Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRACA DOŚWIADCZALNA
Liczba odnalezionych rekordów: 1447Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1447

Tytuł oryginału: Receptory Fcç w łożysku ludzkim : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Mikulska Joanna E.; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Zakład Immunochemii we Wrocławiu
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 2002, 116 s. : il., tab., bibliogr. s. 88-116, 24 cm.
Sygnatura GBL: 743,114

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  2/1447

  Tytuł oryginału: Antiaggregatory activity of hypoglycaemic sulphonylureas.
  Autorzy: Siluk D., Kaliszan R., Haber P., Petrusewicz J., Brzozowski Z., Sut G.
  Źródło: Diabetologia 2002: 45 (7) s.1034-1037, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 312,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. Vascular complications observed in diabetes are often related to altered platelet functions. The most widely used hypoglycaemic drugs for treating Type II (non-insulin-dependent) diabetes mellitus are sulphonylurea derivatives. The purposes of this study were to evaluate the inhibitory effects of hypoglycaemic agents on platelet aggregation, to measure their lipophilicity and identify their structural parameters which assess their antiaggregatory activity. Methods. An antiaggregatory test in vitro was carried out for 13 sulphonylurea derivatives. Aggregation of platelets, incubated with the agents at concentrations varying from 7.5 to 480 ćmol/l, was induced by 10 ćmol/l ADP. Drug lipophilicity parameter, log kw, was measured by gradient HPLC and the agents were subjected to molecular modelling. Results. The most pronounced inhibition of platelet aggregation was by glimepiride, gliclazide, gliquidone, glibenclamide and compound 2A. The IC25 values were 15.9, 18.6, 20.4, 28.5 and 34.7 ćmol/l, respectively. Quantitative structure-activity relationships indicate that antiaggregatory activity is mainly affected by electronic and not by lipophilic properties of the agents. Conclusion/interpretation. Glimepiride appeared to be a more potent ADP-induced platelet aggregation inhibitor in vitro than gliclazide. Antiaggregatory activity was shown for gliquidone and confirmed for glibenclamide. The QSAR analysis supports the hypothesis of a free radical mechanism of action of sulphonylurea derivatives previously suggested for gliclazide.


  3/1447

  Tytuł oryginału: Technika tubulizacji nerwów obwodowych jako metoda pomostowania ubytków pni nerwów - badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Tubulization technique as a reconstructive method in peripheral nerve lesions-electrophysiological study.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Rafał, Drozdowski Wiesław, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.23-36, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano przydatność metody tubulizacji w rekonstrukcji uszkodzonego pnia nerwu kulszowego szczura. Doświadczenia przeprowadzono na lewych kończynach dolnych 54 szczurów rasy Wistar, o wadze ciała 200-250 g. podzielonych na 3 grupy. W pierwszej grupie zwierząt w nerwie kulszowym szczura wytwarzano ubytek wielkości 17 mm, kikut dalszy nerwu łączono z kikutem bliższym tubulą o takiej samej długości (17 mm). W drugiej grupie zwierząt wytworzony w nerwie kulszowym ubytek długości 19 mm zastępowano tubulą długości 19 mm z fragmentem nerwu kulszowego w połowie jej długości (19+N). W trzeciej grupie z nerwu kulszowego resekowano fragment długości 9 mm a kikut bliższy zespalano z dalszym kikutem tubulą długości 9 mm. Prawych kończyn zwierząt nie operowano - zdrowa grupa kontrolna. Procesy regeneracji nerwu kulszowego (po upływie 1, 3 i 6 miesięcy) oceniano na podstawie analizy chodu szczura (współczynnik nerwu kulszowego wg Medinaceli) oraz badań elektroneurograficznych. Uzyskane wyniki poddawano analizie statystycznej na podstawie testów Mann Witney U. Po upływie 3 miesięcy współczynnik regeneracji nerwu kulszowego w II grupie zwierząt wzrósł do wartości -58 (42 proc. powrotu), w III grupie zwiększył się do wartości -51 (49 proc. powrotu), podczas gdy w I grupie wzrósł nieznacznie do wartości -92 (8 proc. powrotu). Mniej dynamicznie wzrastał wskaźnik regeneracji nerwu od 3 do 6 miesiąca obserwacji. W pierwszym miesiącu obserwacji w badaniu elektroneurograficznym nie ...

  Streszczenie angielskie: In this study a defect created in the rat sciatic nerve was treated by the tubulization technique. The left sciatic nerves of 54 rats weighing aproximately 200-250 g were operated on. The animals were divided into 3 groups. In the first group, a sciatic nerve gap (17 mm in length) was bridged by an empty tube (length-17 mm). In the second group, a sciatic nerve gap (19 mm) was bridged by a tube containing a short 2 mm interposed nerve segment in the middle of the tube (19 mm+N). In the third group, a 9 mm nerve gap was bridged by a 9 mm empty conduit. The rats' right hind limbs were not operated on (healthy controls). Regeneration processes were evaluated after 1, 3 and 6 months on the basis of walking track analysis (sciatic functional index in the Medinacelli method) and electroneurographic examination. The assessments were statistically analysed using the Mann-Witney U test. After 3 months the sciatic functional index (SFI) values recovered to -58 (42 p.c. recovery) in the second group, to -51 (49 p.c. recovery) in the third group, whereas only to -92 (8 p.c. recovery) in the first group. Between the 3rd and 6th months, the SFI values did not recover so rapidly. After one month, in the first group the electroneurographic examination revealed no response. The latency at that time in the III group was statistically significantly higher than in the II group. After three months, evoked potentials were polyphasic with decreased amplitude and increased latency. There ...


  4/1447

  Tytuł oryginału: Doświadczalna rekonstrukcja rozległych uszkodzeń stawowych metodą "composite grafts" - złożonych przeszczepów autologicznych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym Co-Cr-Mo.
  Tytuł angielski: Experimental reconstruction of massive osteochondral defects by composite graft-autological grafts with porous Co-Cr-Mo.
  Autorzy: Dołżyński Maciej, Jancewicz Piotr, Zimnoch Lech
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.37-42, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali możliwości uzupełniania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych wszczepem biodostępnym Co-Cr-Mo z jednoczesnym odtworzeniem powierzchni stawowej. Badania przeprowadzono na 10 królikach, podzielonych na 3 grupy. W grupie I ubytek kostny wypełniano wszczepem, który pokryto łatą okostnej. W grupie II wszczep pokrywano przeszczepem kości gąbczastej, zaś w III wszczep pokrywano przeszczepem chrzęstno-kostnym. Uzyskane wyniki oceniano makroskopowo, mechanicznie i histopatologicznie. We wszystkich grupach uzyskano dobrą integrację wszczepu Co-Cr-Mo z tkanką kostną. Najlepsze odtworzenie powierzchni stawowej uzyskano w grupie III.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed treatment efficacy of deep osteochondral defects with Co-Cr-Mo implant and successive repairs of articular cartillage. The study was undertaken on 10 rabbits divided into 3 groups. In 1st group bone defect was filled with Co-Cr-Mo implant graft and periosteal flap. In 3rd group implant was covered with osteochondral graft. Results were evaluated by macroscopic, mechanical and microscopic examinations. In all groups authors observed good integration Co-Cr-Mo implant with bone. The best reconstruction of articular surface was observed in 3rd group.


  5/1447

  Tytuł oryginału: Isradypina - antagonista wapnia, jej oddziaływanie na podwyższony doświadczalnie opór naczyń płodowo-łożyskowych.
  Tytuł angielski: Isradipin - calcium antagonist. Influence on increased perfusion pressure of human fetoplacental vessels in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Kwaśniewska Anna, Rogowska Wanda, Semczuk Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • ciąża


  6/1447

  Tytuł oryginału: Assessment of long-term effects of exposure to toluene based on the analysis of selected behavioral responses with particular reference to the ability to trigger behavioral hypersensitivity in rats.
  Autorzy: Wiaderna Dorota, Tomas Tadeusz
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.239-245, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Toluene is a major component of numerous commercial organic solvent formulations. It is often listed among the chemicals capable of producing the organic solvent syndrome and a neurobehavioral hypersensitivity condition. The hypersensitivity condition (continued long-term intensification of some behavioral reactions in response to pharmacological or environmental stressor) is usually associated with the increased tonus of the functional dopaminergic system. The aim of our current research was to determine whether, under conditions of inhalation exposure, toluene can produce long-term behavioral changes or modify the intensity of the behavioral response to apomorphine, a dopaminergic receptor agonist. In our experiment, male rats were exposed to 25, 100 and 250 ppm toluene for 4 weeks (5 days/week, 6h/day). The following behaviors were tested: finding water in a radial maze; open field motor activity; acquiring the conditional response of passive avoidance; sensitivity to a thermal pain stimulus (hot plate test) and changes in this sensitivity caused by stress; and acquiring the conditional response of two-directional active avoidance. The behavioral response to apomorphine, i.e. the increased spontaneous locomotor activity, was assessed on day 10 after the termination of the exposure in the rotary drum test. In the behavioral experiment, significant differences between groups were recorded only for hot plate test; in the 100 and 250 ppm rats, electric-shock-related anxiety response was stronger than in the control group. In the experiment using pharmacological provocation...


  7/1447

  Tytuł oryginału: Dosimetric verification of dose distributions calculated for Co-60 beams with individual compensation filters.
  Autorzy: Perczak Aneta, Kukołowicz Paweł, Bulski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.49-61, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The compensating filters used in radiotherapy modify dose distribution in the entire field of the radiation beam, no matter what is the shape of the surface of the body. The determination of the shape of the compensator in a given clinical siluation calls for the use of advanced software tools. Modern treatment planning systems provide necessary modules needed to calculate the shapes of the compensation filters. Reliable use of these systems requires verification of such calculations. In this study, in order to evaluate the accuracy of the calculations, the dose distributions for Co-60 beams modified by the compensators, calculated by the computer system TMS-Helax were verified by comparing them with the measured dose distributions.


  8/1447

  Tytuł oryginału: Acylowanie nukleozydów i acyklonukleozydów pirymidynowych - wykorzystanie katalicznych właściwości lipaz : praca doktorska
  Autorzy: Kołodziejska Renata, Dramiński Marcin (promot.).; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera Katedra i Zakład Chemii Ogólnej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 140, 5 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23020

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  9/1447

  Tytuł oryginału: Complementary functions of the antiapoptotic protein A1 and serine/threonine kinase pim-1 in the BCR/ABL-mediated leukemogenesis.
  Autorzy: Nieborowska-Skorska Małgorzata, Hoser Grażyna, Kossev Plamen, Wasik Mariusz A., Skorski Tomasz
  Źródło: Blood 2002: 99 (12) s.4531-4539, il., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 301,770

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: BCR/ABL oncogenic tyrosine kinase activates STAT5, which plays an important role in leukemogenesis. The downstream effectors of the BCR/ABL- STAT5 pathway remain poorly defined. We show here that expression of the antiapoptic protein A1, a member of the Bcl-2 family, and the serine/threonine kinase pim-1 are enhanced by CRB/ABL. This up-regulation requires activation of STAT5 by the signaling from SH3 + SH2 domains of the BCR/ABL. Enhanced expression of A1 and pim-1 played a key role in the BCR/ABL-mediated cell protection from apoptosis. In addition, pim-1 promoted proliferation of the BCR/ABL-transformed cells. Both A1 and pim-1 were required to induce interleukin 3-independent cell growth, inhibit activation of caspase 3, and stimulate cell cycle progression. Moreover, simultaneous up-regulation of both A1 and pim-1 was essential for in vitro transformation and in vivo leukemogenesis mediated by BCR/ABL. These data indicate that induction of A1 and pim-1 expression may play a critical role in the BCR/ABL - depenendent transformation.


  10/1447

  Tytuł oryginału: Badanie procesu opadu krwi metodami optycznymi : praca doktorska
  Autorzy: Kowalińska Ewa, Grzegorzewski Bronisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofizyki w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [4], IV, 72 k. : il., tab., bibliogr. k. 67-72, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/22970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  11/1447

  Tytuł oryginału: Badania nad ekspresją genu DAZ w regulacji procesu spermatogenezy: praca doktorska
  Autorzy: Ciesielski Marek, Warchoł Jerzy B. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Radiobiologii i Biologii Komórki w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 66 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/22390

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro


  12/1447

  Tytuł oryginału: Inhibition of alkaline phosphatase activity of boar semen by pentoxifylline, caffeine, and theophylline.
  Autorzy: Głogowski Jan, Danforth Douglas R., Ciereszko Andrzej
  Źródło: J. Androl. 2002: 23 (6) s.783-792, il., bibliogr. s. 790-792
  Sygnatura GBL: 313,131

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Methyl xanthines have been used frequently as additives to sperm suspensions in order to improve sper characteristics. The mechanism of action on spermatozoa is generally assumed to be inhibition of sperm phospodiesterase activity, resulting in elevation of complementary adenosine monophosphate levels in spermatozoa. The present study was designed to examine the effect of methyl xanthines (pentoxifylline, caffeine, and theophylline) on another important enzyme system, alkaline phosphatase, in boar seminal plasma and spermatozoa. Inhibition of sperm alkaline phosphatase could be distinguished from that of seminal plasma by a paradoxical stimulation by pentoxifylline at lower pH values in spermatozoa. Among the three methyl xanthines, theophylline exhibited the most dramatic inhibition of alkaline phosphatase activity and substrate inhibition was observed with increasing concentrations. Each methyl xanthine had a different action on alkaline phosphatase activity at lower pH; theophylline showed the highest inhibition, caffeine inhibition was not related to pH, and pentoxifylline did not inhibit alkaline phosphatase of seminal plasma and, in fact, it stimulated its activity (or that of a phosphatase with lower pH optimum) in spermatozoa. These results indicate another possible mechanism of action of methyl xanthines on sperm and are in agreement with data indicating that methyl xanthines are not specific inhibitors of sperm phosphodiesterase, because clearly, they inhibit alkaline phosphatase activity as well.


  13/1447

  Tytuł oryginału: Rola enkefalin i enkefalinaz w patogenezie powikłań cholestazy u dzieci : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Janas Roman; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, BIURO GAMMA 2002, 104 s. : il., tab., bibliogr. 184 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • dzieci 13-18 r.ż.


  14/1447

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem mechanizmów immunoregulacyjnych u chorych z boreliozą z Lyme : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Zajkowska Joanna Maria; Akademia Medyczna Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 190 s., [2] s. tabl. : il., tab., bibliogr. 345 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,077

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  15/1447

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa insulinooporności : wybrane zagadnienia patogenetyczne i terapeutyczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kowalska Irina; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 24, [45] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  16/1447

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty heterogenności reumatoidalnego zapalenia stawów : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian; Akademia Medyczna Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, [3], 16, [55] k. wiele liczb. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 802,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  17/1447

  Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N'(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of antimicrobial activity of 1-methyl N'(hydroxymethyl nicotinamide chloride) - preliminary results.
  Autorzy: Adamiec Maciej, Ciebiada Ireneusz, Korczak-Kozakiewicz Ewa, Denys Andrzej, Adamus Jan, Gębicki Jerzy
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.134-136, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  18/1447

  Tytuł oryginału: Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus spp. na wybrane środki dezynfekcyjne.
  Tytuł angielski: Susceptibility of clinical Enterococcus spp. strains.
  Autorzy: Długaszewska Jolanta, Muszyński Zygmunt, Kuch Alicja
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.140-142, tab., bibliogr. 3 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  19/1447

  Tytuł oryginału: Indukowana syntaza tlenku azotu w bólu przedłużonym : nasilanie czy hamowanie hiperalgezji? : praca doktorska
  Autorzy: Budziński Marcin, Gumułka St. W. (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 205 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21461

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  20/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na nieenzymatyczną glikację białek w doświadczalnej cukrzycy aloksanowej : [praca doktorska]
  Autorzy: Olszewski Jan, [Mrozikiewicz Aleksander (promot.]).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytu Kardiologii, zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu]
  Źródło: [2002?], [5], 51 k., [39] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  21/1447

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością lasera erbowego LE-70 w chirurgii zaćmy : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewicz Piotr, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: [2002], 127 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19950

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro


  22/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ ciepłej kardioplegii z krwią i kardioplegii krystaloidowej na funkcję mechaniczną i metaboliczną uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Przybylski Roman, Religa Zbigniew (promot.).; Human Biology Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Izrael i Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Instytut Kardiologiczny [w Warszawie]
  Źródło: [2002], [2], 85 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20379

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  23/1447

  Tytuł oryginału: Detection of enterotoxigenic Clostridium perfringens with a duplex PCR.
  Autorzy: Augustynowicz E[wa], Gzyl A., Ślusarczyk J.
  Źródło: J. Med. Microbiol. 2002: 51 (2) s.169-172, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 305,350

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two sets of primers sedigned to detect Clostridium perfringens phospholipase C (plc) and enterotoxin (cpe) genes in a single PCR reaction were applied to a collection of 64 predominantly food poisoning-related C. perfringens isolates. In-vitro enterotoxin synthesis was tested serologically after inducing sporulation. Of the 64 isolates, 26 were clearly enterotoxigenic: 16 were classified as potentially enterotoxigenic only as serological testing did not confirm enterotoxin production, Duplex PCR for diagnosis of enteroxigenic C. perfringens from vegetative cultures can be a useful tool as fresh isolates often sporulate poorly or not all, giving rise to the possibility of false negative results by serological analysis.


  24/1447

  Tytuł oryginału: Free radicals-mediated induction of oxidized DNA bases and DNA-protein cross-links by nickel chloride.
  Autorzy: Woźniak Katarzyna, Błasiak Janusz
  Źródło: Mutat. Res 2002: 514 (1/2) s.233-243, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Using the comet assay, we showed that nickel chloride at 250-1000 ćM induced DNA damage in human lymphocytes, measured as the change in comet tail moment, which increased with concentration up to 500 ćM and then decreased. Observed increase might follow from the induction of strand breaks or/and alkali-labile sites (ALS) by nickel, whereas decrease from its induction of DNA-DNA and/or DNA-protein cross-links. Proteinase K caused an increase in the tail moment, suggesting that nickel chloride at 1000 ćM might cross-link DNA with nuclear proteins. Lymphocytes exposed to NiCl2 and treated with enzymes recognizing oxidized and alkylate bases: endonuclease III (Endo III), formamidopyrimidine-DNA glycosylase (Fpg) and 3-methyladenine-DNA glycosylase II (AlkA), dusplayed greated extent of DNA damege than those not treated with these enzymes, indicating the induction of oxidized and alkylated bases by nickel. The incubation of lymphocytes with spin traps, 5,5-dimethyl-pyrroline N-oxide (DMPO) and PBN decreased the extent of DNA damage which might follow from the production of free radicals by nickel. The pre-treatment with Vitamin C at 10 ćM and Vitamin E at 25 ćM decreased the tail moment of the cells exposed to CiCl2 at the concentrations of the metal causing strand breaks or/and ALS. The results obtained suggest that free radicals may be involved in the formation of strand breaks or/and ALS in DNA as well as DNA-protein cross-links induced by NiCl2. Nickel chloride can also alkulate DNA bases. Our results support thesis on multiple, free radicals-based genotoxicity pathways of nickel.


  25/1447

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  26/1447

  Tytuł oryginału: Effects of oestrogen deprivation on interleukin-6 production by peripheral blood mononuclear cells of postmenopausal women.
  Autorzy: Rachoń D., Myśliwska J., Suchecka-Rachoń K., Więckiewicz J.
  Źródło: J. Endocrinol. 2002: 172 (2) s.387-395, il., tab., bibliogr. s. 393-395
  Sygnatura GBL: 310,833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Various hormones can influence the expression of interleukin-6 (IL-6) and oestrogens are the most extensively studied. There is, however, controversy about the nature of the IL-6 secreted by human cells and its regulation by 17á-oestradiol. The aim of this work was to clarify whether oestrogen deprivation after menopause may contribute to an enhanced IL-6 production by peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in postmenopausal women. Twenty-two healthy postmenopausal women, age range 45-63 years with clinical symptoms of oestrogen deficiency were enrolled in the study. The control group consisted of 16 healthy young women, age range 22-31 years, with regular menses and who were not taking oral contraceptives. Levels of IL-6 in the sera and PBMC culture supernatants were measured by the biological B9 cell-proliferation assay and expression of the IL-6 gene in non-stiulated PBMC was detected by RT-PCR. The effect of 17á-oestradiol on spontaneous IL-6 production by the PBMC of postmenopausal women was also studied in vitro and in vivo. Seventeen out of the twenty-two postmenopausal women were given hormonal replacement therapy of 50 ćg 17á-oestradiol/day transdermally and the spontaneous production of IL-6 by the PBMC was analysed after 6 and 12 months of treatment. The postmenopausal women had significantly higher serum levels of IL-6 than the young controls. The spontaneous production of IL-6 by non-stimulated PBMC into the culture supernatants was also significantly higher in the postmenopausal women compared with the young...


  27/1447

  Tytuł oryginału: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu.
  Tytuł angielski: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasms.
  Autorzy: Gajewicz Witold, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zaprezentowanie możliwości 1H MRS techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu. Badania wykonano u 10 zdrowych ochotników i 5 chorych z podejrzeniem nowotworu mózgu przy pomocy 1,5 T skatnera RM. U każdego z pacjentów wykonywano najpierw badanie RM mózgowia, a następnie 1H MRS w sekwencji CSI SE 135 i dodatkowo SVS STEAM 20. Dane analizowano w postaci spektrów dla poszczególnych voxeli, jako mapy metabolitów i spektralne. W 14 przypadkach możliwe było utworzenie obrazu spektroskopowego - mapy metabolitów i spektralnej. U 1 pacjenta z nowotworem spektra nie były czytelne ze względu na artefakty ruchowe. U zdrowych ochotników możliwa była równoczesna ocena zawartości metabolitów w istocie białej i szarej w wielu objętościach zainteresowania. W wypadku zmian nowotworowych obraz spektroskopowy, na podstawie stężeń wybranej substancji, pozwalał na uwidocznienie guza i jego heterogennej struktury, a analiza spektrum pozwoliła na rozpoznanie rodzaju zmiany, które potwierdzono badaniem histopatologiczny. O przydatności 1H MRS techniką CSI w diagnostyce nowotworów mózgu decydują następjące czynniki: większość tkanki guza może być pokryta licznymi obszarami zainteresowania, możliwe jest uwidocznienie heterogennej struktury guza, dane spektralne są mniej zależne od wcześniejszego wyboru pojedynczego obszaru zainteresowania przez badającego. Długi czas badania może być wniektórych przypadkach ograniczeniem metody.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the possibilities of 1H MRS with CSI technique in performing the metabolite maps and evaluation of the brain neoplasms. We examined 10 healthy volunteers and 5 patietns suspected of brain neoplasms using 1,5 T MR scanner. In each patient we first performed brain MRI. After obtaining the MR images in both groups 1H MRS was perfomed using CSI SE 135 and SVS STEAM 20 sequences. The obtained data were analysed as single spectra for consecutive voxels, metabolite maps and spectral maps. The authors obtained clear spectra and performed metabolite maps and spectral maps in 14 cases. In one case examination was inadequate because of movement artifacts. In healthy volunteers it was possible to observe metabolite contents within brain white and gray matter in multiple volumes of interest simultaneously. In the neoplasm cases the spectroscopic image performed on the basis of concentrations of a chosen metabolite enabled to visualize the tumors' heterogeneity. Analysis of the spectra from the chosen voxels enabled identification of the tumor type confirmed later by pathology. 1H MRS CSI is a useful tool in the evaluation of brain tumors because: most of the tumor tissue can be covered by multiple voxels, tumor heterogeneity can be assessed, measurements are less biased by the pre-selection of the volume(s) of interest by the operator. The risk of movement artifacts connected with long acquisition time can be the limitation of the method.


  28/1447

  Tytuł oryginału: A new type of mixed anhydride and its applications to the synthesis of 7-substituted 8-chloro-5,5-dioxoimidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazines with in vitro antitumor activity.
  Autorzy: Brzozowski Zdzisław, Sączewski Franciszek
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (2) s.430-437, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A new series of 8-chloro-5,5-dioximidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazine derivatives 8-25 with heteroaryloxycarbonyl or heteroarylcarbamoyl substituents at position 7 have been synthesized as potential antitumor agents. In this procedure a novel type of mixed anhydride 7 was prepared from 8-chloro-5,5-dioxoimidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazine-7-carboxylic acid 6 and methanesulfonyl chloride, which in turn was condensed either with heteroarylamines or heteroarylhydroxy compounds. All the compounds prepared were screened at the National Cancer Institute (NCI) for their activities against a panel of 60 tumor cell lines, and relationships between structure and antitumor activity in vitro are discussed. The amides 8, 10, 12, 13, 21, and ester 25 were inactive, whereas the other compounds exhibited rather moderate activity against one or more human tumor cell lines. The prominent compound with remarkable activity (log GI50 -8) and selectivity for the leukemia HL-60(TB) cell line was 2-methyl-8quinolyl 8-chloro-5,5-dioximidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazine-7-carboxylate 24.


  29/1447

  Tytuł oryginału: Inhibition of N-methyl-D-aspartic acid-nitric oxide synthase in rat hippocampal slices by ethanol. Evidence for the involvement of tetrahydrobiopterin but not lipid peroxidation.
  Autorzy: Czapski Grzegorz A., Sun Grace Y., Strosznajder Joanna B.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.3-9, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The ionotropic glutamatergic receptor system, especially the subtype mediated by N-methyl-D-aspartic acid (NMDA), is known to exhibit special sensitivity to the effect of ethanol. This is due partly to the ability of ethanol to modulate the production of nitric oxide through the NMDA-nitric oxide synthase (NOS) pathway. In this study, we examined the effects of ethanol on basal and NMDA-stimulated NOS activity in rat hippocampal slices by measuring the conversion of [**14C]-arginine into [**14C]-citrulline in an incubation system containing the necessary cofactors. Stimulation of hippocampal slices with NMDA (100 ćM) enhanced NOS activity by 43 p.c. (n = 12). Although ethanol did not alter NOS activity when added to the incubation system during NMDA stimulation, it dose-dependently inhibited NMDA-NOS activity when added to the slices during the 90-min preincubation period. Further assay of NOS activity with brain cytosolic fraction indicated an inhibitory effect of ethanol (200 mM) when the assay was carried out in the absence of exogenous tetrahydrobiopterin (BH4), a redox-active cofactor for NOS. Incubation of brain homogenates resulted in a time-dependent increase in the levels of lipid peroxidation products, but ethanol did not further enhance these products. Taken together, these results providence evidence for the role of BH4 but not oxidative stress in the inhibitory effect of ethanol on NMDA-NOS activity in rat hippocampal slices.


  30/1447

  Tytuł oryginału: Angiogenesis inhibitors specific for methionine aminopeptidase 2 as drugs for malaria and Leishmaniasis.
  Autorzy: Zhang Peng, Nicholson Diarmuid E., Bujnicki Janusz M., Su Xinzhuan, Brendle James J., Ferdig Michael, Kyle Dennis E., Milhous Wilbur K., Chiang Peter K.
  Źródło: J. Biomed. Sci. 2002: 9 (1) s.34-40, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,488

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Methionine aminopeptidase 2(MetAP2) is responsible for the hydrolysis of the initiator methionine molecule from the majority of newly synthesized proteins. We have cloned the MetAP2 gene from the malaria parasite Plasmodium falciparum (PfMetAP2; GenBank accession number AF348320). The cloned PfMetAP2 has no intron, consists of 1,544 bp and encodes a protein of 354 amino acids with a molecular mass of 40,537 D and an overall base composition of 72.54 p.c. A + T. PfMetAP2 has 40 p.c. sequence identity with human MetAP2 and 45 p.c. identity with yeast MetAP2, and is located in chromosome 14 of P. falciparum. The three-dimensional structure of PfMetAP2 has been modeled based on the crystal structure of human MetAP2, and several amino acid side chains protruding into the binding pocket that differ between the plasmodial and human enzyme have been identified. The specific MetAP2 inhibitors, fumagilin and TNP-470, potently blocked in vitro growth of P. falciparum and Leishmania donovani, with IC50 values similar to the prototype drugs. Furthermore, in the case of P. falciparum, the chloroquine-resistant strains are equally susceptible to these two compounds.


  31/1447

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition.[P.] 1: Differential regulation of lipopolysaccharide-mediated proinflammatory cytokine (interleukin-6 and tumor necrosis factor-ŕ) biosynthesis in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.559-566, il., bibliogr. s. 565-566
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In an attempt to elaborate in vitro on a therapeutic strategy that countracts an inflammatory signal, we previously reported a novel immunopharmacological potential of glutathione, an antioxidant thiol, in regulating inflammatory cytokines. In the present study, we investigated the hypothesis that selective regulation of phosphodiesterases (PDEs), a family of enzymes that controls intracellular cAMP/cGMP degradation, differentially regulates proinflammatory cytokines. Selective PDE1 inhibition (8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine) blockaded lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated biosynthesis of interleukin (IL)-6, but this pathway had no inhibitory effect on tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ). Furthermore, inhibition of PDE3 (amrinone) abolished the effect of LPS on IL-6, but attenuated TNF-ŕ production. Reversible competitive inhibition of PDE4 (rolipram) exhibited a potent inhibitory effect on IL-6 and a dual, biphasic (excitatory/inhibitory) effect on TNF-ŕ secretion. Blockading PDE5 (4-[3',4'-(methylenediox)benzyl]amino-6-methoxyquinazoline) showed a high potency in reducing IL-6 production, but in a manner similar to the inhibition of PDE4, exhibited a biphasic effect on TNF-ŕ biosynthesis. Simultaneous inhibition of PDE5, 6 and 9 (zaprinast), purported to specifically elevate intracellular cGMP, reduced, in a doseindependent manner, IL-6 and TNF-ŕ biosynthesis. Finally, nonselective inhibition of PDE by pentoxyfylline suppressed LPS-mediated secretion of IL-6 and TNF-ŕ. The involvement of specific PDE isoenzymes in differentially regulating LPS-mediated inflammatory cytokine biosynthesis indicates a novel approach to unravel the potential therapeutic targets that these isozymes constitute during the progression of inflammation within the respiratory epithelium.


  32/1447

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition. [P.] 2: Evidence for the involvement of an inhibitory-kB/nuclear factor-kB-sensitive pathway in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.567-576, il., tab., bibliogr. s. 575-576
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In this report we investigated the immunopharmacological role of selective and nonselective phosphodiesterase (PDE) inhibition in regulating the inhibitory-kB (IkB-ŕ)/nuclear factor-kB (NF-kB) signally transduction pathway. In fetal alveolar type II epithelial cells, PDE blockade at the level of the diverging cAMP/cGMP pathways differentially regulated the phosphorylation and degradation of IkB-ŕ, the major cytosolic inhibitor of NF-kB. Whereas selective inhibition of PDEs 1, 3, and 4, by the action of 8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, amrinone, and rolipram, respectively, exhibited a tendency to augment the translocation of NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68), and c-Rel (p75), selective blockade of PDE 5, 6, and 9, by the action of 4-[3',4'=(methylenedioxy)benzyl]amino)-6-methoxyquinazoline and zaprinast, attenuated lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated NF-kB translocation. Pentoxifilline, a nonspecific PDE inhibitor, reversed the excitatory effect of LPS on NF-kB subunit nuclear localization, in a dosedependent manner. Furthermore, analysis of NF-kB activation under the same conditions revealed a biphasic effect mediated by LPS. PDEs 1, 3, and 4 inhibition was associated with upregulating NF-kB transcriptional activity. In contrast, blockading the activity of PDEs 5, 6, and 9 negatively attenuated LPS-mediated NF-kB activation, similar to the effect of 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (pentoxifulline). These results indicate that selective and nonselective interference with the control of the dynamic equilibrium of cyclic nucleotides via PDE isoenzyme regulation represents an immunoregulatory mechanism that requires the differential, biphasic targeting of the IkB-ŕ/NF-kB pathway.


  33/1447

  Tytuł oryginału: HA 1004, an inhibitor of serine/threonine protein kinases, restores the sensitivity of thymic lymphomas to Caý+ -mediated apoptosis through a protein kinase A-independent mechanism.
  Autorzy: Matuszyk Janusz, Cebrat Małgorzata, Kalas Wojciech, Strzadała Leon
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.435-442, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Our revious reports showed that thymic lymphomas arising in TCR transgenic mice are resistant to Caý+ -mediated apoptosis. Here we show that induction of apoptosis in thymic lymphomas involves a process that is cAMP-mediated and which depends on the activation of protein kinase A (PKA) despite the lower level of PKA type I in these lymphomas compared to thymocytes. Further, we show that treatment of the lymphomas with HA1004, a serine/threonine protein kinase inhibitor, restores their susceptibility to ionomycin-induced apoptosis. Results indicate that HA1004-induced restoration of sensitivity to ionomycin proceeds through a PKA-independent mechanism. Moreover, activation of PKA instead of its inhibition induces apoptosis of lymphoma cells.


  34/1447

  Tytuł oryginału: Lactoferrin immunomodulation of DTH response in mice.
  Autorzy: Actor Jeffrey K., Hwang Shen-An, Olsen Margaret, Zimecki Michał, Hunter jr Robert L., Kruzel Marian L.
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (4) s.475-486, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Improved nontoxic adjuvants, especially adjuvants capable of inducing cell-mediated immunity (CMI), are needed for research in immunology and for development of human and veterinary vaccines. Bovine Lactoferrin, an effector molecule shown to directly participate in host defense, was assessed at various concentrations as an adjuvant component for induction of DTH responses to sheep red blood cells (SRBC). Subcutaneous immunization with Lactoferrin enhanced delayed type hypersensitivity (DTH) in CBA mice in a dose-dependent fashion; DTH responses were most significantly increased when sensitization was accomplished using Lactoferrin at 50 ćg/dose and 250 ćg/dose. Furthermore, Lactoferrin admixed with suboptimal dose of SRBC enhanced DTH responses by over 17-fold. Peritoneal cells collected from mice intraperitoneally injected with a 100 ćg/dose of Lactoferrin demonstrated modest, but significant, production of TNF-ŕ, IL-12 and MIP-1ŕ, when cultured in vitro, compared to saline-injected controls. J774A.1 murine macrophages stimulated with Lactoferrin resulted in increased TNF-ŕ protein production, and upregulated IL-12 and IL-15 mRNA. Levels of message for chemokins MIP-1ŕ and MIP-2 were also increased in a dose-dependent way. Taken together, these results indicate that Lactoferrin as an adjuvant may stimulate macrophages to generate a local environment likely to push immune responses towards development and maintenance of CMI.


  35/1447

  Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  36/1447

  Tytuł oryginału: 2- Chloroadenosine, a preferential agonist of adenosine A1 receptors, enhances the anticonvulsant activity of carbamazepine and clonazepam in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (2) s.173-179, il., tab., bibliogr. [28] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: 2-Chloroadenosine (0.25 - 1 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. This preferential adenosine A1 receptor agonist (at 0.125 mg/kg) significantly potentiated the protective activity of carbamazepine against maximal electroshock-induced seizures in mice. 2-Chloroadenosine (1 mg/kg) showed also anticonvulsive efficacy against pentylenetetrazol-evoked seizures, raising the CD50 vale for pentylenetetrazol from 77.2 to 93.7 mg/kg. The drug (at 0.5 mg/kg) significantly enhanced the protective action of clonazepam in this test, decreasing its ED50 value from 0.033 to 0.011 mg/kg. Moreover, aminophylline, a non-selective adenosine receptor antagonist (5 mg/kg), and 8-cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine (8-CPX), a selective A1, adenosine receptor antagonist (5 mg/kg) reversed the 2-chloroadenosine (0.125 mg/kg)-induced enhancement of the protective activity of carbamazepine and clonazepam. 2-Chloroadenosine administered alone or combined with antiepileptic drugs, caused neither motor nor long-term memory impairment. Finally, the adenosine A1 agonist did not change the free plasma concentration of antiepileptic, so a pharmacokinetic factor is not probable. Summing up, 2-chloroadenosine potentiated the protective activity of both carbamazepine and clonazepam, which seems to be associated with the enhancement of purinergic transmission mediated through adenosine A1 receptors.


  37/1447

  Tytuł oryginału: The modulation by xanthines of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents. P. 2: The stacking complexes of caffeine with doxorubicin and mitoxantrone.
  Autorzy: Piosik Jacek, Zdunek Małgorzata, Kapuściński Jan
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (4) s.635-646, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Recently accumulated statistical data indicate the protective effects of caffeine consumption against several types of cancer diseases. There are also reports, about protective effect of caffeine and other xanthines against tumors induced by polycyclic aromatic hydrocarbons. One of the explanations of this phenomenon is based on biological activation of such carcinogens by cytochromes that are also known for metabolism of caffeine. In the accompanying paper [Kapuścinski et al., this issue] we provide evidence (flow cytometry and the cell cycle analysis) that the cytostatic effects of caffeine (CAF) on two DNA alkylating agents, which do not require the biological activation, depend on their ability to form stacking (ă - ă) complex. In this study, we use physicochemical techniques (computer aided light absorption and microcalorimetry), and molecular modeling to examine previously published qualitative data. This is published both by our and other group's data, indicates that CAF is able to modify the cytotoxic and/or cytostatic action of the two well known antitumor drugs doxorubicin (DOX) and mitoxantrone (MIT). To obtain the quantitative results from the experimental data we used the statistical-thermodynamical model of mixed aggregation, to find the association constants KAC of the CAF-drug interaction (128 ń 10 and 356 ń 21 M**-1 for DOX-CAF and MIT-CAF complex formation, respectively). In addition, the favorable enthalpy change of CAF-MIT (DeltaH = -11.3 kcal/mol) was measured by microcalorimetry titration. The molecular modeling (semi-empirical and force field method)...


  38/1447

  Tytuł oryginału: Anastomozy nerwu twarzowego z nerwem podjęzykowym zmodyfikowaną metodą Maya.
  Tytuł angielski: Hypoglossal-facial nerve anastomosis by modified May' technique.
  Autorzy: Borucki Łukasz, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.39-44, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie nerwu twarzowego (n.t.) jest jednym z najbardziej dotkliwych kalectw w znacznym stopniu upośledzającym codzienne czynności życiowe i estetykę twarzy chorego. Stosowanych jest wiele technik chirurgicznych w celu przywrócenia prawidłowej funkcji nerwu twarzowego. Wymienić można zespolenia koniec do końca, koniec do boku oraz anastomozy, łączące nerw twarzowy z nerwem podjęzykowym, językowo-gardłowym, dodatkowym lub żuchwowym. Donor mogą stanowić włókna homo- lub heterolateralne. Zabieg odtworzenia ciągłości nerwu można uzupełnić plastyką za pomocą mięśnia skroniowego lub nawet wolnymi płatami mięśniowymi. Przedstawiono modyfikację techniki Maya z przemieszczeniem n.t. w odcinku sutkowym, opisaną przez Darrouzeta. Celem pracy było wykonanie zawrócenia nerwu twarzowego w jego odcinku sutkowym na preparatach kości skroniowych i wykonanie pomiarów uzyskanych kikutów nerwów. Do badań pobrano od osób zmarłych trzy kości skroniowe wraz z tkankami otaczającymi. Badań dokonywano pod mikroskopem operacyjnym ZEISS OPM 11 i wykonywano dokumentację fotograficzną. Używano zestawu narzędzi do mikrochirurgii ucha. Z cięcia za małżowiną uszną wykonywano szeroką antromastoidektomię z uwolnieniem n.t. w odcinku sutkowym aż do otworu rylcowo-sutkowego i do okolicy pes anserinus. N.t. odcinano w odcinku bębenkowym i przesuwano ku dołowi do nerwu podjęzykowego. Dokonywano pomiarów uzyskano kikutów nerwu twarzowego. Długość odcinków nerwu twarzowego wypreparowanych w części ...

  Streszczenie angielskie: Facial palsy is a unpleasant disorder, which handicaps habitual vital movements and the expression of the face. There are many surgical techniques, which use the neighboring nerve fibers to reanimate the face, such as the end to end or side to end anastomosis with hypoglosal, glosopharyngeal, axesorius, or mandibuular nerves. The donor fiber can be derived from homolateral or heterolateral side. The reconstruction can be by completed by cosmetic surgery using parietal muscle or free muscular flaps. The authors wanted to present the modified May technique described by Darrouzet with the rerouting of the facial nerve in the mastoid portion of the temporal bone. This procedure aimed at elongation of the facial nerve stumps with simultaneous rerouting of the facial nerve. Three temporal bone blocks with adiacent tissues were taken from cadavers. The temporal bones were dissected under operating microscope ZEISS OPM 11. The standard set of instruments for the ear microsurgery was used. As the first step retroauricular incision and large antromastoidectomy were performed. The facial nerve was found and exposed in its mastoid portion, then rerouted out of the temporal bone. THe length of the isolated nerve stump was measured. The photos were also taken as documentation. The length of the prolonged nerve stump was 13 mm in each case. After adding to this value the length of the trunk, i.e. the portion between stylomastoid foramen and pes anserinus, the fragments of rerouted ...


  39/1447

  Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
  Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  40/1447

  Tytuł oryginału: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa.
  Tytuł angielski: Reduction of smoking during manual grinding of cast iron.
  Autorzy: Gliński Maciej
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.89-93, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Opisano metodę i stanowisko do pomiarów skuteczności działania elementów odsysających wentylacji miejscowej wywiewnej oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń. Metoda ta polegała na określeniu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w przewodzie pomiarowym, poprzez który jest ono odprowadzane z komory, w której umieszcza się badane urządzenia, przy równoczesnym pomiarze strumienia objętości przetłaczanego powietrza. Do pomiarów stężenia pyłu w powietrzu stosowano laserowy analizator zapylenia, a próbki powietrza pobierano izokinetycznie sondą kanałową. Stwierdzno, że emisja pyłu przy szlifowaniu różnymi ręcznymi zmechanizowanymi szlifierkami bez wentylacji była zawarta w przedziale od 24 mg/min do 8131 mg/min, przy zastosowaniu wentylacji miejscowej wywiewnej spadła do poziomu poniżej 35 mg/min. Skuteczność zastosowanych elemetów odsysających wyniosła ponad 95 proc., w warunkach optymalnej wentylacji miejscowej wywiewnej.

  Streszczenie angielskie: The method for determining the emission of dust and the effectiveness of dust removal from machines and devices by local exhaust ventilation to the workplace air is presented. This method consists in determining concentrations of air pollution in the measuring duct through which it is sucked of from the chambers with tested devices. A the same time the volume of air flow rate is measured. A laser dust analyzer is used to measure dust concentrations in the air. Air is sampled with isokinetic sampling heads. It was shown that dust emission at different kinds of manual grinding of cast iron without ventilation was between 24 mg/min and 8131 mg/min, whereas with the use of local exhaust ventilation it decreased below 35 mg/min. The efficiency of the exhaust elements was over 95 p.c. at optimum use of local ventilation.


  41/1447

  Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych.
  Tytuł angielski: Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery.
  Autorzy: Krejca Michał, Szmagała Przemysław, Durałek Andrzej, Skarysz Janusz, Bochenek Krystyna, Ulczok Rafał, Bochenek Andrzej, Gaik Grzegorz, Cieślar Bogusław, Sitko Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Brykczyński Mirosław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.3-14, il., tab., bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza biochemiczna szwów metalowych służących do zespoleń mostka po zabiegach kardiochirurgicznych. Materiał i metodyka. W naszej pracy przeprowadziliśmy badania biomechaniczne: szwu pojedynczego, szwu typu "Z" oraz splecionego i wielokrotnie skręconego (SWS). Oceniliśmy odkształcenie w fazie sprężystej (cykliczne obciążenie 100 N, 200 N), granicę plastyczności i granicę całkowitego zniszczenia szwu. Taki sam cykl badań przeprowadziliśmy na próbkach ze wzmocnionym miejscem skręcenia. Wyniki. W fazie sprężystej najmniejszemu przemieszczeniu podczas obciążenia ulegał szew pojedynczy, umiarkowanemu szew typu "Z", a największemu szew SWS. Różnice pomiędzy szwem pojedynczym i SWS były znamienne statystytycznie. Granica plastyczności i całkowitego zniszczenia zespolenia wynosiła kolejno: dla szwu pojedynczego 355 i 855 N, dla szwu typu "Z" 400 i 891 N, dla SWS 430 i 880 N. Znamiennie statystycznie różniła się tylko granica plastyczności szwu pojedynczego w porównaniu ze szewm typu SWS. Po wzmocnieniu miejsca skręcania poprawiły się granice plastyczności i całkowitego zniszczenia we wszystkich typach szwów. Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami szwów pozostały niezmienione. Wnioski. Dla mostków o prawidłowej strukturze szwy pojedyncze zapewniają dobrą stabilność zespolenia, a ich nieco mniejsza wytrzymałość może być wyrównana poprzez zwiększenie liczby użytych szwów. Korzystniejszy niż w przypadku szwu pojedynczego rozklad sił powoduje, że szwy "Z" i SWS są ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Biomechanical assessment of wire sutures for sternal closure in cardiothoracic surgery. Material and methods. The following wire closures were studied: straight, figure-of-8 and interlocking multi-twisted (IM) sutures. We determined displacement in the elastic region (repetitive loading 100 N, 200 N), plastic limit and load of closure rupture. Twisting wire ends were reinforced by glue and the same procedure was performed. Results. Straight wires had less displacement at each, figure-of-8 had medium and interlocking multitwisted presented most displacement within the elastic range of the specimen. Differences between straight and interlocking multi-twisted sutures achieved statistical significance. The plastic limit and rupture of closure were as follows: for straight closure 355 N and 855 N, for figure-of-8 400 N and 891 N, for IM 430 and 880 N, respectively. Plastic limit between straight interlocking multitwisted closure demonstrated statistical significance. After strengthening the twisting wire ends plalstic limit and rupture of closure parameters increased in case of all suture types. Suture relationship turned out to be similar. Conclusions. Straight wires provide good fixation stability for the durable sternum thus lesser strenght can be recompensated by an increase in the number of used sutures. The figure-of-8 and IM have greater strenght and are less likely to cut the sternum, due to an advantageous redistribution shearing forces of the ...


  42/1447

  Tytuł oryginału: Analiza zawartości flawonoidów i aktywności przeciwbakteryjnej w preparatch propolisowych w aspekcie przydatności do standaryzacji.
  Tytuł angielski: Analysis of the content of flavonoids and antibacterial activity of propolis prepatarion in the context of its usefulness for standarization process.
  Autorzy: Ellnain-Wojtaszek Maria, Mirska Ilona, Matławska Irena, Muszyński Zygmunt
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.36-39, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna


  43/1447

  Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
  Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  44/1447

  Tytuł oryginału: New stereocontrolled synthesis and biological evaluation of 5-(1'-Hydroxyalkyl)-3-methylidenetetrahydro-2-furanones as potential cytotoxic agents.
  Autorzy: Janecki Tomasz, Błaszczyk Edyta, Studzian Kazimierz, Różalski Marek, Krajewska Urszula, Janecka Anna
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (5) s.1142-1145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of 3-methylidenetetrahydro-2-furanones 7 bearing various hydroxyalkyl substituents in position 5 were synthesized using novel diastereo- and enantioselective methodology. In vitro cytotoxicity data demonstrated that all prepared compounds were active against L-1210 and HL-60 tissue culture cells with 7e being the most potent (IC50 = 6.9 ćM). Also an increase in activity with an increase in lipophilicity of the substituents in the order H , alkyl phenyl was observed.


  45/1447

  Tytuł oryginału: Thermal glycation of proteins by D-glucose and D-fructose.
  Autorzy: Kańska Urszula, Boratyński Janusz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The dry thermal glycation method was used to conjugate D-glucose and D-fructose with bovine serum albumin. Reactions were conducted at 50-104řC for 30 min. Depending on temperature, different levels of substitution were achieved. In the case of D-glucose, average substitution levels of up to 53 mol glucose/mol bovine serum albumin were obtained. D-fructose turned out to be less reactive than D-glucose. The pH of the reaction mixture was also found to affect the efficacy of the glycation reaction. The levels of substitution were estimated using matrix-assisted laser desorption/ionisation time -of-flight mass spectrometry and SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. Glycated molecules, and a process of glycation itself are implicated in diabetes complications. Hypothetically bovine spongiform encephelopathy (BSE) was also derived from glycation.


  46/1447

  Tytuł oryginału: Enterotoksyczne szczepy Clostridium perfringens a sporulacja.
  Tytuł angielski: Enterotoxic Clostridium perfringens strains and a sporulation.
  Autorzy: Augustynowicz Ewa, Gzyl Anna, Ślusarczyk Janusz
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Do niedawna przeważał pogląd, że tylko sporulujące komórki Clostridium perfringens typu A zdolne są do wytwarzania enterotoksyyny (CPE). Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień wskazujących na rozłączność procesów oraz syntezy białka CPE. Celem pracy było określenie w jakim stopniu synteza białka CPE związana jest z formowaniem spor. Enterotoksynę wykrywano po indukowaniu sporulacji metodą serologiczną z wykorzystaniem testu RPLA oraz metodami opartymi na amplifikacji na poziomie DNA oraz mRNA. Uzyskane wyniki wskazują, że sporulacja nie jest niezbędnym czynnikiem ekspresji genu cpe a wpływa jedynie na znaczny wzrost poziomu wytwarzania toksyny.

  Streszczenie angielskie: Clostridium perfringens strains of A type capable of enterotoxin (CPE) synthesis may be a potential source of food-poisoning. Suitability of methods for CPE detection on the protein is limited by difficulties in inducing sporulation in vitro. A number of unknown facts concerning coregulation the sporulation processes and CPE synthesis are recognised. The goal of the work was to determine the level of correlation between CPE synthesis and spores formation. Enterotoxin and cpe gen were detected by RPLA after sporulation induction test and by methods based on amplification on the DNA and mRNA levels. Sixty-four C. perfringens strains of A type isolated from patients with food poisoning symptoms and from food samples were analysed. Collection of isolates was differentiated as not enterotoxic, enterotoxic, and potentially enterotoxic strains based on appropriate strain profile: plc(+), cpe(-), CPE(-); plc(+), cpe(+), CPE(+); and plc(+), cpe(-), CPE(-), respectively. No significant difference between expression of cpe mRNA in vegetative and sporulation phase was found. The obtained results indicate that sporulation is not an essential factor for cpe gene expression.


  47/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na hydrofobowe właściwości pałeczek Pseudomonas aeruginosa.
  Tytuł angielski: Influence of growth conditions on cell surface hydrophobicity of Pseudomonas aeruginosa.
  Autorzy: Wolska Katarzyna, Pogorzelska Sylwia, Fijoł Elżbieta, Jakubczak Antoni, Bukowski Kazimierz
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Hydrofobowe właściwości powierzchni komórki bakteryjnej (cell surface hydrophobicity, CSH) należą do najważniejszych nieswoistych czynników adhezji, która jest pierwszym etapem kolonizacji i zakażenia. W niniejszej pracy wykazano wpływ warunków hodowli, tj. rodzaju podłoża, czasu i temperatury inkubacji na zmianę hydrofobowych właściwości powierzchni kmórek Pseudomonas aeruginosa.

  Streszczenie angielskie: The cell surface hydrophobicity (CSH) plays an important role in a adhesion of bacteria on solid surfaces. CSH of 62 Pseudomonas aeruginosa strains isolated from humans and different animals was assessed using the ammonium sulfate salt aggregation test. Bacteria were grown for 24 h and 48 h at a room temperature (22řC) and 37řC on enrichment broth and tryptic soy agar (Difco). The hydrophobic properties of the Pseudomonas aeruginosa strains were depended on the temperature, time of the culture of bacteria and the kind of media. CSH properties were most frequently expressed when the analyzed strains were cultured in enrichment broth. In a such conditions Pseudomonas aeruginosa strains were more hydrophobic when grown at 22řC (94 p.c.after 24 h and 87 p.c. after 48 p.c.) than those at 37řC (72 p.c. after 24h and 71 p.c. after 48h). Among strains cultured in tryptic soy agar at 37řC, 48 p.c. after 24 h and 75 p.c. after 48 h were autoaggregating, representing very strong hydrophobic properties.


  48/1447

  Tytuł oryginału: Łańcuchowa reakcja polimerazy w diagnostyce toksoplazmozy ośrodkowego układu nerwowego: wpływ metody izolacji DNA z próbek płynu mózgowo-rdzeniowego na wynik reakcji.
  Tytuł angielski: Polymerase chain reaction in the diagnosis of toxoplasmosis of the central nervous system: an influence of the method of DNA isolation from cerebrospinal fluid samples on results of the reaction.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Waloch Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę określenia wpływu metody izolacji DNA z płynu mózgowo-rdzeniowego na wynik amplifikacji fragmentów genu B1 Toxoplasma gondii w łańcuchowej reakcji polimerazy. Stwierdzono, że najwydajniejszą spośród 3 metod, które poddawano badaniom była metoda izolacji enzymatycznej, ponieważ umożliwiała wykrywanie DNA T. gondii w 50 proc. próbek zawierających tylko jednego pasożyta.

  Streszczenie angielskie: We examined influence of the method of isolation of DNA from cerebrospinal fluid samples on results of PCR in the diagnosis of toxoplasmosis of the central nervous system. Three different protocols of DNA isolation were used for DNA extraction from 360 samples made of cerebrospinal fluid spiked with tachyzoites of Toxoplasma gondii: thermic, enzymatic and enzymatic-filtering. Purified DNA samples were tested by PCR with primers T15 and T16 designed for the B1 gene of the parasite. Enzymatic method of DNA isolation appeared most effective allowing detection of T. gondii DNA in 50 p.c. of samples containing single parasite cell.


  49/1447

  Tytuł oryginału: Endothelin in the mechanism of endothelial injury and neutrophil adhesion in the post-ischemic guinea-pig heart.
  Autorzy: Kurzelewski Michał, Czarnowska Elżbieta, Beręsewicz Andrzej
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 434 (1/2) s.95-107, il., tab., bibliogr. s. 105-107
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie angielskie: This study addressed the hypothesis that endothelin promotes neutrophil accumulation in ischemic/reperfused myocardium, not only via its direct effect on neutrophils, but also because it mediates post-ischemic endothelial injury. Langendorff-perfussed guinea-pig hearts were subjected to 30 min ischemia/35 min reperfusion, and infusion of neutrophils between 15 and 25 min of reperfusion. The infusion of the endothelin ETA/ETB receptor antagonist, tezosentan, the endothelin ETA receptor antagonist, BQ 123 [cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-], and superoxide dismutase was terminated at reperfusions, 5 min before the start of the neutrophil infusion, to avoid the contact of the drugs with neutrophils. Coronary flow responses to acetylcholine and nitroprusside were used as measures of endothelium-dependent and -independent vascular function, respectively. Neutrophil adhesion and endothelium glycocalyx ultrastructure were assessed in histological preparations. Ischemia/reperfusion resulted in a 54 p.c.-impaired acetylcholine response, endothelium glycocalyx disruption, and enhanced neutrophil adhesion (21.6 p.c. of microvessels contained neutrophils vs. 2.6 p.c. in sham group), the latter prevented by a selectin blocker, sulfatide, 20 ćg/ml. These alterations were completely prevented by 0.5 and 5 nM, but not 0.05 nM, tezosentan, and were greatly attenuated by BQ 123, 1 and 10 nM. The glycocalyx-protective effect of these interventions preceded their effect on neutrophil adhesion. Superoxide dismutase, 150 IU/ml, reported before by us to protect post-ischemic endothelium glycocalyx, here prevented the post-ischemic endothelial dysfunction and neutrophil adhesion...


  50/1447

  Tytuł oryginału: Increased nitric oxide bioavailability in endothelial cells contributes to the pleiotropic effect of cerivastatin.
  Autorzy: Kalinowski Leszek, Dobrucki Lawrence W., Brovkovych Viktor, Maliński Tadeusz
  Źródło: Circulation 2002: 105 (8) s.933-938, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 311,033

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Although statins preserve endothelial function by reducing serum cholesterol levels, it has been suggested they may also stimulate nitric oxide (NO) synthase in endothelium with concurrent increase in superoxide (O2-) generation, leading to impairment of NO activity. Therefore, measurements of biologically active NO and O2 - in endothelium after exposure to the HMG-CoA reductase inhibitor cerivastatin were undertaken to evaluate its potential effect on NO biological activity. Methods and Results - Highly sensitive electrochemical NO and O2 - microsensors were placed near the surface of a single human umbilical vein endothelial cell, and the kinetics of NO and O2 - release were recorded in vitro. Cerivastatin demonstrated a time-dependent effect on NO release in endothelial cels. The initial release (approximately the first 3 minutes) was concentration-dependent (0.01 to 10 ćmol/L) and was similar to that observed for typical NO synthase agonists calcium ionophore or acetylcholine. Cerivastatin stimulated NO release at a favorable rate and scavenged O2-, which led to the preservation of the active concentration of NO. The sustained effect (after ÷ 6 hours) of cerivastatin on endothelium was associated with an ÷ 35 p.c. increase in NO release as compared with the initial effect. In contrast to the initial effect, the sustained effect of cerivastatin was shown at concenrations ÷ 100-fold lower and was dependent on inhibition of endothelial HMG-CoA reductase. Conclusions - These data provide direct evidence to prove that in the presence of cerivastatin, the NOS system in endothelium operates with high efficiency toward increasing NO activity by activation of NO release and by concurrent inactivation of O2-.


  51/1447

  Tytuł oryginału: Estrogen inhibits systemic T cell expression of TNF-ŕ and recruitment of TNF-ŕ+ T cells and macrophages into the CNS of mice developing experimental encephalomyelitis.
  Autorzy: Ito Atsushi, Buenafe Abigail C., Matejuk Agata, Zamora Alex, Silverman Marc, Dwyer Jami, Vandenbark Arthur A., Offner Halina
  Źródło: Clin. Immunol. 2002: 102 (3) s.275-282, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 305,911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Estrogen treatment has been found to have suppressive activity in several models of autoimmunity. To investigate the mechanism of 17á-estradiol (E2) suppression of experimental autoimmune encephalomyelitis, we evaluated E2 effects on TNF-ŕ experssion in the central nervous system (CNS) and spleen of C57BL/6 mice immunized with MOG 35-55/CFA. Kinetic analysis demonstrated that E2 treatment drastically decreased the recruitment of total inflammatory cells as well as TNF-ŕ+ macrophages and T cell into the CNS at disease onset. In contrast, E2 had only moderate effects on the erlatively high constitutive TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells. E2 treatment also had profound inhibitory effects on expression of TNF-ŕ by splenic CD4+ T cells, including those responsive to MOG 35-55 peptide. We propose that the mechanism of E2 protection may involve both systemic inhibition of TNF-ŕ expression and local (CNS) ercruitment of inflammatory cels, with modest effects on TNF-ŕ expression by resident CNS microglial cells.


  52/1447

  Tytuł oryginału: Skład chemiczny niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych.
  Tytuł angielski: The chemical composition of nickel-titanium instruments.
  Autorzy: Ledzion Sławomir, Łaszkiewicz Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.23-29, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie jest mało doniesień poruszających problem budowy chemicznej niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych, pomimo że stosowane są one przez stomatologów już od kilku lat. Dlatego też za pomocą mikroanalizy rentgenowskiej postanowiono porównać skład chemiczny różnych, dostępnych na rynku polskim narzędzi niklowo-tytanowych. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że wszystkie instrumentu różniły się skłądem i procentową zawartością poszczególnych pierwiastków.

  Streszczenie angielskie: Nickel-titanium endodontic instruments have been used by many dental practitioners for several years. There are, however, few article in the literature on the problem of their chemical structure. therefore an attempt was made to compare the chemical composition of different types of nickel-titanium instruments available on the Polish market using X-ray microanalysis. The results of the investigations revealed that all instruments studied varied in their chemical composition and in the percentage content of specific elements.


  53/1447

  Tytuł oryginału: Przydatność płytek paznokciowych na zakażenie Aspergillus flavus - badania eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to experimental Aspergillus flavus infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.49-54, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono eksperymentalne zakażenie grzybem Aspergillus flavus paznokci stóp i rąk pochodzących od 30 osób w różnym wieku i obu płci. Rozdrobnione opiłki paznokciowe inkubowano ze szczepem A. flavus, wyizolowanych od pacjenta z aspergilozą paznokci oraz stóp. Oceny dokonano po 4 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopem optycznym. Nie stwierdzono bardzo intensywnego wnikania nici grzyba do paznokci. Najczęściej zakażenie było średnie lub słabe, nieco silniej ulegały zakażeniu paznokcie pochodzące od osób starszych. Nie zaobserwowano zbyt widocznych różnic w podatności na zakażenie tym grzybem paznokci pochodzących od kobiet i mężczyzn, ani też różnic w podatności paznokci stóp i rąk.

  Streszczenie angielskie: Experiment A. flavus infection of toe and finger nails collected from thirty persons of both sexes and at various age is presented. Crumbel nail fragments were incubated with an A. flavus strain isolated from a patient with toenail aspergillosis. The culture was inspected under light microscope after four days of incubation. No hyphe intensively ingrowing into the nails were founds. Most often, the infection was intermediate or mild; the nails originating from older persons were infected slightly more intensively. There were no considerable differences between the susceptibility to infection of nails collected from males vs. females as well as between finger and toe nails.


  54/1447

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  55/1447

  Tytuł oryginału: The pathomechanism of posttraumatic edema of lower limbs. [P.] 1: The effect of extravasated blood, bone marrow cells, and bacterial colonization on tissues, lymphatics and lymph nodes.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Olszewski Waldemar L.
  Źródło: J. Trauma 2002: 52 (2) s.315-322, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 305,046

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Bacground: The mechanical injury of soft tissues and bones of lower extremities is frequently followed by long-lasting edema at the site of trauma and distally. The pathomechanisms of this complication remains unclear. Venous thrombosis and interruption of lymphatics are considered to be the main etiologic factors. We propose a concept that protracted healing of injured tissues and bones with involvement of the regional lymphatic system (lymphatics and nodes) is responsible for persistence of edema. The events affecting the first (scavenging) phase of healing of traumatized tissues, such as hematoma, translocation of bone marrow cells to soft tissues, and colonization by microorganisms, and in particular their effects on lymphatics and lymph nodes, were studied. Methods: Mongrel dogs weighing 15-20 kg were. Fresh blood or bone marrow cell (BMC) suspension was injected subcutaneously or intralymphatically into the paw. Strains of saprophyte bacteria residing on the skin surface were cultured and injected intradermally. Oilcontrast lymphography was performed before and after injections to evaluate the changes in lymphatics and nodes. Biopsy samples of paw skin, subcutaneous tissue, and regional lymph nodes (LN) were taken. The responsiveness of LN lymphocytes was studied in autologous mixed cultures with peripheral blood lymphocytes (PBL), BMC, and cultured bacteria. Results: The PBL from subcutaneously injected blood were evacuated by the lymphatic route at a rate of 1-3 proc./6 hr. There was no thrombosis of lymphatic vessels or obstruction of LN sinusoids...


  56/1447

  Tytuł oryginału: Long-term changes in calbindin D28K immunoreactivity in the rat hippocampus after cardiac arrest.
  Autorzy: Sadowski Marcin, Lazarewicz Jerzy W., Jakubowska-Sadowska Katarzyna, Wiśniewski Henryk M., Mossakowski Mirosław J., Brown W. Ted
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 321 (1/2) s.90-94, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Calbindin D28K (CB) expression was analyzed in the rat hippocampus following 10-min-cardiac arrest-induced ischemia within a year after reperfusion. In rats examined 3 days after ischemia, CB immunoreactivity disappeared completely from CA1 pyramidal neurons and from most CA2 pyramids. In the stratum granulosum of the dentate gyrus, mossy fibers, and hippocampal interneurons, CB immunoreactively was preserved, although staining was somewhat paler than that in control rats. A similar pattern of CB immunoreactively was found in rats sacrificed 14 days and 1 month after cardiac arrest. From the 14th postischemic day, neuronal loss in the stratum pyramidale of CA1 but not in that of CA2 became apparent. The reappearance of CB immunoreactivity in CA1 and CA2 pyramidal neurons was noticed 6 months after ischemia, and the pattern was identical to that observed in animals sacrificed 12 months after the octus. The prolonged loss and delayed reappearance of CB immunoreactivity in the hippocampus demonstrate that ischemia may induce long-term disturbances of protein expression, which may in turn result in impairment of hippocampal functioning.


  57/1447

  Tytuł oryginału: Induction of oxidative DNA damage by carcinogenic metals.
  Autorzy: Bal Wojciech, Kasprzak Kazimierz S.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 127 (1/3) s.55-62, bibliogr. s. 60-62
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The metal ions carcinogenic to humans are As, Be, Cd, Cr and Ni, and the candidates also include Co, Cu, Fe and Pt. A range of molecular mechanisms was proposed for these metals, reflecting their diverse chemical properties. The oxidative concept in metal carcinogenesis proposes that some complexes of the above metals (Co, Cr, Cu, Fe, Ni) formed in vivo undergo redox cycling, yielding reactive oxygen species and/or high valence metal ions which oxidize DNA. Some of the products of oxidative DNA damage, including 8-oxoguanine and strand breaks, induce mutations, which may lead to neoplastic transformation. The establishment of metal-binding modes in the cell nucleus and of their reactivity is crucial for the understanding of molecular events in metal carcinogenesis. We have proposed the binding sites for Ni(II) and Cu(II) in core histones (H3, H2A) and sperm protamines (HP2) and, using molecular models, provided evidence for the generation of promutagenic oxidative DNA damage by the bound metals.


  58/1447

  Tytuł oryginału: Działanie enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych ołowiem i kadmem.
  Tytuł angielski: The effect of angiotensin converting enzyme in vascular mesenteric bed of rats poisoned with lead and cadmium.
  Autorzy: Wróbel Joanna, Skoczyńska Anna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.131-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Metale ciężkie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze przez oddziaływanie na śródbłonkowy układ renina-angiotensyna. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kadmu w dawkach hipertensyjnych na tkankowy układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym łożysku tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić indukowaną syntezę angiotensyny II (AII) oraz reaktywność ściany naczyń na AII i norepinefrynę stosowaną przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. ACE podawany w infuzji indukował wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach szczurów zatruwanych kadmem. W grupie tej AII stosowana podczas infuzji ACE powodowała nieco silniejszy skurcz naczyń niż w pozostałych grupach szczurów, a losartan znosił presyjne działanie AII. Udział mechanizmu angiotensynowego (klininowego) w regulacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem jest więc większy niż u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych. Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętniczym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób nienarażonych na działanie tego metalu.

  Streszczenie angielskie: Heavy metals can increase the arterial blood pressure by influencing the endothelial renin-angiotensin system. The aim of this study was to determine the effect of single and combined exposure to lead and cadmium at hypertensive doses on the tissue renin-angiotensin system in rats. An attempt was made to assay the induced synthesis of angiotensin II (AII) in the isolated mesenteric rat bad, as well as the reactivity of vessels to AII and norepinephrine used before and after infusion of angiotensis receptor blocker. Angiotensin converting enzyme (ACE), used in infusion, induced slight increase in perfusion pressure only in mesenteric vessels of cadmium poisoned rats. In this group, AII given during ACE infusion induced slightly stronger vasoconstriction than in other groups of rats, and losartan, used in infusion totally eliminated the pressor effect of AII. Therefore, the share of endothelial renin-angiotensin system in the regulation of vessel resistance was greater than in mesenteric bed of lead-poisoned rats or controls. It is likely that the effect of ACE inhibitors and blockers of the AII receptors may be slightly stronger in persons with arterial hypertension exposed to cadmium in non-exposed patients.


  59/1447

  Tytuł oryginału: Proteolysis of endomorphin-1 by brain synaptic membrane-associated peptidases.
  Autorzy: Wu Liming, Chen Junhui, Zhong Dulai, Lin Chentao, Wang Xingchang
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.1-5, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The biotransformation of endomorphin-1 (EM-1) by brain synaptic membranes has ben studied. Peptide fragments of EM-1 that were formed during incubation with membrane preparations in vitro were isolated by High-performance liquid chromatography (HPLC) and characterized using determination of amono acid composition. At pH 7.4, two degradation products, EM-1(1-3) and EM-1(1-2), were identified. EM-1 was degraded 77.5 p.c. at 30 min incubation with synaptic membranes. The time course of the experiments and the effect of carboxypeptidase inhibitor (CPI) demonstrated that the proteolysis reaction involves the participation of carboxypeptidase activity.


  60/1447

  Tytuł oryginału: The time course of the last contractions during incompletely fused tetani of motor units in rat skeletal muscle.
  Autorzy: Celichowski Jan, Bichler Edyta
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.7-17, il., tab., bibliogr. [42] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The time course of the contraction and the relaxation of individual contractions during incompletely fused tetani of motor units were analyzed. Investigations were performed on fast fatigable (FF), fast resistant (FR) and slow (S) motor units of the rat medial gastrocnemius muscle. Stimulation of a motor unit with a series of nine trains of stimuli at a frequency from 10 to 150 Hz was used and tetani fused to a variable degree were recorded. For fast motor units the procedure was repeated twice and observations were made on potentiated tetani in the second series of stimulation. For each tetanus, the amplitude of the tension increase, the peak amplitude of the contraction, the contraction time and the half-relaxation time were measured in the last contraction of the tension recording. It was observed in all three types of motor units that the last contraction was prolonged in parallel with the increase of fusion of a tetanus. In this contraction, the contraction time slightly decreased whereas the half-relaxation time strongly prolonged. The prolongation of the half-relaxation time was the strongest in tetani of slow units. Moreover, for the last contraction in a tetanus, the rate of changes in tension were studied. The rate of increase in tension during the contraction decreased in parallel with the increase of fusion of a teatanus, whereas the maximal rate of the tension decrease during the relaxation was found in tetani with fusion indices of 0.79, 0.98 and 0.95 for FF, FR and S motor units, respectively. Changes in the time course of contractions in tetani to a variable degree can shed light on processes of summation of contractions in unfused tetani at the level of individual motor units.


  61/1447

  Tytuł oryginału: Superior laryngeal nerve section abolishes capsaicin evoked chemoreflex in anaesthetized rats.
  Autorzy: Kaczyńska Katarzyna, Szereda-Przestaszewska Małgorzata
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.19-24, il., bibliogr. [21] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Respiratory effect of an intravenous injection of capsicin were investigated in nine vagotomized and subsequently laryngeally deafferentated, urethane- and chloralose- anaesthetized and spontaneously breathing rats. Bolus injection of capsaicin (5 ćg/kg) into the right femoral vein induced an expiratory apnoea of 4.23 ń 0.63 s duration (mean ń SEM). In post-apnoeic breathing, tidal volume increased by 14 p.c. from the control level (P 0.05) in all nine rats treated by vagotomy. Section of the superior laryngeal nerves (SLNs) precluded the occurrence of apnoea. Results of this study indicate that in vagotomized rats sensory input from the larynx constitute an important pathway to the nodose ganglia endowed with capsaicin receptors.


  62/1447

  Tytuł oryginału: Effects of social rearing conditions on conditioned suppression in rats.
  Autorzy: Walasek Grażyna, Węsierska Małgorzata, Werka Tomasz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.25-31, il., bibliogr. [34] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: mwenty-two rats were reared in standard conditions during the first two months of their life. Then the animals were divided into two groups exposed to different rearing conditions. Twelve animals (Group SO) were housed socially, six animals per cage, and for three weeks they were subjected to sensory stimulation in an enriched environment. The other ten subjects were kept individually (Group IN); one rat per mesh cage, in conditions of relatively impoverished sensory stimulation. In both groups the training of the conditioned emotional response (CER) was performed when animals were three months old. In contrast to IN subjects, the rats subjected to permanent social contacts and reared in the enriched environment (Group SO) revealed almost equally low instrumental response rates in trials with the conditioned stimulus (CS) paired with nociceptive foot-shock (US), and in period when no CS and/or US were applied. The results suggested that early exposure to an enriched environment caused a later decrease of the animals' capability to differentiate between the aversive CS and cues of the experimental context. This cognitive impairment was probably a secondary efffect of fear generalized to the entire experimental situation.


  63/1447

  Tytuł oryginału: Hypoxic damage of the cerebellum in 7-day-old rats. Ultrastructural and histochemical study.
  Autorzy: Dąmbska Maria, Gajkowska Barbara
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.45-49, il., bibliogr. [15] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The damaging influence of hypoxia on the cerebellum in immature rats, which is still discussed, was investigated. Using material obtained in a modified Levine model for combined hypoxic-ischemic damage in 7-day-old rats, we examined changes in cerebellum submitted to hypoxia only. The results demonstrated classic features of hypoxic nervous tissue damage and calcium accumulation in mitochondria and endoplasmic reticulum. This was investigated using electron microscopy combined with the oxalate-pyroantimonate method. We propose that Caý+ increases in endoplasmic reticulum and mitochondrial Caý+ pools may be involved in damage-mediated mechanisms. These results support a role of calcium as a mechanism of cerebellar cell loss after this form of injury.


  64/1447

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin prevents posthemorrhagic hypotension in WKY rats.
  Autorzy: Ufnal Marcin, Żera Tymoteusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.51, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  65/1447

  Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności endoskopii wirtualnej TK przy pomocy fantomu własnej konstrukcji.
  Tytuł angielski: Evaluation of credibility of CT virtual endoscopy using phantom of own construction.
  Autorzy: Charzan Robert, Urbanik Andrzej, Kozub Justyna, Wyrobek-Renczyńska Monika, Werewka-Maczuga Agnieszka
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.4-7, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Za pomocą spiralnego aparatu TK wykonano serie badań fantomu własnej konstrukcji, z doborem kolejnych kombinacji wartości skoku spirali, szerokości kolimacji i odstępu rekonstrukcji. Dla każdej kombinacji opracowano pośredni obraz 3D i docelowy obraz endoskopii wirtualnej fantomu. Obrazy porównano ze sobą oraz z rzeczywistym obrazem fantomu, określając wpływ powyższych parametrów badania na jakość obrazu w opcji endoskpoii wirtualnej; największe znaczenie dla doboru optymalnych parametrów ma ustalenie właściwej szrokości kolimacji. Do celów rekonstrukcji w opcji endoskopii wirtualnej, takich jak bronchoskopia, nie nadają się serie obrazów uzyskanych w badaniach TK z wykorzystaniem standardowych protokołów określających szerkość kolimacji na 8-10 mm; optymalnymi wydają się wartości szerokości kolimacji ok. 3 mm. Dobór skoku spirali i odstępu rekonstrukcji ma mniejsze znaczenie, optymalnymi wartościami wydają się odpowiednio 1 i 50 proc.

  Streszczenie angielskie: Using spiral CT scanner series of examinations of own construction phantom were performed, with selection of following combinations of pitch, collimation and reconstruction increment. For every above-mentioned combination an intermediate 3D image and a target virtual endoscopy image of phantom were worked out. Obtained images were compared to each other and to real image of phantom, defining an influence of above-mentioned parameters of CT examination for quality of obtained virtual endoscopy image. The most important for selection of optimal examinations parameters is setting proper collimation. Series of images obtained in CT examinations with standard protocols, using 8-10 mm collimation, are not suitable for reconstruction in virtual endoscopy option, as virtual bronchoscopy or colonoscopy - values of collimation about 3 mm seem to be optimal. Selection of pitch and increment is less imoprtant, adequately, values of 1 and 50 p.c. seem to be optimal.


  66/1447

  Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
  Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
  Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  67/1447

  Tytuł oryginału: Novye struktury 0-cpecificheskikh polisakharidov bakterijj roda Proteus. 2: Polisakharidy, soderzhashhie O-acetilnye gruppy.
  Tytuł angielski: New structures of the O-specific polysaccharides of Proteus. [P.] 2: Polysaccharides containing O-acetyl groups.
  Autorzy: Kondakova A. N., Toukach F. V., Senchenkova S. N., Arbatsky N. P., Shashkov A. S., Knirel Y. Ju., Zych K., Torzewska A., Rożalski A., Kołodziejska K., Sidorczyk Z.
  Źródło: Biokhimija 2002: 67 (2) s.240-252, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Structures of five new O-specific polysaccharides of the lipopolysaccharides of bacteria Proteus were established. Four of them, Proteus penneri 4 (072), Proteus vulgaris 63/57 (037), Proteus mirabilis TG 277 (069), and Proteus penneri 20 (017), contain O-acetyl groups in non-stoichiometric quantities, and the polysaccharide of P. penneri 1 st structuraly related to that of P. penneri 4. The structures were elucidated using NMR spectroscopy, including one-dimensional 1H nd 13C NMR, two-dimensional 1H, 1H correlation (COSY, TOCSY), 1H, 13C heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC) and multiple-bond correlation spectroscopy, as well as nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY or ROESY), along with chemical methods. The structural data obtained are useful as the chemical basis for the creation of the classification scheme for Proteus strains.


  68/1447

  Tytuł oryginału: Novye struktury O-specificheskikh polisakharidov bakterijj roda Proteus. 1: Fosfatsoderzhashhie polisakharidy.
  Tytuł angielski: New structures of the O-specific polysacchardies of Proteus. [P.] 1: Phosphate-containing polysaccharides.
  Autorzy: Toukach F. V., Kondakova A. N., Arbatsky N. P., Senchenkova S. N., Shashkov A. S., Knirel Y. A., Zych K., Rożalski A., Sidorczyk Z.
  Źródło: Biokhimija 2002: 67 (2) s.318-331, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The O-specific polysaccharide chains (O-antigens) of the lipopolysacchardides of five Proteus strains, P. vulgaris 017, P. mirabilis 016 and 033, and P. penneri 31 and 103, were found to contain phosphate groups that link the non-sugar components, namely, ethanolamine and ribitol. From them, the polysaccharides of P. mirabilis 016 and P. penneri 103 include ribitol phosphate in the main chain and thus resemble ribitol teichoic acids of Gram-positive bacteria. The structures of the polysaccharides were elucidated using NMR spectroscopy, including two-dimensional 1H, 1H correlation spectroscopy (COSY and TOCSY), nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY or ROESY), and H-detected 1H, 13C, and 1H, 31P heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC), along with chemical methods. The structures determined are unique among the bacterial polysaccharides and, together with data obtained earlier, represent the chemical basic for classification of Proteus strains. Based on structural similarities of the O-specific polysaccharides and serological relationships between the O-antigens, we propose to add P. penneri strain 31 to serogroup 019 and to extend serogroup 017 by including P. penneri strain 16.


  69/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ diklofopu na wybrane enzymy metabolizujące substancje obce w wątrobie szczurów rasy Wistar.
  Tytuł angielski: The effect of diclofop on some drug metabolizing enzymes in the liver of Wistar rats.
  Autorzy: Palut Danuta, Kostka Grażyna, Wiadrowska Bożena, Bańkowski Robert
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.1-9, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Diklofop, herbicyd z grupy pochodnych kwasu fenoksypropionowego, nie wykazuje właściwości induktorów CYP1A i słabo stymuluje aktywność CYP2B w wątrobie szczura. Natomiast wyniki sugerują, że badany związek hamuje aktywność fenolowej formy UDP-glukuronylotransferazy.

  Streszczenie angielskie: The study was designed to determine whether diclofop, introduced to environment as herbicide, would exert properties of chemical inducers of rat liver monooxygenase system related to CYP1A and CYP2B isozymes. For this purpose, the effect ofdiclofop on 7-etoxyresorufin O-dealkylase and p-nitroanisole O-demethylase activities specific for CYP1A as well as on CYP2B mediated 7-pentoxyresorufin O-dealkylase activity was studied in male Wistar rats. This biochemical method permits to determine whether tested compound belongs to one of two main types of chemical inducers. Diclofop was dosed by gavage for 4 days at 0; 5.6, 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day. Treatment of rats with diclofop resulted in significant increase in relative liver weight (RLW), to 19 p.c. and 31 p.c. above the control, respectively. Diclofop administered at the dose of 11.2 and 56 mg/kg b.w. per day induced a 3-fold (p 0.001) and a 5=fold (p 0.001) increase in the metabolism of 7-pentoxyresorufin (CYP2B-mediated reaction), respectively. No effect level for CYP2B induction was 5.6 mg/kg b.w. per day. However, diclofop induced only slight increase in 7-etoxyresorufin 0-dealkylase and did not show any effect on p-nitroanisole 0-demethylase activity (CYP1A-mediated reactions). The results revealed that diclofop not show the ability to induce CYP1A and moreover it was weak inducer of CYP2B isozymes in the liver of male Wistar rats. Diclofop was also examined for its ability to affect the activity of phenol UDP-glucuronosyltransferase in rat liver. The results suggest that diclofop suppressed phenol form of...


  70/1447

  Tytuł oryginału: Further studies on the anti-oxidative effect of putrescine in sodium nitrite-treated rats.
  Tytuł polski: Dalsze badania nad antyoksydacyjnym wpływem putrescyny u szczurów zatruwanych azotynem sodowym.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P., Frankiewicz-Jóźko Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.11-17, il., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano antyoksydacyjne właściwości putrescyny (10 mg/kg m.c./dzień) u szczurów zatruwanych per os azotynem sodowym (10 mg NaNO2/kg m.c./dzień) przez okres 14 dni. Putrescynę podawano per os w 3-4 godz. po podaniu azotynu i/lub 0,9 p.c. NaCl (kontrola) przez okres 7 dni (dzień 7-14). Azotyn sodowy zwiększył poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie, nie wpływając na zmiany tego parametru we krwi szczurów. Nie wykazano, aby u zwierząt zatruwanych azotynem dochodziło do zmian zarówno stanu antyoksydacyjnego surowicy (TAS) oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) we krwi, wątrobie czy błonie śluzowej jelita cienkiego. Podawanie szczurom putrescyny zmniejszyło poziom TBARS w badanych tkankach przy zwiększonym poziomie TAS w surowicy. Putrescyna znacząco obniżyła aktywność SOD w wątrobie i krwi i nie zmnieniając aktywności tego enzymu w jelicie cienkim. Rezultaty badań sugerują, że podawanie putrescyny per os szczurom może prowadzić do obniżenia peroksydacji lipidowej indukowanej azotynem sodowym.

  Streszczenie angielskie: Studies were carried out to elucidate the anti-oxidative effect(s) of putrescine (10 mg/kg b.w./day) in rats treated per os with either sodium nitrite (10 mg/kg b.w./day) or normal saline (control) for 14 days. The putrescine was given to rats for 7 days only (days 7-14) and it was introduced 3-4 hrs after nitrite or saline dosage. Sodium nitrite increased thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in rat small intestinal mucosa and liver, and the agent did not have any effect on the total anti-oxidant status (TAS) and lipid peroxidation of rat blood. Nitrite did not also change the activity of superoxide dismutase (SOD) in the small intestinal mucosa, liver and blood, as well. Pretreatment of nitrite-treated rats with putrescine decreased TBARS and increased TAS in animals. Putrescine decreased SOD activity in the blood and liver of nitrite- and/or saline-treated rats, however, the agent did not affect the SOD enzyme in the small intestinal mucosa. Results suggest that putrescine dosed to nitrite-treated rats possesses some anti-oxidative properties.


  71/1447

  Tytuł oryginału: A pilot study on the histochemical evaluation of Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase in rat intestinal villi.
  Tytuł polski: Badania pilotowe nad histochemiczną oceną ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej w kosmkach jelita cienkiego szczura.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P.
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.19-26, il., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ zatrucia azotynem sodowym na aktywność ATPazy-Na/K oraz dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) w błonie śluzowej jelita cienkiego szczurów. Zwierzęta otrzymywały per os wodny roztwór azotynu sodowego (10 mg NaNO2/kg m.c.) i/lub 0,9 proc. roztwór chlorku sodowego (kontrola) przez okres 3 i 12 tygodni. Histoenzymatyczna analiza wykazała azotynowe obniżenie aktywności ATPazy-Na/K oraz SDH w kosmkach jelitowych ze szczególnym nasileniem wpływu azotynu w 12 tygodniu zatrucia zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Effects of poisoning with sodium nitrite on Na/K-ATPase and succinate dehydrogenase (SDH) activity were examined in the small intestine mucosa of male Wistar rats. The animals were treated per os with either an aqueous solution of sodium nitrite (10 mg NaNO2/kg b.w.) or normal saline (control) daily for 3 or 12 weeks. Histochemical analyses show that sodium nitrite decreased Na/K-ATPase and SDH in rat intestinal villi, and the nitrite side effect(s) was mainly observed in animals treated for 12 weeks.


  72/1447

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effect of deionized water on selected components of fat, carbohydrate, and protein metabolism, morphology and the acid-base equilibrium in the rats blood.
  Autorzy: Drobnik Michał
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na szczurach określono wpływ doustnego stosowania wody dejonizowanej, na niektóre parametry gospodarki lipidowej, białkowej, węglowodanowej, morfologię, rozmaz krwi obwodowej i równowagę kwasowo-zasadową we krwi tych zwierząt.

  Streszczenie angielskie: By virtue of the carried out experimental investigations no essential effect of deionized water, administered orally for 90 days in a dose ad libitum, has been stated to act, in the blood of rats, on the determined elements of carboxydrate, protein metabolism, on morphology and the peripheral blood smear. The observed value shifts to the indices of fat metabolism and of the acid-base equilibrium are contained within the limits of physiological norms for that species of animals.


  73/1447

  Tytuł oryginału: Ocena składu kwasów tłuszczowych w margarynach rynkowych z lat 1996-2000.
  Tytuł angielski: Assessment of fatty acids content in margarines available on Polish market in the years 1996-2000.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Balas Jarosław, Filipek Agnieszka, Pawlicka Małgorzata, Domina Piotr
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.59-64, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Określono skład kwasów tłuszczowych w margarynach występujących na rynku w latach 1996-2000. Przebadano 56 próbek margaryn niskotłuszczowych, 40 margaryn pełnotłuszczowych miękkich oraz 78 próbek margaryn twardych, pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Stwierdzono bardzo duży rozrzut zawartości poszczególnych grup kwasów tłuszczowych: nasyconych, monoenowych, polienowych i izomerów trans w badanym materiale. Zdecydowaną przewagą "pozytywnych" kwasów tłuszczowych nienasyconych nad nasyconymi oraz znakomity udział izomerów trans wykazywały margaryny niskotłuszczowe miękkie.

  Streszczenie angielskie: Fatty acids content in margarines from Polish market in the years 1996-2000 was investigated 56 samples of low fat, 40 normal fat and 78 stick were examined derived from different procedures. Considrable differences in amount of particular groups of fatty acids were observed during investigation period i.e. saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans isomers in the same type of margarines. The low fat soft type of margarines showed the most desirable from nutritional point of view fatty acids content - such as low level of saturated acids as well as absence of trans isomers.


  74/1447

  Tytuł oryginału: Effect of IL-18 on IL-1á and sIL-1RII production.
  Autorzy: Jabłońska Ewa, Iżycka Aneta, Wawrusiewicz Natalia
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.139-141, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the effect of interleukin 18 (IL-18) on th e production of IL-1ánd soluble IL-1 receptor II (sIL-1RII) by human neutrophils. The results obtained indicate that recombinant human IL-18 (rhIL-18) induces IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by human neutrophil isolated from peripheral blood. However, this effect was less important than lipopolysaccharide (LPS) stimulation. Additionally, our observations suggest that IL-18 can induce priming of neutrophils for IL-1á and, to a lesser extent, sIL-1RII production by LPS-stimulated cells. The ability of IL-18 to serve as an effective modulator for IL-1áand its regulatory protein may have sigificance in the inflammatory and immune reactions mediated by IL-1á.


  75/1447

  Tytuł oryginału: Optymalizacja tomograficznych badań komputerowych w planowaniu leczenia implantologicznego.
  Tytuł angielski: Scanning parameters selection and accuracy of linear measurements on CT for dental implant planning.
  Autorzy: Kubani Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.41-46, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych badań dodatkowych w implantologii są badania radiologiczne. W chwili obecnej tomograficzne badania komputerowe są źródłem dostarczjącym implantologowi najwiecej informacji. Celem pracy było określenie wiarygodności pomiarowej tomografii komputerowej osiowej i spiralnej w rekonstrukcji dental i wielopłaszczyznowej (MPR) oraz subiektywna ocena jakości obrazu uzyskanego ze skanu spiralnego pitch 1 i 2 w porównaniu ze skanem osiowym. Przeprowadzono badania doświadczalne i kliniczne. W badaniach doświadczalnych wykorzystano preparaty mokre i suche kości czaszki. W badaniu klinicznym poddano ocenie porównawczej 30 zdjęć tomograficznych osiowych i spiralnych. Wykonano pomiary przewidywanego łoża wszczepu, które porównano z wartościami faktycznymi. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej. We wnioskach stwierdzono szczególną przydatność tomograficznego badania komputerowego pitch 2 oraz rekonstrukcji MPR w planowaniu złożonego leczenia implantologicznego.

  Streszczenie angielskie: Radiographic studies are of utmost importance for preoperative dental implant planning. In each case it should be appropriately selected to provide the maximum information with the minimum exposure of patient to radiation. The aim of the study was the evaluation of linear measurements accuracy in CT pitch 1 and 2 spiral scans and MPR reconstruction. An experimental and clinical study was conducted. In experimental part cadaver heads were used. Bone volum of the selected implant site was assessed. In clinical part 30 CT axial and helical scans were compared. In the study Elscint Tiwn scaner was employed. Results: The study demonstrated that imaging of entire course of the lower alveolar nerve canal, the flor of the maxillary sinus orthe nasal cavity as continuum ofers subiective benefis. Application of multiplaner reconstruction (MPR) allows accurate determination of the measured site and axis. In the MPR reconstruction measurement is not burdened with any error.


  76/1447

  Tytuł oryginału: Nefiracetam ameliorates associative learning impairment in the scopolamine-injected older rabbit.
  Autorzy: Pak Jonathan T., Green John T., Heifets Boris, Pak Michelle H., Woodruff-Pak Diana S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR105-BR112, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The cognition-enhancing drug, nefiracetam, is in Phase III clinical trials to treate memory impairment in Alzheimer's disease (AD). Nefiracetam ameliorates acquisition of delay eyeblink classical conditioning in older rabbits, a form of associative learning with striking behavioral and neurobiological similarities in rabbits and humans. In both species, delay eyeblink conditioning engages the septo-hippocampal cholinergic system and is disrupted when the cholinergic system is antagonized. Delay eyeblink classical conditioning is impaired in normal aging and severely disrupted in AD. To test further the efficacy of nefiracetam in an animal model that mimics some of the neurobiological and behavioral effects present in AD, we tested 56 older rabbits assigned to 7 treatment groups in the 750 ms delay eyeblink conditioning procedure. Older rabbits were injected with 1.5 mg/kg scopolamine to simulate disrutpion of the cholinergic system in AD. Three doses of nefiracetam (5, 10, or 15 mg/kg) were also injected in older rabbits receiving 1.5 mg/kg scopolamine. Control groups were treated with 1.5 mg/kg scopolamine + vehicle, wehicle alone, or explicitly unpaired presentations of conditioning stimuli and vehicle or 1.5 mg/kg scopolamine + 15 mg/kg nefiracetam. Rabbits injected with 1.5 mg/kg scopolamine alone were impaired, but a dose of 15 mg/kg nefiracetam reversed significantly the behavioral impairment. Nefiracetam had ameliorating effects on a task impaired in AD in an animal model of AD: older rabbits with cholinergic system antagonism.


  77/1447

  Tytuł oryginału: Percutaneous implantation of a biological valve in the aorta to treat aortic valve insufficiency - a sheep study.
  Autorzy: Boudjemline Younes, Bonnet Damien, Sidi Daniel, Bonhoeffer Philipp
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR113-BR116, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Historically, the surgical implantation of a mechanical valve in the descending aorta permitted the reduction of regurgitant flow in chronic aortic insufficiency. Long term clinical results were excellent but with the development of the pump oxygenators, orthotopic valvar replacement has become the conventional treatment of aortic valve diseases. We wanted to reconsider the ectopic position in sheep using a new percutaneous technique. A biological valve harvested from a bovine jugular vein was sutured into a vascular stent. After the creation of a severe aortic insufficiency, the valved stent was percutaneously implanted according to standard stent placement techniques. Hemodynamic and angiographic evaluations were carried out during the procedure; finally, anatomic evaluation was performed. A severe aortic insufficiency was created in all animals (9/9). 3 had a single stent in the descending aorta and 3 had an addtional stent in the brachiocephalic trunk. A control group of 3 animals had no valve implantation. One sheep had an additional valve implant because one overdilated stent had become insufficient. Early evaluation of the implanted valve function confirmed the perfect competence of 9 out of 10 valved stents. However, for unknown reasons all the animals died within 24 hours after the procedure. Percutaneously implanted valves in the thoracic aorta of sheep with massive aortic insufficiency function well in the acute study. In comparison to previous surgical results, this technique might become an alternative to surgery in patients with chronic aortic insufficiency in whom perioperative risks are high.


  78/1447

  Tytuł oryginału: Serodiagnostic and immunoprophylactic potential of a 78kDa protein of Leishmania donovani of Indian origin.
  Autorzy: Mukherjee Mandira, Bhattacharyya Anindita, Duttagupta Swadesh
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR117-BR122, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The serodiagnosis of visceral leishmaniasis due to Leishmania donovani using crude parasite antigen is complicated in many endemic areas by cross-reactions with serum from humans infected with other protozoan diseases. The search for pure antigens avoiding such cross-reactions is in progress. Developing a vaccine against cutaneous leishmaniasis has been much more successful than against visceral leishmaniasis. Immunoprophylactic studies using various combinations of antigens and adjuvants are also in progress, and several strategies are in use, with varying degrees of success. Promastigotes of Leishmania donovani were used. The 78kDa protein was purified by a monoclonal antibody tagged GNBr sepharose CL-4B column. The presence of the protein in both stages of the parasite and in kala-azar patient serum was analyzed by western blotting. ELISA was used for serodiagnosis and isotype analysis of antibodies produced in immunized mice. Immunoprophylactic studies were carried out based on in vitro transformation of amastigotes to promastigotes. The 78 kDa membrane protein, present in both amastigote and promastigote forms of the parasite, was purified to homogeneity. The protein was found to have serodiagnostic potential to detect kala-azar. BALB/c mice immunized with 78kDa protein revealed reduction in spleen parasitemia. Isotype profiles of antibodies produced by immunized mice showed increased production of IgG2a and decreased IgG levels. Our results demonstrated, for the first time, the serodiagnostic and immunoprophylactic use of a pure membrane protein isolated from Leishmania donovani of Indian origin...


  79/1447

  Tytuł oryginału: Functional maps of the junctions between interglobular contacts and active sites in glycolytic enzymes - a comparative analysis of the biochemical and structural data.
  Autorzy: Torshin Ivan Y.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR123-BR135, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Oligomers and separate subunits of the glycolytic enzymes often have different catalytic properties. However, spectral data show an apparent lack of significant conformational changes during oligomerization. Since the conformation of an enzyme determines its catalytic properties, the structural mechanism(s) influencing the activity is of considerable interest. Analysis of the spatial structures of the junctions between interglobular contacts and binding sites may give a clue to the mechanism(s) of the activation. In this work, the problem was studied using available structural and biochemical data for the oligomeric enzymes of glycolysis. Computational analysis of the structures of the junctions has identified three structurally distinct types of junctions: 1. interglobular binding site (2 of 8 enzymes); 2. domain-domain stabilization (5 of 8); and 3. 'sequence overlap' or a local conformational change (all enzymes). Thus the catalytic activity may be influenced through the shifts of the modules of protein structure (types 1,2) and/or due to a slight change in the local structure (type 3). The more common junctions of types 2 and 3 are well conserved among eukaryotic enzymes, which suggests their biological importance. The results suggest that a profound and a complex change in conformation in subunits of an oligomeric enzyme may not be necessary for a significant change in the catalytic properties. The analysis maps the residues important for the junctions and thus for the link between the catalytic activity and the oligomeric state of the enzymes.


  80/1447

  Tytuł oryginału: Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute experimental pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek Jolanta, Bonior Joanna, Nawrot Katarzyna, Leja Anna, Sendur Ryszard, Stachura Jerzy, Pawlik Wiesław, Konturek Stanisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR136-BR143, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Lipopolysaccharides (LPS) are responsible for septic shock but low doses of LPS reduce pancreatic damage produced by caerulein-induced pancreatitis (CIP) in rats. Leptin, produced by adipocytes attenuates the severity of CIP. The aim of this study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of LPS on CIP and plasma leptin level and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in the effects of LPS on CIP. CIP was produced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to conscious rats. SN were deactivated with capsaicin (100 mg/kg s.c.). LPS (0.2, 2, or 20 ćg/rat) were applied to the right cerebral ventricle 30 min prior to CIP. CIP was manifested by an increase in plasma levels of amylase, lipase, leptin and an antiinflammatory interleukin 10 (IL-10), (by 400 p.c., 1000 p.c., 700 p.c. and 50 p.c., respectively), confirmed by histological examination and accompanied by 40 p.c. reduction in pancreatic blood flow. Pretreatment of CIP rats with i.c.v. LPS resulted in significant reduction of CIP accompanied by dose-dependent increase in plasma levels of leptin and IL-10. Deactivation of SN, which by itself failed to affect CIP, completely reversed the beneficial effects of i.c.v. administration of LPS on CIP and reduced plasma leptin and IL-10 concentrations. Pretreatment with LPS given i.c.v. prevents the development of caerulein-induced pancreatitis through the activation of SN and though the release of leptin.


  81/1447

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and smooth muscle cell detection in atherosclerotic plaques from stable and unstable angina - an immunohistochemical study.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR144-BR148, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study presents a systematic analysis of atherothrombotic lesions taken by percutaneous atherectomy and post mortem examination from coronary arteries, in order to identify: a) the topographic occurrence of fibrinogen and smooth muscle cells (SMCs), b) their independent expression in stable and unstable plaques, and c) their co-expression, which can provide a better understanding of the involvement of fibrinogen and SMCs in the development and progression of atherosclerotic plaques. Material/Methods: 120 specimens from atherosclerotic lesions were collected, using directional coronary atherectomy; 40 additional specimens were collected from postmortem examinations. All specimens were stained by immunohistochemical methods with monoclonal and polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen and SMCs. Results: Fibrinogen appeared to be a component of all stable and unstable coronary atherosclerotic plaques, with a significant predominance in unstable angina. No significant difference was observed between SMC-stained areas in stable and unstable angina; however, a significant difference exists in co-expression of SMCs and fibrinogen between unstable and stable angina. Interestingly, the total number of SMCs at the first stages of formation of unstable plaques is less than in stable plaques. However, in a number of advanced coronary atherosclerotic plaques associated with unstable angina, we observed an increasingly progressive inflammatory cell activity, in which SMC areas were sifnigicantly increased...


  82/1447

  Tytuł oryginału: Salt iodination as a effective method of iodine supplementation.
  Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Kondracka Agnieszka, Słoń Milena, Wojda Marzena, Nauman Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR288-CR291, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In January 1997 a new approach to preventing iodine deficiency was introduced in Poland. The goal of the present study was to determine whether the mandatory iodization of kitchen salt (30 mg KI/kg) has had any impact on ioduria. Material/Methods: The study was performed on 29 healthy volunteers, aged 22-29 (average age 23.93 ń 1.14), examined in 1996 and retested after 36 months of iodine supplementation in 1999. Each person underwent a physical examination and thyroid ultrasonography. The iodine level was determined using morning urine samples. Results: For the duration of the study thyroid volume remained unchanged, ranging from 11.48 ń 3.89 ml in 1996 to 12.11 ń 3.85 ml in 1998. THe echostructure was normal in all subjects both in 1996 and in 1999. In 1996 the iodine concentration in urine (ICU) in the study group averaged 100.4 ń 41.5 ćg/L (range from 43.3 to 175.6 ćg/L). Seventeen persons had an iodine cncentration below 100 ćg/L. In 1999 the average ICU was 140.7 ń 78.87 ćg/L. Three subjects had a lower ICU in 1999 (53.93 ń 24.65 ćg/L) than in 1996 (104.1 ń 24.6 ćg/L). These persons claimed to have completely eliminated the use of added salt in their diet. Conclusion: We conclude that mandatory iodine supplementation method is sufficiently effective when salt is used in the diet. In the case of restrictions on salt consumption the use of preparations containing iodine should be recommended.


  83/1447

  Tytuł oryginału: Effect of diazepam and clonazepam on the function of isolated rat platelet and neutrophil.
  Autorzy: Rajtar Grażyna, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI37-PI44, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Benzodiazepine binding sites distnict from the GABA-receptor-chloride-complex in the central nervous system have been recongized in many peripheral tissues, but their physiological role remains unexplained. Our study was undertaken to examine the effects of diazepam, clonazepam, and PK 11195, a peripheral benzodiazepine receptor antagonist, on the functional and biochemical responses of platelets and neutrophils stimulated by different physiological agonists. Material/Methods: The experiments were conducted on isolated washed rat platelets activated by arachidonic acid (AA), adenosine 5'-diphosphate (ADP), or thrombin and on isolated rat neutrophils activated by a chemotactic peptide, formyl methionyl leucyl phenylalanine (fMLP). Results: The results showed that neither diazepam nor clonazepam nor PK 11195 alone augmented the reponse of resting platelets or modified neutrophil reponse, but diazepam and clonazepam in a concentration-dependent manner inhibited thrombin, ADP or AA-stimulated platelet aggregation and the thrombin-induced increase in free intracellular Caý+. Both drugs also exerted an inhibitory effect on reactive oxygen species (ROS) produced by fMLP-stimulated neutrophils. However, diazepam was about 10 times more effective than clonazepam. PK11195 did not influence platelet and neutrophil function stimulated by agonists, but reversed the inhibitory action of both benzodiazepines on platelet activation and ROS production. Conclusions: The results indicated that invitro diazepam, and in a much smaller degree clonazepam, may down-regulate platelet activation and release of some proinflammatory mediators by stimulated neutrophils. These effects are probably exerted by a specific benzodiazepine binding sites.


  84/1447

  Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  85/1447

  Tytuł oryginału: Repeated imipramine and electroconvulsive shock increase ŕ1A-adrenoceptor mRNA level in rat prefrontal cortex.
  Autorzy: Nalepa Irena, Kreiner Grzegorz, Kowalska Marta, Sanak Marek, Zelek-Molik Agnieszka, Vetulani Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (3) s.151-159, il., tab., bibliogr. s. 158-159
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: ŕ1-Adrenoceptors have been implicated in the mechanism of action of antidepressants, but their action on specific receptor subtypes was rarely reported. We compared now the action of two prototypic antidepressant treatments: repeated imipramine and electroconvulsive shock, on the expression of the ŕ1A - and ŕ1B -adrenoceptor mRNAs and on the receptor density in rats. The mRNA expression was assessed by Northern blot in the prefrontal cortex and the hippocampus, the receptor density was measured by [3H] prazosin binding in the total cerbral cortex and hippocampus. In the cortex, both treatments elevated the ŕ1A -adrenoceptor mRNA and the expression of receptor protein. The expression of ŕ1B -adrenoceptor mRNA remained unaffected. In contrast, in the hippocampus, the antidepressant treatments augmented the density of ŕ1A -adrenoceptor protein without changing the level of its mRNA expression there. The results suggest that the ŕ1A -adrenoceptor subtype is specifically involved in the mechanism of action of classical antidepressant treatments.


  86/1447

  Tytuł oryginału: Substance P content in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles during elicitation and inhibition of trigemino-hypoglossal reflex in rats.
  Autorzy: Zubrzycka Maria, Janecka Anna
  Źródło: Brain Res. 2002: 941 (1/2) s.29-33, il., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to establish whether tooth pulp and periaqueductal central gray (PAG) stimulation affects the release of substance P (SP) into the fluid perfusing the cerebral ventricles in rats. The content of substance P in the cerebrospinal fluid and fluid perfusing cerebral ventricles was determined during incisor pulp stimulation with electrical impulses inducing nociceptive trigeminohypoglossal reflex and then during inhibition of the reflex by stimulation of PAG. Perfusion of the cerebral ventricles was carried out using artificial cerebrospinal fluid (aCSF). SP-like immunoreactivity (SP-LI) was determined in the samples by radioimmunoassay. Samples were collected in four groups: first group - cerebrospinal fluid (CSF); second group - aCSF perfusates without stimulation; third group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation; fourth group-aCSF perfusates during incisor pulp stimulation and simultaneous inhibition of trigemino-hpoglossal reflex by PAG stimulation. It was shown that incisor pulp stimulation led to the increased release of SP-LI into the fluid perfusing cerebral ventricles. Stimulation of PAG reduced the release of SP-LI into the cerebro-ventricular system to the values obtained before the tooth pulp stimulation. The results indicate that PAG significantly inhibits the release of SP-LI into the rat cerebral ventricular system and may be involved in the inhibition of trigemino-hypoglossal reflex.


  87/1447

  Tytuł oryginału: Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w warzywach i owocach z terenów Stalowej Woli.
  Tytuł angielski: Chromium, zinc, copper, nickel, cadmium and lead in vegetables and fruits from the Stalowa Wola region.
  Autorzy: Kocjan Ryszard, Kot Andrzej, Ptasiński Henryk
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Metodą AAS oznaczano stężenie chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w 8 gatunkach warzyw i 5 gatunkach owoców z okolic Stalowej Woli. Stwierdzono większe zawartości badanych pierwiastków w porównaniu z ich ilością w warzywach i owocach z niezanieczyszczonych terenów kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: Contents of chromium, zinc, copper, nickel, cadmoim and lead vegetables and fruits collected in the region affected by dust and smoke emitted by the Stalowa Wola Steel Works and Power Station was assessed by AAS in 8 vegetable and 5 fruit species. At the same time, these elements were determined, as a reference, in the same vegetable and fruit species grown in the areas remote from industrial centres. The contents of these trace elements werte higher in all vegetable and fruit samples collected from the area of the industrial emission than in the control samples. Mean chromium content of the vegetables from the Stalowa Wola region was 0.142 mg/kg (control 0.083 mg/kg) while the corresponding values for the fruits were 0.096 mg/kg (control 0.060 mg/kg). The respective values for the other elements were; vegetable Zn 4.02 mg/kg (control 3.76 mg/kg), fruit Zn 1.68 mg/kg (control 1.29 mg/kg; vegetable Cu 0.89 mg/kg (control 0.61 mg/kg), fruit Cu 0.89 mg/kg 9control 0.52 mg/kg); vegetable Ni 0.170 mg/kg (control 0.129 mg/kg), fruit Ni 0.127 mg/kg (control 0.082 mg/kg); vegetable Cd 0.028 mg/kg (control 0.016 mg/kg), fruit Cd 0.015 mg/kg (control 0.01 mg/kg); vegetable Pb 0.163 mg/kg (control 0.102 mg/kg), fruit Pb 0.124 mg/kg (control 0.107 mg/kg).


  88/1447

  Tytuł oryginału: Miedź, cynk mangan i żelazo w mięsie i przetworach mięsnych drobiu, świń i bydła.
  Tytuł angielski: Copper, zinc, manganese and iron in Polish poultry, pork, bovine meat and meat products.
  Autorzy: Kot Andrzej, Zaręba Stanisław, Wyszogrodzka-Koma Lucyna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • Świnie
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych krajowych produktach mięsnych, drobiowych, wieprzowych i wołowych oraz oszacowano, w jakim stopniu produkty te pokrywają dzienne zapotrzebowanie na te składniki u dorosłych i młodzieży w wieku rozwojowym. Stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości badanych metali w zależności od rodzaju zwierząt i badanego elementu tuszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the meat and meat products in relation to the kind of meat and its origin. The concentrations of the metals wewre determined in: chicken, duck, turkey, pork and bovine meat; chicken and turkey livers, hearts and stomachs; (minced poultry ham; frankfarters; turkey sirloin and ham; pork ham and becon; Krakowska, Podlaska sausages; Italian and black headcheese). The samples were collected in the Lublin and Cracow regions. The determinations were performed by ASA after dry mineralisation at 400řC. The average Cu concentrations were: 0.46 to 0.88 mg/kg in poultry, 0.62 to 0.77 mg/kg in pork, and 0.62 to 0.74 mg/kg in beef. The average Zn levels were; 5.84 to 27.58 mg/kg, 25.00 mg/kg, and 39.43 mg/kg, respectively. Mn concentrations were: 0.30 to 0.48 mg/kg, 0.16 mg/kg, and 0.15 mg/kg, respectively. Poultry Fe content ranged from 4.43 to 28.05 mg/kg. The pork meat contained 13.00 mg/kg iron, while the respective value for the beef meat was 0.33 mg/kg. The poultry giblets contained: 0.92 to 4.09 mg/kg Cu, 22.11 to 34.05 mg/kg Zn, 0.61 to 3.79 mg/kg Mn and 24.98 to 115.97 mg/kg Fe. The levels of those elements in pork hasiets were: 4.38 (liver), 7.50 (kidney) mg/kg Cu; 29.02 (kidney), 44.77 (liver) mg/kg Zn; 1.33 (kidney), 2.41 (liver) mg/kg MN; 63.38 (kidney), 279.87 mg/kg (liver) Fe. The beef hasiets contained: 3.08 (kidney), 17.36 (liver) mg/kg Cu; 23.94 (kidney), 35.94 (liver) mg/kg Zn; 0.94 (kidney) 2.27 (liver) mg/kg Mn; and 62.07 (kidney), 142.81 (liver) mg/kg Fe. The cured poultry products contained: 0.46...


  89/1447

  Tytuł oryginału: Enzymatyczno-spektrofluorymetryczna metoda oznaczania kwasu izocytrynowego w sokach owocowych.
  Tytuł angielski: Estimation of isocitric acid (ICA) content in of fruit juices by enzimatic-spectrofluorymetry method.
  Autorzy: Masłowska Joanna, Owczarek Alina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zawartość kwasu izocytrynowego w naturalnych sokach owocowych oznaczono skojarzoną metodą enzymatyczno-spektro-fluorymetryczną. Badania wykazały, że zawartość tego kwasu w sokach owocowych jest niska i wynosi ok. 30 mg/dm**3.

  Streszczenie angielskie: The enzymatic-spectrofluorymetric method to establish the content of isocitric acid (ICA) in of fruit juices was used. Enzymatic methods and particular enzymatic-spectrophotometry methods are used more and more often in food analysis. They are used to estimate the content of toxic compounds which exist in food. Sensitivity of the method worked out by us is satisfactory for the determination of ICA level in fruit juices (1-52 ćg/dm**3). These amounts are even a few times smaller than amounts citric acid in fruit juices. The standard curve received is rectilinear from ) O to 50 ćg ICA and used for the estimation within this range. The results also show a considerable variation in isocitric acid content of the examined natural fruit juices. Isocitric acid content in thre analysed samples was low, within 20-46 mg/dm**3.


  90/1447

  Tytuł oryginału: Oznaczanie zawartości niektórych syntetycznych barwników spożywczych w cukierkach.
  Tytuł angielski: Determination of synthetic food dyes in coloured candies.
  Autorzy: Janiak Jolanta, Masłowska Joanna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.67-73, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W próbkach barwionych cukierków twardych oznaczono zawartość niektórych syntetycznych barwników spożywczych wykorzystując trzy niezależne metody: 1 - metodę chromatografii obrotowej; 2 - metodę spektrofotometrii absorpcyjnej (UV-VIS) oraz 3 - metodę pulsowej polarografii różnicowej (FSDPP). Badania wykazały, że w żadnej z badanych próbek nie zostały przekroczone dopuszczalne zawartości barwników.

  Streszczenie angielskie: A procedure for the determination of food dyes in test sample candies has been described. Extraction and isolation procedures have been proposed. Quick rotary chromatography was used to perform the qualitative identification. Two independent methods: UV-VIS absorption spectrofotometry and FSDP polarography were used for the quantitative determinations. Results were compared. The examined candies contained there food dyes permitted for use in Poland.: Quinoline Yellow, Cochineal Red and Indigocarmine. The admissible contents of those dyes were not exceeded in any of the examined candy samples.


  91/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ niedoboru estrogenów na zawartość cynku w zębach i żuchwie szczurów po ovariektomii.
  Tytuł angielski: The effects of estrogen deficiency on zinc content in the teeth and mandible of rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczono zawartość cynku w kości żuchwy i w zębach samic szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu doświadczalnej estrogenowej terapii zastępczej. Niedobór estrogenów prowadził do obniżenia sie poziomu cynku w twardych tkankach narządu żucia, w porównaniu z grupą kontrolną. Podawanie 17á-estradiolu wstrzymywało wzrost zawartości cynku w materiale.

  Streszczenie angielskie: Estrogen deficiency appearing after menopause or ovariectomy leads to osteopenia and osteoporosis. Such conclusion has been confirmed by non-invasive examinations of the skeletal, maxillary and mandible bones and teeth. Demineralisation of the hard tissues was heretofore attributed to the loss of calcium and phosphorus, while the role of microelements (e.g. Zn) was not completely explained. This experiment attempts to explain zinc behaviour in ther structure of the masticatory system when the level of estrogens is reduced. Female Wistar rats were used in the experiment. They were divided intop seven groups as follows: CL - control, SH - sham operated, OV - after ovariectomy, OVO ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 - OVH3 - rats receivibg twice a week 3 different (1.25 ćg., 12.5 ćg and 125 ćg) doses, respectively, of 17á-estradiol. Zinc level after ovariectomy was lower than in the control both in the teeth and in the mandible. The differences were statistically significant. Administration of 17á-estradiol to the ovariectomised rats produced a slight increase in Zn level. These results may suggest that ovarian estrogens play an important role in mineralisation of bones and teeth, and therefore, in post-menopausal osteoporosis prevention.


  92/1447

  Tytuł oryginału: Badania zawartości sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi szczurów w zależności od poziomu estrogenów.
  Tytuł angielski: Assessment of sodium content in rat teeth, mandible and serum vs. estrogen levels.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.81-86, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosując płomieniową metodę ASA oznaczono zawartość sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi zwierząt doświadczalnych: grupy kontrolnej, sztucznie operowanej, po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej (17á-estradiol). W indukowanej hypoestrogemii poziom sodu zarówno w zębach jak i w żuchwie obniżył się. Również zawartość sodu w surowicy krwi była niższa od poziomu Na w grupie kontrolnej. Zastosowanie 17á-estradiolu zapobiegło procesowi demineralizacji badanych tkanek narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Estrogens play a pivotal role in the mineral homeostasis of the organism. Estrogen deficiency associated with the postmenopausal period or ovariectomy affects bone metabolism. The aim of this experiment was to assess the influence of estrogen levels on the sodium content of rat teeth, mandible and serum. The animals were divided into 7 groups: CL - control, SH -sham operated, OV - after ovariectomy, OVO - ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 -OVH3 - rats receiving twice a week 3 different (1.25 ćg, 12.5 ćg and 125 ćg) doses of 17á-estradiol. After the experiment had been completed, we noted that sodium level in the teeth and mandible was lower in the group of animals with estrogen deficiency. Serum sodium content was also lower. It was also found that 17á-estradiol supplementation could protect the teeth and mandible from sodium depletion and keep serum sodium content at the preoperative level.


  93/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ dichlorfosu na aktywność reduktazy HMG-CoA w wątrobie szczura.
  Tytuł angielski: Effect of dichlorvos on HMG-CoA reductase activity in rat liver.
  Autorzy: Sadurska Bożenna, Skalska-Hilgier Elżbieta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.93-97, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dichlorfosu, pestycydu fosforoorganicznego, na aktywność reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu syntezy cholesterolu w wątrobie szczura w warunkach in vivo i in vitro.

  Streszczenie angielskie: The effect of dichlorvos, an organophosphorous pesticide, on HMG-CoA reductase activity was studied in rat liver in vivo and in vitro. Decreased reductase activity was noted both in acute (50 p.c. LD50) and repeated (10 p.c. LD50) exposure to dichlorvos. In vitro experiments did not show a direct effect of dichlorvos on the activity of the enzyme. The changes in HMG-CoA reductase activity may be explained by the disturbed permeability of the cellular membranes.


  94/1447

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie żelu krzemionkowego z domieszką oleju silikonowego jako nośnika leków.
  Tytuł angielski: Use of silica gel with an addition of silicone oil as drug delivery system.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jastrzębski Tomasz, Jachowska Dorota, Jamrógiewicz Zygmunt
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.229-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The paper presents a new approach to the use of silica gels with an addition of silicone oils as drug delivery systems. The process of release of doxorubicin hydrochloride adsorbed on silica gel to the aqueous phase from support models: silica gel/silicone oil with different drug/silica gel ratios was investigated. The process of drug release from the gel support to the aqueous phase was found to be reproducible, regular and taking place in one step with dynamics described by the regression equation c = a(log t)ý. The rate of the process of release of the drug from silica gel support is determined primarily by the ratio of drug to silica gel. A linear relationship was found between the relative degree of adsorbent saturation with the drug and the regression coefficient of the equation describing the dynamics of drug release to the aqueous phase.


  95/1447

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjny wpływ pochodnych stylbenu na przebieg reakcji wolnorodnikowych w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Antioxidative effect of stilbene derivatives on free radical reactions during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Ławiński Michał, Śledziński Zbigniew, Woźniak Michał, Bogusławski Wojciech, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.244-253, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych stylbenu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Ostre zapalenie trzustki (OZT) wywoływano u szczurów, samców rasy Wistar, poprzez wsteczne podanie do przewodu wą robowo-trzustkowego silnego prooksydanta, jakim jest hydroperoksyd butylu (ButOOH). Badane zwierzęta poddzielono w sposób randomizowany na 6 grup. Czas obserwacji i pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego wykonywano po 3 godzinach obserwacji. W grupie zwierząt kontrolnych, którym podawano do przewodu wątrobowo-trzustkowego roztwór soli fizjologicznej w dawce 0,5 ml przez 15 minut nie zaobserwowano zmian w obrazie mikroskopowym trzustki oraz podwyższenia pośrednich markerów stresu oksydacyjnego. W grupie 2 wywoływano OZT poprzez aplikowanie do przewodu wątrobowo-trzustkowego 150 ćmoli ButOOH. Grupa 3 i 4 to zwierzęta, którym podawano przez 8 dni do jamy otrzewnej syntetyczny dietylostylbestrol w dawkach 1 mg i 2 mg, następnie wywoływano OZT w sposób podany powyżej. Grupa 5 i 6 otrzymywała dootrzewnowo resweratrol w dawkach j.w. Wyniki. W grupie szczurów OZT zaobserwowano nasilenie wskaźników stresu oksydacyjnego i zmian w obrazie mikroskopowym trzustki pod postacią: obrzęku podścieliska, wakuolizacji cytoplazmy komórek pęcherzykowych trzustki, przyściennej wewnątrznaczyniowej marginalizacji leukocytów, wylewów krwi poza naczynia krwionośne. Aktywność amylazy w osoczu krwi wzrastała po 3-godzinnej obserwacji. W grupach badanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the anti-oxidative effect of stilbene derivates on experimental acute pancreatitis. Material and methods. Acute pancreatitis was conjured in male Wistar rats by means of retrograde injection of butyl hydroperoxide (ButOOH), a well-known prooxidant agent, into the bile-pancreatic duct during a period of 15 minutes. Rats were divided into 5 randomized groups. The observation period lasted 3 hours. The control group received 0.5 ml physiological saline instead of ButOOH, and we observed no morphological (under light microscopy), as well biochemical pancreatic changes in this gorup of animals. In the second group acute pancreatitis was induced by retrograde injection of 150 ćmoles of ButOOH. Groups 3 and 4 received dietylstilbestrol - 1 mg/day or 2 mg/day, respectively for 8 days into the abdominal cavity and acute pancreatitis was induced as before. In groups 5 and 6, rats received resveratrol in similar doses as mentioned above, into the abdominal cavity. Results. In rats with acute pancreatitis the following morphological changes were investigated: interstitial oedema, acinar cell vacuolization, leukocyte organ infiltration and focal necrosis. Pancreatic morphological changes, which have been noted 3 hours afer ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH is a very strong ...


  96/1447

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  97/1447

  Tytuł oryginału: Vasopressinergic innervation of the pig pineal gland.
  Autorzy: Przybylska-Gornowicz Barbara, Lewczuk Bogdan, Moller Morten
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.3-8, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An immunohistochemical study of the pineal gland of the domestic pig was carried out using the antisera raised against vasopressin (VP). The pineal glands were taken from the newborn, 21-day- and 7-month old female pigs. The pig pineal glands is moderately innervated by VP-immunoreactive nerve fibers. They run from the habenular commissure into the connective tissue septa and further into the pineal parenchyma. In the subependymal tissue as well as in the connective tissue septa, the fibres are smooth or with small varicosities and in the parenchyma with large ones. The obtained results point to extrapineal and extraepithalamic source of the fibres. The density of VP-immunoreactive fibers in the pineal gland of 7-month old pigs is higher than in the younger animals.


  98/1447

  Tytuł oryginału: Influence of 4-day long treatment with vasoactive intestinal peptide on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture.
  Autorzy: Nowicki Marcin, Lewczuk Bogdan, Przybylska-Gornowicz Barbara
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.9-16, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Vasoactive intestinal peptide (VIP) is one neuropeptides involved in the regulation of the pineal gland function. The acute treatment of rat pinealocytes with VIP caused in their biochemical parameters. The present study concerns the effects of the chronic treatment with VIP on ultrastructure and function of the rat pinealocytes in organ culture. The pineals of adult male rats were assigned to one of three groups and placed in organ culture for four consecutive days. The pineals of the first group were incubated in the control medium, the pineals of the second group - 12 hrs in control medium and 12 hrs in medium with 1 ćM VIP (between 20.00 and 8.00) during each day, the pineals of the third group - 24 hrs per day in medium with 1 ćM VIP. The melatonin concentration was measured using RIA and activity of enzymes using radiochemical methods. Point count method was used in quantitative ultrastructural analysis. Both modes of chronic treatment with VIP increased significantly the level of melatonin secretion during four days of the culture and the content of this hormone in the pineal explants at the end of the experiment. Treatment with the neuropeptide for 12 hrs and 24 hrs per day elevated also the activity of arylalkylamine N-acetyltransferase and hydroxyindole=O-methyltransferase. On the other hand. VIP had no effect on the activity of arylamine-N-acetyltransferase. VIP increased the relative volume of rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and mitochondria and did not influence the relative volume of lysosomes and lipid droplets as well as the numerical...


  99/1447

  Tytuł oryginału: Noradrenergic and peptidergic innervation of the mammary gland in the immature pig.
  Autorzy: Franke-Radowiecka Amelia, Kaleczyc Jerzy, Klimczuk Magdalena, Łakomy Mirosław
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence and pattern of coexistence of some biologically active substances in nerve fibres supplying the mammary gland in the immature pig were studied using immunohistochemical methods. The substances studied included: protein gene product 9.5 (PGP), tyrosine hydroxylase (TH), somatostatin (SOM), neuropeptide Y (NPY), galanin (GAL), calcitonin gene-related peptide (CGRP) and substance P (SP). The mammary gland was found to be richly supplied by PGP-immunoreactive (PGP-IR) nerve fibres that surrounded blood vessels, bundles of smooth muscle cells and lactiferous ducts. The vast majority of these nerves also displayed immunoreactivity to TH. Immunoreactivity to SOM was observed in a moderate number of nerve fibres which were associated with smooth muscles of the nipple and blood vessels. Immunoreactivity to NPY occurred in many nerve fibres associated with blood vessela and in single nerves supplying smooth muscle cells. Solitary GAL-IR axons supplied mostly blood vessels. Many CGRP-IR nerve fibres were associated with both blood vessels and smooth muscles. SP-IR nerve fibres richly supplied blood vessels only. The colocalization study revealed that SOM, NPY and GAL partly colocalized with TH in nerve fibres supplying the porcine mammary gland.


  100/1447

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype 2A in the rat adrenal gland.
  Autorzy: Pisarek Hanna, Pawlikowski Marek
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.27-30, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype sst2A was investigated in the rat adrenal gland using SS-800 polyclonal antibody. The ss2A immunopositivity was found in all adrenocortical zones and in adrenal medulla, the reaction being slightly more intense in zona glomerulosa and medulla. The administration of the potent agonist of sst2 receptors - octreotide - resulted in the enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and medulla, whereas chronic exposure of the rats to diethylstilbestrol led to enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and in the external part of zona fasciculata.


  101/1447

  Tytuł oryginału: Powierzchniowe właściwości klinicznych i środowiskowych szczepów Pseudomonas aeruginosa.
  Tytuł angielski: Surface properties of clinical and environmental Pseudomonas aeruginosa strains.
  Autorzy: Fil Jarosław, Kołodyński Jan, Jankowski Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.29-35, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Powierzchniowe właściości komórek bakterii mają istotny wpływ na rozwój zakażenia. Zdolność do spontanicznego wytwarzania morfologicznych wariantów o zmienionych właściwościach powierzchniowych może ułatwiać przeżywalność szczepów Pseudomonas aeruginosa w organizmie gospodarza, wpływając na ich potencjalną chorobotwórczość. Cel pracy. Celem badań było porównanie właściwości powierzchniowych, spontanicznych wariantów morfologicznych P. aeruginosa, pojawiających się w populacjach klinicznych i środowiskowych szczepów, za pomocą różnych metod oceny stopnia hydrofobowości komórek bakterii. Materiał i metody. Szczepy P. aeruginosa (22 kliniczne i 21 środowiskowe). Oceny stopnia hydrofobowości powierzchniowej komórek, morfologicznych wariantów uzyskanych w wyniku spontanicznej dysocjacji badanych szczepów na podłożu z glicerolem, dokonano za pomocą metod SAT (Salt Aggregation Test) i BATH (Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Wyniki. Wykazano, że powstające w wyniku spontanicznej dysocjacji morfotypy P. aeruginosa charakteryzują się zmienionymi właściwościami hydrofobowymi, co może mieć wpływ na adhezyjne zdolności badanych szczepów. Wśród szczepów klinicznych o morfotypie śluzowym stwierdzono występowanie zdolnych do autoaglutynacji wariantów o morfotypie śluzowym. Wnioski. Metoda BATH, umożliwiająca dokładne ilościowe oszaacowanie udziału komórek hydrofobowych i hydrofilnych w hodowli badanego szczepu, wydaje się bardziej przydatna do oceny właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Background. Surface properties of bacterial cells have essential influence on the development of infections. Spontaneous production of morphological variants with various cell surface properties enable the strains of Pseudomonas aeruginosa to survive at unfavourable conditions in host organism. Objectives. The aim of this work was a comparison of the surface properties of spontaneous morphological variants occurring in clinical and environmental populations of P. aeruginosa strains. Two independent methods of the estimation of the hydrophobicity degree were used. Material and methods. 22 clinical and 21 environmental P. aeruginosa sstrains were used. Methods SAT and BATH were applied for determination of cell surface hydrophobicity. Morphological variants of strains were obtained by spontaneous dissociation of the examined strains on agar plates with glycerol. Results. Morphotypes appearing as a result of spontaneous dissociation are characterized by changed hydrophobic properties. This effect can influence the adhrence abilities of the examined strains. The ability to autoagglutination was found in clinical rough strains of slime morphotypye and not in clinical smooth strains morphotype. Conclusions. The occurrence of spontaneous variants of P. aeruginosa with changed cell surface properties can have essential impact on the pathogenicity of the strains. The method BATH - enabling exact quantitative determination of the hydrophobic and hydrophilic cell fractions in ...


  102/1447

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze różnych metod oznaczania wrażliwości gronkowców na metycylinę.
  Tytuł angielski: Comparative value of the different methods used for detection of staphylococcal methicillin-resistance.
  Autorzy: Kowalska-Krochmal Beata, Ruczkowska Janina, Dolna Izabela
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.37-44, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Identyfikacja metycylinoopornych gronkowców ma duże znaczenie kliniczne i znaczący wpływ na dobór antybiotyków w terapii. Celem pracy jest porównanie metody dyfuzyjno-krążkowej z metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze, z E-testem oraz metodą przeglądową. Materiał i metody. Do badań porównawczych użyto 100 wyselekcjonowanych szczepów gronkowców (14 S. aureus - MRSA i 86 koagulazoujemnych szczepów - MRCNS) określonych jako MRS metodą dyfuzyjno-krążkową. Szczepy te charakteryzowała także oporność na jeden (erytromycynę - E, doksycyklinę - D, gentamycynę - GM, ko-grymoksazol - SXT, fluorochinolon - Q) lub dwa antybiotyki nie á-laktamowe (E, D; E, SXT; E, GM; E, Q; D, SXT; GM, SXT). Metoda dyfuzyjno-krążkowa (DDM) - została przeprowadzona z użyciem krążka z oksacyliną (1 ćg) na podłożu Mueller-Hinton agar - MHA (Becton Dickinson) bez NaCl. Metoda seryjnych rozcieńczeń (ADT) - oksacylina w kolejnych rozcieńczeniach została dodana do MHA wzbogaconego 2 proc. NaCl, aby końcowe stężenia antybiotyku w podłożu wynosiły 0,25 - 1024 ćg/ml. E-test - AB Biodisk - badanie zostało wykonane na podłożu MHA z 2 proc. NaCl z zastosowaniem E-testów wysyconych oksacyliną (OX) i metycyliną (DP). Metoda przeglądowa (OAST) została przeprowadzona na podłożu MHA z dodatkiem 4 proc. NaCl i 6 ćg oksycyliny/ml podłoża (według NCCLS). Dla szczepów MRCNS zastosowano zmodyfikowaną metodę (według Kohnera et al.) z oksacyliną w stężeniu 0,6 ćg/ml. Szczepy uznawano za emtycylinooporne, gdy ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. Identification of methicillin resistant staphylococci has a great clinical implication and significant impact on antibiotic therapy. The aim of our study was to compare the disc-diffusion method with agar dilution method, E-test and agar screen test. Material and methods. One hundred selective clinical strains of staphylococci (14 S. aureus - MRSA, 86 Coagulase Negative Strains - MRCNS) determined as methicillin resistant (MRS) by disc diffusion test were enroled in this study. These strains were also resistant to one (erythromycin - E, docycycline - D, gentamicin - GM, kotrimoxazole - SXT, quinolone - Q) or two (E, D; E, SXT; E, GM; E, Q; D, SXT; GM, SXT) non á-lactamas antibiotics. Disc-diffusion method (DDM) was performed with oxacilliln (1 ćg/disc) on Mueller-Hinton agar - MHA (Becton Dickinson) without NaCl. Agar dilution test (ADT) - oxacillin was added to MHA with 2 p.c. NaCl to final concentrations 0.25 ćg/ml. E-test - AB Biodisk - was performed by applying the strips with methicillin (DP) and oxacillin (OX) on MHA with 2 p.c. NaCl. Oxacillin agar screen test (OAST) - was performed on MHA with 4 p.c. NaCl and oxacillin 6 ćg/ml (accoridng to NCCLS) and with modifying concentration of oxacillin 0.6 ćg/ml only for MRCNS according to Kohner et al. suggestions. More than one colony growing on the plate indicated oxacillin resistance of thr tested strains. The plates were inoculated by swabbing the surface with staphylococcal suspension (0.5 Mc Farland) ...


  103/1447

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu preparatu Prostamer na wzrost mięsaka L1 u myszy.
  Tytuł angielski: The impact of Prostamer on sarcoma L1 growth in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Strzelecka Halina, Białas-Chromiec Beata, Sommer Ewa, Filewska Małgorzata, Bazylko Agnieszka, Skurzak Henryk
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Preparat Prostamer stanowi połączenie w stosunku 1: 1 dwóch surowców leczniczy, zaarejestrowanych jako odrębne preparaty: Prostagalu (olej z pested dyni) i Ekogalu (olej z wątroby rekina) i jest polecany jako środek wspomagający leczenie objawów wczesnego stadium przerostu gruczołu krokowego. Celem pracy było przebadanie wpływu tego preparatu oraz jego składników na rozwój i unaczynienie doświadczalnego nowotworu u myszy. Komórki L-1 sarcoma wszczepiano syngenicznym myuszon śródskórnie (test skórnej angiogenezy, odczyt po 3 dniach, weryfikacja wyników przy użyciu programu komputerowej analizy obrazu "Mouse Observer", wykonanego w ramach grantu KBN nr 7TO8AOr016) lub podskórnie (obserwacja wzrostu guzów i pomiar stężenia hemoglobiny w guzie 14. dnia jako miara jego ukrwienia. Myszy karmiono badanymi preparatami przez cały okres obserwacji, w dawkach dobowych 4 lub 8 mikrolitrów. Wyniki. U myszy karmionych Prostamerem guzy pojawiały się później niż w grupie kontrolnej, a ich objętość była istotnie statystycznie niższa. Prostamer podawany w wyższej dawce zmniejszał również odczyn skórnej angiogenezy, indukowany przez śródskórnie wszczepiane komórki nowotworowe. Nie stwierdzano różnic w ukrwieniu guzów 15. dnia po wszczepieniu komórek nowotworowych w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic objętości guzów w odniesieniu do kontroli dla myszy karmionych pojedynczymi składnikami preparatu Prostamer.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Prostamer is a combine (1:1) product of Prostogal (pumpkin seed oil) and Ekogal (shark liver oil), which are registered as separate preparations. It is recommended as adjuvant therapyof BPH early stage. The study was aimed at evaluating the impact of Prostamer on growt and vascuularisation in cancer mouse model. L1 sarcoma cells were implanted to syngenic mice intracutaneouslely (cutaneus angiogenesis test, evaluation after 3 days. outcome verivication with computer software for graphic analysis "Mice Observer"performed as a part of KBN 7TO8AO5016 grant) or subcutaneously (Tumour growth follow-up and haemoglobin concentration on 14th day as a blood supply measure). Mice were administered with evaluated preparations in doses of 4 or 8 ćl. Results. Tumour onset was later in mice administered with Prostamer as compared to control group and additionally the tumour volume was significantly lower. High Prostamer dose resulted also in decrease of cutaneous angiogenesis test induced by intracuteneously implanted tumour cells. There wa no difference in blood supply, compared to the control, assessed on 14th day after tumour cells implantation. No significant difference in tumour volume as compared to control(mice feeded with single ingredients of Prostamer preparation) was observed. Cnclusions. In animal model Prostamer in therapeutic doses or twice the therapeutic doses has shown antineoplastic activity, which in case of higher doses might resulted from suppressing of early angiogenesis.


  104/1447

  Tytuł oryginału: Remnants of respiratory peaks in heart rate variability spectrum of an adult man with tachypnea and bradycardia.
  Tytuł polski: Pozostałości pików oddechowych w widmie zmienności rytmu serca dorosłego człowieka z szybkim rytmem oddechowym i wolnym rytmem serca.
  Autorzy: Sacha Jerzy, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.67-74, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analiza zmienności rytmu serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości jest użytecznym narzędziem do badania fluktuacji rytmu zatokowego powodowanych przez autonomiczny układ nerwowy. Jednakże, nie jest jasne, jaka jest górna granica częstotliwości, która może być analizowana w widmie HRV. Materiał i metody: Badamy widma HRV dorosłego ochotnika z szybkim rytmem oddechowym, gdy jego rytm jest zwalniany bądź przyspieszany. Stosując szybką tranformatę Fouriera (FFT), analizujemy serie odstępów między uderzeniami serca w dziedzinie częstotliwość. Przeprowadzamy również komputerowe symulacje mierzonych sygnałów i porównujemy otrzymane z widmiami ochotnika. Wyniki: Jeżeli częstość oddechów przekracza połowę średniej częstości uderzeń serca, w widmie HRV są obecne dwa piki reprezentujące ten sam sygnał oddechowy. Jeden z pików jest wynikiem zjawiska aliasingu, natomiast drugi jest pozostałością prawdziwego piku oddechowego, jako efekt właściwości symetrii FFT. Żaden z nich nie przynosi rzetelnej, ilościowej informacji o fali oddechowej w widmie HRV. Wnioski: Górna granica częstotliwości w widmie HRV jest zdeterminowana przez połowę średniej częstotliwości serca. Przed obliczaniem widma należy więc określic górny możliwy do analizy limit częstotliwości, by uniknąć sytuacji, w której analizowane zakresy lokalizują się poza tą granicą. Sytuacja jest taka wielce prawdopodobna w przypadku, gdy pacjent wykazuje wolną akcję serca.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Heart rate variability (HRV) analysis in frequency domain is a useful tool to investigate fluctuations of the sinus rhythm caused by the nervous system. However, it is not clear what the upper limit of the frequency where the HRV spectrum is reliable is. Material and methods: We investigated HRV spectra of an adult man with high respiratory rate when his heartbeat rate was slowed down or accelerated. We applied Fast Fiurier Transform (FFT) to analyse the discrete event series in the frequency domain. We also performed numerical simulations of measured signals and compared the resulting spectra with those of the man. Results: It the respiration rate exceeds half of the average heartbeat rate, two peaks corresponding to the same respiratory signal can be found in the spectrum. One of them results from the aliasing phenomenon but the other is a remnant of the true respiratory peak whose origin lies in the symmetry properties of FFT. None of the peaks brings reliable, quantitative information about the respiration wave in the HRV spectrum. Conclusion: The upper frequency limit in a hRV spectrum is determined by half of the average heartbeat frequency. Consequently, one should check if any considered fluctuation lies within this frequency range, otherwise there is no reliable information about the fluctuation in the HRV spectrum. Such a situation is likely to occur when a patient exhibits slow heart rate.


  105/1447

  Tytuł oryginału: Badanie doświadczalne i kliniczne zasięgu wyspowego płata piszczelowego tylnego.
  Tytuł angielski: Experimental and clinical of the range of the posterior tibial island flap.
  Autorzy: Kulesza Tomasz, Podlewski Jan, Jazienicki Mieczysław, Majchrzak Wojciech, Karski Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie anatomiczne i sekcyjne 20 goleni oraz zastosowanie kliniczne u 4 pacjentów wyspowego płata piszczelowego tylnego uszypułowanego dystalnie na tętnicy piszczelowej tylnej udowodniło, że jest możliwe jego zastosowanie w miejscowym leczeniu ubytków tkanek miękkich. Płat piszczelowy tylny pozwala na pewne pokrycie ubytków tkankowych nie przekraczajacych 2/3 długości od strony podeszwowej i 3/4 długości od strony grzbietowej stopy.

  Streszczenie angielskie: Basing on anatomical studies (20 dissected lower extremities) and clinical experiences (4 cases), the paper presents local transposition possibilities of a distally pedicled tibial flap (pedicled on the posterior tibial artery). The flap allowed for soft-tissue coverage of 2/3 of the plantar side of the foot and 3/4 of the dorsal aspect of the foot.


  106/1447

  Tytuł oryginału: Badania nad behawiorem ślimaków w antropogenicznie zmienionym środowisku wodnym.
  Tytuł angielski: Studies upon behaviour of snails in anthropogenically changed water environment. [P.] 1: Locomotor activity of Lymnaea stagnalis (L.), with regard to subpopulations infected with developmental stages of digeneans.
  Autorzy: Pokora Zbigniew
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.39-54, il., tab., bibliogr. [50] poz., sum. - 18 Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Parazytologicznego Drezno 24-28.03. 1998
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to analyse the locomotor activity of snails, Lymnaea stagnalis, with regard to physico-chemical properties of water in an inhabited reservoir and parasitic infection. The material was collected in selected anthropogenic water environments situated in the Upper Silesian Industrial Region (sinkhole ponds), sand- and clay-excavations). The locomotor activity of each snail was analysed in laboratory conditions by designation of number of penetrated segments, marked in tanks filled with water originating from a given reservoir, during 15', with intervals of 1'. It was observed the significant relationship between locomotor activity of examined snails and the water carbonaceous hardness (r = -0,812, at range of the independent variable 173.0-863.5 mg CaCO3/dm3). Correlation coefficients with other physico-chemical parameters of water were close to zero. Locomotion of snails infected with developmental stages of digenetic trematodes was significantly lower comparing to non-infected individuals. Locomotor activity of these former ones was depended more on degree of the digestive gland damage by the parasite than on the infection agent.


  107/1447

  Tytuł oryginału: Developmental abnormalities in chicken embryos after injection proteolysis inhibitors from Ascaris suum.
  Autorzy: Błaszkowska Joanna
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.55-64, il., tab., bibliogr. [33] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: It has been found that trypsin and ŕ-chymotrypsin inhibitors isolated from Ascaris suum act embryotoxically and teratogenically on White Leghorn chicken embryos. Mortality rate for the chicken embryos on day 15 of incubation was 45.0 ń 3.5 p.c. after injection of trypsin inhibitor and 44.0 ń 3.5 p.c. after adminstration ŕ-chymotrypsin inhibitor. Gross examination of surviving embryos and their dissection revealed pathological changes (abdominal dropsy, umbilical hernia, subcutaneous oedema, hemoperitoneum, hemopericardium), symptoms indicating retardation in growth (lack of down, retarded ossification of long bones, decreased mean body weight) as well as malformations (schistocelia, micrognathia, cyclopia, crossed beak, cranial deformities) after injection of inhibitors from Ascaris. The highest incidence of embryos with pathological changes and malformationsd was foundf after administration of ŕ-chymotrypsin inhibitor. The most commonly occurring abnormality was schistocelia (21.4 ń 3.88 p.c.). Growth malformations were not found in the control groups. The trypsin and ŕ-chymotrypsin inhibitors present in Ascaris homogenate have a significant disturbing effect on ther development of the chicken embryo.


  108/1447

  Tytuł oryginału: Analysis of Ixodes ricinus (L.) tick burdens in a resident passerine bird community in the Mazurian Lake region (Northeastern Poland).
  Autorzy: Gryczyńska Alicja, Barkowska Miłosława, Siemiątkowski Marek
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.51-57, il., tab., bibliogr. [32] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The abundance of birds and their tick parasites were estimated in a residential avian community located in the Mazurian Lake region (NE Poland). A total of 1624 passerine birds (representing 45 species) were captured, of which 25 p.c. were infested with at least one tick. All the ticks belonged to the species Ixodes ricinus. The highest tick infestation prevalence ( 50 p.c.) were recorded for dunnock (Prunella modularis), tree pipit (Anthus trivialis), hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) and blackbird (Turdus merula). Changes in tick infestation prevalence of passerine birds are seasonal. June and September were the two months in which tick infestation rates were the highest. The percentage of birds that were tick carriers was significantly greater in mixed coniferous forest than in alder swamp forest (respectively 32 p.c and 20 p.c. of birds were infested with ticks).


  109/1447

  Tytuł oryginału: Experimental Chagas'disease: the protection induced by immunization with Trypanosoma rangeli is associated with down-regulation of IL-6, TNF-ŕ and IL-10 synthesis.
  Autorzy: Cervetta Liliana, Moretti Edgardo, Basso Beatriz
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.73-78, il., bibliogr. [36] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In an experimental model developed in our laboratory, BALB/c mice were protected against Trypanosoma cruzi infection by immunization with T. rangeli, a parasite closely related to T. cruzi but not pathogenic for man. Immunized mice developed low parasitemia and high survival rates when challenged with T. cruzi. In the present work, we study the patterns of systemic production of interleukin (IL-6), tumor necrosis factor alfa (TNF-ŕ), interferon gamma (IFN-ç), IL-2, IL-4 and IL-10 during the acute phase of T. cruzi infection in mice previously immunized with T. rangeli with respect with respect to only infected mice. The results showed a concentration of IL-6, TNF-ŕ and il-10 significantly lower in immunized mice than in only infected ones. The production of IFN-ç, a cytokine involved in resistance, was preserved in vaccinated mice. Finally, both groups of animals showed IL-2 and IL-4 serum levels similar to those observed in uninfected mice. As in other experimental or human infections, in this model, the pattern of systemic production of cytokines can be associated with the outcome of infection.


  110/1447

  Tytuł oryginału: A new automatized fluorometric assay for anti-Leishmania drug screening.
  Autorzy: Le Pape Patrice, Pagniez Fabrice, Abdala Hiam
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.79-81, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The therapeutic armentarium against leishmaniasis is very restricted, using mainly up to now drugs showing several side effects and resistance. Consequently, there is a real need to find new compounds as alternatives for the treatment of leishmaniasis. However, most of the classic antileishmanial primary screening assays are not suitable for measuring the cytotoxicity of large number of drug candidates because of the manipulation required. we have established a new assay that incorporate a fluorometric growth indicator based on the detection of a metabolic activity in culture medium after the chemical reduction of alamar Blue by cells. This antileishmanial test was evaluated on amphotericin B. meglumine antimoniate, allopurinol, ketoconazole and edelfosine. The results reported show the advantages of this fluorochrome on the tetrazolium salt 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) for Leishmania cytotoxicity measurement. Moreover, this study is the first report of the use of alamar Blue flurogenic assay for activity assessment of potential antileishmanial drugs against promastigotes.


  111/1447

  Tytuł oryginału: Propranolol and metoprolol enhance the anticonvulsant action of valproate and diazepam against maximal electroshock.
  Autorzy: Luchowska Elżbieta, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 71 (1/2) s.223-231, il., tab., bibliogr. [40] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anticoconvulsive potential of classical antiepileptics co-administered with á-adrenergic receptor antagonists against generalized tonic-clonic seizures was evaluated in the model of maximal electroshock (MES)-induced convulsions. Propranolol, acebutolol, metoprolol and atenolol were tested in the doses not affecting the electroconvulsive threshold. Propranolol and metoprolol lowered the ED50 of valproate and diazepam. Acebutolol reduced valproate's but not diazepam's ED50 value. In contrast, hydrophilic atenolol, not penetrating via blood-brain barrier, affected neither the action of valproate nor diazepam. None of the studied drugs changed the protective activity of carbamazepine and phenytoin against MES. á-blokers per se did not alter the motor performance of mice. Moreover, propranolol and metoprolol did not influence diazepam-evoked impairment of locomotor activity. The free plasma and brain levels of antiepileptic drugs were not affected by á-blokers. In conclusion, the use of certain á-adrenoceptor antagonists, such as propranolol and metroprolol, might improve the antiepileptic potential of valproate and diazepam.


  112/1447

  Tytuł oryginału: Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland.
  Autorzy: Machnicka-Rowińska Barbara, Rocki Bogusław, Dziemian Ewa, Kołodziej-Sobocińska Marta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.65-68, tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The alimentary canals of 9 species of domesticated or wild animals were examined for the presence of E. multilocularis. The tapeworm was found in 9 red foxes (Vulpes vulpes) out of 155 examined (5.8 p.c.) and in 2 raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) of 25 examined (8.0 p.c.). Our studies proved that in Poland the raccoon dog can also be infected with E. multilocularis.


  113/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ doboru tasiemców macierzystych linii wsobnej Hymenolepis diminuta WMS il1 na zmienność cech u tasiemców potomnych.
  Tytuł angielski: Influence of the selection of maternal Hymenolepis diminuta WMS il1 on the variability of descended tapeworms.
  Autorzy: Stradowski Marek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A continuation of a single-individual culture of Hymenolepis diminuta WMS il1 from generations 37 to 66 revealed a very high infective ability of cysticercoids which is reflected in the percentage of tapeworms detected in relation to the number of cysticercoids given to rats (94.4 p.c.). The tapeworms investigated revealed a significant increase in the abundance of type Op3a proglottids (those with no testes on the poral side and 3 on the aporal) in tapeworms of successive generation groups. Each group of tapeworms analysed statistically belonged to three successive generations and numbered 31-34 individuals. The mean abundances of Op3a three successive generations and numbered 31-34 individuals. The mean abundances Op3a type proglottids in tapeworms of the first groups studied in experiment, including generations 37-39 and 40-42 were 9.2 p.c. and 9.5 p.c., respectively. The last studied groups, including generations 61-63 and 64-66 had higher mean numbers of type Op3a proglottids, at 11.1 p.c. and 11.5 p.c. respectively. The quantitative figures of 1p3a type proglottids amounted to 1.6 p.c. and 1.3 p.c. in first generation groups and in the last two groups 0.8 p.c. and 1.0 p.c. respectively. The probable cause of this significant P 0.001) relative increase in the numbers of Op3a type proglottids and decrease (P 0.01) in the numbers of 1p3a type proglottids was the deliberate selection of maternal tapeworms characterized by numbers of Op3a type proglottids greater and 1p3a type proglottids smaller than average for their generation.


  114/1447

  Tytuł oryginału: Badania stabilności steroidów stosowanych w terapii inhalacyjnej.
  Tytuł angielski: Studies on the stability of the steroids employed in the inhalation therapy.
  Autorzy: Szczawińska-Popłonyk Aleksandra, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.125-131, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny wpływu stosowanych obecnie metod generowania aerozoli - ultradźwiękowej, pneumatycznej z użyciem powietrza oraz pneumatycznej z użyciem czystego tlenu na stabilność steroidów podawanych drogą inhalacyjną. Wykazane zaburzenia stabilności steroidów wziewnych o heterogennym charakterze sugerują konieczność indywidualnego doboru rodzaju preparatu steroidowego i metody nebulizacji celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa terapii wziewnej.

  Streszczenie angielskie: In the paper the influence of currently employed ultrasonic, air-jet and pure oxygen-jet methods of aerosol generation on the stability of steroids applied via inhalation route was estimated. The revealed hetergenous impairment of the stability of inhaled steroids suggest the necessity of the separate choice of the steroid preparation and aerosol generation technique in order to ensure the safe inhalation therpy to a patient.


  115/1447

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  116/1447

  Tytuł oryginału: Ontogeny of the expression of some catecholamine synthesising enzymes in the female porcine preoptic area.
  Autorzy: Sienkiewicz Waldemar
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.69-76, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Ontogeny of the catecholaminergic system of the preoptic area (PA) was studied in various animal species including mice, rats, cats and lower vertebrates. Until now, there has been no data about development of catecholaminergic structures in the porcine PA. To study this problem, hypothalami from six groups of animals were collected. Three groups of foetuses (70, 84 and 112 days old) and three groups of female pigs (1 day, 10 weeks and 7 - 8 months old) were used. Nerve structures immunoreactive for the studied substances: tyrosine hydroxylase (TH), dopamine á-hydroxylase (DáH) and phenylethanoloamine-N-metylthransfrease (PNMT) were observed in different periods. In PA, TH-IR (immunoreactive) structures appeared before 70th day of foetal life, DáH-IR between 70th and 84th day of foetal live and PNMT-IR only in 10-week old and adult animals. In the PA of 70-day old foetuses, single smooth and varicose nerve fibres immunoreactive only to TH were found. In PA of 84-day old foetuses, additionally, single nerve cell bodies immunoreactive to TH were shown and some of them also contained immunoreactivity to DáH. In Pa of 1-day old piglets, moderate numbers of nerve fibres immunoreactive to TH and only single TH/DáH-IR nerve terminals were observed. TH-IR nerve cell bodies were also moderate in number and many of them contained simultaneously immunoreactivity to DáH. In PA of 10-week old pigs, a moderate number of immunopositive nerve fibres was observed. They contained mainly TH, but part of them stained also for TH/DáH. Only very few nerve fibres containing exclusively DáH were found...


  117/1447

  Tytuł oryginału: Decreased density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages is associated with the CCR5-59653T transition in the promoter region.
  Autorzy: Lewandowska M., Jagodziński P. P., Trzeciak W[iesław] H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.101-102, il., bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the denistity of the CCRS receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages ot the homozygote (CCR5-59653C) and the heterozygote (CCR5-59653T), bearing CCR-2-64V alleles. Flow cytometric analysis revealed lower density of the CCR5 receptor on the surface of CD4+ lymphocytes and monocytes/macrophages of the heterozygote than in the same cells of the homozygote. Our observation might explain slower replication of HIV and the delay in progression to AIDS in the individuals beraing CCR5-59653T transition.


  118/1447

  Tytuł oryginału: The influence of photodynamic reaction on R2C cells.
  Autorzy: Wołuń-Cholewa M[aria], Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.109-110, il., bibliogr. 10 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Photodynamic therapy (PDT) represents a theapeutic approach in which photosensitised neoplastic cells undergo destruction under effect of light. In this study we have attempted to define effects of photochemotherapy R2C cells, sensitised with protoporphyrin IX (PpIX) and to find out whethe inhibition of gene expression by cycloheximide affects development of lesions in the cells. The photosensitised necrotic lesions was followed in the cells, using the fluorescent staining with propidium iodide and Hoechst 33342. The expresiments demonstrated that PpIX and light, acting in parallel, induce development of apoptotic and necrotic lesions in R2C cells. Intensity of the lesions correlated with concentration of the applied photosensitiser and with duration of light exposure. Using cycloheximide, we also inhibited protein expression in cells photosensitised with protoporphyrin before they were exposed to light. In the latter case, development of apoptosis was clearly intensified which might be explained by inhibition of antiapoptotic protein synthesis in the cells.


  119/1447

  Tytuł oryginału: Plasma membrane translocation of phosphatidylserine in human spermatozoa.
  Autorzy: Kotwicka M[ałgorzata], Jendraszak M., Warchoł J[erzy] B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.111-112, il., bibliogr. 11 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to examine the phosphatidylserine translocation in human spermatozoa membrane during capacitation. Material consisted of human semen from normozoospermc men. Spermatozoa were stained with fluorescein-labelled annexin V. The presence and distribution of annexin V binding sites were analysed using the fluorescence micoroscope. Within first 60 min after ejaculation, 5 - 39 proc. viable annexin V-positive spermatozoa were detected. The annexin V binding sites were found mainl in the midpiece. After 4 to 8 h of incubation of spermatozoa in capacitation medium (BMI), the number of cells positively stained with annexin V increased. After capacitation, the localisations of phosphatidylserine was changed and the annexin V binding sites were found also in the acrosomal region but never in the equatorial area. The process of the phosphatidylserine translocation observed during our experiments may reflect changes of the plasma membrane occurring during capacitation or, less likely, apoptosis of spermatozoa.


  120/1447

  Tytuł oryginału: The influence of storage time upon the real thickness of the histological brain sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Spodnik J[anusz] H., Wójcik S., Spodnik E., Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.113-114, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of storage time on the actual thickness of the histological sectons. The study was performed on 5 brains of adult Wistar rats. The most rapid changes occur at the beginning of the storage process, after about one month the dynamics of changes decreases, but still the thickness of the sections diminishes. It is suggested that quantitative analyses should be performed in similar period of time and the critical care should be taken not only of the chemicals and procedures used, but also of the control of environmental factors.


  121/1447

  Tytuł oryginału: Relation between the age of specimen and the shrinkage of brain frozen sections.
  Autorzy: Dziewiątkowski J[erzy], Wójcik S., Spodnik J[anusz] H., Spodnik E., Kowiański P[rzemysław, Moryś J[anusz]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.115-116, il., bibliogr. 13 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effect of age of the animal upon the real thickness of the frozen sections. The study was performed on 19 rabbit brains. The thickness of the frozen sections regardless of their staining is age-dependent. The relation is proportional during the period from 7 to 180 postnatal day and characterizes both immunohistochemical as well as cresyl violet-stained sections; moreover, changes of the section thickness proceed parallely. It is suggeted that especially for some stereological parameters all required procedures should be standardized to achieve comparable and unbiasedly itnerprtable results.


  122/1447

  Tytuł oryginału: Comparison of tchniques permitting to detect apoptosis in situ.
  Autorzy: Drąg-Zalesińska M[ałgorzata], Wysocka T[eresa], Dumańska M[ałgorzata], Jagoda E[wa], Zabel M[aciej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.125-126, il., tab., bibliogr. 4 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Several morphological and biochemical techniques are inuse for identification of apoptotic and necrotic cells ina studied cell population. It is essential to define not only the type of cell death but also to identify the apoptotic process itself, which represents a multistage, active processes, requiring activation of a molecular event cascade. In the present study, we have examined and discussed effectiveness of the selected techniques detecting apoptosis in hymphocytes exposed to incubation at an elevated temperature. The appraisal involved detection of caspase-3 active form, detection of Bel-2, TUnel reaction, the comet assay and electrophoresis of DNA.


  123/1447

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł angielski: Correlation of histopathological and biochemical appraisal of anthracyclin-induced myocardium damage.
  Autorzy: Dzięgiel P[iotr], Surowiak P., Zabel M[aciej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.127-128, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of various tumor types with anthracyclin cytostatic drugs (DNR - daunorubicin and DOX - coxorubicin) is limited by their highe cardiotoxicity. This study was aimed at examining effectiveness of histopathological appraisal of myocardial cell injury induced by the cytostatic drugs and evaluated according to Bilingham and by MTS methods as compared to results of parallel biochemical assessment of lipid peroxidation indices (MDA - malonyldialdehyde, 4-HDA - 4-hydroxyalkenes). The experiments were performed on rats intoxicated with DNR or DOX in an acute manner (1 x 10 mg/kg body weight, i.v.) or a subchronic manner (3 x 3 mg/kg body weight i.v.). Significant positive correlations were demonstrated between results of histological and biochemical appraisal in rats intoxicated in the acute manner with DNR (r = 0.91), intoxicated in the subchronic manner with DNR (r = 0.90) and in rats intoxicated in the acute or subchronic manner with DOX (r = 0.91, r = 0.77, respectively). The obtained results have confirmed the free radical mechanism of cardiomyocyte injury induced by anthracyclines and the applied techniques of evaluating the destruction may be used independently of each other.


  124/1447

  Tytuł oryginału: Value of PCR technique in detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material.
  Autorzy: Ciesielska U[rszula], Jagoda E[wa], Marciniak Z[ofia]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.129-130, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Methods which permit effective detection of Helicobacter pylori are based on endoscopic sampling of gastric mucosa followed by a direct or indirect demonstration of Helicobacter pylori bacilli, e.g. searching for specific proteins or gene fragments. PCR technique represents one ot techniques employed for diagnosing the biopsies. The present study was aimed at examining how effective is the detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material by PCR technique using primers for the Ure C gene fragment. The material for studies involved gastric biopsies, routinely fixed in formalin and embedded in paraffin. In order to perfirm PCR, DNA was isolated and purified, subjected to amplification with the use of starters for the Ure C gene fragment. The performed experiments have confirmed suitability of PCR technique for detection of Helicobacter pylori.


  125/1447

  Tytuł oryginału: The dynamics of morphological changes in the pyloric endocrine cells of rats with uremia.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalen], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.177-178, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Disturbances in renal homeostatic function lead to changes in endocrine cell secretory activity. The aim of this study was the histomorphological estimation of dependence of gastric APUD system cell morphology and function on the time after subtotal nephrectomy in Wistar rats. Fragments of gastric pylorus were collected 1, 2, 4, and 6 weeks after nephrectomy. Paraffin sections were stained with H+E and by silver impregnation. Immunohistochemical reactions with the use of specific antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were also performed. Immunoreactivity of the examined substances in the pyloric mucosa in the first week after nephrectomy was lowr than in the control group. However, in the following time intervals, endocrine cells showd stronger immunostaining in comparison with the control rats. The results suggest that chronic renal failure can modulate secretory activity of APUD system cells.


  126/1447

  Tytuł oryginału: Sequential translocation of tyrosine kinases Lyn and Syk to the activated Fcç receptors during phagocytosis.
  Autorzy: Strzelecka-Kiliszek A., Sobota A.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.131-132, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Tyrosine phosphorylation of numerous proteins is one of the earliest events detectable during Fcç receptor-mediated phagocytosis. We demonstrate that IgG-coated particles associated with the surface of macrophages are enriched with numerous rytosine-phosphorylated proteins. During particle internalization the proteins are still associated with particles but their phosphorylation is reduced. Lyn kinase is phosphorylated both at particle binding and internalization steps. The phosphorylated Syk kinase is the major kinase associated with engulfed particles. Immunofluorescent studies confirm spatial and temporal distribution of Lyn and Syk kinases at different stages of phagocytosis. Our data indicate that ligation of Fcç receptors activites Lyn followed by Syk kinase and in the results multimolecular complex of the kinases and several accompanying tyrosine phosphorylated proteins with Fcç receptors is organized leading to local reorganization of actin-based skeleton and particle uptake.


  127/1447

  Tytuł oryginału: Efficiency of lipofection of adherent cells is limited by apoptosis.
  Autorzy: Bednarek I., Czajka M., Wilczok T.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.133-134, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Stability of gene expression and transffection efficiency plays the main role in the application of gene transfere method. In somatic cell gene delivery, expression of the gene product is limite by the function of the cell to which it is delivered. In te present study analyzing the lipofected adherent cells, we have shown that lower level of transgene: á-galctosidase activite at later time period correlated with decrease in cell viability, which was shown to be due to apoptosis. Apoptosis following DNA uptake occurred only when DNA was present during lipofection.


  128/1447

  Tytuł oryginału: Effects of the combination of a proteasome inhibitor (PSI) and an inhibitor of ubiquitin-ligases (Leu-Ala) on the ultrastructure of human leukemic U937 cells.
  Autorzy: Biały Ł. P., Ziemba H[alina], Pleban E., Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.135-136, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have used the dipeptide Leu-Ala in an attempt to prevent the formation of ubiquitin-protein conjugates in U937 cells by inhibition of cellular E3 enzymes (ubiquitin ligases). Proteasome inhibitors induce the formation of perinuclear of ubiquitinated proteins and proteasomes (aggresomes) in the area of the proteolytic center of the cell. Leu-Ala did not prevent the formation of those aggregates under the action of PSI (peptidyl aldehyde, selective inhibitor of the chyotrypsin-like activity of teh proteasome), however it induced an accumulation of lipid droplets in treated cells, suggesting a previously unknown involvement of Leu-Ala in lipid metabolism. We conclude, that either Leu-Ala is not able to completely inhibit the cellular E3 enzymes or some of those enzymes are insensitive to this dipeptide, allowing therefore the build-up of ubiquitin-conjugates in the proteolytic centre of the cell.


  129/1447

  Tytuł oryginału: The effect of quercetin on the expression of heat shock proteins and apoptosis induction in monkey kidney cell line GMK.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil J., Rzymowska J., Paduch R., Gawron A.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.137-138, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to investigate whether quercetin, a very common flavonoid widely distributed in many plants, can induce apoptosis in monkey kidney cells (GMK). Involvement of the expression of heat shock proteins Hsp72, Hsp3, Hsp27 and the significance of cell culture model in this process were also examined. The studies have shown that quercetin alone and in combination with the heat shock can induce apoptosis and necrosis in vitro in the sutided cells, but the percentagae of affected cells did not exceed 3.9 p.c. In the same experimental conditions, the expression of Hsp73, Hsp72 and Hsp27 increased in cells cultured in two-dimensional systm and decreased in three-dimensional model. This indicates that strong inhibition of heat shock proteins in GMK cells is not correlated with an adequate increase in the sensitivity of cells to undergo apoptosis. It also shows that the sensitivity of cells, manifested by Hsp expression and apoptosis induction, depends on the culture model and culture conditions.


  130/1447

  Tytuł oryginału: The expression of PDGF, its receptors and capillary morphometry in the developing lung: quantitative studies.
  Autorzy: Marszałek A[ndrzej], Biczysko W[iesława], Wąsowicz M[arcin], Daa T., Yokoyama S.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.139-140, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was the evaluation of the expression levels of PDGF-A and B, and PDGFR-ŕ, and changes of apillary cross-sectional areas during terminal vascular network formation in the developing lung. Pathogen-free fetuses and newborn Wistar rats were used. Lungs were processed for frozen sections used for immunohistochemical staining and parallel tissue specimens were prepared for transmission electron microscopy. The expression levels of PDGF-A and B, and PDGRR-ŕ were obtained using quantitative image anlysis. Additionally, the morphometry of capillary cross-sectional area was performed. We found that the expression levels of the studied antigens fluctuated, and the highest values were found in 2-day old fetuses (p 0.0001). Although there were no significant differences of the area of "a single" capillary, the area of the endothelium decreased significantly in perinatal period (p 0.0001). We conclude that the statistically significant changes of the studied antigens' expression as well as the of capillary cross-sectional area occur in the perinatal period.


  131/1447

  Tytuł oryginału: A search for colocalization of mGlu1a receptors with CRF or NPY in the rat brain amygdala.
  Autorzy: Śmiałowska M., Wierońska J. M., Wędzony K.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.153-154, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Excitatory neurotransmitter glutamate, as well as corticoliberin (CRF) and neuropeptide Y (NPY) play an important roel in fear and anxiety. Among the brain structures engaged in these effects the important one is amygdala. In the present study, a single and double immunohistochemical staining techniques were used in order to visualize CRF, NPY and metabotropic glutamate receptors (mGluR1a) in rat amygdala. MGluR1a belongs to class of postsynaptic excitatory receptors and has a preferable somatic localization. CRF and NPY were localized using rababit polyclonal antibodies, and mGluR1a using a mouse monoclonal one. Then, ABC-peroxidase and DAB or benzidine were used. Upon single immunostaining, NPY and CRF were found in some nerve cell bodies and fibres in the amygdala. The immunoreactivity of mGluR1a was observed in some nerve cells, processes and fibres, especially on the border between the central and the basolateral nuclei and ventrally to that region. Double staining revealed mGlR1a-IR on some CRF- and NPY-immunoreactive nerve cell bodies and processes. The obtained results indicate that mGlu1a receptors may control at least some NPY and CRF neurons in the amygdala.


  132/1447

  Tytuł oryginału: The influence of interleukin-1 and interleukin-6 on expression of proteins involved in steroidogenesis in Leydig cells and on their apoptosis or necrosis in vitro.
  Autorzy: Sawiński P[iotr], Łukaszyk A[ndrzej]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.159-160, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This paper presents a study on the expression of proteins involved in steroidogenesis in rat Leydig cells: StAR protein and aromatase, in relation to the age of animals and to the influence of interleukin-1 and interleukin-6. In addition, their effect on apoptotis and damage of Leydig cells was investigated. Leydig cells were isolated rom rats at certain age intervals and exposed to different concentrations of the above-mentioned cytokines. Next, total RNA was isolated from Leydig cells and RT-PCR with primers specific for rat StAR protein and aromatase was performed. The products were analysed by agarose gel electrophoresis. Leydig cells were also stained with propidium iodide and Hoechst 33342 to estimate the percentage of apoptotic or necrotic or necrotic cells.The results seem to confirm the role of interleukins in the control of expression of enzymes and regulatory factors involved in steroidogenesis in rat Leydig cells, and in the regulation of their apoptosis and necrosis. The effect of the studied interleukins on Leydig cells is exerted during development and after adolescence.


  133/1447

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of androgen receptors in testicular cells of mice with mosaic mutation.
  Autorzy: Kowal M., Kotula-Balak M., Styrna J., Bilińska B.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.161-162, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mice with mosaic mutation could be one of the models of human Menkes disease, which is associated with abnormal cooper metaolism. The aim of the present study was to localize androgen receptors (ARs) in the testes by means of immunohistochemistry. AR expression was observed in the nuclei of all somatic cells such as Leydig cells. Sertoli cells, and peitubular cells in sections from testes of control and mosaic mutant males. In the latter, very strong immunoreactivity for ARas well as higher levels of steroid hormones in homogenates were noticed in comparison to control mice. No positive immuoreaction for ARs was seen in control sections incubated without the primary antibody.


  134/1447

  Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
  Autorzy: Laszczyńska M[aria], Słuczanowska-Głąbowska S[ylwia], Piasecka M[ałgorzata], Skowron J[oanna], Dębińska-Szymańska T.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.163-164, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptosis were detected by TUNEL technique in the seminiferous epithelium of control rats and of rats with experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. The percentage of convoluted tubules with apoptotic cells and the number of apoptotic cells (predominantly spermatogonia and spermatocytes) was increased in the experimental group. The results indicated stage-specific germ cell apoptosis. In the experimental group, apoptotic cells were most evident at early (I-IX), middle (VII-VIII) and late (XII-XIV) stages of teh seminiferous epithelium cycle, as revealed by light and electron microscopy. We suggest that a decreased concentration of testosterone and an increased concentration of prolactin could disturb spermatogenesis and contribute to the intensive apoptosis of germ cell in rats with hyperprolactinemia. sertoli cells which have receptors for testosterone and prolactin and play an important role in spermatogenesis and in the initiation of apoptosis in seminiferous epithelium, could mediate such an influence of both hormones.


  135/1447

  Tytuł oryginału: New method of quantitative analysis of seminiferous epithelium in male guinea pigs.
  Autorzy: Surmacki P[iotr], Panasiuk J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.165-166, tab., bibliogr. 3 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the comparison of a newly developed method of quantitative analysis of the seminiferous epithelium (S) cells with the traditional method based on stage classification according to Clermont. In 4000 sections of seminiferous tubules the following parameters have been evaluated: in procedure I - the frequency of cells at the particular stages of the SE cycle, in procedure II - the frequency of particular cell types forming SE. In the two procedures, 17726 and 14670 cells were assessed, respecatively. In both procedures, the mean values of the studied cells per animal (I - 886.3 ń 15.4; II - 733.5 ń 93.9) and the distribution of the particular types of cells were similar. The new method of quantitative analysis is less laborious and cheaper. It may be applied instead of the method used so far.


  136/1447

  Tytuł oryginału: Temperature dependent hysteresis-like changes of motility parameters in hyman spermatozoa.
  Autorzy: Warchoł W[ojciech], Kotwicka M[ałgorzata]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.167-168, il., bibliogr. 5 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: We studied the imapct of temperture changes on selected parameters of normozoospermic spermatozoa motility. The examinations were carried out in the temperature range of 11řC to 21řC both during cooling and heating. We found that a phenomenon of hysteresis, i.e. alternate means of changes in velocity straight linear and lateral head displacement was obtained both at cooling and at heating. This phenomenon was not found for other parameters examined.


  137/1447

  Tytuł oryginału: Proteasome localization and ultrastructure of spermatozoa from patients with varicocele - immunoelectron microscopic study.
  Autorzy: Ziemba H[alina], Biały Ł. P., Frącki S[tanisław], Bablok L[eszek], Wójcik C[ezary]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.169-170, il., bibliogr. 16 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Localization of proteasomes in spermatozoa from patients with varicocele-associated sterility was studied by means of immunolabeling with the MPC21 monoclonal antibody detecting the C3 subunit of the 20S proteasome. The reaction was visualized for electron microscopy using the secondary Nano-Gold-coupled antibody with Gold-Enhancement in pre-embeding technique. We found that semen samples from varicocele patients contained a large amount of abnormal spermatozoa characterized by the presence of dispersed chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets) as well as spermatids at various stages of spermiogenesis. In normal spermatozoa, the immunolabeling was found in the acrosome, postacrosomal regions, nuclear vacuoles, in the neck and in the middle-piece as well as in the residual bodies, while chromatin remained unlabeled. In varicocele spermatozoa, the immunolabeling was also associated with chromatin and large residual bodies (cytoplasmic droplets). In contrast to normal, mature spermatozoa, the chromatin of the cells at earlier stages of spermiogenesis was strongly immunolabeled. The association of proteasomes with sperm chromatin and large residual bodies can be the sign of abnormality and distrubances in spermatogenesis associated wtih varicoc\ele.


  138/1447

  Tytuł oryginału: Stages of the rat thymic medulla development in foetal period.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Ostalska D[anuta], Kaczmarek E[lżbieta], Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.171-172, il., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: Development of thymic medulla was examined on consecutive gestational days (GD) in Wistar rats. Medullary thymic epithelial cells (TEC) were identified by immunocytochemical localisation of neuronspecific enolase (NSE). Organisation of thymic medullary architecture was determined by interaction of thymocytes with NSE-positive TEC, that led to formation of lymphoepithelial complexes (GD 19), in which the cells exhibited proliferative activity or traits of apoptosis. The studies indicated that differentiation events and organisation of thymic medulla require stagae-specific interactions between TEC and thymocytes.


  139/1447

  Tytuł oryginału: Age-related changes in rat thymic epithelial cells.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Jaroszewicz A., Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.173-174, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We investigated age-related changes in immunocytochemical localisation of cytokeratin 16 (CK 16) in thymuses of female Wistar rats at various stages of adult life (months 1, 3, 6, 12). Within the 1 st month of life, distribution of CK typical for individual subsets of thymic epithelial cells (TEC) was observed. The most numerous CK16+ TEC were observed in the outer region of medulla, in the outer cells of Hasall's corpuscles and in the superficial epithelial layr neighbouring the connective tissue of the capsule, septa and vessels of the thymus. In the 3rd month of life, increased intensity of CK16 reaction in superficial TEC was accompanied by increased numbers of CK6+ TEC in the outer region of the medulla. Age-related alterations in the distribution of the studied markers were evident beginning from the 6rh month of life and involved increased expression of CK16 in the superficial layer of TEC, which at the interface with the septa formed startifed epithelium. In parallel, decreased numbers of CK16+ TEC distribution of a similar type developed in 12-month old rats and they probably relfected altered functions of some TEC populations and decreased or increased biological activity of other TEC populations.


  140/1447

  Tytuł oryginału: Lympho-epithelial interactions in rat thymus during pregnancy.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Kowalska K[atarzyna], Paczkowska A., Jaroszewski J[an]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.175-176, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Alterations in the thymic epithelial cell activity were analysed during pregnancy and lactation in Wistar rats by examining the presence and in situ distribution of lymphoepithelial complexes formed by thymic nurse cells (TNC). TNC were identified in paraffin sections by their exprssion of MHC class II antigens, CD54 molecule and a neuromarker, protein gene product 9.5 (PGP9.5). On the first days of pregnancy (gestational days, GD) the numbr of PGP9.5+ TNC was found to decrease abruptly. On GD14, a transient increase was noted in the number of PGP9.5+, MHC+, CD54+ TNC. Another increase was observed in the course of lactation, when the weight of the thymus reached the lowest values. While the increase in TNC numbers during lactation may be linked to the process of reconstruction of teh thymic lymphoid population, the augmented activity of lymphoepithelial interactions on GD14 may be associated with thymic engagement in pregnancy-induced immune processes.


  141/1447

  Tytuł oryginału: The dynamics of morphological changes in the pyloric endocrine cells of rats with uremia.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.177-178, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Disturbances in renal homeostatic function lead to changes in endorine cell secretory activity. The aim of this study was the histomorphological estimation of dependence of gastric APUD system cell morphology and function on the time after subtotal nephrectomy in Wistar rats. Fragments of gastric pylorus were collected 1, 2, 4, and 6 weeks after nephrectomy. Paraffin sections were stained with H + E and by silver impregnation. Immunohistochemical reactions with the use of specific antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were also perforemd. Immunoreactivity of the examined substances in the pyloric mucosa in the first week after nephrectomy was lower than in the control group. However, in the following time intervals, endocrine cells showed stonger immunostaining in comparison with the control rats. The results suggest that chronic renal failure can modulate secretory activity of APUD system cells.


  142/1447

  Tytuł oryginału: Preliminary evaluation of pancreatic islets in rats with experimental uremia and after thyroparathyroidectomy.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Sawicki B[ogusław]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.179-180, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Hormonal disorders are the permanent symptoms of renal failure. They concern all known hormones and can be due to quantitative changes of the secretory activity and disturbances of endocrine cell functions. The aim of this study was to establish whether experimental thyroparathyroidectomy in uremic animals causes detectable histomorphological changes in endocrine cells of pancreatic islets. Thyroparathyroidectomy was performed in rats 30 days after nephrectomy. Fragments of pancreatic tissue were collected 14 days after the operation. Paraffin sections were stained with H + E and by silver salt impregnation. Immunohistochemical reactions were conducted using antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), neuron-specific enolase (NSE), and chromogranin (CgA). It was shown that endocrine cells of pancreatic islets in thyroparathyroidectomized rats show intensified immunoreactivity to SPh and ST as compared to the control group of animals. Immunocytochemical reactions for NSE, CgA, and CGRP were negative.


  143/1447

  Tytuł oryginału: Thyroid C cells in male and female rats with chronic renal failure.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Malla H.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.181-182, il., bibliogr. 14 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The kidneys are responsible for iodine and of thyroid hormone biodegradation. The aim of this study was the histomorphological and immunohistochemical evaluation of the influence of sex on parafollicular thyroid C cells in rats chronic renal failure. The experiment included 40 Wistar rats after subtotal nephrectomy, after sham operation, and without any surgical procedure. Two weeks after nephrectomy, fragments of thyroids were collected from the examined animals. Paraffin sections were stained with H + E and by silver impregnation. Calcitonin (CT), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), and neuron-specific enolase (NSE) were detected immunohistochemically in C cells. In rats with experimental uremia, immunostaining for the examined substances increased significantly in comparison to the controls. We also observed higher number of C cells with a stronger reaction in the group of males, compared to the female rats.


  144/1447

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków laserem Er:YAG.
  Tytuł angielski: Assessment of the reaction of rat dental pulp to cavity preparation by Er:YAG laser.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Ignatowicz Elżbieta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.51-56, il., bibliogr. s. 55-56, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono na 90 szczurach rasy Wistar, które podzielono na dwie grupy. Kontrolna grupa zwierząt służyła jako wzorzec fizjologiczny. W grupie doświadczalnej ubytki w drugich górnych trzonowcach preparatowano laserem Er:YAG po stronie lewej i wiertarką z wiertłem diamentowym po stronie prawej. Ubytki wypełniano cementem glassionomerowym Vitremer. Stan miazgi oceniano histologicznie po 3, 13 i 56 dniach od zabiegu. Nie zaobserwowano istotnych różnic w reakcji miazgi na oba sposoby preparacji ubytków. Zmiany w miazdze były nieznaczne i w pełni odwracalne. Po zastosowaniu lasera proces wygajania miazgi przebiegał szybciej niż po użyciu wiertarki.

  Streszczenie angielskie: 90 Wistar rats were divided into two groups. The first control group was used as the physiological model. In the other group cavities were prepared in the second maxillary molars by laser on the left and by micromotor with a diamond bur on the right side, and filled with Vitremer. After 3, 13 and 56 days the status of the pulps was determined histologically. There were no statistical differences in the pulp reactions to both cavity preparations. The changes were slight and fully reversible, but pulp healing progressed quicker after the laser treatment.


  145/1447

  Tytuł oryginału: Asymmetry of frameshift mutagenesis during leading and lagging-strand replication in Escherichia coli.
  Autorzy: Gaweł Damian, Jończyk Piotr, Białoskórska Małgorzata, Schaaper Roel M., Fijałkowska Iwona J.
  Źródło: Mutat. Res 2002: 501 (1/2) s.129-136, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Mutations in DNA, including frameshifts, may arise during DNA replication as a result of mistakes made by the DNA polymerase in copying the DNA template strands. In our efforts to better understand the factors that contribute to the accuracy of DNA replication, we have investigated whether frameshift mutations on the Escherichia coli chromosome occur differentially within the leading and lagging-strands of replication. The experimental system involves measurement of the reversion frequency for several defined lac frameshift alleles in pairs of strains in which the lac target is oriented in the two possible directions relative to the origin of chromosomal replication. Within these pairs any defined lac sequence will be subject to leading-strand replication in one orientation and to lagging-strand replication in the other. Fidelity differences between the two modes of replication can be observed as a differential lac reversion between the two strains. Our results, obtained with a series of lac alleles in a mismatch-repair-defective background, indicate that for at least some of the alleles there is indeed a difference in the fidelity of replication between the two modes of replication.


  146/1447

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  147/1447

  Tytuł oryginału: N-methyl-d-aspartate receptor-mediated processing of á-amyloid precursor protein in rat hippocampal slices: in vitro - superfusion study.
  Autorzy: Gordon-Krajcer Wanda, Salińska Elżbieta, Łazarewicz Jerzy W.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.13-17, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Abnormal proteolytic degradation of the á amyloid precursor protein (á-APP) may result in accumulation of potentially neurotix á amyloid (áA). The role of various receptors in the regulation of á-APP processing has been suggested. This study aimed to determine how NMDA receptors and Caý+ ions regulate proteolysis of á-APP in rat hippocampus in vitro. Adult rat hippocampal slices were superfused with NMDA-containing media, and immunoreactivity of soluble á-APP derivatives was detected in dialysates. Application of 100 ćM and 250 ćM NMDA for 20 min in Caý+-containing medium induced dose-dependent release of amino-terminal á-APP derivatives, and a fragment of Aá sequence, whereas carboxy-terminal fragments of á-APP were only slighty detected. This indicates activation of á-APP processing, and release of its soluble cleavage products. This effect was inhibited by NMDA receptor antagonist 1 ćM MK-801 and 100 ćM CPP in Caý+-free medium, thus indicating that NMDA receptors and calcium ions mediate proteolytic non-amyloidogenic degradation of the á-APP.


  148/1447

  Tytuł oryginału: Early occurring neuronal migration and maturation disorders.
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.39-42, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This case report presents severe malformations of the central nervous system as a result of a pathological process occurring very early during development. Abnormal maturation and migration of neuroblasts were seen in all cerebral structures. Such changes are most often genetically determined, but in our case the analysis of their aetiology was not available.


  149/1447

  Tytuł oryginału: Intercalation of imidazoacridinones to DNA and its relevance to cytotoxic and antitumor activity.
  Autorzy: Dzięgielewski Jarosław, Ślusarski Bartłomiej, Konitz Antoni, Składanowski Andrzej, Konopa Jerzy
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (9) s.1653-1662, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Imidazoacridinones (IA) are a class of antitumor agents which includes C-1311, an interesting drug in clinical trials. This study investigated the mechanism of IA binding to DNA for a series of 13 analogs that differ in their cytotoxic potency. Using C-1311 as a model compound, crystallographic, spectroscopic and biochemical techniques were employed to characterize drug-DNA interactions. X-ray crystallographic analysis revealed a planar structure of imidazoacridinone core that is capable of intercalative DNA bibding. Accordingly, C-1311 binding to DNA followede "classical" pattern observed for intercalation, as proved by tha DNA topoisomerase I - unwinding experiments, with relatively weak binding affinity (Ki = 1.2 x 10**5 M-1), and the binding site size of 2.4 bp. Other IA also bound to DNA with the binding affinity in the range of 10**5 M-1 and binding site size of 2-3 bp, suggesting a prevalence of the intercalative mechanism, similar to C-1311. Considerable DNA binding affinity was displayed by all highly cytotoxic derivatives. However, none of the analyzed drug-DNA binding parameters was significantly correlated with IA biological activities such as cell growth. DNA and RNA synthesis inhibition, or tumor growth inhibition, which suggests that the IA ability to non-covalently bind to DNA is not crucial for their biological activity. These results show that the ability to intercalate into DNA is a prominent attribute of IA, although factors other intercalative binding seem to be required for the biological activities of IA drugs.


  150/1447

  Tytuł oryginału: Inhibition of gluconeogenesis by vanadium and metformin in kidney-cortex tubules isolated from control and diabetic rabbits.
  Autorzy: Kiersztan Anna, Modzelewska Aleksandra, Jarzyna Robert, Jagielska Elżbieta, Bryła Jadwiga
  Źródło: Biochem. Pharmacol. 2002: 63 (7) s.1371-1382, il., tab., bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 304,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Effect of vanadyl acetylacetonate (VAc) and metformin on gluconeogenesis has been studied in isolated hepatocytes and kidney-cortex tubules of rabbit. Glucose formation from alanine + glycerol + octanoate, pyruvate or dihydroxyacetone was inhibited by 50-80 p.c. by 100 ćM VAc or 500 ćM metformin in renal tubules of control and alloxan-diabetic animals, while the inhibitory action of these compounds in hepatocytes was less pronounced (by about 20-30 p.c.). In contrast to VAc, metaformin increased the rate of lactate formation by about 2-fold in renal tubules incubatet with alanine + glycerol + octanoate. In view of VAc-induced changes in intracellular gluconeogenic intermediates and gluconeogenic enzyme activities, it is likely taht this compound may decrease fluxes through pyruvate carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose-1,6-bisphosphatase and glucose-6-phosphatase. In contrast to VAc, metformin-induced decrease in renal gluconeogenesis may result from a decline of cytosolic oxaloacetate level and consequently PEPCK activity. Following 6 days of VAc administration (1.275 mg V kg-1 body weight daily) the blood glucose level in alloxan-diabetic rabbits was normalised while blood glucose changes in control animals were not observed. On the contrary, in diabetic animals treated for 6 days with metformin (200 mg kg-1 body weight day -1) a high blood glucose level was maintained. Unfortunately, VAc-treated control and diabetic rabbits exhibited elevated serum urea and creatinine levels. In VAc-treated animals vanadium was accumulated in kidney=cortex up to 7.6 ń 0.6 ćg V g-1 dry weight. In view of a potential vanadium nephrotoxicity...


  151/1447

  Tytuł oryginału: Szczelność brzeżna wypełnień z materiału złożonego Pertac II (ESPE) zakładanych in vitro metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów.
  Tytuł angielski: Marginal seal of Pertac II (ESPE) composite resin restorations placed in vitro in a traditional manner and modified with the use of inserts.
  Autorzy: Krupiński Jerzy, Gończowski Krzysztof, Dyląg Marcin, Słowik Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania porównawcze w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych wykonanych metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów. Technika zmodyfikowana polega na umieszczeniu w masie nieutwardzonego kompozytu jak największej liczby wcześniej spolimeryzowanych kawałeczków wykonanych z tego samego materiału co wypełnienie (insertów). Metoda ta umożliwia znaczne ograniczenie masy utwardzanego materiału. W 50 usuniętych ludzkich zębach wykonano preparację V klasy, a następnie wypełniono obu metodami stosując materiał Pertac II (ESPE). Ocena laboratoryjna wykazała znacząco mniejszy mikroprzeciek w przypadku metody zmodyfikowanej z insertami. Metodą, która zapewniła najlepszą szczelność wypełnienia, była metoda z zastosowaniem dwóch warstw, każda po 4-5 insertów, utwardzanych osobno.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this in vitro study was to compare marginal leakage of composite restorations placed in traditional manner and modified with the use of inserts. The modified technique involves adding as many pieces of previously polymerized composite resin (inserts) as possible to the composite paste in the cavity, and polymerizing the restoration. This method reduces the volume of the material to be polymerized. Class V cavities were prepared in 50 extracted human teeth and were then restored with one of the two techniques using Pertac II composite (ESPE). Laboratory evaluation revealed a significantly lower microleakage in the case of the modified method with the use of inserts. The method that gave best marginal seal of the restoration was the modified method with two layers, each with 4-5 inserts, polymerized incrementally.


  152/1447

  Tytuł oryginału: Fizjologiczny rozkład temperatury w jamie ustnej zdrowych pacjentów.
  Tytuł angielski: Physiological temperature distribution within the oral cavity in healthy patients.
  Autorzy: Kawala Maciej, Ziętek Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zmierzono temperaturę w wybranych miejscach jamy ustnej u 20 pacjentów w wieku od 21 do 36 lat nie wykazujących żadnych objawów chorób błony śluzowej ani przyzębia. Do badań wykorzystano własne urządzenie z czujnikiem termistorowym, umożliwiające pomiary temperatury z dokładnością do ń 0,01řC. Stwierdzono, że temperatury w obrębie jamy ustnej różnią się dość znacznie w obrębie badanej populacji, a także w zależności od miejsca dokonywanego pomiaru. Średnie gradienty temperatury mierzone w szczęce i górnych partiach jamy ustnej wynosiły 1,14řC a w obrębie żuchwy i dolnych partii jamy ustnej - 1,03řC. Porównując wyniki pomiarów temperatury uzyskane w punktach położonych symetrycznie po lewej i prawej stronie jamy ustnej stwierdzono, że możliwe jest opracowanie metody, eliminującej naturalne gradienty temperatury i wykorzystanie pomiarów temperatury jako metody przydatnej w diagostyce chorób błon śluzowych i przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Temperature measurements were made at selected sites within the oral cavity in 20 patients aged 21 to 36 years, showing no symptoms of oral or periodontal pathology. For the investigation, a device designed by the authors, with a themistor - based sensor allowing for measurements with accuracy of within = 0,01řC was used. It was found that the temperatures within the oral cavity deffer considerably within the population examined, as well as being dependent on the site of measurement. The average temperature gradient measure in the maxilla and in the upper parts of the oral cavity amounted to 1.14řC, whereas the mandible and lower parts of the oral cavity exhibited a difference of -1.03řC. A comparison of temperature measurements obtained at sites located symmetrically on the left and right hand side of the oral cavity showed that it is possible to elaborate the method, eliminating natural temperature gradients, and temperature measurements may be used as a diagnostic tool in disorders of the oral mucosa and in perodontal diseases.


  153/1447

  Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy wybranymi pierwiastkami kostniwa zębów w przebiegu zapalenia przyzębia dorosłych.
  Tytuł angielski: The relationship between selected trace elements in the dental cementum in adult periodontitis.
  Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Hetmańczyk Marek, Ilewicz Leszek, Szala Janusz, Świdziński Witold, Renk Sławomir
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.103-109, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano relacje pomiędzy pierwiastkami: Ca, Mg, Na, P w cemencie korzeniowym u osób zdrowych i u pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych. Stwierdzono zależności pomiędzy parami pierwiastków Ca i P, Ca i Na, Ca i Mg oraz ujemny współczynnik regresji: wzrost zawartości Na, P i Mg powoduje spadek zawartości Ca w kostniwie. Stwierdzone zależności były bardziej nasilone w kostniwie pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the relationship between the trace elements Ca, Mg, Na and P in the dental cementum in healthy subjects and in patients with adult periodontitis. A dependency was found between the pairs of elements Ca and P, Ca and Na, Ca and Mg, as well as a negative coefficient regression: an increase in the level of Na, P and Mg causes a decrease in level of Ca in the cementum. The dependencies observed were stronger in the cementum of patients with adult periodontitis.


  154/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na gojenie ran błony śluzowej - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: The effect of cigarette smoking on the healing of wounds of the mucosa - experimental studies.
  Autorzy: Cieślik Tadeusz, Wróbel Jacek, Szczurek Zbigniew, Sabat Daniel, Zappa Joanna, Cieślik Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.115-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Wykonane badania wykazały, iż dym papierosowy wpływa na wydłużenie okresu gojenia ran błony śluzowej jamy gębowej zwierząt doświadczalnych. Wydaje się, że główną przyczyną była obecność przewlekłego odczynu zapalnego, który opóźniał proces bliznowacenia i wpływał na powstanie niepełnowartościowej blizny. Dym papierosowy niekorzystnie wpływał również na nerki i wątrobę powodując występowanie patologicznych zmian w tych narządach.

  Streszczenie angielskie: The investigations showed that cigarette smoke lengthens the healing period of wounds of the oral mucosa in experimental animals. It seems that the main cause of this was the presence of a chronic inflammatory response, which delayed the process of scar formation and caused the development of a defective scar. Cigarette smoke also had an unfavourable effect on the kidneys and liver, causing pathological changes in these organs.


  155/1447

  Tytuł oryginału: A two step procedure to fractionate mouse testicular macrophages with different cytokine profiles.
  Autorzy: Bryniarski Krzysztof, Szewczyk Katarzyna, Ptak Maria, Bobek Małgorzata, Ptak Włodzimierz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cells isolated enzymatically from the interstitial tissue of mouse male gonads are composed of macrophages, Leydig cells, and myofibroblasts. They can be separated on density gradients, either by sedimentation (Ficoll) or flotation (Percoll) into several fractions according to the different buoyant densities of the different cells in the mixture. Macrophages (FcçR+, esterase+) present in cell mixtures can by highly enriched (to 95 p.c. purity) in a single step by rosetting with opsonized erythrocytes followed by sedimentation on Lymphoprep. Separate fractions of highly purified (over 95 p.c.) macrophages obtained by the successive use of density gradients and rosetting differ significantly in the production of cytokines, e.g. cells from fractions at lower density produce little IL-6, cells from fractions at higher density are poor producers TNF-ŕ, while testicular macrophages (TMf) in intermediate fractions produce significant amounts of both cytokines. These differences may suggest that particlar subpopulations of testicular macrophages play different biological roles in the testis.


  156/1447

  Tytuł oryginału: Ocena praktycznej przydatności wybranych fenotypowych i genotypowych wyznaczników patogenności enterotoksycznych i enterokrwotocznych pałeczek E. coli.
  Tytuł angielski: Usefulness of the some phenotypic and genotypic markers of pathogenicity of enterotoxigenic and enterohemorrhagic E. coli strains.
  Autorzy: Karakulska Jolanta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.119-127, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Analizowanio wybrane markery chorobotwórczości 30 szczepów E. coli. Przy użyciu testów RPLA, w 10 szczepach wykazano syntezę enterotoksyny LT, a w 3 szczepach należących do typu serologicznego O157:H7 wykryto produkcję shiga toksyn E. coli - Stx1 i Stx2. Właściwości hemolityczne in vitro zaobserwowano u 17 szczepów (57 proc.). U 16 z nich (94 proc.) stwierdzono obecność genów kodujących syntezę enterot6oksyn lub jednocześnie enterotoksyn i shiga toksyny E. coli Stx2. Stosując technikę PCR, w 21 szczepach (70 proc.) określono genetycznie determinanty syntezy enterotoksyn LT, STa i/lub STb lub jednocześnie enterotoksyn i shiga toksyny E. coli Stx2v.

  Streszczenie angielskie: This study included a description of enterotoxic and verocytotoxic activity of thirty strains of E. coli and their ability to produce á-haemolysis in a ram blood medium. Enterotoxic and verocytoxic activity was determined by using RPLA test. The synthesis of enterotoxic LT was observed in 10 strains and the production of E. coli shiga toxins type 1 - Stx1 (strain) or type 2 (2 strains) was observed in 3 strains of serotype O157:H7. The á-haemolytic characteristics in vitro were demonstrated by 17 strains (57 p.c.) isolated from pigs. Among them 16 (94 p.c.) were found to possess the genes that determine the enterotoxins or enteroxins and E. coli shiga toxin Stx2v synthesis. Using the PCR technique, 21 strains (70 p.c.) were found to possess, the genetic determinants of enterotoxins LT, STa and/or STb synthesis or enterotoxins and E. coli shiga toxin Stx2v synthesis. Further genetic study showed that the strains possessed the genes elt and estB were predominant (33 p.c.) among the toxic strains of E. coli isolated from piglets and calves.


  157/1447

  Tytuł oryginału: Występowanie á-laktamaz typu ESBL i AmpC u pałeczek Gram-ujemnych izolowanych z żywności.
  Tytuł angielski: Occurence of á-laktamases ESBL and AmpC among Gram-negative rods isolated from foods.
  Autorzy: Majczyna Danuta, Białasiewicz Danuta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.137-143, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono wytwarzanie á-laktamaz u 739 szczepów pałeczek Gram-ujemnych wyizolowanych z żywności stosując metodę trzech krążków. Wykryto jeden szczep ESBL należący do gatunku Stenotrophomonas maltophilia i 14 szczepów produkujących á-laktamazy AmpC należących do rodzajów Enterobacter, Hafnia, Morganella, Citrobacter, Cedecea, Acinetobacter.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to isolate extended spectrum á-lactamases (ESBL) and chromosomal á-laktamases AmpC producing strains from food products. A total of 739 Gram-negative bacteria were tested with double disc diffusion method using cefotaxim, ceftasidim and amoxycillin with clavulanic acid. One strain producing ESBL and belonging to Stenotrophomonas maltophilia was detected from the ice cream (0.14 p.c. of all strains). From different food products a total of 14 microorganisms (1.9 p.c.) having AmpC enzymes have been isolated. They belonged to Enterobacter spp, Hafnia spp, Morganella spp, Citrobacter, Acinetobacter, and Cedecea. Appearance of strains producing á-laktamases ESBL and AmpC among microrganism isolated from food make it necessary to monitor enzymes activity during rouitine microbiological control of foods.


  158/1447

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod hybrydyzacji in situ i PCR in situ do wykrywania utajonego zakażenia wywołanego dzikim szczepem HSV-1 oraz mutantem o osłabionej reaktywacji.
  Tytuł angielski: Utilization of hybridization in situ and PCR in situ methods to detection of latent infection by the wild strain of HSV-1 and by the mutant with reduced reactivation.
  Autorzy: Kosz-Vnenchak Magdalena, Dryla Agnieszka, Szuster Anna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.145-150, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Przy użyciu metod hybrydyzacji in situ i PCR in situ badano liczbę komórek zakażonych latentnie dzikim szczepem wirusa HSV-1 oraz jego mutantem o osłabionej reaktywacji. Dla obu szczepów liczba komórek, w których wykrywano genom wirusa była bardzo zbliżona. Natomiast liczba komórek z dużą ilością DNA w przypadku mutanta była znacznie mniejsza w porównaniu z dzikim szczepem wirusa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to detect the number of latently infected cells with wild type virus and with mutant with reduced reactivation. Using PCR in situ method we established that the number of cells containing genome of these viruses do not differ especially between them. The number of cells with LAT expression is significantly reduced in the ganglia infected with mutant with impaired reactivation as we showed using in situ hybridization. Based on the observations of other authors, that high expression of LATs takes place in cells with high copy number of viral DNA our results showed, that after infection of mice with mutant with reduced reactivation less cells contain high copy number of viral DNA than after infection with wild type KOS. We suggest that impaired reactivation of an ICP22 mutant occurs as a result of reduced number of cells with high copy number of viral DNA.


  159/1447

  Tytuł oryginału: Influence of vitamins C and E on cytotoxic activity of adriamycin in chosen cell cultures.
  Autorzy: Woźniak Grażyna, Anuszewska Elżbieta L.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.31-35, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of different concentratioons of ascorbic acid (vitamin C) and dl-ŕ-tocopherol acetate (vitamin E) on in vitro cytotoxic adriamycin activity, in: embryonic human fibroblasts (CLV102), human melanoma cells (ME18) and adriamycin-resistant subline cells (ME18/R), was studied. IC50 value for each compound (compound concentration in the culture medium, for which 50 p.c. of cells survive) was determined. Cells' survival after the used agent was examined with trypan blue test. The relationship between different concentrations of vitamin C and toxicity of adiamycin, used at appropriate IC50 concentrations, was expressed for all the examined cells as their survival decrease, being in direct proportion to the concentration increase of this vitamin in the medium. In the case influence of vitamin E on adriamycin, the protective effect of this vitamin was observed in the concentration range: from 5 to 300 ćg/ml (p ó 0,0001), as an increase of the examined cell survival for ME18, ME18/R as well as for CLV102, comparing to the control (p = 0.05) without this vitamin. Paralelly, a statistically significant survival decrease was observed, if the concentration of vitamin E in the culture medium exceeded 500 ćg/ml. Received results showed different, in defined concentration range, effects of the vitamin C or vitamin E activity for adriamycin cytotoxicity. These effects were similar for all the examined cells.


  160/1447

  Tytuł oryginału: Synthesis of new N-substituted cyclic imides with expected anxiolytic activity. [P.] 21: Derivatives of 1,4-dibromo-dibenzo[e.h]bicyclo-[2.2.2]octane-2,3-dicarboximide.
  Autorzy: Kossakowski Jerzy, Krawiecka Mariola, Perliński Mirosław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.37-43, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The preparation is described of a number of new-N-substituted derivatives of dibenzo[e.h]bicyclo[2.2.2]octane-2,3-dicarboximide with potential anxiolytic activity.


  161/1447

  Tytuł oryginału: Investigation of interaction of promethazine with cyclodextrins.
  Autorzy: Lutka Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.45-51, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The effect of á-CD and its substituted derivatives (DM-á-CD and HP-á-CD) on the solubility and photostability of promethazine was investigated in solution and in the solid state. The soluble complexes of protonated (pH = 6.8) and basic (pH = 10.8) forms of promethazine with CDs were studied using the spectral method. The influence of pH and CD complexation on photostability of PM in solution was followed. It was found that the photochemical decomposition of promethazine (PM) alone and in the presence of CD procedes according to the first order reaction. It was also established that as well the presence of CD procedes according to the first order reaction. It was also established that as well the presence of CD as the acidic medium of reaction increased the photostability of PM in solution. Formation of solid inclusion complexes of PM with CDs was evaluated using FT IR, 13C NMR and DCS methods. The results obtained indicate that independently of the complexation method in the solid state (kneading or heating), the presence of CD decreases the solubility of PM; the reason may be that phenothiazine ring of PM did not enter into the cavity of á-CD and its derivatives.


  162/1447

  Tytuł oryginału: Flavonoid compounds from Pyrus communis L. flowers.
  Autorzy: Rychlińska Izabela, Gudej Jan
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.53-56, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Five flavonoid glycosides: kaempferol 3-0-á-D-glucopyranoside (IV), isorhamnetin 3-0-á-D-glucopyranoside (V), isorhamnetin 3-0-á-D-(6'-0-ŕ-L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (VIII), 8-methoxykaempferol 3-0-á-D-(2'-0-ŕ-D-glucopyranosyl)-glucopyranoside (VI), 8-methoxykaempferol 3-0-á-D-(2'-0-ŕ-L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (VII) and chlorogenic acid (IX) were isolated from the flowers naturally growing Pyrus communis L. They were identified by chemical and spectroscopic methods.


  163/1447

  Tytuł oryginału: Flavonoids in the leaves with stems of some species of the Aquilegia L. genus.
  Autorzy: Bylka Wiesława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.57-60, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Methanolic extracts from the leaves with stems of seven species of Aquilegia L. genus (A. hybrida Scott-Eliot, A. olympica BOISS., A. flabellata SIEB et ZUCC., A. alpina L. atrata W.D.J. KOCH, A.vitoleili L., A. caerulea JAMES) were subjected to co-chromatography with the extract and the flavonoids obtained from A. vulgaris L. Moreover, the content of 4'-methoxyapigenin 6-C-glucoside (isocytisoside) was determined spectrophotometrically in these species after chromatographic separation.


  164/1447

  Tytuł oryginału: Optimization of the separation of some Chelidonium maius L. alkaloids by reversed phase high-performance liquid chromatography using cyanopropyl bonded stationary phase.
  Autorzy: Petruczynik Anna, Gadzikowska Maria, Waksmundzka-Hajnos Monika
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.61-64, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The high-performance liquid chromatographic method using two stationary phases: RP-18 and cyanopropyl silica for the analysis of some alkaloids in Chelidonium maius L. extracts is performed. The extract was chromatographed using a mobile phase composed of an organic modiffer (acetonitrile, methanol, tetrahydrofuran or 1,4-dixan), phosphate buffer and sodium octadecylsulfate or di(2-ethyl hexyl) orthophosphoric acid (HDEHP) as ion-pairing reagents. The influence of the different kind of stationary phase and organic modifiers on retention has been compared. In order to improve the selectivity of separation and peak shape, gradient elution was applied.


  165/1447

  Tytuł oryginału: Effect of desogestrel on blood-lipid in relation to its biological activities.
  Autorzy: Saha Achintya, Roy Kunal, De Kakali, Sengupta Chandana
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.65-69, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Desogestrel (DG), a 19-nor progestin, is widely used in replacement therapy as a contraceptive steroidal hormone. Considering the importance of its partition coefficient parameter (log P = 5.68), a significant contributor to its action mechanism, interactions of the drug with blood-lipids, had been investigated using phospholipid binding, fatty acid composition and peroxidation phenomena as the parameters under investigation to explain its pharmacodynamic behavior. From the present investigation, it was observed that lipid loss after incubation of whole blood with DG (80 ng/ml, effective contraceptive concentration in blood) for varying periods of time was accompanied with significant changes in fatty acid composition, which may be ascribed to binding affinity of DG with lipid constituens in blood that may have a role in the mediation of its therapeutic effect. Lipid peroxidation induction potential of DG has been quantitatively measured in the context of its toxicity. The results reveal that DG caused significant extent of lipid peroxidation. Ascorbic acid, an antioxidant, at equvalent human dose of 250 mg could significantly reduce DG-induced lipid peroxidation.


  166/1447

  Tytuł oryginału: Influence of captopril and enalapril on some central effects of ethanol.
  Autorzy: Czarnecka Elżbieta, Pietrzak Bogusława
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.71-75, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of captopril and enalapril on acute toxicity of ethanol, ethanol-induced hypothermia, ethanol sleeping time has been investigated in mice. Moreover, the combined effect of captopril and enalapril on spontaneous locomotor activity in mice has been examined. The captopril (5 and 20 mg/kg) and enalapril (5 and 20 mg/kg) were injected intraperitoneally i.p. The drugs were given as single or repeated doses for 10 days. It has been shown that the captopril and enalapril administered in single doses decreases, but chronic administration increase acute toxicity of ethanol. Captopril and enalapril in single doses enhanced, but chronic administration inhibits hypothermic effect of ethanol. Captopril and enalapril reduces ethanol sleeping time. Captopril and enalapril administered for 10 days and enalapril in a single dose 20 mg/kg decreases ethanol induced hyperactivity.


  167/1447

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  168/1447

  Tytuł oryginału: Direct antimicrobial properties of substance P.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Carr Daniel B., Lipkowski Andrzej W.
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (7) s.747-750, il., tab., buibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The structural similarity between substance P (SP, Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Gly-Leu-Met-NH2) and Arg/Pro rich bactericidal peptides suggests a possible direct effect of SP on invasive microbes. We now present evidence that substance P possesses direct antimicrobial activity, highest against S. aureus. A substance P antagonist allso possess such activity but while less potent than substance P agonist S. aureus, is more potent than substance P against C. albicans. Our data also show that the endogenous peptides bradykinin and neurotensin, that also play role in modulation of the host-defense system in situ, have antimicrobial properties but are less potent than substance P.


  169/1447

  Tytuł oryginału: New renin inhibitors with pseudodipeptidic units in P1-P1' and P2'-P3' positions.
  Autorzy: Paruszewski Ryszard, Jaworski Paweł, Winiecka Iwona, Tautt Jadwiga, Dudkiewicz Jadwiga
  Źródło: Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 2002: 50 (6) s.850-853, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 304,601

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of four new potential renin inhibitors has been synthesized. The structure of the compounds was designed in such a way as to produce agents resistant to enzymatic degradation, metabolically stable, possibly potent and with improved oral absorption. All positions of the 8-13 fragment of the human angiotensinogen were occupied by unnatural units (two unnatural amino acids in position P3 and P2 and two pseudodipeptides in positions P1-P1, and P2-P3,). Both N- and C-terminal functions of the inhibitors were blocked with tert-Boc and ethyl ester groups. Their hydrophobicity evaluated as a log P value, calculated by a computer method, was 6.57 and 6.08 respectively. All peptides were obtained by the carbodiimide method in solution and purified by chromatography on the SiO2 column. Their resistance to enzymatic degradation was assayed by determination of stability against chymotrypsin activity. The potency was measured in vitro by a spectrofluorimetric method (assay of Leu-Val-Tyr-Ser released from the N-acetyltreadecapeptide substrate by renin in the presence of the inhibitor). All inhibitors were stable to chymotrypsin. Their IC50 (M/I) values were: 9.6 x 10**-4 (12), 1.6 x 10**-5 (17), 1.0 X 10**-5 (22) and 1.0 x 10**-5 (23) respectively.


  170/1447

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wibracyjnych uszkodzeń obwodowej części narządu słuchu
  Autorzy: Bochnia Marek; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 134 s. : il., tab., bibliogr. 349 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie


  171/1447

  Tytuł oryginału: Czy noworodki urodzone przedwcześnie różnią się czynnością parakrynno/endokrynną śródbłonka naczyniowego od noworodków donoszonych?
  Tytuł angielski: Do preterm infants differ from healthy newborns by endothelin para/endocrine function.
  Autorzy: Baumert Małgorzata, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Sikora Jerzy, Osuch-Jaczewska Rozalia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.57-60, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono stężenie endoteliny 1 (ET-1), metabolitów tlenku azotu (NOx) i czynnika von Willebranda (vWF) w surowicy krwi pępowinowej oraz w surowicy matek. Badaniami objęto 13 par matka-dziecko urodzone przedwcześnie, 11 par matka-dziecko urodzone siłami natury (SN) i 11 par matka-dziecko urodzone przez cięcie cesarskie elektywne (CC). Stężenie ET-1 w surowicy zarówno krwi pępowinowej, jak i żylnej pobranej w 4. dniu po urodzeniu wcześniaków było znamiennie wyższe w porównaniu do stężenia ET-1 w surowicy krwi pępowinowej noworodków urodzonych zarówno siłami natury (p 0,05), jak i urodzonych przez cięcie cesarskie (p 0,05). Wykazano dodatnią korelację pomiędzy ET-1 i NOx (p 0,05) oraz pomiędzy ET-1 i vWF (p 0,05) w surowicy matek wcześniaków. Ponadto wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem ET-1 w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków i stanem noworodków wg Apgar. Występowanie zwiększoncyh stężeń ET-1, NOx i czynnika vWF w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków w porównaniu ze zdrowymi noworodkami sugeruje zwiększoną aktywację śródbłonka naczyń u tych dzieci, indukowaną niedotlenieniem.

  Streszczenie angielskie: We measured plasma concentration of endothelin-1 (ET-1), nitric oxide metabolits (NOx) and von Willebrand factor (vWF) in maternal and umbilical cord blood in 11 spontaneous (SN), 11 elective cesarean section (CC) and 13 preterm deliveries. Plasma concentrations of ET-1 in umbilical cord blood of preterm infants and systemic blood withdrawn 4 days after birth was higher then in respective healthy infants delivered by natural forces or elective cesarean section. Positive correlation were found between ET-1 and NOx (p 0.05) and between ET-1 and vWF (p 0.05) in maternal blood with preterm delivery. In umbilical cord of preterm infants a negative correlation between ET-1 and Apgar score was notices. Higher concentrations of ET-1, NOx and vWF found in umbilical cord blood of preterm infants as compared with respective values assessed in healthy infants delivered per vaginam or by cesarean section respectively seem to be induced by hypoxia.


  172/1447

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  173/1447

  Tytuł oryginału: Imipramine but not 5-HT1A receptor agonists or neuroleptics induces adaptive changes in hippocampal 5-HT1A and 5-HT4 receptors.
  Autorzy: Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Bijak Maria
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.51-57, il., bibliogr. s. 56-57
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been reported that the treatment with a tricyclic antidepressant imipramine induces an increase in the sensitivity of 5-HT1A receptors and a decrease in the sensitivity of 5-HT4 receptors in the rat hippocampus. 5-HT1A receptor agonists and neuroleptics also affect 5-HT1A receptors in different brain areas; therefore, it was of interest to compare their effects on hippocampal 5-HT receptors with the influence of the well-established antidepressant imipramine. We studied the effects of repeated treatment with imipramine, the 5-HT1A receptor agonists 8-hydroxy-2(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) and buspirone, and the neuroleptics haloperidol and clozapine on the sensitivity of rat hippocampal CA1 neurons to 5-HT1A - and 5-HT4 receptor activation. Imipramine was administered for 21 days (10 mg/kg p.o., twice daily), 8-OH-DPAT for 7 days (1 mg/kg s.c., twice daily) and buspirone for 21 days (5 mg/kg s.c., twice daily). The rats received haloperidol (1 mg/kg) and clozapine (30 mg/kg) for 6 weeks in drinking water. Hippocampal slices were prepared 2 days after the last treatment with imipramien, 8-OH-DPAT or buspirone, and 5 days after the last treatment with the neuroleptics. Using an extracelllar in vitro recording, we studied changes in the amplitude of stimulation-evoked population spikes, induced by 5-HT, 8-OH-DPAT and the 5-HT4 receptor agonist zacopride. Activation of 5-HT1A receptors decreased, while activation of 5-HT4 receptors increased the amplitude of population spikes. Imipramine significatly enhanced the inhibitory effects of 5-HT and 8-OH-DPAT, and attenuated...


  174/1447

  Tytuł oryginału: Increased rate of cholesterologenesis - a possible cause of hypercholesterolemia in experimental chronic renal failure in rats.
  Autorzy: Szołkiewicz M[arek], Sucajtys E., Chmielewski M., Wołyniec W., Rutkowski P., Bogusławski W., Świerczyński J., Rutkowski B[olesław]
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (5) s.234-237, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hipercholesterolemia plays an important role in the lipid abnormalities in chronic renal failure (CRF). It is thourght to contribute to both a progression of renal failure and atherosclerosis. Despite intensive research, the etiopathogenesis of hypercholesterolemia in CRF patients is still obscure. The present sudy was designed to evaluate the possible role of cholsterol overproduction in the development of hypercholesterolemia associated with experimental CRF. We found that plasma total cholesterol and cholesterol distributed in VLDL, LDL and HDL concentrations were significantly enhanced in CRF rats. Simultaneously, the rate of liver cholesterol biosynthesis in vivo (measured by determining the incorporation of tritium from tritiated water intraperiotoneally injected into cholesterol), liver microsomal 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity and liver HMG-CoA reductase mRNA presence were elevated. Significant increases in activity of liver malic enzyme, glucose 6-phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase NADPH-producing enzyme (required for cholesterol synthesis) have also been observed in CRF rats. In conclusion, the increased rate of liver cholesterol biosynthesis due to increase of HMG-CoA reductase and NADPH-producing enzyme gene expression could be one of the possible causes of hypercholesterolemia in CRF animals.


  175/1447

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  176/1447

  Tytuł oryginału: Applications of derivative UV spectrophotometry for the determinations of cetirizine dihydrochloride in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Drozd Joanna, Hopkała Hanna, Misztal Genowefa, Paw Beata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A method for the determination of cetirizine dihydrochloride in pharmaceuticals by first-, second-, third- and fourth- order derivative spectrophotometry is described, using "peak" (P-P), and "peak - zero" (P-0) measurements. The calibration curves are linear within the concentration range of 7.5 - 22.5 ćg ml-1 for cetrizine dihydrochloride. The procedure is simple, rapid and the results are reliable.


  177/1447

  Tytuł oryginału: Determination of active substances in antiallergic and antiphlogistic multicomponent preparations by high performance liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Białecka Wanda, Kulik Anna, Kaniewska Teresa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.9-14, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was elaboration of an HPLC method enabling the identification and deterrmination of the content of selected compounds occurring in multicomponent preparations applied in allergic and non-allergic diseases of upper respiratory tracts. These compounds include: buzepide methyl iodide, clocinizine dihydrochloride, phenylpropanolamine hydrochloride, pseudophedrine sulfate and dexbrompheniramine maleate. The elaborated HPLC method shows that a good separation of the mentioned compounds is feasible. The regression analysis has demonstrated lineary of the method in concentration range suitable for the intended experiments. The determination of the compounds in pharmaceutical preparation and the statistical evaluation of the results indicate that both selectivity and precision of the method are good.


  178/1447

  Tytuł oryginału: Determination of the active ingredient loperamide hydrochloride in pharmaceutical caplets by high performance thin layer chromatography with ultraviolet absorption densitometry of fluorescence quenched zones.
  Autorzy: Ruddy Daniel A., Sherma Joseph
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.15-18, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A gantitative method using silica gel HPTLC plates with fluorescent indicator, automated sample application, and automated UV absorption densitometry of the fluorescence quenching zones was developed and validated for determination of loperamide hydrochloride in anti-diarrheal medications. Samples of three brands of caplets assayed within 96.0 - 105 p.c. of the 2 mg label value. Repeatability was 3.3 p.c., 1.6 p.c. and 2.8 p.c. (RSD) for replicate analyses (n = 6) of three tablets. The errors of a blank-spike and standard analyses performed to evaluate accuracy were 2.00 p.c. and 2.02 p.c., respectively. The method is suitable application in a drug manufacturing quality control or regulatory analysis laboratory.


  179/1447

  Tytuł oryginału: The stability of oxymetazoline hydrochloride in aqueous solution.
  Autorzy: Stanisz Beata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.19-23, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The kinetics of the hydrolysis reaction of oxymetazoline hydrochloride in aqueous solution at three temperaturtes (343 K, 353 K, 363 K), over the pH-range 0.5 - 12.5 and ionic strenght 0.5 has been investgated. The changes of concentration of oxymetazoline hydrochloride were followed by the HPLC method with UV detection. In the pH range from 0.45 to 12.50, the hydrolysis of oxymetazoline consist of hydrolysis of oxymetazoline molecules catalyzed by hydrogen ions, spontaneous hydrolysis of the dissociated and undissociated oxymetazoline molecules. A minimal rate of the hydrolysis oxymetazoline was observed to occur in the pH range from 2.0 to 5.0. Thermodynamic parameters of the reaction: energy, entropy and enthalpy of activation and the frequency factor for the specific rate constans were determined.


  180/1447

  Tytuł oryginału: Kinetics of talampicillin decomposition in solutions.
  Autorzy: Pawełczyk Ewaryst, Płotkowiak Zyta, Helska Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Talampicillin stability in aqueous solutions was studied in a broad range of pH values using as medium solutions of hydrochloric acid (pH 0.4 - 1.8), phosphate buffers (pH 2.05 - 3.13 and 6.03 - 8.04), acetate buffer (pH 3.87-5.28) and borate buffer (pH 8.90 - 9.10) as well as sodium hydroxide solution (pH 11.48). For the determination of talampicilin concentration changes in kinetic studies, two methods were used: iodometric and spectrophotometric in UV(lambdamax = 254.5 nm). The catalytic velocity constans (kh+, kx, ko) were established, the log k-pH profile (35řC) was found, thermodynamic parameters were calculated of the hydrolisis reaction of the á-lactam bond (kH+: EA=67.9 kJ mol**-1, Delta S"= -92.4 JK**-1 mol-1, Delta G"=92.6 kJ mol**-1; kx:EA = 31.8 kJ mol**-1, Delta S" = 347.1 JK**-1 mol**-1, Delta G" =131.1 kJ mol**-1...


  181/1447

  Tytuł oryginału: A modified neutral comet assay: elimination of lysis at high temperature and validation of the assay with anti-single-stranded DNA antibody.
  Autorzy: Wojewódzka Maria, Buraczewska Iwona, Kruszewski Marcin
  Źródło: Mutat. Res 2002: 518 (1) s.9-20, il., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Comet assay under neutral conditions allows the detection of DNA double-strand breaks (DSB), considered to be the biologically relevant radiation-induced lesion. In this report, we describe modifications of the neutral comet method, which simplify and facilitate its use for estimation of DNA DSB in X-irradiation mammalian cells in centure. The analysis carried out according to this protocol takes less time than those most often applied. Also, the use of lysis at 50ř C is avoided; this is important in view of the presence of heat-labile sites in the chromatin of irradiated cells, recently reported by Rydberg [Radiation-induced heat-labile sites that convert into DNA double-strtand breaks, Radsaiation Research 153 (2000) 805-812]. The comets have well-defined, sharp limits, suitable for image analysis. The chromatin of the hydrogen peroxide-treated or UV-C-irradiated cell remains condensed similarly to that of the control cells. We checked the neutral comets for the presence of single-stranded DNA by means of a specific antibody. The results point to a satisfactory sensitivity of the modified neutral comet assay and its specificity for DSB. The minimum detection level of the modified neutral comet assay is about 5 Gy.


  182/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ poziomu higieny szpitalnej na jakość usługi medycznej.
  Autorzy: Jedliński Dariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.66, 68-73
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna


  183/1447

  Tytuł oryginału: Countrywide spread of CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase-producing microorganisms of the family Enterobacteriaceae in Poland.
  Autorzy: Baraniak Anna, Fiett Janusz, Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria, Gniadkowski Marek
  Źródło: Antimicrob. Agents Chemother. 2002: 46 (1) s.151-159, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 305,849

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Eighty-four clinical isolates of the family Enterobacteriaceae from 1998 to 2000 in 15 hospitals in 10 polish cites, were analyzed. All the isolates produced á-lactamases with pIs of 8.4 and 5.4, and the pI 8.4 enzymes were demonstrated to hydrolyze cefotaxime but not ceftazidime in the in vitro bioassay. PCR analysis and DNA sequencing have revealed that in all cases the pI 8.4 á-lactamase was probably the CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase (ESBL) variant, which was originally identified in 1996 in Praski Hospital in Warsaw. In the majority of isolates, blaCTX-M-3 genes resided large conjugative plasmids with similar fingerprints, which, in the contex of the high degree of diversity of the randomly amplified polymorphic DNA types of the isolates, suggest that horizontal transfer of plasmids was likely the main mechanism of CTX-M-3 spread. The dissemination of plasmids was probably preceded by the center-to-center transmission of several strains, as indicated by the identification by pulsed-field gel electrophoresis of closely related or possibly related Klebsiella pneumoniae, Eschrichia coli, and Citrobacter freundii isolates in five different hospitals. CTX-M-3-producing organisms revealed a very high degree of diversity in á-lactam resistance levels and patterns. This was attributed to several factors, such as the production of other á-lactamases including additional ESBLs, possible quantitative variations in CTX-M-3 expression, segregation of AmpC derepressed mutants, and permeability alterations.


  184/1447

  Tytuł oryginału: Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism.
  Autorzy: Feleszko Wojciech, Młynarczuk Izabela, Olszewska Dominika, Jalili Ahmad, Grzela Tomasz, Lasek Witold, Hoser Grażyna, Korczak-Kowalska Grażyna, Jakóbisiak Marek
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (1) s.111-118, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, a drug successfully used in the clinic to prevent and to treat coronary heart disease, has recently been reported to decrease the incidence of melanoma in lovastatintreated patients. Lovastatin has also been proved to potentiate antitumor effects of both cisplatin and TNF-ŕ in murine melanoma models. Recently, an augmented therapeutic effect of lovastatin and doxorubicin has been reported in 3 tumor models in mice. In our preliminary study lovastatin caused retardation of melanoma growth in mice treated with doxorubicin (Feleszko et al. J. Nati Cancer Inst 1998;90:247-8). In the present report, we supplement our preliminary observations and demonstrate in 2 murine and 2 human melanoma cell lines that lovastatin effectively potentiates the cytostatic/cytotoxic activity of doxorubicin in vitro via an augmentation of apoptosis (estimated with PARP-cleavage assay, annexin V assay and TUNEL). The combined antiproliferative activity of lovastatin and doxorubicin was evaluated using the combination index (CI) method of Chou and Talalay, revealing synergistic interactions in melanoma cells exposed to lovastatin and doxorubicin. In BI6FI0 murine melanoma model in vivo, we have demonstrate significantly increased sensitivity to the combined treatment with both lovastatin (5 mg/kg for 14 days) and doxorubicin (4 x I mg/kg) as compared with either agent acting alone. Lovastatin treatment resulted also in significant reduction of the number of experimental metastasis in doxorubicin-treated mice The results of our studies suggest that lovastatin may enhance the effectiveness of chemotherapeutic agents in the treatment of malignant melanomas.


  185/1447

  Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
  Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
  Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 305,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  186/1447

  Tytuł oryginału: Przenikanie olejków eterycznych do skóry i przez skórę ludzką w warunkach in vitro z wybranych preparatów.
  Autorzy: Cal Krzysztof, Janicki Stanisław, Drozd Kajetan, Konopacka-Brud Iwona, Tańczyk Teresa
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.20-24, il., tab., bibliogr. [4] poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  187/1447

  Tytuł oryginału: Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam.
  Autorzy: Maciejak Piotr, Krząścik Paweł, Członkowska Agnieszka I., Szyndler Janusz, Bidziński Andrzej, Walkowiak Jerzy, Kostowski Wojciech, Plaznik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 72 (4) s.987-991, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effects of allopregnanolone and midazolam, given intracerebroventricularly, on the behavioral and biochemical effects of picrotoxin, were examined in a model of neurotoxin-induced seizures, in mice. After acute injections, midazolam (ED50 = 39.8 nmol) and allopregnanolone (ED50 = 11.0 nmol) produced similar and dose-dependent protection against picrotoxin-induced seizures. Picrotoxin given intraperitoneally at the ED85 dose decreased significantly the concentration of serotonin (5-HT), dopamine (DA), homovanilic acid (HVA) and 3,4-dihydroxyindolacetic acid (DOPAC), in the mouse striatum and the frontal cortex, in the period of time immediately preceding the onset of seizures. A single injection of allopregnanolone more potently, in comparison to midazolam, antagonized the biochemical action of picrotoxin, abolishing its effects on DA, HVA and 5-HT concentration, in the mouse striatum and the frontal cortex. These results for the first time provide a direct argument for an involvement of central dopaminergic and serotonergic systems in the seizure development. The present data add also to the accumulating evidence suggesting a favorable pharmacological profile for some neurosteroids currently considered to have a future role in the management of epilepsy.


  188/1447

  Tytuł oryginału: Journal of Pharmacy and Pharmacology
  Tytuł polski: Pharmacological properties and SAR of new 1,4-disubstituted piperazine derivatives with hypnotic-sedative activity.
  Autorzy: Chilmonczyk Zdzisław, Mazgajska Maria, Iskra-Jopa Joanna, Chojnacka-Wójcik Ewa, Tatarczyńska Ewa, Kłodzińska Aleksandra, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.689-698, il., tab., bibliogr. s. 696-698
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Preparation, pharmacological properties and structure-activity relationships of new pyrimidylpiperazine derivatives, exhibiting sedative and hypnotic activity in mice, are reported. The hypnotic activity of the compounds was comparable with that of zopiclone (the known hypnotic-sedative agent), their interaction with ethanol, however, being much lower. The obtained results suggested that zopiclone and pyrimidylpiperazines 2, 4 and 5 exerted their pharmacological activity through a different mechanism - zopiclone through the interaction with benzodiazepine receptors and compounds 2, 4 and 5 through an unidentified molecular target. The pharmacological properties of compound 3 could be the result of a mixed mechanism of action, combining the properties of zopiclone and those of compounds 2, 4 and 5. A common feature of zopiclone and compounds 2 and 3 was that, after their systemic administration, independently of mechanism of action, together with the hypnotic effect a reduction of the 5-HT turnover in the mouse brain was observed. Minimum structural requirements for the hypnotic activity were formulated. Structural considerations have shown that removing the ŕ-carbonyl group did not influence the drug's ability to inhibit the locomotor activity. However, it did influence its ability to disturb motor coordination or abolish the righting reflex within non-lethal doses.


  189/1447

  Tytuł oryginału: Stimulatory effects of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide on inositol phosphates accumulation in avian cerebral cortex and hypothalamus.
  Autorzy: Nowak Jerzy Z., Pigulowska Aleksandra, Kuba Katarzyna, Zawilska Jolanta B.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 323 (3) s.179-182, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: This study has demonstrated that the short and long form of the pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP), i.e. PACAP27 and PACAP38, moderately but significantly, and in a concenration (0.5-5 ćM)-dependent manner, stimulated inositol phosphates (IPs) accumulation in myo-[3H]inositol-prelabeled cerebral cortical and hypothalamal slices of chick and duck, and in slices of rat cerebral cortex; both peptides had no effect on IPs formation in rat hypothalamus. Vasoactive intestinal peptide (VIP; 0.5-5 ćM) weakly enhanced IPs accumulation in chick hypothalamus, had no significant action in chick cerebral cortex (in fact there was a tendency to attenuate the IPs response in this tissue), and slighty, but significantly, inhibite the IPs accumulation in rat cerebral cortex. VIP showed no activity in rat hypothalamus. It is cincluded that tha stimulatory action of PACAP on phosphoinositide metabolism in avian cerebral cortex, similar to rat cerebral cortex, is mediated via phospholipase C-linked PAC1 type receptors. In chick hypothalamus, however, there may be a component of VPAC type receptors stimulating IPs formation.


  190/1447

  Tytuł oryginału: Carp erythrocyte lipids as a potential target for the toxic action of zinc ions.
  Autorzy: Gabryelak Teresa, Akahori Anna, Przybylska Maria, Jóźwiak Zofia, Brichon Gerard
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 132 (1) s.57-64, il., tab., bibliogr. s. 63-64
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The effects of zinc on the lipid components of carp erythrocytes (Cyprinus carpio L.) were studied on red blood cells exposed to ZnSO4 (0.01 - 1 mM) for 20 h. The temperatures of the incubation medium were 5 and 20řC for carp collected in winter and summer, respectively. It was observed that increase in the concentration of metal ions in the medium led to significant changes in the content of the main phospholipid classes. Zinc induced the reduction of phosphatidylcholine as well as the increase in the content of phosphatidylserine and phosphatidylinositol. A marked increase in the levels of malondialdehyde and conjugated dienes was also found both in the cells and the incubation medium. Moreover, elevated Zn concentrations caused alterations in the erythrocyte plasma membrane fluidity, estimated by measuring the fluorescence of 1-[4-trimethylaminophenyl]-6-phenyl-1,3,5-hexatriene and 12-[9-anthroyloxy]stearic acid, located on the surface and in the hydrophobic regions of the lipid bilayer. This study in vitro confirmed that higher concentrations of zinc ions induce marked changes in the composition and structure of membrane lipids in carp erythrocytes.


  191/1447

  Tytuł oryginału: Tellurium-induced cognitive deficits in rats are related to neuropathological changes in the central nervous system.
  Autorzy: Widy-Tyszkiewicz Ewa, Piechal Agnieszka, Gajkowska Barbara, Śmiałek Mieczysław
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 131 (3) s.203-214, il., tab., bibliogr. s. 213-214
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of sodium tellurite 0.1 and 0.4 mg/kg were assessed in the Morris water maze. Two days after treatment rats were tested for acquisition (posttreatment days 3-6) and on seventh day on a spatial retention task. Tellurium treatment was found to cause significant impairment in retention of the spatial learning task. Locomotor disturbances were not the cause of the observed effects. Ultrastructural observations showed neuropathological changes in hippocampus subfields and prefrontal cortex with swelling of synapses, astrocytes and astrocytic processes around the vessels in the cerebral cortex neuropil. Severity of the observed changes in glial-neuronal unit was in correlation with the extent of learning impairment. A direct injury of Schwann cells with the secondary myoclasis was noted in the sciatic nerve. Our results indicate that acute treatment with sodium tellurite results in impairment of learning and spatial memory.


  192/1447

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiaru skórnego przepływu krwi rąk do oceny skuteczności ochronnej rękawicy antywibracyjnej.
  Tytuł angielski: Hand skin blood flow measurement in assessing protective efficiency of antivibration gloves.
  Autorzy: Marszałek Anna, Kowalski Piotr
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.239-243, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Z danych zawartych w literaturze wynika, że po długotrwałej ekspozycji na wibracje miejscowe, w obrębie kończyn górnych, stwierdzane były zaburzenia naczyniowo-nerwowe, rzadziej kostno-stawowe oraz o charakterze mieszanym. U pięciu zdrowych mężczyzn, nieeksponowanych zawodowo na wibracje, przeprowadzono badania skórnego przepływu krwi podczas 5-minutowej ekspozycji prawej ręki na wibracje miejscowe (odfiltrowany biały szum 2-2000 Hz, ważona wartość przyspieszenia drgań 9 ms-ý) i wykonaniu testu kompieli wodnej rąk (14řC) w dwóch wariantach: z zastosowaniem rękawicy antywibracyjnej i bez niej. Bezpśrednio po zastosowaniu wibracji wykazano wyraźne zmiany poziomu skórnego przepływu krwi na prawej i lewej ręce w wariancie bez rękawicy antywibracyjnej i brak zmian w badaniu z zastosowaniem rękawicy ochronnej. Test kąpieli wodnej nie różnicował wariantów badań (z rękawicą ochronną i bez niej). Wydaje się, że pomiar poziomu skórnego przepływu krwi po ekspozycji na wibracje może być użyteczną metodą do oceny skuteczności ochronnej rękawic antywibracyjnych, ale niezbędne są dalsze badania.

  Streszczenie angielskie: The literature data show that a long exposure to local vibration leads to neuro-vessels, and less frequently to osteoarticular or mixed disorders within upper extremities. In five healthy males, not occupationally exposed to vibration, skin blood flow was examined during a 5-min exposure of the right hand to local vibration (filtered off white noise 2-2000 Hz, weight vibration acceleration of 9 m/s-ý), and the cold provocation test with water at 14řC in two variants: with and without antivibration glove, was performed. Immediately after local vibration, evident changes in the skin blood flow on the right and left hands were registered in the experiment without antivibration glove. There were no changes in the experiment with antivibration glove. The cold provocation test, in none of its variants (with and without antivibration glove) showed any changes. It seems that the skin blood flow measurements taken immediately after the hand exposure to local vibration may be a useful method for assessing potective efficiency of antivibration gloves, however further studies are required to support this observation.


  193/1447

  Tytuł oryginału: Niguldipine impairs the protective activity of carbamazepine and phenobarbital in amygdala-kindled seizures in rats.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (3) s.225-233, il., tab., bibliogr. s. 232-233
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: There is evidence that some calcium (Ca2+) channel inhibitors enhance the protective activity of antiepileptic drugs. Since clinical trials have not provided consistent data on this issue, the objective of this study was to evaluate the interaction of a dihydropyridine, niguldipine, with conventional antiepileptics in amygdala-kindled rats. Niguldipine (at 7.5 but not at 5 mg/kg) displayed a significant anticonvulsant effect, as regards seizure and afterdisharge durations in amygdala-kindled convulsions in rats, a model of complex partial seizures. No protective effect was observed when niguldipine (5 mg/kg) was combined with antiepileptics at subeffective doses, i.e. valproate (75 mg/kg), diphenylhydantoin (40 mg/kg), or clonazepam (0.003 mg/kg). Unexpectedly, the combined treatment of niguldipine (5 mg/kg) with carbamazepine (20 mg/kg) or phenobarbital (20 mg/kg) resulted in a proconvulsive action. BAY k-8644 (an L-type Ca2+ channel activator) did not modify the protective activity of niguldipine (7.5 mg/kg) or the opposite action of this dihydropyridine (5 mg/kg) in combinations with carbamazepine or phenobarbital. A pharmacokinetic interaction is not probable since niguldipine did not affect the free plasma levels of the antiepileptics. These data indicate that the opposite actions of niguldipine alone or combined with carbamazepine (or phenobarbital) were not associated with Ca2+ channel blockade. The present results may argue against the use of niguldipine as an adjuvant antiepileptic or for cardiovascular reasons in patients with complex partial seizures.


  194/1447

  Tytuł oryginału: Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym.
  Tytuł angielski: Language tests in electroglottography.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek, Carlson Eva, Modrzejewski Maciej, Stręk Paweł
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-331, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań EEG u 24 zdrowych osób, 16 kobiet i 8 mężczyzn. Osoby badane artykułowały samogłoski a, o, u, słowa Ala, Ola, Ula oraz krótkie zdanie "Dziś jest ładna pogoda", głosem o średnim natężeniu. Za pomocą laryngografu processor PC LX i oprogramowaniu Speech Studio w wersji 1.04 obliczono wartości nieregularności i Qx. Średni wiek kobiet i mężczyzn nie różnił się. Różnice średnich wartości Qx uzyskane dla poszczególnych testów językowych nie różniły się istotnie w teście ANOVA. Natomiast różnice średnich wartości nieregularności były statystycznie istotne. Po odrzuceniu wartości skrajnej, uzyskanej dla zdania testowego, nie potwierdzono różnic między testami samogłoskowymi i słownymi. Różnice średnich wartości nieregularności i Qx miedzy grupami mężczyzn i kobiet nie były istotne statystycznie, z wyjątkiem jednego testu. Wybór jednego z zastosowanych testów językowych nie ma wpływu na wynik Qx u osób zdrowych. Wybór testu zdaniowego ma wpływ na wartość nieregularności.

  Streszczenie angielskie: An Electroglottograph (Fourcin Laryngograph Processor) was used to determine, whether there was a significant difference in degree of Irregularity in vocal fold vibration (p.c. Irregularity) or Contact Quotient (Qx) in the vocal fold vibratory cycle (Lx) between different phonatory tasks and between men and women. The most recent software package, "Speech Studio", was used to analyse the data. The subjects were 24 healthy subjedts, 16 females and 8 males, aged from 22 to 71. The tasks consisted of sustained volwels: a, o, u, short words: Ala, Ola, Ula and a short phrase in Polish, spoken at comfortable pitch and volume. The average age of females and males did not differ significantly on t-testing. The results showed there were no statistically significant differences between mean values of Qx between phonatory tasks on ANOVA testing. However, the differences between mean values of p.c. Irregularity were significantly different between tasks. The p.c. Irregularity obtained for the phrase, was significantly different from the values obtained for the sustained volwes and single words. The values for the latter two did not differ significantly. The difference between male and female Qx and p.c. Irregularity values were not significant on t-testing except for p.c. Irregularity for the word "Ola", which was greater in men. Our findings show tht for calculation of Qx either sustained vowel phonation, single words or phrases may be used.P.c. Orregularity of vocal fold vibration is however task dependent.


  195/1447

  Tytuł oryginału: Melanin potentiates gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Wrześniok Dorota, Buszman Ewa, Karna Ewa, Nawrat Piotr, Pałka Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 446 (1/3) s.7-13, il., bibliogr. s. 12-13
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: One of the recognized side effects of gentamicin is ototoxicity. The mechanism underlying the organ specificity of this side effect of gentamicin has not been fully established. In view of the fact that a number of pharmacologic agents are known to from complexes with melanin and melanin is an abundant constituent of the inner ear tissues, we determined whether gentamicin interacts with melanin and how this process affects the biosynthesis of collagen in cultured human skin fibroblasts. Our results indicate that gentamicin forms comples with melanin. The amount of gentamicin bound to melanin increases with increasing of initial drug concentration. The Scatchard plot analysis of drug binding to melanin showed that at least two classes of independent binding sites are implicated in gentamicin-melanin complex formation: one class with an association constant K1 ~ 4 x 10**3 M**-1, and the second class with an association constant K2 ~ 3 x 10**2 M**-1. The number of total binding sites (n1 + n2) was calculated as about 1.36 ćmol gentamicin per 1 mg melanin. We have suggested that prolidase, an enzyme involved in collagen metabolism, may be one of the targets for gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis. We found that gentamycin-induced inhibition of prolidase activity (IC50 ~ 100 ćM) and collagen biosynthesis (IC50 ~ 100 ćM). At this concentration of gentamicin, DNA biosynthesis in human skin fibroblasts was inhibited only by about 30 p.c. Melanin at 100 ćg/ml produced about 25 p.c. inhibition of DNA synthesis and about 30 p.c. inhibition of prolidase activity, ...


  196/1447

  Tytuł oryginału: Synthesis and effects on chloroquine susceptibility in Plasmodium falciparum of a series of new dihydroanthracene derivatives.
  Autorzy: Alibert Sandrine, Santelli-Rouvier Christiane, Pradines Bruno, Houdoin Carole, Parzy Daniel, Karolak-Wojciechowska Janina, Barbe Jacques
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (15) s.3195-3209, il.,tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: To suggest a mechanism of action for drugs capable to reverse the chloroquine resistance, a new set of 9,10-dihydro-9,10-ethano and ethenoanthracene derivatives was synthesized and compounds were tested with the aim to assess their effect on chloroquine susceptibility in Plasmodium falciparum resistant strains. With respect to this, reversal of resistance and change in drug accumulation were compared. Structure - activity relationship and molecular modeling studies made it possible to define a pharmacophoric moiety for reversal agents and to propose a putative model of interaction with some selected amino acids.


  197/1447

  Tytuł oryginału: Ethanol-induced neurotoxicity is counterbalanced by increased cell proliferation in mouse dentate gyrus.
  Autorzy: Pawlak Robert, Skrzypiec Anna, Sulkowski Stanisław, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 327 (2) s.83-86, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Chronic ethanol abuse leads to degenerative changes in the hippocampus, which may result in subsequent cognitive impairment. Since the hippocampus retains the ability to produce neurons throught adulthood, in the present study we examined if ethanol-induced neuronal loss could be counterbalanced by cell proliferation in mouse dentate gyrus (DG). A total of 14 days of ethanol administration resulted in marked increase in cells positive for TdT-mediated dUTP nick-end labeling in all hippocampal regions studied, indicating that neurons die throughout the hippocampus by apoptotic mechanism. However, cresyl violet staining revealed approximately 20 p.c. neuronal loss following ethanol administration in CA1 and CA2 fields (P 0.01 and P 0.05, respectively), but not in DG. At the same time ethanol caused 2-fold increase in the number of proliferating cells in subgranular zone of DG. Thus, long-term ethanol intoxication causes permanent damage to CA1 and CA2, but not to DG which can be counterbalanced by ongoing neurogenesis.


  198/1447

  Tytuł oryginału: Penicillin-binding proteins of Listeria monocytogenes - a re-evaluation.
  Autorzy: Korsak Dorota, Zawadzka Joanna J., Siwińska Maria E., Markiewicz Zdzisław
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Intact Listeria monocytogenes cells or membranes isolated from them were treated with [3H]penicillin to allow identification of the penicillin binding proteins (PBPs) located in the cytoplasmic membrane. In the former case the PBPs were released from the cells following disruption of the cell wall murein with Listeria monocytogenes bacteriophage lysin. The procedure described by Dougherty et al. (1996) for Escherichia coli, with some modifications, was used to evaluate the Mrs of the individual PBPs and allowed direct quantitation of their copy number.


  199/1447

  Tytuł oryginału: A comparison of four susceptibility tests on Yersinia enterocolitica strains isolated from human and animal material.
  Autorzy: Woźniak-Kosek Agnieszka, Kawiak Jerzy
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.31-37, il., tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The results of antibiotic sensitivity tests are presented for 20 strains of Yersinia enterocolitica from human and animal material as well as for one commercial standard strain. Results obtained with four different methods of assays were compared. One of the methods used was flow cytometric Minimum Inhibitory Concentration (MIC) assay (FC-MIC). Results of all four tests were strains in the clinical surrounding are discussed.


  200/1447

  Tytuł oryginału: Evaluation of antiviral activity of different origin compounds by flow cytometry.
  Autorzy: Siennicka Joanna, Trzcińska Agnieszka, Kańtoch Mirosław
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.79-83, il., bibliogr. [18] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Against many viral diseases caused for example by HSV, EBV, CMV, HIV, RSV, HCV for which vaccines are not available, chemiotherapeutics seem to have the principal significance. High progress in development of new antiviral compounds is observed. In addition to synthetic compounds a large number of naturally occuring substances have been shown to posses antiviral activity. One of such substances is tannic acid. In this study comparison of antiviral activity of tannic acid, acyclovir (ACV) and ganciclovir (GCV) against cytomegalovirus (CMV) is presented. The MRC5 cells infected with CMV and treated with different compounds were analyzed by flow cytometry and cythopatic effect inhibition test for inhibition of virus replication and by MTT assay for cytotoxity. It has been shown that tannic acid has antiviral activity against cytomegalovirus and that expression of virus antigens measured as median fluoroscence intensity (MFI) by flow cytometry can be used for evaluation of virus replication.


  201/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ sulindaku oraz jego pochodnych na wzrost mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c.
  Tytuł angielski: The influence of sulindac and its derivatives on L1 sarcoma growth in Balb/c mice.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skurzak Henryk, Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Sommer Ewa, Skopińska-Różewska Ewa
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niesteroidowe leki przeciwzapalne oprócz swoich klasycznych właściwości leczniczych wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Badania własne wykazały hamowanie odczynu neowaskularyzacji indukowanej śródskórnym podaniem myszom komórek ludzkich nowotworów, a także hamowanie produkcji czynników proangiogennych BEGF, bFGF przez sulindak i jego metabolity. We wstępnych doświadczeniach sulindak ograniczał także wzrost guzów L1 sarcoma u myszy. Cel pracy: Celem obecnej pracy była kontynuacja badań nad wpływem sulindaku i jego metabolitów, sulfonu sulindaku i sulfidu sulindaku, na rozwój mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 84 wsobnych myszach Balb/c. Linię komórkową L1 sarcoma pasażowano in vivo na myszach. Po 14 dniach guzy usuwano i izolowano zawiesinę komórkową, którą wszczepiano podskórnie zwierzętom w ilości 106 komórek na wstrzyknięcie. Przez 14 kolejnych dni, podawano zwierzętom doustnie wodne zawiesiny sulindaku, sulfonu sulindaku lub sulfidu sulindaku. Myszy uśmiercano letalna dawką Morbitalu i określano masę guzów (mg). Wyniki: Wysoce istotne statystycznie zmniejszenie masy guzów obserwowano po zastosowaniu obu dawek sulindaku i sulfidu. W przypadku sulfonu sulindaku, hamowanie wzrostu guza uzyskano tylko w dawce niższej. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają przeciwnowotowrowe działanie sulindaku i jego pochodnych. Preparaty te mogą należeć w przyszłości do grupy czynników wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Nonsteroidal antiinflammatory drugs, except their classical therapeutic properties, demonstrate the antineoplstic activity. our previous studies showed inhibition of neovascularization induced in mice by human cancer cells and the production of angiogenic factors VEGF, bFGF by tumor cells under the influence of sulindac and its metabolites. In preliminary experiments sulindac inhibited L1 sarcoma growth in mice. The aim of the study: The estimation of influence of sulindac and its metabolites, sulindac sulfone and sulindac sulfide, on L1 sarcoma growth in Balb/c mice. Material and methods: The experiments were performed on 84 inbred Balb/c mice. L1 sarcoma cell line was passaged in mice, after 14 days the tumors were removed, cells were isolated and grafted subcutaneously to mice (10**6 cells per injection). Mice were fed orally with sulindac, slindac sulfone or sulindac sulfide for 14 consecutive days. Next, the animals were killed with lethal dose of Morbital and the tumor mass (mg) was measured. Results: Sulindac and its metabolites inhibited L1 sarcoma growth in mice. Sulindac and sulindac sulfide in both doses highly significantly suppressed tumor mass. Sulindac sulfone was effective in lower dose only. Concusion: The results of our experiments confirm antineoplastic properties of sulindac and its derivaties. There preparations could be used as adjunctive factors in cancer treatment.


  202/1447

  Tytuł oryginału: Lipid peroxidation of cellular membranes following photodynamic therapy with photosensitizers: sulfoxaporphyrin, dithiaporphyrin and hematoporphyrin derivative.
  Tytuł polski: Peroksydacja lipidów błon komórkowych w następstwie terapii fotodynamicznej z użyciem fotouczulaczy: sulfoksaporfiryny, ditiaporfiryny oraz pochodnej hematoporfiryny.
  Autorzy: Ziółkowski Piotr, Symonowicz Krzysztof, Bronowicz Andrzej, Osiecka Beata J., Chmielewski Piotr, Latos-Grażyński Lechosław, Dzięgiel Piotr
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.181-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Fotodynamiczna terapia (PDT) jest znaną metodą leczenia nowotworów złośliwych obejmującą stosowanie fotouczulaczy oraz światła o odpowiedniej długości fali. Mechanizmy działania PDT nie są całkowicie wyjaśnione, szczególnie gdy stosuje się nowe związki. Cel pracy. Celem pracy było sprawdzenie, czy nowe fotouczulacze w warunkach PDT mogą uszkadzać błony komórkowe i tym samym przyczyniać się do śmierci komórkowej. Materiał i metody. Sulfoksaporfiryna (OXA) i ditiaporfiryna (DTP) były podawane w iniekcjach dootrzewnowych myszom BALB/c uprzednio zaszczepionym mięsakiem włóknistym, BFS1. Stosowano dawki 2,5, 5,0 oraz 7,5 mg/kg w 0,9 p.c. Na Cl, a po upływie 24 godzin nowotwory naświetlano światłem o całkowitej dawce równej 50 lub 100J/cmý i długości fali wynoszącej 670 nm (OXA), 695 nm (DTP) oraz 627 nm (HpD). Po 30 minutach oraz po 6 i 48 godzinach myszy uśmiercano, pobierano nowotowory i poddawano je oznaczeniom w kierunku peroksydacji lipidów (LP). LP mierzono spektrofotometrycznie z użyciem zestawów dla malonylodialdehydu (MDA) i 4-hydroksyalkenów (4HNA). Wartości LP podawano w ćM. MDA+44HNA na gram tkanki. Wyniki. Stężenie LP dla poszczególnych fotouczulaczy nie różniło się znacząco i było zależne od stosowanej dawki fotodynamicznej. Najwyższe stężenia LP występowały po 6 godzinach od naświetlenia dawką 100 J/cmý (dawki fotodynamicznej. Najwyższe stężenia LP występowały po 6 godzinach od naświetlenia dawką 100 J/cmý (dawka preparatu - 7,5 mg/kg). W ...

  Streszczenie angielskie: Background. Photodynamic therapy (PDT) is known method of anticancer treatment involving application of photosensitizer and subsequent irradiation with light of appropriate wavelength. Mechanisms of PDT action are not completely elucidated, especially when new photosensitizers are applied. Objectives. Aim of study was checking whether new compounds in terms of PDT impair cellular membranes, theus facilitating cell death. Material and methods. Sulfoxaporphyrin (OXA) and dithiaporphyrin (DTP) were injected intraperitoneally to BALB/c mice transplanted with fibrosarcoma BFS1 in doses 2.5, 5.0, 7.5 mg/kg in 0.9 p.c. NaCl. After 24 hours tumors were irradiated at total doses 50 or 100 J/sq cm and wavelength 670 nm (OXA), 695 nm (DTP) and 627 nm (HpD). Following 30 minutes, 6 and 48 hours observation mice were sacrified, tumors excised, and processed for lipid peroxidation (LP). LP was spectrophotometrically measured using kits for malonyldialdehyde (MDA) and 4-hydroxyalkenes (4HNA). LP was given in ćM MDA+4 HNA/g of tissues. Results. Level of LP for particular photosensitizer did not very significantly. LP showed to be photodynamic dose-dependent (photosensitizer x light doses). The highest levels of LP occurred after 6 hours from light application at 100 J/sq cm (compound dose was 7.5 mg/kg). In such conditions, OXA-PDT resulted in 998. 15, DTP-PDT in 899.04 and HpD-PDT in 1137.36 ćM/g, whereas in controls it did not exceed 73.0 ćM/g. At lates time point (48 hrs) these ...


  203/1447

  Tytuł oryginału: Artificial peritoneum for the treatment of fecal/barium peritonitis - an expreimental study.
  Tytuł polski: Sztuczna otrzewna w leczeniu kałowo-barowego zapalenia otrzewnej - badania doświadczalne.
  Autorzy: Kielan Wojciech, Kozianka Juergen, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.193-199, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było zbadanie na modelu doświadczalnym zapalenia otrzewnej u świń, czy i w jaki sposób proces zapalny w jamie otrzewnej rozprzestrzenia się przez część przeponową otrzewnej ściennej i czy czynność resorpcyjną części przeponowej otrzewnej ściennej można zmniejszyć w sposób sztuczny, pokrywająć ją przyjętą do badań gąbką HYPOL - sztuczną otrzewną. Materiał i metody. Do doświadczenia użyto 19 świń, które podzielono na dwie grupy. 4 Świnie były grupą kontrolną (dwie z zapaleniem otrzewnej bez zakładania sztucznej otrzewnej oraz dwie z założoną sztuczną otrzewną, ale bez wywołanego zapalenia otrzewnej). 15 świń miało śródoperacyjnie wywołane kałowo-barowe zapalenie otrzewnej oraz założoną gąbkę HYPOL - sztuczną otrzewną pod kopułę przepony. Po śmierci świń sztuczna otrzewna oraz przepona były badane w mikroskopie elektronowym. Wyniki. Dwie świenie, które miały założoną sztuczną otrzewną bez wywołanego zapalenia otrzewnej, przeżyły operację bez powikłań. Zwierzęta, które miały wywołane zapalenie otrzewnej bez założenia sztucznej otrzewnej zmarły do 4 godzin po zabiegu. Świnie, ktróe miały wywołane zapalenie otrzewnej i założoną sztuczną otrzewną pod kopułą przepony przeżyły 6-16 godzin po operacji i czas ten był istotnie dłuższy niż u zwierząt bez założonej sztucznej otrzewnej. Gdy przepona nie była pokryta sztuczną otrzewną, dochodziło do całkowitego zniszczenia otrzewnej ściennej przepony z przechodzeniem kryształów siarczanu baru przez przeponę. W ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The study was intended to evaluate the pattern of spreading of intraabdominal sepsis through the diaphragm and to find out whether implantation of a polyurethane HYPOL sponge as an artificial peritoneum can reduce the spread of sepsis. Material and methods. In the experiment 19 swine were used in two groups: 4 as controls (2 with peritonitis without artificial peritoneum, two with artificial peritoeum but without peritonitis) and 15 animals that had fecal/barium peritonitis induced, and HYPOL sponge implanted under the diaphragm. When they died, the sponge and peritoneum were examined in scanning electron microscopy. Results. The swine that had artificial peritoneum implanted without peritonitis recovered normally. The animals that had peritonitis without implanting artificial peritoneum died within 4 hours. With peritonitis and diaphragmal peritoneum protected with HYPOL sponge, the time of survival was significantly longer. Where the artificial peritoneum was not used, diaphragmal peritoneum underwent complete destruction and barium sulfate crystals migrated through the diaphragm. With peritoenum protected with the HYPOL sponge, the mesothelium was preserved and migration of barium reduced. Conclusions. The evaluated artificial peritoenum, HPOL sponge, provides protection to the diaphragmal peritoneum in fecal/barium peritonitis. It acts as a mechanical fllter interfering with resortption and spread of the infection in peritonitis. HYPOL sponge might ...


  204/1447

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego w IP CZD.
  Tytuł angielski: Etiological agents of urinary tract infections at the CMH I.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Jarosz Kinga, Pawińska Alicja, Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.553-563, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono częstość występowania poszczególnych gatunków bakterii w zakażeniach szpitalnych układu moczowego u pacjentów IP CZD w latach 1999-2001 oraz zestawiono oporność najczęściej występujących uropatogenów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeanalizowano najważniejsze trendy zachodzące w zmianach oporności poszczególnych gatunków bakterii.

  Streszczenie angielskie: We examined the frequency of microorganisms responsible for UTI and susceptibility to antibiotics and chemiotherapeutics during 1999-2001. During the study period and increase in the frequency of gram-negative rods resistant to beta-lactams and a dramatic increase of carbapenems resistance of Pseudomonas aeruginosa were found.


  205/1447

  Tytuł oryginału: Solubilizacyjne właściwości wodnych roztworów siarczanu meomycyny.
  Tytuł angielski: Solubilising properties of water solutions of neomycin sulphate. P. 2: Effect of hydrotropic solubilisation of selected NSAID on diffusion process from cosmetic and ointment vehicles.
  Autorzy: Samczewska Grażyna, Zgoda Marian Mikołaj
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.49-63, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W warunkach in vitro przeprowadzono badania nad wpływem hydrotropowych właściwości siarczanu neomycyny na szybkość procesu dyfuzji piroksikamu, ibuprofenu, diklofenaku i naproksenu do wody z preparatów wytworzonych na zmodyfikowanych kremach sportowych typu Nivea i farmakopealnej maści zwykłej. Porównano wiskoelastyczność preparatów zawierających populacyjne stężenia wybranych NLPZ oraz NLPZ w kompozycji z 3 proc. zawartością siarczanu neomycyny.

  Streszczenie angielskie: In in vitro conditions we have studied the effect of hydrotropic properties of neomycin sulphate on the diffusion rate of piroxicam, ibuprofen, diclofenac and naproxen into water from preparation produced on the basis of modified sports cream Nivea and simple ointment form pharmacopoeia. We have compared the viscoelasticity of prepartaion containing population concentrations of selected NSAID and NSAID in composition with 3 p.c. of neomycin sulphate.


  206/1447

  Tytuł oryginału: Application of high-performance size exclusion chromatography to the determination of erythropoietin in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Dudkiewicz-Wilczyńska Jadwiga, Snycerski Andrzej, Tautt Jadwiga
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.83-86, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: High performance size exclusion chromatography with fluorimetric detection for the determination of erythropoietin in pharmaceutical preparations has been developed. The applied chromatographic system has been enabled a quick estimation of the identity and contents of the studied compound. The method was validated and showed good validation data in terms of lineary, precision and repeatability. The validated method was successfully applied to the determination of erythropoietin content in commercially available preparations.


  207/1447

  Tytuł oryginału: Application of topological indexes for evaluation of the TLC separation of selected essential oil components.
  Autorzy: Pyka Alina, Bober Katarzyna, Gurak Danuta, Niestroj Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.87-91, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The selected essential oil components (menthol, (+)borneol, geraniol, linalool, carvone, camphor, (IR)-(-)fenchone) were separated by adsorption thin-layer chromatography using benzene as mobile phase. Investigated terpenes were characterized by selected topological indexes based on the adjacency and distance matrix. From among all the topological indexes counted only Si(o) index (the sum of the distance between the oxygen atom and the remaining atoms in graph) as well as cluster Randić indexes (4lambdac, and 4 lambdacv) allow for estimation of the chromatograms obtained. With the fact mentioned above, there exists the possibikity of prediction of relative situation on a chromatogram of the terpens investigated. For the rest of topological indexes that possibility was not stated.


  208/1447

  Tytuł oryginału: Determination of the content of vitamin K, in complex vitamin preparations by the HPLC method.
  Autorzy: Kłaczkow Gabriela, Anuszewska Elżbieta L.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.93-97, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In the present study we tried to use HPLC method to determine the vitamin K1 content in complex vitamin preparation. The reverse phases technique was applied and measurements were made at the wavelenght 248 nm. On the base of statistical analysis we can note that conditions for HPLC method used in our work gave us precise and accuirate results.


  209/1447

  Tytuł oryginału: Pharmaceutical availability of betamethasone dipropionate and gentamicin sulfate from cream and ointment.
  Autorzy: Dyderski Stanisław, Grześkowiak Edmund, Szałek Edyta, Mrzygłód Agnieszka
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.99-103, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Kinetics of drug release from both compared preparations occuring as a cream and ointment, was in vitro studied. A reversed-phase HPLC method was developed for the determination of betamethasone dipropionate in lipophylic bases. Analyses were performed using a PLRP column with a mobile phase of methanol-acetonitrile-water and ultraviolet detection at lambda = 254 nm. The calibration curve was constructed for concentration 1.0 - 50.0 ćg/ml. The method is simple, accurate and precise. For the determination of gentamicin sulfate the FPIA method was used.


  210/1447

  Tytuł oryginału: Effect of microcrystalline chitosan on the solubility of ibuprofen.
  Autorzy: Bodek Kazimiera H.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.105-108, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: It was found that MCCh may be used for the enhancement of the solubility and dissolution rates of drugs. The solubility of IBA in water increased significantly (about 10-fold) when MCCh was added. Differential scanning calorimetry (DSC), powder X-ray diffractometry, and IR spectroscopy were used to confirm that salt links between the drug and MCCh occurred.


  211/1447

  Tytuł oryginału: Investigation of hypoglycemic properties of rectal suppositories with chloropropamide.
  Autorzy: Kosior Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.109-113, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Rectal suppositories with chlorpropamide and suppositories with chlorpropamide in the dispersion system with urea prepared. Witepsol H15 and H190 and a polyoxyethylenglycol mixture were used as bases. Rabbits were tested for blood-glucose level. The animals have been administered with prepared suppositories and commercial tablets. It was found the suppositories prepared on the basis Witepsol H15 with the dispersed chlorpropamide caused a much higher decrease of blood-glucose level than commercial tablets.


  212/1447

  Tytuł oryginału: Evaluation of adriamycin induced DNA damage and repair in human and animal cells.
  Autorzy: Chłopkiewicz Bożena
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło
 • małpy
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Adriamycin induced DNA damage and repair were investigated by the comet assay in four human cell lines (CRL2088, ME18, Lu106, WISH) and five animal cell lines (L929, Balb/3T3, CHO, MDBK, Vero). The results indicated the concentration-dependent induction of DNA strand breaks in all cell lines after adriamycin treatment. Simultaneously, wide differences in sensitivity of cell to the damaging action of adriamycin were observed. The most sensitive were two human cell lines derived from epithelial tissues, Lu106 and WISH. In these lines the breaks induced by adriamycin were not repaired within 6 h postincubation. In two other human cell lines, CRL2088 and ME18, only a small number of DNA breaks appeared after adriamycin exposure and these were very quickly repaired. Among the animal cell lines only the mouse cell line L929 was very sensitive to adriamycin, but most of the induced breaks were repaired within 6 h postincubation. The remaining animal cell lines were less sensitive to DNA damage by adriamycin and all except 3T3, completely repaired the breaks within 6 h postincubation.


  213/1447

  Tytuł oryginału: A new method for the synthesis of ranitidine.
  Autorzy: Lipnicka Urszula, Jasztold-Howorko Ryszard, Witkiewicz Krystyna, Machoń Zdzisław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.121-125, il.,bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: An improved synthesis of the antiulcer drug Ranitidine from an oxazolidine derivative is reported.


  214/1447

  Tytuł oryginału: Pyrrole analogues of chloramphenicol. [P.] 3: Synthesis and antibacterial activity of DL-threo-1-(1-methylsul-fonylpyrrole-3-YL)-2-dichloroacetamidopropane-1,3-diol.
  Autorzy: Krajewska Dorota, Dąbrowska Marta, Jakoniuk Piotr, Różański Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.127-132, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A seven-stage synthesis of a pyrrole analogue of chloramhenicol is described. The compound exhibits a significant antibacterial activity, over the 3 p.c. to 50 p.c. range of the chloramphenicol activity; over the 6 p.c. to 100 p.c. range of the thiamphenicol activity and florfenicol.


  215/1447

  Tytuł oryginału: Further flavonoids from the flowers of Prunus spinosa L.
  Autorzy: Olszewska Monika, Wolbiś Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.133-137, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Further seven flavonoidis were isolated from the flowers of Prunus spinosa L.: quercetin 3-0-ŕ-L-arabinopyranoside, 3-0-ŕ-L-rhamnopyranoside, 3-0-á-D-xylo-pyranoside, and 3-0-á-D-glucopyranoside, kaempferol 3,7-di-0-ŕ-L-rhamnopyranoside, kaempferol and quercetin 3-0-(4"-á-D-glucopyranosyl)-ŕ-L-rhamnopyranosides. Four of them have been found for the first time in this plant. Structural elucidation was performed by means of chemical and spectral methods (UV, LSI MS, 1D and 2D NMR).


  216/1447

  Tytuł oryginału: Flavonoids from lemon balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae).
  Autorzy: Patora Jolanta, Klimek Barbara
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.139-143, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Six flavonoids have been isolated from the leaves of lemon balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae). Their structures were determined on the basis of spectral data (UV, IR, 1H NMR, 13C NMR and FAB MS) as luteolin, luteolin 7-0-á-D-glucopyranoside, apigenin 7-0-á-D-glucopyranoside, luteolin 7-0-á-D-glucuronopyranoside, luteolin 3'-0-á-D-glucuronopyranoside and luteolin 7-0-á-D-glucopyranoside-3'-0-á-D-glucuronopyranoside. The last three glycosides have been found in lemon balm for the first time and nuteolin 7-0-á-D-glucopyranoside-3'-0-á-D-glucuronopyranoside is a new compound found in plants.


  217/1447

  Tytuł oryginału: Comparative study on the free flavonoid aglycones in herbs of different species of Polygonum L.
  Autorzy: Smolarz Helena D.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.145-148, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The flavonoid aglycones were studied in the herbst of the following taxons of the Polygonum L. genus: P. hydropiper l., P. bistorta L., P. aviculare L., P. persicaria L., P. lapathifolium ssp. tomentosum (Schrank) Dans, P. lapathifolium ssp. nodosum (Pers.) Dans, P. amphibium L., P. mite Schrank, P. convolvus L. (Bilderdykia convolvuls L.) by means of the RP-HPLC method. The content of taxifolin, qurcetin, guercetin-3-methyl erher, kaemferol, myritcetin, luteolin, isorhamnetin and rhamnetin were determined.


  218/1447

  Tytuł oryginału: Porównanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego zębów metodą spektroskopii impedancyjnej w warunkach pokojowych i symulujących środowisko jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Comparison of electrical conductivity measurements of teeth by the impendance spectroscopy method in room conditions and conditions simulating the environment of the oral cavity.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Piesiak Dagmara, Woźniak Joanna, Czajczyńska-Waszkiewicz Agnieszka, Łoś Przemysław, Pitts Nigel, Longbottom Christopher
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zmian w pomiarach spektroskopii impedancyjnej wykonanych w temperaturze pokojowej i w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej. Zbadano 40 zdrowych i zmienionych próchnicowo powierzchni gładkich 10 usuniętych, niewypełnionych zębów przedtrzonowych i trzonowych. W pomiarach impedancyjnych rejestrowano spektrum w zakresie częstości od 0,5 do 900 000 Hz, a do analizy wyników eksperymentalnych użyto odpowiednich obwodów zastępczych. Uzyskane dane przemawiają za zasadnością uwzględnienia temperatury otoczenia podczas przeprowadzania pomiarów impedancyjnych zębów i sugerują ostrożność w ekstrapolacji rezultatów badań in vitro do sytuacji in vivo.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the changes in impendance spectroscopy measurements carried out in room temperature and in conditions similar to those in the oral cavity. Forty sound, smooth surfaces and surfaces with early caries lesions in 10 extracted, unrestored premolars and molars were examined. Impendance spectroscopy measurements were carried out by registering the specturm in the frequency ranging from 0.5 to 900 000 Hz, and an appropriate equivalent circuit was used to analyse the results. The data obtained shows the necessity of taking into consideration the environmental temperature during tooth impedance spectroscopy measurement, and suggest caution in the extrapolation of data dervived from in vitro studies to the in vivo situation.


  219/1447

  Tytuł oryginału: Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym?
  Tytuł angielski: Is gutta-percha a biocompatible material?
  Autorzy: Juncewicz Michał, Bąkowicz Roman
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.211-215, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Gutaperka postrzegana jest jako materiał biokompatybilny. Jednakże ćwieki gutaperkowe w wyniku uwalniania jonów Zný+ wykazują pewną toksyczność. Różnice dotyczące stopnia drażnienia tkanek przez ćwieki różnych producentów spowodowane są odmienną budową wierzchołków ćwieków. Celem pracy była ocena budowy wierzchołków ćwieków za pomocą mikroskopu optycznego i SEM. Oceniono w skali umownej dwa wskaźniki: strukturę powierzchni oraz kształt wierzchołka. Zaobserwowano duże różnice w strukturze powierzchni wierzchołków ćwieków gutaperkowych. Ćwieki tego samego producenta wykazywały duże pdobieństwo w architekturze powierzchni, co sugeruje, iż zależy ona od procesu produkcyjnego. Nieregularności (defekty) struktury wierzchołków mogą wpływać na właściwości biologiczne ćwieków gutaperkowych, a co za tym idzie na skuteczność leczenia endodontycznego.

  Streszczenie angielskie: Although gutta-percha is regarded as a biocompatible material, gutta-percha cones show kind of cytotoxicity due to the release of Zný+ ions. Differences in the degree of tissue irration by guta-percha cones from different producers are caused by a different structure of the tips of the cones. The aim of this study was to evaluate the structure of tips of cones using optical microscopy and SEM. Two parameters were evaluated by use of an arbitrary scale: the structure of the surface and the shape of the tips. Large differences have been observed in the structure of the surface of gutta-percha cones. Cones of the same brand showed a great similarity in the surface architecture, which suggests that this depends on the manufacturing process. Abnormalities (defects) of the cones surface may influence the biological properties of the gutta-percha cones and therefore the effectiveness of endodontic therapy.


  220/1447

  Tytuł oryginału: Występowanie i wrażliwość na leki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków.
  Tytuł angielski: The occurrence and antimicrobial susceptibility pattern of the microorganisms isolated from the infant blood.
  Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Lewczyk Ewa, Korzekwa Kamila, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.132-136, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Zgromadzenie danych o występowaniu i wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków. Materiał i metody. Badaniami objęto 399 szczepów izolowanych z posiewów krwi noworodków hospitalizowanych w Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. Identyfikację szczepów przeprowadzono metoda biochemiczną, a lekowrażliwość określano wg zaleceń NCCLS. Wyniki. Z krwi noworodków najczęściej izolowane były w kolejności szczepy z gatunku: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) oraz Enterococcus faecalis (3,5 proc.). Dwa procent spośród wszystkich badanych szczepów zidentyfikowano jako grzyby. 89,6 proc. szczepów Staphyloccus epidermidis i 43,5 proc. gronkowców złocistych było opornych na oksacylinę. Wszystkie ziarniaki izolowane z krwi były wrażliwe na wankomycynę. Spośród szczepów Enterobacter cloacae 16,1 p.c. a ze szczepów Klebsiella pneumoniae 88 proc. produkowało beta-laktamazy ESBL. Oporność na meropenem wykazywało 6,5 proc. pałeczek enterobacter cloacae i żaden ze szepów Klbsiella pneumoniae. Wnioski. W zakażenieach krwi noworodków hospitalizowanych na Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii izolowano głównie wielooporne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae oraz wielooporne gronkowce skó ne wykazujące często wrażliwość tylko na wankomycynę. Leczenie zakażeń, nie tylko uogólnionych, powinno więc być zawsze oparte ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The main goal of the presented paper was to collect the data on the incidence and the antimicrobial susceptibility pattern of microorganisms isolated from an infant blood. Materials and methods. We have analysed 399 strains isolated from the blood of the infant hospitalised in the Infant Pathology and Intensive Care Department in Wroclaw. Biochemical identification of the strains has been carried out. THe most frequent species isolated fom the infant blood were: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) and Enterococcus faecalis (3,5 p.c.). 2 p.c. of all studied strains were identified as fungi. 89,6 p.c. isolates of Staphylococcus epidermidis and 43,5 p.c. of Staphyloccus aureus were oxacyllin-resistant. All cocci isolated from the blood were sensitive to vancomycin. The 16,1 p.c. isolates among the Enterobacter cloacae and 88 p.c. of Klebsiella pneumoniae manufactured beta-lactamases ESBL. Meropenem resistance showed 6,5 p.c. strains of Enterobacter cloacae and no one among Klebsiella pneumoniae. Conclusion. The most common blood isolates in the Infant Pathology and Intensive Care Department Infant Pathology and Intensive Care Department in Wrocław were drug-resistant strains of Staphylococcus epidermidis (sensitive only to vancomycin) and Enterobactericeae rods. The treatment of the serious infections should bee supported by bacteriological results and ...


  221/1447

  Tytuł oryginału: 1- methyl-4-phenylpyridinium and 3-nitropropionic acid diminish cortical synthesis of kynurenic acid via interference with kynurenine aminotransferases in rats.
  Autorzy: Luchowski Piotr, Luchowska Elżbieta, Turski Waldemar A., Urbańska Ewa M.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 330 (1) s.49-52, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to evaluate the effect of mitochondrial inhibitors, 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) and 3-nitropropionic acid (3-NPA), on the brain production of endogenous glutamate antagonist, kynurenic acid (KYNA). MPP+ and 3-NPA dose-dependently impaired the synthesis of KYNA in rat cortical slices. Enzymatic studies revealed the MPP+ inhibits in a concentration-dependent manner the activity of kynurenine aminotransferase II (KAT II), but not the activity of kynurenine aminotransferase I (KAT I). 3-NPA impaired the activity of both enzymes, KAT I and KAT II. Thus, MPP+ - and 3-NPA-evoked neurotoxicity may be at least partially associated with the depletion of KYNA.


  222/1447

  Tytuł oryginału: Stymulacja ekspresji cząsteczek adhezyjnych śródbłonka naczyniowego : nowa aktywność toksyn Bacteroides fragilis i Bacteroides thetaiotaomicron : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Rokosz Alicja; Akademia Medyczna Centrum Biostruktury, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Warszawie, Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 217 s. : il., tab., bibliogr. 550 poz., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,190

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna


  223/1447

  Tytuł oryginału: Group II mGlu receptor agonists inhibit behavioural and electrophysiological effects of DOI in mice.
  Autorzy: Kłodzińska Aleksandra, Bijak Maria, Tokarski Krzysztof, Pilc Andrzej
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (2) s.327-332, il., bibliogr. s. 331-332
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: It has been suggested that metabotropic glutamate (mGlu) receptor agonists selective for Group II mGlu receptors may have antipsychotic action. Therefore, we studied whether the effects, which could be related to psychotomimetic action of hallucinogenic drugs, are inhibited by Group II mGlu receptor agonists. The selective mGlu2/3 agonist LY354740 and LY379268 inhibited (ń)1-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminoproprane (DOI)-induced head twitches in mice in a dose-dependent manner. Furthermore, LY379268 suppressed an increase in the frequency of sponataneous excitatory synaptic potentials induced by bath-applied DOI in layer V pyramidal cells recorded in the murine medial frontal cortex. The data indicate that Group II mGlu receptor agonist may counteract the effects of hallucinogenic drugs.


  224/1447

  Tytuł oryginału: Platelet-derived microparticles stimulate proliferation, survival, adhesion, and chemotaxis of hematopoietic cells.
  Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Majka Marcin, Pratico Domenico, Ratajczak Janina, Vilaire Gaston, Kijowski Jacek, Reca Ryan, Janowska-Wieczorek Anna, Ratajczak Mariusz Z.
  Źródło: Exp. Hematol. 2002: 30 (5) s.450-459, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 305,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: objective. peripheral blood plateled-derived microparticles (PMPs) circulate in blood and may interact directly with target cells affecting their various biological functions. methods. To investigate the effect of human PMPs on hematopoiesis, we first phenotyped them for expression of various surface molecules and subsequently studied various biological responses of normal stem/progenitor (CD34+) and more differentiated precursor cells as well as several leukemic cell lines to PMPs. Results. We found that, in addition to platelet-endothelium attachment receptors (CD41, CD61 and CD62), PMPs express G-protein-coupled seven transmembrane-span receptors such as CXCR4 and PAR-1; cytokine receptors including TNF-RI, TNF-RII, and CD95; and ligands such as CD40L and PF-4. Moreover, we found that several of these receptors could be transferred by PMPs to the membranes of normal as well as malignant cells and observed that PMPs: 1) chemoattract these cells, 2) increase their adhesion, proliferation, and survival, and 3) activate in these cells various intracellular signaling cascades including MAPK p42/44, PI-3K-AKT, and STAT proteins. The biological effects of PMPs were only partly reduced by heat inactivation or trypsin digest, indicating that, in addition to the protein components of PMPs, lipid components are also responsible for their biological activity. conclusion. We conclude that PMPs modulate biological functions of hematopoietic cells and postulate that they play an important but as yet not fully understood role in intracellular cross-talk in hematopoiesis...


  225/1447

  Tytuł oryginału: The effect of verapamil on the antioxidant defence system in diabetic kidney.
  Autorzy: Kędziora-Kornatowska K., Szram S., Kornatowski T., Szadujkis-Szadurski L., Kędziora J., Bartosz G.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.105-112, tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of the study was to examine the effect of verapamil (VP) on lipid peroxidation and activities of key antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px); as well as on glomerular basement membrane (GBM) thickness in streptozotocin-induced diabetic kidney in rats. Methods: Wistar male rats were divided into three groups, 12 rats each: the control (C), diabetic rats (DR), and DR receiving VP, 7 mg/kg body weight in drinking water (DR + VP). Blood glucose (BG) and HbA1c levels, 24-h urinary albumin excretion (UAE) and body weight (BW) were measured every week (0-12 weeks). After 6 and 12 weeks, the animals were sacrificed and malondialdehyde (MDA) content activatives of SOD, CAT and GSH-Px were determined in the kidney homogenate supernatans. Electron micrographs of the glomeruli were scanned and porhphometric investigations were performed by means of a computer image analysis system to compare the glomerular basement basal membrane (GBM) thickness. results: The levels of BG, HbA1c and UAE in DR were significantly higher than in the C group. A progressive increase in the MDA level and a decrease in the SOD, CAT and GSH-Px activaties in the kidney of DR were observed after 6 and 12 weeks. VP administration did not affect BW changes, BG and HbA1 levels in DR. VP decreased lipid peroxidation and augmented the activities of antioxidant enzymes studied in the kidneys of DR as well as decreased kidney weight, GBM thickness and albuminuria in DR. Conclusions: These results confirm the role of oxidative stress in the development of diabetic nephropathy and point to the possible antioxidative mechanism of the nephroprotective action of VP.


  226/1447

  Tytuł oryginału: Analiza kwasów mikolowych różnych gatunków z rodzaju Mycobacterium metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).
  Tytuł angielski: Analysis of mycolic acids from various species Mycobacterium by high pressure liquid chromatography (HPLC).
  Autorzy: Safianowska Aleksandra, Walkiewicz Renata, Grubek-Jaworska Hanna, Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Glapiński Jarosław, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.130-138, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: HPLC is the most useful method to speciate mycobacteria by analisis of myocolic acids. The purpose was to prepare a library containing chromatographic patterns of mycolic acids derived from reference species Mycobacterium, which had been cultivated in standard conditions. 28 reference strains (27 ones from American Type Culture Collection and one cultivated from the vaccine m. bovis BCG) were used. The analysis of mycolic acids involved chromatographic separation of their bromophenacyl derivatives according to Centers for disease Control recommendation. Mycolic acids profiles formed by HLPC were reproducible for all reference species in this study. Standard deviation of relative retention time of every peak did not exceed 2,5 p.c. The species included into M. tuberculosis complex beyond M. bovis BCG shared the same mycolis acids pattern. HPLC is the only mean to distinguish m. tuberculosis from M. bovis BCG. The other studied stains had species specific patterns which differed from M. tubeculosis complex and M. bovis BCG. The prepared library comprising 28 reference elution profiles of mycolic acids from known mycobacteria species can be applied in diagnostic procedure of tuberculosis and mycobacteriosis.


  227/1447

  Tytuł oryginału: Biodostępność izoniazydu u zdrowych ochotników - szybkich i wolnych acetylatorów INH.
  Tytuł angielski: Bioavailability of isoniazid in healthy volunteers fast and slow INH acetylstors.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Niemirowska-Mikulska Hanna
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.167-179, il., tab., ibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The major pathway for INH metabolism is acetylation of acetyloisoniazid by a noninducible hepatic enzyme N-acetyltransferase. Examples of drugs acetylated by thisenzymatic system are: isoniazid, sulphadimidine, hydralazine, dapson and sulphapiridine. The rate of acetylation is constant in any individual but varies in different patients. People are characterized as rapid or slov acetylators with slow acetylation inherited as an autosomal recessive type. Heterozygotes have intermediate acetylation rate. Methods for determining acetylator phenotype have been proposed by many authors, but the many of them need instrumentation such as photometers, centrifuges, chromatographs ect. For estimating of INH acetylator phenotype we have developed a sensitive and rapid biological method with Mycobacterium aurum REB as a standard strain. The linearity, precision and accuracy of the method have been evaluated. The minimum detectable concentration of INH was determined to be 0,5 mcg/ml. The test should be completed within 5 days. The described method for determination of INH in human plasma is sensitive and reproducible and allowed to provide pharmacokinetic studies in fast (8 healthy volunteers) and slow (12 healthy volunteers) acetylators. The results have shown that all compared parameters are significantly different in both groups of acetylators.


  228/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kubisz Leszek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Biofizyki w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 146 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  229/1447

  Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
  Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  230/1447

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  231/1447

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 1: Changes of arterial and venous pH in maternal and fetal blood.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Rogowska Wanda, Morawska Dorota, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.653-657, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Dokonano 7 perfuzji zrazików łożysk ludzkich metoda Schneidera w modyfikacji Millera. Eksperymenty przeprowadzono z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 min. Pomiary pH tętniczego i żylnego w krążeniu płodowym oraz matczynym wykonywano 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 minucie eksperymentu. Nie wykazano różnic statystycznych pomiędzy wartościami pH zarówno pomiędzy płodowym jak i matczynym krążeniem tętniczym i żylnym w czasie trwania perfuzji. Na tej podstawie można przyjąć, że zastosowana metoda może być użyteczna także dla oceny innych parametrów płynu perfuzyjnego i wdrożona do dalszych badań eksperymentalnych.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. Assessment of arterial and venous pH in maternal and fetal blood was performed. There were no statistically significant differencies between obtained parameters throughot the experiment. The results of this study point to the conclusion that the method can be used for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  232/1447

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  233/1447

  Tytuł oryginału: Influence of LHRH agonistic analog, Decapeptyl, on the balance between proliferation and apoptosis in MCF-7 breast adenocarcinoma cells culture.
  Autorzy: Świątecka J., Dzięcioł J., Wołczyński S.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.129-135, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Breast cancer cell line cultures provide an experimental model in which the action of a variety of mitogens and proapoptotic factors can be studied in vitro. Expression of LHRH and its receptor has been demonstarted in human breast adenocarcinoma, MCF-7 cell line, ER-positive. Antiproliferative effect of LHRH-analogs on breast cancer cells has been revealed. The aim of the present study was to examine the effect of different concentrations (10(-6) and 10(-7) g/ml) and time of exposition (24 hr, 48 hr and 72 hr) of Decapeptyl, an agonistic analog of LHRH, on the expression of wild and mutant p553 and bcl-2 gene products as well as on the proliferative activity (expressed as [3H] thymidine incorporation an dProliferating Cell Nuclear Antigen-PCNA and Mitotic Proteins-MPM2 antigens involvement) in MCF-7. Besides we compared the effects of Decapeptyl with the influence of Tamoxifen alone (10 ćM) and Tamoxifen along with Decapeptyl (10 ćM, 10(-6)g/ml respectively). Decapeptyl, independently of the used dose and time of exposition, did not alterradioactivity detected in studied cells in comparison with the control group. Furthermore, label found after 24 hours of exposition was comaprably high as after Estardiol treatment. Thymidine incorporation after Decapeptyl was consistently higher than afetr Tamoxifen and Tamoxifen/Decapeptyl together. Decapeptyl, in dose and time independent manner, do not change the number of PCNA-immunopositive cells, and only at higher concentration [10(-6) g/ml] decreased immunodetection of MPM2...


  234/1447

  Tytuł oryginału: Próba zastosowania spektrometrii 13C-NMR do badania tożsamości lipofilowych podłoży parafinowych.
  Tytuł angielski: An attempt to use 13C-NMR spectrometry to investigate the identity of lipophilic paraffin vehicles.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Jamrógiewicz Zygmunt, Kamysz Wojciech
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.139-143, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę wykorzystania spektrometrii 13C NMR do badania lipofilowych podłoży parafinowych. Ta metoda analizy posiada wysoki potencjał identyfikacyjny i może stanowić uzupełnienie norm farmakopealnych.

  Streszczenie angielskie: The article presents an attempt to use 13C NMR spectrometry to study lipophilic paraffin vehicles. This method of analysis exhibits a high identification potential and can supplement pharmacopeal standarts.


  235/1447

  Tytuł oryginału: Otrzymywanie hydrofilowych ekstraktów z pączków topoli oraz analiza ich składu chemicznego.
  Tytuł angielski: Obtention of hydrophilic extracts from poplar buds; analysis of their chemical composition.
  Autorzy: Krzciuk Jacek
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.144-152, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie ekstraktów z pączków topoli otrzymanych przy pomocy ekstrahentów takich jak: glikol propylenowy (1,2-propanodiol) i MP-diol (2-methyl-1,3-propanodiol). Ekstrakcję prowadzono dla wszystkich wariantów w temp. 45řC i 65řC. W otrzymanych ekstraktach określono ilościową zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych, a ponadto za pomocą chromatografii cienkowarstwowej dwukierunkowej oznaczono jakościowo kwasy fenolowe.

  Streszczenie angielskie: The article is aimed at a comparison of extracts obtained from poplar buds, using such extractants as propylene glycol (1,2-pro-panodiol) and MP-diol (2-methyl-1,3-propanodiol). The extraction was made for all variants aat 45řC and 65řC. The obtained extracts were analysed quantitatively for the content of flavonoids and phenol acids. Furthermore, phenol acids were determined qualitatively, using two-directional thin-layer chromatography.


  236/1447

  Tytuł oryginału: Effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures on rat emotional behavior and brain monoaminergic systems.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Maciejak Piotr, Walkowiak Jerzy, Członkowska Agnieszka I., Sienkiewicz-Jarosz Halina, Wisłowska Aleksandra, Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Bidziński Andrzej, Kostowski Wojciech, Płaźnik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (4) s.851-861, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling of seizures on the rat emotional behaviour, the brain monoamine turnover rate measured in vitro, and correlation between behavioral and biochemical parameters, were examined in rats. The repeated administration of PTZ (35 mg/kg, ip) evoked kindled seizures in rats (Stage 4 or 5 of clonic - tonic convulsions - maximum). PTZ kindling caused selective changes in the rat emotional behavior, present in some models of anxiety only (a decreased freezing time in the conditioned freezing test and a decreased spontaneous and aversively conditioned ultrasonic vocalization). Simultaneously, PTZ kindling decreased the concentration of homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the prefrontal cortex, decreased the DA (HVA/DA ratio) turnover rate in the striatum, and inhibited the serotonin (5-HT) metabolism (5-HIAA/5-HT ratio) in the hippocampus and the prefrontal cortex. Correlations between dopamine (DA) or 5-HT regional metabolic rats in brain structures and animal behavior were either abolished or reversed in PTZ-kindled animals. It is concluded that both DA and 5-HT systems contribute to the emotional effects of PTZ-induced kindling of sizures. The hypothesis is put forward that PTZ kindling-induced inhibition of the serotonergic innervation may lead to the compensatory increase in 5-HT1A receptors in the dentate gyrus of the hippocampus, thus evoking the anxiolytic-like changes in animal behavior.


  237/1447

  Tytuł oryginału: Effect of null mutations in dnaK and dnaJ genes on conjugational DNA transfer, proteolysis and novobiocin susceptibility of Escherichia coli.
  Autorzy: Modrzewska Magdalena, Karpiński Paweł, Grudniak Anna, Wolska Krystyna I.
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (3) s.217-224, il., tab., bibliogr. s. 223-224
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: Escherichia coli null dnaJ and dnaKdnaJ mutants, when introduced to Hfr donor, impair its ability to DNA transfer during conjugation. The additive effect of both mutations was shown. Lack of DnaK and DnaJ chaperones also decreasethe extent of proteolysis in mutant strains. This effect is seen only at 42řC. The influence of double dnaKdnaJ deletion but not single dnaJ deletion on novobiocin susceptibility was also demosntrated.


  238/1447

  Tytuł oryginału: Ability of Pseudomonas sp. to synthesize aminopeptidases in the presence of various carbon and nitrogen sources.
  Autorzy: Jankiewicz Urszula, Bielawski Wiesław
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (3) s.247-254, il., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A soil strain of Pseudomonas sp. is able to synthesize at least two aminopeptidases exhibiting high activity in the presence of Phe-á-NA and aAla-á-NA as substrates. Irrespective of the used substrate, total activity of studied enzymes was strongly related to concentrations of organic components (peptone, glutamic acid, glucose) in mineral media and was the higher, the higher the concentration. Tendency of changes in total activity was similar for alanyl- and phenylalanylaminopeptidase though their response to different concentrations of organic components was different. Specific activity measured in the presence of Phe-á-NA and Ala-á-NA as the substrates was not strictly dependent on increasing concentrations of organic commponents in the media. The highest specific activity of aminopeptiidase was obtained in the presene of Phe-á-NA as a substrate on the fifth day of culture in medium containing 1 p.c. glucose. The obtained results seem to indicate the inductive character of the studied aminopeptidases. On the other hand, howevere, they do not eclude other regulatory mechanisms of their synthesis, including catabolic repression.


  239/1447

  Tytuł oryginału: Antimicrobial acitivity of substituted 2-trifluoromethyl- and 2-pentafluoroethylbenzimidazoles.
  Autorzy: Wolinowska Renata, Zajdel-Dąbrowska Jolanta, Starościak Bohdan J., Kazimierczuk Zygmunt
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (3) s.265-273, il., tab., bibliogr. [16] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Antibacterial and antifungal activity of 2-trifluoromethyl- and 2-pentafluoroethylbenzimidazoles, including a number of newly obtained derivatives, were examined by diffusion method (inhibition area diameter in solid agar medium) and minimum inhibitory concentration (MIC, in liquid and agar medium). Some of the derivatives tested affected fungal colonymorphology and exerted genotoxic effects in bacteria. Of the tested compounds, 5,6-dichlorosubstituted derivatives appeared the most active against the majority of microorganisms used.


  240/1447

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności preparatu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanałów korzeniowych. Badania w elektronowym mikrosokopie skaningowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of root canals. SEM studies.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.24-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności preparatu File-Eze zastosowanego naprzemiennie z 1 proc. roztworem podchlorynu sodu podczas ultradźwiękowego opracowywania kanałów korzeniowych. Badania przeprowadzono na 12 usuniętych jednokanałowych zębach ludzkich (grupa I: ultradźwięki i 1 proc. roztwór podchlorynu sodu; grupa II: ultradźwięki, 1 proc. roztwór podchlorynu sodu i File-Eze). Obserwacje przeprowadzone w elektronowym mikroskopie skaningowym wykazały, iż zastosowanie prepartu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanału korzeniowego zapewnia skuteczniejsze oczyszczenie jego światła. Trudne do osiągnięcia pozostaje nadal całkowite usunięcie zanieczyszczeń z odcinka przyszczytowego kanału.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the usefulness of the preparation File-Eze used alternately with a 1 proc solution of sodium hypochlorite during ultrasonic instrumentation of root canals. The study was carried out on 12 extracted human teth with one canal (group I: ultrasonics and 1 p.c. sodium hypochlorite; group II : ultrasonics, 1 p.c. sodium hypochlorite and File-Eze). Observation carried out in the scanning electron microscope showed that the use of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of the root canal ensures a more effective cleaning of the lumen. It still remains difficult to attain total removal of debris from the apical part of the canal.


  241/1447

  Tytuł oryginału: The rate of eyelid reflex loss following thiopental administration in hypo- and hypergonadism in rabbits.
  Autorzy: Szymański Bogdan, Pakulski Cezary, Drobnik Leon, Starczewski Andrzej, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR179-BR183, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to explain whether different hormonal conditions caused by disturbed concentrations of estrogens and progesterone might lead to alteration of CNS reaction following administration of the hypnotic agent thiopental. The investigated factor was the rate of loss of the eyelid reflx after intravenous thiopental administration, since this corresponds with loss of consciousness. The investigation was performed in 24 sexually mature female Chinchilla rabbaits divided into 4 groups of 6 rabbits each. The animals were oophorectomized (hypoprogesterone/hypoestrogen), hyperestrogen (sham surgery plus estradiol injections), or normal (sham surgery). Twelve weeks later, thiopental (40 mg/ml) was infused through the intravenous cannula at a constant rate (90 ml/hour) until loss of the eyelid reflex, at which time blood was sampled for determination of thiopental, á-estradiol, progesterone and 17ŕ-hydroxyprogesterone concentrations. The ANOVA and Tukey tests were applied in statistical analysis (p = 0.05). Hyperprogesterone rabbits lost consciousness faster (138 ń 34.6 sec), at a lower plasma thiopental concentration (46.3 ń 6.6 ćg/ml), and required less thiopental (24.63 ń 6.44 mg/kg) than controls; hypoprogesterone rabbits lost consciousness slover (207.5 ń 30.9 sec), at a higher plasma thiopental concentration (129.2 ń 24.9 ćg/ml), and required more tiopental (38.51 ń 2.33 mg/kg) than controls. The time of sleep induction in the control group was 190 ń 25.7 sec.; the serum thiopental concentration was 77.8 ń 13.9 ćg/ml, and the total thiopental consumption was 35.8 ń 3.51 mg/kg. Estrogen status has no effect. Various hormonal states are accompanied by different CNS reactions to thiopental. Among the studied groups of sex steroids, only progestins significantly modify the CNS response to barbiturate infusion.


  242/1447

  Tytuł oryginału: Effect of chronic imipramine or electroconvulsive shock on the expression of mGluR1a and mGluR5a immunoreactivity in rat brain hippocampus.
  Autorzy: Śmiałowska M., Szewczyk B., Brański P., Wierońska J. M., Pałucha A., Bajkowska M., Pilc A.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1016-1023, il., bibliogr. s. 1022-1023
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studied showed that chronic electroconvulsive shock (ECS) or impiramine treatment induced a subsensitivity of group I metabotropic glutamate receptors (mGluR) in hippocampus. In the present study effects of antidepressant treatment on the expression og mGluR1a and mGluR5a, belonging to the group I mGluR, were investigated in rat brain hippocampus using immunohistochemical and Western blot methods, respectively. Male Wistar were treated singly or chronically for 21 days with imipramine, 10 mg/kg, twice daily; with ECS (90 mA, 50 Hz, 0.5 s) every second day; or with haloperidol, 1.2 mg/kg, once daily. Appropriate controls were injected with saline. Rats were sacrificed 24 h after last treatment and their hippocampi were taken out for analysis. It was found that the mGluR1a-immunoreactivity expression increased significantly in Ammon's horn (CA) regions after chronic ECS. The most pronounced effect was observed in the CA3. No significant effects were found after single treatment or after haloperidol. The expression of mGluR5a increased significantly after chronic impiramine in the CA1 and after chronic ECS in the CA3 region. The results obtained indicate an influence of antidepressant treatment on group I mGluR. This increase in the receptor protein level may be a compensatory mechanism developing after chronic treatment.


  243/1447

  Tytuł oryginału: Neuropharmacology
  Tytuł angielski: Synergistic effect of uncompetitive NMDA receptor antagonists and antidepressant drugs in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Skuza Grażyna, Maj Jerzy, Danysz Wojciech
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 42 (8) s.1024-1030, il., bibliogr. s. 1029-1030
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In spite of intensive research, the problem of treating antidepressant-resistant depressive patients has not yet been solved. The authors previously reported that combined administration of imipramine and ther uncomperative NMDA receptor antagonist amantadine reduced immobility time in the swimming test in rats to a much greater extent than treatment alone. The present paper investigates the possibility of synergistic interactions between there antidepressants (imipramine, venlafaxine, fluoxetine) with three uncompetitive NMDA receptor antagonists (imatadine, memantine and neramexane). Most combinations resulted in synergistic (hyperadditive) antidepressive-like effects in the forced swim test. Most interesing was the observation that fluoxetine, which was inactive when given alone, showed a positive effect when combined with amantadine (10 and 20 mg/kg), memantine (2.5 and 5 mg/kg) or neramexane (2.5 and 5 mg/kg). The specificyty of these observations is supported by control open field studies, which demonstrated no significant increase, or even a decrease in general locomotion after coadministration of the compounds. The present results suggest that the combination of traditional antidepressant drugs and NMDA receptor antagonists may produce enhanced antidepressive effects, and this is of particular relevance for antidepressant-resistant patients.


  244/1447

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  245/1447

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  246/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych cytostatyków na reorganizację białek cytoszkieletu linii komórek białaczek ludzkich K-562 i HL-60 : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Grzanka Alina
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 169 s. : il., tab., bibliogr. 271 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,372

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  247/1447

  Tytuł oryginału: Mechanizmy indukowania gorączki w stanach pobudzenia emocjonalnego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Soszyński Dariusz
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 132 s. : il., bibliogr. 347 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  248/1447

  Tytuł oryginału: Ilościowa analiza zmian regionalnej funkcji mięśnia sercowego wywołanych ostrym niedokrwieniem. Ocena eksperymentalna i kliniczna za pomocą wybranych parametrów Dopplera miokardialnego: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Kukulski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 43 s.1-108, 30 s. tabl., tab., bibliogr. 74 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  249/1447

  Tytuł oryginału: Effect of NADH on the redox state of human hemoglobin.
  Autorzy: Olek Robert A., Antosiewicz Jędrzej, Caulini Gian Carlo, Falcioni Giancarlo
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 324 (1/2) s.129-134, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In this work, we report that NADH can increase the autoxidation rate of hemoglobin (HbA) in a pH-dependent fashion. During this process, this cofactor is itself oxidized. The presence of superoxide dismuatase (SOD) and/or catalase (CAT) can inhibit this result. At lower pH rates, the effect of NADH on the hemoglobin autoxidation rate is more enhanced, in addition, the rate of NADH oxidation is increased. Our data indicates that the reduced pyridine nucleotide may influence the redox state of human hemoglobin by a mechanism, which probably involvews free radical species.


  250/1447

  Tytuł oryginału: Effect of Helicobacter pylori on delay in ulcer healing induced by aspirin in rats.
  Autorzy: Konturek Peter C., Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Drozdowicz Danuta, Harsch Igor A., Meixner Holger, Stachura Jerzy, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 451 (2) s.191-202, il., tab., bibliogr [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are major pathogenic factors in peptic ulcer disease but whether these two factors exert synergistic or antagonistic effects on ulcer healing has been a subject of controversy. We compared the effect of aspirin alonne with that of aspirin combined with H. pylori on gastric acid secretion and healing of acetic gastric ulcers in rats. The H. pylori colonization of gastric mucosa was determined by viable H. pylori culture, histology and assessment of bacterial DNA using polymerase chain reaction (PCR). The area of ulcers, gastric blood flow, mucosal generation of prostaglandin E2 and plasma gastrin levels and expression of cyclooxygenase-1, cyclooxygenase-2 and growth factors was determined. Aspirin delayed significantly the healing of chronic gastric ulcers, decreased the gastric blood flow at the ulcer margin and gastric mucosal prostaglandin E2 heneration being without significant influence on gastric acid output H. pylori acquisition that produced moderate gastric inflammation at the ulcer margin delayed significantly the healing of gastric ulcers, decreased significantly both the gastric blood flow at the ulcer margin and the gastric secretion while raising significantly the gastric mucosal prostaglandin E2 generation and plasma gastrin levels. H. pylori infection attenuated the aspirin-induced inhibition of ulcer healing and accompanying fall in the gastric blood flow. Both aspirin and H. pylori up-regulated significantly cyclooxygenase-2 messenger RNA (mRNA)...


  251/1447

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  252/1447

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażeanie Candida - badania eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to experimental Candida infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Brzewski Marek
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.185-190, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono eksperymentalne zakażenie opiłków paznokciowych stóp i rąk dwoma szczepami grzybów z rodzaju Candida: Candida albicans i Candida parapsilosis wyizolowanych ze zmian klinicznych kandydozy paznokci. Rozdrobnione opiłki paznokciowe stóp i rąk inkubowano osobno z każdym badanym szczepem. C. albicans zakażono paznokcie pochodzące od 42 osób, szczepem C. parapsilosis - paznokcie pochodzące od 30 osób. Wiek badanych wahał się od 3 do 86 lat. Oceny dokonywano po 7 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopoem optycznym. Zdecydowanie silniejszej infekcji ulegały pzanokcie zakażone szczepem C. albicans pochodzące ze stóp. Paznokcie pochodzące od kobiet wykazywały większą podatność na zakażeanie i dotyczyło to obu badanych szczepów Candida.

  Streszczenie angielskie: Experimental infection of toe and fingers with two Candida strains is presented. Single C. albicans and C.parapsilosis strains were isolated from nail candidiasis lesions. Crumbled toe and finger nail scrapings were incubated seperately with each of the strains under study. The nails sampled from 42 persons were infected with C. albicans strain while those from 30 persons - with C. parapsilosis. The nail donors were aged 3 to 86 years. The cultures of the nail scrapings were inspected under light microscope after seven days of incubation. Toe nails turned out to be considerably more intensively infected with C.. albicans than fingernails. The nails collected from women were more susceptible to infection with both of the Candida strains.


  253/1447

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu naturalnej gumy na stan bariery wodnej skóry.
  Tytuł angielski: Effect of the natural rubber on the skin barrier function.
  Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.201-204, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu okluzji z rękawicy lateksowej na stan bariery wodnej skóry. Badania przeprowadzono u 20 ochotników (16 K i 4 M), którzy nakładali rękawicę lateksową na 4 godziny przez 5 kolejnych dni. Ocenę stanu bariery wodnej przeprowadzono za pomocą metody ciągłego pomiaru wielkości przeznaskórnej utraty wody (TEWL). Stwierdzono istotny wzrost średnich wartości wpółczynnika TEWL pod wpływem okluzji z gumy naturalnej we wszystkich dniach badania w porównaniu z pomiarami kontrolnymi wykonywanymi na drugiej ręce (p 0,01).

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to evaluate the effects of the occlusion with natural rubber glove on skin barrier function. Studies were conducted in 20 voluntries (16 F, 4 M) who were willing to wear glove for 4 hours for 5 days. Skin barrier function was determined by using method of the continous TEWL measurement. The result showed that the repeated occlusion of the latex glove caused the significant increase in TEWL measurement every day (p 0,01).


  254/1447

  Tytuł oryginału: Wpływ krioterapii na przebieg odczynu zapalnego. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Influence of cryotherapy on the course of inflammatory process. Experimental study. [P.] 1.
  Autorzy: Wojtecka-Łukasik Elżbieta, Księżopolska-Orłowska Krystyna, Burakowski Tomasz, Marton Agnieszka, Maślińska Danuta, Ciurzyńska Grażyna, Wątroba Mateusz, Maśliński Włodzimierz, Maśliński Sławomir
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.28-35, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano wpływ skojarzonego stosowania krio-, farmako- i kinezyterapii na przebieg poadiuwantowego zapalenia stawów u szczurów. Zwierzęta oziębiano parami ciekłego azotu, a ich ruch odbywał się na specjalnej bieżni. Stosowano preparaty o przewadze działania na cyklooksygenazę 1 lub cyklooksygenazę 2 oraz hydrokortyzon. Wykazano, że najbardziej korzystnie przeciwzapalnie działa łączne stosowanie krioterapii oraz inhibitorów cyklooksygenazy 2. Działanie krioterapii związane jest z pobudzeniem osi podwzgórze przysadka-nadnercza, podwyższeniem histaminy we krwi oraz zwiększeniem aktywności metabolicznej granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The influence of the combined kinezy-, pharmaco- and cryotherapy on the course of post adjuvant arthritis in rats was studied. The animals were cooled with the vapour of liquid nitrogen, and their movement was carried out on specially constructed treadmill. The drugs with majority of action against cyclooxygenase-1 or cyclooxygenase-2 and hydrocortisone were employed. It was shown that the most beneficial anti-inflammatory effect arises from concomitant use of cryotherapy and cyclooxygenase-2 inhibitors. The effect of cryotherapy relates to activation of the hypothalamus-pituitary-supra renal glands axis, increased levels of the histamine in the blood and increased metabolic activity of the neutrophils.


  255/1447

  Tytuł oryginału: Induction of cytokine production in human T cells and monocytes by highly purified lipoteichoic acid: involvement of Toll-like receptors and CD14.
  Autorzy: Ellingsen Espen A., Morath Siegfried, Flo Trude H., Schromm Andra B., Hartung Thomas, Thiemermann Christoph, Espevik Terje, Golenbock Douglas T., Foster Simon J., Solberg Rigmor, Aasen Ansgar O., Wang Jacob E.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR149-BR156, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Pro-inflammatory potential of lipoteichoic acid (LTA) from Staphylococcus aureus is controversial. Present study was undertaken to examine ability of highly purified and characterized S. aureus LTA to stimulate production of pro-inflammatory cytokines in human leukocytes at both mRNA and protein level, and to study involvement of Toll-like receptors (TLRs) adn CD14 in this response. Purified LTA was administered to whole human blood ex-vivo (or primary adherent monocytes) and cytokine response assessed in plasma by EIA. Cytokine mRNA was measured by RT-PCR on leukocyate subsets isolated following stimulation. To study involvement of specific receptors for LTA signaling, CHO cells transfected with CD14 and/or TLR2, TLR4 were used, as well as antibodies directed against these receptors. Addition of highly purified LTA to a whole blood or primary adherent monocytes elicited a time and concentration dependent release of TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á and IL-6 seemed to be accumulated in monocytes and T cells, but not in granulocytes and B cells. Expression of TLR2, but not TLR4, in chinese hamster ovary cells conferred responsiveness to LTA. However, antibodies directed towards TLR2 (clone TL2.1) or TLR4 (clone THA125) failed to inhibit TNF-ŕ release induced by LTA in the whole blood model and in adherent monocytes. In contrast, blockade of the CD14 receptor with MAb18D11 strongly attenuated LTA induced release of TNF-ŕ in both models.


  256/1447

  Tytuł oryginału: Gastric hyperemic response induced bay acid back-diffusion in rat stomachs following barrier disruption - relation to vanilloid type-1 receptors.
  Autorzy: Tashima Kimihito, Nakashima Masato, Kagawa Shigeru, Kato Shinichi, Takeuchi Koji
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR157-BR163, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acid back-diffusion activates capsaicin-sensitive sensory neurons (CSN), leading to gastric hyperemic response. We examined the role of vanilloid type-1 receptor (VR1) in gastric hyperemic and ulcerogenic responses in rat stomach following exposure to taurocholate (TC). Under urethane anesthesia, a rat stomach was mounted on an ex-vivo chamber, perfused with 50 mM HCl, and changes in PD, gastric mucosal blood flow (GMBF), and luminal acid loss were measured before and after exposure to 20 mM TC for 30 min, in presence of omeprazole. Capsazepine was co-applied with TC for 30 min to the stomach, while ruthenium red was given i.v. 10 min before TC treatment. TC caused a marked PD reduction, followed by an increase of acid loss and GMBF, resultin in minimal damage in the mucosa. Chemical ablation of CSN attenuated the GMBF response to TC without affecting PD reduction and acid loss, and resulted in severe lesions, while none of these responses induced by TC was significantly affected by either capsazepine or ruthenium red. Intragastric capsaicin increased GMBF, and this response was attenuated by both capsazepine and ruthenium red as well as sensory deafferentation. Both acid back-diffusion and capsaicin increase GMBF mediated by CSN, yet their modes of action differ in terms of capsazepine- or ruthenium red-sensitvity. Although the luminal H+ plays a modulator role for the physiological response mediated by CSN in the stomach, it is unlikely that the action results from the interaction of H+ with the capsazepine- or ruthenium red-sensitive site of VR1.


  257/1447

  Tytuł oryginału: Proteinases from Bacillus intermedius secreted in the late stages of sporulation.
  Autorzy: Balaban Nelly P., Gabdrakhmanova Leila A., Sharipova Margarita R., Mardanova Aislu M., Sokolova Evgeniya A., Rudenskaya Galina N., Leshchinskaya Inna B.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR168-BR171, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Proteinases are widely used in various fields of medicine, such as the treatment of burns, purulent wounds, or decubitus ulcers. On the basis of new microbial proteinases produced by nonpathogenic organisms, a new generation of medical preparations can be developed. Representatives of the Bacillus genera are nonpathogenic and are suitable for producing various proteases in large quantities. B. intermedius is shown to produce a set of alkaline proteases at the early and late stationary phase of growth. The activity of alkaline proteinases was determined using synthetic chromogenous substrates Z-Glu-pNA and Z-Ala-ALa-Leu-pNA. To determine á-galacatosidase aactivity, 2-nitrao-á-D-galactopyranosid was used. Spores were calculated by phase-contrast microscopy. During the late stages of sporulation B. intermedius 3 - 19 cells were shown to secrete two proteinases into the medium: glutamyl endopeptidase, wtih maximum activity at 40 hours of growth, and subtilisin, with maximum activity at 44 hours of growth. Evidence for the secretion of these enzymes into the medium was provided by measuring á-galactosidase activity. Our results show that proteinases from B. intermedius (glutamyl endopeptidase 2 and subtilisin 2) in the late stationary phase of growth are secreted enzymes. This suggests that these enzymes play a role in sporulation.


  258/1447

  Tytuł oryginału: Model study of toluene diisocyanate effect on transepithelial ion transport.
  Autorzy: Kosik-Bogacka Danuta Izabela, Tyrakowski Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR187-BR192, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Żaby
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Toluene disocyanate (TDI), a low molecular weight compound, is commonly known as a factor causing asthma in chemical industry workers. The present study investigated a possible effect of TDI on ion transport using electrophysiological methods aimed at assessment of ion currents occurring in epithelial tissues. The experiemnts were carried out on 119 fragments of isolated frog skin, sampled from 59 specimens of hybrid frog Rana esculenta L. The procedures employed involved transepithelial electrical potential (PD in mV) measuremetn with an Ussing apparatus, modified to enable mechanical stimulation of organs and defined pharmacological actions. Incubation was carried out using Ringer solution and Ringer solution with amiloride and baumetanide. Direct actions of toluene diisocyanate (TDI) were assessed at the time of administering this substance to the Ussing chamber with a peristaltic pump. Based on the model of frog skin tested with Ussing apparatus, administration of TDI to the fluid stimulating preparations incubated with Ringer solution (RH) and with amiloride (AMI) was demonstrated to cause a hyperpolarization invrease after mechanical stimulation. TDI action on isolated frog skin inflicated a change in response to mechanical stimulation, leading to a depolarization. The reaction magnitude of frog skin incubated with bumetanide (BUME) did not chane due to TDI. TDI influences precesses of sodium ion transport in the isolated frog skin model, depending on mechanical stimulation. This indicates that TDI effect on ion transport in epithelial cells depends on C fibres and tachaykinins released from their endings.


  259/1447

  Tytuł oryginału: Carboxy terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II of Leishmania donovani has an unusually low number of phophorylation sites.
  Autorzy: Dasgupta Arindam, Sharma Shalini, Das Aditi, Sarkar Dwijen, Majumder Hemanta K.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR341-CR350, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The C-terminal domain (CTD) of the largest subunit of RNA polymerase II in higher eukaryotes has an altered form in Leishmania donovani. To determine whether this is a general feature of the kinetoplastida and to investigate the role of this domain in parasitic RNA pol II transcription, we isolated the gene encoding RNA pol II LS (rpol IILS) and analyzed its C-terminal domain. The discreteness observed may be due to a functional constraint delineating parasite from host. The gene for L. donovani rpol IILS was picked up and sequenced. The CTD of L. donovani rpolIILS was purified as a His-tagged recombinant protein and phosphorylated with a crude kinase extract from L. donovani. An immunoblot analysis of the phosphorylated CTD and photo-crosslinked L. donovani nuclear extracts was done using anti-CTD antibody. The L. donovani rpol IILS is encoded by a single-copy gene. Its transcript is matured posttranscriptionally, with the mini-exon trans-spliced 397 bases upstream of the initiation site. The uniqueness of Leishmania rpol IILS CTD according to prediction analysis was corroborated with in vitro phosphorylation of the recombinant protein. Photoaffinity labelling of L. donovani nuclear run-on transcripts and immunoblot analysis using anti-CTD antibody could identify the active form of RNA polymerase II enzyme in this parasite. The L. donovani rpol IILS possesses a unique C-terminal extension lacking the characteristic repeats but containing serine residues as a potential phosphorylation site. Anti-CTD antiabody could recognize a single molecular species for the RNA pol II enzyme in L. donovani.


  260/1447

  Tytuł oryginału: Effects of external stenting on the durability of vein grafts.
  Tytuł polski: Stent zewnętrzny a trwałość pomostów żylnych.
  Autorzy: Krejca Michał, Skarysz Janusz, Szmagała Przemysław, Szczeklik Michał, Plewka Danuta, Nowaczyk Grażyna, Plewka Krzysztof, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.125-136, il., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Vein graft failure occurs in 15 p.c. of patients during one year after coronary by-pass grafting. The mechanisms of graft occlusion and preventive methods have not yet been well established. Aim. To test the hypothesis that the use of originally developed extremal dacron mesh affects the proliferative and degenarative changes in vein grafts implanted to the cliterial circulation. Methods. In 21 sheep standard cephalic vein graft or hybrid graft consisting of cephalic vein covered with extermal darcon mesh, were implainted to the cartoid artery. The histological and immunocystochemical characteristics of the histologic specimens harvested at various time points from implaimentation were compared. Results. In both types of grafts a gradual intimal and medial thickening was observed. Five days after implantation the mean intimal thickness in the hybrid grafts was 19.2 ń 10.7 um vs 24.4 ń 6.5 um in the non-stented graft, after 9 days - 22.3 ń 5.8 um vs 26.2 ń 10 um, after 14 days - 22.6 ń 7.6 um vs 52.2 ń 15 um, after 6 weeks - 36.6 ń 20.7 um vs 89.9 ń 31 um, after 8 weeks - 56.6 ń 30.8 um vs 103.6 ń 28 um, after 10 weeks - 58.3 ń 20.6 um vs 132.5 ń 31.6, and 12 weeks - 72 ń 21.5 um vs 244 ń 99.8 um, respectively (p 0.001 for all comparisons). The histological assessment in the light microscopy revealed progressive degeneration of the vein wall markedly more pronouced in grafts without rather than extermal stenting. Conclusions. The use of external stenting in a form of dacron mesh covering vein graft implainted in the arterial circulation reduced graft wall hypertrophy, slows down the speed of intimal thickening and inhibits cellular proliferation in the graft wall.


  261/1447

  Tytuł oryginału: Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu.
  Tytuł angielski: Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia.
  Autorzy: Kusza Krzysztof, Błaszyk Maciej, Siemionow Maria, Wong K. C.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.187-193, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Propofol jest lekiem powszechnie stosowanym w praktyce anestezjologicznej oraz w oddziałach intensywnej terapii. Podczas jego infuzji dochodzi do spadku proliferacji limfocytów, a także do hiperlipidemii, hipertrójglicerydemii, zaburzeń neurologicznych i kwasicy metabolicznej. Mechanizm powstawania tych powikłań nie jest dokładnie poznany. Celem badania było poznanie wpływu dożylnej infuzji propofolu na hemodynamikę mikrokrążenia w wolnym płacie mięśniowym mięśnia dźwigacza jądra szczura, z wykorzystaniem mikroskopii przyżyciowej. Badaniom poddano osiem szczurów rasy Sprague-Dawley usypianych dootrzewnowo pentrobarbitalem (40 mg kg-1). Po zaintubowaniu szczury wentylowano mieszaniną tlenu z powietrzem (Fi02 0,35) utrzymując PaCO2 na poziomie 39 ń 4 mgHg (5,2-5,77 kPa). Propofol podawano przez żyłę udową we wlewie w dawce 2,5 mg-1 kg-1 godz.1. Monitorowano MAP, CVP, EKG, pH, PaCO2 i PaO2. Izolowano mięsień dźwigacz jądra jako wolny płat mięśniowy, w którym dokonywano pomiarów średnicy tętniczek A1, A2 i A3, prędkości przepływu krwinek czerwonych w tych tętniczkach i żyłce zawłośniczkowej, liczono ilość toczących się leukocytów i limfocytów, ilość przylegających do śródbłonka leukocytów i limfocytów, ilość znajdujących się poza światłem żyłki leukocytów i limfocytów, oraz obliczano wskaźnik obrzęku śródbłonka i liczbę naczyń włosowatych z zachowanym przepływem krwi. W ostatnich trzech godzinach podawania propofolu znamiennie obniżyła się średnica naczyń A1 i A2 (16,2 ...

  Streszczenie angielskie: Propofol intravenous anesthesia is widely used in intensive care patients and in cardiovascular surgery, neurosurgery, ambulatory surgerfy, transplantology and reconstructive surgery. It was found to reduce proliferative responsee of lymphocytes in intensive care patients and causee hyperlipidemia, hypertriiglycerinemia, neurological seque;ae and metabolic acidosis. The mechanism of these adversee effects is unknown. The aim of the study was to investigatte, using intravital microscopy, the effects of propofol on muscle flap haemodynamics, RBC velocities, vessels diameters leukocyte, lymphocyte activation and capillary perfusion in the cremaster muscle flap in vivo experimental model. Eight Sprague-Dawley rats were studied in onexperimental group (n=8). Following 40 mg kg-1b pentobarbital intraperitoneal induction, trachea was intubated and lungs were ventilated with FiO2 = 0,35 to maintain PaCO2 at 5.2 - 5.67 kPa. Propofol was infused at 2.5 mg kg-1 h-1 via femoral vein. MAP, CVP, ECG, pH PaCO2 PaO2 were monitored. Next, the cremaster muscle flap was isolated on neurovascular pedicle, and prepared for 4 hours of intravital microscopic measurements of vessel diameters, RBC velocities, leukocyte and lymphocyte activation (rollers, stickers and transmigrating WBC), endothelial edema idex, and caplllary perfusion. The arterioral diameters A-1 (19.3 p.c.) and A-2 (12.1 p.c.) significantly decreased in last three hours of observation (p 0.05). The average number of ...


  262/1447

  Tytuł oryginału: Critical overview of the current status of organ donors with primary central nervous system tumors.
  Autorzy: Hałoń Agnieszka, Patrzałek Dariusz, Rabczyński Jerzy
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.6-14, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The transmission of donor-related malignancies by organ transplantation is rare event but biological behaviour of malignant tumors developed by the transplanted patients is in general more agressive than similar ones in non-transplanted population. This paper presents an analysis of our series of cases and a review of the literature to the point of the transmission of cancer from organ donors with primary central nervous system tumors. Patients with primary CNS neoplasms have been accepted for organ donation because these tumors very rarely spread outside the CNS. To our knowledge, after an extensive review of the literature, the CNS tumor transmission risk with transplantation may be estimated between a little more than 0 p.c. and 3 p.c. In the light of available data and in accordance with our investigations we consider that patients with CNS tumors can be accepted as donors as long as the risk of dying on the waiting lists is significantly higher than the tumor transferral risk. Organ donors with benign or low-grade CNS tumor should be accepted unreservedly. Donors with high-grade tumors should be consider as "marginal donors" and their assessment can be based on the comparison and the balance between the risk of tumor transmission and the medical condition of the recipient.


  263/1447

  Tytuł oryginału: Chronic treatments with haloperidol and clozapine alter the level of NMDA-R1 mRNA in the rat brain: an in situ hybridization study.
  Autorzy: Ossowska Krystyna, Pietraszek Małgorzata, Wardas Jadwiga, Dziedzicka-Wasylewska Marta, Nowicka Dorota, Wolfarth Stanisław
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.1-9, il., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to examine the influence of 3-month administration of the typical neuroleptic haloperidol (1 mg/kg/day) and the atypical one clozapine (30 mg/kg/day) on the expression of the NMDA-R1 mRNA in different brain structures using in situ hybridization in rats. A long-term treatment with haloperidol decreased the NMDA-R1 mRNA level in intermediate and caudal parts of the caudate-putamen and in more caudally localized regions of parietal and frontal cortices, but increased it in the CA1 region of the hippocampus. No significant changes in the nucleus accumbens, insular cortex, CA3 and dentate gyrus of the hippocampus were found after haloperidol administration. Clozapine did not influence the NMDA-R1 mRNA expression in the hippocampus, as well as in the intermediate and caudal regions of the caudate-putamen, but significantly increased it in the rostral region of the latter structure, in the nucleus accumbens and insular cortex. The present study suggests that both these neuroleptics influence the expression of the mRNA of the NMDA-R1 subunit in brain structures which are thought to be important for development of psychotic symptoms.


  264/1447

  Tytuł oryginału: Effect of (S)-3,5-DHPG on learning, exploratory activity and anxiety in rats with experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Oksztel Robert, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.11-18, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated the effects of (S)-3,5-DHPG, a selective agonist of group I metabotropic glutamate receptors (I mGluRs), on certain behaviors in rats after short-term hypoxia as a model of experimentally induced amnesia. The effect of (S)-3,5-DHPG administered intracerebroventriculary (icv) at doses of 0.01, 0.1 and 1.0 nmol was assessed using behavioral tests: the open field test, the passive avoidance response and the elevated "plus" maze test. (S)-3,5-DHPG did not change the number of crossed fileds and rearings and only at a dose of 0.01 nmol it increased the number of bar approaches in the open field test. (S)-3,5-DHPG used at all doses improved consolidation, and at doses of 0.01 and 1.0 nmol it improved retrieval in the passive avoidance test. (S)-3,5-DHPG did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia inhibited locomotor and exploratory activity of rats, significantly impaired consolidation and retrieval processes. We observed tendency to shortening the time spent in open arms and to decrease in the number of entries into open arms in the number of entries into open arms in the elevated "plus" maze in rats with undrewent hypoxia. In hypoxia-treated groups of rats, (S)-3,5-DHPG inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with the control groups administered (S)-3,5-DHPG. Hypoxia significantly inhibited beneficial effects of (S)-3,5-DHPG on consolidation and retrieval in passive avoidance. (S)-3,5-DHPG only at the dose of 1.0 nmol used before hypoxia improved consolidation and at the dose of 0.01 nmolenhanced retieval in comparison with saline-treated group subjected to hypoxia...


  265/1447

  Tytuł oryginału: Role of noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous neurotoxin 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: biochemical and functional studies.
  Autorzy: Michaluk Jerzy, Krygowska-Wajs Anna, Karolewicz Beata, Antkiewicz-Michaluk Lucyna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It is well recognized that 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (TIQ) is a substance capable of inducing in animals a syndrome, regarded as an animal model of Parkinson's disease. This study was designed to evaluate the effect of the endogenous neruotoxin TIQ on the brain noradrenaline (NA) metabolism in mice and on an arterial blood pressure in rats. It was shown for the first time that TIQ significantly increased NA metabolism, induced NA release and raised the level of its final metabolite, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG), in mouse brain. The comparative biochemical studies using specific agonist (clonidine) and antagonist (yohimbine) of ŕ2-adrenergic receptors ligands have shown that observed biochemical effects were similar to those produced by ŕ2-adrenergic antagonist, yohimbine. In functional studies, the systolic and diastolic blood pressure was measured using a non-invasive blood pressure transducer. Both acute and multiple treatment with TIQ produced a strong hypotensive effect, haveing decreased both systolic and diastoic blood pressure in rats. Development of tolerance to the hypotensive effect was observed after multiple treatment with TIQ. The data coming from these experimental studies apparently suggest an important role of the noradrenergic system in the mechanism of action of endogenous compounds from TIQ group. The results may also support the hypothesis assuming a causal relationship between noradrenergic dennervation, activity of the nigrostriatal dopamine system, and some clinical manifestation of Parkinson's disease.


  266/1447

  Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in benzodiazepines-induced antinociception in mice.
  Autorzy: Talarek Sylwia, Fidecka Sylwia
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.27-34, il., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of nitric oxide (NO) on antinociceptive acivity of diazepam (DZ), chlordiazepoxide (CDP) and clonazepam (CZ) was examined using the writhing test in mice. The effect of DZ was also studied in mice using hot plate and tail flick tests. DZ (1.25, 2.5 and 5 mg/kg), CDP (1.25, 2.5, 5, 10 and 20 mg/kg) and CZ (0.075, 0.3125, 0.625, 1.25 and 2.5 mg/kg) produced significant, dose-dependent (DZ CDP) antinociception in mice. The benzodiazepines (BZs)-induced antinociception was antagonized by flumazenil (5 mg/kg) and was not changed by naloxone (2.5, 5 and 10 mg/kg), except that of CZ, which was reversed by 5 mg/kg of naloxone. N**G-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) as well as 7-nitroinadzole (7-NI) intensified antinociceptive activity of BZs. The antinociceptive effect resulting from co-administration of L-NAME with CZ and 7-NI with CDP was reversed by L-arginine. Methylene blue (MB) increased, whereas L-arginine (but not D-arginine) decreased antinociceptive effects of the studied BZs. These results suggest that the NO-cGMP pathway is involved in the mechanism of BZs-induced antinociception in the writhing test in mice.


  267/1447

  Tytuł oryginału: Effects of tibolone on the development of osteopenia induced by ovariectomy in rats.
  Autorzy: Pytlik Maria
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.35-43, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Experimental osteopenia caused by ovariectomy in rats may reflect postmenopausal bone changes, which are the effect of osteogen deficiency. The aim of the present study was to investigate the effects of tibolone (0.25 mg/kg/day and 2.5 mg/kg po) administered for 4 weeks on the development of osteopenia caused by bilateral ovariectomy in 3-month-old female Wistar rats. The experiments were carried out on six groups of animals: I(C) - control sham operated rats, II (OVX) - ovariectomized rats, III (OVX+T-0.25) - ovariectomized rats which were administered tibolone at a dose of 0.25 mg/kg, IV (OVX+T-2.5) - ovariectomized rats which were administered tibolone at a dose of 2.5 mg/kg, V (T-0.25) - sham operated rats which were administered tibolone at a dose of 0.25 mg/kg, VI (T-2.5) - sham operated rats which were administered tibolone at a dose of 2.5 mg/kg. The following parameters were examined in all the groups: body weight gain, bone mass, length and diameter, mineral and calcium contents in the tibia and femur, endosteal and periosteal transverse growth, endosteal and periosteal osteoid width, transverse cross-section area of the cortical diaphysis and that of the marrow cavity in the tibia, epiphyseal cartilage width, trabeculae width in the epiphysis and metaphysis of the femur. Mechanical properties of the femur were also studied. Bilateral ovariectomy induced osteopenic skeletal changes in mature female rats. Tibolone (0.25 mg/kg/day and 2.5 mg/kg/day po) administered to ovariectomized rats for 28 days decreased the development of osteopenic skeletal changes induced by bilateral ovariectomy.


  268/1447

  Tytuł oryginału: In vitro cytostatic activity of 8-substituted and tricyclic analogues of acyclovir.
  Autorzy: Hładoń Bogusław, Gośliński Tomasz, Laskowska Halina, Baranowski Daniel, Ostrowski Tomasz, Zeidler Joanna, Ruszkowski Piotr, Golankiewicz Bożenna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Out of a series of twenty 8-substituted or/and 1,N-2-bridged (tricyclic) derivatives of acyclovir (a selective antiherpetic drug), known to be nontoxic to normal cells, seven compounds were found to exhibit moderate cytostatic activity in KB human tumor tissue culture system with ED50 activity values ranging from 0.052-0.094 x 10**-3 mole/l. The structure-activity relationship analysis indicated that the primary factors determining their cytotoxicity were: 1) bromine atom at the C-8 position of the bicyclic derivatives and 2) unsubstituted appended ring in the tricyclic derivatives. Combination of two structural elements carrying the cytotoxicity gave diverse effects, enhancement or decrease in activity depending on particular cases. Two compounds (of four selected), 8-bromoacyclovir and 1,N-2-ethenoacyclovir, having unsubstituted 9-[(2-hydroxyethoxy)methyl] chain, showed approximately 2-fold increase in their cytotoxicity against HeLa tumor cells in the presence of the induced microsomal generating system suggesting that their cytooxicity depends on the drug metabolic transformation into their active metabolites (intermediates) via MFO-system, and that structural unit of this chain is essential for abovementioned activation. Presently found remarkable cytotoxic selectivity of acyclovir analogues against KB and HeLa tumor cells together with previously reported in the literature specific cytotoxic activity of acyclovir against murine leukemia L1210 cells seem to be encouraging for further investigation of this class of compounds in other tumor systems.


  269/1447

  Tytuł oryginału: Synthesis, antibacterial, antifungal and genotoxic activity of bis-1,3,4-oxadiazole derivatives.
  Autorzy: Maslat Ahmed O., Abussaud Mahmud, Tashtoush Hasan, AL-Talib Mahmoud
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.55-59, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In the present investigation, four 1,3,4-bis-oxadiazole derivatives were synthesized as potential antimicrobial agents. The compounds are: 5,5'-dimercapto-bis-[1,3,4-oxadiazol-2-yl]propane (2a), 5,5'-dimercapto-bis-[1,3,4-oxadiazol-2-yl]butane (2b), 5,5'-dimercapto-bis-[1,3,4-oxadiazol-2-yl]octane (2c) and 5,5'-dibenzylthio-bis-[1,3,4-oxadiazol-2-yl]butane (3). The above newly synthesized compounds were investigated for their antibacterial, antifungal and mutagenic activities. The results of the biological activities revealed that the compounds 2a-c exhibited both antibacterial and antifungal activities against S. aureuss and B. subtilis. Compound 2a also showed activity against P. aeureoginosa. All the above compounds and compound 3 exhibited activity against C. albicans. Genotoxic studies showed that compound 2a had a weak base pair substitution mutagenicity but none of them exhibited a frameshift mutagenic action using Ames test.


  270/1447

  Tytuł oryginału: Prolonged treatment with glucocorticoid dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina.
  Autorzy: Zawilska Jolanta B., Sadowska Magdalena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna