Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁOŚ-RYCHARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka zakażeń HGV u dzieci ze schorzeniami wątroby.
Tytuł angielski: Risk factors of HGV infections in children with liver diseases.
Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.285-291, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie czynników ryzyka zakażenia HGV w grupie dzieci z wybranymi chorobami wątroby. Badaniem objęto 150 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z chorobami wątroby, którym w surowicy krwi oznaczano obecność HGV-RNA. Analizowano dokumentację lekarską badanych dzieci, uwzględniając wywiad dot. czynników ryzyka zakażenia drogą parenteralną, obciążeń rodzinnych, obciążenia chorobą nowotworową. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie wirusem G zapalenia wątroby u dzieci z chorobami wątroby jest częste i wynosi 20,7 p.c. Nie wykazano zależności częstości występowania zakażenia od przebytych hospitalizacji, zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek, obciążenia chorobą nowotworową czy przetoczeń, jednak uznano, że wszystkie badane dzieci, ze względu na konieczność stałej opieki hepatologa są pacjentami z grupy ryzyka zakażeń drogą parenteralną. Nie wykazano też zależności częstości występowania zakażeń od obciążonego chorobą wątroby wywiadu rodzinnego.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis G virus (HGV) described in 1995 still presents a problem for clinicians. The high incidence of infection is an undeniable fact. Aim of study: the aim of the study was to evaluate risk factor of HGV infections in a group of children with selected liver diseases. Material and methods: 150 children aged from 2 to 15 years with liver diseases were enrolled in the study. The presence of HGV-RNA in serum of children was determined. Medical documentation of children was analysed in the contex of risk factors of parenteral infection, liver diseases in their family, neoplasmic disorders. Results: Hepatitis G infection was found to be frequent in children with liver diseases (20.7 p.c.) and not dependent on past hospitalizations, operations, neoplasmic disorders or transfusions. Because all of these children require permanent hepatologic care they are considered patients with a high risk of parenteral infections. The incidence of HGV infections was not determined to depend on liver diseases occurring in the families of these children.


  2/5

  Tytuł oryginału: Analiza obrazu klinicznego izolowanych zakażeń HGV - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Clinical analysis of isolated HGV infections - our observations.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.293-300, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie najczęściej występującego obrazu klinicznego w izolowanym zakażeniu wirusem G. Analizą retrospektywną objęto 13 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, u których wykluczono zakażenie innymi wirusami hepatotropowymi. Analizowano dokumentację lekarską dzieci, uwzględniając wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych (badania laboratoryjne, badanie histopatologiczne bioptatu wątroby). Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że u niektórych dzieci z izolowanym zakażeniem HGV dochodzi do uszkodzenia wątroby. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie ani też wykluczenie znaczenia chorobotwórczego wirusa G zapalenia wątroby.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish the most frequent clinical picture in isolated HGV infection. 13 children, aged from 2 to 15 years, without other hepatotropic virus infections, were enrolled in the retrospective analysis. The medical documentation of children was analysed with regard to results of clinical, laboratory and histological examinations. Some children with isolated HGV infection develop liver damage. The results of this study cannot clearly confirm or exclude the pathological role of hepatitis G virus.


  3/5

  Tytuł oryginału: Próba analizy odczynów hematologicznych u dzieci ze schorzeniami alergicznymi.
  Tytuł angielski: Analysis of haematological reactions in children with allergic diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Muller Lucyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.136-141, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła częstość występowania chorób alergicznych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Częściej również obserwowane są mniej typowe manifestacje schorzeń o podłożu alergicznym, do których należeć mogą m.in. zaburzenia neurologiczne, zmiany w układzie moczowopłciowym, jak i nieprawidłowości hematologiczne. Badaniem objęto 80 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 15 lat. Grupę porównawczą stanowiło 80 losowo wybranych dzieci bez wywiadu alergicznego i klinicznych objawów alergii. Autorki podjęły próbę analizy wyników badań krwi obwodowej u dzieci ze schorzeniami o potwierdzonym klinicznie i laboratoryjnie tle alergicznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy retrospektywnej potwierdzono związek eozynoflii z chorobami o podłożu alergicznym, jak również wykazano ścisłą zależność pomiędzy odsetkiem eozynofilów w badaniu rozmazu krwi obwodowej a nasileniem objawów alergii. Stwierdzono także częstsze występowanie niedokrwistości oraz nieprawidłowości w zakresie liczby krwinek białych i płytkowych u dzieci z alergią niż w grupie porównawczej.

  Streszczenie angielskie: In the last decades the incidence of allergic diseases among children and adults has increased considerably. Less typical manifestations of conditions caused by allergy, such as neurological, genito-urological and haematological disorders are more often found. In this study the authors have attempted analysis of peripheral blood tests among children with clinically and laboratory confirmed allergy-underlying diseases. 80 patients aged from 6 months to 15 years old were examined. The control group consisted of 80 randomised children without history and clinical symptoms of allergy. On the basis of retrospective analysis the association between eosinophila and diseases caused by allergy was confirmed, as well as strong correlation between eosinophils percentage in peripheral blood count and intensity of allergy symptoms. There was a higher incidence of anaemia and disorders in leukocytes and platelets count in the group with allergy comparing to the controls. Our results show that haemoatological changes, aparat from, more typical symptoms may be one of the manifestations of allergy.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: HGV infection influence on morfology of liver in children with hepatitis.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.393-397, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W świecie medycznym trwają spory na temat chorobotwórczości i tropizmu tkankowego wirusa G zapalenia wątroby (HGV). Nie ustaolno z całą pewnością czy ma on patogenny wpływ na wątrobę. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zakażenia HGV na obraz histopatologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 74 dzieci w wieku od 2 do 15 lat z zapaleniami wątroby. Badanym dzieciom pobierano krew w celu oznaczenia w surowicy obecności materiału genetycznego wirusa, tj. HGV-RNA, a następnie analizowano wyniki badania histopatologicznego bioptatu wątroby. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie HGV nie zmienia w istotny sposób obrazu morfologicznego wątroby w przebiegu zapaleń tego narządu, jednak zmiany morfologiczne w izolowanych zakażeniach HGV są możliwe. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy nie można jednoznacznie potwierdzić ani też wykluczyć uszkadzającego wpływu HGV na wątrobę.


  5/5

  Tytuł oryginału: Manifestacje pozawątrobowe zakażenia HGV w materiale własnym [ Katedra i Klinika Pediatrii AM w Bydgoszczy].
  Tytuł angielski: Extrahepatic manifestations of HGV infections.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.675-684, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieją doniesienia o tym, że wirus G zapalenia wątroby (HGV) może być związany z patologią pozawątrobową. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zakażenia HGV na funkcjonowanie narządów pozawątrobowych: szpiku i nerek. Badaniem objęto 150 dzieci z chorobami wątroby w wieku od 2 do 15 lat, w tym 31 zakażonych (grupa badana) i 119 niezakażonych (grupa porównawcza) HGV. Analizowano dokumentację lekarską tych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem parametrów morfologii krwi oraz wykładników funkcji nerek. Wykazano, że u dzieci z chorobami wątroby zakażenie HGV nie doprowadza do zaburzeń takich układów pozawątrobowych, jak układ krwiotwórczy i moczowy.

  Streszczenie angielskie: Many articles concerning possible extrahepatic manifestations of HGV infections were published during the last years. The aim of the study was to evaluate the influence of HGV infection on extrahepatic organs function: the bone marrow and the kidney. 150 children aged from 2 to 15 years, with liver diseases (31 with HGV infection) and 119 without HGV infection (control group) were examined. Medical documentation of children was analyzed with regard to blood morphology and renal parameters. It was pointed that HGV infection was not a cause of extrahepatic organs and systems dysfunction, such as bone marrow and urinary system.

  stosując format: