Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRACA TECHNICZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Tytuł oryginału: Ocena informacji o aktywności ruchowej płodu w sygnale aktogramu.
Tytuł angielski: Evaluation of fetal movement activity data in actogram signal.
Autorzy: Kupka Tomasz, Jeżewski Janusz, Gacek Adam, Matonia Adam, Sikora Jerzy, Wilk Krzysztof
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.227-233, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  2/40

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zasady postępowania w złamaniach przeciążeniowych. Jak radzić sobie z tymi coraz częściej występującymi uszkodzeniami].
  Autorzy: Ściński Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.129, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/40

  Tytuł oryginału: Nowe właściwości lecznicze lepiężnika różowego.
  Tytuł angielski: A new therapeutic properties of purple butterbur Petasites hibridus.
  Autorzy: Kowalczyk Bożena
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.10
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca techniczna


  4/40

  Tytuł oryginału: Teoria i praktyka wentylacji proporcjonalnej.
  Tytuł angielski: Theory and practice of the proportional assist ventilation.
  Autorzy: Maciejewski Dariusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawy wentylacji proporcjonalne PAV zostały opracowane przez J. M. Tylera i B. Grape'a w 1962 r., a następnie rozwinięte przez zespół M. Younesa z Uniwersytetu Manitoba (Kanada) w 1987 r. PAV stosowano początkowo w eksperymentalnym, prototypowym respiratorze Winnipeg. Do powszechnego użytku został wprowadzony przez niemiecką firmę Dr„ger w serii respiratorów Evita i nazwany proporcjonalnym wspomaganiem ciśnieniowym. PAV jest trybem wentylacji, w którym respirator realizuje częściowe wspomaganie ciśnieniowe proporcjonalnie do napędu oddechowego pacjenta. Wspomaganie jest wynikiem analizy przepływu i objętości w układzie oddechowym, przy czym wspomaganie ciśnieniowe jest realizowane zależnie od rejestrowanej wartości przepłwyu i objętości. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa autor dokonał analizy wad i zalet PAV, zaliczając do szczególnie przydatnych następujące cechy PAV: wykluczenie nieprawidłowego działania wyzwalacza (triggera) oddechu, maksymalnie niskie ciśnienia wdechowe, optymalną interakcję pomiędzy napędem mięśniowym oddychania a respiratorem, komfort wspomagania wentylacji wyższy niż przy stosowaniu tradycyjnego wspomagania ciśnieniowego PS. PAV nie jest jednak pozbawiony pewnych niedoskoałości, do których zlicza się zaburzenia wspomagania wentylacji w wypadku znaczych wewnętrznych dodatnich ciśnień końcowo-wydechowych (i-PEEP) przy zaburzeniu teoretycznej liniowej zależności przepływ-ciśnienie podczas wentylacji. Zjawisko to występuje najczęściej w ...

  Streszczenie angielskie: The principle of proportional assist ventilation ()AV was developed in 1962 by J. M. Tyler and B. Grapes and revised by M. Younes and his group from University of Manitoba, Winnipeg. Canada in 1987. PAV was initially provided by an experimental, prototype Winnipeg ventilator. Today the PAV mode is commercially available in teh Evita ventilator series (Dr„ger, Germany), where it is called proprotional pressure support. PAV is a partial ventilatory support mode in which the ventilator generates pressure proportionally to the patient effort. The proportionality is given by the respective flow and volume signals. The flow assist determines how much pressure will be generated per unit of flow and the volume assist - how much pressur will be per unit of volume. Basing on recent literature auhor described advantages and disadvantages and disadvantagaes of PAV. The advantages over all the other ventilation methods include: no possibility of incorrect triggering; the peak airway pressure is lower; beter interaction between breathing regulation and respiratory muscles; subjective respiratory comfort is higher than during conventional pressure support. Disadvantages are related with suboptimal assistance in the presence of intrinsic PEEP and with non-linear pressure-flow relationship. These limitations can occur in patients with severe respiratory failure and ARDS. PAV also can be limited by a leakage in patient-ventilator system and when patient does not breath spontaneously. ...


  5/40

  Tytuł oryginału: Mammografia w Łodzi - dawki dla pacjentek a stan aparatury diagnostycznej.
  Tytuł angielski: Mammography in Łódź: doses received by patietns and condition of diagnostic facilities.
  Autorzy: Staniszewska Maria Anna, Papierz Sylwia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.307-310, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mammografia jest od lat znaną i cenioną techniką rentgenodiagnostyczną, lecz przynosi ona korzyść jedynie wówczas, gdy jakość obrazu umożliwia poprawną diagnozę, a dawka otrzymana przy tym przez pacjentkę jest racjonalnie niska. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów dawek przeprowadzonych u pacjentek badanych 12 mammografami używanymi w łódzkich pracowniach. Pomiary wykonano przy użyciu dozymetrów termoluminescencyjnych, które umieszczane były bezpośrednio na piersi pacjentek podczas zdjęcia w projekcji kranio-kaudalnej. Pomimo, iż pomiary wykonywano jedynie u pacjentek o grubości piersi po uciśnięciu zbliżonej do 5 cm, co odpowiada standardowi przyjętemu dla fantomu akredytacyjnego, to i tak ekstremalne wartości dawek różniły się blisko 6-krotnie (od 4 do 23 mGy). Dla 9 mammografów przeprowadzono ponadto testy kontroli jakości według protokołu zogdnego z zaleceniami Komisji Europejskiej, a opracowanego w Zakładzie Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością (w 7 na 9 mamografów) było niepoprawne działanie systemu automatycznej kontroli ekspozycji, zwłaszcza w odniesieniudo doboru ilości emitowanego promieniowania do grubości badanego obiektu. W sytuacji, gdy tzw. automatyczna opcja pracy jest wykorzystywana podczas ogromnej większości badań, może to oznaczać złą jakość obrazu lub zbyt wysoką dawkę otrzymaną przez pacjentkę, a nawet - nieprawidłową diagnozę. Ponadto, dla 3 mammografów stiwerdzono niezadowalającą ...

  Streszczenie angielskie: Mammography is a radiodiagnostic technique that has been long recognized and highly praised, nevertheless it should be remembered that it is beneficial only if the X-ray picture quality ensures correct diagnosis and the dose received by patients is reasonably low. The authors present the results of dose measurement in patietns. The study covered 12 mammographs used in teh Łódź radiolgical laboratories. Thermoluminescent dosmeters placed directly on the patient's breast during the examination in cranio-caudal projection were used for dose measurements. Although the measurements were taken only in patietns with the compressed breast thickness close to 5 cm - a standard adopted for accreditation phantom - a sixfold difference between extreme dose values was observed (ranging from 4 to 24 mGy). Nine mammographs were also tested for quality control according to the protocol consistent with the recommendations of the European Commission, and elaborated by the Department of Radiological Protection o the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. An improper functioning of the automatic exposure control, especially with respect to the selectio of the amount of emitted radiation in relation to the thickness of the object examined, was found to be the most frequent defect (in 7 of the 9 mammographs). Regarding that so called automatic optiono f the apparatus is used in a large majority of examinations, this may denote poor picture quality or too high dose received by ...


  6/40

  Tytuł oryginału: Ocena właściwości biopolimeru Chirulen na podstawie zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną.
  Tytuł angielski: Evaluation of Chirulen biopolymer properties basing on molecular and supermolecular structure changes caused by plastic strain and radiation sterilization.
  Autorzy: Cybo Jerzy, Czaja Krystyna aut., Duda Piotr, Sudoł Marek, Okrajni Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.301-307, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę oddziaływania odkształcenia plastycznego, sterylizacji wiązką elektronów i łącznego wpływu obu czynników zewnętrznych na zmianę charakterystyki molekularnej i nadcząsteczkowej biopolimeru Chirulenu, który jest stosowany do wyrobu panewek endoprotez Wellera. Wykazano, jak się zmienia w wyniku tych oddziaływań masa molowa wagowo średnia, zróżnicowanie wielkości makrocząstek, udział fazy krystalicznej oraz stopień uporządkowania wewnętrznej budowy polimeru. W kontekście tych zmian przedstawiono skutki, których doznał materiał panewek w zakresie twardości, modułu sprężystości i podatności polimeru na odkształcenia nietrwałe. Sformułowano zarazem wnioski odnośnie potencjalnych zachowań biopolimeru podczas eksploatacji endoprotezy, jeśli wystąpią opisywane oddziaływania i towarzysząca im modyfikacja struktury wewnętrznej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an analysis of the effect of plastic strain and sterilization treatment by an electron beam as well as the joint effect of both of the two external factors on the change of molecular and supermolecular characteristics of the Chirulen biopolymer which is used for the production of Weller endoprosthesis cups. It has been shown how, due to these influences, the weighted mean molar mass, differentiation of macromolecule sizes, crystalline phase fraction and the degree of order of polymer internal structure are changing. In terms of such changes the effects on the cup material are presented connected with hardness, the modulus of elasticity and polymer susceptibility to undurable deformations. Simultaneously, conclusions were formed concerning possible biopolymer behaviors during endoprosthesis service if the described effects and accompanying modification of the internal structure occur.


  7/40

  Tytuł oryginału: Cewnik samopozycjonujący się - zastosowanie u dorosłych.
  Tytuł angielski: Self-positioning catheter for peritoneal dialysis - its use in adults.
  Autorzy: Bączyk Paweł, Grzegorzewska Alicja E.
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.95-96, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano skutki przemieszczania się cewnika dializacyjnego w jamie otrzewnej i możliwości zmniejszenia częstości występowania tego powikłania wskutek zastosowania cewnika samopozycjonującego się. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z zastosowaniem tego cewnika oraz wyniki badań doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: Consequences of dialysis catheter dislocation in the peritoneal cavity and possibilities of lowering frequency of occurrence of this complication by the use of self-positioning catheters are described. Current clinical experiences with the use of this catheter and results of experimental studies are also presented.


  8/40

  Tytuł oryginału: Porównanie precyzji i dokładności wybranych komercyjnie dostępnych glukometrów.
  Tytuł angielski: Comparison of precision and accuracy of three commercially available glucose meters.
  Autorzy: Skowrońska Marzena, Marczewska Barbara, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.92-95, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Porównano precyzję i dokładność instrumentalną trzech dostępnych komercyjnie glukometrów: Glucotrend (Roche Diagnostics), One Touch (Lifescan) oraz Precision QID (MediSense). W badaniach wykorzystano certyfikowane roztwory kontrolne - Glucotrend Plus Control G (Roche Diagnostics): G1, o zawartości glukozy 50 mg/dl oraz G2, o zawartości glukozy 150 mg/dl. Wykazano, że wszystkie testowane glukometry charakteryzują się stosunkowo dobrą precyzją, jednakże wątypliwości budzi ich dokładność instrumentalna. Stosunkowo najmniejszym błędem obciążone są wyniki otrzymane za pomocą glukometru Glucotrend (błąd względny 10 proc.).

  Streszczenie angielskie: Precision and accuracy of three glucose meters: Glucotrend (Roche Diagnostics), One Touch (Lifescan) and Precision QID (Medisense), were compared. Good instrumental precision, but doubtful accuracy characterizes all examined glucometers. Glucose meter Glucotrend showed significantly better precision and accuracy than the other tested devices.


  9/40

  Tytuł oryginału: Postępowanie kliniczno-laboratoryjne i ocena kosztów wykonania aparatu ortodontycznego z elastomeru silikonowego.
  Tytuł angielski: Clinical-laboratory procedures and assessment of costs in the construction of orthodontic appliance of silicone elastomer.
  Autorzy: Skomro Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.64-66, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono etapy postępowania klinicznego i laboratoryjnego podczas wykonywania aparatu z elastomeru silikonowego. Dokonano oceny ekonomicznej aparatów na podstawie: wyliczenia czasu wykonania aparatu przez technika, kosztu materiałów, czasu trwania pierwszej wizyty, częstość wizyt kontrolnych, średniego czasu leczenia, minimalnego czasu użytkowania aparatu.


  10/40

  Tytuł oryginału: Pierwszy w Polsce system transmisji badań obrazowych i telekonsultacji neurochirurgicznej.
  Tytuł angielski: The first in Poland system of transmission of imaging and neurosurgical telecommunication.
  Autorzy: Głowacki Mariusz, Czernicki Zbigniew, Mierzejewski Michał
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.363-369, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Stworzenie systemu szybkiej i sprawnej telekonsultacji neurochirurgicznej, poprawa opieki nad chorymi w nagłych stanach neurochirurgicznych, obniżenie kosztów związanych z transportem i niewłaściwym wykorzystaniem łóżek w ośrodku specjalistycznym. Metody: Wykorzystanie modemów o szybkości transmisji 56Kbs do przesyłania i odbioru badań obrazowych z tomografów komputerowych za pomocą łącz telefonicznych komutowanych. Obraz przesyłany bezpośrednio z tomografu komputerowego oglądany jest w klinice przez neurologów na ekranie komputera PC, wykorzystując do tego program MultiView (EMED, Inc.) pracujący w środowisku Windows (Microsoft Corp.). System łączy Klinikę Neurochirurgii ICMDiK PAN w Warszawie ze Szpitalami w Ciechanowie i Ostrołęce. Wyniki: System jest szybki, czas trwania transmisji jednego badania CT złożonego z 18 obrazów wynosi ok. 5 min., łatwy w obsłudze, uzyskuje dobre oceny u lekarzy korzystających z jego możliwości. Do dziś zostało przesłanych ponad 1000 badań. Stwierdzono poprawę opieki nad chorymi w nagłych stanach neurochirurgicznych, pacjenci docierają szybciej do ośrodka spcjalistycznego, praktycznie wyeliminowano niepotrzebny transport. Wnioski: Powstał system, który doprowadził do istotnej poprawy opieki nad chorym w nagłych stanach neurochirurgicznych oraz obniżył koszty transportu. Stwierdzono znacznie lepszą dostępność konsultacji neurochirurgicznej. System jest łatwy w obsłudze i uzyskał dobre oceny wśród użytkowników. Istotne są rownież stosunkowo nieduże koszty stworzenia takiego systemu oraz jego używania.

  Streszczenie angielskie: Objective: The goal was develop a fast and efficient neurosurgical teleconsulting network to improve acute neurosurgical patient care, to reduce transport costs and unnecessary occupation of neurosurgical beds. Methods: Modems with 56 kilobits/s data transmission speed are used. CT images are transmitted straight from CT scanner via modem/telephone lines to receiving personal computer in Department of Neurosurgery. Receiving PC runs with Microsoft Windows operating system and the network software MultiView (EMED, Inc). Network connects Department of Neurosurgery Polish Academy of Sciences in Warsaw with transmitting hospitals in Ciechanów and Ostrołęka. Results: The system is fast, one study consisting 18 images is transmitted in about 5 minutes and it is simple to use, to date more than 1000 CT images have been transmitted. Operator acceptance has been very high. The system has improved acute neurosurgical patient care. Transfer of appropriate patients has been accelerated and unnecessary transfer is almost eliminated. Conclusion: Applied Neurosurgical Teleconsulting System has significantly improved acute neurosurgical patient care and has reduced transport expenses. Better availability of neurosurgical consultation has been achieved. The network is simple to used and has gained physician acceptance. It has to be emphasized that the creation and using of the system is relatively not expansive.


  11/40

  Tytuł oryginału: Przegląd urządzeń usprawniających leczenie kanałów korzeniowych.
  Autorzy: Kogut Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.66-68, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  12/40

  Tytuł oryginału: Cyfrowy analizator obrazu własnego projektu do ilościowego porównywania obrazów na drodze subtrakcji.
  Tytuł angielski: Digital image analyser for quantitative analysis by subtraction. Personal design.
  Autorzy: Kozakiewicz Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.81-88, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono pełną dokumentację oraz opis działania dostępnych narzędzi zawartych w programie własnego projektu, który jest przeznaczony do ilościowego porównywania zdjęć radiologicznych na drodze subtrakcji cyfrowej. Program Dental Studio cechuje łatwość stosowania narzędzi, analiza obrazu w czasie rzeczywistym, bezpośrednie przesyłanie aktualnych danych do wszystkich aktywnych algorytmów programu i integracja z platformą systemową Microsoft Windows.


  13/40

  Tytuł oryginału: Buszując w Internecie.
  Autorzy: Hawrot-Kawecka Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.58, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • informator


  14/40

  Tytuł oryginału: Wzmacniacz napięć bioelektrycznych.
  Tytuł angielski: Bioelectric amplifier.
  Autorzy: Pracki Tadeusz, Pracka Daria
  Źródło: Sen 2002: 2 (1) s.15-19, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób działania wzmacniaczy napięć bioelektrycznych z wyszczególnieniem wzmacniaczy polisomnograficznych stosowanych w badaniach nad snem. Opisano ich parametry elektryczne oraz wymagania, jakie muszą spełniać. Ponadto zaprezentowano autorski projekt wzmacniacza sygnałów bioelektrycznych oraz konstrukcję 8-kanałowego wzmacniacza polisomnograficznego wykonanego przez autora.

  Streszczenie angielskie: The mode of operation of bioelectric amplifiers, with emphasis on polisomnographic amplifiers, applied in sleep research is presented. The electric requirements for these amplifiers as well as parameters they must meet are described. Our own project for the amplifier of bioelectric signals and our own design for the 8-channel polisomnographic amplifier are also presented.


  15/40

  Tytuł oryginału: Narodowa ochrona zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003.
  Opracowanie edytorskie: Łapiński Mariusz (przedm.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.45-74
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca techniczna

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  16/40

  Tytuł oryginału: Triki laparoskopowe.
  Autorzy: Słojewski Marcin
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.79, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  17/40

  Tytuł oryginału: Budowa stabilizatora zewnętrznego Dynastab P (pięta) do leczenia wieloodłamowych złamań kości piętowej
  Autorzy: Karpiński Janusz, Deszczyński Jarosław, Mikusek Rafał, Ziółkowski Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.310-313, il., bibliogr. 19 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna


  18/40

  Tytuł oryginału: Badania połączeń adhezyjnych w endoprotezach stawu biodrowego
  Autorzy: Zimniak Joachim, Biliński Piotr J[acek]., Szymkowiak Edward, Gackowski Rafał
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.365-369, il., bibliogr. 20 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna


  19/40

  Tytuł oryginału: Aparatura diagnostyczna i terapeutyczna dla metody fotodynamicznej.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic system for photodynamic method.
  Autorzy: Kwaśny Mirosław
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.257-259, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Aparatura stosowana do fotodiagnostyki i terapii fotodynamicznej ma podstawowe znaczenie dla rozwoju metody i jej powszechnego wdrożenia. Monitoring dawki światła i stężenia uczulacza warunkują prawidłowe leczenie i chronią przed powtarzaniem zabiegów. W artykule przedstawiono aktualny poziom rozwoju fluorymetrycznych systemów diagnostycznych, a także źródeł światła - laserowych oraz niekoherentnych (non-coherent), stosowanych w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: Systems used in photodiagnostic and photodynamic therapy have basic meaning for developing of method and its common implant. Light dose monitoring and sensitizer's concentration are conditioning correct treatment and protecting from procedures' repetitons. The authors are presenting a current progress level of fluorometric diagnostic systems and light sources - laser and non-coherent - used in a clinical practice.


  20/40

  Tytuł oryginału: TRICOMED S.A. - Polska szkoła biomateriałów.
  Tytuł angielski: TRICOMED S.A. - Polish School of the Biomaterials.
  Autorzy: Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.3-12, il. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  21/40

  Tytuł oryginału: Robot w sercu.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.58-59
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w czasie zorganizowanego przez siebie II Sympozjum "Roboty Kardiochirurgiczne" przedstawiła raport dotyczący polskiego projektu robota kardiochirurgicznego RobIn Heart oraz zaprezentowała model jego działania. Gospodarzem sympozjum był prezes Rady Fundacji, prof. Zbigniew Religa wśród gości spotkaliśmy m.in. prof. Andrzeja Bochenka, autora pierwszej w Polsce operacji z użyciem robota oraz dr. Romualda Cichonia z ośrodka kardiologicznego w Dreźnie, światowego lidera pod względem liczby operacji z użyciem robotów.


  22/40

  Tytuł oryginału: Real-time 3D ultrasound imaging using laser-induced breakdown.
  Autorzy: Yasumuro Yoshihiro, Oshiro Osamu, Chihara Kunihiro, Doi Motonori, Sugiura Tadao, Kawada Satoshi
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.3-16, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this paper we propose a new framework of ultrasonic (US) three-dimensional (3D) imaging, introducing laser-induced breakdown (LIB) as an acoustic source. LIB is a phenomenon in which substances transformed to plasma by a pulsed laser beam. LIB exposively emits a variety of energies such as heat, light and sound that also includes pulsed ultrasound. Emitted US waves have suitable characteristics for instantenous US imaging in terms of low directively to enable a wide view and sharply pulsed waves to enhance the resolution. Utilizing these characteristics, we attempt to apply the synthetic aperture method for frontal 3D imaging in a real-time process. Experimental results show that even sparsely arrayed sensors allow a wider frontal view than that can be achieved in the case using existing transducer devices.


  23/40

  Tytuł oryginału: In vitro evaluating system for prosthetic heart valves in a case of the Jyros valve.
  Autorzy: Fujimoto T., Tsutsumi Y., Shiraishi Y., Iwasaki K., Yoshida M., Umezu M., Begg J., Woodard J.
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.41-46, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Jyros valve has unique hydrodynamic characteristics comparing with other types of valves. In this study, precise hydrodynamic characteristcs of the valve were examined uisng a mock circulatory system, which we have developed. Further, the influence of leaflet rotation in the Jyros on hemolysis was evaluated. As a result, the valve rotation is shown to reduce flow resistance under the ratational flow condition which was produced by a spiral vortex pump. However, hemolysis was not revealed to be reduced by the Jyros.


  24/40

  Tytuł oryginału: Remote health monitoring system for the elderly living alone.
  Autorzy: Ohta Shigeru, Shinagawa Yoshimitsu, Tanikawa Tomohiro, Nakamoto Hiroshi
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.123-134, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We have recently developed a health monitoring system for the elderly living alone. We monitored their in-house movements without restricting. We placed pyroelectric infrared sensors in each room of their houses so that monitoring will last longer easily. The secondary purpose of this system is to reduce anxiety of both the elderly and their family members living separately. Subjects of either sex were four inall an in their eighties. Continuous monitoring was performed for 40 months. We found that each one had his/her specific pattern of in-house movements. Therefore, we were able to estimate their health condition by checking the staying periods at specific rooms such as a lavatory or amount of exercise comparing with the previous data statistically. If there is an abnormal result after analysis, we have to inform the family of the incident. Final decision should be made by his/her family, not by automatically relying on the computer software. After inquiring with the subject or his/her neighbours by telephone, family members amy call an ambulance, if necessary.


  25/40

  Tytuł oryginału: Historia endoskopii - przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Koszowski Rafał
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.3-7, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna


  26/40

  Tytuł oryginału: Simultaneous virtual representation of both vascular and neural tissue within the subarachnoid space of the basal cistern - technical note.
  Autorzy: Freudenstein Dirk, Wagner Alexandra, Grvit ™zlem, Bartz Dirk, Duffner Frank
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.MT153-MT158, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The representation of different anatomical structures requires varying imaging modalities and protocols. By mental composition of single-slice images, a three-dimensional (3D) impression can be achieved. However, this presupposes an outstanding imagination and is subject to inaccuracies. The use of an interactive and multi-modal planning system which represents different data sets in one single virtual environment holds promise to facilitate and improve neurosurgical decision-making. The authors report the clinical application of a self-developed virtual planning system in a case of trigeminal neuralgia due to an ectatic basilar artery. Material/Methods: We modified our virtual planning system (VIVENDI), to achieve a virtual representation of the basal cistern illustrating both vascular and neuronal information. After conducting several experiments to determine an appropriate scanning protocol, we matched the data achieved by magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance angiography (MRA). Results: The system provides the vascular topography combined with information on the anatomical structure of the subarachnoid space. To illustrate the clinical usefulness of this planning approach, the authors present a case of trigeminal neuralgia caused by an ectatic basilar artery. Pre-operatively, the virtual representation returned accurate information on the anatomical configuration of the cerebellopontine angle and the course of the ectatic vessel. This information was confirmed during surgery...


  27/40

  Tytuł oryginału: Simple telemetry system for ECG recording.
  Autorzy: Pietraszek Stanisław, Chwiedoruk Sebastian
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.193-198, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This work presents a simple telemetry system that provides possibility of local heart rate monitoring and transmission of ECG signals to a PC computer via an infrared data link within the distance of few meters. The proposed telemetry system consists of a patient unit (ECG amplifier, A/D converter, infrared transmitter), and a PC unit (infrared receiver, serial RS232 link and software). Amplifield ECG signal is sampled 250 times per second, and a 10-bit A/D conversion is performed by a microcontroller PIC16F877, the main part of the microcontroller program is connected to a QRS detector. Digital filters are matched to an average QRS during sinus rhythm from a well known pass-band filter with a center frequency of 16.7 Hz and Q factor of 4.7. The heart rate (HR) is computed as an average of 4 from 7 last detected R-R intervals, where two shortest and one longest interval are rejected. The above alghoritms provide high quality recording of ECG signal during rest and exercise.


  28/40

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.


  29/40

  Tytuł oryginału: An artificial signal source for evoked potentials data recording systems.
  Autorzy: Pietraszek Stanisław, Łatkowski Jacek
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.225-230, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The quality of recorded Brain Stem Auditory Evoked Responses (BAERS) greatly depends on many factors such as potential characteristic, skin preparation, and level of background noise. That is why three is a need of a stable source of a BAERS signal with a priori known signal to noise ratio (SNR). The paper describes an acoustical triggered signal source of Brain Stem Auditory Evoked Potentials, called an EP generator that imitates the real investigation with the patient. The main concept to similar to the arbitrary waveform generator where signal is playedback from memory. The heart of the EP generator is trigerred D/A converter that after click produces, one of ten patterns stored in the data memory. Noise may be added to pattern signal with a defined SNR in the range of 8 to 60 dB. Application of the proposed EP generator is similar to the examination of the patient and can significantly improve testing the quality of BAERS data recording systems.


  30/40

  Tytuł oryginału: Glucose monitor reader for visually impaired diabetics patients.
  Autorzy: Pietraszek Tadeusz
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.245-249, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper describes the project in which visually impaired diabetics can operate a blood glucose monitor. This can be done with the help of a device reading aloud all messages (including glucose levels), displayed on a LCD screen. The reader contains a microprocessor, a EPROM memory, a D/A converter and a loudspeaker with an amplifier. Most of the messages are recorded as a whole, and is played directly from the memory, while the rest are synthesised - spelled letter by letter. All the numeric values are red correctly up to 999. At present the device connects to OneTuch and reads Polish messages. Thanks to the software, the process of creating/updating a memory image is quick and easy. Very little work is required to change it to other languages. The product is adapted to OneTouh glucose monitor, which was chosen as the best device for this purpose. In the future, by co-operting with manufacturers, other reader interfaces can be developed.


  31/40

  Tytuł oryginału: Indywidualne generatory aerozoli.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.64-65, bibliogr. 7 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/40

  Tytuł oryginału: Protokół Montrealski - strategia wdrażania.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.66-67 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna


  33/40

  Tytuł oryginału: Program komputerowy do oceny regionalnych zaburzeń perfuzji płuc.
  Tytuł angielski: Computer program for regional assessment of lung perfusion defects. P. 1: Construction of the algorithm.
  Autorzy: Stefaniak Bogusław
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.211-219, il., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Wstęp: Diagnostyka izotopowa płuc jest bardzo cenna, gdyż uzupełnia badania ujawniajace jedynie budowę morfologiczną płuc lub umożliwiające określenie ich globalnej funkcji, o ilościową ocenę regionalnego rozmieszczenia w nich funkcji fizjologicznych. Niezbędnym narzędziem w takiej ocenie jest metoda pozwalająca ilościowo oszacować regionalne rozmieszczenie ubytku funkcji płuc na podstawie uzyskanego scyntygramu. Materiał i metoda: Do ilościowego oszacowania defektów perfuzji płuc opracowano program komputerowy oparty na metodzie porównywania scyntygramów transformowanych do koła z obrazem odniesienia - średnią normą. Wnioski: Sposób konstrukcji programu daje możliwość obiektywnej ilościowej oceny perfuzji płuc, jak i prezentacji graficznej rozmieszczenia jej defektów.

  Streszczenie angielskie: Introduction: The unquestionable value of nuclear medicine procedures applied in lung diagnostics results to great extent from the ability of these methods to assess non-invasively regional distribution of pulmonary function. A suitable method for quantitative evaluation of pulmonary perfusion scintigraphy should be considered an important tool, unavoidable to fulfil all necessary requirements in clicnical practice. Material and methods: To assess quantitatively lung perfusion defects, a dedicated computer program has been constructed based on a comparison of patients scintigrams converted into circle with a reference circular image presenting distribution of normal mean activity values. Conclusion: The proposed program enables objective and quantitative evaluation of regional lung perfusion, with graphical presentation of local blood flow defects in form of parametric images.


  34/40

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne chorób sfery psychicznej.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of mental disorders.
  Autorzy: Harat Marek, Rudaś Marcin
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.793-804, bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Aim: The surgical treatment of mental disorders - the authores present the neuroanatomical base of stereotactic operations on the limbic system in patients with the mental disorders. Method: Four main procedures are discussed: anterior cinguotomy, anterior capsulotomy, subcaudate tractotomy, limbic leucotomy. Results: On the ground of available literature the authores present the results of these operations which are performed with the use of stereotactic equipment guided by MRI and CT. In this article the indications for different surgical procedures are presented and refer mainly to depression, obsessive-compulsive disorder and anxiety. The authores present the principles of qualification and the exclusion criteria of the patients in the countries in which these kinds of operations are performed.


  35/40

  Tytuł oryginału: Application of pylon radon daughter standard for calibration of radiometers.
  Autorzy: Chruścielewski Wojciech, Olszewski Jerzy, Bogusz Małgorzata
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.401-404, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca techniczna

  Streszczenie angielskie: Radiometers for measurements of radon daughter potential energy used in the surveillance of the work environment need a systematic calibration. This paper presents how a commercially available device produced by the Pylon Company can be applied. This device allows to produce, simply and directly, standard sources of radon daughters, corresponding with the energy, geometry and properties of radiation originated from an air sample. The calibration yielded the resutls that proved to be in agreement with those obtained previously by means of radon chamber.


  36/40

  Tytuł oryginału: Ciśnieniomierze.
  Autorzy: Tukaj Dorota
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.26, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  37/40

  Tytuł oryginału: Kontrola jakości aparatury do pomiarów promieniowania ç.
  Autorzy: Surma Marian J.
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 supl. s.19-44, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca techniczna


  38/40

  Tytuł oryginału: Kontrola jakości planarnych kamer scyntylacyjnych.
  Autorzy: Płachcińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 supl. s.45-72, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna


  39/40

  Tytuł oryginału: Usunięcie torbieli nerki.
  Autorzy: Jarzemski Piotr, Listopadzki Sławomir
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.73-74, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/40

  Tytuł oryginału: Głowice do ultrasonografii przezodbytniczej stercza.
  Autorzy: Zinka Wiesław, Ryckiewicz Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.75-76, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  stosując format: