid diseases on fertility, pregnancy course, postpartum period, and the healt status of offspring.
Autorzy: Mardarowicz Grażyna, Łopatyński Jerzy
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.23-29, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W ciąg ostatniego dwudziestolecia dokonano wielkiego postępu, wyjaśniając wiele procesów fizjologicznych i patologicznych, mających wpływ na zajście w ciążę, jej przebieg, okres poporodowy i losy dziecka ciężarnej z patologią tarczycy. Autorzy przedstawiają te postępy na podstawie przeglądu najnowszego piśmiennictwa. Podkreślają, że wiele problemów czeka na pełne wyjaśnienie, np.: rola gonadotropiny kosmówkowej w ciąży fizjologicznej i jej znaczenie dla funkcji tarczycy, czy też zależność pomiędzy obecnością przeciwciał tarczycowych a niepłodnością i poronieniami. Przedstawiają obecnie akceptowane metody leczenia wola (także wola guzowatego), tyreotoksykozy u ciężarnych. Przedstawiają nową jednostkę chorobową: "poporodową chorobę tarczycy", omawiają zasady poszukiwania patologii tarzycy u planujących ciążę i ciężarnych oraz zasady edukacji tyreologicznej tych kobiet.

  Streszczenie angielskie: In the last two decades a great progress has been made in explaining many physiologic and pathologic processes having an influence on fertility, pregnancy course, postpartum period and the life of the children borne by mothers with thyroid pathology. The authors present this progress on the basis of the latest literature's review. They stress that many problems have to be explained, e.g.: the role of human chorionic gonadotropin (hCG) i the physiological pregnancy, its significance for the thyroid function, or the relation between the presence of thyroid antibodies and infertility and miscarriages. They present the methods of goitre treatment (also nodular goitre), thyrotoxicosis, and hyperthyroidism treatment of the pregnant used nowadays. They also treatment present a new clinical entity: 'postpartum thyroid disease', and duscuss the principles of the search for thyroid pathology in women planning pregnancies and the pregnant as well as principles of their thyrologic education.


  2/5

  Tytuł oryginału: Cukrzyca : problem społeczny
  Opracowanie edytorskie: Adamczyk Anna (red.), Łopatyński Jerzy (red.), Prusek Wiesław (red.).
  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Zakład Pielęgniarstwa Społecznego we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 355 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,260

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  3/5

  Tytuł oryginału: Insulin resistance, parameters of carbohydrate metabolism, anthropometric parameters, interactions in diabetic patients.
  Tytuł polski: Wzajemne zależności pomiędzy insulinoopornością, wskaźnikami gospodarki węglowodanowej i parametrami antropometrycznymi u chorych z cukrzycą typu 2.
  Autorzy: Szydłowski Wojciech, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.314-321, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy insulinoopornością a podstawowymi wskaźnikami gospodarki węglowdanowej i parametrami antropometrycznymi. Badaniem objęto 36 osób z cukrzycą typu 2 leczoncyh doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Grupę kontrolną stanowiło 37 osób bez cukrzycy. Porównywane grupy nie różniły się w sposób istotny parametrami antropometrycznymi. Wykazano istotne zależności pomiędzy insulinooprnością a stężeniem insuliny i glukozy oznaczanym w surowicy krwi żylnej na czczo oraz pomiędzy insulinoopornością a poziomem HbA1c w obydwu badanych grupach. W grupie osób bez cukrzycy stwierdzono istotne zależności pomiędzy insulinopornością a parametrami antropometrycznymi (obwód brzucha, BMI, WHR). Jednocześnie nie stwierdzono takich zależności w grupie osób z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate relationships between insulin resistance index and basic parameters of carbohydrate metabolism and anthropometric values. We investigated patients with diabetes mellitus t.2 (n = 36) treated with oral hypoglycemic agents. The control group represented patients with normal glucose tolerance (n = 37). Both, the group with diabetes and control had similar values of anthropometric parameters. The insulin resistance index showed significant correlation with fasting plasma insulin and glucose concentrations and HbA1C level in both groups. In the group with normal glucose tolerance we showed significant correlations between insulin resistance index and anthropometric parameters (waist circumference, BMI, body weight, WHR). We did not find any signfiicant relationships between insulin resistance and anthropometric parameters in the diabetic group.


  4/5

  Tytuł oryginału: Allergy to house dust mites in primary health care subjects with chronic or recurrent inflammatory states of respiratory system.
  Tytuł polski: Alergia na roztocza kurzu domowego u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z przewlekłymi i nawracającymi stanami zapalnymi układu oddechowego.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.522-530, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena częstości występowania alergii na roztocza kurzu domowego jako przyczyny stanów zapalnych dróg oddechowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotem obserwacji były również czynniki ryzyka alergii układu oddechowego. Zbadano 89 osób w wieku 3-47 lat. Na podstawie formularza ankietowego zbierany był wywiad alergologiczny, a w przypadku dzieci dodatkowo wywiad położniczy oraz informacje o przebytych chorobach i odżywianiu w pierwszym roku życia. U badanych osób wykonano uczuleniowe testy skórne z pospolitymi alergenami wziewnymi, pobierano krew celem oznaczenia poziomu IgE całkowitych i specyficznych na alergeny roztoczy oraz oznaczono stężenie alergenu roztoczy w próbkach kurzu dostarczonego z domu. Proponowano udział w badaniu krewnym pierwszego stonia badanych osób. Zbadano 30 pełnych rodzin. U członków rodzin, oprócz wywiadu i testów skórnych, oznaczano poziom IgE całkowitych i w określonych przypadkach także poziom IgE specyficznych. W badanej grupie 89 pacjentów stwierdzono alergię na roztocza kurzu domowego u 24 osób (27 proc.). Przewlekły nieżyt nosa, nawracające zapalenia oskrzeli, przewlekły i napadowy kaszel, napady świszczącego oddechu i duszności częściej występowały u osób z alergią. Na podstawie samego wywiadu stwierdzono prawie dwukrotnie częstsze występowanie alergii u krewnych pierwszego stopnia badanych alergików (25 proc.) w porównaniu z osobami bez alergii (13,8 proc.). Po przeprowadzeniu badań alergologicznych ...

  Streszczenie angielskie: Chronic and recurrent respiratory tract disorders are a frequent problem in general practice. The purpose of the study was to investigate the role of hypersensitivity to house dust mites in respriatory tract diseases in general practice patients. We tried to assess the influence of determined risk factors exposure on development of respiratory tract allergy. Patients from family practitioners surgeries with chronic or recurrent respiratory tract symptoms who had no diagnosis of allergy were recruited to the study (n=89). All patients responded to a questionnaire focused on history of symptoms, atopic conditions in family and exposure to determined environmental factors like dwelling conditions, obstetrician history, diet in the first year of life. All patients underwent skin prick test with common inhalant allergens. Families of the patients were asked to participate in the study. Families who agreed to take part also responded to the questionnaire and underwent skin tests. In patients and their families blood samples were taken to determine total IgE and specific IgE antibodies to mites allergens. Dust samples were collected by vacuuming of paitents' bedroom carpets and mattresses to determine house dust mites allergens concentration. Data on 30 complete patients family sets of their brohterhood, mother and father were collected. Total and specific serum IgE antibiodes were determined by disc enzymeimmunoassay (Analco). Mites allergens concentration in dust was ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Primary and specialist diabetes care three years after introduction of health care system reform in Poland.
  Tytuł polski: Podstawowa i specjalistyczna opieka diabetologiczna po trzech latach od wprowadzenia reformy ochrony zdrowia w Polsce.
  Autorzy: Mardarowicz Grażyna, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.550-555, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają epidemię cukrzycy na świecie i w Polsce. Na Lubelszczyźnie wykryli cukrzycę typu 2 (DM 2) u 15,6 proc. badanych powyżej 35 roku życia (według kryteriów WHO z roku 1985). Reforma ochrony zdrowia w Polsce utrudniła dostęp chorego do specjalisty zajmującego się leczeniem cukrzycy, dlatego lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) stali się bardziej niż dotychczas odpowiedzialni za opiekę diabetologiczną. Za sprawę bardzo ważną autorzy uważają systematyczne kształcenie lekarzy POZ przez specjalistów, tak aby mogli leczyć według nowoczesnych standardów diabetologii praktycznej, jak również podział zadań i obowiązków pomiędzy podstawową i specjalistyczną opiekę diabetologiczną. Do POZ należałoby zapobieganie i wczesne rozpoznawanie DM 2, a także zapobieganie i wczesne wykrywania odległych powikłań tej choroby. Do specjalistów należałoby konsultowanie chorych w chwili diagnozy i potem przynajmniej raz w roku, również wczesne poszukiwanie i rozpoznawanie odległych powikłań cukrzycy. W POZ leczono by nadal większość chorych z DM 2, zaś w ośrodkach specjalistycznych większość chorych z cukrzycą typu 1, pacjentów z komplikacjami i chorych z grup specjalnego ryzyka (np. chore z cukrzycą ciążową).

  Streszczenie angielskie: The authors discuss epidemics of diabetes in the world and in Poland. In the Lublin region (eastern Poland), for instance, they found type 2 diabetes (DM 2) in 15.6 p.c. of the examined aged over 35 (according to the WHO criteria of 1985). The health care system reform in Poland has made more difficult the access of the diabetic to a specialist that treats this disease. Therefore doctors and nurses of primary health care have become more responsible for diabcare than before. The authors believe that the systematic education of primary health care doctors by specialists so that they can treat patients according to the modern standards of practical diabetology as well as sharing of tasks and responsibilities between primary and specialist diabetologic care, are very important. Primary health care would be in charge of prevention and early diagnosis of DM 2 as well as prevention and early diagnosis of concomitant complications of the disease. Specialists would have consultation on the patients at the moment of diagnosis and then at least once a year. They would also take care of search for and diagnosis of remote diabetes complications. Primary health care doctors would still treat most of diabetics with DM 2; specialist centres doctors would treat most of diabetics with DM type 1, patients with complications and from special risk groups (e.g. women with gestational diabetes).

  stosując format: