Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁOPACIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/24

  Tytuł oryginału: Hematologia.
  Autorzy: Skotnicki Aleksander B., Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.154-158, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/24

  Tytuł oryginału: Koagulologia.
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.158-162, 192, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia


  4/24

  Tytuł oryginału: Protein Z in young survivors of ischemic stroke.
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław, Bykowska Ksenia, Kwieciński Hubert, Członkowska Anna, Kuczyńska-Zardzewiały Arletta
  Źródło: Thromb. Haemost. 2002: 88 (3) s.536, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 304,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/24

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Bacterial infections in cystic fibrosis.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta, Łopaciuk Urszula
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.517-523, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono zmiany w zakresie układu oddechowego i towarzyszące im zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie. Przedstawiono charakterystykę najbardziej istotnych dla tych pacjentów patogenów bakteryjnych, przede wszystkim Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu stosowania antybiotyków u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: The article focuses on pulmonary changes and resulting bacterial infections in the lower respiratory tract in patients with cystic fibrosis. The most important pathogens responsible for recurrent and chronic endobronchial bacterial infections, such as Staphyococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, were characterized, and their phenotypic diversity was analysed. Phenotypic mechanisms leading to infections and the general rules of rational antibiotic therapy in cystic fibrosis patients were discussed.


  6/24

  Tytuł oryginału: Przeciwciała antyfosfolipidowe jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej : praca doktorska
  Autorzy: Windyga Jerzy, Łopaciuk Stanisław (promot.).; Instytut Hematologii i Transfuzjologii Samodzielna Pracownia Krzepnięcia Krwi i Hemostazy w Warszawie
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 211 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19644

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/24

  Tytuł oryginału: Gronkowce metycylinooporne: mechanizmy oporności, czynniki zjadliwości oraz metody genotypowania.
  Tytuł angielski: Methicillin resistant staphylococci, mechanisms of resistance, virulence factors and methods of molecular typing.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Dzierżawska Danuta
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.401-418, bibliogr. 100 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Methicillin resistant Staphylococcus aureus is an important human pathogen. Soon after the initial introduction of penicillin for treatment of streptococcal and ataphylococcal infections it turned out that approximately 60 p.c. of Staphylococcus aureus strains were resistant to penicillin. The resistance was caused by emergence of penicillinase producing strains. In the 1960s first methicillin resistant strains of Staphylococcus aureus (MRSA) were reported. The resistanct to methicillin resulted from PBP2a synthesis encoded by mec gene. Modified penicillin-binding protreins show decrease affinity for penicillins, which leads toresistance to all antibiotics from this group. Specific structure of DNA region containing mecA gene is responsible for cross-resistance to other groups of antibiotics (e.g. macrolides, lincosamides, tetracyclines and aminoglycosides). Detection of resistance to methicillin is difficult and requires specific nethods. Currently there are many commercial tests providing quick and reliable results, however the most sensitive technique is based on detection of mecA gene. Most S. aureus infections originate from skin surface and mucous membranes. S. aureus has a lot of structures that facilitate its adherence to extracellular matrix proteins. It is widely accepted that MRSA is more virulent than MSSA and its virulence factors are a subject of interest for researcgers. MRSA is very important etiological factor of hospital infections and molecular typing methods (especially all kinds of PCRs and PFGE) have broad applications in epidemiological investigations.


  8/24

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod biologii molekularnej w ocenie podobieństwa gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z sekwencyjnych posiewów krwi.
  Tytuł angielski: Molecular typing in evaluation of similarity among coagulase-negative Staphylococci from sequential blood cultures.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.919-927, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gronkowce koagulazo-ujemne zasiedlają skórę człowieka i często zanieczyszczają próbki krwi, pobierane do badań bakteriologicznych. Zgodnie z zaleceniem CDC (Center for Disease Control and Prevention) przynajmniej 2-krotne wyhodowanie z krwi tego samego drobnoustroju (ten sam rodzaj i gatunek) może świadczyć o wykryciu czynnika etiologicznego bakteriemii. Do porównania izolatów stosowane jest typowanie genetyczne, w którym o pokrewieństwie szczepów decyduje podobieństwo chromosomalnego DNA. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy izolowane z sekwencyjnych posiewów krwi gronkowce koagulazo-ujemne można uznać za identyczne na podstawie wyniku typowania genetycznego. Gronkowce koagulazo-ujemne wyhodowano ze 143 posiewów krwi, pobranych od 115 pacjentów. W przypadku 98 pacjentów (85 proc.) CoNS wyhodowano tylko z jednego posiewu. Co najmniej 2-krotne "CoNS-dodatnie" posiewy krwi uzyskano od 17 pacjentów, a u 3 pacjentów CoNS wyhodowano z krwi i cewnika centralnego. Analiza genetyczna wykazała, iż zaledwie u 12 pacjentów izolowane z kolejnych posiewów krwi oraz z krwi i cewnika gronkowce były identyczne, zaś u 8 pacjentów izolowano różne szczepy. Nasze badania wykazały zatem, że często, nawet wielokrotne wyhodowanie z posiewów krwi gronkowców koagulazo-ujemnych nie świadczy o wykryciu czynnika etiologicznego posocznicy.


  9/24

  Tytuł oryginału: Zapobieganie bakteryjnej oporności.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.360-366, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obserwuje się stałe narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Szybkość selekcji szczepów opornych można ograniczać stosując racjonalną i celowaną antybiotykoterapię, optymalizując profilaktykę okołooperacyjną i dostosowując schematy terapeutyczne do aktualnego poziomu oporności drobnoustrojów. Konieczne jest również stosowanie systemów edukacyjnych podnoszących wiedzę zarówno wśród personelu medycznego jak i wśród chorych.

  Streszczenie angielskie: Constantly growing resistance to antibiotics and chemioterapeutics has been currently observed. Selection and spread of resistant strains can be limited by use of a rational and targeted antibacterial therapy, optimalization of surgical prophylaxis and adjustment of therapeutic schemes to the current level of bacterial resistance. Special education systems increasing the knowledge among medical staff as well as patients are undeniably required.


  10/24

  Tytuł oryginału: Posocznica - patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Sepsis - pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Łopaciuk Urszula, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.367-373, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica oraz wstrząs septyczny należą do poważnych, zagrażających życiu schorzeń obciążonych wysoką śmiertelnością. Rozpoznanie kliniczne zakażenia krwi jest dość trudne, zwłaszcza we wczesnym okresie. Trudna do rozpoznania jest często etiologia tego zakażenia. Wtargnięcie dużej liczby drobnoustrojów w głąb tkanek wyzwala reakcję ostrej fazy, w której dużą rolę odgrywają cytokiny prozapalne. W początkowym okresie zakażenia ich działanie biologiczne jest korzystne, ponieważ stymulują nieswoistą obronę organizmu. Kliniczne znaczenie cytokin staje się szczególnie ważne, gdy tracą swoje pierwotne właściwości obronne, a działanie ich skierowane jest przeciwko tkankom gospodarza. Szczególnie groźną postacią zakażeń krwi są posocznice, będące najczęściej powikłaniem rozwijającego się istniejącego zakażenia. Wywoływane są najczęściej przez wysoce oporne szczepy szpitalne. W każdym przypadku podejrzenia zakażenia uogólnionego podstawowym badaniem mikrobiologicznym jest posiew krwi, który pozwoli w wielu przypadkach na ustalenie czynnika etiologicznego i wdrożenie celowanej antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: Sepsis as well as septic shock belong to serious life-threating illnesses bearing a high mortality rate. Clinical identification of blood infection is quite difficult, especially at the onset of the disease. An etiological factor of the infection is difficult to detect. Invasion of a large number of bacteria deeply in a tissue initiates an acute phase reaction, where cytokins play an important role. During the primary term of an infection their biological actions are beneficial as they stimulate the non-specific host defence. The clinical impact of cytokins becomes particulary important when they lose their original defense properties and their actions are directed against the host's tissues. Hospital blooodstream infections are particulary dangerous blood infections. They are most often a consequence of developing and already existing infections. Blood cultures are basic microbiological axamination in every case of a suspected generalized infection. In they allow many cases, to determine the etiological agent and implement the targeted antibacterial therapy.


  11/24

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.56, 58, 60, 62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym stanowi wyzwanie dla klinicytów i mikrobiologów. Ważnym elementem jest znajomość flory bakteryjnej własnego szpitala i dostosowanie opcji terapii empirycznej do aktualnej sytuacji. Należy również pamiętać, aby terapia empiryczna stosowana była tylko w sytuacji wyższej konieczności i do czasu uzyskania wyników badań mikrobiologicznych.


  12/24

  Tytuł oryginału: Stosowanie antybiotyków w terapii zakażeń dróg oddechowych.
  Autorzy: Dzierżanowska Danuta, Łopaciuk Urszula
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (1) s.14-18, 21, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia efektyu terapeutycznego jest właściwe dawkowanie antybiotyku, zapewniające odpowiednie stężenie leku w miejscu zakażenia - to znaczy stężenie, które powinno doprowadzić do eradykacji patogenu. Rozważne stosowanie antybiotyków, wyłącznie w zakażeniach bakteryjnych, może zahamować gwałtowne szerzenie się szczepów lekoopornych w środowisku pozaszpitalnym - co oznacza, że dostępne antybiotyki będą mogły być nadal skuteczne.


  13/24

  Tytuł oryginału: Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (Oprac.), Zawilska Krystyna (oprac.), Torbicki Adam (oprac.), Niżankowski Rafał (oprac.), Jaeschke Roman (oprac.), Gajewski Piotr (oprac.), Bała Małgorzata (oprac.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) supl. s.1-27, tab. - Oprac. na podst. dokumentu z VI Konferencji American College of Chest Physicians (Chest 2001; 119(1) supl.) oraz wytycznych European Society of Cardiology (Eur. Heart J. 2000; 21 : 1301-1336)
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe. Mechanizmy działania, farmakokinetyka, dawkowanie, monitorowanie, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.27-28 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie doustnymi antykoagulantami. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.37-38, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.67-68, bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych podczas ciąży. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.109-110, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  18/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.116, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  19/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych - VI wytyczne American College of Chest Physicians.
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (1) s.63-65, bibliogr. 7 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 : 132S-193S
  Sygnatura GBL: 313,384

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/24

  Tytuł oryginału: Wrodzone skazy krwotoczne u kobiet.
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.17, 172-178, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/24

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.98, 100, 102, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/24

  Tytuł oryginału: Polimorfizm Val34Leu czynnika XIII a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
  Tytuł angielski: The factor XIII Val34Leu polymorphism and the risk of venous thromboembolism.
  Autorzy: Bykowska Ksenia, Vertun-Baranowska Barbara, Windyga Jerzy, Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.475-480, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niedawno doniesiono, że u osób z polimorfizmem genu czynnika XIII (Val34Leu) zmniejszone jest ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej. Celem obecnej pracy było określenie częstości występowania tego polimorfizmu u pacjentów z wywiadem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) i w ogólnej populacji polskiej oraz zbadanie jego wpływu na kliniczną ekspresję mutacji typu Leiden genu czynnika V. Badania zostały przeprowadzone w grupie 295 niespokrewnionych ze sobą pacjentów, u 295 osób zdrowych dobranych do pacjentów pod względem płci i wieku, oraz u 195 heterozygotycznych nosicieli czynnika V Leiden. Stan heterozygotyczny wobec czynnika XIII Val34Leu wykryto u 128 (43,4 proc.) pacjentów z wywiadem ŻChZZ, u 127 (43,1) osób zdrowych grupy kontrolnej, u 44/107 (41,1 proc.) objawowych heterozygot wobec czynnika V Leiden i u 33/88 (37,5 proc.) heterozygot bezobjawowych. Stan homozygotyczny wobec tego polimorfizmu (genotyp Leu/Leu) stwierdzono odpowiednio u 20 (6,8 proc.) i 31 (10,5 proc.), 6 (5,6 proc.) osób badanych. Różnice w częstości występowania allelu Leu34 pomiędzy grupami pacjentów, osób zdrowych i nosicieli czynnika V Leiden nie były statystycznie znamienne (p 0,005). Wyniki tej pracy wskazują, że czynnik XIII Val34Leu nie ma ochronnego znaczenia w występowaniu zakrzepicy żylnej i nie wpływa na przebieg kliniczny mutacji typu Leiden genu czynnika V. Polimorfizm ten w ogólnej populacji polskiej występuje podobnie często jak w innych krajach europejskich.

  Streszczenie angielskie: A polymorphism in the factor XIII gene (Val34Leu) has recently been reported to protect against venous thrombosis. The aim of the present study was to investigate the prevalence of this polymorphism in patients with a history of venous thromboembolism (VTE) and, on a wider scale, in the Polish population, as well as to evaluate its possible effect on clinical expression of the factor V Leiden mutation. The study was carried out on 295 unrelated patients, 295 sex- and age-matched healthy subjects and 195 heterozygotes for factor V Leiden. Heterozygocity for factor XIII Val34Leu was found in 128 (43,4 p.c.) patients with a history of VTE, 127 (43.1 p.c.) controls, 44/107 symptomatic heterozygotes for factor V Leiden and 33/88 (37.5 p.c.) asymptomatic heterozygotes. Homozygocity for this polymorphism (genotype Leu/Leu) was found respectively in 20 (6.8 p.c.), 31 (10.5 p.c.), 6 (5.6 p.c.) and 5 (5.7 p.c.) subjects of the study groups. Differences in the frequency of the Leu34 allele between patients, controls and factor V Leiden heterozygotes were not statistically significant (p 0,05). The results of this study indicate that factor XIII Val34Leu is not protective against venous thrombosis and does not affect the clinical course of the factor V Leiden mutation. The prevalence of this polymorphism in the general Polish population is similar to that found in other European countries.


  23/24

  Tytuł oryginału: Koagulologia.
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.26-29, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci. VI Wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.72-73, bibliogr. 6 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Chest 2001; 119(suppl.) : 344S-370S
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: