Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁABZA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne pacjentów przewlekle hemodializowanych.
Tytuł angielski: Surgical treatment among patients with long-term haemodialysis.
Autorzy: Hartwich Artur, Łabza Henryk, Zając Tomasz
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.182-185, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza pacjentów przewlekle hemodializowanych w przebiegu terminalnej niewydolności nerek, wymagających leczenia chirurgicznego. Materiał: pacjenci leczeni w tut. Oddziale Chirurgii Ogólnej od 1997 do 2000 roku., łącznie 23 chorych. Analizowano pacjentów poddawanych hemodializie, którzy jednocześnie wymagali zabiegów chirurgicznych innych niż wytworzenie lub odtworzenie dostępu do dializ. Pacjentów podzielono na operowanych planowo i doraźnie w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego. 19-tu chorych obciążonych było dodatkowymi schorzeniami. Spośród pacjentów operowanych planowo najczęstsza przyczyna zabiegu była wtórna nadczynność przytarczyc, nowotwory jelita grubego, kamica żółciowa. Pacjentów przygotowywowano do zabiegu zgodnie ze standardami chirurgicznymi. W grupie pacjentów operowanych doraźnie najczęstszą przyczyną zabiegu było krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pacjenci w tej grupie byli operowani ze wskazań życiowych. Średni czas hospitalizacji wynosił 14 dni, przy czym był dłuższy dla operowanych doraźnie. Powikłania wystąpiły u 26 proc. leczonych doraźnie i u 4 proc. operowanych planowo. Najczęstsze powikłania to krwawienie z przewodu pokarmowego. Śmiertelność pooperacyjna wahała się od 9 proc. przy zabiegach planowych do 25 proc. przy zabiegach doraźnych. Wnioski. U dializowanych pacjentów operowanych planowo wyniki leczenia nie różnią się istotnie od spotykanych w ogólnej liczbie pacjentów leczonych chirurgicznie. Wśród ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study is the analysis of patients with long-term haemodialysis in the course of a chronic renal failure, requiring surgical treatment. The material includes 27 patients undergoing treatment in the Surgery Department of the Rydygier Hospital during the years 1997-2000. Patients undergoing haemodialysis who simultanously required surgical treatment other than creation on recreation of access to haemodialysis were analyzed. Patients were divided into two groups: operated on according to the schedule and as emergency cases. 19 patients were burdened with additional illnesess. Among patients operated according to the schedule, the most common reasons were secondary hyperparathyroidism, neoplasms of the colon and cholelithiasis. Patients were prepared for the operation in accordance with surgical standards. In the second group, the most frequent reason for early operation was upper gastrointestinal haemorrhage. These patients were operated on due to lifethreatening disorders. The average hospitalization time was 14 days - and longer for emergency cases. Postoperative complications occurred in 4 p.c. of patients operated on schedule and 26 p.c. operated as emergency cases. The most common postoperative complication was upper gastrointestinal haemorrhage. Postoperative mortality ranged from 9 p.c. of patients operated according to plan to, 25 p.c. patients requiring immediate surgical intervention. Conclusion: Among haemodialysed patients who were ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia transrektalna (TRUS) - ocena wydolności badania w przedoperacyjnym określeniu stopnia zaawansowania miejscowego raka odbytnicy w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Transrectal ultrasonography - evaluation of efficiency of the examination in preoperative staging of rectal carcinoma on our material.
  Autorzy: Wyczółkowski Marek, Piasecki Zbigniew, Malik Lesław, Łabza Henryk, Hartwich Artur, Plata Stanisław
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.17-21, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w ocenie stopnia zaawansowania miejscowego raków odbytnicy. Materiał i metoda. Wykonano ultrasongorafię transrektalną u 52 chorych, u których na podstawie badania proktologicznego i histopatologicznego rozpoznano raka odbytnicy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników podjęto próbę oceny trafności diagnostycznej transrektalnej ultrasonografii w określeniu stopnia miejscowego zaawansowania raka odbytnicy, w oparciu o weryfikację śródoperacyjną i badanie histopatologiczne preparatu. U 42 chorych (80 proc.) określono stopień zaawansownaia raka, w oparciu o ocenę preparatu operacyjengo odbytnicy wraz z guzem. U pozostałych 10 chorych (20 proc.), z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy za badanie referencyjne przyjęto ocenę operatora i badanie mikroskopowe wycinków pobranych śródoperacyjnie dla ustalenia zasięgu naciekania miejsowego guza. Dla oceny głębokości nacieku nowotworu w ścianie odbytnicy przyjęto podział czterostopniowy zaproponowany przez Hillbedranta. Ogółem badaniem transrektalnym trafnie oceniono głębokość naciekania raka odbytnicy u 44 (85 proc.) chorych, na 52 przebadanych (100 proc.). Wnioski. 1. TRUS jest metodą uwidaczniającą poszczególne warstwy ściany odbytnicy, oraz wykazuje wysoką trafność w ocneie miejscowego zaawansowania raka odbytnicy. 2. Wysoka czułość i swoistosć badanej metody ułatwia wybór techniki operacyjnej. 3. Czułość i swoistość badanej metody jest wysoka niezależnie od stopnia miejscowego zaawansowania nowotworu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The purpose of this paper, is to evaluate the accuracy of the transrectal ultrasound in staging of rectal carcinoma. Material and methods. The TRUS has been performed on 52 patients which went through the proctological and histopatological examination of the diagnosis and had rectal carcinoma confirmed. On the basis of comparision of this examination with the intraoperative and histopatological evaluation the attempt et diagnostic evaluation accuracy of this examination was performed. On 42 patients (80 p.c.) staging of rectal carcinoma was estimated, on the basis of the evaluation of the excised part of rectum with the tumor. On other 10 patients (20 p.c.) with nonoperative rectal carcinoma the reference examination is carried out, which includes: - the surgeon's opinion - the intraoperative histopatholgoical examination in staging of rectal carcinoma. In order to evaluate staging of rectal carcinoma, four degree classification introduced by Hilbedrant has been admitted. Results. TRUS examination has proved to be successful in staging of rectal carcinoma on 44 (88 p.c.) patients our of 52 (100 p.c.). Conclusions. 1. TRUS is a method with reveals the respective layers of the rectal wall furhtermore. TRUS is noted for its high accuracy in the evaluation of staging of rectal carcinoma. 2. TRUS determines the surgery technique. 3. Sensitivity and specificity is high regardless of staging of rectal carcinoma.

  stosując format: