Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁAŃCUT
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of ciliary epithelial nucleus in experimental diabetes - an animal model.
Tytuł polski: Zmiany ultrastruktury jądra komórkowego epithelium ciała rzęskowego w przebiegu cukrzycy eksperymentalnej u zwierząt.
Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia, Łańcut Mirosław, Jędrych Barbara, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedmiotem pracy sa oceniane w mikrskopie elektronowym badania zmian w ultrastrukturze ciała rzęskowego gałki ocznej w przebiegu cukrzycy doświadczalnej, w różnych okresach trwania choroby u 15 królików rasy New Zealand. Zwierzętom podawano Alloxan w dawce 100 mg/kg m.c. w postaci 10-procentowego roztworu w fizjologicznym NaCl. Grupę badaną stanowiły zwierzęta, u których glikemia wyniosła 11 mmol/l lub więcej. Do oceny zależnych do czasu trwania cukrzycy zmian w jądrach nabłonka ciała rzęskowego zastosowano konwencjonalną mikroskopię elektronową. W badaniu zaobserwowano znaczne zmiany w ultrastrukturze jąder komórkowych. W zależności od czasu trwania cukrzycy występowały: głębokie wpuklenia błony jądrowej, rozszerzenia porów jądrowych, nieregularności w kondensacji chromatyny jądrowej, zmniejszenie wielkości i zmiany piknotyczne jąder komórkowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to observe in electron microscope the New Zealand rabbits ciliary epithelia nucleus structure changes, depending on the duration of experimental diabetes mellitus. The animals were administered alloxan in the form of 10 p.c. solution in 0.9 p.c. NaCl, at the dose of 100 mg/kg b.m. If the glycemia leel was 11 mmol/l or higher the animal was included in the experimetnal group. 15 eyes of 15 adult New Zealand rabbits were studied. Conventional electron microscopy was used to show ultrastructural changes of ciliary epithelium nucleus. During the study we noticed severe chagnes in the structure of ciliary epithelial nucleus depending on diabetes mellitus duration. We found: deep indentations of nuclear membrane, open nuclear pores, irregularity in heterochromatin location and small sizes of the epithelial nucleus.


  2/4

  Tytuł oryginału: Histological examination of the submandibular gland following experimetnal administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne ślinianki podżuchwowej po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.174-180, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano śliniankę podżuchwową szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komórkowych, powierzchnię przekroju cewek wydzielniczych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w śliniance podżuchwowej zwiększyła się liczba cewek i zwiększyła się powierzchnia ich przekroju. W komórkach budujących cewki zaobserwowano wiekszą ilość wydzieliny. Natomiast pęcherzyki uległy obkurczeniu. Po 42 dniach podawania Metizolu wygląd, liczba i barwliwość cewek i pęcherzyków upodobniły się do grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The submandibular gland of the white Wistar rats was examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The submandibular gland samples were taken for histological and histochemical examination. Then they were stained with hematoxylin and eosine as well as by masson's, PAS's and Feulgens method. The mean area of section of cell nuclei was measured. The resutls of examination were counted statistically. The following changes were noticed: After 21 days of administration of Metizol in the submandibular gland the mean area of the tubules cells some more secretion was noticed. The follicles shrank. After 42 days of adminsitration of Metizol the appearance, number and stainability of the tubules and follicles were similar to control group.


  3/4

  Tytuł oryginału: Histological examination of the Loeventhal gland after experimental administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne gruczołu Loeventhala po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Koziej Jacek, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.181-186, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano gruczoł Leoventhala szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komó kowych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w gruczole Loeventhala zmniejszyła sie powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komó kowych również uległa zmniejszeniu, ale w mniejszym stopniu niż w grupie 1. Pojawiły się pęcherzyki proliferacyjne, któ e sa wyrazem aktywności mitotycznej.

  Streszczenie angielskie: The Loevenathal gland of the white Wistar rats examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The Loeventhal gland's samples were taken for histological and histochemical examination. Then they there stained with hematoxylin and eosin, Masson's, PAS's, and Feulgen's method. The mean area of section of cell nuclei was measured. Results of examination were counted statistically. The following changes were noticed: after 21 days of administration of Metizol in the Loeventhal gland the mean area of the section ofcells nuclei was decreased; after 42 days of administration of Metizol the mean area of the section of cell nuclei was decreased as well, but to a lesser degree than in group 1. New follicles appeared which can be the expression of cell mitotic activity.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of pancreas of white rats after experimental administration of ethanol and cephalexin.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastrukturalne trzustki szczurów białych po doświadczalnym podawaniu etanolu i cefaleksyny.
  Autorzy: Zarębska Alicja, Łańcut Mirosław, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.452-458, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania wyknano na szczurach, samcach rasy Wistar o masie ciała ok. 200 g. Zwierzęta I grupy doświadczalnej otrzymywały 20 proc. etanol do picia (ad libitum), zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg/24h, zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę i etanol w wymienionych dawkach. Po 10 dniach zwierzęta dekapitowano i pobierano trzustkę do badań w mikroskopie elektronowym. Stwierdzono, że 10-dniowe podawanie etanolu powoduje przede wszystkim zmniejszenie liczby rybosomów i ziaren zymogenu w komórkach egzokrynowych trzustki, natomiast cefaleksyna powoduje wzrost liczby tych struktur. Łączne podawanie alkoholou i cefaleksyny powoduje odwracalne zmiany degeneracyjne w postaci wyraźnego zmniejszenia liczby rybosomów, obrzmienia wielu mitochondriów i obecności w nich struktur mielinowych.

  Streszczenie angielskie: The experiment was carried out on WIstar rat males weighting about 200 g. Animals from experimental group I received 20 p.c. ethanol for drinking (ad libitum), animals from experimetnal group II - cephalexin in the dose of 42 mg/24h, animals from experimental group III - cephalexin and ethanol in the mentioned doses. After 10 days the animals were decapitated and pancreases were collected for ultrastural examinations in electron microscope. The performed experimetns showed that 10-day administration of ethanol causes mainly the decrease of amount of ribosomes and zymogen granules in pancreatic exocrine cells, whereas cephalexin causes increase of amount of these organelles. Administration of both ethanol and cephalexin causes reversible degenerative changes including distinct decreasing of the number of ribosomes, swelling of many mitochondria and the presence of myelinic structures inside cells.

  stosując format: