Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁEPECKA-KLUSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Kobiety w wieku rozrodczym wobec samobadania piersi.
Tytuł angielski: Women in procreative age in the face of breast self-examination.
Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.326-328, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy kobiety w wieku rozrodczym wykonują samobadanie piersi, jak często to czynią i od czego to zależy? Badaniamimobjęto 149 studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety. Stwierdzono, że wykonanie samobadania piersi potwierdzilo 79,9 proc. kobiet, lecz nie wszystkie robiły to regularnie. Kobiety o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji materialnej częściej badały swoje piersi niż kobiety o złej lub przeciętnej sytuacji. Troska o własne zdrowie była najczęściej podawanym przez badane motywem samokontrolo piersi. Kobiety, ktore pisały, że nie wykonują samobadania, argumentowały to lękiem przed wykryciem zmiany.


  2/7

  Tytuł oryginału: Znajomość techniki samobadania piersi i praktyczne jej wykorzystywanie przez personel medyczny.
  Tytuł angielski: Knowldege of techniques of breast self examination and its practical usage by medical personnel.
  Autorzy: Bucholc Marzena, Łepecka-Klusek Celina, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.55-57, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Samodzielne badanie piersi jest tanią i prostą metodą wczesnego wykrywania guzków i innych nieprawidłowości w piersiach, a ponad 90 proc. nowotworów tego narządu jest wykrywanych przez same kobiety. Celem pracy była próba sprawdzenia czy i na ile personel medyczny zna technikę samobadania piersi oraz, czy i w jakim stopniu wykorzystuje to w odniesieniu do siebie i innych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 149 pielęgniarek i położnych, studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskane rezulataty pokazały, że znajomość techniki samobadania piersi wśród badanych była niewielka - blisko połowa (43,6 proc.) potrafiła wymienić tylko 1 - 3 jej elementów. Gros badanych przyznało się do wykonywania samokontroli piersi (79,9 proc.) i informowania o tym innych kobiet (71,2 proc.), lecz do praktycznego nauczania techniki tylko co druga z nich.

  Streszczenie angielskie: Breast self examination is cheap and easy method of early tubercule detection and other abnormalities in breast, and over 90 p.c. of neoplasms of this category is detected by the women. Objective of this study was an effort to examine if and to what extent medical personnel knows the breast self examination technique, and if and to what exent uses it in reference to itself and others. Questionnaire reseach was performed among 149 nurses and midwives, students of Nursing Department and Health Science of Medical Academy in Lublin. Received results indicated that knowledge of techniques of breast self examination among examined was inconsiderable - close to a half (43.6 p.c.) was able to name 1 - 3 its elements. Most of the examined admitted to performing breast self examination (79.9 p.c.) and informing other women about it (71.2 p.c.), but to practival teaching of the technique only every other of them.


  3/7

  Tytuł oryginału: Rodzicielstwo od początku.
  Tytuł angielski: Parenthood from the beginning.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Karauda Monika
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.124-126, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba sprawdzenia, jaki jest stosunek współczesnych małżonków do zaistniałej ciąży, na ile zależy on od jej zaplanowania oraz czy i w jaki sposób starają się oni nawiązywać kontakt ze swoim nienarodzonym dzieckiem. Badaniami ankietowymi objęto 75 par małżonków. Uzyskane rezultaty pokazały, że negatywny stosunek do ciąży przejawiało 37,0 proc. badanych kobiet i 34,0 proc. mężczyzn, przy czym były to wyłącznie te osoby, które jej nie zaplanowały. Pozostali respondenci pisali o pozytwnym stosunku wobec niej. Do nawiązywania kontaktu ze swoim nienarodzonym dzieckiem przyznali się wszyscy małżonkowie. Jakkolwiek najczęściej czynili to w sposób niewerbalny (tj. skupiając swoje myśli wokół niego, wyobrażając sobie jego wygląd, tuląc brzuch) niż werbalny (np. mówiąc do niego, czytając bajki).

  Streszczenie angielskie: The goal of this work was to check the contemporary spouses attitude towards the existing pregnancy, how does it depend on the planning, how and in what way they try to get into touch with their unborn child. The surrey was conducted among 75 couples. The results show that 37.0 p.c. women and 34.0 p.c. men manifested negative attitude to the pregnancy however, those were the people who didn't plan it. The rest of the inquired wrote about the positive attitude towards it. All the spouses admitted to having got in touch with their unborn children. However, they did it in a non - verbal way (i. e. concentrating their thoughts around their child, imaging her/his appearance, cuddling the belly) not in a verbal way (for example saying something or reading fairy tales).


  4/7

  Tytuł oryginału: Promocja karmienia piersią wśród kobiet po cięciu cesarskim.
  Tytuł angielski: Promotion of breast feeding among women after caesarian section.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Łuszczyńska Monika
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.127-129, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie, w jakim czasie po cięciu cesarskim odbywa się pierwsze karmienie dziecka piersią oraz czy i z jakich powodów kobiety potrzebują pomocy od personelu medycznego w czasie pierwszych i kolejnych karmień. Badaniami objęto 150 kobiet po cięciu cesarskim. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz wywiadu, własnej kontrukcji. Okazało się, że przebycie porodu operacyjnego nie utrudniało wczesnego rozpoczęcia karmienia piersią. Jakkolwiek wiele badanych kobiet (zarówno pierwiastek, jak i wieloródek) potrzebowało pomocy od personelu medycznego, zwłaszcza w czasie pierwszych karmień. Do występowania trudności z karmieniem piersią przyznało się tylko 36,7 proc. badanych.

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to determine after what period of time from the Caesarian section the first feeding of an infant is taking place, and if and for what reasons women require assistance of medical personnel during the first and following feedings. Examined were 150 woemn after a Caesarian section. A self-prepared interview questionnaire was used as a research tool. The study shows that giving birth through surgery did not complicate early start of breast feeding. Although many of the examined (those giving birth for the first time as well as those who have given before) reuired assistance of the medical personnel, especially durign the first breast feedings. 36.6 p.c. of the examined admitted to having problems with breast feeding.


  5/7

  Tytuł oryginału: Uczennice gimnazjum wobec palenia papierosów i stosowania używek.
  Tytuł angielski: Middle school girls in the face of smoking cigarettes and using comestibles.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Majsiak Emilia, Bucholc Marzena, Majsiak Paweł
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.130-132, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: O stanie zdrowia przyszłych kobiet, matek i pokoleń można wnioskować na podstawie zachowań zdrowotnych młodych dziewcząt. Ważne jest zatem upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a zdrowie dziewcząt powinno być przedmiotem szczególnej troski nie tylko rodziców, lecz w równym stopniu pracowników służby zdrowia, nauczycieli i wychowawców. Celem pracy było sprawdzenie, jaki jest stosunek uczennic gimnazjum do palenia papierosów i stosowania używek. Przeprowadzone badania ankietowe wśród 200 losowo wybranych dziewcząt pokazały, że ponad połowa respondentek paliła bądź aktualnie pali papierosy, a 75,0 proc. próbowałą już pić alkohol - najczęściej piwo. Do takich zachowań częściej przyznawały się mieszanki miast niż wsi. Zwyczaj codziennego picia prawidziwej kawy miało 9,0 proc. badanych, a mocnej herbaty 24,0 proc., przy czym odsetek osób opowiadających się za kawą był dwa razy większy wśród zamieszkujących w mieście niż na wsi, a za herbatą był w obu grupach podobnej wielkości.

  Streszczenie angielskie: On the basis of salubrious behaviors of young girls health state of future women, mothers, and generations can be concluded. It is therefore important to prevail healthy lifestyle among children and youth, and health of girls should be an objective of extra care not only among parents, but to same extent of health care workers, teachers and tutors. Objective of this study was to verify what is the attitude of middle school girls toward smoking and using comestibles. Questionnaire survey performed among 200 girls chosen by lot showed that more than a half of the girls asked smoked or is currently smoking cigarettes and 75.0 p.c. already tried drinking alcohol - most often beer. Girls residing in villages admitted to such behaviors more often than ones residing in cities. Every day custom of drinking real coffee occurred in 9.0 p.c. of examined, and strong tea in 24.0 p.c. where percentage of persons drinking coffee was twice as much among residents of cities than of villages and those drinking tea was in both groups on congenital level.


  6/7

  Tytuł oryginału: Postrzeganie choroby nowotworowej a podejmowanie działań profilaktycznych.
  Tytuł angielski: Perception of neoplasm's disease and the undertaking of prophylactic activity.
  Autorzy: Pilewska Anna, Łepecka-Klusek Celina, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1142-1146, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażenia o chorobie nowotworowej miały wpływ na podejmowanie przez pielęgniarki i położne działań profilaktycznych. Badaniami ankietowymi objęto 202 osoby. Blisko połowa (49,0 proc.) z nich kojarzyła chorobę nowotworową z cierpieniem, prowadzącym do śmierci. Do informowania innych o zasadach samokontroli przyznało się 72,3 proc., a tylko co trzecia pisała, że regularnie bada swoje piersi. Wyobrażenia o chorobie nowotworowej nie miały wpływu na regularność samobadania i podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie profilaktyki raka piersi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequently medical problems of Polish women. Design: The aim of the study was to answer the question, if imagination of neoplasm disease influence the undertaking of prophylactic activity by nurses and midwives. Materials and methods: Study was carried out among 202 female students from the Faculty of Nursing and Health Studies at the University Medical School in Lublin. Study was carried on the basis of the author's questionnarie. Result: Nearly half (99, that is 49,0 p.c.) respondents associated neoplasm's disease with suffering resulting in death. The majority (146, it means 72,3 p.c.) of women said that they had informed others of guidelines on breast self - control. Only 31,7 p.c. of respondents wrote that they practise breast self - examination on regular basis. Conclusions: Imagination of neoplasm's disease did not influence regularity of self - examination and undertaking of prophylactic activity against breast cancer.


  7/7

  Tytuł oryginału: Personel medyczny wobec profilaktyki raka narządu rodnego i sutka.
  Tytuł angielski: Medical personnel in the face of prophylaxis of reproductive organ and breast cancer.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Pilewska Anna, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1147-1150, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pielęgniarki i położne odnoszą do siebie podstawowe zasady profilaktyki nowotworów narządu rodnego i piersi oraz czy fakt opiekowania się chorą na raka ma wpływ na ich zachowania zdrowotne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequent medical problems of women in Poland. Design: The aim of the study was to verify, whether and how far nurses and midwives keep fundamental rules of prophylaxis of breast cancer and that of reproductive orgnas and whether the fact of taking care of a patient with cancer influence their health's behaviour. Mateirals and methods: Questionnaire study was carried out among 202 people. Resutls: Only 17,8 p.c. of all respondents have not taken any actions to protect themselves against tumours disease. The others tried to assume a healthy life style and took advantage of prophylactic examinations. The variables accepted in the study did not differentiate the surveyed behaviour. Conclusions: Majority of nurses and midwives have taken prophylactic activity of breast cancer. The fact of taking care of a patient with cancer did not influence their health's behaviour.

  stosując format: