Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁATA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena płukanek Baktericin i Fluoricin w codziennej higienie jamy ustnej.
Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Kamińska Anita, Łata Agnieszka, Ksol Bożena
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.24-26, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badanie kliniczne oceniające skuteczność stosowania płukanek Batericin i Fluoricin w trakcie codziennych zabiegów higienicznych jamy ustnej. Badaniem objęto 56 osób, w tym 34 kobiety i 22 mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat. Uzyskane wyniki wstępne potwierdzają przydatność stosowania płukanek Batericin i Fluoricin.

  Streszczenie angielskie: Clinical examination was carried out to estimate the effectiveness of Bactericin and Fluoricin mouthwashes in the course of daily oral hygiene procesured. The examination involved 56 individuals, including 34 females and 22 males between the ages of 18-45 years. The initial results obtained indicate the usefulness of Bactericin and Fluoricin mouthwashes.


  2/4

  Tytuł oryginału: Analiza zatruć w wieku podeszłym w materiale Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarowie w okresie 1996 - 2001.
  Tytuł angielski: An analysis of the cases of poisoning in senior patients based on the material of Św. Łukasz Provincial Hospital in Tarnów in the period 1996 - 2001.
  Autorzy: Sołdatow Elżbieta, Łata Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.331-333, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dane statystyczne dotyczące zatruć osób w wieku powyżej 65 r.ż. hospitalizowanych w naszym ośrodku w ciągu 6 ostatnich lat. Dane te odnosimy do populacji osób młodszych szukając różnic i podobieństw. Omawiamy też pokrótce istotne ograniczenia i wyróżniki w postępowaniu szczególnie terapeutycznym w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: We present the statistical data relating to the cases of poisoning in persons over 65 years of age, admitted to our hospital in period of the last 6 years. We refer these data to the popualtion of younger persons, looking for differnces and similarities. We also discuss briefly substantial limitaitons and characteristics of the proceedings, in particular the therapeutic management, in this group fo patients.


  3/4

  Tytuł oryginału: Czy u większości chorych w podeszłym wieku zatrutych tlenkiem węgla dochodzi do zawału serca?
  Tytuł angielski: Do the majority of senior patients with carbon monoxide poisoning suffer a cardiac infarction?
  Autorzy: Łata Stanisław, Molczyk-Niedźwiecka Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.367-369, bibliogr. 18 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich kilku latach dokonał się prawdziwy przełom w podejściu do niestabilnej choroby wieńcowej, zrozumienia jej patogenezy, diagnostyki, różnicowania i rokowania. We wrześniu 2000 roku połączone komitety European Society of Cardiology i Americal College of Cardiology uznały troponiny sercowe jako złoty standard w rozpoznawaniu zawału serca i zaproponowały nową definicję zawału, która zastąpiła obowiązujące od 1979 roku kryteria WHO. Oznaczanie troponiny sercowej ze względu na dużą czułość i swoistość pozwala na rozpoznanie uszkodzenia mięśnia w bardzo niewielkim obszarze (mały zawał). Zwiększy to ilość rozpoznań zawału serca, zdecydowanie może zwiększyć częstość rozpoznawania tego rodzaju powikłania u chorych zatrutych tlenkiem węgla, szczególnie w podeszłej wiekowo grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: The last few years have brought a real breakthrough in the approach to the instable coronary heart disease, understanding of its pathogenesis, diagnostics, differentation and prognostication. In September 2000 the joint committees European Society of Cadiology and American College of Cardiology acknowledged the heart troponins as a golden standard in the recognition of cardiac infarction and proposed a new definition of infarction which replaced the WHO criteria binding from 1979. Due to high sensitivity and specificity, determination of the heart troponin makes it possible to recognize the muscle damage on a quite small area (small-area infraction). This will increase the number of recognitions of cardiac infarction and may significantly increase the frequency of recognition of this type of complication in patients with carbon monoxide poisoning, especially in a group of senior patients.


  4/4

  Tytuł oryginału: Masywne zwapnienia wewnątrzmózgowe u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc (zespół Albrighta).
  Tytuł angielski: Extensive intracerebral calcifications in a patient with pseudohypoparathyroidism (Albright syndrome).
  Autorzy: Świątek Robert, Sołdatow Elżbieta, Łata Stanisław, Kolasa Maria, Czekierda Waldemar
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.377-383, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rozległych symetrycznych "zwapnień" wewnątrzmózgowych u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. Zwrócono uwagę na dysproporcję między rozległością złogów wewnątrzczaszkowych w badaniach obrazowych a nikłą symptomatologią kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The authors presents a case of extensive in tracerebral "calcification" in a patient with pseudohypoparathyroidism. Disproportion between extensive intracranial concrements in visual examination and poor symptomatology are discussed as well.

  stosując format: