Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁEBKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Przepuklina lędźwiowego krążka międzykręgowego - morfologiczna ocena wolnych sekwestrów.
Tytuł angielski: Lumbar intervertebral is herniation. The composition of free sequesters - a morphologic study.
Autorzy: Łebkowski Wojciech J., Dzięcioł Janusz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.405-408, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od pierwszej operacji przepukliny lędźwiowej krążka międzykręgowego w 1934 roku, wyróżniono i opisano różne formy przepukliny krążkowej. Ogólnie przyjmuje się, że przepuklina krążkowa może mieć formę dokanałowego uwypuklenia krążka międzykręgowego (protrusio), częściowego dokanałowego przemieszczenia / wypadnięcia krążka (prolapsus) lub wydzielenia się wolnych sekwestrów. W piśmiennictwie przedstawiono opisy badań histologicznych krążków przepuklinowych, ujmując zmiany degeneracyjne jakie zachodzą w krążkach międzykręgowych, jednak w badaniach tych nie zwrócono należytej uwagi na wolne sekwestry. Celem prezentowanej pracy była analiza częstości z jaką występują wolne sekwestry oraz ich ocena morfologiczna. W grupie objętej analizą (N = 187) wolne sekwestry obserwowano w 15,5 proc. przypadków. U 16 pacjentów (55,2 proc.) wolny fragment zawierał jądro miażdżyste, u 12 (41,4 proc.) płytkę graniczną, a u jednego (3,4 proc.) był to pierścień włóknisty.

  Streszczenie angielskie: Since 1934 when surgery for lumbar disc herniation was first peformed various forms of disc herniation have been described. It is generally accepted that disc herniation can be classiffied as follows: disc protrusion, disc prolapse, and free sequestration. Histological evaluations of protruded and prolapsed disc have been presented in literature, revealing degenerative changes. No special attention was given to free sequestered disc elements. The aim of this paper was to analyse the frequency of freely sequestered intervertebral disc fragments and to investigate the morphologic nature of sequestered discs. The free sequesters were observed in 15.5 p.c. of all operated cases (N = 187). In 16 (55.2 p.c.) of these cases sequester was composed of nucleus pulposus material, in 12 (41,4 p.c.) cases end-plate elements were noted and in one case (3,4 p.c.) anulus fibrosus elements were found.


  2/6

  Tytuł oryginału: Torbiel naskórkowa okolicy ciemieniowej u czteroletniego chłopca.
  Tytuł angielski: Epidermal cyst in the parietal region in a four-year-old boy.
  Autorzy: Zapolska Beata, Krawczuk-Rybak Maryna, Łebkowski Wojciech, Dzięcioł Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.433-435, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rzadko występująćego łagodnego guza kości czaszki (prawej kości ciemieniowej) u chłopca w wieku 4 lat i 6 miesięcy. Na podstawie badań radiologicznych (RTG, USG, TK) i badania histopatologicznego rozpoznano torbiel naskórkową.

  Streszczenie angielskie: We present a case of a boy aged 4 years and 6 mnth with rare benign tumour of teh cranial vault bones. Based on radiological and histopathological examinations, the lesion was diagnosed as an epidermal cyst.


  3/6

  Tytuł oryginału: Obecność i nasilenie objawu Lasegue'a a umiejscowienie i wielkość przepukliny lędźwiowego krążka międzykręgowego.
  Tytuł angielski: The presence and intensity of the Lasegue sign in relation to the site of lumbar intervertebral disc herniation.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J.
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.265-268, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie kliniczne powodujące naciągnięcie nerwu kulszowego, określane mianem objawu (testu) Lasegue'a stanowi ważny element badania pacjentów z rwą kulszową z podejrzeniem przepukliny lędźwiowego krążka międzykręgowego. Do oceny stanu klinicznego pacjentów test ten został wprowadzony ponad sto lat temu. Celem prezentowanych badań było określenie zależności pomiędzy nasileniem objawu Lasegue'a a umiejscowieniem i wielkością przepukliny krążka międzykręgowego. Przepuklinę krążkową wykazano u 87 pacjentów (54 mężczyzn, 33 kobiety) w wieku 47 ń 9 lat. Wywiad chorobowy w badnej grupie wynosił 9 ń 7,5 miesięcy. Objaw Lasegue'a był dodatni u 84 osób, a u 3 osób został oecniony jako ujemny (u 1 nie występował, u 2 przy kącie powyżej 70ř). Średni kąt uniesienia kończyny oceniany jako dodatni objaw Lasegue'a wyniósł 39 ń 22ř, Wykazano, że istnieje ścisły związek pomiędzy obecnością i nasileniem objawu, a takim umiejscowieniem przepukliny, które powoduje bezpośredni ucisk korzenia rdzeniowego lub ucisk pochewki korzenia.

  Streszczenie angielskie: The manouevre of stretching the sciatic nerve known as the Lasegue test is very useful in the clinical evaluation of patients with suspicion of lumbar disc herniation and has been in use for over 100 years. The relationship between the intensity of the Lasegue test and intraoperative localization of disc herniation is presented. The material comprised 87 cases (54 males and 33 females) aged 47 (ń 9) years. Duration of symptoms was on average 9 months (ń 7.5 months). The Lasegue sign was positive in 84 patients and negative in 3 patients (absent in 1 case, and more than 70ř in 2 cases). In the ivestigated group the Lasegue sign was positive at 39ř (ń 22ř) on average. The obtained results indicate a strong relation between a positive Lasegue sign and disc herniation leading to direct spinal nerve or nerve sheath compression.


  4/6

  Tytuł oryginału: Autopsyjna ocena stopnia degeneracji lędźwiowych krążków międzykręgowych.
  Tytuł angielski: Autopsy evaluation of degeneration degree of the lumbar intervertebral discs.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.188-190, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaawansowania stopnia degradacji lędźwiowych krążków międzykręgowych w badaniu makroskopowym, jaka postępuje wraz z wiekiem, w odniesieniu do wieku osobniczego i płci. Zmiany występujące w krążkach międzykręgowych oceniano zgodnie z klasyfikacją przedstawioną przez Nachemsona [13]. Badaniami objęto 308 lędźwiowych krążków międzykręgowych podczas autopsji 57 kobiet (śr. wiek 41,83) i 79 mężczyzn (śr. wiek 42,06). Dwieście czterdzieści krążków wykazywało zmiany degeneracyjne. Analiza statystyczna wykazała, że degeneracja postępuje wraz z wiekiem (ANOVA p 0,05). Stwierdzono, że zmiany degeneracyjne występują u mężczyzn o jedną dekadę wcześniej niż u kobiet (w drugiej dekadzie życia). Podobnie, o dekadę wcześniej stwierdza się u mężczyzn degenerację stopnia III oraz stopnia IV. Wykazano także statystyczną różnicę (p 0,05) w występowaniu zmian degeneracyjnych pomiędzy "wysokim" (poziomy L2 i L3), a "niskim" (poziomy L4 i L5) kręgosłupem lędźwiowym. Jednocześnie stwierdzono, że żaden z poziomów (rozpatrywany jako pojedynczy) nie wykazywał większej degeneracji niż pozostałe.


  5/6

  Tytuł oryginału: Starzenie się i degeneracja lędźwiowych krążków międzykręgowych u człowieka.
  Tytuł angielski: Ageing and degeneration of human lumbar intervertebral discs.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.234-237, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz z wiekiem (starzeniem się) w krążkach międzykręgowych zachodzą znaczące zmiany. Ogólnie przyjmuje się, że zmiany degeneracyjne zaczynają rozwijać się w drugiej dekadzie życia, przyjmuje się też, że inne struktury kręgosłupa nie podlegają tak szybkim przemianom jak krążki międzykręgowe. Najbardziej zaawansowane zmiany degeneracyjne spostrzega się w jądrze galaretowatym, m.in. rozpad agregatów proteoglikanowych, odwodnienie oraz obumieranie komórek. Dane przedstawione w fachowym piśmiennictwie sugerują, że czynnikiem mającym największy wpływ na degenerację jest znaczny wzrost samego krążka międzykręgowego, czego następstwem jest jego niedożywienie.


  6/6

  Tytuł oryginału: Skuteczność wankomycyny stosowanej dokomorowo w zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego wywołanego przez Enterococcus faecalis.
  Tytuł angielski: The efficacy of intraventricularly administered vancomycin in the case of central nervous system infection caused by Enterococcus faecalis.
  Autorzy: Czaban Sławomir L., Łebkowski Wojciech J., Krajewski Jacek P., Borkowski Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.617-625, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek 40-letniego pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, powikłanym pokrwotocznym wodogłowiem i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o etiologii bakteryjnej (Enterococcus faecalis wrażliwy jedynie na antybiotyki z grupy glikopeptydów). Stosowanie dożylne wankomycyny i teikoplaniny nie przyniosło poprawy. Wobec pogarszania się stanu pacjenta, w tym rozwoju objawów posocznicy, zastosowano wankomycynę dokomorowo w dawce 20 mg/dobę, utrzymując terapię teikoplaniną stosowaną dożylnie. W drugiej dobie leczenia stwierdzono poprawę stanu pacjenta: stopniowe ustępowanie objawów typowych dla zakażenia ośrodkowego układu nerwowego oraz normalizację parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania bakteriologiczne nie wykazywały dalszego wzrostu bakterii zarówno w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i we krwi. Dokomorowe podawanie wankomcyny w przypadkach zakażeń centralnego układu nerwowego wywołanego przez paciorkowce z rodzaju Enterococcus jest skutecznym sposobem leczenia tak groźnej patologii. Uważamy, że nawet zmieniona przez proces zapalny bariera krew/mózg może być niedostatecznie przepuszczalna dla antybiotyków glikopeptydowych stosowanych w maksymalnych dawkach drogą dożylną. Z opisanego przypadku wynika, że w zakażeniach centralnego układu nerwowego wywołanych florą bakteryjną wrażliwą jedynie na antybiotyki glikopeptydowe, podawanie tych chemioterapeutyków do przestrzeni płynowej centralengo układu nerwowego może być skuteczną alternatywną metodą leczenia, szczególnie u chorych wymagających redukcji dawkowania ogólnego.

  stosując format: