Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁĘCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Urazy moszny.
Tytuł angielski: Trauma of the scrotum.
Autorzy: Łęcki Andrzej, Zieliński Henryk
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.48-50, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Poddano analizie przypadki urazów moszny, uwzględniając ich rodzaj, wyniki badania ultrasonograficznego i wybór sposobu leczenia. Materiał i metoda. W latach 1982-2000 leczono 51 chorych z powodu urazów moszny. Wiek poszkodowanych wynosił od 17 do 74 lat (średni: 25 lat). Przedoperacyjne badanie ultrasonograficzne wykonano u 30 mężczyzn. Wyniki. Najczęstszą przyczyną urazu było bezpośrednie uderzenie (kopnięcie) - u 49 chorych; pondato w 1 przypadku postrzał i w 1 ugryzienie. Obrażenia zaopatrzono chirurgicznie u 47 chorych, pozostałych 4 leczono zachowawczo. Stwierdzono następujące rodzaje urazów: pęknięcie jądra (27), krwiak moszny (12), stłuczenie jądra (7), stłuczenie najądrza (2), pęknięcie najądrza (1), wodniak jądra (1) i ranę kąsaną moszny (1). Amputację jądra wykonano u 2 chorych. Czas hospitalizacji wynosił średnio 7 dni. Badanie ultrasonograficzne pozwoliło dokładniej określić charakter obrażeń (zwłaszcza, gdy wystąpiło pęknięcie osłonko białawej), a u 4 chorych - odstąpić od zabiegu, kontrolując proces gojenia. Wnioski. Urazy moszny z reguły dotyczą młodych mężczyzn, stąd ratowanie jądra ma istotne znaczene dla zachowania pełnej płodności. Badanie ultrasonograficzne jest metodą bardzo przydatną przy ocenie obrażenia i wyborze postępowania, głównie chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. Trauma of the scrotum was analysed taking account of a type of trauma, results of ultrasonographic examination and method of treatment. Material and method. Between 1982 and 2000, 51 patietns were treated due to scrotal trauma. Mean age of this group of men was 25 years (from 17 to 74 years). Preoperatively, in 30 patients ultrasonography was performed. Results. The most frequent cause of the trauma, observed in 49 patients, was a blow (kicking); other causes were: shot (in 1 patient) and bite (in 1 patient). Forty-seven of patietns underwent surgical treatment, and in 4 patients conservative management was done. The type of trauma, observed in our group of patients, were as follow: rupture of the testis (27), scrotal haematoma (12), contusion of the testis (7), contusion of the epididymis (2), ruputre of the epididymis (1), hydrocele (1), and bite wound of the scrotum (1). Two patients underwent amputation of the tests. Mean time of the hospital stay was 7 days. An USG examination allowed more exact diagnosis of the type of trauma (particularly in cases with tunica albuginea interruption), and in 4 patients allowed qualification to conservative treatment and control of the wound healing. Conclusions. Most patients with trauma of the scrotum are young men, in whom preservation of the testis is very important for fertility. Ultrasonography is a very useful method in diagnosis and choice of the method of treatment, particularly for surgery.


  2/2

  Tytuł oryginału: Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Aspects of testosterone use in aging men.
  Autorzy: Łęcki Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Miękoś Eugeniusz (koment.).
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.9-12, tab., bibliogr. 23 poz. + 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wiedza na temat potencjalnych korzyści i ryzyka, związanych ze stosowaniem u mężczyzn testosteronowej terapii zastępczej (TRT - Testosterone Replacement Therpay), znacznie wzrosła w ostatniej dekadzie. TRT może zwiększać masę mięśniową i zmniejszać mase tłuszczu, chociaż znaczące zmiany dotyczące siły i poprawy funkcji nie zostały udowodnione. Nie wiadomo także, czy korzystny wpływ TRT na stopień mineralizacji kośćca zmniejszy istotnie ryzyko złamań. Poprawa nastroju i libido u pacjentów poddanych tej terapii występuje w indywidualnych przypadkach. Hormonoterapia jest względnie bezpieczna, gdy prowadzona jest nie dłużej niż 3 lata, a takie działania uboczne, jak bezdech nocny i czerwienica, poddają sie leczeniu. Problem wpływu stosowania testosteronowej terapii zastępczej na rozwój chorób sercowo-naczyniowych (udar lub zawał mięśnia sercowego) oraz gruczołu krokowego wymaga dalszych wieloośrodkowych badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Our knowledge of potential benefit and risk of the testosterone replacement therapy (TRT) in men has been significantly improve during the last decade. TRT may increase muscle mass, as well as may decrease fat mass, however important changes of the force and improved function has not been demonstrated. A beneficial influence of TRT on osseous mineralization and decreasing risk of bone fractures is also unknown. In individual cases improvement of patients mood and libido has been observed. Hormonotherapy using no more than 3 years is relatively safe and adverse events such as sleep apnoea or polycythaemia may be treated with good results. Future multicenter clinical studies are needed to estimate a relationship between TRT and cardiovascular disorders (e.g. apoplexy or myocardial infarction) or prostate diseases.

  stosując format: