Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁOJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Analiza bakteryjnych zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków hospitalizowanych na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w roku 2000.
Tytuł angielski: Analyse of bacterial intrauterine infections among newborns hospitalizated in Neonatal and Intensive Care Unit in the year 2000 at the District Hospital in Toruń.
Autorzy: Chodakowska Ewa, Dąbrowska Hanna, Łojko Mariusz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.56-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości i rodzaju zakażeń wewnątrzmacicznych z uwzględnieniem przyjętogo algorytmu postępowania diagnostycznego u noworodków urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu w roku 2000. Projekt badania: Retrospektywna anliza 2964 noworodków, oparta o badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz autopsję. Miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Wyniki: Wykładniki infekcji wewnątrzmacicznej stwierdzono u 13 proc. wszystkich żywo urodzonych. Czynniki ryzyka według przyjętego schematu stwierdzano u 12,6 proc. populacji badanej, u 73,7 proc. z nich rozpoznano zakażenie. Wśród postaci klinicznych infekcji wrodzonych dominowało zapalenie płuc. Najczęstszym objawem klinicznym towarzyszącym zakażeniu były zaburzenia oddychania. Najczęściej stwierdzanym odchyleniem w badaniach dodatkowych był wzrsot stężenia CRP. Wnioski: Oceniając przydatność przyjętego schematu postępowania w rozpoznawaniu infekcji wrodzonych stwierdzono, że u większości dzieci, u których znaleziono analizowane czynniki ryzyka wystąpiły wykładniki zakażenia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to analyse the incidence of intrauterine infections in newborns in Toruń in the year 2000, according to chosen scheme of diagnostic procedure. Materials and methods: A retrospective analysis of 2964 newborns on the base of clinical examination, additional examination and the autopsy. Place: District Hospital in Toruń. Results: Markers of intrauterine infections were discovered in 13 p.c. of total number of children born alive. Risk factors were found in 12,6 p.c. of studied population. 73,7 p.c. of these newborns were infected. The most common form of inborn infections was pneumonia. The most frequent clincial symptoms associated with infection was dyspnoea. Increased CRP level was the most often deviation in the additional examination. Conclusions: Evaluating usefulness of accepted algorithm of diagnosisng inborn infections, it was stated, that most of the newborns with recognized risk factors demonstrate symptoms of infection.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian zapalnych w pępowinie na stan zdrowia noworodka.
  Tytuł angielski: Influence of inflammatory lesions in umbilical cord on neonatal status.
  Autorzy: Bernatowicz-Łojko Urszula, Hermanowska Jolanta, Jezierska Anna, Jackowski Piotr, Łojko Mariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.168-171, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy występowaniem zmian zapalnych w sznurze pępowinowym, a stanem nowroodka w pierwszych dniach po porodzie. Oceną objęto noworodki i pępowiny z 443 kolejnych porodów odbywających się w 1995 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Nacieki zapaleń wykryto w pępowinach 15,9 proc. noworodków donoszonych, częściej w przypadku porodów pochwowych (17 proc.), niż zakończonych cięciem cesarskim (10,4 proc.). Stwierdzono częstsze występowanie stanu zapalnego w sznurze pępowinowym wcześniaków (23 proc.), noworodków z hypotrofią wewnątrzmaciczną (42,1 proc.), noworodków z laboratoryjnymi wykładnikami zakżenia bez objawów klinicznych (38 proc.). Również odpływanie płynu owodniowego ponad 24 godziny, obecność smółki w płynie owodniowym wiązały się z częstszym występownaiem procesu zapalengo w pępowinie.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the relationships between the presence of inflammatory lesions in umbilical cord and the state of the newborn in first few days after delivery. The analysis includes newborns and umbilical cords from 443 deliveries performed between September and November 1995 in District Hospital in Toruń. Inflammatory lesions were found in 15,9 p.c. umbilical cords of term infant, more frequently in vaginal (17 p.c.), than abdominal deliveries (10,4 p.c.). Percentage of the changes found in umbilical cords was higher in premature infant (23 p.c.), children with intra-uterine growth retardation (IUGR) (42,1 p.c.) and in newborns with asymptomatic infection only with abnormality in laboratory investigations. In our study preterm rupture of the membranes and intrauterine meconium exposure was in the relationship with occurrence of inflammatory lesions in umbilicall cords.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne podczas leczenia glikokortykoidami.
  Tytuł angielski: Psychiatric complications of glucocorticoid treatment.
  Autorzy: Suwalska Aleksandra, Łojko Dorota, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.271-280, tab., bibliogr. 38 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono obraz kliniczny zaburzeń psychicznych występujących podczas stosowania glikokortykoidów i proponowane postępowanie lecznicze.

  Streszczenie angielskie: In the article, clinical symptoms of psychiatric complications occuring during treatment with glucocorticoids were described, and therapeutic guidelines were suggested. Psychiatric symptoms are observed in approximately 25 p.c. of patients receiving glucocorticoid therapy. Depression, mania and mixed states are the most frequent, psychotic symptoms and cognitive impairments (including delirium) are but less frequent. Associations between clinical factors (i.e. age, sex, past psychiatric story, medical condition, the dose of glucocorticoids) and the frequency and the severity of psychiatric complications were discussed. When psychiatric disturbances occur, the reduction or discontinuation of glucocorticoids should be taken into account. Treatment of psychiatric symptoms is needed when psychiatric disorders is severe or the patient is suicidal or agitated. In such cases the use of neuroleptics, antidepressants, normothymic and other drugs, as well as electroconvulsive therapy was discussed. The outcome is generally good, the majority of patients make a good recovery, over 90 p.c. of patients restored to health within 6 weeks of the onset of treatment.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne w chorobach tarczycy - opisy trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Mental disorders in thyroid gland dysfunction - three case reports.
  Autorzy: Łojko Dorota, Suwalska Aleksandra, Słopień Agnieszka, Rybakowski Janusz, Smorawińska Alicja
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.23-28, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 3 pacjentów hospitalizowanych w klinikach psychiatrycznych z powodu zaburzeń psychicznych. Opisują diagnostykę i leczenie. Przyczyną zaburzeń psychicznych okazały się zaburzenia hormonalne: nadczynność tarczycy i jatrogenna tyretoksykoza.


  5/8

  Tytuł oryginału: Depresja ciężka z objawami psychotycznymi w przebiegu steroidoterapii stosowanej w leczeniu zespołu nerczycowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms in the course of steroid treatment of nephrotic syndrome - case report.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Łojko Dorota, Rajewski Andrzej
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.51-54, bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W efekcie podawania egzogennych hormonów glikokortykosteroidowych wystąpić mogą różne zaburzenia psychiczne. Opisano przypadek wystąpienia depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi u siedemnastoletniej pacjentki, która z powodu pierwszego w życiu rzuty zespołu nerczycowego leczona była prednizonem. Ze wzgledu na znaczne nasilenie objawów oraz niemożność odstawienia kortykosteroidów (ryzyko przełomu nadnerczowego), rozpoczęto leczenie przeciwdepresyjne - zastosowano mitrazapinę.


  6/8

  Tytuł oryginału: Różne aspekty wykorzystania biotechnologii w ochronie i hodowli roślin.
  Autorzy: Łojkowska Ewa, Jafra Sylwia, Królicka Aleksandra, Ziemienowicz Alicja, Śledź Wojciech, Sidwa-Gorycka Matylda, Waleron Małgorzata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.389-396, bibliogr. 24 poz. - Konferencja naukowa pt. Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim Gdańsk 09-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP.
  Tytuł angielski: Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease.
  Autorzy: Łojko Anna, Litwiniuk Maria, Komarnicki Mieczysław, Tomczak Piotr, Kaźmierczak Maciej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.331-339, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1999 roku w Klinice Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu wprowadzono schemat BEACOPP według protokołu niemieckiej grupy German Hodgkin Study Group w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanej postaci choroby Hodgkina. Przedstawiamy wczesne wyniki, oraz obserwacje dotyczące toksyczności leczenia. Do badania włączono 21 pacjentów z rozpoznaną de novo ziarnicą złośliwą w stopniu zaawansowania od II B do IV według klasyfikacji Ann Arbor. Pacjenci otrzymali od do 8 kursów leczenia według schematu BEACOPP, ń napromienianie na zmiany resztkowe lub zmiany o średnicy pierwotnie powyżej 5 cm. Remisję całkowitą osiągnęło 86 proc. pacjentów. Nie zaobserwowano znaczącego wzrostu toksyczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: BEACOPP regimen has been introduced for treatment of Hodgkin's disease since 1999 in the Clinic of Oncology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences. 21 untreated patients with Hodgkin's disease stage II B - IV according to Ann Arbor classification were treated with BEACOPP regimen. Each patient received 4 to 8 cycles of chemotherpay, ń radiotherapy to initial bulky disease and residual tumor remaining after chemotherapy. All patients were assessed for treatment results and toxicity. Complete remission was achieved in 86 p.c. patients. Treatment toxicity was moderate.


  8/8

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i profilaktyka reakcji nadwrażliwości na taksany.
  Tytuł angielski: Frequency and prophylaxis for taxanes-associated hypersensitivity reactions.
  Autorzy: Litwiniuk Maria, Łojko Anna, Mądry Radosław, Lubin Jolanta, Markowska Janina
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.602, 604-606, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Taksany są lekami cytostatycznymi, które poza typowymi działaniami ubocznymi, mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości na lek. Najczęściej występują pod postacią odczynów skórnych, takich jak wysypka czy rumień, mogą również pojawiać się wahania ciśnienia krwi, gorączka, dreszcze, uczucie ucisku w klatce piersiowej, spastyczny skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko, ale zdarzają się przypadki zgonów po zastosowaniu taksanów. Celem pracy była ocena częstości występowania reakcji nadwrażliwości u pacjentek leczonych taksanami z powodu raka piersi i raka jajnika w Klinice Onkologii w Poznaniu. W ciągu czterech lat poddano leczeniu 206 pacjentek, łącznie podano 695 kursów paklitakselu i 389 kursów docetakselu. U wszystkich pacjentek stosowano premedykację. Reakcje nadwrażliwości odnotowano u 9 pacjentek (4,4 proc.). U trzech z nich przerwano dalsze leczenie taksanami, u sześciu po podaniu dodatkowo leków steroidowych i przeciwhistaminowych kontynuowano z powodzeniem terapię. Wystąpienie reakcji nadwrażliwości nie jest wskazaniem do całkowitego zaprzestania leczenia taksanami. W sytuacji takiej pacjentce należy podać dodatkowo dożylnie difenhydraminę (lub domięśniowo antazolinę) i hydrokortyzon, po czym wznowić podawanie leku po ustąpieniu wszystkich objawów. U pacjentek, u których reakcja nadwrażliwości wystąpiła 2-krotnie, można zastosować odczulanie poprzez stopniowe zwiększanie stężenia podawanego leku. Postępowanie takie okazało się bardzo skuteczne, umożliwia dalsze stosowanie taksanów, co dla niektórych pacjentek może być jedyną szansą skutecznej terapii przeciwnowotworowej.

  Streszczenie angielskie: Taxanes, like other cytotaxic, cause many common side effects. Moreover, these drugs are also associated with hypersensitivity ractions. The most frequent of these include skin reactions like rash or erythema, hypertonic or hypotonic blood pressure, fever, chills, chest pain and bronchospasm. There are also very rare fatal outcomes. This study evaluates the frequency of taxanes-associated hypersensitivity reactions in patients treated for breast and ovary cancer in the Department of Oncology in Poznań. From 1998 to 2002. 206 female patients were treated with taxanes. 695 courses of pacilltaxel and 389 courses of docetaxel were given. Premedication was applied in all cases. Nine patients developed hypersensitivity reactions (4.4 p.c.). In three of them the treatment with taxanes was stopped, six patients continued treatment after appropriate precursors. The appearance of hypersensitivity is not a contraindication for treating with taxanes. In such cases we should co-administer diphenhydramine (or intramuscularly anatazoline) and hydrocortisone intravenously and start taxanes infusion after complete disappearance of symptoms of previous reaction. In patients who developed a second episode of taxanes-associated hypersensitivity reaction, desensitization could be applied. These methods are very effective. Patients are able to receive successfully further therapy with taxanes.

  stosując format: