Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŁĄCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Przeciwciała antykardiolipinowe a zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy w badaniu echokardiograficznym.
Tytuł angielski: Anticardiolipin antibodies and cardiac involvement in systemic lupus erythematosus.
Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Klama Kamilla, Leszczyński Piotr, Szyszka Andrzej, Mitkowski Przemysław, Łącki Jan, Cieśliński Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Związek przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) ze zmianami zastawkowymi stiwerdzanymi w badaniach echokardiograficznych (ECHO) budzi zainteresowanie badaczy i kontrowersje od kilku lat. Celem naszej pracy było zbadanie, czy obecność aCL w surowicy chorych z toczniem układowym (SLE) ma związek ze zmianami w obrazie echokardiograficznym u tych chorych. W surowicy krwi 48 chorych z SLE oznaczono poziom aCL metodą ELISA uzyskując dodatni wynik testu u 25 chorych (52 proc.) i ujmeny u 23 (48 proc.). Zmiany ECHO stwierdzono u 18 chorych w grupie aCL(+) i 4 w grupie aCL(-), odpowiednio: 68 i 17 proc.; p 0,01. Najczęstsze były zmiany zastawkowe: u 36 p.c. chorych w grupie aCL(+) i 4 w grupie aCL(-), odpowiednio: 68 i 17 p.c.; p 0,01. Najczęstsze były zmiany zastawkowe: u 36 p.c. chorych w grupie aCL(+) w porównaniu z 17 p.c. w grupie aCL(_); p = n.s. Istotnie częściej w grupie aCL(+) niż aCL(-) występował płyn w jamie osierdzia; odpowiednio: 6 (24 p.c.) i 0 (0 proc.); p 0,05. Wniosek: Obecność aCL w surowicy chorych z SLE jest związana z istotnie częstszym występowaniem nieprawidłowości w ECHO.

  Streszczenie angielskie: Anticardiolipin antibodies (aCL) are present in 24-61 p.c. of patients (pts) with systemic lupus erythematosus (SLE). It is suggested that they may be associated with valvular abnormalities recognized on echocardiography (ECHO). To evaluate the relation of raised aCL and cardiac abnormalities we performed ECHO in 48 pts with SLE. ACL were estimated in all pts using enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA), and positive result was found in 25 pts (52 p.c.), negative in 23 pts (48 p.c.). Abnormalities on ECHO were found in 18 pts in aCL(+) group vs 4 pts in aCL(-) group (68 vs 17 p.c.; p = n.s.), pericardial effusion in 6 pts in aCL(+) group vs 0 pts in aCL(-) group (24 vs 0 p.c.; p 0,05). Conclusion: We found association between raised aCL and general cardiac abnormalities on ECHO.


  2/6

  Tytuł oryginału: Od zwyrodnienia do zapalenia - współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: From osteoarthrosis to osteoarthritis - current view on the pathogenesis of degenerative joint disease.
  Autorzy: Hrycaj Paweł Z., Łącki Jan K.
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.7-16, il., tab., bibliogr. 126 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis is one of the most common rheumatic disorders and poses an important sociomedical challenge. Recently, there has been an increasing interest in the eosteoarthritis resulting from the change in the understanding of the pathogenesis of the disease. For many years degenerative joint disease was regarded as a simple, age related, "wear and tear" problem. However, recent studies provide evidence that osteoarthritis results from a complex interplay of genetic, biologic, biomechanic, metabolic, inflammatory and imunologic factors. A number of mediators including cytokines operate in osteoarthritis and regulate the cartilage metabolism, activate matrix metalloproteases and the other proteolytic enzymes, the other proteolytic enzymes, and participate in the formation of osteophytes. The understanding of the patochomechanisms of osteoarthritis has important practical implications - it promotes research in the area of the novel treatment options like cytokine inhibitors, protease and nitric oxide inhibitors, stimulators of the cartilage matrix synthesis and chondrocyte growth, and the gene therapy.


  3/6

  Tytuł oryginału: Czy otyłość nasila proces zapalny u chorych z nadciśnieniem tętniczym?
  Tytuł angielski: Does obesity aggravate inflammation in patients with hypertension?
  Autorzy: Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta, Szulińska Monika, Cymerys Maciej, Bryl Wiesław, Jabłecka Anna, Łącki Jan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.263-269, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Nadciśnienie sprzyja uszkodzeniu śródbłonka, a w konsekwencji - wtórnej aktywacji procesu zapalnego. Wykazano, że tkanka tłuszczowa jest miejscem produkcji czynnika martwicy nowotworu (TNF-ŕ) i interleukiny 6 (IL-6). Celem pracy była ocena wybranych wskaźników procesu zapalnego w grupie otyłych osób z nadciśnieniem tętniczym oraz poszukiwanie zależności między nasileniem procesu zapalnego a wybranymi parametrami antropometrycznymi i biochemicznymi. Materiał i metody: Do badania włączono 32 chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym (grupa I) oraz 34 chorych z nadciśnieniem i otyłością (grupa II). Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych ochotników. Określono zawartość procentową tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji. Oznaczono stężenia: TNF-ŕ, interleukin (IL-4, 6, 10), białka C-reaktywnego (CRP), insuliny. Wskaźnik insulinooporności (IRI/G) obliczono jako iloraz stężenia insuliny i stężenia glukozy. Wyniki. Chorzy z obu badanych grup cechowali się wyższymi stężeniami TNF-ŕ, IL-4, IL-6, IL-10, CRP, insuliny i wyższymi wartościami wskaźnika IRI/G niż osoby z grupy kontrolnej. W grupie II w porównaniu z grupą I stwierdzono wyższe stężenia TNF-ŕ, IL-10, insuliny i większe wartości wskaźnika IRI/G oraz tendencje do wyższych stężeń IL-4, IL-6, CRP. W grupie II wykazano dodatnią korelację między ln(TNF-ŕ) a proc. FAT i IRI/G. W modelu regresji wieloczynnikowej stężenia TNF-ŕ i proc. FAT okazały się niezależnymi predyktorami wskaźnika IRI/G. Wnioski 1. Nadciśnienie tętnicze jest związane ze zwiększoną aktywacją ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Terapia biologiczna chorób reumatycznych - teraźniejszość i przyszłość.
  Autorzy: Hrycaj Paweł, Łącki Jan K.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.3-10, 12, il., tab., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poznanie mechanizmów leżących u podstaw rozwoju przewlekłych zapaleń stawów, zwłaszcza cytokin, zaowocowało powstaniem nowej koncepcji leczenia chorób reumatycznych - terapii biologicznej. Zastosowanie swoistych inhibitorów czynnika martwicy guza (TNFŕ) pozwala na istotną poprawę wyników leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycowego zapalenia stawów. Obiecujące wyniki uzyskano także w przypadku kilku innych jednostek chorobowych. Z całą pewnościa jesteśmy świadkami początków nowej ery w rozwoju reumatologii.


  5/6

  Tytuł oryginału: Metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika leczonych ifosfamidem.
  Tytuł angielski: Bone tissue metabolism in patients with ovarian cancer treated with ifosfamide.
  Autorzy: Korczowska I., Olewicz-Gawlik A., Roszak A[ndrzej], Stryjska M., Łącki J[an] K.
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.112-115, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstą przyczyną utraty masy kostnej jest leczenie immunosupresyjne. Jednym ze związków stosowanych w leczeniu raka jajnika jest ifosfamid. Cel. Celem pracy była ocena wpływu terapii ifosfamidem na metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika. Metodyka. Badaniem objęto grupę 15 pacjentek. W celu określenia zmian w metabolizmie tkanki kostnej oznaczono w surowicy metodą ELISA stężenie markerów tworzenia: osteokalcyny i fosfatazy zasadowej, a w moczu wskaźnik degradacji tkanki kostnej (dezoksypirydynolinę). Również dwukrotnie (po 3 miesiącach) metodą immunoelektroforezy rakietkowej oznaczono stężenia białek ostrej fazy. Wyniki. W wyniku leczenia immunosupresyjnego, w badanej grupie chorych na raka jajnika, uzyskano znamienne statystycznie obniżenie stężenia białka C-reaktywnego, alfa-kwaśnej glikoproteiny oraz współczynnika reaktywności AGP. Jednocześnie odnotowano znamienne statystyczne podwyższenie zarówno stężenia osteokalcyny, jak i dezoksypirydynoliny.

  Streszczenie angielskie: Objective. It is well known, that immunosuppresive drugs carry a high risk of osteoporosis. The present study was undertaken to evaluate the influence of ifosfamide on bone turn-over in ovarian cancer patients. Method. Fifteen patients being treated with ifosfamide for ovarian cancer were assessed twice (initially and after 3 month). Biochemical markers of osteoporosis: osteocalcin, alkaline phosphatase and deoxypyridynoline were measured using ELISA and, in addition, some acute phase proteins were determined using immunoelectrophoresis. Results. Because of the immunosuppressive treatment given to thus group of ovarian cancer patients the following acute phase reactants were reduced: C-reactive protein, alpha-1 acid glycoprotein as was the Reactivity Coefficient. Statistically significant increases in the levels of osteocalcin and deoxypyridynoline were also noted. Conclusion. This investigation shows that bone turnover is considerably has tened in patients indergoing ifosfamid therapy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja protetyczna pacjenta po wieloodłamowym złamaniu żuchwy.
  Autorzy: Łącki Marcin, Stós Barbara
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.23-26, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono leczenie protetyczne pacjenta z licznymi nieprawidłowościami w zakresie układu stomatognatycznego oraz zaburzeniami w rysach twarzy, powstałymi na skutek komplikacji w procesie gojenia wieloodłamkowego złamania żuchwy.

  stosując format: