Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BADANIE PORÓWNAWCZE
Liczba odnalezionych rekordów: 274Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/274

Tytuł oryginału: Najważniejsze elementy sytuacji zdrwotnej w Polsce : porównanie międzynarodowe
Opracowanie edytorskie: Ludwicki Jan K. (przedm.), Wojtyniak Bogdan (red.), Goryński Paweł (red.), Głowacka Izabella (tł.).
Źródło: - Warszawa, Państwowy Zakład Higieny 2002, 59 s., [1] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. s. 57-58, 24 cm. - Tyt. oryg. Highlights on health in Poland
Sygnatura GBL: 745,344

Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna


  2/274

  Tytuł oryginału: Analihz vrodzhenikh vad rozvitku plodu v oblasnomu centrih Zakarpattja ta jikh znachennja v prakticih sihmejjnogo lihkarja.
  Tytuł angielski: Some data of ultrasonic investigation of pregnant women and analysis of natal defects of fetus during the time period of 1993-1999 in the town of uzhgorod.
  Autorzy: Chopejj O. Ih., Slivka N. V., Chopejj K. Ih.
  Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.28-31, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: We studied the data of prenatal ultrasound diagnostics of abnormalities in fetus. Coincidence of prenatal and postnatal diagnoses was registered in 92 p.c. Structure and index of rate of abnormalities in fetus were compared with the data of monitoring in newborns. The differences have been analyzed.


  3/274

  Tytuł oryginału: Doświadczalna rekonstrukcja rozległych uszkodzeń stawowych metodą "composite grafts" - złożonych przeszczepów autologicznych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym Co-Cr-Mo.
  Tytuł angielski: Experimental reconstruction of massive osteochondral defects by composite graft-autological grafts with porous Co-Cr-Mo.
  Autorzy: Dołżyński Maciej, Jancewicz Piotr, Zimnoch Lech
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.37-42, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali możliwości uzupełniania rozległych ubytków chrzęstno-kostnych wszczepem biodostępnym Co-Cr-Mo z jednoczesnym odtworzeniem powierzchni stawowej. Badania przeprowadzono na 10 królikach, podzielonych na 3 grupy. W grupie I ubytek kostny wypełniano wszczepem, który pokryto łatą okostnej. W grupie II wszczep pokrywano przeszczepem kości gąbczastej, zaś w III wszczep pokrywano przeszczepem chrzęstno-kostnym. Uzyskane wyniki oceniano makroskopowo, mechanicznie i histopatologicznie. We wszystkich grupach uzyskano dobrą integrację wszczepu Co-Cr-Mo z tkanką kostną. Najlepsze odtworzenie powierzchni stawowej uzyskano w grupie III.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed treatment efficacy of deep osteochondral defects with Co-Cr-Mo implant and successive repairs of articular cartillage. The study was undertaken on 10 rabbits divided into 3 groups. In 1st group bone defect was filled with Co-Cr-Mo implant graft and periosteal flap. In 3rd group implant was covered with osteochondral graft. Results were evaluated by macroscopic, mechanical and microscopic examinations. In all groups authors observed good integration Co-Cr-Mo implant with bone. The best reconstruction of articular surface was observed in 3rd group.


  4/274

  Tytuł oryginału: Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy.
  Tytuł angielski: The way of termination an intrahepatic cholestasis (ICP) comlicated pregnancy and the assessment of the clinical status of the newborn in corresponance to an intensification of ICP.
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław, Zięba Krzysztof, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.521-525, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/274

  Tytuł oryginału: Próba porównania postaw personelu medycznego placówek o profilu zakaźnym i niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł angielski: Attempt to compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV wirus and those suffering from AIDS.
  Autorzy: Kołodziej Wiesława
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.743-752, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesne programy przeciwdziałania HIV/AIDS muszą zawierać komponent kształtowania pozytywnych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV. Prospołeczna, empatyczna postawa środowisk medycznych może być gwarancją bezpiecznych, wzajemnych interakcji. Rozpoznanie i korygowanie postaw personelu medycznego wchodzącego w różne interakcje z pacjentem seropozytywnym jest bardzo ważne, jeżeli mamy poprawić jakość opieki medycznej w Polsce, kraju kandydującym do Unii Europejskiej. Celem pracy jest próba oceny i porównania postaw personelu medycznego placówek zakaźnych i o profilu niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta autorska skierowana do personelu medycznego, a technikami uzupełniającymi: obserwacja i wywiady z chorymi an AIDS. Badanie przeprowadzono w pięciu miastach Polski Południowej, w większości na terenie Śląska, oraz w czterech ośrodkach specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu AIDS. Z uzyskanego materiału badawczego (123 ankiety, 70 wywiadów oraz wyniki rocznej obserwacji uczestniczącej) wynika, że 1) około 25 proc. personelu zatrudnionego w oddziałach zakaźnych i 51 proc. personelu z oddziałów niezakaźnych nie akceptuje pacjentów seropozytywnych; 2) aż 75 proc. personelu jednostek specjalistycznych i 96 proc. personelu oddziałów niezakaźnych uważa, że pacjent powinien mieć obowiązek informowania o zakażeniu; 3) tylko 13,3 proc. personelu medycznego oddziałów zakaźnych i 4,3 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Comtemporary programs of counteracting to HIV/AIDS must include a component of shaping positive attitudes towards people infected with the HIV virus. A pro-social, empathic attitude of medical circles can be a guarantee of safe, mutual interactions. Recognition and correction of the attitude of medical staff who enter into different interactions with a seropositive patient is very important if we are to improve the quality of medical care in Poland, a country standing for EU. The paper attempts to evaluate and compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV or suffering from AIDS. The basic research tool was the author's survey directed to medical staff and the supplementary techniques were: observation and interviews with people ill with AIDS. The research was carried out in five towns of Southern Poland, mostly in the Silesian region, as well as in four centres specializing in AIDS diagnostics and treatment. From the obtained research material (123 surveys, 70 interviews, and the results of a year-long participating observation) follows that: - About 25 p.c. of staff employed at infectious diseases departments and 51 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments do not approve of seropositive patients. - As many as 75 p.c. of staff in specialistic units and 96 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments think that the patient ...


  6/274

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w populacji województwa łódzkiego.
  Tytuł angielski: An assessment of the epidemiological situation concerning cancer in the population of the Lodz voivodeship.
  Autorzy: Maniecka-Bryła Irena, Bryła Marek, Szymańska Irena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.773-779, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wskazanie na niekorzystną ocenę epidemiologiczną w zakresie schorzeń nowotworowych, które po chorobach układu krążenia, stanowią drugi co do ważności problem zdrowotny w województwie łódzkim. Wyjściowym materiałem badawczym, na podstawie którego dokonano własnych obliczeń statystycznych, były dane za lata 1999 - 2001, uzyskane z Departamentu Badań Demograficznych GUS Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Centrum Onkologii w Warszawie. Nowotwory spowodowały w 2001 r. 6832 zgony, a więc więcej niż co piąty zgon (22,03 proc.). Analiza krzywych umieralności według płci wskazuje na wpływ chorób nowotworowych na zjawisko nadumieralności mężczyzn w prawie każdej grupie wiekowej. Wskaźnik umieralności specyficznej u mężczyzn wynosił 296,6/100 000, a u kobiet 209,5/100 000. Mediana w grupie mężczyzn przyjęła wartość 68,2 roku, w grupie kobiet 70,1, a modalna odpowiednio 71,4 i 76,3 r. Struktura zgonów w 2000 r. z powodu nowotworów według ICD-10 wskazuje na nowotwory płuc jako największy problem wśród mężczyzn (wskażnik umieralności proporcjonalnej wynosił 31,9 proc., a umieralności szczegółowej 94,3/100 tys.) oraz nowotwory jelita grubego u kobiet (wskaźnik umieralności proporcjonalnej wynosił 12,1 proc., a umieralności szczegółowej 23,9/100 tys.). Porównano współczynniki umieralności z powodu nowotworów w populacjach województwa łódzkiego, Polski i Stanów Zjednoczonych, stosując metodę standaryzacji bezpośredniej.

  Streszczenie angielskie: Our paper aims at indicating the disadvantageous epidemiological situation concerning cancer which constitutes the second most important health problem after cardiovascular diseases in the Lodz voivodeship. Our statistical calculations are based on data for 1999 - 2001 provided by the Department of Demographic Studies of the Statistical Office, by the Regional Centre for Public Health in Lodz and by the Centre of Oncology in Warsaw. Cancer caused 6832 deaths in our region in 2001, i.e. more than one death in five (22.03 p.c.). The analysis of mortality curves by sex shows the impact of cancer on the phenomenon of excessive male mortality in nearly all age groups. The specific mortality rate amounted to 296.6 out of 100,000 males, and 209.5 out of 100,000 females. The median reached 68.2 years for males and 70.1 for females, whereas the modal was 71.4 and 76.3 years, respectively. The structure of cancer deaths in 2000 according to ICD-10 indicates the most serious problem among males: lung cancer (the proportional mortality rate was 31.9 p.c. and the specific mortality amounted to 94.3 out of 100,000), and among females: the neoplasm of the large intestine (the proportional mortality rate was 12.1 p.c. and the specific mortality amounted to 23.9 out of 100,000). Cancer mortality rates for the populations of the Lodz voivodeship, Poland and the United States have been compared by applying the method of direct standardisation.


  7/274

  Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny i stan zdrowia młodych mężczyzn w zależności od masy urodzeniowej po 20 latach obserwacji.
  Tytuł angielski: Physical development and health status of young men in relation to birth weight.
  Autorzy: Mularczyk-Bal Maria, Kopczyński Jan, Lewandowski Zbigniew, Ziółkowska Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.808-817, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego opracowania jest poznanie wpływu niskiej masy ciała (NMC) na mierniki rozwoju fizycznego i stan zdrowia młodych mężczyzn u progu dojrzałości w porównaniu z ich rówieśnikami z prawidłową masą ciała (PMC) przy urodzeniu. Badanie dotyczy 1376 mężczyzn, stanowiących część kohorty noworodków urodzonych w latach 1970-1974 na sześciu oddziałach położniczych w Warszawie. W obecnej analizie wykorzystano dane zdrowotne 1090 osób (682 z NMC i 408 z PMC), pochodzące z badań lekarskich wojskowych komisji rejonowych (WKR). Z uzyskanych danych wynika, że młodzi mężczyźni z NMC osiągają przeciętne niższe mierniki wysokości i ciężaru ciała niż ich rówieśnicy z PMC przy urodzeniu. Charakteryzują się gorszym stanem zdrowia, częstszymi zaburzeniami słuchu i większym ryzykiem wystąpienia chorób neurologicznych na progu dojrzałości.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of low birth weight (LBW) on the health characteristics of men of post-pubertal age compared with their normal-birth-weight (NBW) peers. To this end, 1090 conscripts, out of 1376 eligible male neonates examined in 6 Warsaw obstetric wards in 1970 - 1974 in search of low birth weight (682 LBW vs. 408 NBW), were examined in 1998 at the entry to the military service. It was found that LBW conscripts were shorter and lighter than their NBW peers. They also had more overall recorded health problems, more hearing defects, and more neurological disorders than their counterparts with normal birth weight two decades earlier.


  8/274

  Tytuł oryginału: Sytuacja zdrowotna w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego - badania modelowe.
  Tytuł angielski: Health situation in poviats and cities with poviats status of Pomerania voivodeship - model studies.
  Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta E., Zarzeczna-Baran Marzena A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.850-857, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rezultaty badań modelowych oceny sytuacji zdrowotnej mieszkańców w powiatach i miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego, dokonanej na podstawie syntetycznej miary oceny wykorzystującej elementy wielowymiarowej analizy porównawczej. W kompleksowej ocenie zastosowano wiele kryteriów cząstkowych reprezentujących odpowiednio: ekonomię, demografię, sferę socjalno-bytową, ekologię, infrastrukturę i zasoby ludzkie opieki zdrowotnej. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dotyczących powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego, opierając się na przygotowanej uprzednio macierzy obserwacji. Ze względu na otrzymane wartośi syntetycznej miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności zamieszkującej badane obszary, określono miejsce badanego obiektu w rankingu oraz przynależność do określonej grupy, a następnie omówiono uzyskane wyniki badań modelowych.

  Streszczenie angielskie: The results of model study on the health status estimation of poviats and cities with poviats status population of Pomeranian voivodeship based on synthetic measures are presented. The measures were the elements of multidimensional comparative analysis. In the research the health status of population was estimated thoroughly from many points of view depending on different criteria. The criteria were representing as followed: economy, dmography, social welfare, ecology and health service system. The model study was based on statistical data of poviats and cities with poviats status of Pomeranian voivodeship using prepared scheme of observations. Regarding to the obtained results of synthetic measures estimation, the objects were ranked and belonging to a determined group was defined. In the last part of the research the results of model study are described.


  9/274

  Tytuł oryginału: Akceleracja rozwoju somatycznego dzieci w warunkach oddziaływania huty cynku.
  Tytuł angielski: Acceleration of somatic development in the surroundings of zinc plant.
  Autorzy: Torbus Onufry, Grzywna Teresa, Grzywna Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.935-941, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z najczulszych mierników stanu zdrowia, zależnego m.in. od warunków materialno-bytowych społeczeństwa i rodziny oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego, jest rozwój somatyczny dzieci. Obserwowane w trakcie dziesięcioleci zmiany wartości somatycznych i opisowych zwane są trendem sekularnym, czyli wiekową tendencją przemian. Częścią trendu sekularnego jest zjawisko powiększenia parametrów rozwoju somatycznego - akceleracja. Liczne badania nad rozwojem dzieci zamieszkujących Śląsk, obszar o nie tylko olbrzymim potencjale ekonomicznum, ale także ogromnym zanieczyszczeniu środowiska zewnętrznego, wskazują coraz częściej na pogarszanie się parametrów rozwojowych dzieci śląskich, w prównaniu z rówieśnikami z innych obszarów Polski. Celem pracy jest ocena akceleracji rozwoju somatycznego dzieci zamieszkujących tereny oddziaływania huty cynku. W Miasteczku Śląskim, w którym znajduje się huta cynku emitujaca do środowiska największe w Polsce zanieczyszczenia związane z hutnictwem metali kolorowych, przeprowadzono w odstępie 15 lat (1983 i 1998) badania rozwoju somatycznego 7 - 15-letnich dzieci, uczęszczających do tej samej szkoły podstawowej. Wyniki badań porównano z rezultatami pomiarów ciała rówieśników z jednej ze szkół w śródmieściu Tarnowskich Gór, wykonanymi w latach 1988 i 1998. Stwierdzono, że dziewczęta i chłopcy z obu środowisk we wszystkich okresach badań wykazują niższe masy oraz wysokości ciała w porównaniu z normami Instytutu Matki i Dziecka ...

  Streszczenie angielskie: One of the most sensitive measures of health state depending on for example social conditions of the society and family as well as the degree of environmental pollution is somatic development of childen. Changes in the somatic and descriptive values, which have been observed for the decades, are known as secular trend that is tendency for changes over centuries. One of its parts is enlargement of parameters of somatic development that is acceleration. Numerous studies on the development of children living in Silesia, the area of great economic potential, however, highly polluted, show the deterioration of developmental parameters of children in Silesia in comparison with their peers from other parts of Poland. The aim of the study is to evaluate the acceleration of somatic development of children living nearby zinc plant. Studies on the somatic development of children at the age between 7 - 15 years attending the same primary school were carried out in Miasteczko Śląskie at interval of 15 years (1983 - 1998). Miasteczko Śląskie is the town known for its zinc plant that emits the highest levels of pollution of all steelworks in Poland. This is related to metalurgy of non-ferrous metals. The results were compared wiht the results of body measurement of the peers from one of the schools in Tarnowskie Góry carried out in the years 1988 and 1998. It was shown that boys and girls from both communities presented lower body mass and height in all periods of study than the ...


  10/274

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny siedmioletnich dzieci śląskich w aspekcie zanieczyszczeń środowiskowych.
  Tytuł angielski: Somatic development of seven-year-old Silesian children in view of environment pollution.
  Autorzy: Torbus Onufry, Grzywna Ewa, Grzywna Teresa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.942-949, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śląsk jest terenem bardzo zmiennym pod względem uprzemysłowienia i urbanizacji. Pociąga to za sobą zróżnicowanie warunków materialno-bytowych jego mieszkańców, co - wraz z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego - wpływa na stan ich zdrowia. Najbardziej podatne na bodźce środowiskowe są dzieci. Czułym miernikiem ich stanu zdrowia jest rozwój somatyczny. Parametry rozwoju somatycznego dzieci ulegają modyfikacji pod wpływem czynników szkolnych. Eliminacja ich daje możliwość dokładniejszej oceny rozwoju somatycznego pod wpływem warunków materialno-bytowych i czynników środowiska zewnętrznego. Celem pracy była ocena wpływu środowiska zewnętrznego na stan rozwoju somatycznego siedmioletnich dzieci, rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. W latach 1998 - 1999 przeprowadzono badania rozwoju somatycznego dzieci szkół podstawowych wybranych miejscowości Śląska, różniących się stopniem zanieczyszczenia środowiska. Porównawczą grupę stanowiły dzieci z czystej ekologicznie Szczawnicy, leżącej z dala od śląskich terenów przemysłowych. Analizie poddano ddzieci w wieku 7 lat, zamieszkujące od urodzenia Brenną Bytom Borek, Miasteczko Śląskie, Pyskowice i Tarnowskie Góry. Rozwój somatyczny oceniono na podstawie podstawowych parametrów - masy i wysokości ciała oraz wskaźnika BMI. Zebrany materiał opracowano statystycznie, stosując skalę odchylenia standardowego Z, dla której punktem odniesienia były normy rozwojowe przyjęte przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie z 1983 r. ...

  Streszczenie angielskie: Silesia is a very variable area as far as industrialization and urban development are concerned. This involves a variation of material - living conditions of its inhabitants; and this, together with the pollution of natural environment, influences the people's health state. Children are the most vulnerable to environmental stimuli. Children's somatic development is a sensitive meter of their health state. The somatic development parameters are subject to modification under the influence of school factors. Elimination of these allows a more accurate evaluation of somatic development infleuenced by material - living conditions and the outside environment factors. The aim of the study is evaluation of the influence of outer environment on the state of somatic development of seven-year-old children who start education in primary school. In the years 1998 - 1999 a research was conducted on somatic development of primary school children from a selection of towns/cities differing in the degree of environment pollution. The control group for comparison consisted of children from ecologically clean town of Szczawnica, which is situated at a distance form industrialized, Silesian area. The children subject to analysis were seven years old and had been living from their birth in Brenna, Bytom Borek, Miasteczko Śląskie, Pyskowice and Tarnowskie Góry. Their somatic development was evaluated on the basis of fundamental parameters: weight and body height and the BMI. The ...


  11/274

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w populacji chorych powyżej 75. roku życia.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients over 75 years of age.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Bryniarski Leszek, Klecha Artur, Jankowski Piotr
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.162-163, 165-167, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 75. rż.) stanowią około 30 proc. wszystkich chorych leczonych z powodu świeżego zawału serca. Podstawowym elementem leczenia zawału jest otwarcie tętnicy odpowiedzialnej za zawał, jednak chorzy z tej grupy wiekowej znacznie rzadziej otrzymują leczenia reperfuzyjne niż pacjenci młodsi. U chorych powyżej 75. rż. śmiertelność i liczba poważnych powikłań w zawale jest znacznie większa niż u pacjentów młodszych niezależnie od przyjętej metody leczenia reperfuzyjnego (fibrynoliza, angioplastyka wieńcowa). Z badań obserwacyjnych i retrospektywnych analiz badań randomizowanych wynika, że wiek jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka u chorych leczonych z powodu świeżego zawału serca. Populacja ludzi starszych była skromnie reprezentowana w badaniach randomizowanych porównujących skuteczność różnych metod leczenia reperfuzyjnego. Dlatego zagadnienie wyboru optymalnej terapii w świeżym zawale pozostaje otwarte. Wydaje się, że najlepszą metodą reperfuzji jest dla tej grupy pierwotna angioplastyka wieńcowa, która wykazuje przewagę nad leczeniem trombolitycznym zarówno w obserwacji wczesnej, jak i długoterminowej. Problemem jest jednak ograniczona dostępność tej metody. W leczeniu zawału u pacjentów ze starszych grup wiekowych ważna jest ocena ryzyka i korzyści z terapii reperfuzyjnej. Zasadnicze pytanie brzmi: czy w wieku podeszłym należy stosować leczenie zachowawcze ze względu na duże ryzyko powikłań wczesnych, czy raczej bardzo agresywnie dążyć do udrożnienia tętnicy pozawałowej, mając na uwadze korzyść w obserwacji odległej.

  Streszczenie angielskie: Almost one-third of patients with acute myocardial infarction (AMI) is over 75 years of age. Elderly patients have higher mortality rate and more complications of myocardial infarction than younger ones in both methods of reperfusion treatment: thrombolysis and primary angioplasty (PCI). Observational studies and retrospective analysis of randomized trials showed that age is a very strong, independent risk factor in acute myocardial infarction. Due to these facts reperfusion therapy is used in older patients less often than in younger groups. As the elderly have been enrolled at a disproportionately low rate in randomized trials comparing efficacy of various reperfusion therapy models, the choice of optional method in this population is an open question. Probably the preferred reperfusion strategy in the elderly will be primary angioplasty because of its advantages over thrombolysis in short and long-term prognosis. The only problem is the availability of this method in a timely fashion. In the treatmeent of elderly patients with AMI very important is the evaluation of potential benefis and risks of reperfusion therapy. The main question is whether we should be very cautions due to very high risk of early complications or whether we should treat theses patients very aggressively because the main goal is to open occluded artery, which is fundamental in long-term prognosis.


  12/274

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza bakteriologiczna zakażeń krwi i drzewa tchawiczo-oskrzelowego u chorych w intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Bacteriologic comparison analysis of blood and tracheo-bronchial infections in intensive therapy unit patients.
  Autorzy: Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniadkowska Alicja, Kołowrotkiewicz Andrzej, Trojanowska Iwona, Tamowicz Barbara, Szarata Małgorzata, Fabiszewska-Miszczuk Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.69-71, il., bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/274

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności bakteriobójczej wybranych antyseptyków do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
  Tytuł angielski: Assessment of bactericidal activity of selected hygienic and surgical hand disinfectants.
  Autorzy: Mirska Ilona, Muszyński Zygmunt
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.143-146, il., tab., bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  14/274

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności preparatów glikokortykosteroidowych w miejscowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.
  Tytuł angielski: Efficasy estimation of corticosteroid drugs in local therapy of allergic rhinitis in children.
  Autorzy: Sakson Bogusław, Ziuzio Stefan, Sakson Agnieszka
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.83-86, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wyników leczenia 70 dzieci z alergicznym sezonowym zapaleniem błony śluzowej nosa (a.s.n.n) i 50 dzieci z alergicznym niesezonowym (całorocznym) zapaleniem błony śluzowej nosa (a.n.n.n). Uzyskano 83 proc. wyników dobrych i bardzo dobrych w leczeniu sezonowego i 76 poroc. w leczeniu niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Porównując wyniki leczenia preparatami Floxonaze, Rhinocort, Syntaris i Budesonid nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w ilości pozytywnych wyników, najlepiej tolerowany był Flixonaze, a najgorzej Budesonid. Omówiono wskazania do miejscowej kortykosterydoterapii u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the results of the treatment of 70 children with seasonal allergic rhinitis (s.a.r) and 50 children with perennial allergic rhinitis (p.a.r) was presented. 83 p.c. good and very good results in treatment with Flixonase, Rhinocort, Syntaris and Budesonide no important, statistical difference was stated - Flixonase was the best tolerated while Bundesonid proved to be the worst one. The recomendation to topical corticosteroidotherapy in children were discussed.


  15/274

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne u pacjentów przewlekle leczonych hemodializą i dializą otrzewnową : praca doktorska
  Autorzy: Sikora Gustaw, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: [2002?], [1], 114 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/274

  Tytuł oryginału: Wpływ "niezbędnych" fosfolipidów na procesy peroksydacji lipidów u chorych leczonych powtarzaną hemodializą : praca doktorska
  Autorzy: Błądek Katarzyna, Pietrzak Irena (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Źródło: [2002], 82 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/274

  Tytuł oryginału: Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Krzyżanowski Wojciech, Szymańska Anna, Janczarek Marzena, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.24-28, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie angiograficznej i dopplerowskiej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz ich wartości prognostycznej. Ultrasonogrfaii dopplerowskiej i zabiegowi PTA poddanych zostało 45 chorych z niewydolną przetoką dializacyjną (objętość przepływu krwi - OPK 800 ml/min). Bezpośrednio po PTA, po 2 dniach oraz 6 miesiącach powtórzono badanie dopplerowskie. Chorych podzielono na trzy rowne 15-osobowe grupy w zależności od lokalizacji zwężenia: I - w okolicy zespolenia na przedramieniu, II - w żyle podobojczykowej lub ramienno-głowowej, III - w innych odcinkach żyły poza okolicą zespolenia i żyłami klatki piersiowej (9 chorych miało przetoki na ramieniu ze zwężeniami umiejscowionymi na ramieniu). Po zabiegu PTA obserwowano wzrost OPK: grup I - z 482 do 708 i 745 ml/min, II - z 795 do 311 i 310 ml/min, III - z 524 do 613 i 695 ml/min. W 21 badaniach angiograficznych nie ustalono precyzyjnie stopnia zwężenia z powodu trudności w jednoznacznym określeniu prawidłowej (referencyjnej) średnicy żyły. U 19 chorych wykonano powtórnie zabieg PTA. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zmianą w przepływie krwi przed i po zabiegu PTA a nawrotem zwężenia (powtórne zabiegi PTA) w okresie do 6 miesięcy oraz zmianą stopnia zwężenia i wzrostem w OPK. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na skuteczniejszą niż angiografa ocenę wydolności przetoki po udanym zabiegu angioplastyka balonowej zwężenia na ramieniu lub przedramieniu. Ani angiografia ani ultrasonografia dopllerowska nie pozwala na prognozowanie wystąpienia zakrzepicy w okresie 6 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the angiography and US Doppler as a method of assessing outcome of PTA in dialysis fistula and their predictive value. Successful PTA was performed in 45 hemodialized patients with fistula failure blood flow (BF) 800 mL/min). US Doppler examination, than. After PTA, 2 days later and after 6 months control US Doppler was performed. BF was calculated during US Doppler examination. Patietns were divided into three equal groups. I - stenosis close to anastomosis, II - stenosis in central veins, III - stenosis in other places (9 in arm). The mean BF before PTA was I - 482 mL/min, II - 795 mL/min, III - 524 mL/min. The changes in BF after PTA included: I - 708 and 745 mL/min, II - 311 and 310 mL/min, III - 613 and 695 mL/min. In 21 angiographies we couldn't assess precisely a degree of stenosis (reference diameter?). PTA was repeated in 19 cases within 6 months. No significant correlation between the change in BF and restenosis (repeated PTA) and between degree of stenosis before- and after dilation and BF was found. US Doppler examination is more precise than angiography in evaluation of BF improvement as an outcome of PTA in dialysis fistula, except stenosis in central veins. Neither angiography nor US Doppler are able to predict a long-term patency of fistula.


  18/274

  Tytuł oryginału: Endotelina-1 i bradykinina w popłuczynach nosowych u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł angielski: Endothelin-1 and bradykinin in nasal lavage fluid of tree pollen allergic patients.
  Autorzy: Gawlik Radosław, Rogala Barbara
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.11-17, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergiczny nieżyt nosa należący do najczęstszych chorób dróg oddechowych rozwija się przy zaanagażowaniu zakończeń nerwowych obecnych w śluzówce nosa. Jednym z takich związków jest endotelina (ET-1). Celem badań była ocena zaangażowania endoteliny-1 w patomechanizm pyłkowicy wywołanej alergią na pyłki drzew. Badaniem objęto 16 chorych w wieku 25,5 ń 3,3 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono alergenową donosową próbę prowokacyjną oraz płukanie nosa. 10 spośród badanych poddano przedsezonowej swoistej immunoterapii przy użyciu szczepionki Allergovit (Allergopharma, Niemcy), u 6 chorych zastosowano leczenie objawowe. W uzyskancyh przed rozpoczęciem leczenia i na początku sezonu pylenia popłuczynach oznaczono stężenia endoteliny-1 oraz bradykininy. Przyrost stężenia bradykininy w wydzielinie nosowej po prowokacji był u chorych odczulanych zdecydowanie mniejszy niż u leczonych objawowo i wynosił odpowiednio 509,4 ń 110,4 przed i 942,9 ń 234,89 pg/ml po prowokacji alergenem wobec 417,8 ń 100,4 i 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). Obserwowano spadek stężenia ET-1 w popłuczynach nosowych u osób odczulanych. Oznaczone stężenia ww. peptydów wskazują na ich zaangażowanie w patomechanizm sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Hay fever is one of the most frequent upper airway diseases. The nasal epithelium is considered to play and active role in the allergic inflammation through its capacity to synthesize and release a wide range of cytokines and mediators. One substance ofp otential relevance in this regard is endothelin (ET). We postulated that ET-1 could contribute to pathomechanism of seasonal allergic rhinitis. THe aim of this study was to demonstrate release of this peptide and bradykinin into the nasal lavage fluid (NLF) of tree pollen allergic patients in response to allergen challenge. 16 subjects aged 25,5 ń 3,3 years with clinical history of tree pollen allergic rhinitis participated in the study. Nasal allergen provocation with following lavage was performed in all subjects. Ten of them were hyposensitized preseasonally by allergic vaccine Allergovit (Allergopharma, Germany). SIx patients received treatment with antihistamines, cromoglicates or steroids. Bradykinin and endothelin-1 in the nasal secretion were assayed before starting immunotherapy and early during tree pollen season. Increase in concentration of bradykinin in nasal lavage fluid from hyposensitized patients were significantly lower than from second group, 509,4 ń 110,4 before 942,9 ń 234,89 pg/ml after allergen provocation versus 417,8 ń 100,4 and 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). We noticed lower concentration of ET-1 in NLF of hay gever patietns, 17,5 ń 3,9 versus 13,9 ń 2,7 pmol/ml. We conclude that bradykinin and endothelin-1 could be involved in the pathogenesis of hay fever.


  19/274

  Tytuł oryginału: Thrombolysis in acute myocardial infarction. Results of the Polish part of the international multicentre INJECT study.
  Tytuł polski: Leczenie trombolityczne świeżego zawału serca. Porównanie skuteczności reteplazy i streptokinazy w polskiej części badania INJECT.
  Autorzy: Stępińska Janina, Sadowski Zygmunt, Banaszewski Marek, Szajewski Tomasz, Wojciechowski Dariusz, Kraska Tadeusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.175-187, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The INJECT trial was an international, multicentre, double blind study designed to evaluate effectiveness and safety of reteplase versus streptokinase in the treatment of acute myocardial infarction (MI). A total of 6010 patients, including 1098 Polish citizens, were recruited between August 1993 and September 1994. Aim. To compare demographic and clinical data of the Polish subgroup with that of the INJECT population as well as to analyse reteplase and sreptokinase efficacy in the Polish subgroup. Methods. The records of the Polish patietns were compared with the data of the remaining patients recruited in the INJECT trial. Results. The Polish population differed from the other patients in respect to a significantly higher prevalence of smokers, more frequent history of hypertension or ischaemic heart disease and younger age. A 35-day mortality rate was similar in the reteplase and streptokinase groups, both in the Polish and non-Polish population. Side effects profile and mortality rate due to stroke were similar in the Polish as well as in the remaining INJECT patients. A statistically significant higher incidence of in-hospital bleeding events in the Polish group was only due to the excess in minor bleedings. In both compared groups, reteplase proved to be at least equivalent to streptokinase but with a better side effects profile and much more simple administration. Conclusions. (1) The epdiemiological differences between the Polish population and the remaining patients included in the INJECT trial imply the need for more intensive primary and secondary prevention of coronary artery disease in Polish patients...


  20/274

  Tytuł oryginału: Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego.
  Autorzy: Piskorski Dominik, Bielawska Hanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.14-16, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wyniki leczenia ortodontycznego dwoma różnymi aparatami pacjentów z tyłozgryzem. W leczeniu zastosowano apart Lehmana i aparat stały. Do porównania wyników leczenia użyto wskaźnika PAR. Rezultaty badań wskazują, że najwyższą skuteczność leczenia osiągnięto w grupie leczonej aparatem Lehmana.

  Streszczenie angielskie: The study compares the results of orthodontic treatment of reverse bite using two different types of apparatus. The Lehman appliance and a fixed appliance were used for treatment and the PAR Index was used to compare results. The results indicate that the highest level of success was obtained in the group treated with the Lehman appliance.


  21/274

  Tytuł oryginału: Centrally applied vasopressin prevents posthemorrhagic hypotension in WKY rats.
  Autorzy: Ufnal Marcin, Żera Tymoteusz
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.51, il.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  22/274

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena porównawcza niskoosmotycznych środków cieniujących: lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml w arteriografii tętnic obwodowych.
  Tytuł angielski: Clinical comparative study of the low osmolar contrast media: lodixanol 320 mgl/ml and lohexol 350 mgJ/ml in peripheral arteriography.
  Autorzy: Szajner Maciej, Szymańska Anna, Osuchowski Jacek, Mączka Alicja, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.57-60, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porównano lodixanol 320 mgl/ml i lohexol 350 mgl/ml pod kątem ich wartości diagnostycznej i występowania objawów nietolerancji. Ocenę przeprowadzono na podstawie arteriografii tętnic kończyn dolnych w dwóch 30-osobowych grupach mężczyzn. U pacjentów w pierwszej grupie zastosowano lodixanol, w drugiej - lohexol. Odczucia bólu i gorąca są mniej nasilone po podaniu lodixanolu, niż po podaniu lohexolu. Oba preparaty nie wywołują niepożądanych objawów ubocznych. Zanotowano poprawę filtracyjności krwi pełnej po zastosowaniu lodixanolu. Pomimo mniejszej zawartości jodu, lodixanol cechuje taka sama wartość diagnostyczna, co lohexol. Wartość kliniczną lodixanolu oceniono jako większą niż lohexolu, ze względu na mniejsze nasilenie nieprzyjemnych doznań wywoływanych przez ten środek i korzystny wpływ na właściwości reologiczne krwi.

  Streszczenie angielskie: Lodixanol 320 mgl/ml was compared with lohexol 350 mgl/ml for evaluation of safety and efficacy in peripheral arteriography in two groups of 30 men. Patients from te first group received lodixanol, and patients from the second group - lohexol. Pain and heat sensations following lodixanol were milder than after lohexol. No adverse events occurred in either lodixanol, or lohexol group. An improvement of blood filtrability was recorded in patients receiving lodixanol. Both contrast agents provided good visualisation. Lodixanol was of equal diagnostic efficacy as lohexol despite it's reduced iodine content. The clinical value of lodixanol was judged to be better than lohexol on basis of reduced pain and heat sensations and better blood filtrability.


  23/274

  Tytuł oryginału: Kinetyka fenazonu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością krążenia.
  Tytuł angielski: Antipyrine pharmacokinetics in the group of heart failure patients.
  Autorzy: Pieloch Zbigniew
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.8-15, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uważa się obecnie, że szybkość uwalniania fenazonu (antypiryny) z krwi jest dobrzym wykładnikiem aktywności metabolicznej izoenzymu CYP1A2 w kompleksie cytochromu P450. W niniejszej prezentacji przedstawiono parametry kinetyczne antypiryny uzyskane w grupie pacjentów ze średnio zaawansowaną i zaawansowaną niewydolnością krążenia w porównaniu z grupą pacjentów bez niewydolności krążenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate antipyrine pharmacokinetics parameters in patients with heart failure. The study was carried out on 41 patients with III NYHA and 43 patients with IV NYHA heart failure period and 14 patients as control group with gastrointestinal disturbances. In the study groups pharmacokinetics parameters was impairment, comparison with control group.


  24/274

  Tytuł oryginału: Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych.
  Tytuł angielski: Comparison of clinical characteristics and results of surgical treatment in patients with squamous cell lung cancer before and after introducing of modern diagnostic methods.
  Autorzy: Kołodziejski Leszek, Dyczek Sonia, Duda Krzysztof, Góralczyk Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.113-125, il., tab., bibliogr. 49 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca (PRP) przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych: tomografii komputerowej i ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1956-1996 operowano 1094 chorych (841 operowanych doszczętnie) z powodu PRP. Porównano cechy kliniczne, zaawansowanie raka oraz krzywe przeżycia 930 chorych operowanych przed (grupa A) i 164 chorych po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych (grupa B). Do obliczeń użyto programu STATISTICA Pl. 5.1. Wyniki. Chorych z grupy B cechowały średnio: starszy o 3 lata wiek, wyższa o 3 kg masy ciała, wyższy o 1 Body Mass Index (BMI) i dłuższy o 2 lata okres palenia. Nie uległa zmianie najczęstsza: długość wywiadu chorobowego (4 mies.) i obserwacji ambulatoryjnej 91 mies.) oraz średnia wykrytych guzów (5 cm). Tylko pobyt przedoperacyjny w szpitalu uległ skróceniu o tydzień. Ocena zaawansowania PRP na podstawie badania rtg powodowała zawyżanie odsetka chorych w IIIř, a ocena na podstawie KT - zaniżanie tego odsetka w stosunku do oceny histologicznej pTNM. Obserwowano obniżenie odsetka próbnych torakotomii z 24 do 15 proc. w grupie B oraz spadek śmiertelności szpitalnej z 7 do 5 proc. Długość całkowitego przeżycia pooperacyjnego uległa wydłużeniu w grupie B. Wnioski. Wprowadzenie nowoczesnych badań obrazowych wpłynęło na poprawę dokładności oceny zaawansowania PRP z czym wiąże się spadek odsetka próbnych torakotomii i wydłużenie czasu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Comparison of clinical characteristics and surgical treatment results in squamous cell lung cancer (SqCLC) patients before and following the introduction of modern diagnostic methods (MDM): CT and USG. Material and methods. The study group comprised 1094 SqCLC patients undergoing surgery (841 radical resections) during the years 1956-1996. We compared clinical features, stage of cancer and overall survival for both groups: A (930 patients) and B (164 patients) before and following the introduction of MDM. The STATISTICA PL 5.1 program was used. results. B group patients were 3 years older, presented with a larger body mass (by 3 kg) and body mass index (by 1) and smoked cigarettes for a period of 2 years longer. Their anamnesis period and prehospital observation didn't change (median 4 months and 1 month, respectively). The dimeter of the detected tumour also remained unchanged (5 cm). Only preoperative hospitalization shortened by 1 week. In comparison to the pathological evaluation (pTNM) the radiological-based assessment (group A) overestimated IIIř patient ratios, whereas the CT-based assessment (group B) underestimated IIIř. The ratio of exploratory thoracotomies (from 24 to 15 p.c.), and hospital mortality decreased (from 7 to 5 p.c.). The overall survival improved. Conclusions. The MDM introduction improved diagnotic accuracy, which resulted in: a decrease in exploratory thoractomy ratios and improvement in overall survival. Unfortunately, ...


  25/274

  Tytuł oryginału: Związek między wskaźnikiem masy ciała i stężeniem lipoproteiny (a), a rodzinnym obciążeniem chorobami układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży z otyłością, nadciśnieniem i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Correlation between body mass index, lipoprotein (a) level and positive family history of cardiovascular diseases in obese, hypertensive and diabetic children and adolescents.
  Autorzy: Głowińska Barbara, Urban Mirosława, Koput Alicja
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.108-114, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badniem objęto 285 dzieci i młodzieży w wieku 4-20 lat. Badanych podzielono na grupy na podstawie rozpoznania: grupa z otyłością, z otyłością i współistniejącym nadciśnieniem, z nadciśnieniem oraz z cukrzycą. Każdą badaną grupę podzielono na dzieci z rodzinnym obciążeniem i grupę bez obciążeń rodzinnych chorobami układu krążenia. Oceniano podtsawowe parametry lipidowe, masę ciała oraz nowe czynniki ryzyka miażdżycy: lipoproteinę (a), apolipoproteiny B oraz A-I, homocysteinę, fibrynogen, t-PA oraz PAI-1. Obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia stwierdzono u 28 proc. badanych dzieci, przy czym u 8 proc. było to obciążenie przedwczesną chorobą układu krążenia. U 48 proc. dzieci w rodzinach występowało nadciśnienie tętnicze krwi. Dzieci z obciążeniem rodzinnym miały znamiennie wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) - 25,4 vs 23,8 kg/mý niż dzieci bez onciążeń rodzinnych; dzieci z grupy z otyłością i nadciśnieniem miały znamiennie wyższe stężenie cholesterolu (182 vs 160 mg/dl) iLDL cholesterolu (114 vs 93 mg/dl). Stężenie lipoproteiny (a) było znamiennie wyższe u dzieci z rodzinnym obciążeniem: 38 vs 28 mg/dl. Istotne różnice stwierdzono również dla apolipoproteiny B: 90 vs 84 mg/dl. Analiza regresji logistycznej wykazała istotne znaczenie BMI oraz lipoproteiny (a) w przewidywaniu przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych. Dzieci i młodzież z otyłością, nadciśnieniem i cukrzycą często pochodzi z rodzin obciążonych chorobami układu krążenia. Najczęściej w rodzinach ...

  Streszczenie angielskie: The study was carried out in a group of 285 children and adolescents aged 4-20 yrs. Children were divided according to their main disease: group with obesity, obesity and coexisting hypertension, hypertension and diabetes. Each group was divided into children with positive or negative family history of cardiovascula diseases We assessed routine lipid parameters, body mass index and new atherosclerosis risk factors: lipoprotein (a), apolipoproteins A-I and B, homocystein, fibrinogen, t-PA and PAI-1. Positive family history of cardiovascular diseases was found in 28 p.c. families, and in 8 p.c. families it was premature cardiovascular disease. In 48 p.c. children we found hypertension in family. Children with positive family history had significantly higher body mass index (25.4 vs 23.8 kg/mý). In the group with obesity and hypertension we found significantly higher cholesterol (182 vs 160 mg/dl) and LDL-cholesterol level (114 vs 93 mg/dl). Lipoprotein(a) level was significantly higher in children with positive family history (38 vs 28 mg/dl). Significant differencies were also found in apolipoprotein Blevel (90 vs 84 mg/dl). In logistic regression analysis only BMI and lipoprotein(a) were significant in predicting future cardiovascular events in children. Obese, hypertensive and diabetic children often come from families with cardiovasculaer diseases. Hypertension is the most often prevalent atherosclerosis risk factor in families. Children with positive family ...


  26/274

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia niskimi dawkami metotreksatu na gęstość mineralną kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The effect of low dose Methotrexate treatment on bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.122-125, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) poddanych leczeniu MTX lub SF. Badaniami objęto 56 kobiet w okresie premenopauzalnym z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Gęstość mineralną kości (BMD) kręgosłupa lędźwiowego oceniano metodą DEXA, w chwili rozpoczęcia badania i po 12-miesięcznym okresie leczenia metotreksatem (MTX) lub sulfasalazyną (SF). Z badań wykluczono chore otrzymujące glikokortykosteroidy i inne preparaty o znanym wpływie na metabolizm kostny. Badania ukończyło 23 chorych otrzymujących SF i 22 chorych leczonych MTX. Skumulowana przyjęta dawka MTX wynosiła 590 mg. Nie wykazano różnic w wartościach BMD między grupą leczoną SF i MTX w momencie rozpoczęcia badań ani po 12 miesiącach obserwacji. Jednak u wszystkich chorych, niezależnie od rodzaju leczenia stwierdzono znamienne obniżenie BMD. Średnia procentowa utrata masy kostnej wynosiła 1,7 proc. w grupie MTX i 1,4 proc. w grupie SF. MTX stosowany w niskich dawkach w czasie 12-miesięcznej obserwacji nie nasila szybkości utraty masy kostnej u chorych na RZS.

  Streszczenie angielskie: Objective - to evaluate the bone mineral density (BMD) in patients with rheumatoid arthritis (RA) treated with MTX or SF. The study consisted of 56 premenopausal women diagnosed with rheumatoid arthritis (RA). Bone mineral density (BMD) of the lower lumbar spine was assessed before starting treatment, and again after 12 months of treatment. DEXA scanning was used to evaluate BMD. Corticosteroids or other substances known to after bone metabolism were not administered. 45 women completed the study of whom 23 were treated using SF and 22 MTX. The average dosage of MTX used was calculated to be 590 mg. A significant difference in the BMD of SF and MTX patients was not observed in the pretreatment phase, or after 12 months of treatment. However, in all patients a significant reduction of BMD was observed, irrelevant of the choice of during. The average loss of bone mass was 1.7 p.c. and 1.4 p.c. in the MTX and SF groups, respectively. MTX therapy administered in low doses as assessed after 12 months did not cause a rapid decrease of bone density in patients with RA.


  27/274

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentów z celiakią przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.
  Tytuł angielski: Comparison of selected parameters of the fibrynolytic system in patients with coeliac disease complying and not complying with a gluten-free diet.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Krenska-Wiącek Anna, Kulwas Arleta, Kotschy Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wybranych parametrów układu fibrynolizy u dzieci i młodych dorosłych z celiakią w zależności od rodzaju stosowanej diety. Badaniami objęto 69 dzieci i młodych dorosłych w wieku od 10 do 25 lat z celiakią rozpoznaną zgodnie z kryteriami ESPGHAN zakwalifikowanych do grpu I (35 pacjentów przestrzegających dietę bezglutenową) lub II (34 pacjentów nie przestrzegających diety bezglutenowej). W osoczu krwi wszystkich pacjentów oznaczono: stężenie antygenu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA Ag), inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-I), plazminogenu, ŕz-antyplazminy, ŕ1-antytrypsyny, kompleksów plazminu-ŕ2-antyplazmina (PAP), fibrynogenu, D-dimerów. Średnie wartości większości badanych parametrów mieściły się w granicach normy, jedynie stężenie fibrynogenu i PAP u pacjentów z grupy I było nieco obniżone, jednak podobnie niskie jak u chorych z grupy II. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic średnich poziomów tPA Ag, PAI-I, plazminogenu, D-dimerów, ŕ1-antytrypsyny u pacjentów z bou grup. Różnice stężeń ŕ2-antyplazminy, PAP i fiberynogenu były istotne statystycznie, ale u wszystkich badanych znajdowały się na dolnych granicach normy lub nieco poniżej normy. Wnioski: U pacjentów z celiakią nie obserwuje się upośledzenia funkcji wątroby w zakresie syntezy czynników układu fibrynolizy ani aktywacji układu fibrynolizy. Rodzaj stosowanej diety u dzieci z celiakią nie wpływa znacząco na układ fibrynolizy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the selected parameters of the fibrinolytic system in children and young adults with coeliac disease on the different kind of the diet. The study included 69 children and young adults aged 10 to 25 years (44M, 25F) with coeliac disease diagnosed during the childhood according to ESPG:HAN criteria divided into 2 groups: Group I (35 children on the strict gluten-free diet) and roup II (34 children on unrestricted gluten-free-diet). In paltel-poor plasma obtained from all patients selected fibrinolytic parameters were determined: tissue plasminogen activator antigen level (tPA Ag), plasminogen activator inhibitor I level (PAI-I), plasminogen activity, ŕ2-antiplasmin activity, ŕ1-antitripsin level, plasmin-ŕ2-antiplasmin complex level (PAP), fibrinogen level and D-dimer level. medium levels of the most of the fibrinolytic parametrs in both gourps were within normal range, excluded fibrinogen and PAP level, which were decreased in group I, but similar low to group II. No significant differences between medium levels of tPA Ag, PAI-I, plasminogen, D-dimer and ŕ1-antigripsin in two analysed group were found. Differences between medium level of ŕ2-antiplasmin, PAP and fibrinogen in group I and II were statistically significant, but in both gourps were at the upper normal range. Conclusion. In children with coeliac disease liver function of the synthesis of the fibrinolytic proteins was not impaired and no activation of the fibrinolytic systemwas observed. The influence on the kind of the diet on the fibrinolytic parameters was not confirmed.


  28/274

  Tytuł oryginału: Porównanie resekcji przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu w leczeniu raka przełyku.
  Tytuł angielski: Comparison between the transthoracic and transhiatal laparoscopic resection in case of oesophageal cancer.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Kabat Jan, Wojtyczka Andrzej, Lekstan Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej W. (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.221-234, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia chirurgicznego raka przełyku przy zastosowaniu dwóch technik resekcji: przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu (RPRV). Materiał i metodyka. W badaniu analizowano dwie grupy chorych. Pierwszą stanowiło 60 chorych (53 mężczyzn, 7 kobiet, śr. wieku 58 lat), którzy zostali poddani RPRV, drugą 68 chorych (62 mężczyzn, 6 kobiet, śr. wieku 58 lat), których operowano metodą przezklatkową. Technika resekcji dobierana była w systemie nierandomizowanym. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy z III stopniem zaawansowania nowotwrou: 41 RPRV (68 proc.), 51 resekcje przezklatkowe (75 proc.), Wyniki. Czas operacji jako jedyna wielkość był statystycznie znamiennie różny dla obu grup. Pozostałę wskaźniki, tj. liczba usuniętych węzłów chłonnych, ilość jednostek przetoczonej krwi, czas pobytu w Klinice Intensywnej Terapii i długość hospitalizacji były porównywane dla obu grup. Śmiertelność szpitalna wyniosła 10 proc. w grupie RPRV (7 chorych) i 9 proc. w grupie resekcji praz klatkę piersiową (7 chorych). W raku płaskonabłonkowym po zastosowaniu obu technik resekcji przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie wyniosło odpowiednio: 30 proc. 16 proc. i 10 proc. W przypadku raka gruczołowego przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie po zastosowaniu obu technik resekcji wyniosło odpowiednio: 54 proc., 14 proc., 0 proc. Wnioski. Przezrozworowa resekcja przełyku z zastosowaniem toru wizyjnego laparoskopu jest skuteczną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the outcome of two surgical management techniques in case of oesophageal cancer, namely transthoracic resection (TTR) and transhiatal laparoscopic resection (THR with the use of laparoscopy: referred to in the text as L-THR). Material and methods. Two groups of patients were subject to analysis. Group I (L-THR) comprised 60 patients (53 men and 7 women; mean age 58 years). These patients underwent surgery by means of transhiatal laparoscopic resection. Group II (TTR) comprised 68 patients (62 men and 6 women; mean age 58 years), who had undergone transthoracic resection. Patient selection toward the type of surgical management was nonrandomized. Most patients presented with stage III oesophageal cancer: 41 pateints (68 p.c.) in the L-THR group, and 51 (75 p.c.) in the TTR group. Results. The duration of surgery turned out to be the only parameter whose difference between both groups reached a level of statistical significance. All remaining parameters, including the number of blood units used for transfusion, duration of Intensive Care Unit treatment, and overall hospitalization were comparable in both groups. Hospital mortality amounted to 10 p.c. (7 patients) and 9 p.c. (7 patients) in the L-THR group and TTR group, respectively. In case of squamous cell carcinoma, 1-, 3- adn 5- year survival amounted to 30 p.c., 16 p.c. and 10 p.c., respectively - in case of both surgical techniinques. In case of adenocarcinoma, corresponding ...


  29/274

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klinicznej ultrasonograficznej histerosalpingografii.
  Tytuł angielski: The estimation of the clinical utility of the hysterosalpingo-contrast-sonography.
  Autorzy: Kocyłowski Andrzej, Zalewski Jerzy, Polak Artur
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.51-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do tej pory podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce schorzeń macicy i jajowodów, a szczególnie w przypadkach niepłodnośći była histerosalpingografia rentgenowska. Wadami tej metody są obciążenie promieniowaniem rentgenowskim, bolesność badania, konieczność hospitalizacji pacjentek, ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej na kontrast jodowy. Od niedawna istnieje inna metoda pozwalająca na ocenę jamy macicy i jajowodów, szczególnie u kobiet z niepłodnością - ultrasonograficzna histerosalpingografia. Cel pracy. Ocena przydatności ultrasonograficznej histerosalpingografii (HyCoSy) w diagnostyce klinicznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 106 kobiet diagnozowanych w latach 1998-2000 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkeigo Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i techniki badania pacjentki podzielono na 5 grup. Badania wykonano za pomocą aparatu USG wyposażonego w głowicę dopochwową o częstotliwości 7,5 MHz oraz głowicę sektorową brzuszną o częstotliwości 3,5 MHz. Do jamy macicy podawano roztwór 9,9 proc. NaCl ora Echovist 2000. Podczas badania HyCoSy stosowano cewnik do HSG lub Foleya nr 5, wprowadzany do jamy macicy. Wyniki. Otrzymane wyniki badania ultrasonograficznej histerosalpingografii porównywano z wynikami histerosalpingografii rentgenowskiej oraz z wynikami klasycznego badania ultrasonograficznego. Oceniono wizualizację jamy macicy i jajowodów za pomocą dwóch różnych środków cieniujących (lipo- i ...

  Streszczenie angielskie: Background. By now HSG has been the basic cisual examination in diagnosing uterus and oviducts diseases, especially regarding infertility. Among the disadvantaes of this method one will find X-radiation, painfulness of the method, hospitalization necessity, risk of allergic reaction to iodine solution. Recently there appeared a new method - HyCoSy, which allows to estimate uterus and oviducts, especially in regard to women with infertility. Objectives. The aim of the doctorate discourse was the estimation of utility HyCoSy in clinical diagnosis. Material and methods. The research was carried out on the group of 106 women, who were diagnosed in Department of Obsterics adn Gynecology Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in Wrocław. The patients were divided into five groups, which differed in technique and kind of method of examination. They were examined by means of a transvaginal plummet (7.5 MHz frequency) and abdominal sector plummet (3.5 MHz frequency). 0.9 p.c NaCl solution and Echovist 200 were used as contrasts applied into uterus. During HyCoSy examiantion one used HSG catheter or Foley's catheter number 5, which was introduced into uterus. Results. Obtained results of the HyCoSy examination were compare with the results of HSG and classical ultrasonography. The effectiveness visualization of uterus and oviducts by means of two various contrasts (hypo- and hyperechogenic, i.e. 0.9 p.c. NaCl solution and Echovist 200) and two ways of picturing sex organs ...


  30/274

  Tytuł oryginału: Porównanie laryngektomii frontolateralnej klasycznej i poszerzonej w zakresie funkcji oddechowej krtani.
  Tytuł angielski: Comparison of the classical and extended fronto-lateral laryngectomy considering the respiratory function of the larynx.
  Autorzy: Matyja Grzegorz, Ziętek Eugeniusz, Kawczyński Maciej, Posio Violetta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-159, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1973-1999 r. leczono w Szczecinie z powodu raka głośni laryngektomią czołowo-boczną klasyczną (FLFK) 107 chorych z laryngektomią czołowo-boczną poszerzoną (LFLP) 112 chorych. Badaniem objęto grupę 30 pacjentów (27 mężczyzn i 3 kobiety) - 13 po LFLK i 17 po LFLP (w tym 15 z epiglotoplastyką). Wykonano badania laryngowideoskopowe, spiromertyczne i tomografię komputerową oceniając funkcję oddechową krtani. Przed operacją wykonano badanie u 19 chorych (10 kwalifikowanych do LFLK i 9 do LFLP). Łącznie wykonano 72 badania laryngowideoskopowe i 87 badań spirometrycznych oraz 18 badań tomograficznych. Oceniono powierzchnię światła krtani oraz 32 parametry spirometryczne. Przed operacją nieco wyższe wartości parametrów określających przepływ powietrza stwierdzono u chorych kwalifikowanych do LFLK niż do LFLP. Średnie wartości parametrów spirometrycznych były również trochę wyższe w grupie po LFLK niż po LFLP. Przepływ powietrza był wystarczający do dekaniulacji 11/13 chorych po LFLK i 16/17 chorych po LFLP. Po obu typach operacji możliwe było uzyskanie przepływu powietrza w granicach normy (5 po LFLK i 2 po LFLP). W ocenie funkcji oddechowej krtani najbardziej przydatne było badanie spirometryczne z wykreśleniem pętlii przepływu-objętości.

  Streszczenie angielskie: In Szczecin during the period between 1973-1999, 107 patients were treated with classical fronto-lateral laryngectomy (LFLC) and 112 with extended fronto-lateral laryngectomy (LFLE) due to glottic cancer. We report 30 patients (27 male and 3 female) - 13 after LFLC and 17 after LFLE (including 15 cases of LFLE with epiglotoplastic). 72 laryngovideoscopies, 87 spirometric examinations and 18 computerised tomographies were performed. Larynx lumen and 32 spirometric parameters were evaluated. Somewhat higher values of air flow parameters were state in patients qualified for LFLC than LFLE. Average value of the spirometric parameters were also a little bit higher after LFLC than after LFLE. Air flow through the larynx was sufficient to decannulate 11/13 patients after LFLC and 16/17 patients after LFLE. After both types of operations normal air flow was seen in 5 patients after LFLC and 2 patients after LFLE. Spirometric examination with flow-volume loop was the most useful in evaluation of respiratory function of the larynx.


  31/274

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności wodnej i powietrznej próby dwukalorycznej w praktyce otochirurgicznej.
  Tytuł angielski: A comparison of water and air stimulated bithermal-caloric test and the usefulness of both methods in otiatric surgery.
  Autorzy: Rydzewski Bogdan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.231-234, biobliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęsciej stosowaną metodą badania pobudliwości błędnika jest próba wodna Fizgeralda-Hallpike'a. Przed operacjami otochirurgicznymi niezbędne jest udokumentowanie pobudliwości narządu przedsionkowego w uchu planowanym do leczenia, jednak wlewanie do niego wody może nasilić proces chorobowy i utrudnić leczenie. W ośrodkach, gdzie stosowano poprzednio tylko wodne próby kaloryczne lub gdzie wykonuje się równolegle z powietrznymi, problemem jest porównywanie uzyskiwanych wyników. Celem pracy było ustalenie parametrów bodźców powietrznych wywołujących reakcję oczopląsową, porównywalną z uzyskiwaną w próbie Hallpike's. Ustalono, że czasy trwania reakcji oczopląsowej w próbie powietrznej i wodnej są identyczne, gdy temperatura "zimnmego" strumienia powietrza wynosi 26řC., a "ciepłego" 48řC i gdy czas oddziaływanaia każdego z bodźców wynosi 80 s.

  Streszczenie angielskie: The most commonly used method of testing the responses of the labyrinths is Water Stimulated Biothermal-Caloric Test of Fitzgerald-Hallpike. Before planning an otiatric surgery it is necessary to support by documentary evidence the responses of the vestibular organ in the ear planned to be operated on, however, irrigation with water may cause damage to structures of the ear and many intensify symptoms of the diseases and eventually make the treatment more difficult. In some centres where Water Stimulated Bithermal-Caloric Test were used alone, or a combination of air and water stimulated caloric test were performed, it seemed to be difficult to compare the results of both tests. In this study I tried to establish parameters of stimuli obrained in the Air Stimulated Bithermal-Caloriess test that evoked nystagmus, similar to those obtained in the Fiztgerald-Hallpike water stimulated test. It was determined that the duration of nystagmus in both water and air stimulated bithermal-caloric tests were identical when the temperature of "cold" air wave was 26řC, whereas "warm" air wave had the temperature of 48řC and the time of stimulation for both tests was 80 seconds.


  32/274

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia powtórnego odwarstwienia siatkówki po usunięciu oleju silikonowego.
  Tytuł angielski: Results of management of retinal redetachment following silicone oil removal.
  Autorzy: Wesołek-Czernik Agata, Nawrocki Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.27-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Puropse: The assessment of anatomical and functional results in the treatment of retinal redetachment after sillicone oil removal (OR). Materials: Between November 1992 and October 1996 silicone oil was removed from 104 eyes (98 patients). Retinal redetachment occured in 11 eyes, mostly within 1 month after silicone oil removal. Method: Revitectomy with silicone oil tamponade was performed in all cases. Results: Retinal attachment was achieved in 8 cases (73 p.c.) postoperatively, but only three eyes achieved the same visual activity as before SOR. Functional results occured worse than previous SOR in other patients. Visual activity 1/60 or better was achieved in 6 cases. Conclusions: Our observations demonstrate that revitrectomy with silicone oil endotamponade is an effective treatment for retinal redetachment after SOR, even if functional results are not as good asanatomical.


  33/274

  Tytuł oryginału: Videoendoskopowa nefrektomia zaotrzewnowa w ułożeniu na boku oraz brzuchu: porównanie technik.
  Tytuł angielski: Videoendoscopic retroperitoneal nephrectomy performed in flank or prone position: a comparison of two techniques.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek Maria, Górniak Marek, Wolnicki Michał, Mrożek Barbara
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.62-65, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Zabiegi nefrektomii oraz nefroureterektomii videoskopowych z dojścia zaotrzewnowego wykonywane były u pacjentów w ułożeniu na boku. Pojawienie się doniesień o wykonywaniu tych operacji u dzieci w ułożeniu na brzuchu, jak w dostępie grzbietowym, skłoniło nas do przeprowadzenia zabiegów w tej pozycji. Celem pracy jest przekazanie własnego doświadczenia po przeprowadzeniu 14 takich operacji. Materiał i metoda. W tutejszej klinice wykonano dotychczas 89 operacji videoskopowych z dojścia zaotrzewnowego związanych z patologią układu moczowego. Powyższą techniką przeprowadzono 77 nefrektomii lub nefro-ureterektomii, w tym 63 w ułożeniu na boku (flank position) oraz 14 w ułożeniu na brzuchu (prone position). Wyniki. W obydwu grupach pacjentów nie było konieczności dokonywania konwersji do zabiegu otwartego, żadne z dzieci nie wymagało podawnia krwi. Operacje przeprowadzane w ułożeniu na brzuchu, z racji łatwiejszej identyfikacji nerek ich wnęk oraz dochodzących do niej naczyń, stawały się bardziej proste, przez co zajmowały mniej czasu. Ułożenie rąk operatora w czasie całego zabiegu jest znacznie wygodniejsze, niż w przypadku operacji przeprowadzonej u pacjenta ułożonego na boku. Wnioski. Ułożenie pacjenta w pozycji na brzuchu stwarza szczególnie dogodne warunki dla przeprowadzenia videoskopowych operacji z dojścia zaotrzewnowego, takich jak nefrektomia lub nefroureterektomia. Z racji przejrzystości anatomii tej przestrzeni, to znaczy nerki oraz jej wnęki, jest techniką bezpieczniejszą dla pacjenta, a zatem i dla lekarza.

  Streszczenie angielskie: Purpose. Retroperitoneal videoscopic nephrectomies and nephroureterectomies have usually been performed in flank position of the patient. There have been some recent publications about operating on patients in a prone position, so we wanted to try this techinique. We report our experience of 14 such procedures. Material and method. Videoscopic retroperitoneal operations have been performed on 89 patients with urinary tract pathology. On 77 patients nephrectomy or nephroureteroctomy was performed, 63 of them in flank position, and 14 m prone position. Results. None of evaluated patients required conversion to open surgery or blood transfusion. Operations performed in prone position were simplest because of the convenient view of the renal vessels. The time taken for surgery was therefore shorter. Also, the position of the surgeon's hands was more comfortable. Conclusions. Prone position of the patient is convenient for videoscopic retroperitoneal nephrectomy or nephroureterectomy. The visibility of the anatomy of the kidney and renal hilus makes this technique safe for the patient.


  34/274

  Tytuł oryginału: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim.
  Tytuł angielski: The histopathological verification of cytologic diagnoses in children from Wielkopolska operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 period.
  Autorzy: Majewski Przemysław, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Czarnywojtek Agata, Korman Eugeniusz, Gembicki Maciej, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.97-101, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim. Celem naszej pracy była weryfikacja histopatologiczna wyników badań cytologicznych wykonanych u dzieci leczonych operacyjnie z powodu choroby guzowatej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 17 lat (średnio 15,25 lat). U wszystkich dzieci wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą ultrasonografii (BACC) oraz badanie histologiczne materiału operacyjnego. Cytologicznie w 35 (55,5 proc.) przypadkach rozpoznano zmianę łagodną, w 14 (22 proc.) guzek pęcherzykowy, w 3 (5 proc.) raka brodawkowatego a u 11 (17,5 proc.) dzieci nie można było ustalić rozpoznania cytologicznego. Rozpoznaniu cytologicznemu zmiany łagodnej (n = 35) w 26 (74 proc.) przypadkach odpowiadało rozpoznanie histologiczne wola koloidowego, w 1 (3 proc.) przewlekłego zapalenia, w 4 (11,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego i w 4 (11,5 proc.) raka brodawkowatego. Przy rozpoznaniu cytologicznym guzka pęcherzykowgo (n = 14) w 4 (28,5 proc.) przypadkach rozpoznano wole koloidowe, w 6 (43,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego, w 3 (21 proc.) raka brodawkowatego i w 1 (7 proc.) raka pęcherzykowego. We wszystkich 3 przypadkach potwierdzono cytologiczne rozpoznanie raka brodawkowatego. BACC tarczycy cechowała się czułością 73 proc., swoistością 90 proc., WRP 76 proc., WRW 77 proc. i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was histopathological verification of cytology taken from children for Wielkopolska treated surgically for thyroid nodular disease in the period of 1997 - 1999. The study group consists of 63 children at the age form 8 to 17 years (mean 15.25 years). In all cases a fine needle aspiration (FNA) biopsy under the ultrasound control was performed. After the surgery the material was evaluated histologically. The cytologic diagnoses were as follow: benign lesion in 35 cass (55.5 p.c.), nodulus follicularis in 14 patients (22 p.c.), papillary carcinoma in 3 cases (5 p.c.) and in 11 patients (17.5 p.c.) the cytologic material was non-diagnostic. After verification of the surgical material we found that in the gorup of cytologically diagnosed as benign lesions (n = 35), the histological diagnoses were as follow: in 26 cases (74 p.c.) colloid goiter, chronic inflammation in 1 patient (3 p.c.) follicular adenoma in 4 cases (11.5 p.c.), papillary carcinoma in 4 patients (11.5 p.c.). In the group diagnosed cytologically as nodulus follicularis (n = 14) after histological verification there were following diagnoses: colloid goiter in 43 patients (28.5 p.c.), follicular adenoma in 6 cases (43.5 p.c.), papillary carcinoma in 3 patients (21 p.c.) and follicular carcinoma in 1 case (7 p.c.). The cytologica diagnosis of papillary carcinoma was confirmed in histopathological study in all cases. The FNA of thyroid has 73 p.c. sensitivity, 90 p.c. specificity, ...


  35/274

  Tytuł oryginału: Porównanie metod leczenia oftalmopatii towarzyszącej chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Comparison between different methods of Graves ophthalmopathy treatment.
  Autorzy: Mackiewicz Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.35-39, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 120 patients with Graves disease and ophthalmopathy an ophtalmological examination was performed. In 98 patients with mild ophthalmopathy three separate treatment formulas were administrated: thyreostatics, 131I therapy, strumectomy. Twenty two patients with severe ophthalmopathy were divided in groups: treated with systemic steroids and systemic steroids and X-therapy. The best results were obtained in patients treated with systemic steroida and X-therapy. Euthyreosis seems to be the most important factor determining positive outcome.


  36/274

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  37/274

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pulsoksymetrii i elektrokardiografii płodowej w diagnostyce stanów zagrożenia płodu podczas porodu.
  Autorzy: Markwitz Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl.24 s.1-97, il., tab., bibliogr. 252 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  38/274

  Tytuł oryginału: Serum levels of selected adhesion molecules in patients with coronary artery disease.
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Zahorska-Markiewicz Barbara, Mandecki Tadeusz, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.143-150, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Adhesion molecules have been suggested as mediators of atherosclerotic inflammatory process. They may contribute to the pathogenesis of stable and unstable angina. Methods: The study group consisted of 59 patients with coronary artery disease: 27 patients with stable exertional angina (group A), 32 patients with unstable angina (group B). 20 healthy persons acted as controls (group C). Serum levels of soluble Intercellular Adhesion Molecule 1 (sICAM-1), Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (sVCAM-1), sE-selectin, sP-selectin were measured both before and after the treadmill ECG stress test in groups A and C. In group B the measurements were carried out at 6, 24, and 48 hours following an episode of chest pain. Results: There were no differences between the baseline serum levels of adhesion molecules as determined in groups A and C. In patients with stable angina, the post-exercise concentrations of sE-selectin were significantly higher (68.8 ń 29 ng/ml) in comparison to both baseline- (38.7 ń 15 ng/ml), and group C-values (pre-exercise: 35.1 ń 16; post-exercise: 49.9 ń 15 ng/ml). In unstable patients, serum sP-selectin (190.1 ń 99 ng/ml) and sVCAM-1 levels (1359 ń 299 ng/ml) were higher when compared to those found in groups A (142.3 ń 24; 962 ń352 ng/ml, respectively) and C (136.4 ń 33; 851 ń 168 ng/ml, respectively). Conclusions: Serum levels of soluble adhesion molecules in patients with stable angina are comparable to those of healthy persons. Stress test-induced increase of sE-selectin concentration may reflect endothelial response to exercise. Unstable angina is characterized by significant elevation of sP-selectin and sVCAM-1 serum levels which seems to be related to enhanced platelets and leukocytes activation.


  39/274

  Tytuł oryginału: Imipramine but not 5-HT1A receptor agonists or neuroleptics induces adaptive changes in hippocampal 5-HT1A and 5-HT4 receptors.
  Autorzy: Zahorodna Agnieszka, Tokarski Krzysztof, Bijak Maria
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.51-57, il., bibliogr. s. 56-57
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been reported that the treatment with a tricyclic antidepressant imipramine induces an increase in the sensitivity of 5-HT1A receptors and a decrease in the sensitivity of 5-HT4 receptors in the rat hippocampus. 5-HT1A receptor agonists and neuroleptics also affect 5-HT1A receptors in different brain areas; therefore, it was of interest to compare their effects on hippocampal 5-HT receptors with the influence of the well-established antidepressant imipramine. We studied the effects of repeated treatment with imipramine, the 5-HT1A receptor agonists 8-hydroxy-2(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) and buspirone, and the neuroleptics haloperidol and clozapine on the sensitivity of rat hippocampal CA1 neurons to 5-HT1A - and 5-HT4 receptor activation. Imipramine was administered for 21 days (10 mg/kg p.o., twice daily), 8-OH-DPAT for 7 days (1 mg/kg s.c., twice daily) and buspirone for 21 days (5 mg/kg s.c., twice daily). The rats received haloperidol (1 mg/kg) and clozapine (30 mg/kg) for 6 weeks in drinking water. Hippocampal slices were prepared 2 days after the last treatment with imipramien, 8-OH-DPAT or buspirone, and 5 days after the last treatment with the neuroleptics. Using an extracelllar in vitro recording, we studied changes in the amplitude of stimulation-evoked population spikes, induced by 5-HT, 8-OH-DPAT and the 5-HT4 receptor agonist zacopride. Activation of 5-HT1A receptors decreased, while activation of 5-HT4 receptors increased the amplitude of population spikes. Imipramine significatly enhanced the inhibitory effects of 5-HT and 8-OH-DPAT, and attenuated...


  40/274

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  41/274

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu metody otwartej oraz metody zamkniętej drenowania moczu na częstość występowania szpitalnej bakteriurii u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of the open and closed urinary drainage system on the frequency of nosocomial bacteriaemia in ICU patients.
  Autorzy: Łysenko Lidia, Stankiewicz Maria, Kbler Andrzej
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci oddziałów intensywnej terapii (o.i.l.) stanowią tylko 5 - 10 proc. ogółu hospitalizowanych, ale tej grupy dotyczy 25 - 31 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych (z.sz.). Najczęstszym z.sz. na o.i.l. jest zapalenie płuc. Durgim co do częstości rodzajem zakażenia oprócz zakażeń krwi są zakażenia dróg moczowych (z.d.m.). Do najistotniejszych czynników ryzyka z.dm. należą obecnosć cewnika w pęcherzu moczowym, długi czas utrzymywania cewnika moczowego, rozłączanie cewnika od układu odprowadzającego mocz oraz kolonizacja bakteryjna worka zbierającego mocz (ryzyko zakażenia wstępującego). Ryzyko kolonizacji bakteryjnej dróg moczowych można zmniejszyć m.in. przez stosowanie wielodniowych systemów drenowania moczu, które dzięki wbudowaniu membrany punkcyjnej pozwalają na nierozłączanie układu w celu pobrania próbek moczu do badań oraz uniemożliwiają wstępującą drogę zakażenia w worki zbierającego mocz dzięki obecności komory skraplającej pomiędzy workiem a przewodem odprowadzającym. Cel pracy: Porównanie częstści występowania szpitalnej bakterriurii u chorych na o.i.l., u których stosowano dwa różne systemy przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u wszystkich chorych leczonych na 21-łóżkowym o.i.l. w 1995 r. (grupa II). W grupie I stosowano system otwarty drenowania moczu, w grupie II - system zamknięty. W obu grupach stosowano identyczne techniki sterylnego cewnikowania pęcherza moczowego oraz opieki nad cewnikiem moczowym. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Although only 5 - 10 proc. of in-patients are treated in the intensive care units (ICU), they account for 25 - 31 proc. of all nosocomial infections (Nls). Pneumonia is the preodominant NI among ICU patients, however, the rate of urinary tract infections (UTIs) is also very high. The most important risk factors of UTLs at the ICU include indwelling urinary cateheter, long time of the catheterisation, disconnection of the uriary drainage system, bacterial colonisation of the drainage bag (the risk of the ascending infection). The rate of UTIs in ICU can be reduced by the use of closed system of urine drainage with a membrane for obtaining urine samples without disconnection of the drainage system, and with a 'drop-chamber', which cause intermittent flow of the urine to the bag (prevention of ascending infection). The aim of the study was to compare the frequency of nosocomial bacteriuria in ICU patients between two different methods of transurethral bladder catheterisation. Methods: The study was performed in the 21-bed ICU in 1995 (group I) and 1997 (group II). An open system of urine drainage was used in group I and a closed system of urine drainage was used in the group II. In both groups the same sterile techique of catheterisation and the catheter care were performed. Quantitative culture of strains was provided on a standard media (Uriline, bioMerieux) and ATB system (bioMerieux) was used for the identification of bacterial and fungal strains. ...


  42/274

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych okresowych i stałych u dzieci.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of operative procedure of constant and intermittent exotropia in children.
  Autorzy: Brodecka Małgorzata, Sauter Katarzyna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.66-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Operative procedure of constant exotropia gave worse results in comparison with intermittent exotropia. The operation of lateral rectus recession with medial rectus resection gave better results in the disposal of eyes then the operation of lateral rectus recession.


  43/274

  Tytuł oryginału: Ocena efektu przeciwbólowego fluwoksaminy w porównaniu ze skutecznością imipraminy oraz tramadolu w leczeniu rwy kulszowej - badanie otwarte.
  Tytuł angielski: Assessment of analgetic effect of fluvoksamine in comparison with impramine and tramadol in treatment of ischialgia.
  Autorzy: Kwasucki Janusz, Stępień Adam, Maksymiuk Grzegorz, Olbrych-Karpińska Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.42-50, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) są obecnie istotnym elementem terapii bólu przewlekłego. W przeciwieństwie jednak do leków przeciwdepresyjnych nowej generacji, będących selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, wywołują wiele objawów niepożądanych. Celem pracy byla ocena efektu przeciwbólowego w rwie kulszowej leku przeciwdepresyjnego nowej generacji - fluwoksaminy (Fevarin) - i jego porównanie z efektem przeciwbólowym imipraminy oraz agonisty receptorow opioidowych - tramadolu. Badaniem objęto 70 chorych z rwą kulszowa. Chorych podzielono losowo na trzy grupy. Pierwszą leczono tramadolem (22 osoby - 18 mężczyzn i 4 kobiety, średnia wieku 42,9 roku), drugą imipraminą (24 osoby - 18 mężczyzn i 6 kobiet, średnia wieku 43,2 roku), a trzecią fluwoksaminą (24 osoby - 15 mężczyzn i 9 kobiet, średnia wieku 42,3 roku). Czas trwania obserwacji wynosił 19 dni. Natężenie bólu oceniano w 4-stopniowej skali opisowej. W grupach otrzymujących imipraminę i fluwoksaminę oceniano kliniczne objawy depresji przed i po leczeniu za pomocą skali samooceny depresji Zunga. Porównując efekt przeciwbólowy zastosowanych leków nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic pomiędzy skutecznością imipraminy i fluowoksaminy. W przypadku grupy poddanej kuracji fluwoksaminą zaobserwowano znacząco mniejszą liczbę objawów niepożądanych. Wniosek: fluwoksamina, lek przeciwdepresyjny nowej generacji, wykazuje podobną skuteczność w terapii bólu jak imipramina, dlatego też ...

  Streszczenie angielskie: At present time tricyclic antidepressant (TA) are important tools in therapy of chronic pain. However administration of TA produce a number of side effects. Antidepressants of new generation, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) induce less side effects in patients than TA. The aim of the study was to estimate an analgetic effect of antidepressant of new generation - fluvoksamine (Fevarin) in treatment of ischialgia and comparison with an analgetic effect of impramine and tramadol - opoid receptors antagonist. 70 patients with sociatic neuralgia were included to the research. They were at random divided into three groups. First one was treated with tramadol consisted of 22 persons (18 men and 4 women, average age - 42,9 y.), second one treated with impramine consisted of 24 persons (18 men and 6 women, average age - 43,2 y.) and third one treated with fluvoksamine consisted of 24 persons (15 men and 9 women, average - 42,3 y.). Observation time was 19 days. Pain intensity was evaluated in four degree descriptive scale. Before and after treatment clinical symptoms of depression were estimated in groups of patients treated with imipramine or fluvoksamine by Zung's Depression Scale. There were no statistically significant differences in analgetic effect after treatment with fluvoksamine or imipramine. There was meaningly few number of side effects in the group treatd with fluvoksamine. Conclusion: Fluvoksamine and imipramine have similar effectiveness in ...


  44/274

  Tytuł oryginału: Wartość pooperacyjnej profilaktyki kompresoterapią u chorych na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: A value of compression therapy prophylaxis following surgery in patients suffering from chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Rybak Zbigniew, Hepp Wolfgang, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.36-38, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba żylakowa kończyn dolnych należy w dziejach ludzkości do najczęstszych i najbardziej znanych schorzeń. Ze względu na swoje konsekwencje stale pozostaje przedmiotem badań i zainteresowania zarówno ze strony państwa, jak i firm ubezpieczeniowych. Współczesne metody lecznicze mogą w dużym stopniu uchronić pacjentów przed konsekwencjami choroby, jednak często dopiero stosowanie połączonych sposobów leczniczych przynosi pożądany efekt. W pracy poddano anlizie grupę 120 chorych leczonych operacyjnie w obu ośrodkach (po 60 chorych) z powodu choroby żylakowej kończyn dolnych, będących w stadium niewydolności C2, 3, 4 wg klasyfikacji CEAP. Połowa chorych po zabiegu operacyjnym stosowała wyroby uciskowe (podkolanówki, rajstopy 1. i 2. klasy ucisku), druga nie używała tych produktów z powodu braku ich akceptacji. W grupie pierwszej objawy subiektywne były zminimalizowane, a obiektywne były mniej nasilone niż w grupie drugiej (p 0001).

  Streszczenie angielskie: THe varices of the lower limbs and its complications are very common Surgical procedure which consists of ligatur of the venous tranks or strippping of them, ligationof perforating veins are basic methods of the treatment. After surgery, veins compression prevents secondary bleeding and above all, the development or recurrence of thrombosis. The purpose of this study was the assessment of graduated compression stockings in prophylaxis of varicose vein disease recurrency. The study included 120 patietns who underwent phlebectomy due to varicose veins. The period of follow up lasts 3 years and has been carried out in two groups. The first one was agreed to use compression therapy following surgery. The second group did not get any physical support to their legs. Compression class I and II: calf, thigh, panty medical stocking and were used. The first group of 60 patients (102 legs) wearing medical stockings following surgery have no either subjective or objective sighs of venous insufficiency in long period of time after suregery. Statistical analysis ponted out marked significance between both groups of patients p 0.001.


  45/274

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych trzech różnych azotanów w wysokich dawkach doustnych u chorych ze stabilną dławicą piersiową.
  Tytuł angielski: Comparative evaluation of the clinical efficacy and the adverse effects of three various nitrates in high oral doses in patients with stable angina pectoris.
  Autorzy: Kośmicki Marek, Kowalik Ilona, Jędrzejczyk Barbara, Sadowski Zygmunt
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.509-517, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie skuteczności przeciwdławicowej i działań niepożądanych 3 azotanów w dawkach doustnych: dwuazotanu izosorbitolu 80 mg o przedłużonym uwalnianiu (ISDN-80), nitrogliceryny 15 mg o przedłużonym uwalnianiu (NITRO-15) oraz pentaerythritolu 100 mg w postaci zwykłej (PENTA-100), u chorych (ch) ze stabilną dławicą piersiową. Metodą randomizowanej, podwójnie ślepej i skrzyżowanej z placebo (P) próby podawano jednorazowo: ISDN-80, NITRO-15, PENTA-100 lub P, w grupie 15 (ch) mężczyzn w wieku średnio 54,8 ń 8,0 lat, ze stabilną chorobą wieńcową, którzy wykonywali maksymalne próby wysiłkowe na bieżni przed podaniem oraz po 2 i 6 godzinach (godz.) od zażycia badanych leków lub P. Oceniano czas marszu na bieżni: całkowity (TC), do bólu (TB) i do niedokrwienia (TN) oraz działania niepożądane podczas 6 godz. obserwacji. Po 2 godz. od zażycia wszystkie badane leki wydłużały istotnie: TC, TB i TN w porównaniu z P, a po 6 godz. również ISDN-80 i NITRO-15; ale PENTA-100 tylko TC i TB. Po 6 godz. ISDN-80 istotnie wydłużał w porównaniu z NITRO-15: TC o 19,7 proc. (p 0,01), TB o 21,2 proc. (p 0,01) i TN o 25,0 proc. (p 0,05), a w porównaniu z PENTA-100: TC o 32,1 proc. (p 0,001), TB o 33,4 proc. (p 0, 001) i TN o 41,1 proc. (p 0,01). Po 6 godz. NITRO-15 istotnie wydłużała TN w porównaniu z PENTA-100 o 13,1 proc. (p 0,05). Wśród działań niepożądanych najczęściej występowały bóle głowy po zażyciu: ISDN-80 u 6 ch., NITRO-15 u 4 ch, PENTA-100 u 3 ch. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the comparative evaluation of antianginal efficacy and the adverse effects of 3 nitrates in oral doses: isosorbide dinitrate 80 mg in slow relase form (ISDN-80), nitroglycerin 15 mg - slow release (NITRO-15) and pentaerythritol tetranitrate 100 mg in normal tablets (PENTA-100) in patients (pts) with stable angina pectoris. In a randomized, double-blind, cross-over and placebo (P) controlled study 15 men, with mean age 54,8 ń 8,0 years, with stable angina, received single doses of: ISDN-80, NITRO-15, PENTA-100 or P. Clinical efficacy of the drugs was evaluated by analysed of the walking times: total (TT), to angina (TA), and to ischemia (TI) on treadmill during stress tests performed 2 and 6 hours (h) after drug ingestion; the adverse effects were registered during 6h follow up. Results: 2h after ingestion all 3 study drugs improved significantly: TT, TA and TI in comparison to P. After 6h the same parameters were improved by: ISDN-80 and NITRO-15, but PENTA-100 improved only TT and TA. After 6h ISDN-80 significantly improved in comparison to NITRO-15: TT by 19.7 p.c. (p 0.01), TA by 21.2 p.c. (p 0.01) ant TI by 25.0 p.c. ( 0.05), and in comparison to PENTA-100: TT by 32.1 p.c. (p 0.001), TA by 33.4 p.c. (p 0.001) and TI by 41.1 p.c. (p 0.01). After 6h NITRO-15 significantly improved TI in comparison to PENTA-100 by 13,1 p.c. (p 0.05). The headaches, the most frequent adverse effects, occurred after ingestion of ISDN-80 in 6 ...


  46/274

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension - type headaches in children.
  Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech, Boćkowski Leszek
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.45-58, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu piracetamu na przebieg migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci. Pacjenci podzieleni byli na dwie grupy. W grupie pierwszej zastosowano profilaktycznie piracetam, w drugiej flunaryzynę. Grupę I stanowiło 30 dzieci (16 chłopców, 14 dziewczynek), średni wiek 12,8 ń 2,84 lat. Wśród badanych było 16 dzieci z migreną i 14 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 14 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 11 przypadkach zmiany zlokalizowane współistniały ze zmianami napadowymi uogólnionymi. Grupę II stanowiło 21 dzieci (12 chłopców i 9 dziewczynek), średni wiek 12,51 ń 2,90 lat. Było wśród nich 11 dzieci z migreną i 10 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 10 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 6 przypadkach zmianom zlokalizowanym towarzyszyły zmiany napadowe uogólnione. Piracetam stosowano przewlekle w śr. dawce 50 mg/kg/dobę, fluaryzynę w dawce 5 mg jeden raz na dobę przez okres 3 miesięcy. W obu grupach porównywano ogólną liczbę incydentów bólowych oraz częstotliwość bólów głowy w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania i w ciągu 3-miesięcznej kuracji piracetamem lub flunaryzyną. Oceniono natężenie bólów głowy w 10-stopniowej skali wg Turk i wsp. Badania EEG wykonywano aparatem MEDELEC DG COMPACT 32 (wielka Brytania), stosując układ "10-20", na początku badania i po 3 miesiącach leczenia piracetamem lub flunaryzyną. Dokonywano analizy ilościowej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment effects of piracetam in the therapy of migraine and tension-type headaches. The patients were divided into two groups. In the first group, piracetam was administered, in the second - flunarizine. In group I 30 children (16 boys, 14 girls), average age 12.8 ń 2.84 years, were examined. 16 children suffered from migraine and 14 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 14 children and generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 11 patients. In group II 21 children (12 boys and 9 girls), mean age 12.51 ń 2.90 years were studied. 11 children suffered from migraine and 10 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 10 children, generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 6 patients. The patients received 50 mg/kg/day oral piracetam for the treatment or flunarizine 5 mg/day during 3 months. In both groups we compared total number of headache was evaluated in 10-score scale of Turk et al., EEG records were performed using MEDELEC DG COMPACT 32 with the 10-20 system in resting conditions with eyes closed, before and after 3 months of piracetam or flunarizine therapy. Quantitative and qualitative EEG analysis was performed. Twenty artifact-free 2 sec.-epochs of EEG from P3-01 leads were selected and analyzed for the following frequency bands: alpha, theta, delta, beta. We compared the percentage of frequency bands before and after 3 monts' drug therapy. ...


  47/274

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu 1 i 2 w limfocytach krwi obwodowej osób zdrowych i chorych z alergią atopową.
  Tytuł angielski: Expression of histamine H1 and H2 receptor mRNA in peripheral blood lymphocytes of atopic and healthy subjects.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Kraus-Filarska Maria, Małolepszy Józef, Nowak Iwona A., Dobosz Tadeusz, Jonkisz Anna, Nadobna Grażyna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.106-109, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: W odpowiedzi alergicznej natychmiastowej najważniejszymi komórkami efektorowymi są komórki tuczne, z których podczas degranulacji uwalniana jest histamina, a także inne substancje aktywne, w tym znamienne dla atopii cytokiny typu Th2. Histamina moduluje odpowiedź immunologiczną w zależności od typu receptora, na który oddziaływuje. Poprzez stymulację H2R na limfocytach histamina wywiera wpływ supresyjny na wiele elementów odpowiedzi immunologicznej, między innymi na produkcję cytokin. Cel: Celem pracy było porównanie ekspresji mRNA H1R i H2R na limfocytach osób zdrowych i chorych na pyłkowicę i astmę atopową. Metody: Badania przeprowadzono u 14 osób zdrowych i 15 osób chorych. RNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono przy użyciu zestawu Titan One Tube RT-PCR System. Wyniki: Stwierdziliśmy, że u osób zdrowych ekspresja mRNA H2R była wyższa niż H1R (Stosunek H2R/H1R wynosił 1,27) podczas, gdy w grupie osób chorych ekspresja mRNA H2R była niższa niż H1R (stosunek H2R/H1R wynosił 0,86). Różnice w ekspresji mRNA H1R w obu grupach nie różniły się znamiennie w przeciwieństwie do ekspresji mRNA H2R, która to była istotnie niższa w grupie chorych p 0,02. Wnioski: Istnotnie niższa ekspresja mRNA H2R w grupie chorych z alergią atopową może leżeć u podłoża braku supresji odpowiedzi immunologicznej u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Background: Mastocytes are the most important cells in an immediate allergic reaction. Following degranulation, beside the main mediator - histmaine, they release several other active substances including cytokines of Th2 type. Histamine may modulate an immune response depending on the type of receptor on which it acts. Stimulating H2R on lymphocytes, histamine exerts suppressive influence on many elements of an immune response including the production of cytokines. Aims: The aim of the study was to compare the expression of H1R and H2R mRNAs in lyphocytes of healthy subjects and pollinotic and asthmatic patients. Methods: The study was performed on lymphocytes of 14 healthy subjects and 15 patietns. RNA was isolated from peripheral blood lymphocytes. The RT - PCR reaction was performed using TItanTM One Tube RT-PCR System. Results: The primers for histamine receptors and determined in parallel á-actin mRNA, were labelled with fluorescent dyes, were from Bionovo Equipment and Biochemicals. Quantitative determination of the reaction products was performed by means of a capillary gel electrophoresis. The expression of H2R mRNA was higher than those for H1R in healthy subjects (the ratio H2R/H1R 1.27) whereas in patietns, the expression of H2R mRNA was lower than H1R (the ratio H2R/H1R 0.86). Conclusions: The expression of H1R mRNA did not differ significantly in both groups in contrast to the expression of H2R mRNA, which was significantly lower in atopics (p 0.02).


  48/274

  Tytuł oryginału: Investigation of hypoglycemic properties of rectal suppositories with chloropropamide.
  Autorzy: Kosior Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.109-113, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Rectal suppositories with chlorpropamide and suppositories with chlorpropamide in the dispersion system with urea prepared. Witepsol H15 and H190 and a polyoxyethylenglycol mixture were used as bases. Rabbits were tested for blood-glucose level. The animals have been administered with prepared suppositories and commercial tablets. It was found the suppositories prepared on the basis Witepsol H15 with the dispersed chlorpropamide caused a much higher decrease of blood-glucose level than commercial tablets.


  49/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wiarygodności wybranych badań immunologicznych i hematologicznych w diagnostyce posocznicy u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Comparison of reliability of immunological and hematological tests in diagnosis of sepsis in very low birth weight infants.
  Autorzy: Kwinta Przemko
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.157-163, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Początkowe objawy posocznicy u wcześniaka mogą być dyskretne i nieswowiste, co może opóźniać postawienie właściwej diagnozy. Obecnie istniejące metody laboratoryjne nie są wystarczająco jednoznaczne w bardzo wczesnym ropoznawaniu posocznicy i poszukuje się metod bardziej wiarygodnych. Postęp w immunologii pozwolił na lepsze zrozumienie patomechanizmów reakcji zapalenj, przebiegu posocznicy, jednakże możłiwości wykorzystania oznaczania stężeń tych mediatorów diagnostyce u wcześniaków nie są jeszcze w pełni poznane. Cel: Analiza użtyeczności oznaczania wybranych cytokin w rozpoznawaniu oraz prognozowaniu przebiegu posocznicy. Materiał i metody: Badaniem objęto 59 noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała. U 46 dzieci rozpoznano posocznicę o późnym poczatku, a pozostałe 13 noworodków zakwalifikowano do grupy z objawami chorobowymi lecz bez potwierdzenia bakteriologicznego posocznicy. U wszystkich dzieci w momencie wystąpienia niepokojących objawów wykonano oznaczenia: morfologii krwi z obrazem białokrwinkowym, posiew krwi, stężeń prokalcytoniny, interleukiny-6 (IL-6) i interleukiny-10 (IL-10). Wyniki: Oznaczania stężeń iL-6 (czułość -77 proc., PPV - 93 proc.) i IL-10 (czułość - 79 proc., PPV - 96 proc.) charkateryzowało się większą wiarygodnością w rozpoznawaniu posocznicy od standardowo wykonywanych badań tj. liczba płytek krwi (czułość - 47 proc., PPV - 93 proc.) wskaźnik I/T (czułość - 54 proc., PPV - 93 proc.). Ponadto oznaczanie iL_10 (stężenie IL-10 840 pg/ml) pozwalało wyróżnić noworodki o złym rokwoaniu (czułość - 80 proc., swoistość - 100 proc.). Wnioski: uwalnianie cytokin koreluje z ciężkością choroby i zatem posiada dużą wartość diagnostycznąi prognostyczną.

  Streszczenie angielskie: Background: In very low birth weight infants (VLBW) first signs and symptoms of sepsis usually are non-specific and proper diagnosis can be delayed. Recent laboratory tests are not specific enough either and other more reliable methods are searched for. Advances in fetal and neonatal immunology allowed a better understanding of inflammatory response in VLBW infants, but little is known about the clincial usefulness of immunological tests in diagnosis of sepsis in VLBW infants. Aim: Comparison of reliability of immunological and hematological tests in diagnosis of sepsis in VLBW infants. Material and methods: 59 VLBW infants with clinical signs suggesting diagnosis of sepsis divided into 2 cohorts: 1) with negative blood culture (n = 13) and 2) with positive blood culture (n = 46). In all newbrons at the time of clinical signs suggesting diagnosis of sepsis CVC, WBC I/T ratio, interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10) and procalcitonin (PCT) were measured. Resutls: IL-6 (sensitivity - 77 p.c., PPV - 93 p.c.) and IL-10 (senstiivity - 79 p.c., PPV - 96 p.c.) measurements were more relaible than hematological tests like platelet count (sensitivity - 47 p.c., PPV - 93 p.c.) or I/T ratio (sensitivity - 54 p.c., PPV - 93 p.c.). Moreover IL-10 levels greater than 840 pg/ml can predict poor outcome (sensitivity - 80 p.c., specifity - 100 p.c.). Conclusion: Cytokine release correlate with severity of sepsis and thus possess a great diagnostic and prognostic value.


  50/274

  Tytuł oryginału: Częstość występowania gruźlicy lekoopornej w Polsce w 2000 r. w porównaniu z 1997 r.
  Tytuł angielski: Frequency of drug resistant tuberculosis in Poland in 2000 in comparison to 1997.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Jaworski Albert, Kostrzewa Elżbieta, Klatt Magdalena, Świderska Agnieszka, Drozd Irena
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.193-202, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prevalence of drug resistance to one drug and multidrug resistance - MDR in different categories of tuberculosis patients is an important information about the susceptibility pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates against antimycobacterial drugs. Poland joined WHO/IUATLD global project on TB drug resistance surveillance, and carried out in 1996/1997 the first prospective survey, simultaneously on primary and acquired drug resistance. This study is repeated in 2000 according to the WHO/IUATLD protocol. The programme covered the whole country. A total of 16 regional centers participated in the co-operative study. 3705 questionnaires and cultures were obtained from patients who excreated TB bacilli during the 12-months from 1 st. january to 31 st. december 2000. Drug resistance tests to INH, RMP, SM, EMB were performed on lowenstein-Jensen medium according to the proportion method or/and Bactec 460 TB system. 3705 TB patients (3037 new and 668 treated cases) bacteriologically confirmed by culture were included in one-year study. Primary resistance to any drug was found in 6,21 p.c. (Cl 5,27 - 6,56) of new cases. 35 patients (1,15 p.c., Cl 0,77 - 1,35) were infected with MDR strains. Acquired resistance to and drug was found in 16,6 p.c. (Cl 5,27 - 6,56), 8,53 p.c. (Cl 6,41 - 9,6) of the patients who excreated MDR strains. We have increased resistance from 3,6 p.c. in 1997 to 6,12 p.c. (p 0,001) in 2000 and MDR from 0,6 p.c. in 1997 to 1,15 p.c. (p 0,001) in 2000 in untreated tuberculosis patients in Poland. The rate of resistance in the group of treated TB patients...


  51/274

  Tytuł oryginału: Cięcie cesarskie sposobem Misgav-Ladach w porównaniu z techniką Pfannenstiela.
  Tytuł angielski: The Misgav-Ladach method for caesarean section compared to the Pfannenstiel technique.
  Autorzy: Studziński Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.672-676, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 50 ciężarnych rozwiązanych cięciem cesarskim metodą Misgav-Ladach oraz 60 pacjentek, u których wykonano cięcie cesarskie z otwarciem powłok brzucha sposobem Pfannensiela. Stwierdzono, że czas wydobycia płodu oraz całkowity czas operacji są znacznie krótsze stosując metodę Misgav-Ladach. Podobnie ilość utraconej krwi była znacząco niższa wykonując cięcie cesarskie sposobem Misgav-Ladach. Obliczono także, że ilość zużytych szwów chirurgicznych, a co za tym idzie i koszty, były znacząco niższe w metodzie Misgav-Ladach.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to evaluate the outcome of two different methods of cesarean section. To determine whether the Misgav-Ladach caesarean technique can offer benefits when compared with conventional Pfannenstiel caesarean section technique. Study design: This study describes operative details and the postoperative course of 110 patients who underwent caesarean section in May 2000 to December 2000 in Department of Gynecology and Obstetrics in Regional Hospital in Slupsk, Poland. Method: One group (50 women) was operated with the Misgav-Ladach method for caesarean section and the other group (60 women) with Pfannenstiel method. Results: Operating time was significantly different between the methods, with an average of 20,2 minutes with the Misgav-Ladach method and 47,3 minutes with the Pfannenstiel method (p 0,001). Time of child delivery was with average 1,1 minutes with the Misgav-Ladach method and 3,8 minutes with the Pfannenstiel method (p 0,001). The amount of blood loss different significantly, with 336 ml and 483 ml respectively (p 0,001). No significant difference was found in Apgar scores. No difference was found in overall postoperative complications, wound infection, febrile illness, febrile morbidity, wound dehiscence affected by the new technique. Significantly less suture material was used during Misgav-Ladach caesarean section compared to Pfannenstiel technique (p 0,001). Conclusion: The Misgav-Ladach method of caesarean section has advantages over the Pfannenstiel technique by being significantly quicker to perform, with the reduced amounts of bleeding and suture ...


  52/274

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wartości dekortykacji objawowych torbieli nerek metodą laparoskopową z dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic symptomatic renal cyst decortication. Comparative assessment between the transperitoneal and retroperitoneal approach.
  Autorzy: Huk Jacek, Szczęśniewski Ryszard, Koziak Andrzej, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.778-788, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie laparoskopowej przezotrzewnowej i pozaotrzewnowej dekortykacji objawowych torbieli nerek. Materiał i metodyka. W latach 1997-2001 wykonano u 69 pacjentów laparoskopowoo dekortykacje objawowych torbieli nerek. U 28 (40,6 proc.) chorych z dostępu przezotrzewnowego, a u 41 (59,4 proc.) z dostępu pozaotrzewnowego. Wyniki. Wśród operowanych było 28 (40,6 proc.) kobiet i 41 (59,4 proc.) mężczyzn. Wiek chorych wynosił od 18 do 72, średnio 52,3 lat. U wszystkich chorych występował ból okolicy lędźwiowej, który ustąpił po operacji u 67 pacjentów. Nadciśnienie tętnicze ustąpiło u 42,9 proc. pacjentów. Średni czas zabiegu oraz średnia śródoperacyjna utrata krwi u chorych z dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego wynosiła odpowiednio 109 i 86 min. oraz 89 i 45 ml. Czas hospitalizacji i rekonwalescencji oraz liczba powikłań były porównywalne w obu metodaach. Wniosek. Laparoskopowa dekortykacja torbieli nerek, niezależnie od zastosowanego dostępu przezotrzwewnowego lub pozaotrzwenowego, jest metodą bezpieczną, efektywną i powtarzalną. Powoduje znamienną normalizację ciśnienia oraz likwiduje dolegliwości bólowe u ponad 97 proc. operowanych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate laparoscopic renal cyst decortication using either the transperitoneal or retroperitoneal approach. Material and methods. During the between 1997-2001 69 patients with symptomatic renal cysts underwent laparoscopic surgery. The study compares the clinical results of 28 (40.6 p.c.) transperitoneal and 41 (59.4 p.c.) retroperitoneal laparoscopic renal cyst decortications. Results. Laparoscopic procedures, are performed in 28 (40.6 p.c.) women and 41 (59.4 p.c.) men. Sharp pain disappeared in 67 patients. The blood pressure normalized in 42.9 p.c. of patients. The mean operative time and mean blood loss for transperitoneal and retroperitoneal approach were respectively: 109 min, 89 ml and 86 min, 45 ml. Hospitalization time of convalescence and postoperative complications were comparable in both laparoscopic techniques. Conclusion. Laparoscopic renal cyst decortications regardless for the transperitoneal or retroperitoneal approach are effective, safe and minimally invasive procedures. Both methods firmly normalize blood pressure and decrease abdominal pain in 97 p.c. of patients.


  53/274

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności endoskopowego ostrzyknięcia krwią autologiczną ujść moczowodowych z leczeniem zachowawczym obustronnych pierwotnych odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
  Tytuł angielski: Comparison of efficacy of endoscopic injection of autologous blood and conservative therapy in the treatment of bilateral primary vesicoureteral reflux.
  Autorzy: Paradysz Andrzej, Fryczkowski Mieczysław, Krauze-Balwińska Zofia, Gajewski Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.404-410, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest jedną z najczęstrzych przyczyn wywołujących odmiedniczkowe zapalenie nerek, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia ich miąższu. Wybór sposobu leczenia OPM (zachowawcze endoskopowe lub operacyjne) nadal jest tematem kontrowersyjnym. Jako materiał injekcyjny w leczeniu endoskopowym OPM użyto krwi własnej leczonych dzieci. Celem pracy było porównanie skuteczności wewnątrzpęcherzowej miejscowej autohemoterapii (AHT) i leczenia zachowawczego u dzieci z obustronnym OPM III stopnia. Leczenie endoskopowe zastosowano u 125 dzieci, następnie porównano z wynikami 12 dzieci leczonych zachowawczo. W grupie dzieci po AHT calkowite ustąpienie OPM uzyskano u 61,6 proc. W grupie leczonych zachowawczo, po dwóch latach leczenia 59,5 proc. dzieci nie wykazywało OPM. Uzyskane wyniki nie różnią się znamiennie (p 0,73) w przeciwieństwie do wyników stwierdzonych po roku leczenia zachowawczego (p 0,01). Po leczeniu nefropatia refluksowa (NR) występowała w 33,5 proc. nerek leczonych zachowawczo i 25,2 proc. nerek leczonych AHT. Częstość występowania NR jest istotnie wyższa po leczeniu zachowawczym (p 0,001). Po leczeniu zachowawczym 29,8 proc. dzieci było operowanych. W grupie dzieci po AHT odsetek ten wynosił 8 proc. i był istotnie niższy (p 0,001). Przeprowadzone badania wykazały celowość zastosowania AHT w leczeniu OPM. Metoda jest bezpieczna i charakteryzuje się małą liczbą powikłań. Skuteczność AHT w leczeniu obustronnego OPM III ...

  Streszczenie angielskie: Vesicouretal reflux (VUR) is one of the most frequent diseases which leads to pyelonephritis and futhermore, renal damage. The treatment of VUR (surgical or endoscopic) remains a controversial topic. Autologous blood injection - autohemotherapy (AHT) is used in the endoscopic treatment of VUR. The aim of the research was the comparison of efficacy of AHT and conservative therapy in children with bilateral VUR grade III. 125 children were treated endoscopicaly. The results of the AHT were compared with the results of conservative treatment in 121 chideren with the same kind of disease. Complete disappearance of VUR after AHT was observed in 61,6 p.c. of children and in 59,5 p.c. after two years of medical treatment. These results were not significantly different (p 0,73) in contrast to the results reached after one year of conservative therapy (p 0,01). After the conservative treatment in 33,5 p.c. of kidneys reflux nephropathy (NR) was observed. In the group treated by AHT NR developed in 25,2 p.c. of kidneys. The frequency of NR was significantly higher in children after conservative treatment (p 0,01). 29,8 p.c. of children after conservative therapy and 8 p.c. of children after AHT were operated. The results of researchj proved that usefulness of intravesical auttohemotherapy in the treatment of VUR. The method was safe with a low quantity of complications. the efficacy of AHT in the elimination of bilaterral high grade VUR was comparable to this reached ...


  54/274

  Tytuł oryginału: Hepatitis B vaccine immunogenicity in patients with chronic HCV infection at one year follow-up: the effect of interferon-alpha therapy.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz Wojciech
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR379-CR383, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic hepatitis C are at risk of additional liver damage when infected with other hepatotropic viruses, and should be vaccinated against HAV and HBV. However, the optimal dose and schedule are still being debated. In this study we assessed hepatitis B vaccine immunogenicity in patients with chronic hepatitis C at one-year follow-up. The effect of interferon alpha treatment on vaccine safety and anti-HBs response was also evaluated. 48 hepatitis C patients were enrolled, of whom 12 were on interferon treatment. Recombinant HBV vaccine was administered on a 0-1-6 month schedule, and anti-HBs titers were measured at months 1, 2, 7, and 18. The overall seroprotection rate at month 7 was 72.9 p.c. in hepatitis C patients, compared to 90.9 p.c. in the controls. Subjects with chronic hepatitis C had significantly lower percentages of good responders: 50 p.c. versus 90.9 p.c. At month 18, only 34.1 p.c. of the HCV patients had seroprotective titers of anti-HBs, compared to 90 p.c. in the control gorup. At all study points there were no significant differences in seroconversion rates and seroprotection rates between subgroups of hepatitic C patients receiving interferon or those without antiviral treatment. Hepatitis C is associated with decreased HBV vaccine response. We suggest that postvaccination anti-HBs testing should be performed in all hepatitis C patients, and additional vaccine doses should be provided to those without protection. Alternatively, higher doses of vaccine (40 ćg) may be considered. Treatment with interferon was safe and well tolerated.


  55/274

  Tytuł oryginału: Effect of combined dopamine and diltiazem on renal function after cardiac surgery.
  Autorzy: Yavuz Senol, Ayabakan Nurcan, Goncu M. Tugrul, Ozdemir I. Ayhan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.PI45-PI60, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to evaluate the effect of the combined use of dopamine and diltiazem on renal function in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG), we conducted a prospective randomized study. Sixty patients (8F, 52M) with normal preoperative renal function undergoing CABG were divided randomly into four groups, including control (n = 15), use of dopamine-only (n = 15), use of diltiazem-only (n = 15), and combined use of dopamine and diltiazem (n = 15). The patients ranged in age from 38 to 74 years (mean 59.3). Drug administration (diltizem: intravenous infusion of 2 ćg kg-1.min-1, dopamine: 2 ćgúkg-1.min-1) was initiated 24 hours before surgery and was continued for 72 hours. Creatinine and osmotic clearances were found to be significantly higher in the combined group compared with the other groups 24 hours after surgery (p 0.05). There was no significant difference in respect to creatinine clearance, osmotic clearance, and free water clearance in the dopamine-only and diltiazem-only groups compared to the control group. The free water clearance at 24 and 72 hours after surgery were significantly higher in the combined group compared with the other groups (p 0.05). In the control group, dopamine-only, and diltiazem-only groups á2-microglobulin was statistically higher 72 hours postoperatiave than preoperatively (p 0.050). There were no significant changes in á2-microglobulin levels in the combined group. The combined use of dopamine and diltiazem may provide a positive contribution and sufficient protection for early postoperative renal function in patients undergoing CABG.


  56/274

  Tytuł oryginału: Porównanie profilaktycznego działania przeciwwymiotnego dehydrobenzperidolu, ondansetronu i metoklopramidu u pacjentek poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym.
  Tytuł angielski: Ondasetron, dehydrobenzperidol and metoclopramide for prevention of postoperative nausea and vomiting after minor gynecological laparoscopic surgery.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Psujek Marek, Ząbek Marta, Przesmycki Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.182-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach oceniano skuteczność profilaktycznego działania ondansteronu, dehydrobenzperidolu oraz metoklopramidu w zapobieganiu pooperacyjnym nudnościom i wymiotom (PONV) u kobiet poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym. Badaniami objęto 126 pacjentek, w 4 losowo dobranych grupach, grupę kontrolną stanowiły pacjentki nieotrzymujące badanych leków. Badane leki: ondasetron (4 mg), dehydrobenzperidol [DHBP] (75 mg kg-1) podawano dożylnie bezpośrednio po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego. Skuteczność profilaktycznego działania oceniono w 1, 6, 12 oraz 24 godzinie po operacji jako zmniejszenie intensywności nudności, częstości wymiotów i częstości intensywnych nudności. Dodatkowo oceniano liczbę pacjentek wolnych od objawów PONV. Ondansetron i DHBP powodowały istotne statystycznie zwiększenie liczby pacjentek wolnych od objawów PONV oraz zmniejszenie intensywności i częstości tych objawów w pierwszych sześciu godzinach po operacji w porównaniu do grupy kontrolnej, jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności profilaktycznej obu leków. Działanie profilaktyczne metoklopramidu było najsilniejsze w pierwszej godzinie po operacji. Uzyskane wyniki wskazują, że DHBP jest lekiem alternatywnym dla ondasteronu w zapobieganiu PONV w pierwszych 6 godzinach po ginekologicznych operacjach laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Ninety-six ASA I and II patients, scheduled for elective gynaecological laparoscopic surgery were randomly assigned to receive 4 mg ondasetron, 75 mg kg-1 dehydrobenzperidol (DHBP) or 0.4 mg k-1 metoclopramide immediately after induction of anaesthesia; other thirty did not receive any antimetric prophylaxis and severed as a control. Intensity of nausea, number of vomiting episodes of severe, intense nausea and number of PONV-free patients were noted at 1, 6, 12 and 24 hours after surgery. Ondasetron and DHBP relieved more patients from PONV and decreased intensity and frequency of all other symptoms at six hours after surgery. In contrast, metoclopramide was effective only during the first hour. We conclude that DHBP prophylaxis may be regarded as an effective alternative to ondasetron up to six hours after gynaecological prophylactic surgery.


  57/274

  Tytuł oryginału: Porównanie użyteczności trzech pośrednich testów czynnościowych trzustki dla oceny stopnia zdrowienia pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki po zabiegach chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Comparative evaluation of three indirect pancreatic function tests in patients with chronic pancreatitis before and after the operation.
  Autorzy: Diakowska Dorota, Knast Witold, Szelachowski Piotr
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.129-134, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Mimo wprowadzenia nowych metod do diagnostyki klinicznej ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki jest nadal pomocna w rozpoznawaniu przewlekłego zapelnia trzustki (pzt) i monitorowaniu wyników jego leczenia, także leczenia operacyjnego. Cel pracy: Celem pracy było porównanie użyteczności pośrednich testów czynnościowych trzustki: ilości lipidów całkowitych wydalanych w kale dobowym, stężenia lipidów w kale i stężenia elastazy 1 w kale, do oceny stopnia zdrowienia pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki (pzt) po zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 27 chorych z pzt, przebywających w Klinice Chirugii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu w latach 2000-2001. Chorzy poddani byli zabiegom operacyjnym, a następnie leczeni substytucyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 15 pacjentów z przepuklinami brzusznymi. U wszystkich badanych wykonano następujące oznaczenia: ilość tłuszczów wydalanych na dobę w stolcu, stężenie lipidów w kale i stężenie elastazy 1 w kale. Do porównania zmian masy ciała pacjentów z pzt zastosowano indeks masy ciała (BMI). Chorym na pzt wykonano badania trzykrotnie: przed zabiegiem operacyjnym, do 1 miesiąca po operacji i co namniej miesiąc po operacji. Wyniki: Przed operacją chorzy na pzt mieli masę ciała poniżej normy (BMI = 18,3 ń 2,75), wysoką ilość lipidów całkowitych wydalanych w kale w ciągu doby (22,04 ń 12,83 g/24 godz.), wysokie stężenie lipidów w kale (9,61 ń 4,23 g proc.) i niskie stężenie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The estimation of severe exocrine pancreatic insufficiency is very useful in recognsing and monitoring the results of chronic pancreatitis treatment as well as operation treatment. Aim: The aim of the presented study was a comparative evaluation of three indirect pancreatic function tests: the amount of undigestedlipids in stool per day, fecal fat concentration and fecal elastase 1 concentration in stool of patients with chronic pancreatitis before and after the operation. Material and methods: In the years 2000-2001 27 patients with chronic pancreatitis (chp) were treated at the Departament of Gastrointestinal Surgery of Medical University in Worcław. Patients underwent operations and then pharmacolgoical treatment. 15 patietns with ventral hernia were studied as normal controls. In all patients the following pancreatic function tests were conducted: the amount of undigested lipids in stool per day, fecal fat concentration and fecal elastase 1 concentration. Body mass index was used in the comparison of the body mass changes in patietns with chp. Results: Before the operations the majority of patients showed weight loss (BMI = 18.3 ń 2.75). The fecal fat excretion per day was very high (22.04 ń 12.83 g/day), fecal fat concentration was high (9.61 ń 4.23 g p.c.) and fecal elastase 1 concentration was low (46.3 ń 23 ćg E/g stoll). After the operations patietns showed health improvement: fecal fat excretion was 11.82 ń 7.28 g/day, fecal fat concentration ...


  58/274

  Tytuł oryginału: Wybrane cechy morfologiczne noworodków ze szpitala miejskiego w Siedlcach.
  Tytuł angielski: Selected morphological characteristics of infants born in the city hospital of Siedlce.
  Autorzy: Mańkowska-Pliszka Hanna, Sikorska-Piwowska Zofia, Węgrzyn Mieczysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.411-415, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wybranych cech morfologicznych noworodków ze Szpitala Miejskeigo w Siedlcach. Badaniem objęto 1829 noworodków urodzonych w latach 1997 - 1999. Porównano noworodki matek ze środowiska miejskiego i wiejskiego z uwzględnieniem płci. Dla długości i masy ciała ustalono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik Clifforda oraz częstość występowania dysplazji stawów biodrowych. Stwierdzono istotne matemetycznie różnice dla częstości występowania dysplazji stawów biodrowych i wcześniactwa u noworodków matek ze środowiska wiejskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at analysing selected morphological characteristics of infants born in the City Hospital of Siedlce. The research covered a group of 1829 infants born between 1997 and 1999. A comparison of infants born to urban and rural mothers was made, the sex of the infant being taken into account. Average length and weight of the infants was determined in addition to standard variance, variability coefficient, Clifford's coefficient, and hip displasia frequency rate. Significant differences, in mathematical terms, concerning the occurrence of hip displasia and prematurity were identified in the development of infants born to mothers from outside of Siedlce.


  59/274

  Tytuł oryginału: Second inter-laboratory study comparing endotoxin assay results from cotton dust.
  Autorzy: Chun David T. W., Chew Victor, Bartlett Karen, Gordon Terry, Jacobs Robert R., Larsson Britt-Marie, Lewis Daniel M., Liesivuori Jyrki, Michel Olivier, Rylander Rangar, Thorne Peter S., White Eugene M., Gunn Varina C., Wrtz Helle
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.49-53, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Previously, a large two-part inter-laboratory round robin endotoxin assay study was completed. This first study showed that when cotton dust samples, which are practically identical, are assayed for endotoxin that the intra-laboratory results had a very small variation while intra-laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory results of the sample had a very high variation. In the first part of the study, each laboratory followed its own in-house assay protocol; but in the second part of the study, when the extraction protocol was standardized, the inter-laboratory results showed a lower variation, which suggested that with further standardization, further reduction of differences between laboratories might be achieved in order that results between laboratories would become more comparable. The results stimulated interest in extending the study to include cotton dust with two levels of endotoxin, standardization of the extraction proteocol, and using the same assay kit from the same production lot. The results of this second round robin endotoxin assay study indicate that differences between laboratories are still high, but most of the laboratories could discern the cotton dusts with the different levels of endotoxin.


  60/274

  Tytuł oryginału: Electromechanical mapping for assessment of myocardial segmental contractility and viability in ischaemic cardiomyopathy. Comparison with dobutamiene stress echocardiography.
  Tytuł polski: Mapowanie elektromechaniczne w ocenie kurczliwości segmentarnej oraz żywotności w kardiomiopatii niedokrwiennej. Porównanie z echokardiograficzną próbą dobutaminową.
  Autorzy: Rzeszutko Łukasz, Dudek Dariusz, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Rakowski Tomasz, Heba Grzegorz, Kmita Andrzej, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.479-487, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. The electromechanical mapping system is a new tool for the assessment of myocardial viability. To date, no comparison between this method and standard stress dobutamine echocardiography has been made. Aim. To compare electromechanical mapping and stress dobutamine echocardiography in the assessment of myocardial segmental contractility and viability in patients with decreased left ventricualr (LV) systolic function. Methods. The study group consisted of 18 patients (15 males, mean age 58 ń 9 years) with ischaemic cardiomyopathy and LV ejection fraction 45 p.c. The patients underwent stress dobutamine echocardiography for assessment of contractility reserve using the 16-segment LV model. Next, electromechanical mapping (NOGA system) was performed to measure unipolar voltage potentials (Uv) and linear local shortening (LLS). The LLS values obtained using electromechanical mapping and echocardiography in the corresponding segments were compared. The Uv values were analysed in three groups of segments identified by dobutamine echocardiography: group A - normal segments, group B - segments with impaired contractility, but with preserved contractility reserve, and group C - segments with impaired contractility and no contractility reserve. Results. The hihest LLS values were measured in the normokinetic segments (10.4 ń 5 p.c.), intermediate - in the hypokinetic and akinetic segments (7.3 ń 6 and 4.3 ń 5 p.c., respectively), and the lowest - in the dyskinetic segments (0.2 ń 5 p.c.), although no significant difference between dyskinetic and akinetic segments was detected....


  61/274

  Tytuł oryginału: Evaluation of haemodynamic effects of stentless versus conventional stended biological aortic valves.
  Tytuł polski: Biologiczne protezy aortalne bezstelażowe i stelażowe. Właściwości hemodynamczne.
  Autorzy: Jasiński Marek J., Hayton Julie, Kadzioła Zbigniew, Gołba Krzysztof, Biernat Jolanta, Szafranek Adam, Bachowski Ryszard, Woś Stanisław, Sosnowski Andrzej W.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.610-617, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Increasing data suggest that stentless biological aortic valves may be more durable and cause better haemodynamic imporvement than convetional biological aortic valves. Aim. To compare the haemodynamic effects of stentless versus conventonal stented bioprostheses of aortic valve. Methods. The study gorup consisted of 28 patients who were selected from 100 consecutive patients who underwent aortic valve replacement in 1996 and 1997. Fourteen patiens (7 males, mean age 68 ń 5 years) received a stentless bioprosthesis (Freestyle wheras in the remaining fourteen (7 males, mean agae 73 ń 6 years) a conventional aortic valve (mosaic) was implanted. Both groups were matched for age, gender and the size of the implanted valve. Because of the same technology of valve fixation and anticalcification, the differences between the two types of valves may be only due to the presence of stent. Haemodynamic effect were assessed using echocardiography performed just after, 6 months and 12 months afte surgery. Flow velocities across the valve and the left ventricular outflow tract, fractional chortening and left ventricular mass were measured. Results. The maximal flow velocity across the valve was significantly lower in the stentless group compared with the patients with stented valve. Also, the mean transvalvular gradient significantly decreased in the former group of patients. The regresson of the left ventricular mass was similar in both groups. Left ventricular ejection fraction increased in both groups, however, the improvement was significantly greater in the patients with a seentless valve. Conclusions. Haemodynamic effects of stentless prosthetic aortic valves are better than those of conventional stented bioprosthesis.


  62/274

  Tytuł oryginału: Ocena słuchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Porównanie badań subiektywnych i obiektywnych.
  Tytuł angielski: Assessment of hearing in children with infantile cerebral palsy. Comparison of psychophysical and electrophysical examination.
  Autorzy: Topolska Małgorzata Maria, Hassmann-Poznańska Elżbieta, Sołowiej Elżbieta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.467-474, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena słuchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) w zależności od postaci schorzenia. W Klinice Otolaryngologii Dziecięcej przeprowadzono badania laryngologiczne i audiologiczne u 32 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Diagnostyka obejmowała audiometrię impedancyjną (AI), pomiar produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (DPOAE), badanie potencjałów wyowłanych z pnia mózgu (ABR) oraz w zależności od możliwości współpracy z dziećmi, badanie akumetryczne, stroikowe, audiometrię tonalną i audiometrię mowy. Na podstawie audiometrii tonalnej u 37,5 proc. dzieci stwierdzono niedosłuch, w takim samym odsetku słuch był prawidłowy. U ośmiorga dzieci (25 proc.) nie udało się wykonać audiometrii tonalnej. Najczęściej niedosłuch towarzyszył pozapiramidowej postaci m.p.dz. Nieprawidłowa morfologia zapisu ABR występowała u 23 dzieci (71,9 proc.), w tym u sześciorga (18,7 proc.) była uzasadniona progiem słuchu w badaniu tonalnym. Odchyleniom w konfiguracji zapisu ABR towarzyszył brak odruchu z mięśnia strzemiączkowego. U części pacjentów, zarówno ze słuchem prawidłowym, jak również z niedosłuchem w badaniu audiometrycznym, stwierdzono odchylenia parametrów czasowych w badaniu potencjałów wywołanych z pnia mózgu lub znacznie zniekształconą morfologię zapisu uniemożliwiającą wyznaczenie progu słuchu oraz rejestrowalne otoemisje akustyczne - neuropatia słuchowa. Autorzy wskazują na trudności diagnostyczne w tej grupie dzieci oraz na rozbieżności między badaniami subiektywnymi i obiektywnymi, co wymaga szczególnej ostrożności w interpretacji wyników badań audiologicznych.

  Streszczenie angielskie: Assessment of hearing in children with various types of cerebral palsy was the aim of the study. The audiologic and laryngologic examinations were performed in 32 children with cerebral palsy. Audiologic examinations encompass impedance audiometry, otoacoustic emissions (DPOAE), brainstem evoked audiometry (ABR) and also psychophysical studies dependng on possibility of co-operation with children - tonal and speech audiometry. On the ground of psychophysical studies hypacusis was recognised in 37.5 p.c. of children. In 25 p.c. of cases tonal audiometry could not be done because of mental status of the child. Hypacusis was most common in extrapyramidal type of cerebral palsy. Abnormal morphology of ABR was observed in 71.9 p.c. of cases, in 18.7 p.c. of them it could be explained by the threshold of hearing. There was always lack of stapedial reflex in cases with abnormal morphology of ABR. In some cases auditory neuropathy could be recognised on the basis of audiological examinations. In many cases the discrepancies between psychophysical and objctive methods of investigation were observed. Results of hearing examinations in children with cerebral palsy should be evaluated very carefully on the basis of cross checking principle because of observed inconsistencies in audiometric tests.


  63/274

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników wybranych parametrów biochemicznych i immunologicznych u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych.
  Tytuł angielski: The assessment of chosen results of biochemic and immunologic parameters in patients before and after treatment with chronic tonsillitis.
  Autorzy: Barnaś Szczepan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.519-520 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  64/274

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza stężenia białka S-100 B w surowicy chorych poddawanych chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem różnych technik krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Comparison of the serum protein S-100 B levels during CABG with use of different cardiopulmonary bypass techniques.
  Autorzy: Goźdźik Waldemar, Kustrzycki Wojciech, Durek Grażyna, Falkiewicz Zdzisław, Adamik Barbara, Kbler Andrzej, Namięta Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.91-96, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia białka S-100 B w czasie i po krążeniu pozaustrojowym z zastosowaniem hipotermii i normotermii. Trzydziestu trzech randomizowanych chorych, poddanych planowanemu zabiegowi przęsłowania naczyń wieńcowych operowano w normotermii (37řC; n = 16) lub w umiarkowanej hipotermii (28řC; n = 17). Białko S-100 B oznaczano we krwi, pobieranej: przed znieczuleniem (T1), w 60 minut od rozpoczęcia ECC (T2), 30 minut po wyłączeniu ECC (T3) i w 12 godzin od zakończenia zabiegu (T4). Obserwowano wyraźny wzrost stężenia białka S-100 B w surowicy w obu grupach, z najwyższymi wartościami uzyskanymi pod koniec operacji (p 0,001). Nie stwierdzono statystycznie różnicy stężenia białka S-100 B pomiędzy grupami na żadnym etapie obserwacji, ani zależności wartości białka S-100 B, oznaczanych pod koniec operacji (T3) od czasu krążenia pozaustrojowego i wieku chorych. W grupie chorych powyżej 60 roku życia stwierdzono korelację poziomu S-100 B w ostatnim oznaczeniu (12 godzin po zabiegu) i wieku chorych (r = 0,05). We wnioskach autorzy stwierdzają, że temperatura ciała pacjenta w czasie ECC, czas trwania ECC ani wiek pacjenta nie wpływają na uwalnianie białka S-100 B do krążenia systemowego, natomiast stężenie białka S-100 i jego eliminacja z ustroju w 12 godzin po zabiegu koreluje z wiekiem u chorych powyżej 60 roku życia.

  Streszczenie angielskie: Stroke and central nervous system dysfunction after cardiopulmonary bypass remain leading causes of morbidity and mortality after cardiac surgery. For many years hupothermia has been the gold standard for protection of the brain as well as the heart, during this type of operations. The normothermic blood cardioplegia with normothermic perfusion may provide better postoperative cardiac performance, but neurologic outcome is still unclear. S-100 B protein has been suggested to be a serum marker of cerebral complications after cardiac bypass surgery. The aim of this study was to determine the S-100 release during and after extracorporeal circulation in 33 CABG patients randomized to be operated under normothermia (n = 16) with active warming to 37řC core temperature or mild hypothermia (n = 17) with cooling to 32řC. Blood samples were collected before induction of anaesthesia (T1), 60 minutes after start of the bypass, (T2), 30 minutes after its discontinuation (T3) and 12 hours after surgery (T4). Age, aortic cross clamp time, ECC time and number of grafts were similar in both groups. There was significant increase in serum S-100 B protein concentration in both groups at T3, p 0.001, and its decrease at T3 (although still above normal range, p 0.005). There were no significant differences between groups. We could not found any correlation at T3 between S-100 B concentrations and ECC time (p = 0.93) and age (p = 0.15). Serum S-100 concentration was significantly higher at T4 in patients over 60 yrs (r = 0.69, p 0.005).


  65/274

  Tytuł oryginału: Analgezja pooperacyjna do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci.
  Tytuł angielski: Postoperative analgesia in the Nuss pectus excavatus surgery.
  Autorzy: Stoksik Piotr, Misiołek Hanna, Karpe Jacek, Kucia Hanna, Knapik Piotr, Korlacki Wojciech, Rycaj Jarosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.110-113, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza skuteczności pooperacyjnej analgezji opioidowej oraz analgezji pooperacyjnej z zastosowaniem cewnika zewnątrzoponowego do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci. Analizę przeprowadzono u 30 dzieci obojga płci w wieku od 11 - 18 lat, które podzielono na 2 grupy po 15 dzieci. Natężenie bólu oceniano czterokrotnie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym w skali Prince Henry Pain Score oraz w skali oceny liczbowej (VAS). Analgezja zewnątrzoponowa była skuteczniejsza od analgezji opioidowej.

  Streszczenie angielskie: We have compared standard opioid analgesia with thoracic epidural block for pain management after correction of pectus excavatus. Thirty children, aged 11 - 18 yrs, were divided into two equal groups. Pain was assessed 4 times during the first postoperative day using the Prince Pain Score and Visual Analoque Scale. Thoracic epidural analgesia to be more effective then opioid analgesia.


  66/274

  Tytuł oryginału: Znieczulenie chorych z myasthenia gravis do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenic patients.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Kucia Hanna, Karpe Jacek, Stoksik Piotr, Knapik Piotr, Wojcieszek Ewa, Czyżewski Damian, Werszner Magdalena
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.117-120, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza trzech rodzajów znieczulenia do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii u pacjentów z myasthenia gravis, z uwzględnieniem wpływu znieczulenia na szybkość powrotu wydolnego samoistnego oddechu i możliwości ekstubacji. W grupie I (n=10) - wykonano znieczulenie dożylnym wlewem propofolu w połączeniu z analgezją zewnątrzoponową bupiwakainą w odcinku piersiowym. W grupie II (n=10) - znieczulono dożylnym wlewem propofolu oraz fentanylem, a w grupie III (n=10) - zastosowano anestezję sewofluranem oraz fentanylem. U wszystkich chorych do zwiotczenia stosowano atrakurium w dawkach zredukowanych. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzona analiza 3 sposobów znieczulenia chorych z myasthenia gravis do zabiegu tymektomii metodą wideotorakos kopii nie wykazała znamiennej przewagi żadnej z metod.

  Streszczenie angielskie: We have assessed three protocols of general anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenia gravis patients with end points of time of return of an adequate spontaneous breathing and extubation time. Thirty adult were randomly divided to receive in group I - continuous propofol supplemented with thoracic epidural analgesia, in group II - continuous propofol supplemented with fentanyl and in group III - sevoflurane and fentanyl. All patients received similar doses of atracurium for intubation. Statistical analysis did not reveal any differences in end points between the groups, although clinical impression was in favour of the first method.


  67/274

  Tytuł oryginału: Zmiany kostne u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: Bone changes in patients with diabetic nephropathy treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, August Ryszard, Karasek Dariusz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.126-130, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej towarzyszące cukrzycy oraz mocznicy mają etiologię wieloczynnikową i przybierają różne postaci kliniczne. Celem pracy była ocena wyników badań densytometrycznych (DEXA) w grupie chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (DO), chorujących na cukrzycę i bez wywiadu cukrzycy. Badania przeprowadzono w 2 grupach chorych leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej: 1. W grupie 1 (56 chorych leczonych DO) przeprowadzono jednorazowo badanie DEXA kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej. 2. W grupie 2 (29 chorych leczonych DO) oceniono retrospektywnie dynamikę zmian gęstości mineralnej kości na podstawie dwóch, wykonanych kolejno, w odstępie 633 dni (mediana), badań DEXA kręgosłupa lędźwiowego. Analizując badania kręgosłupa L2-L4 stwierdzono w grupie chorych na cukrzycę leczonych DO istotnie wyższe BMC/W. Ocena badania densytometrycznego szyjki kości udowej wykazała w grupie osób leczonych DO chorujących na cukrzyce typu 1 w porównaniu z grupą osób chorujących na cukrzycę typu 2 istotnie niższy Z-score w polu krętarza większego. Częstość występowania osteopenii lub osteoporozy była większa w grupie chorych na cukrzycę typu 1 w porównaniu z typem 2 cukrzycy (odpowiednio: 60 proc. i 28 proc.). Oceniając dwa kolejne badania densytometryczne kręgosłupa L2-L4 stwierdzono istotny wzrost Z-score w grupie chorych na cukrzycę, leczonych DO.

  Streszczenie angielskie: Both diabetes mellitus and chronic renal failure can change bone metabolism; so different types of skeletal damage is observed in dialysis patients. The aim of the study was to investigated regional bone mineral density (BMD) with dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) in diabetic and non diabetic patients with end stage renal disease (ERSD) undergoing peritoneal dialysis (PD). Study was performed in two groups of PD patients: in group 1 (56 patients) - lumbar spine and femoral neck bone mineral densities were measured using DEXA; in group 2 (29 patients) - two, successive lumbar spine DEXA measurements, performed in a median period of 633 days, where later these results were compared. Median lumbar BMC/W values were statistically higher in PD diabetics than in PD patients without history of diabetes. Significantly decreased BMD Z-score for trochanter was found in type 1 diabetic patients. The prevalence of osteopenia or osteoporosis was higher for type 1 diabetic patients than type 2 diabetics (60 p.c. and 28 p.c. respectively). Our data showed an increase of lumbar spine BMD Z-score with time on peritoneal dialysis in diabetic PD population.


  68/274

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania zarejestrowanych w Polsce szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce - badanie porównawcze u dzieci łódzkich.
  Autorzy: Majda-Stanisławska Ewa, Bednarek Małgorzata
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.275-278, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano częstość występowania niepożądanych działań ubocznych po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce za pomocą szczepionek zalecanych w polskim Programie Sszczepień ochronnych z 2001 roku. W wyniku obserwacji prowadzonej przez 30 dni po szczepieniu 100 sześcioletnich dzieci wykazano, że u 50 z nich szczepionych szczepionką Priorix objawy w miejscu szczepienia (zaczerwienienie, obrzęk) pojawiały się statystycznie znamiennie rzadziej niż u pozostałych 50 szczepionych MMR-II (odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,02). Częstość występowania objawów ogólnych była także mniejsza po szczepieniu Prorix, niż po MMR-II; dla gorączki i nieżytu nosa różnica ta była istotna statystycznie: odpowiednio 2 proc. i 16 proc., p = 0,03 oraz 10 proc. i 25 proc.; p = 0,01).

  Streszczenie angielskie: Frequency of unwanted side effects after vaccination against measles, mumps and rubella with the used of vaccines accepted by polish National Vaccination Program 2001 has been estimated. Observation was performed 30 days after vaccination in a group of 100 children. It was revealed that in 50 children vaccinated with Priorix local symptoms (redness and swelling) occurred less frequently than in 50 children vaccinated with MMR-II (2 p.c. versus 16 p.c., p = 0.02). General symptoms were also less frequent after vaccination with Priorix than with MMR-II; for fever and rhinitis the difference was statistically significant (2 p.c. and 16 p.c.; p = 0.03 for fever and 10 p.c. and 25 p.c., p = 0.01 for rhinitis respectively).


  69/274

  Tytuł oryginału: Comparison of Multiplex PCR, and an immunochromatographic method sensitivity for the detection of Escherichia coli O157:H7 in minced beef.
  Autorzy: Gryko Romuald, Sobieszczańska Beata M., Stopa Peter J., Bartoszcze Michał A.
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (2) s.121-129, il., tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this study, the sensitivities of multiplex PCR and an immuno-chromatographic methods to detect Escherichia coli 0157:H7 in minced beef were compared. The detection of Escherichia coli 0157:H7 in minced beef inoculated with 1-100 cells of this bacterium was possible after enrichment of culture and subsequent analysis by either of two methods. Enrichment conditions were eight hours of incubation at 37řC or 42řC in a non-selective medium (Buffered Peptone Water). Multiplex PCR analysis was performed using three primer sets with analysis by gel electrophoresis. The QuixTM immuno-chromatographic assay which is a new kit being marketed by New Horizons Diagnostics, Columbia, MD, was used for immunological analysis of the enriched broths. The sensitivity of both tests was similar. The results depended on the concentration of the specific bacterium in the culture since the influence of the proportion of other bacteria to the E. coli 0157:H7 was not observed. The data suggests taht either method or used together, when coupled with an enrichment technique, could provide a rapid mean to detect the presence of this pathogen in minced meat samples.


  70/274

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowego leczenia dzieci z mukowiscydozą z użyciem rekombinowanej rhDNazy.
  Tytuł angielski: Complex treatment of children with cystic fibrosis using rhDNase.
  Autorzy: Sands Dorota, Nowakowska Anna, Podgurniak Małgorzata, Milanowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.469-474, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysoka zawartość DNA w wydzielinie oskrzelowej w CF jest jednym z czynników powodujących zwiększoną jej lepkość. Celem pracy jest analiza skuteczności i bezpieczeństwa rhDNazy stosowanej jako element kompleksowego leczenia w rutynowej praktyce klinicznej. Obserwacja dotyczy 51 dzieci chorych na mukowiscydozę. Wyniki leczenia oparto na ocenie spirometrycznej, radiologicznej płuc, klinicznej, częstości występowania zaostrzeń oskrzelowo-płucnych. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy poprawą funkcji płuc po 3 miesiącach leczenia a jej późniejszymi zmianami (FEV1). Stwierdzono, że rhDNazy zastosowana w kompleksowym leczeniu chorych z CF wpływa na poprawę funkcji płuc, zmniejszenie częstości zaostrzeń oskrzelowo-płucnych i stabilizację stanu ogólnego, co poprawia jakość życia chorych.

  Streszczenie angielskie: A high content of DNA is one of the factors increasing viscoelasticity in CF sputum, so the application of rhDNase to break down this DNA may have a beneficial effect. The aim of this study was to analyse the longterm efficiency and safety of rhDNase applied in complex CF therapy. 51 CF children were observed. Results of lung function tests, radiological scoring, clinical scoring and frequency of pulmonary exacerbations were analysed. A sttistically significant correlation was found between FEV1 after 3 months of rhDNase treatment and its later values in the course of the treatment. RhDNase in addition to the standard CF therapy improved lung function values, diminished the frequency of pulmonary exacerbations and stabilised the general condition of the patient, which improved the quality of life.


  71/274

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz przeciw endomysium u chorych z nieleczoną celiakią.
  Tytuł angielski: Tissue transglutaminase and endomysium antibodies in patients with untreated coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Gregorek Hanna, Lewartowska Aleksandra, Wojciechowska Wanda, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Woźniewicz Bogdan, Syczewska Małgorzata, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.487-493, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mieliczne badania sugerują, że wykryte w ostatnim czasie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) są nowym serologicznym markerem w celiakii. Celem pracy jest analiza przydatności IgAaTG w korelacji z IgAEmA w wykrywaniu celiakii u pacjentów bez niedoboru IgA. Badania przeprowadzno u 81 chorych na celiakię w wieku 2,35 - 38 lat (43 z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego i 38 leczonych dietą bezglutenową przez 0,25 - 19,08 lat) oraz u 60 pacjentów z grupy kontrolnej w wieku 2 - 16,42 lat. W surowicy oceniano obecność IgAtTG metodą ELISA oraz IgAEmA metodą immunofluorescencji pośredniej. U wszystkich chorych z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego stwierdzono obecność IgAtTG i IgAEmA w mianie istotnym klinicznie. Nie stwierdzono obecności IgAtTG u 74,3 proc., ani IgAEmA u 78,9 proc. leczonych dietą bezglutenową z powodu celiakii i odpowiednio u 95 proc. i 95 proc. z grupy kontrolnej. Przydatność oznaczenia obecności IgAT w wykrywaniu nieleczonej celiakii (zanik kosmków) u pacjentów powyżej 2 r.ż., określana czułością (100 proc.), swoistością (98,4 proc.) oraz pozytywną wartością prognostyczną (97,7 proc.), jest bardzo wysoka, porównywalna z oznaczeniem IgAEmA. Wniosek. IgAtTG są dobrym markerem serologicznym (porównywalnym z IgAEmA) w wykrywaniu celiakii (z całkowitym zanikiem kosmków jelita cienkiego) u pacjentów powyżej 2 r.ż., z wykluczonym niedoborem IgA.

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulin IgA clas tissue transglutaminase autoantibodies (IgAtTG) have been recently reported as a new serological marker of coeliac disease. The aim of the study was to examine the usefulness of screaning for these antibodies in the diagnosis of coeliac disease, compared with antiendomysial antibodies (IgAEmA) in patients without selective IgA deficiency. Sera from 81 patients aged 2.35 to 38 years with clinical disease (43 - untreated, with subtotal or total villous atrophy, 38 - on a gluten-free diet for 0.25 to 19.08 years), and from 60 subjects from a control group aged 2 to 16.42 years, were examined for IgAtTG by enzymed-linked immunosorbent assay and for IgAEmA by indirect immunofluorescence assay. IgAEmA by ELISA were studied using both guinea pig tTG and human tTG as substrates (results were similar). Sera of all 43 examined patients with untreated coeliac disease were positive for IgAtTG and for IgAEmA. In patients on a gluten-free diet sera were negative for IgAtTG in 74.3 p.c. and for IgAEmA in 78.9 p.c. of patients. Sera of 59 (95 p.c.) examined subjects from the control group were negative for IgAtTg and IgAEmA. One boy with insulin-dependent diabetes mellitus was positive for IgAtTG, but negative for IgAEmA, and one boy with short stature was positive for IgAEmA and negative for IgAtTG (both boys with normal small bowel villous architecture). IgAtTG had a high diagnostic sensitivity (100 p.c.), specifity (98.4 p.c.), and positive predictive value (97.7 p.c.), and correlated well with IgAEmA. Conclusion: IgAtTG ELISA is an effective diagnostic test...


  72/274

  Tytuł oryginału: Porównawcza analiza zmian morfologicznych tarczy nerwu wzrokowego po trabekulektomii, przeprowadzona metodą skaningowej tomografii laserowej.
  Tytuł angielski: The comparative analysis of changes in optic disc morphology after trabeculectomy, measured by scanning laser tomography.
  Autorzy: Krzyżanowska Patrycja, Jamrozy-Witkowska Agnieszka, Koziorowska Magdalena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.122-127, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study was to investigate and estimate quantitative changes in optic nerve morphology after glaucoma surgery using the Heidelberg Retina Tomograph (Heidelberg Engineering, HRT Software 2.01). Material and Methods: The eyes of 42 consecutive patients (34 women and 8 men) undergoing trabeculectomy at the Department of Ophthalmology, Wroclaw Medical University, were enrolled into the study. Quantitative analysis of the optic nerve head parameters by scanning laser tomography were performed, as well as automated perimetry, before and after surgery. Post operative HRT images were obtained at 2-3 weeks, 4-6 months, 9-12 months and 12 months after surgery. Results: Forty one patients (97,6 p.c.) have obtained postoperatively IOP reduction greater than 30 p.c. Two weeks after trabeculectomy seven HRT parameters showed statistically significant improvement: CA, CV, RA, RV, mean cup depth, CSM. Approximately 5 months after surgery only 2 parameters (mean cup depth & CSM) were statistically changed, as well as 12 months after surgery (mean and max cup depth), which cannot be explained by postoperative disc edema. A corresponding change was also noted in the visual field. There was no statistically significant association between optic disc morphology as measured by HRT and the degree of intraocular pressure reduction. Conclusion: All patients showing a 30 p.c. lowering of IOP after glaucoma surgery show improved optic nerve morphology as measured by the HRT. Further studies are required to provide information, to what extent the ...


  73/274

  Tytuł oryginału: The influence of the biomechanical parameters of the hip on the outcome of treatment of hips subject to avascular necrosis of the remoral head.
  Autorzy: Dolinar Drago, Kralj-Iglic Veronika, Iglic Ales, Antolic Vane, Herman Srecko, Pavlovcic Vinko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.109-111, il., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We were interested in whether or not the biomechanical status of the hip influences the course of avascular necrosis of the femoral head. To invaestigate this, we used a computer aided system based on a three dimensional mathematical model for determining the stress distribution in the hip joint from standard anterioposterior rentgenographs(X-ray images) of both hips and pelvis. Based on the results of our study, we suggest that the biomechanical parameters of the hip play an important role in the outcome of treatment of hips affected by avascular necrosis of the femoral head.


  74/274

  Tytuł oryginału: Drogi wyjścia z "limitów" w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym - nowe koncepcje (porównanie różnych koncepcji) kontraktowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Autorzy: Ostrowska Aurelia, Maciejewski Zbigniew
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (2) s.53-79, tab.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa


  75/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników szkolenia metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie pierwszej pomocy na poziomie lekarskim studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Training in first aid - a comparison of problem based learning and programmed teaching results in a group of 4th course medical students of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Turowska-Kóska Anna, Podlewski Roland, Żaba Zbigniew, Grześkowiak Małgorzata
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.101-104, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy porównania wyników szkolenia studentów metodą nauczania problemowego i podającego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badaniem objęto studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzone testy wiedzy i umiejętności wykazały lepsze wyniki nauczania metodą problemową.

  Streszczenie angielskie: The study compares a qualified first aid training results of students either with problem based learning method or programmed teaching method. The study was conducted in a group of fourth course medical students on University of Medical Sciences in Poznań. The knowledge and skill tests revealed better results of the students taught with problem-based learning method.


  76/274

  Tytuł oryginału: Porównanie mirtazapiny z paroksetyną w leczeniu dużej depresji.
  Tytuł angielski: Mirtazapine compared with paroxetine in major depression.
  Autorzy: Benkert Otto, Szegedi Armin, Kohnen Ralf
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (2) s.137-145, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  77/274

  Tytuł oryginału: Porównanie badania ultrasonograficznego nerek z użyciem "Dopplera mocy"z badaniem scyntygraficznym 99mTc-DMSA w rozpoznawaniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
  Tytuł angielski: Comparison of power Doppler ultrasonography with 99mTc-DMSA renal scintigraphy in the diagnosis of acute pyelonephritis.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Brzewski Michał, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.405-407, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 29 dzieci w wieku 1 - 24 miesiące (śr. 8,24 ń 5,49) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM) przebiegającym z gorączką i podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego. U wszystkich dzieci wykonywano badania ultrasonograficzne nerek z użyciem "Dopplera mocy" (PD), badanie scyntygraficzne nerek z użyciem 99mTc-DMSA oraz oceniano obecność wady układu moczowego (UM) na podstawie badania USG i cystouretrografii mikcyjnej. Zmiany zapalne w nerkach obserwowano znamiennie częściej w badaniu izotopowym 99mTc-DMSA - 55,2 proc. niż w PD - 29,3 proc. Zgodny wynik badania PDi 99mTc-DMSA stwierdzono w 67,2 proc. nerek, niezgodny w 32,8 proc. Wadę UM rozpoznano u 51,7 proc. dzieci. Zmiany zapalne w badaniu PD rozpoznawano znamiennie częściej w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych - 52,2 proc. vs 8,6 proc., czego nie potwierdzono w badaniu 99mTc-DMSA - 69,6 proc. vs 45,7 proc. Czułość PD w stosunku do badania 99mTc-DMSA, w rozpoznawaniu OOZN oceniono na 47 proc. swoistość na 92 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 29 children aged 1-24 months (mean age 8.24 ń 5.49 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI) with fever and elevated inflammation markers. Power Doppler ultrasonography (PD), 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract detected by ultrasonography and cystouretrography were evaluated in all children. Inflammatory changes in kidneys were significantly more common in 99mTc-DMSA study (55.2 p.c.) compared to PD (29.3 p.c.). Evaluation using PD and 99mTc-DMSA gave compatible results in 67.2 p.c. of kidneys and incompatible ones in 32.8 p.c. of kidneys. Congenital abnormalities of the urinary tract were detected in 51.7 p.c. of children. Inflammatory changes in PD were found significantly more frequently in kidneys with vesicoureteral reflux or other abnormalities than in normal kidneys (52.2 p.c. vs 8.6 p.c.) but this difference was not evident with 99mTc-DMSA (69.6 p.c. vs 45.75, respectively). Sensitivity of PD vs 99mTc-DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis was 47 p.c. and specificity was 92 p.c.


  78/274

  Tytuł oryginału: Przestępstwa przeciwko życiu - analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000.
  Tytuł angielski: Crimes against life in the material of Cracow's Forensic Medicine Institute - comparative analysis in the years 1986-1990 and 1996-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kowalski Piotr, Moskała Artur, Rajtar Renata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę porównawczą przestępstw przeciwko życiu w materiale krakowskiego zakładu Medycyny Sądowej w pięcioletnich okresach minionego i obecnego systemu. Potwierdziła ona częściowo informacje medialne o wzroście trendów kryminalnych ostatnich lat. Stwierdzono bowiem wzrost liczby tego rodzaju przestępstw o około 40 proc. natomiast nie zaobserwowano, poza niewielkimi, różnmic w strukturze zjawiska zarówno sposobów ich popełniania, wieku czy stanu nietrzeźwości ofiar. Jedyną, bardzo istotną zmianą jakościową jest bardzo znaczny wzrost liczby zabójstw z użyciem broni palnej.

  Streszczenie angielskie: The authors presented a comparative analysis of crimes against life in five year periods of the past and present political systems based on autopsy material of Cracow's institute of Forensic Medicine. Investigation of these types of crime confirmed sociological observations of arising the criminal trends in the last years. The incident of these types of crimes arose in the last period by about 40 p.c. in a relation of male to female victims 3,7:1. Probable motives of these crimes were: drinking 8 p.c., decline in family relationships 12 p.c., fight and revenge 9 p.c. robbery 8 p.c., sexual offences only in 1 p.c. In 61 p.c. of analyzed cases the motives were unknown. Among the weapons of crime the most often used were blunt objects and death due to stabbings and cuts. A very high incidence of fire arm crimes in comparison to previous period was observed - from 2 cases in 1986-1990 in the five year period of 1996-2000. 78 p.c. of victims were in state of insobriety at the moment of crime.


  79/274

  Tytuł oryginału: Znaczenie porównawcze badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki.
  Tytuł angielski: The importance of comparative odontological research in the whole entirety of identification proceedings on the base of the skull.
  Autorzy: Lorkiewicz-Muszyńska Dorota, Przybylski Zygmunt
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.7-19, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na całokształt kompleksowych porównawczych badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki składa się szereg szczegółowych badań z zakresu m.in. anatomii, antropologii, odontologii czy też chirurgii. Zakres prowadzonych badań zależy przede wszystkim od dostępnego i zgromadzonego materiału porównawczego. W pracy szczególną uwagę poświęcono jednemu z etapów postępowania identyfikacyjnego, a mianowicie porównawczym badaniom odontologicznym. Celem jest podkreślenie ich wagi w całokształcie prowadzonych kompleksowo badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki, jak i znaczenia prwaidłowego i skrupulatnego prowadzenia dokumentacji stomatologicznej dla potrzeb medycyny sądowej.

  Streszczenie angielskie: The complex comparative identyfication studies based on skull analysis include a number of detailed tests of anatomy, anthropology, odontology and surgery. The range of tests performed depends primarily on the type of collected comparative material. In the paper, paricular attention has been devoted to one of stages of the identification procedure, i.e. to comparative odontological tests. An attempt has been made to underline their importance in the set of complex identification studies, based on the skull, and to accentuate the importance of appropriate and very accurate dental records for the forensic-medical applications.


  80/274

  Tytuł oryginału: MRCP za pomocą aparatu średniopolowego versus ERCP - analiza porównawcza 88 przypadków.
  Tytuł angielski: MRCP with mid-field unit versus ERCP - comparison of 88 cases.
  Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek, Jamrozik-Kruk Zofia
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP) jest nową, nieinwazyjną metodą obrazowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. W technice MRCP używa się sekwencji silnie T2-zależnych, w których żółć cechuje się bardzo wysoką intensywnością sygnału, natomiast niski jest sygnał z otaczających tkanek. Dodatkowo nie uwidacznia się szybko płynąca krew w naczyniach. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu aparatu średniopolowego w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych i trzustki oraz jej porównanie z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP). Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 88 pacjentów (32 mężczyzn i 56 kobiet w wieku od 18 do 79 lat, średnio 52 lata). U wszystkich chorych wykonano MRCP przy użyciu aparatu MR o natężeniu pola magnetycznego 0,5 Tesli (T), z zastosowaniem ultraszybkich sekwencji echa spinowego SSFSE/RSSFSE, silnie T2-zależnych, TR/TE 11000/266 - 295 ms; pole widzenia 40 x 40 cm; matryca 256 x 160, z saturacją tkanki tłuszczowej, ze wstrzymanym oddechem, używając cewki body. Obrazy źródłowe otrzymane w płaszczyznach czołowych i skośnych poddawano rekonstrukcji w algorytmie MP (maximal intensity projection). Analizując obrazy MRCP, oceniano zarówno obrazy źródłowe, jak i otrzymane w algortymie MIP. Wyniki: MRCP pozwoliła na dobre uwidocznienie zarówno prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo przewodów żółciowych i trzustkowych. ...

  Streszczenie angielskie: Background: Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) is a new method for noninvasive imaging of the biliary system and pancreatic duct. The MRCP is based on heavily T2-weighted images. As a consequence, the bile provides a very high signal, whereas the background has low signal intensity. In addition, there is no signal from flowing blood. The aim of the study was to assess the diagnostic value of magnetic resonance cholangiopancreatography with mid-field unit comparing to endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in various pancreatobiliary diseases. Material and methods: The examined group consisted of 88 patients (32 males and 56 females; mean age 52; range 18 - 79 years) . All MRCP studies were performed with 0.5 T MR system at a body coll, using heavily T2-weighted, fat-suppressed, ultrafast spin echo SSFSE/IRSSFSE breath-hold sequences (TR/TE 11000/266-295 ms; field of view 40 x 40 cm; matrix 256 x 160). The source images obtained on the coronal and oblique planes were then reconstructed with the MIP (maximal intensity preojection) algorithm. Both MIP reconstructions and source images were analyzed. Results: In all patients MRCP allowed visualizing normal and pathological biliary and pancreateci ducts. In most cases results of MRCP and ERCP were compatible. The MRCP correctly demonstrated 27 of 28 normal cases, 11 of 12 neoplasm cases (1 false negative and 1 false positive), 37 of 38 cases of choledocholithiasis (1 false negative), 9 cases ...


  81/274

  Tytuł oryginału: Prognostic significance of CD44v6 and nm23 protein immunoexpression in laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Sikorska Beata, Danilewicz Marian, Wągrowska-Danilewicz Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.17-24, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In several tumours expression of CD44 and nm23 protein has been linked to tumour progression and metastasis. The aim of this study was to determine if there is any relationship between CD44v6 and nm23 protein immunoreactivity in squamous cancer cells and prognosis in patients with laryngeal carcinoma. The samples of human larynx cancer from patients with lymph node metastases and without lymph node involvement were analysed for CD44v6 and nm23 protein expression by immunohistochemistry using monoclonal antibodies. There was no significant difference in CD44v6 immunoexpression in cancer cells in patients with and without metastases. The statistical analysis did not reveal difference in survival time between patients with high and low CD44v6 immunoreactivity. The expression of nm23 protein in laryngeal cancer in patients with lymphe node metastases was significantly decreased in comparison with patients without metastases. Analysis of survival revealed that patients with lower expression of nm23 protein in tumour tissue had significantly shorter survival than patients with higher nm23 immunoreactivity. The results suggest that nm23 protein immunoreactivity can be useful in predicting tumour behviour in laryngeal cancer patients and indicate a lack of association between CD44v6 immunoexpression and tumour progression in those patients.


  82/274

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności dwóch metod leczenia niepłodności związanej z zespołem policystycznych jajników.
  Tytuł angielski: Two methods of treatment of infertility associated with polycystic ovarian syndrome.
  Autorzy: Domitrz Jan, Szamatowicz Jacek, Świątecka Jolanta, Grygoruk Cezary, Wołczyński Sławomir, Szamatowicz Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.835-840, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 30 kobiet leczonych z powodu niepłodności związanej z zespołem policystycznych jajników. Za kryterium diagnostyczne PCO przyjęto: występowanie cykli bezowulacyjncyh i obraz jajników w badaniu ultrasonograficznym. Pacjentki leczono jedną z metod: przy pomocy laparoskopowej elektrokauteryzacji jajników lub przezpochwowej punkcji pęcherzyków. Porównywano ilość cykli owulacyjncyh po zabiegu i kumulacyjny wskaźnik ciąż w przebiegu trzymiesięcznej obserwacji. Skuteczność leczenia obydwiema metodami była zbliżona. Zaletami punkcji pod kontrolą USG wydaje się być łątwość wykonania oraz mniejsze obciążenie dla pacjentki. Metoda ta ponadto daje możliwość hodowli niedojrzałych oocytów w warunkach in vitro inastępowegoich zapłodnienia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: 30 patients reated for infertility associated with PCO were analyzed. Anovulatory cycles and US scans of ovaries were taken as criteria for PCO. Mateirals and methods: Patietns were treated either by the laparoscopic electrocauerisation (n = 16) of ovaries or by the ultrasonografic punction of follicles (n = 14). Number of ovulatory cycles, cumulative pregnancy rate and hormonal changes were analyzed. Results: We observed the same efficacy of both methods in terms of ovulatory cycles and pregnancy rates. The cumulative pregnancy rate was 37,5 p.c. in laparoscopic and 35.7 p.c. in ultrasonographic groups during the 3 months' observation. Conclusions: Ultrasonographic punction has appeared to be easier to do and safer for the patient and have the same pregnancy rate. It also gives opportunity for in vitro culture and maturation of obtained oocytes.


  83/274

  Tytuł oryginału: Sulfonylurea receptor gene 16-3 polymorphism - association with sulfonylurea or insulin treatment in type 2 diabetic subjects.
  Autorzy: Zychma Marcin J., Gumprecht Janusz, Strojek Krzysztof, Grzeszczak Władysław, Moczulski Dariusz, Trautsolt Wanda, Karasek Dariusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR512-CR515, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The presence of a complex phenotype of type 2 diabetes results from impaired insulin secretion and action, whereas the emchanism of action of sulfonylurea derivatives, most commonly used int he treatment of type 2 diabetes, is based on their ability to directly inhibit the ATP-sensitive potassium channel (KATP), which leads to á-cell depolarization, subsequent influx of calcium and then insulin exocytosis. It has recently been demonstrated in healthy subjects that molecular variants of the gene encoding for the KATP subunit - sulfonylurea receptor gene (SUR1) are associated with a decreased response of insulin secretion to intravenous injection of tolbutamide, a suflonylurea derivative. In thid study we tested whether a molecular variant of the SUR1 gene, 16-3t, has a different distribution in type 2 diabetic patients with early failure of sulfonylurea therapy, compared to patients treatable iwth sufonylurea despite long diabetes duration. Material/Methods: The SUR1 polymorphism was genotyped in 68 type 2 diabetic patietns who required insulin treatment and had known diabetes duration ó 5 years, compared to 99 patients receiving oral agents (sulfonylurea alone or in combination with metformin or acarbose) with known diabetes duration of at least 15 years. Results: We obseverd no significant differences in SUR1 16-3t genotype distributions or allele frequencies between the two examined groups. Conclusion: Our study provides evidence against a major impact of the SUR1 c16-3t polymorphism on the long-term effectiveness of therapy with sulfonylurea derivatives in type 2 diabetic patients.


  84/274

  Tytuł oryginału: Soluble cytokine receptors in renal vasculitis and lupus nephritis.
  Autorzy: Tesar Vladimir, Jirsa jr Milan, Zima Tomas, Kalousova Marta, Bartunkova Jirina, Stejskalova Alena, Dostal Ctibor, Zabka Jiri
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR24-BR29, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The activation of various cytokines, e.g. TNFŕ, IL-1 and/or IL-6, may play an important role in the pathogenesis of renal vasculitis and lupus nephritis (LN). The systemic effect of these cytokines may be modulated by their circulating soluble receptors. The plasma levels of cytokine receptors may thus also be markers of the activation of these cytokines. Material/Methods: The plasma levels of TNFŕ, its soluble receptor p75 (sTNF-RII), IL-6, and the soluble IL-6 receptor (sIL-6R) were measured using ELISA in 17 patients with ANCA-positive renal vasculitis (12 active - ANCA-A, 7 in remission ANCA-R), 9 patients with active lupus nephritis (LN), and 5 healthy subjects. Results: Patients with LN had increased plasma levels of TNFŕ, sTNF-RII, IL-6 and sIL-6R in comparison with controls. Patients with ANCA-A also had increased plasma levels of TNFŕ, sTNF-RII adn sIL-6R in comparison with controls, but the increases in the plasma level of IL-6 was not statistically significant, due to the large standard deviation. Patients with ANCA-R had increased plasma levels of sTNF-RII in comparison to controls, but the plasma levels of TNFŕ were significantly lower in ANCA-R than in NANCA-A. While the ratio of TNFŕ to sTNF-RII was significantly lower in all groups of patients than in the acontrols, the ratio of IL-6 to sIL-6R was significantly increased only in LN in comparison to controls. Conclusions: While increased plasma levels of TNFŕ may be a nonspecific marker of the activity of ANCA-positive renal vasculitis and LN...


  85/274

  Tytuł oryginału: Thermal effect of intravascular MR imaging using an MR imaging-guidewire: an in vivo laboratory and histopahtolgical evaluation.
  Autorzy: Yang Xiaoming, Yeung Christopher J., Ji Hongxiu, Serfaty Jean-Michel, Atalar Ergin
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.MT113-MT117, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Background: Intravascular magnetic resonance (MR) imaging to guide interventional procedures is a rapidly growing field. A primary concern with these new techniues is their thermal safety. The purpose of this study was to evaluate, in vivo, the thermal effect of an MR imagingguidewire (MRIG) for intravascular MR imaging (IV MRI). Material/Methods: Two indications of potentially adverse local heating were investigated: blood coagulation disorders and pathologica changes in target vessels. Experiments were performed on ten rabbits with a 1.5 T MR scanner. Using a 0.64-mm MRIG as the RF receiver, we imaged the target aorta using a fast spin-echo pulse sequence with an average spcific absorption rate (SAR) of 0.6 W/kg. The total MR imaging time was approximately 70 minutes. Results: There were no abnormal value changes of the coagulation factors between pre- and post-IV MRI, no clinical manifestations of blood coagulation disorders, and, histopathologically, no thermal damage in target vessels. Conclusions: This study demonstrates, from a pathophysiological point of view, the potenial safe use of the MR imaging-guidewire for intravascular MR imaging. Further study is required to precisely define the boundaries of these safe operating parameters.


  86/274

  Tytuł oryginału: Evaluation of bladder instability in children with recurrent urinary tract infections.
  Autorzy: Winiecka Wiesława, Zoch-Zwierz Walentyna, Wasilewska Anna, Wierciński Ryszard, Tomaszewska Barbara, Korzeniecka-Kozerska Agata, Porowski Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR19-CR23, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Impairment in the functions of the lower urinary tract can be the cause of recurrent urinary tract infections (UTI) and vesicoureteral reflux (VUR) in children. The purpose of our research was to evalute the frequency of occurrence of bladder instability in children with UTI. Material/methods: The research involved 114 children (21 boys, 93 girls), ranging in age from 5 to 16. Group I consisted of 61 children with a history of recurrent UTI, while Gorup II included 53 children with recurrent UTI and VUR. Urodynamic tests (uroflowmetry and cystometry) were done on all the children, while in selected cases profilometry was also performed, using a Duet apparatus (Dantec Medical A/S). Results: Abonrmal functioning of the lower urinary tract was found in 45 children (74 p.c.) from Group I and 44 children (84 p.c.) grom Gorup II. The most common dysfunction was instability of the detrusor muscle, which was found in 52 children (45 p.c.), including 23 (38 p.c.) from Group I and 29 (55 p.c.) from Group II. In 19 children detrusor instability was accompanied by reduced bladder volume, and in 8 cases there as a lack of detrusor-sphincter coordination. In both groups ca. 20 p.c. of the children did not present with symptoms indicating urination dysfunctions. Ca. 80 p.c. reported various symptoms, of which the most common were nocturnal wetting and urinary urgency. In half of the children from Group I and one-fourth of the children from Group II there were several co-occurring symptoms; nocturnal and diurnal wetting, pollakiruria, and urinary urgency, or all three symptoms simultaneously. Conclusions: The most common disturbance of lower urinary tract functioning in these children with recurrent UTI was instaability of the detrusor muscle, which occurred more often in children with VUR.


  87/274

  Tytuł oryginału: Evaluation of extralaryngeal diameters in senile individuals.
  Autorzy: Zieliński Rafał, Jędrzejewski Kazimierz S.
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.103-106, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a morphometrical macroscopic evaluation of extralaryngeal diameters in elderly people, according to its usefulness in ORL diagnostic and operational methods. Laryngeal preparations together with surrounding structures were taken from cadavers of both sexes, aged 65 and over, about 24 hours after death. Clinically important extralaryngeal diameters were collected using common morphometrical methods. A few body features were also gathered. Computer statistical methods were used in data assessment including basic statistics and linear correlations between diameters, and between diameters and body features. The data presented in the study may be very helpful in diagnostic methods' evaluation. They may also help in: selection of the appropriate operational tool size, choice of the most appropriate operational technique, preoperative preparations and designing and building virtual models for physicians' training.


  88/274

  Tytuł oryginału: Porównanie odpowiedzi immunologicznej w sarkoidozie i gruźlicy - zarys.
  Tytuł angielski: Comparison of immune response in sarcoidosis and tuberculosis.
  Autorzy: Zielonka Tadeusz M.
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.141-145, bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obraz kliniczno-radiologiczny sarkoidozy i gruźlicy może być zbliżony, co powoduje trudności diagnostyczne. Układ immunologiczny odgrywa kluczową rolę w patogenezie obu chorób. Praca przedstawia typowe dla tych chorób humoralne i komórkowe reakcje immunologiczne. Odpowiedź immunologiczna, zarówno w gruźlicy, jak i w sarkoidozie, związana jest z produkcją licznych mediatorów. W pracy omówiono cytokiny, które odgrywają istotną rolę w patogenezie obu chorób. Niektóre zjawiska immunologiczne w gruźlicy i w sarkoidozie są niezwykle podobne, inne zaś biegunowo różne. Podobieństwa sugerują zbliżoną etiologię obu chorób, odmienności próbuje się natomiast wykorzystać w diagnostyce różnicowej. Pomimo wieloletnich badań, kontrowersje dotyczące podobieństwa i różnic pomiędzy gruźlicą a sarkoidozą nie zostały rozstrzygnięte. Nie udało się w pełni wykluczyć ani potwierdzić udziału prątków w patogenezie sarkoidozy. Być może lepsze poznanie immunopatogenezy tych chorób ułatwi w przyszłości szybką diagnostykę różnicową.


  89/274

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz higieny jamy ustnej u dzieci 8-9-letnich oraz 9-10-letnich w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej.
  Tytuł angielski: State of the dentition and oral hygieny in 8-9 and 9-10 year olds attending Primary School in Ruda Śląska
  Autorzy: Śliż Barbara, Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Mrówka Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.16-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uzębienia i higieny jamy ustnej w dwóch grupach wiekowych: 8-9-latków i 9-10-latków oraz porównanie wyników z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku w grupie dzieci 8-9-letnich. Stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem doszło do znacznego polepszenia higieny jamy ustnej z jednoczesnym pogorszeniem stanu uzębienia.


  90/274

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of methods used in the estimation of the sensitivity of Candida species to antifungal drugs.
  Autorzy: Budak Alicja, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Trojanowska Danuta, Bogusz Bożena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.83-92, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej różnych metod określających w warunkach in vitro wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze spowodowało konieczność ich standaryzacji w celu uzyskania porównywalnych wyników. Cel pracy: Analiza porównawcza wrażliwości wybranej grupy szczepów Candida na leki przeciwgrzybicze przy zastosowaniu różnych metod stosowanych w diagnostyce mikologicznej. Materiał i metody: Określono wrażliwość na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol i flukonazol 50 szczepów z gatunków: C. albicans (17), C. tropicals (7), C. krusei (6) oraz C. glabrata (20). Zastosowano porównawczo metody rozcieńczeniowe: system ATB (bio-M‚rieux), Fungi-test (Sanofi Diagnostics Pasteur), oraz metody dyfuzyjne z zastosowaniem krążków (Mast Diagnostica), E-testy (AB Biodisk). Wyniki: Porównując wrażliwość szczepów z różnych gatunków Candida, stwierdzono różnice w zależności od zastosowanej metody, zwłaszcza w odniesieniu do gatunkow nie-albicans. Niniejsze badania zwróciły uwagę na możliwość usyskania fałszywie dodatniego wyniku przy oznaczaniu wrażliwości na flukonazol C. albicans oraz C. glabrata w zależności od metody. Wnioski: Niniejsze badania wskazały na trudności, z jakimi zespół laboratorium może sie zetknąć przy interpretacji wyników. Analiza rezultatów badań potwierdziła wartość metod rozcieńczeniowych stosowanych do oceny wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Intodruction to the laboratory practice different methods to estimation in vitro the yearsts-like fungi sensitivity on the antifungal drugs caused the necessity of their standarization, with the aim to achieve comparable results. Objective: Comparative analysis of sensitivity of chosen Candida strain group to antifungal drugs using diferent methods applied in mycological diagnostics. Materilas and methods: The sensitivity of 50 strains from species: C. albicans (17), c. tropicalis (7), C. krusei (6), C. glabrata (20) to amphotericine B, 5-fluorocystosine, ketoconazole, miconazole, fluconazole has been determined. the dilution methods (system ATB bio-M‚rieux, Fungitest) and diffusion methods (disc-diffusion test and E-test) were comparatively applied. Results: Comparison f the sensitivity strains from different Candida species, gave rise to differences depending on the methods applied, especially in non-albicans species. Our investigations notified the possibility of getting false-positive results while determining the sensitivity of C. albicans and C. glabrata strains to fluconazole depending on the method applied. Conclusions: Our investigations pointed out the diffuculties which laboratory staff may encounter while interpreting results. Analysis of investigation results confirmed the value of dilution methods in the estimation the sensitivity of fungi to antifungal drugs.


  91/274

  Tytuł oryginału: Significance of the evaluation of the tissue proliferation specific marker (TPS) and the carcinoembryonal antigen (CEA) in patients with ulcerative colitis and adenocarcinoma.
  Autorzy: Krauss Hanna, Ignyś Iwona, Kopczyński Zygmunt, Piątek Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR48-CR51, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate TPS concentration as a marker of proliferataive processes and the levels of CEA in children and adults with ulcerative colitis (UC) and in adults with colerctal adenocarcinoma (AC), to find out if there is any interdependence between TPS and C EA concentrations in these patients and to evaluate the usefulness of TPS as a marker of enoplastic risk in patients with UC. Material/Methods: The study was carried out in 3 groups of patients: Group I consisted of 15 children, ages 10 - 18, treated fro UC; Go;rup II, 22 adults, ages 23 - 40, treated for UC; and Group III, 14 patients, aged 40 - 60, in whom AC was diagnosed. Results: In Group II, the mean TPS concentration was significantly higher than in Group I (p 0.00001). In Group III, adults with AC, the mean TPS concentration was 1074.00 ń 1356.87 U/I. Thus there was a statistically significant difference between TPS concentrations in adults with UC and adults with AC (p 0.00005). THere was no statistically significant difference between CEA levels in children and adult groups with UC. However, a statistically significant difference occurrd between CEA concentrations in children and adults with UC and the group of adults with AC (p 0.00001). Conclusions: It would appear that testing for TPS concentration in patients with UC is helpful in monitoring the proliferative process, wheras in patients with neoplastic processes it serves as a screening examination, enabling early detection of recurrences, full evaluation of neoplastic growth, and evaluation of therapeutic effcectiveness.


  92/274

  Tytuł oryginału: The ' CARFEM' vascular index as a predictor of coronary atherosclerosis.
  Autorzy: Claessens Philip, Claessens Christophe, Claessens Marc, Claessens Maria, Claessens Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT1-MT9, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of the study was detection of coronary atherosclerosis and identification of persons at risk by means of non-invasive examiantion of the carotid and peripheral arteries. Material/Methods: Investigation of 366 patients: 229 males and 137 females divided into groups according to age and the severity of the coronary atherosclerotic lesions. Only patients with a coronary stenosis of mor than 90 p.c., who needed angioplasty or coronary bypass surgery, were included. Group I consisted of patients with nromal coronary arteries; Gorup II, cirtical one-vessel disease; Group III, two-vessedl disease; Gorup IV, critical three-vessel diseases. By means of a vascular duplex scan we measured bilaterally the intima-media thickness of the posterior wall of the common carotid artery. In order to provide a more accurate estimation of the total atherosclerotic burden we have created the 'CARFEM' index (combination index of intima media thickness of carotid artery and total wall thickness of the superficial femoral artery). Results: The anthropometric data were identical among the different groups. There are statistically highly significantly differences in the intima-media thickness of the common carotid artery when patients with normal coronary arteries are compared with patients with three-vessel coronary disease. By calculating the 'CARFEM' index not only we can differntiate between patients with normal coronary arteries and patients with critical three-vessel disease, but there are also ways to differentiate between different subgorups and to assess possible one-vessel...


  93/274

  Tytuł oryginału: A prospective comparison of antibiotic usage in pediatric surgical patients: the safety, advantage, and effectiveness of the surgical infection society guidelines versus a common practice.
  Autorzy: Górecki Wojciech, Grochowska Elżbieta, Krysta Mirosław, Wojciechowski Piotr, Taczanowska Anna, Stanek Beata
  Źródło: J. Pediatr. Surg. 2002: 37 (10) s.1430-1434, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The Surgical Infection Society (SIS) guidelines for antibiotic (Ab) usage minimally changed the surgical practice. The authors believed that clinical evidence of the safety, advantage, and effectiveness of SIS guidelines may improve inappropriate usage of Ab. Methods: A group of dedicated surgeons attempted to use Ab appropriately to SIS guidelines in their patients (group A). A comparison was made with a concurrent cohort of patients (group B), treated by surgeons who were nonsupporters of SIS guidelines. The trial was conducted in 378 children between. March 1999 and May 2000. The outcome measures were morbidity and mortality rates, Ab treatment duration, timing of administration, unjustified spectrum, and swith of Ab. Analysis of variance and Xý test were used in statistics. P value less than .05 was considered significant (s). results: Group A included 124 patients and Group B, 254. There were no intergroup differences in age, sex, and clen/contaminated/ratio of procedures. The mean duration of Ab treatment was 3.9 days in group A, versus 7.1 days in group B (s), with overall rate of appropriateness of 77 p.c. versus 36 p.c. (s) and no differences in mortality and morbidity rates. Conclusion: Perhaps these results may change Ab usage in pediatric surgery.


  94/274

  Tytuł oryginału: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Boński Jerzy Z., Kasznicki Marek, Góra-Tybor Joanna, Hellmann Andrzej, Konopka Lech, Dmoszyńska Anna, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 69 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effectiveness and toxicity of cladribine (2-CdA) used alone or in combination with prednisone (P) or cyclophosphamide and mitoxantrone in te-treatment of patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). We analyzed treatment outcome in 40 patients who had responded to previous treatment with 2-Cd-A-based regimens. Criteria for re-treatment were the same as for the first treatment. The patients were retreated with the same agents if they responded to the first treatment and then relapsed with progressive disease not earlier than 3 months after achieving the first response. Eight patients received 2-CdA alone (0.12 mg kg-1 d-1) i.v. for 5 d, and 21 patients additionally were given P (30 mg m-2 d-1) orally, also for 5 d. Eleven patients received 2-CdA for 3 d combined with cyclophosphamide (650 mg m-2) i.v. and mitoxantrone (10 mg m-2) i.v. on day 1 (CMC regimen). The cycles were repeated usually at 4 wk intervals or longer if severe myelosuppression or infections occurred. The therapy was finished if complete remission (CR) was achieved or until maximum of sic courses. Overall response (IR) in re-treatment was obtained in 16 out of 40 (40 p.c.) patients (95 p.c. CI 16-64), including 62 p.c. after 2-CdA, 33 p.c. after 2-CdA + P and 36 p.c. after CMC. CR was obtained in four (10 p.c.) patients. Residual disease evaluated in the patients with CR by surface immunophenotyping had been demonstrated in 5 out of 16 (31 p.c.) patients after the first treatment and in one out of four (25 p.c.) patients after re-treatment. The median...


  95/274

  Tytuł oryginału: Comparative in vitro studies on liposomal formulations of amphotericin B and its derivative, N-methyl-N-D-fructosyl amphotericin B methyl ester (MFAME).
  Autorzy: Cybulska Barbara, Kupczyk Karolina, Szlinder-Richert Joanna, Borowski Edward
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.67-75, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: N-Methyl-N-D-fructosyl amphotericin B methyl ester (MFAME) is a semisynthetic derivative of the antifungal antibiotic amphotericin B (AMB). In contrast to the parent antibiotic, the derivative is charactiersed by low toxcity to mammalian cells and good solubility in water of its salts. Comparative studies on biological properties of free MFAME, AMB and their liposomal formulations were performed. To obtain liposomal forms, the antibiotics were inocporated into small unilamellar vesicles composed of dimyristoyl phosphatidylcholine (DMPC) and DMPC: cholesterol or ergosterol, 8:2 molar ratio. The effectivity of the liposomal and free forms of AMB and MFAME were compared by a determination of fungistatic and fungicidal activity against Candida albicans ATCC 10261, potassium release from erythrocytes, and haemolysis. The results obtained indicate that in contrast to AMB, incorporation of MFAME into liposomes did not further improve its selective toxicity. Studies on the antagonistic effect of ergosterol and cholesterol on the antifungal activity of the antibiotics indicated that sterol interference was definitely less pronounced in the case of MFAME than in the case of AMB.


  96/274

  Tytuł oryginału: Antiapoptotic effect of (-)-deprenyl in rat kidney after ischemia-reperfusion.
  Autorzy: Toronyi Eva, Hamar Janos, Magyar Kalman, Szende B‚la
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR65-BR68, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: Since apoptosis of renal tubular cells is the damage caused by ischaemia-reperfusion, the antiapoptotic effect on kidney tubular epithelial cells of the monoamino oxidase-B (MAO-B) inhibitor (-) deprenyl (selegiline), known neuroprotective agent, with antiapoptotic properties, was studied in a rat model. Material/Methods: Warm renal ischaemia was caused by clamping the left renal artery of rats for 30 minutes. With the start of reperfusion 0.015 mg/kg, 0.15 mg/kg and 1.5 mg/kb of (-)-deprenyl was injected simultaneously into the carotid artery of the animals, respectively. Five rats severed as control, in which renal artery clamping was performed, but the rats were only treated with the solvent (physiological saline). After 6 hours of reperfusion the rats were exsanguinated and the kidneys were histologically examined. Results: Severe tubular damage characterised by apoptosis was found in the kidneys of the untreated rats. Apoptosis was verified on the basis of morphological features, methylgreen-pyronin staining and TUNEL reaction. (-)-Deprenyl diminished dose-dependetly the apoptotic damage, 0.15 mg/kg being the most effective dose. The same dose of(-)-Deprenyl is used in the therapy of human Parkinson's disease. Conclusion: Our findings suggest, that (-)-deprenyl might have an impact on decreasing renal injury also in cases of human cadaveric renal transplantation.


  97/274

  Tytuł oryginału: Influence of losartan and enalapril on urinary excretion of 8-isoprostane in experimental nephrotic syndrome.
  Autorzy: Tesar Vladimir, Zima Tomas, Jirsa jr Milan, Crkovska Jirina, Stipek Stanislav, Vernerova Zdena, Serakova Marketa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR69-BR74, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The increased permeability of the glomerular capillary wall in adriamycin nephropathy may be mediated by incrased generation of free radicals, possibility also by the non-enzymatic production of isoprostanes induced by oxidative stress. ACE inhiitors and angiotensin II antagonists may reduce proteinuria, perhaps by decreasing intraglomerular pressure and increasing the selective permeability of the glomerular capillary wall. Material/Methods: We compared the effect of an ACE inhibitor, enalapril, and an angiotensin II atagonist, losartan, on total malodialdehyde in blood and the urinary excretion of certain eicosanodids and their metabolites (TxB2, 6-keto-PGF1a, bicyclo-PGE2 and 8-isoprostane) in experimental adriamycin-induced nephrotic syndrome in rats. Results: Increased proteinuria in adriamycin-treated rats was not prevented by losartan, but tended to be partly mitigated by enalapril. However, both losartan and enalapril prevented the adriamycin-induced increase of total MDA in serum, but urinary excretion of 8-isoprostane was increased in nephrotic rats treated by losartan compared to controls. The enalapril-induced increase in urinary excretion of bicyclo-PGE2 was possibly mediated by kinins. Proteiuria positively correlated with urinary excretion of 8-isoprostane, and proteinuric rats also had a significantly higher urinary excretion of 8-isoprostane than non-proteinuric rats. Conclusions: Proteinuria in the acute phase of adriamycine nephropathy may be dependent on free radical generation and the formation of 8-isoprostane. The mild anitproteinuric effect of enalapril, but not losartan, may suggest the contributory role of the inhibiton of kinin degradation in the antiproteinuric action of enalapril in this model of nephrotic syndrome.


  98/274

  Tytuł oryginału: High affinity glutamate uptake in rat brain slices in experimental crush syndrome.
  Autorzy: Knaryan Varduhi H., Arakelyan Ludmila N., Marouchyan Garegin L., Kevorkian Guevork A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.BR75-BR79, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: The pathogenesis of crush syndrome is severe traumatic damage to the organism accompanid by shock and stress, acte toxemia, etc. Glutamate has been shown to be implicated in excitotoxic neural death in various clinical settings. The high affinity glutamate uptake process plays a key role in normal synaptic transmission. The goal of our research was to determine the level of glutamate uptake in brain tissue slices after incorporation of [14C-U]glutamate. Material/Methods: An experimental model of crush syndrome in Wistar male rats was caused by 2 hours of compression of femoral soft tissues using a special press with a force of 100 kg/1 kg of animal weight. Slices were prepared and glutamate uptake was assayed immediately after compression, and again at 2, 24, and 48 hours of decompression. Results: The level of glutamate uptake in cerebral cortex and hypothalamus slices immediately after compression was reduced by 24 p.c. (p 0.05) adn 31 p.c. (p 0.005) respectively. Glutamate uptake in cerebral cortex and hypothalamus was nearly at the same level as the intact group of animals (without compression). In cerebellum slices, glutamate uptake also increased, and in fact exceeded the level in the intact group by 17 p.c. (p 0.025). The level of glutamate uptake decreased in cerebral cortex, hypothalamus, and cerebellum slices by 45 p.c. (p 0.001), 28 p.c. (p 0.001), and 25 p.c. (p 0.001) respectively, compard to the intact group of animals. Conclusion: Experimental crush syndrome promotes the reduction of the glutamate uptake level in brain tissue slices, such the cerebral cortex hypothalamus cerebellum.


  99/274

  Tytuł oryginału: Is there a relationship between left ventricular systolic function and serum cytokines level in patients with coronary artery disease?
  Autorzy: Mizia-Stec Katarzyna, Mandecki Tadeusz, Zahorska-Markiewicz Barbara, Janowska Joanna, Szulc Andrzej, Jastrzębska-Maj Ewa, Szymański Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR87-CR92, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: There is growing evidence that cytokines play a pathogenic role in both heart failure and atherosclerosis. The aim of our study was to assess serum levels of selected cytokines and soluble forms of receptors in patients with coronary artery disase (CAD), and the relation between these concentrations and left ventribular (LV) systolic function. Material/Metods: We measured serum levels of TNFŕ, sTNFR 1 and 2, IL-2, and IL-10 in 100 patients with CAD: 70 patients with LV regional wall motion disturbances (group A); and 30 patients with normal LV function (group B). The control group (group C) consisted of 20 healthy volunteers. Results: Mean serum TNFŕ and IL-10 concentrations were significantly higher in groups A (18.3 ń 3.5; 55.4 ń 118.5 pg/ml) and B (17.9 ń 4.9; 45.3 ń 76.8 pg/ml) than in controls (8.3 ń 1.4, p 0.001; 14.3 ń 28.5; p 0.05; respectively). Moreover, in group A serum levels of sTNFR 1 were higher (1367.4 ń 531.1 pg/ml) than in group C (1093,9 ń 456.9 pg/ml; p 0.05). No differences were found in the study groups between serum sTNFR 2 and IL-2 levels. In group A, both the LV ejection fraction and motion score index correlated with TNFŕ (r = -0.277; r = 0.282, p 0.05), and sTNFR 1 levels (r = -0.258; r = 0.280; p 0.05). Conclusion: The serum concentrations of TNFŕ and IL-10 are increased in patients with CAD. Additionally, patients with impaired LV contractility have higher sTNFR 1 concentrations. Serum cytokine activation may play a role in the development of heart failure in patients with CAD.


  100/274

  Tytuł oryginału: Vitamin C concentration in gastric juice in patients with precancerous lesions of the stomach and gastric cancer.
  Autorzy: Dąbrowska-Ufniarz Elżbieta, Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław, Wartanowicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR96-CR103, il., tab., bibliogr. 66 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to elucidate what are the concentrations of vitamin C in gastric juice in patients with gastric cancer in comparison to patients with metaplasia. Material/Methods: In patients age 20 to 75 years with H. pylori infection and chronic gastritis, metaplasia and gastric cancer the concentration of vitamin C was determined by specrofotometry of gastric juice during gastroscopy. On the basis of the results of histological examination the following four groups were isolated. Group I (control) - 12 patients with normal gastric mucosa, group II - 16 patients with chronic gastritis, group III - 17 patients with metaplasia and group IV - 16 patients with gastric cancer H. pylori infection was confirmed by urease test and histological examination (Giemsa stainning) in all patients. Results: In controls the mean concentration of vitamin C in gastric juice was 18.2 ćg/ml (5.7 - 31.2 ćg/ml), in gorup II - 6.3 ćg/ml (2.9 - 13.1 ćg/ml) in group III - 3.9 ćg/ml (2.6 - 10.1 ćg/ml) and group IV - 3.2 ćg/ml (1.7 - 9.2 ćg/ml). Statistically significant differences of vitamin C concentration were found among group I and group II, III and IV (p 0.001) and among groups II and III and IV (r 0.01). Conclusion: There are not differences of vitamin C concentration in gastric juice between patients with metaplasia and patients with gastric cancer. This points out that low levele of this vitamin in gastirc juice might play the role in the earlier stages of carcinogenesis.


  101/274

  Tytuł oryginału: Cytomegalovirus infection and atherogenesis.
  Autorzy: Szkaradkiewicz Andrzej, Bogaczyńska-Staniewicz Joanna, Torliński Lech, Wal Marzena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR104-CR107, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Experimental studies and clinical observations indicate the importance of active CMV infection in the development of atherosclerosis. Our research constituted an attempt to evaluate the components of lipid metabolism (total cholesterol and its fractions, triglycerides) in children with active CMV infection. Material/Methods: The research involved 45 children with active primary or secondary CMV infection. The diagnosis was established by measuring anti-CMV serum antibodies (IgM and IgG) using the Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA) technique, and by detecting CMV-DNA using the PCR technique. On the basis of diagnostic tests, the children were allocated to one of two groups. The first group of 15 children manifested primary active infection with CMV. The other group consisted of 30 children diagnosed with secondary active CMV infection. Results: In the first group, the mean values of the serum lipid profile were as follows: total cholesterol - 142 ń 32.9 mg/dl; HDL-cholesterol: - 23.4 ń 8.6 mg/dl; LDL- cholesterol - 97.8 ń 30.9 mg/dl; triglycerides - 83 ń 15.5 mg/dl. In the second group of children, the mean values of serum lipid profile were as follows: total cholestserol - 142.5 ń 44.2 mg/dl; HDL- cholesterol - 21.4 ń 10.8 mg/dl, LDL-cholesterol - 87.1 ń 35.3 mg/dl; triglycerides - 101.7 ń 31.2 mg/dl. In all these children, the values of total cholesterol, LDL-cholesterol, and triglycerides conformed to published norms, while HDL-cholesterol was significantly belowe normal. Conclusion: The results we obtained point to dyslipidemia in the couse of active CMV infection, which may be of pathognetic significance at any stage of atherogenesis.


  102/274

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...


  103/274

  Tytuł oryginału: Wskazania do laparoskopii u młodocianych - analiza porównawcza zabiegów wykonanych w trzech ośrodkach klinicznych: Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: The indications for laparoscopic procedures in adolescent patients - comparative analysis of procedures performed in three clinical departments in Bydgoszcz, Kraków and Rzeszów in 1995-2001.
  Autorzy: Klimek Marek, Ludwikowski Grzegorz, Obrzut Bogdan, Skamla Krystyna, Migdał Małgorzata, Pabian Wojciech, Stangel Klaudia, Adamski Dariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.10-13, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porownano 87 pacjentek w wieku od 7 - 19 lat operowanych laparoskopowo w trzech klinicznych ośrodkach pod względem wieku, wskazań do zabiegu, rodzaju wykonanego zabiegu oraz wyniku badań histopatologicznych. Stwierdzono, że najczęściej wykonywanym zabiegiem było wyłuszczenie jajnikowych torbieli prostych, a w drugiej kolejności korekcji wad rozwojowych nzrządu rodnego. Po przeanalizowaniu materiału klinicznego można powiedzieć, że operacje laparoskopowe u młodocianych pozwalają na pełną diagnostykę oraz interwencję chirurgiczną,jednocześnie unikając inwazyjności zabiegu laparotomijnego.


  104/274

  Tytuł oryginału: Autopsyjna ocena stopnia degeneracji lędźwiowych krążków międzykręgowych.
  Tytuł angielski: Autopsy evaluation of degeneration degree of the lumbar intervertebral discs.
  Autorzy: Łebkowski Wojciech J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.188-190, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaawansowania stopnia degradacji lędźwiowych krążków międzykręgowych w badaniu makroskopowym, jaka postępuje wraz z wiekiem, w odniesieniu do wieku osobniczego i płci. Zmiany występujące w krążkach międzykręgowych oceniano zgodnie z klasyfikacją przedstawioną przez Nachemsona [13]. Badaniami objęto 308 lędźwiowych krążków międzykręgowych podczas autopsji 57 kobiet (śr. wiek 41,83) i 79 mężczyzn (śr. wiek 42,06). Dwieście czterdzieści krążków wykazywało zmiany degeneracyjne. Analiza statystyczna wykazała, że degeneracja postępuje wraz z wiekiem (ANOVA p 0,05). Stwierdzono, że zmiany degeneracyjne występują u mężczyzn o jedną dekadę wcześniej niż u kobiet (w drugiej dekadzie życia). Podobnie, o dekadę wcześniej stwierdza się u mężczyzn degenerację stopnia III oraz stopnia IV. Wykazano także statystyczną różnicę (p 0,05) w występowaniu zmian degeneracyjnych pomiędzy "wysokim" (poziomy L2 i L3), a "niskim" (poziomy L4 i L5) kręgosłupem lędźwiowym. Jednocześnie stwierdzono, że żaden z poziomów (rozpatrywany jako pojedynczy) nie wykazywał większej degeneracji niż pozostałe.


  105/274

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  106/274

  Tytuł oryginału: Repeated treatment with selective serotonin reuptake inhibitors but not anxiolytics prevents the stress-induced deficit of fighting behavior.
  Autorzy: Ossowska Grażyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Danilczuk Zofia, Klenk-Majewska Bożena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.373-380, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several animal models of "depression" have been examined. One of them is chronic unpredictable stress (CUS)-induced deficit of fighting behavior in rats. In the present study, we compared the effects of two antidepressants (fluoxetine or fluvoxamine) and three anxiolytics (buspirone, lorazepam or oxazepam) on the electric footshock-induced fighting behavior in the pairs of male Wistar rats exposed to CUS procedure (16-day application of various unpredictable stressors). It was found that, in chronically stressed rats, the number of fighting attacks was significantly reduced (by about 70 p.c.). Prolonged (for 14 days) treatment of rats with fluoxetine or fluvoxamine (both at the dose of 10 mg/kg/day) counteracted the deficit of aggression induced by the chronic stress,. On the contrary, the anxiolytics: lorazepam (0.5 mg/kg/day), oxazepam (5 mg/kg/day) or buspirone (0.2 mg/kg/day) administered for 14 days, did not modify the deficit of fighting induced by CUS procedure. It must be underlined that prolonged treatment with all used drugs did not change the intensity of fighting in normal (unstressed) rats. In conclusion, prolonged tratment with antidepressant drugs prevents the CUS-induced deficit of fighting behavior, whereas no beneficial effect of anxiolytic agents was found.


  107/274

  Tytuł oryginału: Discrepancies in creatinine clearance in centenarians when calculated by two different mathematical formulas.
  Autorzy: Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Mossakowska Małgorzata, Niemir Zofia, Bręborowicz Andrzej, Oreopoulos Dimitrios G.
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2274-2275, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  108/274

  Tytuł oryginału: Nowe opakowania płynów infuzyjnych; analiza zysków i strat.
  Tytuł angielski: New infusion solution packages; benefit-loss analysis.
  Autorzy: Szeligowski Mirosław, Welk Beata, Kreczmer Dariusz, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (14) s.691-695, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper presents the results of the comparative studies concerning the functionality and the usage cost of the infusion solution preparation in two types of packages. The study group was 1000 units of the preparations in the Medipur type polyethylene packages with the Eurocaps lock. The control group was the type and amount analogous infusion solution preparations in the polyethylene standard packages in a cylinder shape. The solution loss significantly more frequent in the control group comparing the study one was reported. Furthermore, this finding follows the real increase of the involved units cost. THe conducted comparative analysis shows that the undertaking of the optiamal bidding decisions should be based on the pharmacoeconomic analysis made by hospital pharmacists because of their contribution to the reasonable spending of our financial resources.


  109/274

  Tytuł oryginału: Abnormal nerve conduction velocity as a marker of immaturity in childhood muscle spinal atrophy.
  Autorzy: Krajewska Grażyna, Hausmanowa-Petrusewicz Irena
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Motor conduction velocity (CV) was tested in 117 infants and children with proximal spinal muscular atrophy (SMA), aged 1-53 months, and in 99 age-adjusted healthy controls. The children were classified into SMA forms 1 and 2 according to SMA International Consortium Criteria. In all children CV was tested in four nerves and the following parameters were taken into account: distal latency, conduction velocity, amplitude of muscle response. The electromyography of muscles revealed neurogenic changes. In all cases of severe form 1 motor CV was markedly slowed, with significantly prolonged distal latency adn reduced amplitude of M response. In surviving children CV, although increasing with age, was always below the values of normal age-adjusted children. The slowing was particularly pronounced in the femoral nerve. In SMA2 children the values of all tested parameters wre closer to the values of age-adjusted healthy children, nevertheless they were always below the edge of normal values, also the rate of maturation was much slower than in normal children. Sensory CV was normal children. Sensory CV was normal in all tested groups. The findings are suggestive of delayed nerve maturation in childhood SMA.


  110/274

  Tytuł oryginału: Ultrastructure of synaptic junctions in the cerebellar cortex in experimental valproate encephalopathy and after terminating chronic application of the antiepileptic.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria E.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.87-96, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse in TEM the evolution of changes in structural elements of synaptic junctions of the cerebellar cortex in rats in valproate encephalopathy induced by chronic 12-month administration of sodium valproate - VPA (once daily intragastrically, in a dose of 200 mg/kg b.w.) and after withdrawal of this antiepileptic for 1 and 3 months. After 9 and 12 months of the experiment, synaptic endings of both the symmetrical and asymmetrical synapses in the neuropil of the cerebellar cortex, especially in the molecular layer, showed signs of sever damage (mainly swelling) and even disintegration. They were mostly observed in axodendritic endings and axospinal endings on the dendritic spines of Purkinje cells, being manifested in teh presence of large vacuolar structures, electron lucent areas and swollen mitochondria within the cytoplasm. A reduced number of axonal synaptic vesicles (with more type F vesicles preserved) could be seen. One and 3 months after the end of chronic application of VPA, the synaptic junctions did not show morphological exponents of the repair processes. The alterations observed in the synaptic junctions of the cerebellar cortex may suggest disorders in neurotransmission processes, such as exhaustion and damage caused by ischaemia due to damage to the blood-brain barrier induced by VPA and/or its toxic metabolites.


  111/274

  Tytuł oryginału: Zmiana obrazu otosklerozy w dwóch dziesięcioleciach.
  Tytuł angielski: Change in otosclerosis presentation during two decades.
  Autorzy: Szymański Marcin, Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.557-560, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie obrazu otosklerozy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na podstawie analizy dokumentacji klinicznej 228 leczonych chorych. Grupę I 80 chorych leczonych w latach 1980-1990 porównano z grupą II 142 chorych leczonych w latach 1991-2000 pod względem rozkładu płci, wieku, obecności zmian obustronnych i występowania obliteracji okienka owalnego. Porównano również średni próg przewodnictwa kostnego, powietrznego i rezerwę ślimakową w obu grupach. Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w rozkładzie wieku, płci i progu przewodnictwa kostnego między badanymi grupami. Obliteracja okienka owalnego występowała u 8 (10 proc.) chorych z grupy I i u 7 (4,7 proc.) chorych z grupy II, ale różnica nie była istotna. Obustronną otosklerozę rozpoznano u 77 (96,3 proc.) chorych z grupy I i u 121 (81,8 proc.) osó z grupy II, co stanowiło różnicę istotną (p 0,01). Próg przewodnictwa powietrznego i rezerwa ślimakowa u chorych leczonych w latach dziewięćdziesiątych były istotnie mniejsze (p 0,001) niż u chorych leczonych w latach osiemdziesiątych. W ostatnim dziesięcioleciu chorzy na otosklerozę zgłaszali się z mniejszym ubytkiem słuchu, mniejszą rezerwą ślimakową i rzadziej mieli otosklerozę obustronną niż chorzy leczeni w latach osiemdziesiątych.


  112/274

  Tytuł oryginału: Serum cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation.
  Autorzy: Słotwiński R., Olszewski W. L., Paluszkiewicz R., Zieniewicz K., Hevelke P., Zaleska M., Krawczyk M., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.36-39, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To investigate cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation in order to prove that it is a relatively safe surgical procedure with limited tissue injury. Material and methods: Study was performed in 17 healthy liver donors and 6 patients with benign liver tumors. Serum levels of IL-6, IL-Ira and sTNFRI were measured before surgery and on the days 1, 3 and 7 thereafter, by immunoassay (ELISA). Results: There a significant increase in serum concentrations of IL-6 on day 1-7 (from 2.4 pg/ml to 315.1ń526, 47.3ń48 and 15.3ń15pg/ml; p=0.0002, p=0.0006, p=0.003), for IL-Ira on day 1-3 (from 472.5ń436 pg/ml to 2072.6ń3511 and 715.5ń268 pg/ml; p=0.001, p=0.004), and for sTNFRI on day 1-3 (from 1075.7ń338.0 pg/ml to 1601.4ń317.0 and 1528.9ń402.0 pg/ml; p=0.0006, p=0.003), following liver harvesting. No significant difference was observed between pre and postoperative IL--6 serum concentration, whereas IL-Ira and sTNFRI were elevated only on day 3 after liver resection (p=0.02, p=0.04. A significantly higher level of sTNFRI was seen in patients after liver resection, as compared to liver donors on day 1 (p=0.01), 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0006) after surgery, whereas on day 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0) when IL-Ira was measured. Conclusion: The short period of elevated concentrations of IL6, sTNFRI and ILIra after harvesting of lobes for transplantation and relatively low serum level of these cytokines indicate that this type of procedure does not evoke any major postoperative SIRS-type reaction as seen not infrequently after resection of liver for primary or secondary liver pathology.


  113/274

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności oznaczania stężenia interleukiny-6 i białka C-reaktywnego w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Comparison of interleukin-6 and C-reactive protein serum concentrations assessment in diagnosis of infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Rawczyńska-Englert Irena, Sitkiewicz Dariusz, Jabłoński Dariusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.947-952, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczanie stężenia interleukiny-6 (IL-6) może być cenne w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), szczególnie przy klinicznie niepewnym rozpoznaniu, z czym często mamy do czynienia u chorych z jałowymi posiewami krwi. Jednym z klasycznych białek ostrej fazy jest białko C-reaktywne (CRP), najczęściej wykorzystywane jako dodatkowy wskaźnik procesu zapalnego. Celem pracy jest porównanie przydatności oznaczania stężenia IL-6 i CRP w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia IZW. Grupę badaną stanowiło 40 chorych z IZW i wadami serca. Dwie grupy kontrolne składały się z chorych z wadami serca: 15 bez zakażenia i kolejnych 15 z zakażeniem dróg moczowych. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duke'a; u 34 chorych stwierdzono dodatnie posiewy krwi. Oznaczenia IL-6 i CRP przeprowadzono trzykrotnie, po rozpoznaniu IZW i w czasie antybiotykoterapii (średnio co 14 ń 7 dni) metodą ELISA. Określano przydatność oznaczania obu parametrów dla rozpoznawania IZW. Za wartości prawidłowe przyjęto dla interleukiny-6 zakres 0 - 12,5 pg/ml, a dla białka C-reaktywnego zakres 0-10 mg/l. Średnie wartości stężeń Il-6 i CRP w grupie z IZW (37 ń 23,9 mg/l) istotnie wyższe niż w grupach kontrolnych: z zakażeniem dróg moczowych (9,1 ń 4,42 pg/ml i 6,95 ń 4,39 mg/l) i bez zakażenia (3,95 ń 1,4 pg/ml i 2,21 ń 0,96 mg/l). Stężenie CRP nie korelowało istotnie ze stężeniem IL-6 (r = 0,51, p = 0,07). W kolejnych oznaczeniach stwierdzono istotny statystycznie spadek stężenia IL-6 (z 37 ń 44,3 do 8,7 ń 5,7 pg/ml), bez towarzyszącego spadku stężeń CRP (z 27,1 ń 23,9 mg/l do 22 ń 18,3 mg/l)...


  114/274

  Tytuł oryginału: Plasma tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and transforming growth factor á1 - possible non-invasive biomarkers of hepatic fibrosis in patients with chronic B and C hepatitis.
  Autorzy: Flisiak Robert, Maxwell Paul, Prokopowicz Danuta, Timms Peter M., Panasiuk Anatol
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (47) s.1369-1372, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The role of transforming growth factor-á1 (TGF-á1) in liver fibrosis is in part related to impairment of extracellular matrix breakdown by stimulation of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) gene. The aim of he study was to evaluate association between TGF-á1 and TIMP-1 in relation to liver injury in chronic viral hepatitis N and C. Methodology: Association between plasma TGF-á1 and TIMP-1 was evaluated in 28 consecutive patients undergoing kiver biopsy for chronic viral hepatitis B and C (CH-B, CH-C) and these tests were correlated with hepatic fibrosis, inflammation and liver function tests. Moreover carboxyterminal cross-linked telopeptide of type 1 procollagen (ICTP) and carboxyterminal propeptide of type 1 collagen (PICP) were also measured for assessment of extracellular matrix breakdown or synthesis, respectively. Results: Chronic viral hepatitis B and C resulted in a significant increase in plasma TIMP-1 levels but not TGF-á1. Among biochemical markers of liver injury, significant correlation with TGF-á1 and TIMP-1 was demonstrated in respect to aminotransferase activities in both groups. TIMP-1 showed significant correlation with ICTP levels in both CH-B (r = 0.59) and CH-C (r = 0.62), whereas TGF-á1 was correlated with ICTP only in CH-C patients (r = 0.75). PICP did not demonstrate any corelation with either TGF-á1 or TIMP-1. Hepatic fibrosis, but not inflammation, correlated significantly with TGF-á1 (CH-B: r = 0.73; CH-C: r = 0.79) and TIMP-1 (CH-B: r = 0.66; CH-C r = 0.71) in both groups and there was a significant...


  115/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wczesnych wyników bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet i mężczyzn.
  Tytuł angielski: Comparison of the early results of coronary artery bypass grafting in women and men.
  Autorzy: Perek Bartłomiej, Jemielity Marek, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.48-51, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wczesnych wyników bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet (K) i mężczyzn (M). Badaniem objęto 1640 chorych (1390 M i 250 K) w wieku 29-78 lat (śr. 57,7ń8,9 lat) operowanych od stycznia 1995 do czerwca 2001 r. z powodu choroby wieńcowej. W wywiadzie, co najmniej jeden zawał serca stwierdzono u 156 K (62,4 proc.) i 848 M (61,0 proc.) (NS). Przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA) wykonywano u 10 K (4,0 proc.) i 63 M (4,5 proc.) (NS). W przedoperacyjnej koronografii istotne zwężenie pnia częściej stwierdzano w grupie K (26,3 proc.) niż M (20,4 proc.) (p 0,05). Wszystkich chorych operowano ze sternotomii pośrodkowej w umiarkowanej hipotermii z użyciem krążenia pozaustrojowego. Średnia liczba wszczepionych pomostów była mniejsza u K (2,3 ń 0,5) niż u M (3,0 ń 0,4) (p 0,05). W okresie okołooperacyjnym zmarło 17 K (6,8 proc.) i 44 M (3,2 proc.) (p 0,05). Najczęstszą przyczyną zgonów był zespół niskiego rzutu serca (ZNRS) (u 11 K - 4,4 proc. i 34 M - 2,4 proc.; p 0,05), niewydolność oddechowa (u 1 K - 0,4 proc. i 5 M - 0,4 proc.; NS) i zapalenie śródpiersia z niestabilnością mostka (u 3 K - 1,2 proc. i 4 M - 0,2 proc.; p 0,001). Reoperowano 8 K (3,2 proc.) i 41 M (2,9 proc.). Wskazaniem było zapalenie śródpiersia (u 5 K - 2,0 proc. i 20 M - 1,4 proc.; p 0,05) i krwawienie (u 3 K - 1,2 proc. i 21 M - 1,5 proc.; NS). Zawały serca potwierdzono elektrokardiograficznie i biochemicznie u 16 K (6,4 proc.) i 90 M (6,5 proc.). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was comparing the early results of coronary artery bypass grafting (CABG) in women (W) and in men (M). This study comprises 1640 consecutive patients (1390 male and 250 female at the age from 29 to 78 years (mean 57.2 ń 8.9 years) operated on between January 1995 and June 2001 because of coronary artery disease. At least one myocardial infarction in history was noted in 156 W (62.4 p.c.) and 848 M (61.0 p.c.) (NS). Prior to surgery, coronary angioplasty (PTCA) was performed in 10 W (4.0 p.c.) and 63 M (4.5 p.c.) (NS). Left main stenosis in the preoperative angiocardiography was seen more often in W (26.3 p.c.) than in M (20.4 p.c.) (p 0.05). All patients were operated on from median sternotomy with the use of cardiopulmonary bypass. Less grafts per patient were implanted in W (2.3 ń 0.5) than in M. (3.0 ń 0.4) (p 0.05). In-hospital mortality in W (6.8 p.c. - 17 W) was higher than in M (3.2 p.c. - 44 M) (p 0.05). Low cardiac output syndrome (LCOS) (11 W - 4.4 p.c. vs 34 M - 2.4 p.c.; p 0.05), followed by respiratory failure (1 W - 0.4 p.c. vs 5 M - 0.4 p.c.; NS) and mediastinitis with sternal instability (3 W - 1.2 p.c. vs 4 M - 0.2 p.c.; p 0.001) were the main reasons of death. Eight W (3.2 p.c. and 41 M (2.9 p.c.) were reoperated, 5 W (2.0 p.c.) and 20 M (1.4 p.c.) (p 0.05) because of mediatinitis and 3 W (1.2 p.c.) and 21 M. (1.5 p.c.) (NS) because of bleeding. Perioperative myocardial infarction confirmed in ECG and in the laboratory tests had 16 ...


  116/274

  Tytuł oryginału: Występowanie grzybów w kale u dzieci.
  Tytuł angielski: Fungi present in children's stool.
  Autorzy: Pawlik Bolesław, Macura Anna B., Białek-Kaleta Jolanta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.273-279, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy wykonano analizę ilościową i jakościową flory mykologicznej w przewodzie pokarmowym dzieci z nieswoistymi dolegliwościami przewodu pokarmowego oraz u dzieci z zewnątrzpochodną i wewnątrzpochodną astmą oskrzelową. oceniono również oporność wyizolowanych grzybów na leki przeciwgrzybicze.


  117/274

  Tytuł oryginału: Endosonografia zwieraczy odbytu u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z manometrią.
  Tytuł angielski: Anal sphincter endosonography following surgical treatment of ulcerative colitis. Correlation with manometry.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam, Bielecki Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Baczuk Lech, Tarnowski Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Drews Michał (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1194-1203, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie obrazu zwieraczy w badaniu endosonograficznym z wynikiem manometrii odbytowo-odbytniczej u osób leczonych operacyjnie z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Materiał i metodyka. Badania endosonograficzne i manometrię odbytowo-odbytniczą wykonano u 15 osób, 5 mężczyzn i 10 kobiet, w wieku 23-73 lat (śr. wieku 36 lat), u których wykonano proktokolektomię odtwórczą (10 osób), kolektomię i ileostomię (3 osoby), proktokolektomię i ileostomię (1 osoba) oraz kolektomię z zespoleniem krętniczo-odbytniczym (1 osoba) z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wyniki. U 8 (53,33) badanych stwierdzono korelację między wynikiem badania endosonograficznego i manometrycznego w zakresie wszystkich analizowanych mięśni: zwieraczy wewnętrznego i zewnętrznego odbytu oraz mięśnia łonowo-odbytniczego. Korelację rozpoznań endosonograficznych i manometrycznych w ocenie zwieracza wewnętrznego odbytu uzyskano u 10 (66,66 proc.) badanych, korelację w ocenie echogeniczności zwieracza zewnętrznego odbytu u 9 badanych (60 proc.); w ocenie czynności dynamicznej zwieracza zewnętrznego i mięśnia łonowo-odbytniczego u 11 (73,33 proc) osób. Wnioski. Łącznie zastosowanie badania endosonograficznego i manometrii u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego pozwala na ocenę zarówno morfologii, jak i czynności zwieraczy odbytu. Korelacje tych metod stwierdzono dla większości badanych osób.


  118/274

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne i ultrasonograficzne zmienności cech pomiarowych głowy w rozwoju prenatalnym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Lesiński Wojciech, Kurlej Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 135 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20316

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  119/274

  Tytuł oryginału: Porównanie kryteriów diagnostycznych ADA i WHO w rozpoznawaniu cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy.
  Tytuł angielski: Comparison of ADA and WHO diagnostic criteria for diagnosis of diabetes and other categories of glucose intolerance.
  Autorzy: Herdzik Edyta, Safranow Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Byra Elżbieta, Gołdyn Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.316-320, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowe kryteria rozpoznawania cukrzycy ogłoszone przez ADA w 1997 oraz przez WHO w 1998 r. zalecają zmniejszenie progowego stężenia glukozy w rozpoznawaniu cukrzycy do 7,0 mmol/l (126 mg/dl) oraz wprowadzają nową kategorię zaburzeń tolerancji glukozy: upośledzono regulacje glikemii na czczo (impaired fasting flucose, IFG). W przeciwieństwie do ADa, WHO zaleca utrzymanie doustnego testu tolerancji glukozy w praktyce klinicznej. W niniejszym badaniu, w oparciu o wyniki doustnego testu tolerancji glukozy i kryteria WHO 1998, ocenialiśmy wartość oznaczenia glikemii w pełnej krwi włośniczkowej na czczo w celu rozpoznania cukrzycy. Celem badania było również porównanie częstości występowania cukrzycy i innych kategorii nietolerancji glukozy na podstawie kryteriów diagnostycznych ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985. Materiał i metody: Doustny test tolerancji glukozy wykonano u 1528 pacjentów (785 mężczyzn, 743 kobiet). Zgodnie z kryteriami ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985 dokonano podziału pacjentów na grupy w zależności od zaburzeń tolerancji glukozy. Wyniki: Częstość występowania cukrzycy wg kryteriów ADA 1997 i WHO 1985 była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 10,47 i 10,34 proc., a wg kryteriów WHO 1998 wynosila 13,15 proc. U 20,4 proc. wszystkich chorych na cukrzycę wg kryteriów WHO 1998 rozpoznanie postawiono w oparciu o wynik glikemii po 2 h od obciążenia glukozą, w przypadku kryteriów WHO 1985 odsetek ten wynosił 39,9 proc. U 13,04 proc. pacjentow z IFG wg ADA rozpoznano cukrzycę, u 34,06 proc. IGT w oparciu o kryteria WHO 1998...


  120/274

  Tytuł oryginału: Terapia antyhomotoksyczna choroby wrzodowej dwunastnicy i przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka.
  Autorzy: Łukin Marek
  Źródło: Med. Biol. 2002 (1) s.9-14, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wpływ preparatu Gastricumeel na dolegliwości podmiotowe występujące u 70 pacjentów z przewlekłą chorobą wrzodową dwunastnicy i 30 z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Po 4 tygodniach leczenia dolegliwości ustąpiły lub istotnie się zmniejszyły. W żadnym przypadku nie zstwierdzono skutków niepożądanych. Gastricumeel ma korzystny wpływ na przebieg choroby wrzodowej dwunastnicy oraz zapalenie błony śluzowej żołądka. Nie obserwowano istotnych różnic w porównaniu z terapią klasyczną.


  121/274

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności dysmutazy nadtlenkowej w plaźmie nasienia ludzkiego w warunkach fizjologicznych i w zaburzeniach płodności : praca doktorska
  Autorzy: Wdowiak Artur, Jakiel Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Andrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 68 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20245

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  122/274

  Tytuł oryginału: Pleurodeza u chorych z rozsiewem nowotworowym w opłucnej : praca doktorska
  Autorzy: Kużdżał Jarosław, Szczeklik Andrzej (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych w Krakowie
  Źródło: 2002, 57 k. : il., tab., bibliogr. 197 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20283

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  123/274

  Tytuł oryginału: Healthy start in life : a comparison between health in Poland and Sweden with the first four WHO Health for All Targets as a starting point : doctorate thesis
  Autorzy: Pellmer-Wramner Kristina
  Opracowanie edytorskie: Drygas Wojciech (supervis.).; Medical University Department of Preventive and Social Medicine in Łódź
  Źródło: 2002, [12], 182, [5] s., [34] s. tabl. : bibliogr. s. 162-182, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19746

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  124/274

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej wybranych parametrów elektrokardiograficznego testu wysiłkowego i echokardiograficznej próby z dobutaminą w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Czuba-Gręda Grażyna, Krzemińska-Pakuła Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  125/274

  Tytuł oryginału: Wpływ zastosowania prostaglandyny E1 (PGE1) na przebieg reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej (TAB) : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz Agata, Brzezińska-Błaszczyk Ewa (promot.).; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20065

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  126/274

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia kortyzolu, białka c-reaktywnego i haptoglobiny u pacjentek po operacjach na narządzie płciowym bez zszywania otrzewnej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejczyk-Pencuła Monika, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna
  Źródło: 2002, [3], 71 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20235

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  127/274

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny układu oddechowego u chorych z niedrożnością aortalno-biodrową i/lub tętniakiem aorty brzusznej kwalifikowanych do leczenia operacyjnego : praca doktorska
  Autorzy: Blimel Piotr, Joss Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: 2002, 69 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  128/274

  Tytuł oryginału: Wartość testu pochyleniowego i analizy zmienności rytmu zatokowego w diagnostyce omdleń o niewyjaśnionej etiologii : praca doktorska
  Autorzy: Lelonek Małgorzata, Bolińska-Sołtysiak Halina (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  129/274

  Tytuł oryginału: Wpływ protez osiadająych na podłoże kostne pola protetycznego w przebiegu osteoporozy pomenopauzalnej : praca doktorska
  Autorzy: Orłowska-Szuflet Olga, Romanowicz Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Protetyki w Łodzi
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20057

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  130/274

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory w czasie wczesnej rehabilitacji uzdrowiskowej chorych po zawale serca leczonych metodami inwazyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Barbara, Wysokiński Andrzej (promot.).; Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. w Nałęczowie, [Akademia Medyczna] w Lublinie
  Źródło: 2002, [16], 180 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  131/274

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczania stężeń białka C-reaktywnego, A1-antytrypsyny i haptoglobiny w surowicy krwi przy kwalifikacji chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Determination value of C-reactive protein, A1-antitripsin and haptoglobin concentrations in blood serum at qualifying patients with chronic platine tonsillitis for operative treatment.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Barnaś Szczepan, Jaśkiewicz-Burnejko Emilia, Zagrzejewski Bogdan, Starnawski Mirosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.214-219, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była porównawcza ocena stężenia białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-antytrypsyny (AAT) i haptoglobiny (HPT) w surowicy krwi u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. Badaniami objęto 58 chorych w wieku 19-35 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 20 chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem migdałków podniebiennych, zakwalifikowanych do tonsylektomii, II - 19 chorych z nawrotowym zapaleniem migdałków podniebiennych leczonych antybiotykiem (Augumentin), III - 19 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (porównwacza). Podział na grupy oraz jednocześnie kwalifikacja do zabiegu operacyjnego migdałków podniebiennych określona była na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego otolaryngol. Stężenia białek ostrej fazy oznaczono immunochemiczną metodą nefelometrii kinetycznej (przed i po 30 dniach leczenia). Badania własne wykazały, że średnie stężenia CRP, AAT i HPT w surowicy krwi przed leczeniem w badanych grupach przedstawiały się następujaco: w I - 13,2 mg/l, 3,4 il,6 g/l, w II - 4,4 mg/l, 2,1 i 1,3 g/l oraz III - 2,2 mg/l, 1,6 i 0,8 g/l, natomiast po leczeniu odpowiednio: w I - 3,0 mg/l, 1,8 i 0,8 g/l, w II - 2.9 mg/l, 1,4 i 1,0 g/l oraz w III - 2,2 mg/l. Największą wartość diagnostyczną, która może mieć jednocześnie zastosowanie w monitorowaniu przewlekłego zapalenia migdałków podiebiennych ma oznaczenie białka C-reaktywnego.


  132/274

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena licówek kompozytowych i porcelanowych w świetle badań laboratoryjnych, klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Marczak-Prośniak Iwona, Karasiński Antoni (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 57 k., [44] k. tabl. : il., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20201

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  133/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu wysiłków izometrycznych i dynamicznych na układ krążenia u sportowców wyczynowych : praca doktorska
  Autorzy: Biały Dariusz, Nowosad Halina (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  134/274

  Tytuł oryginału: Leczenie szczękościsku objawowego światłem lasera biostymulacyjnego.
  Tytuł angielski: Treatment of symptomatic trismus with a biostimulative laser beam.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.303-307, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia 35 chorych z objawami szczękościsku, którym aplikowano jedynie światło lasera, jako monoterapię. W zależności od stanu zaawansowania klinicznego stosowano 2 metody naświetlań: "omiatania" i "dziobania" kontaktowego. Na podstawie porównania z grupą pacjentów leczonych konwencjonalnie - farmakologicznie stwierdzono, że zastosowanie biostymulacji laserowej powoduje skrócenie występowania objawu szczękościsku do 2-4 dni. W grupie nie naświetlanej objaw ten utrzymywał się przez 6-7 dni.


  135/274

  Tytuł oryginału: Ostry zespół wieńcowy bez trwałego uniesienia ST jako proces zapalny : ocena białka C-reaktywnego oraz endoteliny-1 : [praca doktorska]
  Autorzy: Łukaszyk Andrzej, Cieśliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 77 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  136/274

  Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem specjalnej troski wobec tranformacji - w dobie reformy systemu oświaty i służby zdrowia.
  Tytuł angielski: The care for disabled children in the face of economical transformation - during reforms of the health service and educational system.
  Autorzy: Grzywna Teresa, Franek Grażyna, Kwaśniewska-Ziętek Justyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.109-117, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  137/274

  Tytuł oryginału: W trosce o zdrowie dziecka w środowisku nauczania i wychowania - rola i zadania pielęgniarki szkolnej.
  Tytuł angielski: Taking care of a child's health - the role and tasks of a school nurse.
  Autorzy: Chłopecka Hanna, Franek Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.119-123, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  138/274

  Tytuł oryginału: Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Needs of families with disabled child for medical care.
  Autorzy: Cabaj Marianna, Fojt Eugeniusz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.315-326, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  139/274

  Tytuł oryginału: Przydatność angiografii tomografii komputerowej w diagnostyce zwężeń tętnic szyjnych u chorych z niedostatecznością krążenia mózgowego w porównaiu z ultrasonograficznym badaniem przepływów metodą Dopplera.
  Tytuł angielski: The usefulness of computed tomography angiography comparing to Dupplex Doppler Ultrasound in the diagnosis of carotid artery stenosis in patients with cerebral circulation insufficiency symptoms.
  Autorzy: Gruszczyńska Katarzyna, Baron Jan, Zieliński Zbigniew, Gniadek Jan, Walecki Jerzy, Czernicki Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.12-20, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare diagnostic usefulness of CT angiography (angioCT) vs. Dupplex Doppler Ultrasound (US) in the evaluation of extracranial internal carotid stenosis. Material/Methods: The results of extracranial carotid angioCT and US were compared in 70 cases of patients with cerebral circulation insufficiency syndromes. The degree of stenosis was measured according to NASCET. Correlation, contingency and regression coefficients were used to assess the convergence between angioCT and US. The morphology of atherosclerotic plaque depicted in angioCT was assessed as well, and the results were compared to US. Additionally, in 33 patients cerebral angioCT was performed to exclude surgery contraindications. Results: The value of correlation coefficient, which measures the angioCT vs. US convergence in the assessment of carotid artery stenosis, is 0.96. The results correspond best in following groups of cases: normal arteries and occluded arteries (CC contingency coefficient values are 0.68 and 0.65). A statistically significant dependence occurs also in atherosclerotic plaque morphology imaging (Chi = 42.114; p = 0.0001; CC = 0.636). Conclusions: The high degree of convergence between angioCT adn US in assessing the extracranial carotid artery stenosis was recorded. AngioCT is useful as the complementary diagnostic method in cases of difficult anatomy, artery loops or kinking. A precise assessment of "soft" atherosclerotic pilaques morphology is not possible with angioCT, but artery wall calcifications are better depicted with this method.


  140/274

  Tytuł oryginału: Zaćma starcza i przedstarcza - porównanie pacjentów operowanych w 1990 i 2000 roku.
  Tytuł angielski: Senile and presenile cataract - comparison of patients operated in the year 1990 and 2000.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.347-349, tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare some epidemiological features (e.g. mean age) of patients operated for senile and presenile cataract in the year 1990 and 2000. Material and method: Data of 106 consecutive patient with senile or presenile cataract operated in May 1990 and 110 patients operated in April and May 2000, were compared. Some cataract risk factors were analysed: cataract in family, diabetes, steroid therapy, refractive error, rural residency, outdoor occupation, smoking, visual acuity and age of patients. Results: There was significantly higher age (69 vs. 60 years) and lower number of patients with very low visual acuity (less than 0.1) in group undergoing cataract surgery in 2000. We did not noted significant differences regarding sex, cataract in family, presence of diabetes, steroid therapy, myopia, rural residency, outdoor occupation, smoking. Conclusions: In 10 years period increase of age and decrease in number of patients with very low visual acuity in gorup operated for senile and presenile cataract could be observed.


  141/274

  Tytuł oryginału: Angiotensin I-converting enzyme insertion/deletion polymorphism and adrenergic response to exercise in hypertensive patients.
  Autorzy: Jalil Jorge E., Córdova Samuel, Ocaranza Maria Paz, Schumacher Erwin, Braun Sandra, Chamorro Gastón, Fardella Carlos, Lavandero Sergio
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR566-CR571, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The inserton/deletion ACE polymorphism (ACE I/D) regulates different levels of circulating and tissue ACE activities, which may induce divrse adrenergic responses to physiological stimuli. The aim of this study was to evaluate the influence of the ACE I/D polymorphism on the adrenergic response to isotonic exercise in middle-aged hypertensive patients. Material/Methods: Submaximal exercise (on a treadmill, using the Naughton protocol at 75 p.c. of maximal heart rate) was performed in 34 patients homozygous for the ACE I/D polymorphism (ACE II and ACE DD) with untreated essential hypertension (II = 19, DD = 15). Plasma venous adrenaline and noradrenaline were measured at rest and at submaximal exercise. Results: Plasma ACE activity was significantly higher inthe hypertensive patients carrying the ACE DD genotype compared with the ACE II group. Left atrium size, as well as LV dimensions, mass, and function, were similar in both gorups. Total exercise time, baseline and 75 p.c. maxmal heart rate (MHR) and blood pressure were similar in both groups. Baseline plasma adrenaline and noradrenaline levels were similar in both gorups and increased significantly (p 0.05) by ca 300 p.c. at submaximal exercise without differences between groups. Conclusions: The presence of the D allele on the ACE gene in middle-aged hypertensive pateints determines higher circulating ACE activity but not increased sympathetic activity in response to submaximal exercise.


  142/274

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi rogówki w krótkowzroczności a długością osi gałki ocznej : praca doktorska
  Autorzy: Filipecka Iwona, Gierek-Łapińska Ariadna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Okulistyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 91, [1] k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., [sum.], maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  143/274

  Tytuł oryginału: Ocena wyników zamykania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej serca metodą klasyczną i przezcewnikową z użyciem korka Amplatz'a : praca doktorska
  Autorzy: Karwot Blandyna, Białkowski Jacek (promot.).; Wydział Lekarski, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 105 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19726

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  144/274

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem syntentycznym : praca doktorska
  Autorzy: Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neonatologii we Wrocławiu 2002 s.65-71, 71 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL:

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowanai (np. sczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne ważeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.


  145/274

  Tytuł oryginału: Ocena wartości predykcyjnej badania ultrasonograficznego i testu potrójnego dla wczesnego wykrywania wad płodu w ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Baś-Budecka Elżbieta, Suzin Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], VI, 110 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • płeć żeńska


  146/274

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia usprawniającego chorych po złamaniach okołokrętarzowych operowanych metodą Endera, DHS-Hiploc oraz gwoździem Gamma : praca doktorska
  Autorzy: Sidorowicz Janusz, Dobosiewicz Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Szpital Rejonowy Murcki-Janów Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Katowicach]
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  147/274

  Tytuł oryginału: Porównanie składu chemicznego boczniaka ostrygowatego - Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Quel z pieczarką dwuzarodnikową Agaricus bisporus Lge. Sing.
  Tytuł angielski: A comparison of the chemical contents of Oyster fungus (Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Quel) and field mushroom (Agaricus bisporus Lge. Sing.).
  Autorzy: Karmańska Aleksandra, Wędzisz Anna, Biernat Jadwiga, Florczak Jolanta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.283-287, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Porównano skład chemiczny boczniaka ostrygowatego i pieczarki dwuzarodnikowej. Oznaczono zawartość wilgoci, popiołu całkowitego, związków azotowych, skład aminokwasowy, skład kwasów tłuszczowych i wybranych składników mineralnych.


  148/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu anestezji złożonej z użyciem izofluranu i propofolu na wybrane parametry krążeniowo-oddechwoe u chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca.
  Tytuł angielski: A comparison of the effects of isoflurane vs. propofol anaesthesia on haemodynamics and gas exchange during one-lung ventilation.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Wojcieszek Ewa, Dyaczyńska-Herman Anna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.257-261, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu znieczulenia złożonego z użyciem propofolu i izofluranu na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas zabiegu torakochirurgicznego wymagającego zastosowania wentylacji jednego płuca. Analizę przeprowadzono u 64 pacjentów w wieku 19 - 73 lat, których losowo podzielono na 2 grupy. W grupie I (n = 31) zastosowano indukcję dożylną etomidatem, a znieczulenie podtrzymywano izofluranem w stężeniu 0,8 - 1,5 proc. obj. W grupie II (n = 33) do indukcji i podtrzymania anestezji zastosowano propofol. Prężność tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej, końcowo-wydechowe stężenia dwutlenku węgla, saturację krwi tętniczej oraz ciśnienie tętnicze krwi i częstość skurczów serca rejestrowano w wybranych punktach czasowych: 1) 15 min. po indukcji po uzyskaniu ustabilizowanej wentylacji obu płuc, 2) 15 min. po rozpoczęciu wentylacji jednego płuca, 3) 15 min. po chirurgicznym usunięciu zmiany nowotworowej płuca, 4) 15 min. po zamknięciu klatki piersiowej. Stwierdzono, że znieczulenie złożone z zastosowaneim izofluranou i proprofolu wywiera zbliżony wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas kolejnych etapów zabiegu torakochirurgicznego z zastosowaniem wentylacaji jednego płuca. Wykazano również, że w przebiegu całego znieczulenia większe wahania ciśnienia skurczowego krwi występują podczas anestezji propofolem.


  149/274

  Tytuł oryginału: Lekowrażliwość szczepów Enterococcus sp. izolowanych z materiału klinicznego oraz od osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Susceptibility to antimicrobial agents of enterococcal strains, isolated from clinical materials and healthy persons.
  Autorzy: Piekarska Katarzyna, Ławrynowicz-Paciorek Maja, Magdziak Agnieszka, Bareja Elżbieta, Rudecka Anna, Wyrębiak Agata, Pietrzyk Maciej, Kochman Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.305-315, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono lekowrażliwość 154 szczepów Enterococcus sp. izoloanych od pacjentów pięciu warszawskich szpitali oraz 33 szczepów izolowanych z próbek kału osób zdrowych. Wszystkie badane szczepy E. faecalis i E. faecium były wrażliwe na antybiotyki glikopeptydowe. Spośród szczepów izolowanych z próbek materiału klinicznego oporność na penicylinę wykazywało 100 proc. szczepów E. faecium i 33,3 proc. - E. faecalis. Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR) wykazywało 68,9 proc. szczepów E. faecium i 28,3 proc. E. faecalis. Szczepy enterokoków pochodzące od ludzi zdrowych były wrażliwe na większość antybiotyków użytych do badań.


  150/274

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne nad rozwojem gonad w okresie płodowym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Czech-Stankiewicz Małgorzata, Gworys Bohdan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 110 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  151/274

  Tytuł oryginału: Porównanie transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody podczas ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu glukozowego lub aminokwasowego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Comparison of transperitoneal transport of solutes and water during continuous ambulatory peritoneal dialysis with glucose or amino acidis solutions. Preliminary report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Waniewski Jacek, Weryński Andrzej, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.389-392, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem doniesienia jest ocena transportu otrzewnowego wody i cząsteczek podczas wymiany dializacyjnej wykonywanej przy użyciu obecnie stosowanego 1,1 proc. płynu aminokwasowego w odniesieniu do 1,36 proc. płynu glukozowego. Badania objęły 20 stabilnych klinicznie chorych leczonych CADO 50,5 ń 27,6 miesięcy. Na popdstawie pobranmych podczas 4-godzinnej wymiany CADO próbek krwi i dializatu obliczono objętość wewnątrzotrzewnową dializatu oraz współczynnik transportu dyfuzyjnego masy (Kbd) dla : glukozy, kreatyniny, mocznika, sodu, potasu i białka całkowitego. Większą objętość wewnątrzotrzewnową uzyskano stosując płyn aminokwasowy. Wartości Kbd dla badanych częsteczek były większe podczas stosowania płynu aminokwasowego, przy czym znamiennie statystycznie różnice uzyskano dla glukozy i sodu. W podsumowaniu wykazano różnice transportu przezotrzewnego cząsteczek i wody między badanymi płynami sugerujące większą przydatność płyny aminokwasowego w uzyskiwaniu adekwatnej ultrafiltracji.


  152/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu furnidypiny - nowej pochodnej dihydropirydyny oraz innych leków tej grupy po podaniu dożołądkowym - na parametry hemodynamiczne i komorowe zaburzenia rytmu w modelu wczesnych arytmii reperfuzyjnych u szczurów in vivo : praca doktorska
  Autorzy: Grzyb Joanna, Krzemiński Tadeusz F. (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [6], 151 s., [25] k. tabl. : bibliogr. 528 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  153/274

  Tytuł oryginału: Modelling force application to unstable surroundings
  Autorzy: Kornecki Stefan, Szczerban Emilia
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.93-95, il., bibliogr. [2] poz. - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  154/274

  Tytuł oryginału: Effect of oral supplementation of free amino acids in type 2 diabetic patients - a pilot clinical trial.
  Autorzy: Sulochana Konerirajapuram Natarajan, Lakshmi Soundarajan, Punitham Ranganathan, Arokiasamy Tharigopala, Sukumar Baluswamy, Ramakrishnan Sivaramakrishna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR131-CR137, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Oral amino acid intake reduces plasma glucose in Streptozotocin-induced diabetic rats. This study examined the effect of oral amino acid supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus (DM). Material/Methods: A double blind pilot clinical trail was conducted for a period of 2 moonths on 77 subjects with type 2 DM. Subjects of both sexes, ages 30-60, were included in the trial. All were receiving oral antidiabetic tablets. They were divided into groups on the basis of oral supplementation: (A) lysine, (B) essential amino acids, (C) amino acids and vitamins (fat and water-soluble), and (D) calcium phosphate (control). The subjects were periodically examined for fasting and post-prandial plasma glucose, fasting and post-prandial immunoreactive insulin, plasma amino acids, glycosylated haemoglobin (HbA1c), proteins and albumin in serium, urea and creatinine in plasma and sugar, and proteins and ketones in urine. Results: The results revealed a significant decrease in PP plasma glucose (P 0.05) in group B when compared to group s C and D after 45 days. Plasma Arginine was increased in group C from 3.84 to 9.24 mg/dl. There were no statistically significant changes seen in other parameters between groups and visits. Conclusions: Oral supplementation with amino acids for patients with type 2 DM appears to decrease PP plasma glucose without any change in plasma insulin levels, perhaps due to improved insulin sensitivity. However, the long term effects of amino acids need further study.


  155/274

  Tytuł oryginału: Effect of erythropoietin therapy and selenium supplementation on selected antioxidant parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis.
  Autorzy: Adamowicz Andrzej, Trafikowska Urszula, Trafikowska Anna, Zachara Bronisław A., Manitius Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR202-CR205, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The kidney accumulates the highest level of selenium (Se) in the organism and is the major source of plasma glutathione peroxidase (GSH-Px). Se, as an integral part of the active site of GSH-Px, plays an important role in protecting cell membranes from oxidative damage. Decreased blood Se levels and GSH-Px activity are common in chronic renal failure (CRF) patietns. Our study was an effort to evaluate the effect of erythropoietin (EPO) therapy and Se supplementation for CRF patients undergoing regular hemodialysis (HD) on blood Se, red cell glutathione (GSH), and blood lipid peroxidation product levels, and on blood activity levels of GSH-Px and blood superoxide dismutase (SOD). Material/Methods: Our subjects were divided into three groups: I - CRF patietns on regluar HD and EPO,II-HD patietns receiving EPo and Se, and III - healthy controls. Se levels, SOD and GSH-Px activities were measured spectrofluorometrically, the GSH level by Beutler's colorimetric methods, and lipid peroxidation products using TBARS. Results: EPO therapy with Se supplementation significantly increased whole blood and plasma Se in HD patients, and raised red cell GSH-Px activity, but plasa GSH-Px acitivity, plasma superoxide dismutase, and plasma and red cell TBARS did not respond to Se supplementation. EPO alone showed no effect on these parameters. Conclusions: Treatment with EPO and supplementation with Se significantly increased the element concentration in whole blood and plasma, and GSH-Px activity in red cells. Plasma GSH-Px activity did not resond to Se.


  156/274

  Tytuł oryginału: Eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer disease Tetracycline & Furazolidone vs. Metronidazole & Amoxicillin in Omeprazole based triple therapy.
  Autorzy: Mansour-Ghanaei Fariborz, Fallah Mohammad S., Shafaghi Afshin
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.PI27-PI30, tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The object of the study was to study the efficacy and safety of furazolidone and tetracycline compared to metronidazole an damoxicillin in an omeprazole based triple therapy in a prospective randomized-blind-clinical trial. Material/Methods: Patients with endoscopicaly verified active duodenal ulcer disease in the presence of Helicobacter pylori infection were eligible to enter the study. Endoscopy was performed a day before and 6-8 weeks after the cessation of treatment. H. pylori status was assessed by histologic examination (Giemsa stain) of biopsy specimens were taken from the antrum and corpus. H. pylori eradication was defined as absence in histology of the biopsy specimens at the second endoscopy. Ulcer healing was considered as decrease in ulcer size to less than 20 p.c. of its primary sieze. Patients were randomly assigned to receive omeprazole 20 mg, amoxicillin 1000 mg and metronidazole 500 mg (OAM group) or omeprazole 20 mg, tetracycline 500 mg and furazolidone 200 mg (OTF group). All medications were taken twice daily, for 2 weeks. Results: Out of 111 patients enrolled in the study, 108 completed a course of treatment and underwent a follow-up endoscopy, with 54 patients in each group. H. pylori eradication was achieved in 52 patients (96.3 p.c. - 95 p.c. CI: 91.27 - 100) in OTF gorup and 45 patietns (83.3 p.c. - 95 p.c. CI: 73.35 - 93.25) in OAM group (P = 0.015). Our study showed the superiority of OTF vs. OAM regimen with a 13 p.c. increment in eradication rate, with only occasional severe side effect. Conclusions: In conclusion OTF regiment is a safe, cheaper and effective alternative for OTF regimen and we recommend it to be used especially in developing countries.


  157/274

  Tytuł oryginału: Rozwój kości miedniczej płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych i densytometrycznych : praca doktorska
  Autorzy: Sulisz Tadeusz, Czerwiński Florian (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20149

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  158/274

  Tytuł oryginału: Presja wywierana na zachowanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej. Analiza porównawcza.
  Tytuł angielski: Pressure exerted on the behaviour of managing nursing staff. Comparative analysis.
  Autorzy: Stychno Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.60-63, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kierownik, z punktu widzenia podwładnych, jest elementem sytuacji organizacyjnej, a jednocześnie tym, który wpływa na jej charakter. Jest obraz można zweryfikować w oparciu o opinię bezpośrednio podległych mu pracowników. W badaniach przeprowadzonych w 1999 roku w szpitalach wojewódzkich w Lubelskim, wśród 84 pielęgniarek stanowiących kadrę kierowniczą i 129 pielęgniarek odcinkowych, podjęto próbę oceny stopnia identyfikacji zespołu pielęgniarskiego z przełożonymi. Kierownicza kadra pielęgniarska oceniła, na skali, siłę nacisku, jaką odczuwa, aby zachowywać się w dany sposób, natomiast kadra wykonawcza odczuwaną, ich zdaniem, przez kierowniczą kadrę pielęgniarską, siłę nacisku, aby zachowywać się w określony sposób wg określonych wyznaczników. Stwierdzono istnienie zależności statystycznej pomiędzy presją wywieraną na kierowniczą kadrę pielęgniarską i opinią pielęgniarek odcinkowych. Dotyczyła ona dwóch stwierdzeń: respektować potrzeby podwładnych, być w stałej dyspozycji. Największy nacisk ze strony zwierzchników odczuwają kierownicy w WSzS w Białej Podlaskiej. Podobnie wysokie wskaźniki zaznaczyli pracownicy wykonawczy. Najniższe wartości, na obu stanowiskach, wskazano w SPZOZ w Chełmie. Biorąc pod uwagę analizowane wyznaczniki, w szpitalach objętych badaniami zespoły pielęgniarskie identyfikują się z kierowniczą kadrą pielęgniarską w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, SPZOZ w Chełmie, WSzS im. S. Wyszyńskiego w Lublinie. W dwóch pozostałych szpitalach; w SPSzW w Zamościu i WSzS w Białej Podlaskiej, różnica dotyczyła jednego wyznacznika - godzić się z istniejącą biurokracją.


  159/274

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 1: Evaluation of the availability of services provided by home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.64-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Współczesna dyskusja nad jakością usług medycznych ujmuje ją najczęściej z punktu widzenia pacjenta. Jednym z najważniejszych wymogów jakości usług medycznych jest dostępność świadczeń. Opieka sprawowana przez pielęgniarki jest jednym z elementów uwzględnianych przez pacjentów w ocenie dostępności usług. Celem pracy jest porównanie opinii pacjentów nt. dostępności do świadczeń pielęgniarek i położnych rodzinnych w trzech różnych organizacyjnie placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Badaniem objęto pacjentów korzystających ze świadczeń w: 1) uspołecznionej placówce opieki podstawowej - przychodni rejonowej, 2) niepublicznym pielęgniarskim zakładzie opieki zdrowotnej i 3) praktyce lekarza rodzinnego. Narzędziem badawczym był kwestionatiusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Dostępność świadczeń pielęgniarskich oceniano pod względem faktu posiadania stałej pielęgniarki i/lub położnej rodzinnej, odwiedzin w domu, ewentualnych odmów wizyt domowych, opinii na temat łatwości uzyskania wizyty domowej oraz możliwości porady telefonicznej. Stałą pielęgniarkę i/lub położną rodzinną najczęściej posiadali pacjenci przychodni rejonowej. W placówce tej najwyższy był również odsetek wizyt domowych, w ciągu 12 miesięcy. Możliwość konsultacji telefonicznej była majwiększa w praktyce lekarza rodzinnego. Zdecydowana większość pacjentów, niezależnie od formy organizacyjnej placówki, odpowiadała, że każdy powiniem mieć stałą pielęgniarkę rodzinną. Wyniki badań wskazują, że ocena dostępności świadczeń pielęgniarskich jest zróżnicowana w trzech omawianych placówkach.


  160/274

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 2: Patients' satisfaction with home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.69-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Zadowolenie pacjenta z opieki kształtowane jest przez różne czynniki. Wymienia się czynniki związane z trudnością uzyskania porady, z przebiegiem wizyty, poprawą stanu zdrowia pacjenta, a także wynikające z ciągłości opieki. Celem pracy jest określenie czynników, które determinują stopień zadowolenia pacjentów ze świadczeń pielęgniarskich. Badaniem objęto podopiecznych korzystających z usług pielęgniarek i lekarzy rodzinnych na terenie Białegostoku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Stwierdzono znamiennie wysokie zróżnicowanie statystyczne pomiędzy posiadaniem stałej pielęgniarki i/lub położnej a stopniem zadowolenia pacjentów. Pacjenci, którzy opowiadali, że posiadają stałą pielęgniarkę i/lub położną, w 73 proc. byli bardzo zadowoleni z pielęgniarki, natomiast co trzecia osoba nie posiadała stałej pielęgniarki i/lub położnej wyrażała taką opinię. Na stopień zadowolenia pacjentów wpływa też częstość odwiedzin pielęgniarki i/lub położnej w domu. Częstsze wizyty pielęgniarki korelowały z większym stopniem zadowolenia pacjentów. Wyniki badań wskazują na to, że czynniki inne niż charakterystyka socjodemograficzna pacjentów są kluczowe w oddziaływaniu na stopień satysfakcji pacjentów.


  161/274

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i przeszczepem nerki : praca doktorska
  Autorzy: Wesołowski Tomasz, Szyber Piotr (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Nefrologii we Wrocławiu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Zakaźnych Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii we Wrocławiu, Międzynarodowe Centrum Dializ we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 82 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  162/274

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań granicy tolerancji przyspieszeń w wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000.
  Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Domin Artur, Kowalczuk Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.255-262, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili analizę wszystkich wyników uzyskanych podczas określania granicy tolerancji przyspieszeń (GTP) w polskiej wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000, łącznie 2805 badań. Wyniki badań analizowano oddzielnie w grupie pilotów i podchorążych w zależności od zastosowanego programu działania przyspieszeń. Stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich lat wystąpił spadek tolerancji przyspieszenia +Gz w obu grupach badanych. Zaznaczył się on wyraźnie zarówno w grupie czynnych zawodowo pilotów, jak i u podchorążych przygotowywanych do lotnictwa wojskowego. Spadek ten jest istotny statystycznie. Autorzy wskazują, że obniżanie się GTP u pilotów wymaga zwiększenia intensywności ćwiczeń fizycznych ukierunkowanych na wzrost adaptacji układu krążenia i zwiększenie siły mięśni.


  163/274

  Tytuł oryginału: Differentiation of the cortical plate in early human foetuses.
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.233-236, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to describe the differentiation of the cortical plate in human foetuses aged 9 - 11 weeks. Histological sections showed that in this early period of development the cortical plate is differentiated into two zones. The external zone is composed of vertical columns of cells, which are perpendicular to the cortical surface. The internal zone is wider and consists of irregularly arranged clusters of cells.


  164/274

  Tytuł oryginału: Formation of synapses on the growth cones in human embryonic inferior ganglion of the vagus.
  Autorzy: Bruska Małgorzata
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.245-249, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie angielskie: Ultrastructural study was performed on inferior ganglia of the vagus in human embryos age 7 and 8 weeks (developmental stages 18 to 23, 44 to 56 days). The growth cones are observed between the bundles of axons of the inferior ganglia of the vagus. Many primitive synapses (protosynapses) between dendritic and axonal growth cones are observed.


  165/274

  Tytuł oryginału: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych u 7-letnich dzieci w Polsce badanych w 1987 i 1995 roku.
  Tytuł angielski: The state of the first permanent molars in 7-year-old children examined in Poland in 1987 and 1995.
  Autorzy: Wójtowicz Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.347-351, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem epidemiologicznym w 1995 r. objęto 1380 dzieci 7-letnich, wybranych losowo, pochodzących z 3 środowisk zamieszkania: duże miasto, małe miasto, wieś. Wyniki badań porównano z poprzednimi z roku 1987. Oceniano stan pierwszych zębów trzonowych stałych (PZTS) wykorzystując wskaźnik frekwencji i intensywności próchnicy oraz wskaźnik W6/P6+W6. Do weryfikacji hipotezy o istnieniu bądż niesistnieniu różnicy między wartościami średnimi zastosowano test dla dwóch średnich z dużych prób. Natomiast do oceny zależności między badanymi cechami wykorzystano test Xý niezależności zmiennych. Stwierdzono, że model kontaktowej profilaktyki fluorkowej próchnicy wzbogacony o lakowanie bruzd okazał się u dzieci 7-letnich najskuteczniejszą formą profilaktyki PZTS (w porównaniu z 1987 r.).


  166/274

  Tytuł oryginału: Ocena kształcenia podyplomowego Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (Foundation for European Education in Anaesthesiology - F.E.E.A.) w warunkach polskich : praca doktorska
  Autorzy: Buczkowska Elżbieta, Jurczyk Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 188 k. : il., tab., bibliogr. 83 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20363

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  167/274

  Tytuł oryginału: Monitoring of genotoxic risk in industrial areas with an example Rużomberok papermill and factory.
  Autorzy: Micieta Karol, Murin Gustav, Kunova Katarina, Halasova Erika, Bukovska Eva
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.115-121, tab., bibliogr. 18 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objectives: To compare sensitivity of plant cell bioindication assay with human cell screening method on the example of heavy polluted area around papermill plant. Design: Two-year screening of bioindication effect at cytogenitc level of plant as well as human cells by regular sampling from three sites near the source of pollution and one control site. Setting: City Rużomberok is one of 12 air polluted areas in Slovakia, that according the Ministry of the Environment's of Slovak Republic needs special air protection. And this aim, consequently, needs serious screening of the impact of emission produced on living cells. Main outcome measure: Frequency of aborted/altered pollen grains and chromosomal aberations in peripheral lymphocytes in blood samples of children living in neighbourhoods of papermill plant. Results: From the 12 plant species analysed, significant difference from the control samples were found in frequency and occurrence of abortive an danomalous microspores and pollen grains among 9 species in year 1999 and 8 species in year 2000. They were: Pinus sylvestris L., Robinia pseudoacacia L., Corylus avellana L., Linaria vulgaris Mill., Melilotus albus Medik., Trifolium pratense L., Calystegia sepium R.Br., Chelidonium majus L., Cichorium intybus L. In the Pinus sylvestris L. samples we observed an increased amount of anomalous (unreducted, 2n, 4n) pollen grains, which represent mutagenity at the genome level. Spontaneous level of chromosomal aberrations in peripheral lymphocytes of children ...


  168/274

  Tytuł oryginału: Is outcome of children with acute appendicitis dependent on preoperative antibiotics prophylaxis and type of surgical approach?
  Autorzy: Niedzielski Jerzy, Przewratil Przemysław
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Antibiotics are widely used in preoperative profilaxis in order to decrease the incidence of postoperative complications in patients with acute appendicitis (AA). The aim of this study was to evaluate the possible effect of single preoperative dose of Cefotaxime as well as the type of surgical approach on outcome of children with AA. The 297 children underwent appendectomy in two periods of time: 1990 - 1992 (I) and 1998 - 1999 (II). In period I antibiotics were administered intra- or postop and appendectomy was performed via lower longitudinal incision with opening of the sheath of the right rectus abdominis. In period II antibiotic was administered preoperatively as a routine and appendectomy was done through a transverse right lower quadrant incision. Fifty children of period I (26.9 p.c.) presented with advanced stages of AA comparing with 22 patients (19.8 p.c.) of period II. Postop complications were observed respectively in 7 (3.8 p.c. - I) and 4 (3.6 p.c. - II) instances. Authors conclude that both preoperative antibiotics prophylaxis and different surgical approach have no significant impact on final outcome of children with AA, exept for definitely better cosmetic results after appendectomies performed trough transverse incision (period II).


  169/274

  Tytuł oryginału: Occupational exposure to monochlorobenzene: biomarkers of effect do not confirm TWA = 350 mg/m3.
  Autorzy: Molodkina Nina N., Sorkina Nelli S., Tkacheva Tatiana A.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.339-342, tab., bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  170/274

  Tytuł oryginału: Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej przy użyciu 99mTc-MIBI do oceny wyników chirurgicznego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii-Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Medycyny Nuklearnej w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 95 k. : il., tab., bibliogr. k. 81-95, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20067

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  171/274

  Tytuł oryginału: Wartość badania dooplerowskiego przepływu krwi w tętnicach macicznych dla prognozowania nadciśnienia indukowanego ciążą oraz hypotrofii płodu : praca doktorska
  Autorzy: Guzowski Grzegorz, Suzin Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytutu Ginekologii i Położnictwa, [Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej] w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], VII, 78 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20068

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  172/274

  Tytuł oryginału: Ocena możliwości zastosowania atraumatycznych metod leczenia próchnicy u dzieci, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Bruzda-Zwiech Agnieszka, Wochna-Sobańska Magdalena (promot.).; Akademia Medyczna Studium Doktoranckie, Zakład Stomatologii Dziecięcej w Łodzi
  Źródło: 2002, 120, 5 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20071

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  173/274

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych metod znieczulenia ogólnego na stężenie produktów peroksydacji lipidów : praca doktorska
  Autorzy: Wieczorek Andrzej, Gaszyński Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 160 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  174/274

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka migotania przedsionków u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a : praca doktorska
  Autorzy: Szumowski Łukasz, Walczak Franciszek (promot.).; Instytut Kardiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 100 k., [21] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20050

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  175/274

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy surowicy ludzkiej krwi : praca doktorska
  Autorzy: Goździalska Anna, Pajdak Władysław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Immunochemii w Krakowie
  Źródło: 2002, [8], 124 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ptaki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • bydło
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • Żaby
 • Świnie


  176/274

  Tytuł oryginału: Ocena markerów przebudowy kostnej, gęstości mineralnej i wskaźników wytrzymałości kości u chorych z cukrzycą typu 1 w odniesieniu do stopnia wyrównania metabolicznego i polimorfizmu BsmI genu receptora witaminy D. Rozprawa habiliatcyjna.
  Tytuł angielski: Markers of bone turnover, bone mineral density and bone strength in patients with type 1 diabetes mellitus in relation to metabolic control and BsmI polymorphism of the vitamin D receptor gene. Habilitation thesis.
  Autorzy: Miazgowski Tomasz
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 81 s.1-94, il., tab., bibliogr. 266 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  177/274

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze intensywności próchnicy i liczebności bakterii (Streptococcus mutans, Lactobacillus spp.) w ślinie osób dorosłych.
  Tytuł angielski: Comparative studies on the intensity of dental caries and the number of bacteria (Streptococcus mutans, Lactobacillus spp.) in adults saliva.
  Autorzy: Kuch Alicja, Szkaradkiewicz Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.30-33, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Lactobacillus spp. odgrywają ważną rolę w rozwoju procesu próchnicowego zębów, a Streptococcus mutans w jego zapoczątkowaniu. Cel. Celem pracy było zanalizowanie związku między liczebnością S. mutans i Lactobacillus spp. w ślinie, a aktywnością próchnicy u osób dorosłych. Ponadto, analizowano nawyki higieniczne i zwyczaje żywieniowe w badanej grupie. Metody. Badaniami objęto 54 zdrowe osoby w wieku 21-22 lat. W ww. grupie przeprowadzono badania stanu uzębienia. Oceniono intensywność próchnicy (wyrażaną liczbą PUW), wskaźnik płytki bakteryjnej (PL.I.) Badania mikrobiol. przeprowadzono stosując test "CRT bacteria" (VIVADENT ) wg instrukcji. Wyniki. Obecność S. mutans w liczbie odpowiadającej klasie 0 stwierdzono w ślinie u 30 badanych, a w liczbie odpowiadającej klasie 1 u 20 osób. Jednocześnie wskaźnik PUW w obu podgrupach osób wynosił odpowiednio 6.1 ń 2,92 i 8,4 ń 3.18, przy czym wartości te różniły się statystycznie. Występowanie Lactobacillus spp. stwierdzono w klasach: 0 u 1 osób, 1 u 10 osób, 2 u 25 osób i 3 u 8 badanych. Jednocześnie wskaźnik PUW w klasie 2 wynosił 8,4 ń 2,62 i w klasie 0 - 6,6 ń 2,94, przy czym wartości te różniły się statystycznie. Wartości PL.I. oceniane w poszczególnych podgrupach badanych nieróżniły się statystycznie. Wnioski. Stwierdzono, że oznaczenia ilościowe bakterii S. mutans i Lactobacillus spp. mogą mieć znaczenie dla prognostyki i dynamiki procesu próchnicotwórczego. Natomiast nawyki higieniczne nie wydają się wywierać wpływu na liczebność bakterii próchnicotwórczych u badanych osób.


  178/274

  Tytuł oryginału: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
  Tytuł polski: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
  Autorzy: Janczak Jacek, Krupienicz Andrzej, Roszczyk Ewa, Kwiatkowski Wojciech, Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.542-550, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patency of an infarct-related artery may be achieved by the use of primary coronary angioplasty or thrombolysis. In spite of the growing number of reports dealing with this topic, controversies exist as to the superority of either of these therapeutic options. Moreover, the role of primary angioplasty has not yeat been clearly defined in the guidelines of the Polish Cardiac Society. Aim. To compare mortality in the acute phase of myocardial infarction (MI) in patients treated with primary angioplasty versus patients receiving thrombolytic treatment. Methods. Using prospectively collected data from all consecutive patients with acute MI admitted to our institution, we analysed retrospectively mortality in patients treated with primary angioplasty versus those who received thrombolysis. Results. Between May 1996 and October 2000, 657 patients with acute MI were hospitalised. Of this gorup, in 66 (10 p.c.) patients primary angioplasty was performed, and 278 (42.3 p.c.) received thrombolysis. Cardiogenic shock complicated MI in 20 (30 p.c.) patients treated with angioplasty and in 19 (7 p.c.) thrombolysed patients. Total mortality in the acute phase of MI was 12 (18.2 p.c.) patients in the angioplasty group versus 26 (9.4 p.c.) patients in the medically treated group (p 0.05). Mortality among patients with cardiogenic shock was significantly higher in those who received thrombolysis than in those who underwent angioplasty [17 (89.5 p.c.) patients versus 11 (55 p.c.) patients (p 0.05)] and tended to be higher among patients without cardiogenic shock [9 (3 p.c.) thrombolysed patients versus 1 (2.2 p.c.) patient who underwent angioplasty, NS]. Conclusions. Primary coronary angioplasty improves the outcome in patients with acute MI complicated by cardiogenic shock and tends to decrease mortality among patients without cardiogenic shock.


  179/274

  Tytuł oryginału: The exertional compartment syndrome: a review of the literature.
  Tytuł polski: Powysiłkowy zespół przedziałów powięziowych. Przegląd literatury.
  Autorzy: Verleisdonk E. J. M. M.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.626-631, il., tab., bibliogr. 48 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor dokonał przeglądu piśmiennictwa omawiającego powysiłkowy zespół przedziałów powięziowych, który może wystąpić w formie ostrej lub przewlekłej podczas uprawiania sportu i ćwiczeń. Przewlekła (powysiłkowa) postać występuje częściej niż zespół ostry i w większości przypadków lokalizuje się w przedniej i bocznej komorze mięśniowej goleni. W tym artykule przeglądowym opisano cechy kliniczne tego zespołu i omówiono niektóre niejasności dotyczące anatomii, patofizjologii, diagnostyki i postępowania. Autor stwierdza, że jedynym logicznym sposobem leczenia zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych jest fasciotomia, niewielki ale skuteczny zabieg chirurgiczny o niskiej częstości powikłań.


  180/274

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu guzów złośliwych przydatków u kobiet : praca doktorska
  Autorzy: Timorek Agnieszka, Śpiewankiewicz Beata (promot.).; [Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie]
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  181/274

  Tytuł oryginału: Geometryczny aspekt powierzchni zwarcia w analizie i ocenie porównawczej.
  Tytuł angielski: A geometric aspect of the articulation surface in analysis and comparable evaluation.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Michniowski Zbigniew
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.264-272, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kształt powierzchni zwarcia łuków zębowych można zdefiniować przebiegiem krzywej przestrzennej przechodzącej przez kolejne punkty kontaktu okluzyjnego zębów przeciwstawnych. Celem pracy było określenie cech geometrycznych umożliwiających funkcjonalną analizę oraz ocenę zróżnicowania kształtu jego powierzchni. Badaniom porównawczym poddano modele diagnostyczne uzębienia 32 wyselekcjonowanych przpadków spełniających kryteria akceptowalnych warunków zwarcia. Z wykorzystaniem techniki bliskozakresowej fotogrametrii cyfrowej przeprowadzono komputerową analizę i ocenę przestrzennego rozmieszczenia guzków policzkowych żuchwy w dwóch płaszczyznach. W projekcji strzałkowej i poziomej dokonano matematycznej aproksymacji łuku kołowego względem ich szczytów zgodnie z koncepcją von Spee'go oraz sferycznej teorii Monson'a. Charakterystykę geometrii powierzchni zwarcia określono względem płaszczyzny zwarcia bezwymiarowymi parametrami: indeksem łuku krzywej Spee i wskaźnikiem jego głębokości oraz indeksem łuku sfery Monson'a i wskaźnikiem skrócenia jego promienia. Poprzez porównanie wartości oznaczonych parametrów po obu stronach łuku zębowego, oceniono symetrię funkcjonalnego rozmieszczenia guzków zwarciowych względem osi przebiegających przez środek jej sferycznej powierzchni. W badaniach nawiązano do stożka zgryzowego Cieszyńskiego oraz krzyża symetroskopu Kantorowicza. Rozkład wartości parametrów w porównywanych przypadkach wskazywał nie tylko na zindywidualizowaną topografię przebiegu przestrzennej krzywej zwarcia, ale także na występujące różnice w jej kształcie pomiędzy stronami łuku zębowego.


  182/274

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników zastosowanych metod leczenia operacyjnego chorych na kamicę moczową. Praca doktorska.
  Autorzy: Kranas Sylwester
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.60-62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności leczenia kamicy górnych i dolnych dróg moczowych metodą otwartego zabiegu chirurgicznego i metodami endourologicznymi z użyciem ureterorenoskopu i litotryptora Lithoclast.


  183/274

  Tytuł oryginału: Petiole measurements and fractal dimensions of outlines as useable features in automatic identification of plants
  Autorzy: Borkowski Wojciech
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.15-23, il., tab., bibliogr. 22 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  184/274

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakologicznych czynników neuroprotekcyjnych na rokowanie w niewysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem : praca doktorska
  Autorzy: Gębka Andrzej, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 93 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  185/274

  Tytuł oryginału: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in compariosn with patients with aggravated dyspepsia.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kasprzak Jarosław D., Chmiela Magdalena, Krzemińska-Pakuła Maria, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.339-344, tab., bibliogr. s. 343-344
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A role of autoimmune process and its link with bacterial infections in initiation or aggravation of atherosclerosis symptoms has been suggested. Antigenic mimicry and cross-reactivity of circulating antibodies have been indicated as some major factors in this process. In this study, the prevalence and titers of IgG and IgA antibodies reacting with glycine extract of H. pylori surface antigens were determined immunoenzymatically (ELISA) in the group of patients with unstable ischaemic heart disease and in patients with aggravated dyspepsia. Our results reveal that elevated titers of IgG anti-H. pylori are more typical for cardiac patients and lower prevalence of IgA anti-H. pylori - for those with aggravated dyspepsia. This supports the hypothesis that intensed humoral response in immunoglobulins class G against some bacterial antigens may play a role in the aggravation of symptoms of coronary atherosclerosis.


  186/274

  Tytuł oryginału: Efekty terapeutyczne oksybutyniny stosowanej doodbytniczo.
  Tytuł angielski: Intrarectal administration of oxybutynin reduces its undesirable side effects, preserving however its therapeutic effect.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.693-698, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oksybutynina jest lekiem z wyboru w leczeniu niestabilności wypieracza. Podawana doustnie bardzo często wywołuje jednak objawy uboczne związane z jej właściwościami antycholinergicznymi (działanie atropinopodobne). Czynnikiem odpowiedzialnym za skutki uboczne jest aktywny metabolit oksybutyniny, N-desetyl-oksybutynina, powstająca w wyniku metabolizmu oksybutyniny w wątrobie jako efekt tzw. metabolizmu pierwszego przejścia. Podanie oksybutyniny drogą inną niż doustna (np. dopęcherzowo) zmniejsza stężenia N-desetyl-oksybutyniny poprzez redukcję efektu pierwszego przejścia. Wydaje się, że próba podania leku drogą doodbytniczą stanowi interesującą alternatywę zapewniającą jego wysokie stężenia i redukującą jednocześnie ilość N-destyl-oksybutyniny. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 20 pacjentów (12 mężczyzn i 8 kobiet, średnia wieku 45,6 roku) z urodynamicznie potwierdzoną niestabilnością wypieracza. Z badań wykluczono chorych z neurogennym podłożem niestabilności. Tym z pacjentów, u ktorych oksybutynina podawana doustnie w dawce 2 x 5 mg wywoływała silne objawy uboczne uniemożliwiające kontynuację leczenia, proponowano leczenie oksybutyniną podawaną doodbytniczo (czopki recepturowe) w dawce 2 x 5 mg. Skuteczność terapii oceniano na podstawie objawów subiektywnych (objawy uboczne, parcia naglące, nietrzymanie moczu, częstotliwość mikcji). Wyniki: 15 (75 proc. pacjentów zgłosiło nasilone objawy uboczne, uniemożliwiające kontynuację leczenia formą doustną. Średni ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Oxybutynina is a drug of choice in the treatment of the detrusor instability. However the therapeutic doses given orally produce very side effects due to oxybutynin anticholinergic properties (atropine-like action). The responsible compound is mainly the active oxybutynin metabolite-N-desethyl-oxybutynin, which is the results of the oxybutynin metabolism in liver (so-called first pass metabolism). Therefore it seems, than an attempt of the drug administration via the intrarectal route is a interesting alternative, which maintains the high oxybutynin concentration with the simulatenous reduction of the N-desetyl-oxybutynin. Patients and methods: We qualified 20 patients for our study (12 men and 8 women, mean age 45.6) with the urodynamically proven detrusor instability. Patients with a neurogenic origin of detrusor instability were excluded from the study. Patients treated with oral oxybutynin in a dose of 5 mg b.i.d. and with strongly pronounced atropine-like side effects, making impossible the continuation of the therapy were offered and intrarectal form of oxybutynin in a dose of 5 mg b.i.d. Treatment efficiency was evaluated on the base of the patients symptoms (side effects, urgency, incontinence, frequency). Results: 15 patients (75 p.c.) had pronounced side effects, leading to the oral treatment discontinuation. The average time of the oral oxybutynin treatment was 1.5 weeks (3 days to 4 weeks). During the oral therapy these patients complained of ...


  187/274

  Tytuł oryginału: Immunocytochemiczna lokalizacja włókien nerwowych i neuromediatorów w zawiązkach zębów u płodów ludzkich : praca doktorska
  Autorzy: Żmijewska Cezara, Limanowska-Shaw Honorata (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  188/274

  Tytuł oryginału: Znaczenie prognostyczne elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego metodą SPECT z zastosowaniem Tc-99m-MIBI oraz koronarografii w chorobie niedokrwiennej serca : praca doktorska
  Autorzy: Popiel Małgorzata, Cieśliński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, I Klinika Kardiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 98 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20336

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  189/274

  Tytuł oryginału: Diagnostic value of ultrasonography in the evaluation of operative site after abdomino-perineal rectectomy - comparison with computed tomography.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna ultrasonografii w ocenie loży po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy - porównanie z badaniem tomografii komputerowej.
  Autorzy: Widawska Małgorzata, Juszyński Andrzej, Zajdel Radosław, Dziki Adam
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.351-362, il., bibliogr. 32 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Główną metodą diagnostyczną w wykrywaniu wznowy miejscowej po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy jest badanie tomograficzne z ewentualną następczą biopsją. W pracy oceniono: 1) Jaka jest korelacja między wynikami badania USG a CT w ocenie loży po operacji Milesa? 2) W jakim stopniu wyniki tych badań znajdują potwierdzenie cytologiczne bądź histopatologiczne? 3) Które badanie lepiej obrazuje wznowę miejscową i odróżnia ją od zmian pooperacyjnych i po radioterapii? W grupie 53 chorych po brzuszno-kroczowym wycięciu odbytnicy wykonano "rozszerzone" badanie USG (rutynowe jamy brzusznej, przezpęcherzowe oraz przez krocze), następnie w czasie do 2 tygodnii badanie tomograficzne miednicy oraz krocza. Gdy podejrzewano wznowę, wykonywano BACC pod kontrolą USG bądź CT. W przypadkach braku zgody na biopsję lub gdy jej wynik był negatywny, wykonywano kontrolne badanie USG oraz CT po 3 miesiącach. Wnioski: 1) Badanie ultrasonograficzne lepiej niż tomograficzne ocenia lożę po usuniętej odbytnicy. Dodatkowo obrazuje innego typu zmiany (np. przetoki), niewidoczne bądź uważane za wznowę w badaniu CT. 2) Wyniki badania USG korelują z wynikami biopsji i badania histopatologicznego, natomiast nie stwierdzono takich zależności w odniesieniu do badania CT. 3) Czułość i swoistość sonografii w wykrywaniu wznowy miejscowej są wyższe niż czułość i swoistość badania tomograficznego. Ponadto sonografia lepiej odróżnia wznowę miejscową od zmian poperacyjnych. Nie zaobserwowano zależności między wcześniejszymi naświetlaniami a fałszywymi rozpoznaniami wznowy, zarówno w badaniach ultrasonograficznych, jak i tomograficznych...


  190/274

  Tytuł oryginału: Stan pierwszych trzonowych zębów stałych u dzieci 12-letnich w Polsce badanych w roku 1987 i 1995.
  Tytuł angielski: The state of the first permanent molars in twelve year olds examined in Poland in 1987 and 1995.
  Autorzy: Wójtowicz Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.404-408, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wyniki badań epidemiologicznych wykonanych w Polsce w 1995 r. porównano z poprzednimi z roku 1987. Badaniami objęto dzieci 12-letnie wybrane losowo, pochodzące z 3 środowisk zamieszkania: duże miasto, małe miasto, wieś. Liczba zbadanych dzieci wynosiła 1380 i była taka sama jak w 1987 r. z uwzględnieniem proporcji płci. Oceniano stan pierwszych trzonowych zębów stałych (PTZS) wykorzystując wskaźnik frekwencji i intensywności próchnicy oraz wskaźnik leczenia W6 / P6 + W6. Do weryfikacji hipotezy o istnieniu bądź nieistnieniu różnicy pomiędzy wartościami średnimi zastosowano test dla 2 średnich z dużych prób. Natomiast do oceny zależności między badanymi cechami wykorzystano test X2 niezależności zmiennych. Stwierdzono wzrost wskaźnika frekwencji próchnicy pierwszych trzonowych zębów stałych o 2,8 proc., największy wzrost o 7,1 proc. nastąpił w dużym, mieście. Wskaźnik PUW6 w 1995 r. również okazał się statystycznie istotnie wyższy niż z roku 1987.

  Streszczenie angielskie: The results of epidemiological studies performed in Poland in 1995 were compared with those of 1987. The studies covered childrenaged 12 who were chosen at random from 3 living environments: large town, small town and village. A total of 1380 children were examined, the same number as in 1987. The proportion ofboth sexes was similar. When analysing the condition of the first permanent molars (FPM), the caries frequency, DMF and F6 / D6 + F6 were used. Significance of differences between mean values was evaluated using a test comparing two means from large groups. Correlations between examined partameteres were studied using X2 - test for independent variables. It appears from the data from 1987 and 1995 that the frequency of FPM caries has increased by 2.8 p.c. in the overall population of 12-yerar-olds, withs the greates increase of 7.1 p.c. occuring in large towns. The DMF value in 1995 was also found to be significantly higher than in 1987.


  191/274

  Tytuł oryginału: Nowe standardy leczenia - antagoniści receptora GP IIb/IIIa w ostrych zespołach wieńcowych.
  Autorzy: Marcinkowski Marek
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.17-21, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  192/274

  Tytuł oryginału: Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w obrazie stabilograficznym
  Autorzy: Golema Marian
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 151 s. : il., bibliogr. s. 144-151, 24 cm.
  Seria: Studia i Monografie / AWF we Wrocławiu 64
  Sygnatura GBL: 736,093

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  193/274

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia nerkozastępczego na morfologię i funkcję lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnścią nerek. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Dudziak Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: [32] supl. s.[1], 1-141, il., tab., bibliogr. 245 poz.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  194/274

  Tytuł oryginału: Porównanie metod stosowanych do oznaczania antygenu HLA-B27 - przewaga metody cytometrii przepływowej nad testem mikrocytotoksycznym.
  Tytuł angielski: Comparison of methods used for HLA-B27 typing - flow cytometry and microcytotoxicity test.
  Autorzy: Kozakiewicz Anna, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.135-140, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie stosowanych w naszej pracowni dwóch metod do oznaczania antygenu HLA-B27 i odpowiedzi na pytanie, która z nich jest lepsza w rutynowej diagnostyce. Braliśmy pod uwagę sposób przygotowania materiału biologicznego, czas potrzebny do przeprowadzenia testu, liczbę oznaczeń wykonywanych jednorazowo (K3EDTA) od 50 pacjentów Instytutu Reumatologicznego. Jednocześnie oznaczano antygen HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej i testem mikrocytotoksycznym. Otrzymalismy identyczne wyniki przy zastosowaniu obu metod. Metoda cytometrii przepływowej jest lepszą metodą do rutynowego typowania antygenu HLA-B27. Pozwala na przeprowadzenie większej liczby oznaczeń i po niższych kosztach w porównaniu z testem mikrocytotoksycznym

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was comparison of two methods of HLA-B27 typing: 1) classical serological method where cells are incubated with anti-HLA antibodies, followed by cell lysis and their quantitation using microscope, and 2) method where cells labelled with anti-HLA antibodies are analyzed by flow cytometry. We have compared handling of blood done using blood from 50 patients diagnosed in the Institute of Rheumatology. Freshly drawn blood samples were collected into tubes containing K3EDTA as anticoagulant. HLA-B27 typing were done in parallel using flow cytometry and microcytotoxicity tests. The results obtained using both methods were identical. Flow cytometry method is less laborious, faster and less expensive than microcytotoxicity tests. Therefore, our results recommend the use of flow cytometry for the analysis of HLA-B27 expression.


  195/274

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza elementów stanu zdrowia osób czterdziestoletnich Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 : organizacja badania. Cz. 1
  Autorzy: Bukowski Stanisław, Kalupa Wiesław, Kara Izabela, Maksymiuk Tomasz, Wąsiewicz Eugeniusz Piotr
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.157-159 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  196/274

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza elementów stanu zdrowia osób czterdziestoletnich Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 : organizacja badania. Cz. 2
  Autorzy: Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.161-163 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  197/274

  Tytuł oryginału: Infertility and oxidative stress: is there a connection?
  Autorzy: Szczepańska Małgorzata, Koźlik J., Skrzypczak J., Mikołajczyk M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.243-251, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Oxidative stress, that is impairment in homeostasis leading to an increase in stationary level of reactive oxygen species, may have serious consequences for the organism Last years' research was focused on answering the question whether oxidative stress might be a cause of infertility This subject concerns mainly women with so-called idiopathic infertility. The aim of this study was to assess the activity of glutathione peroxidase, superoxide dismutase, total antioxidant potential and lipid peroxides in peritoneal fluid from fertile and infertile women. The material was divided into three groups: patients with idiopathic infertility, infertile patients diagnosed with PCO and control - fertile patients, without any pathology within the pelvis. In a group of patients with idiopathic infertility we noted the highest activity of antioxidant enzymes which was accompanied by a rise in total antioxidant status. The results of our research did not confirm the role of antioxidant stress in the pathogenesis of infertility in women with an unexplained cause of infertility. Women with idiopathic infertility are probably too heterogeneous. At this moment the cause of infertility in this group of women cannot be explained by inappropriate antioxidant defense or by lowered activity of enzymes of the antioxidant system.


  198/274

  Tytuł oryginału: Gabapentyna w leczeniu padaczki - nowe badania porównawcze.
  Tytuł angielski: Gabapentin in treatment of epilepsy - new comparative studies.
  Autorzy: Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.381-390, bibliogr. s. 388-389, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Idealny wybór leku powinien być oparty na wynikach kontrolowanych randomizowanych badań prównawczych stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Jednakże na obecnym etapie wiedzy nie ma wystarczających danych umożliwiających opracowanie jednoznacznych wytycznych dotyczących wyboru leku. W przypadku leków nowej generacji ustalenie takiego miejsca jest jeszcze trudniejsze. Dotychczasowe badania nie umożliwiają wyboru leku opartego na dowodach. Badania te są przeznaczone głównie do celów regulacyjnych. Stąd potrzeba przeprowadzenia badań otwartych, umożliwiających ocenę leku z punktu widzenia lekarza praktyka. Celem pracy jest przedstawienie najnowszych badań porównawczych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania gabapentyny (GBP) i lamotryginy (LTG) w nowo zdiagnozowanej padaczce i padaczce opornej na leki. Omówienie. Badanie Brodiego i wsp. (2002) jest to pierwsze badanie porównujące dwa nowe LPP - gabapentynę i lamotryginę - w nowo zdiagnozowanej padaczce, u pacjentów z napadami odogniskowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez niego. Badanie było wieloośrodkowe z 41 ośrodków Europy i Australii, prowadzone zgodnie z wymogami Good Clinical Practice. Pacjenci byli w wieku powyżej 16 roku życia. Chorzy byli randomizowani do dwóch grup leczonych GBP lub LTG. Podczas 2- i 6-tygodniowego okresu nasycania, w grupie leczonej GBP stosowano dawki 1800 mg na dobę lub 150 mg na dobę w przypadku grupy leczonej LTG. Przez następne 24 tygodnie pacjenci otrzymywali ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Ideally, any choice made between antiepileptic drugs should be based upon the results of comparative randomized controlled trials at present there is insufficient evidence to guide a choice between standard treatment the place of new drugs is even more unceratain. The results of studies do not allow an evidence based choice between drugs. Randomized controlled studies are mostly useful for regulatory issues, therefore there is the need for open-label study, where the design is intended to reflect clinical practice. Objective. The aim of paper is to present studies compared the newer antiepileptic drugs gabapentin and lamotrigine in newly diagnosed epilepsy and drug resistant epilepsy. Discussion. The study (Brodie et all., 2002) present first study comparing two new drugs gabapentin (GBP) and lamotrigine (LTG) in newly diagnosed epilepsy in group of patients with partial seizures with and/or without secondary generalization. The study was multicenter conducted in 41 epilepsy units in Europe and Australia according to Good Clinical Practice. Patients were 16 years or older and were randomized to either gabapentin or lamotrigine. During 2-and 6-week titration period, respectively, GBP dosage reached 1800 mg/day., and LTG, 150 mg/day. In the subsequent 24-week maintenance phase, the dose could be adjusted based on seizure control or adverse events between 1200 and 3600 mg/day for GBP and 100 and 300 mg/day for LTG. The results of study, show that ...


  199/274

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna.
  Tytuł angielski: Family education.
  Autorzy: Kamińska J., Mazurek M., Naworska B., Caus I., Kamiński B.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.30-33, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dużo mówi się i pisze o opiece nad rodzącą na sali porodowej, obsewuje się pracę personelu medycznego w szpitalach położniczych, kobiety opisują swoje wrażenia z przebytego porodu, a większość z tych ocen jest negatywna, krytyczna i pełna uwag. Gazeta Wyborcza organizując konkurs "Rodzić po ludzku" dała możliwość wielu kobietom do wylania swych żali i pretensji adresowanych do poradni K, szpitali i oddziałów położniczych. Dlatego też w przeciwieństwie do wcześniej publikowanych prac oceniających pracę służby zdrowia, autorki artykułu poddały ocenie kobiety ciężarne. Uznano, że bardzo istotne jest przygotowanie kobiet, ponieważ to poprawi współpracę personelu medycznego z rodzącą, przyspieszy i ułatwi przebieg porodu, a wrażenia i oceny kobiet z porodu staną się pozytywne. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 60-ciu kobiet ciężarnych (pierwiastek) w poradni K w Katowicach, a grupę kontrolną stanowiło 60-siąt uczennic ze szkół średnich. Były to uczennice IV klasy Liceum Ogólnoształcącego w Katowicach-Ligocie i uczennice V klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Katowicach-Piotrowicach. Po podsumowaniu wyników wysunięto następujące wnioski: - poziom wiedzy uczennic szkół średnich na temat ciąży i porodu jest bardzo niski; - zainteresowanie tematem ciąży i porodu wzrasta z chwilą zajścia w ciążę; - najczęściej wymienianym przez ankietowane kobiety źródłem wiedzy na temat ciąży i porodu są: czasopisma, radio i telewizja; - ankietowane kobiety w większości znały wczesne ...

  Streszczenie angielskie: A lot is said about medical care for a woman in labour in the delivery room; the work of the medical staff is observed in materinity hospitals - women describe their impressions from their experience of giving birth to their children and most of their evaluations are negative, critical and full of comments. The daily "Gazeta Wyborcza" by organizing a contest "Delivering A Child in A Humane Way" gave a possibility to a lot of women of expressing their bitter feelings and complaints against outpatient woman clinics, maternity hospitals and wards. Therefore, contrary to the previous publications evaluating work of the health service, the authors of the article estimated pregnant women. It has been admitted that it is extremely important to prepare women, because it will improve the cooperation of the medical staff with the woman in labour, it will fasten and make easier the delivery, and the women's impressions and estimations of the delivery will change to positive. The inquiry was conducted among 60 pregnant women (primigravida) in an outpatient woman clinic in Katowice, and the control group were 60 choolgirls from form IV in a comprehensive school in Katowice-Ligota and the schoolgirls from form V in a group of technical schools in Katowice-Piotrowice. The folliwing conclusions were drawn from the recapitulation of the output: - the level of knowledge of the schoolgirls about pregnancy and delivery is very low, - the interest in the problem of pregnancy and delivery ...


  200/274

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny dzieci z rozszczepem wargi i (lub) podniebienia do ukończenia drugiego roku życia : praca doktorska
  Autorzy: Żurawska-Klepacz Małgorzata, Kruk-Jeromin Julia (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Plastycznej w Łodzi
  Źródło: 2002, 118 k., [88] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 183 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20398

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  201/274

  Tytuł oryginału: Samoleczenie a wiedza o leku : niektóre aspekty farmaceutyczne
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.293-297, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna


  202/274

  Tytuł oryginału: Very high alpha-tocopherol diet diminishes oxidative stress and hypercoagulation in hypertensive rats but not in normotensive rats.
  Autorzy: Frenoux Jean-Marie R., Noirot Beatrice, Prost Emmanuelle D., Madani Sihem, Blond Jean Paul, Belleville Jacques L., Prost Josiane L.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.BR401-BR407, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: Oxidative stress is closely related to cardiovascular diseases, suchas atherosclerosis. Increasing dietary antioxidants, such as ŕ-tocopherol, may prevent these diseases. However, in some pathologies, such as hypertension, oxidative stress is enhanced, thus ŕ-tocopherol requirements may be raised. Material/Methods: In eleven-week-old spontaneously hypertensive rats and normotensive Wistar Kyoto rats, we investigated the effects of a four-week very high ŕ-tocopherol dietary enrichment (1200 mg/kg diet, VH) on blood pressure, resistance to free radical aggression, and VLDL+LDL resistance to lipid peroxidation. Platelet aggregation and plasma lipid profile were also investigated. Results: With either diet, hypertensive rats were more protected against oxidative stress than normotensive rats. Their capacity to withstand free radical aggression was better, and their WLDL+LDL particles were less sensitive to lipdid peroxidation. In either group, the VH diet did not modify blood pressure values when resistance to free radical aggression was incrased, but not the resistance of VLDL+LDL to lipid peroxidation. With the control diet, platelet aggregation was fastsesr and higher in hypertensive rats vs. normotensive rats. It was decreased with the VH diet in hyeprtensive rats but increased in normotensive rats, when compared to their respective controls. Whatever the diet, plasma triacylglycerol, phospholipid and cholesterol concentrations were lower in hypertensive than in normotensive rats. Only cholesterol concentrations were diminished with the VH diet in hypertensive rats, but not in normotensive rats. Conclusion: These results indicate that very high ŕ-tocopherol dietary amounts decrease cardiovascular risk in hypertensive rats with high oxidative stress, but have less effect on normotensive rats.


  203/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z innymi metodami w materiale własnym [II Kliniki Chirurgii WAM w Łodzi]
  Autorzy: Śmigielski Jacek, Wojtysiak Jerzy, Dziki Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.130-137, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  204/274

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulacji przedsionkowej i dwujamowej na objętość wyrzutową serca w spoczynku.
  Tytuł angielski: The effect of atrial and dual chamber pacing mode on stroke volume at rest.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.37-44, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  205/274

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniacza - analiza czynników ryzyka u noworodków urodzonych przed 30 tygodniem ciąży.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - analysis of risk factors in preterm infants born before 30 weeks of gestation.
  Autorzy: Kowalewska Maria, Kawczyński Paweł, Zawada Ewa, Pokrzywnicka Małgorzata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.27-30, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono porównanie dwóch grup bardzo niedojrzałych noworodków, z retinopatią wcześniaków (retinopathy of prematurity - ROP) oraz bez retinopatii, w aspekcie obecności czynników uszkodzenia siatkówki. Retinopatię obserwowano u 27,2 proc. analizowanych dzieci. W grupie wcześniaków z ROP znacznie częściej niż w grupie bez ROP stwierdzano ekstremalnie niską masę ciała, bardzo niską ocenę w skali Apgar, zespół zaburzeń oddychania i transfuzje uzupełniające krwi. Wszystkie dzieci z ROP wymagały wentylacji sztucznej, a średni czas tlenoterapii był 3-krotnie dłuższy niż w grupie bez ROP. Analiza porównawcza wykazała, iż retinopatia wcześniacza występuje u najbardziej niedojrzałych pacjentów z różnorodną, ciężką patologią kliniczną.

  Streszczenie angielskie: In the paper authors present the comparison of very preterm infants with retinopathy of prematurity (ROP) to very preterm ones without retinopathy. The risk factors of retinopathy were taken into consideration. ROP was observed in 27,2 p.c. analysed babies. Extremaly low birth weight, low estimation by Apgar score, respiratory distress syndrom, and blood transfusions were much often observed in the prematures with ROP. All patients with ROP were ventilated. The time of oxygen therapy was 3 times longer in newborns with ROP then in control group. The comparative analysis has shown that retinopathy of prematurity is observed in the most premature patietns with different, severe clinical pathology.


  206/274

  Tytuł oryginału: Mirtazapina - lek przeciwdepresyjny.
  Tytuł angielski: Mirtazapine - an antidepressant.
  Autorzy: Landowski Jerzy
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.125-130, bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The pharmacological properties and clinical value of mirtazapine has been presented, based on a literature review. It is concluded that mirtazapine has syndromolytic anti-depressive actions towards syndromes of various clinical picture and intensity. It is particularly highly recommended in the treatment of depressive disorders with insomnia, anxiety and body-weight reduction. It is a safe drug, which can be used, in long-term supportive treatment.


  207/274

  Tytuł oryginału: Tripholide induced apoptosis of eosinophils in airways of allergic guinea pigs.
  Tytuł polski: Apoptoza eozynofilów oddechowych świnek morskich pod wpływem trifolidu.
  Autorzy: Changzheng Wang, Kefang Lai, Xiaoming Guo
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.87-89, il., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: W pracy badano wpływ wyciągu z trifolidu z chińskich ziół na apoptozę granulocytów kwasochłonnych u świnek morskich z alergią. Wykazano, że trifolid hamuje apoptozę granulocytów kwasochłonnych i ekspresję bcl-2 w granulocytach kwasochłonnych z dróg oddechowych świnek morskich oraz że może być pomocny w leczeniu zapalenia dróg oddechowych w chorobach alergicznych, takich jak astma.

  Streszczenie angielskie: In this study, the effects of tripholide extract from a Chinese herb on eosinophilic apoptosis in allergic guinea pigs was explored. The findings showed that tripholide could inhibit eosinophilic apoptosis and the expression of bcl-2 in eosinophils from allergic guinea pigs' airways and would be of help for treatment of airway inflammation in allergic diseases such as asthma.


  208/274

  Tytuł oryginału: The effect of Tripholide on airway responsiveness for guinea pig asthma models: the role of hypodense eosinophils.
  Tytuł polski: Wpływ trifolidu na reaktywność dróg oddechowych w astmie u świnek morskich: rola eozynofilów hipodensyjnych.
  Autorzy: Changzheng Wang, Xiangjian Guo
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.141-143, tab., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Opracowano model astmy u świnki morskiej z zastosowaniem albuminy jaja kurzego w aerozolu. Grupę świnek morskich chorych na astmę leczono trifolidem. Stwierdzono, że reaktywność dróg oddechowych na histaminę była znacznie większa w grupie astmy niż w grupie kontrolnej. Całkowita liczba komórek, bezwzględna liczba granulocytów kwasochłonnych, odsetek hipodensyjnych granulocytów kwasochłonnych i poziomy aktywności zwiększającej żywotność granulocytów kwasochłonnych (EVEA) w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) były znacznie wyższe w grupie astmy niż u zwierząt kontrolnych. Odsetek hipodensyjnych granulocytów kwasochłonnych i liczba granulocytów kwasochłonnych ściśle korelowały z reaktywnością dróg oddechowych (r= -0.76 i 0.88, P = 0.05 i 0.01, odpowiednio). Leczenie świnek morskich chorych na stmę trifolidem znacznie zmniejszyło reaktywność dróg oddechowych i obniżyło odsetek hipodensyjnych granulocytów kwasochłonnych oraz poziom EVEA, ale nie miało wpływu na stężenie eozynofilów w BALF. Wyciągnięto wniosek, że trifolid zmniejsza reaktywność dróg oddechowych w astmie poprzez zmniejszenie liczby aktywnych hipodensyjnych granulocytów kwasochłonnych.

  Streszczenie angielskie: Guines pig model of asthma was established with aerosolized ovalbumin. A group of asthmatic guinea pigs were treated with tripholide. It was found that the airway responsiveness to histamine was markedly higher in asthma group than in the control. The total cell count, absolute eosinophil count, percentage of hypodense eosinophils and the levels of eosinophil viability enhancing activity (EVEA) in the bronchoaleolar lavage fluid (BALF) were significantly higher in asthmatic group than in the control. The percentage of hypodense eosinophils and number of eosinophilsa were in close correlation with airway responsiveness (r = -0.76 and -0.88, P,0.05 and 0.01 respectively). The treatment of the asthmatic guinea pigs with tripholide significantly reduced the airway responsiveness and decreased the percentage of hypodense eosinophils and the level of EVEA but eosinophilia in BALF was not affected. It was concluded that tripholide exercises its effects to decrease airway responsiveness in asthma through its action to reduce active hypodense eosinophils.


  209/274

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów napływu mitralnego w zależności od rodzaju stymulacji AAI vs DDD.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.73-80, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  210/274

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia personelu lotniczego Polskich Sił Powietrznych.
  Tytuł angielski: Health promotion and circulatory diseases prevention programs efficiency in the Polish Air Force.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.73-83, tab.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  211/274

  Tytuł oryginału: Biological rhythms and behavior - then and now.
  Autorzy: Appenzeller Otto, Corn‚lissen Germaine, Halberg Franz, Wallace James, Costa Maria A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.SR27-SR30, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca historyczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia starożytności

  Streszczenie angielskie: Background: Living matter has its own 'biological time': a set of rhythmic oscillations, paced by genes whose expression varies over regular cycles. The resulting chronomes, or time structures, are usually studied in living matter. A human chronome is preserved long after death in the structure of tooth enamel. This fossil record can be compared with contemporary enamel thus providing insight into an ancient biological rhythm, and consequently into behavior in pre-historic civilizations. Material/Methods: Eight adult 3rd molar teeth from human burials in Atacama oases of Northern Chile, dating from AD 400 to 900 and belonging to the pre-Hispanic San Pedro culture, were compared to 20 discarded contemporaneous teth from Albuquerque, N. M. USA. Two adjacent, 100 ćm thick ground sections from each tooth were examined using a stereoscopic dissecting microscope and polarized light. The intervals between consecutive brown striae of Retzius (TBS) and the width of the enamel were measured. We recorded the the number of TBS and the number of Wilson's bands and calculated a ratio of enamel with/number of TBS for each section. We used ANOVA for statistical analysis and cosinor methodology for chronomics, time structure (chronome) mapping. Results: The 'biological week' in the chronome (time structure) of ancient enamel, gauged by TBS, varied according to a multiseptan (multiple of seven) component faster than did the multiseptan of contemporaneous teeth (1/2.7 versus 1/4.6 biological weeks). Conclusions: Until now no human chronome has been isolated from fossilized structures. Our discovery indicates that behavior of ancient populations, such as rest and work spans, can be deduced to some extent after millennia.


  212/274

  Tytuł oryginału: Thyrotropin receptor antibodies detected by the human recombinant TBII assay - a surrogate marker for autoimmune activity in Graves' ophthalmopathy?
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Stępień Agnieszka, Mirończuk Katarzyna, Kinalska Ida
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.MT159-MT162, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Recently a new very sensitive and specific commercial method for detection of TSHR-Ab bas become available: TBII assay using human recombinant TSHR. The aim of this study was to assess the potential of this novel TBII assay as a guideline for immunosuppressive therapy in patients with Graves' ophthalmopathy (GO). Material/Methods: We detected serum TBII level in three groups of subjects: 17 patients with clinical symptoms of GO, 14 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd), and 13 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of methylprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). Serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours after MP, after 14 days of P treatment and after the end of corticosteroid therapy. Results: The levels of TBII were significantly increased in both GO and Gd individuals as compared to the controls (p 0.001 and p 0.01 respectively). There was also a signficant difference in serum TBII between GO and Gd patients (p 0.01). We observed elevated pretreatment TBII serum levels in corticosteroid-resistant individuals as compared to corticosteroid - responsive patients. Corticosteroids caused a signficiant decrease in TBII serum levels in GO patients. Conclusions: The lack of clinical improvement despite decreased TBII level in our study suggests that the humoral immune response is not crucial in the pathogenesis of early GO. However, measurement of TSHR-Ab by the novel h-TBII assay may have prognostic value in the treatment of patients with severe GO as a surrogate marker of autoimmune activity.


  213/274

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujących w drugiej linii leczenia cisplatynę z cykofosfamidem dootrzewnowo oraz dożylnie.
  Tytuł angielski: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intraperitoneal or intravenous cisplatin and cyclophosphamide as second line therapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Mielcarek Piotr, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1096-1102, il., tab., bibligor. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie zaawansowanego raka jajnika obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową wysokimi dawkami leków. Po zakończeniu chemioterapii uzupełniającej wykonuje się operację sprawdzającą w celu stwierdzenia stopnia patologicznej remisji. Wiele chorych wymaga dalszego leczenia ze względu na obecność w jamie brzusznej zmian resztkowych. W przypadku stwierdzenia zmian wielkości do 2 cm leczenie polega na podawaniu chemioterapii dootrzewnowo. Natomiast w przypadku istnienia większych zmian stosuje sie chemioterapię dożylną. W badaniu tym za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 porównano jakość życia chorych leczonych cisplatyną i cyklofofamidem dootrzewnowo oraz dożylnie w drugiej linii leczenia. Lepszą jakość życia obserwowano w grupie chorych otrzymujacych chemioterapię drogą dootrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The study aimed to compare the effect of second line intravenous and intraperitoneal chemotherapy on physical and psychological aspects of quality of life in patietns with advacned ovarian cancer. Materials and methods: Quality of life was measured with EORTC QLQ-C30 (version 3.0) questionnaire. 42 sample patients with histologically confirmed diagnosis of advanced epithelial ovarian cancer treated with second line intravenous or intraperitoneal chemotherpay were included in the study. Results: Higher score of global quality of life and less side-effects of chemotherapy were observed in the group of patients treated with intraperitoneal chemotherapy. In this group constipation and dyspnoea were less common. Conclusion: Intraperitoneal chemotherapy has less negative influence on quality of life than intravenous drug delivery.


  214/274

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa wielokrotnych dożylnych infuzji monoklonalnego przeciwciała przeciwko TNF-alfa (Remicade) skojarzonych z metotreksatem z łączonym leczeniem aurotiomalatem sodu i metylprednizolonem podawanymi domięśniowo pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
  Tytuł angielski: Analysis of efficacy and safety of multiple intravenous infusion of anti-tumour necrosis factor-alpha monoclonal antibody (Remicade) combined with methotrexate compared with sodium aurothiomalate and intramuscular depot methylrpednisolone in rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Wiland Piotr, Głowska Agnieszka, Chlebicki Arkadiusz, Szechiński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1055-1063, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównywano skuteczność i aspekty bezpieczeństwa terapii skojarzonej dożylnymi influzjami monoklonalego przeciwciała przeciwko TNF-alfa (Remicade) skojarzonymi z metotreksatem (MTX) z kombinowanym leczeniem aurotiomalatem sodu i metylprednizolonem podawanymi domięśniowo pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Określano również szybkość uzyskania korzystnej odpowiedzi leczniczej w obu grupach terapeutycznych. Efekty leczenia 36 chorych, którzy otrzymywali domięśniowo aurotiomalat sodowy jednocześnie z iniekcjami metylprednisolonu w tygodniu 0, 4, 8 i 12 w uzupełnieniu leczenia złotem były porównywane w analizie retrospektywnej ze skutecznością leczenia 32 chorych, którzy zaczęli otrzymywać dożylne infuzje infliximabu, przeciwciała monoklonalnego przeciwko TNF-alfa (Remicade), skojarzone z MTX w stabilnej dawce. Efektywność terapii była oceniana za pomoca złożonego indeksu aktywności choroby (DAS 28) oraz pomiaru białka C-reaktywnego (CRP). W tygodniu 2 i 6 obserwowano znacząco większą poprawę w każdym z parametrów aktywności choroby u chorych leczonych infliximabem w porównaniu z chorymi leczonymi solami złota. W 22 tygodniu terapii umiarkowaną lub dobrą odpowiedź na leczenie wg kryteriów EULAR stwierdzono u 91 proc. chorych leczonych infliximabem i MTX, zaś w grupie leczonej solami złota u 58 proc. chorych (p 0,001). Objawy niepożądane występowały częściej u chorych leczonych infliximabem, natomiast odstawienie podawanego leczenia było konieczne tylko w ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was compare the effects and tolerability of combined therapy of multiple intravenous infusions of anti-tumour necrosis factor-alfa (TNF-alfa) monoclonal antibody (Remicade) with methotrexate versus treatment with sodium aurothiomalate and intramuscular depot methylprednisolone in rheumatoid arthritis (RA). We investigate also the interval necessary to obtain the improvement in both treatment gorups. 36 patients commencing intramuscular sodium aurothiomalate therapy with intramuscular depot methylprednisolone acetate at weeks 0, 4, 8 and 12 in addition to chrysotherapy were compared in retrospective analysis with 32 patients starting with multiple intravenous infusions of infliximab, anti-TNF-alfa monoclonal antibody (Remicade) and methotrexate at a stable dose. Patients were assessed by composite clinical score (DAS 28) and C-reactive protein during 22 weeks of therapy. At week 2 and 6 a significantly greater percentage of infliximab-treated than gold-treated RA patients achieved improvement in each clinical measurement of disease activity. At 22 week of treatment moderate and good response according to EULAR criteria was achieved in 91 p.c. of infliximab-treated patients and 58 p.c. gold treated patients (p 0,001). Adverse events were more frequently observed in infliximab-treated patients, but only gold-treated patients discontinued treatment because adverse events (2 patients due to proteinuria, 2 patients due to mucocutaneous changes ...


  215/274

  Tytuł oryginału: Comparison of peritumoral and subareolar injection of Tc99m sulphur colloid and blue-dye for detection of the sentinel lymph node in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.159-161, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The new trend in diagnosis of the lymph node is sentinel node biopsy. This method has become increasingly accepted as a minimally invasive alternative to routine axillary dissection. Although the results of numerous studies have shown that sentinel node biopsy can accurately determine the axillary nodal ststus, the identification rates and false-negative rates haave been variable. The sentinel lymph node is defined as the first node in the lymphatic basin that receives the primary lymphatic flow. Material and methods: Between September 1998 and August 2002 123 patients with primary operative breast cancer without clinical palpable axillary lymph nodes were enrolled in the study. There were two groups of patients according to sentinel node identificction technique: 51 patients (Group I) received parenchymal, peritumoral injection of 1.0 ml of 16 MBq Tc99m -radiolabelled sulphur colloid and single intradermal injection of blue-dye over the tumour. The next 72 patients (Group II) received intradermal, periareolar one-site injection of 0.5 ml of 16 MBq Tc99m-radiolabelled sulphur colloid and blue-dye. Results: Sentinel lymph node was found in 41 (80.4 p.c.) cases in Group I and in 67 (93.0 p.c.) cases in Group II (p = 0.028). The localisation of the axillary lymph node as a "hot spot" visualised by lymphoscintigraphy was successful in 39/51 (76.5 p.c.) cases in Group I and 67/72 (93.0 p.c.) Group II, p = 0.004). In both groups the success of sentinel node identification in the axillary region ...


  216/274

  Tytuł oryginału: Rozwój kości ramiennej u płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych, histologicznych i angiologicznych.
  Tytuł angielski: Anthropometric, histologic and angiologic investigations into the prenatal development of the human humerus.
  Autorzy: Adamiec Ewa
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.33-44, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  217/274

  Tytuł oryginału: Rozwój kości ciemieniowej kostniejącej na podłożu łącznotkankowym u płodów ludzkich w świetle badań anatomicznych, radiologicznych i biochemicznych.
  Tytuł angielski: Anatomic, radiologic and biochemical investigations into the prenatal development of the human parietal bone undergoing intramembranous ossification.
  Autorzy: Śliwonik Iwona
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.145-162, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód


  218/274

  Tytuł oryginału: The response of the lymphatic system to the human skin resident bacteria.
  Autorzy: Cakała M., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.30-35, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We designed a study to identify skin bacterial strains producing most intensive changes in lymphoid tissue of the draining nodes and analyse the node cell phenotypes reacting to bacterial antigens. The obtained results were expected to help in establishing rational therapy in recipients of hand allografts. The highest level of activation of lymphoid tissue was found after inoculation with S. epidermidis, Acinetobacter, Enterobacter and Aerococcus. There was an increase in weight and cell concentration of nodes, intense expression of W3/25 + (CD4), OX6+ (class II), EDI + (CD14), CD54 + OX62 + cells in the paracortex and medulla 7 days after bacterial inoculation. The most advanced changes were seen after recall bacterial stimulation. Taken together, evident differences in the intensity of response to the investigated bacterial strains were found. The obtained information can be useful for establishing rational antibiotic therapy after composite graft transplantation.


  219/274

  Tytuł oryginału: Poziom i tendencja choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich z rejonu miejskiego i wiejskiego regionu dolnośląskiego - badania porównawcze.
  Tytuł angielski: Level and trend of caries in 7-year-old children from urban and rural areas of the Lower Silesia region a comparative study.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.707-713, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie poziomu i tendencji choroby próchnicowej u dzieci 7-letnich z rejonu miejskiego i wiejskiego w okresie 13 lat. W latach 1987 (badanie I), 1995 (badanie II) i 2000 (badanie III) zbadano 440 dzieci mieszkających w środowisku miejskim (M) i wiejskim (W) regionu dolnośląskiego. Stan uzębienia oceniano wg kryteriów ŚOZ. Obliczono w uzębieniu mlecznym i stałym odsetek dzieci wolnych od próchnicy, średnią liczbę zębów dotkniętych próchnicą i wskaźnik leczenia. Odsetek dzieci wolnych od próchnicy w uzębieniu mieszanym wynosił w kolejnych badaniach w rejonie M 1,7 proc., 6,7 proc., 13,0 proc., w rejonie 8,3 proc., 3,3 proc., 8,0, a w uzębieniu stałym odpowiednio 46,7 proc., 83,3 proc., 60,0 proc. i 43,3 proc., 65,0 proc. Wartości puw/z wynosiły odpowiednio 5,32, 4,28, 4,54 i 5,70, 5,06, 5,37, a PUW/Z 1,31, 0,62, 0,80 i 1,26, 0,63, 0,68. W rejonie M zaobserwowano powolne obniżanie się frekwencji próchnicy w uzębieniu mlecznym i stałym, a w rejonie W tylko w uzębieniu stałym. W obu środowiskach średnie wartości puw/z i PUW/Z ujawniły niewielką tendencję spadkową. Dane wskazują na bardzo powolne obniżanie się poziomu próchnicy. Sugerują również konieczność dalszego określania tendencji choroby próchnicowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the level and trend of caries in 7-year-old children from urban and rural areas over 13 years. Four hundred and forty children living in urban (M) and rural (W) areas of the Lower Silesia region were examined in 1987 (study I), 1995 (study II) and 2000 (study III). Their dental condition was evaluated according to WHO criteria. The proportion of caries-free subjects, mean values of caries-affected teeth and Treatment Index were calculated for the deciduous and permanent dentition. The proportion of children with a caries-free mixed dentition in subsequent evaluations was as follows: in M area 1.7 p.c., 6.7 p.c., 13.0 p.c., in W area 8.3 p.c., 3.3 p.c., 8.0 p.c.; for the permanent dentition these values were 46.7 p.c., 83.3 p.c. 60.0 p.c. and 43.3 p.c., 65.0 p.c., respectively. The mean dmft values were 5.32, 4.28, 4.54 and 5.70, 5.06, 5.37, and the DMFT values were 1.31, 0.62, 0.80 and 1.26, 0.63, 0.68 respectively. In M area a slowly decreasing trend in caries frequency was observed in the mixed and permanent dentition, but in W area only for the permanent teeth. In both areas dmft and DMFT values showed a slightly decreasing trend. The data obtained showed a very slow decrease of the caries level. It also suggests the necesity for further evaluation of the trend in caries.


  220/274

  Tytuł oryginału: Ex vivo drug resistance profile in childhood acute myelogenous leukemia: no drug is more effective in comparison to acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Juraszewska Edyta, Malinowska Iwona, Stańczak Elżbieta, Ploszyńska Anna, Stefaniak Jolanta, Mazur Benigna, Szczepański Tomasz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (9) s.1843-1848, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Therapy results in childhood acute myelogenous leukemia (AML) differ from those of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cellular drug resistance might be one of the reasons of therapy failure in AML. The aim of the study was the analysis of ex vivo drug resistance profile in childhood initial and relapsed AML in comparison to initial ALL. Fifty-three AML samples were tested for chemosensitivity and results were compared with those of 106 initial ALL samples. Ex vivo drug resistance was tested by means of the MTT assay. Up to 29 cytotoxic drugs were tested for each patient. When compared to de novo ALL samples, myeloblasts from initial AML samples were significantly more resistant to most tested drugs, except cytarabine, mercaptopurine and thioguanine. Relapsed AML samples, in relation to initial AML samples, showed comparable sensitivity to cytarabine, idarubicin, fludarabine and cladribine. Patients, who have died due to refractory or relapsing disease, were already on first diagnosis 2-fold more resistant to cytarabine, 6.4-fold more resistant to cisplatin and 3-fold more resistant to carboplatin, when compared to those who stay in remission. Resistance to prednisolone was observed in 85 p.c. initial and all relapsed AML samples, in comparison to 33 p.c. of ALL samples. Resistance to cytarabine occurred in 2.1 p.c. of ALL and 12 p.c. of AML cases while a patient with Down syndrome presented the most sensitive drug resistance profile. In conclusion this study shows that no drug was found which, on average, was more effective in AML than in ALL samples. The sensitivity of myeloblasts to platinum derivatives might have prognostic value.


  221/274

  Tytuł oryginału: Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych z autoprzeciwciałami typu ciepłego przy zastosowaniu glikolu polietylenowego (PEG).
  Tytuł angielski: Detection of alloantibodies using polyethylene glycol (PEG) in patients with warm autoantibodies.
  Autorzy: Michalewska Bogumiła, Fabijańska-Mitek Jadwiga, Żupańska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.213-220, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono skuteczność odczynnika PEG w usuwaniu autoprzeciwciał i wykrywaniu alloprzeciwciał u chorych z NAIH typu ciepłego. Absorpcję wykonano krwinkami autologicznymi chorego (autoabsorpcję) lub krwinkami allogenicznymi (alloabsorpcyję). Porównano efektywność dotychczas stosowanej metody (absorpcji z glicyną/papainą) z metodą przy użyciu PEG, a następnie wprowadzono metodę z PEG do bieżących badań przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami. Zbadano 60 surowic od 34 chorych. Alloprzeciwciała o różnej swoistości wykryto u 23 proc. chorych. Obie porównywalne metody absorpcji były jednakowo skuteczne w wykrywaniu alloprzeciwciał. Licznba absorpcji potrzebnych do usunięcia autorzeciwciał była w obu metodach bardzo podobna, jednakże czas trwania badania oraz jego parcochłonność były ponad dwukrotnie mniejsze w metodzie z PEG. Metodę tę można więc polecać w badaniach przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami.

  Streszczenie angielskie: The study was undertaken to evaluate the effectiveness of PEG (polyethylene glycol) in remowing autoantobodies for the detection of alloantobodies in patients with warm type of AIHA. We performed two kinds of absorption, with patient's own cells-autoabsorption and with allogenic red cells-alloabsorption. We compared the method routinely used in our laboratory (absorption with glycine/papain treated cells) with PEG absorption, and then we introduced the method with PEG in pretransfusion testing in patients with autoantibodies. In total, 60 sera from 34 patients were examined. Alloantibodies of different specifity were detected in 23 p.c. of patients. It was found that, both the technique used previously and the new one with PEG appeared to be equally efficient in detecting alloantibodies. The number of absorptions for removing autoantibodies was similar, however the PEG method was far less laborious and faster. Thus, we can recommened this technique for pretransfusion testing in patients with autoantibodies.


  222/274

  Tytuł oryginału: The frequency of different plural renal arteries rare variants.
  Tytuł polski: Rzadkie warianty występowania mnogich tętnic nerkowych.
  Autorzy: Vilhova Irena, Kryvko Yurij Yarosławovicz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.68-73, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  223/274

  Tytuł oryginału: The behaviours of the inhabitans of the Lublin region in the situations of sudden cardiac arrest as reflected in the opinions of the Ambulance Service doctors.
  Tytuł polski: Zachowania mieszkańców Lubelszczyzny w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia w opiniach lekarzy Pogotowia Ratunkowego.
  Autorzy: Mikuła Agnieszka, Goniewicz Mariusz, Latalski Maciej, Chemperek Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.104-111, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  224/274

  Tytuł oryginału: Clinical outcomes and costs of Amplatzer transcatheter closure as compared with surgical closure of ostium secundum atrial septal defects.
  Autorzy: Kim Jeffrey J., Hijazi Ziyad M.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR787-CR791, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Transcatheter implantation of the Amplatzer surgical occluder (ASO) is an alternative to conventional surgical closure of isolated secundum atrial septal defects (ASDs). Neither the clinical outcomes nor the costs of these procedures have been extensively compared. Material and methods: We performed a retrospective cohort study to evaluate cost-effectiveness in patients with secundum ASDs who underwent closure using either placement of an ASO or surgery. We utilized available TSI accounting data to estimate hospital costs. Results: On the basis of trans-thoracic echocardiography, the procedures resulted in successful closure of the ASDs in 95.8 p.c. of patients in whom the ASO was implanted and 96.8 p.c. of surgical patients. Although there were no deaths in either group, complications occurred in 10.4 p.c. of patients in whom the ASO was implanted and 31.2 p.c. of surgical patients. The mean estimated cost per case treated with the ASO was 11,541 USD as compared with 21,780 USD for surgery. The average length of hospital stay per case treated with the ASO was 1.0 day as compared with 4.3 days for surgery. Sensitivity analyses based on our data identified no plausible situations in which the costs of surgery and of implantation of the ASO would be equal. Conclusions: The equally effective and less costly Amplatzer Septal Occlluder appears superior to surgical closure of isolated secundum ASDs in qualifying patients. The transcatheter method is also associated with significantly lower morbidity. Consequently, our results support the use of the ASO as an alternative to surgery for the management of this common congenital lesion.


  225/274

  Tytuł oryginału: Lung perfusion scintigraphy in the diagnosis of peripheral pulmonary stenosis in patients after repair of Fallot tetralogy.
  Autorzy: Sabiniewicz Robert, Romanowicz Grzegorz, Bandurski Tomasz, Chojnicki Maciej, Aleszewicz-Baranowska Janina, Ereciński Jan, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.11-13, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The frequency of peripheral pulmonary artery stenosis in patients after surgical repair of tetralogy of Fallot (TOF) ranges from 20 to 40 p.c. This can be either primary or secondary to the surgical intervention. The influence of resulting lung perfusion alterations on the life quality of patients is dificult to predict. The aim of this study was to compare the utility of the diagnostic procedures in this group of patients, with particular focus on lung perfusion scintigraphy. Material and methods: This study comprised 104 patients who underwent repair of TOF at ages from 5 months to 25 years. The patients have been followed up for from 4.2 to 25 years. On the basis of chest x-ray peripheral pulmonary artery stenosis was suspected in 11 patients, in 12 on the basis of echocardiography examination. Results: Lung perfusion scintigraphy has been performed on 87 patients. The disturbances in lung perfusion (mostly in the left lung) were sow by means of lung perfusion scintigraphy in 43 (49 p.c.) of patients. In 27 of them heart catheterisation has performed. Angiotraphy revealed stenosis of the lung artery branch in 15/43 (34.9 p.c.) patients with abnormal perfusion lung scan and in 4/44 (9 p.c.) in patients with normal perfusion lung scan. Intervention proceudres were carrierd out on 10 patients. Conclusions: Lung perfusion scintigraphy may prove a valuable, non-invasive screening tool in the assessment of patients after TOF repair, although both false-negative and false-postive results may happen. Therefore, it should play an auxillary role together with other diagnostic modalities.


  226/274

  Tytuł oryginału: Alteration of 99mTc-DMSA biodistribution in glomerulonephritis.
  Autorzy: Rajić Milena, Bogićević Momćilo, Antić Slobodan, Mitić Branka, Avramović Marina, Ilić Slobodan, Vlajković Marina, Mitić-Zlatković Marina, Stefanović Vladisav
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.15-19, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to assess the relation between 99mTc-DMSA biodistribution and its reliability as a marker of renal function in patients with glomerular kidney diseases. Material and methods: Sixty-seven patients involved in this study were classified into two group saccording to 99mTc-DTPA clearance and serum creatinine values: the 1st group consisted of 42 patients without renal failure while the 2nd group included 25 patients with renal failure. 99mTc-DMSA biodistribution was determined by measuring kidney, blood and urine activity at 2 h and 4 h. Results: The results, compared with those of 23 healhty volunteers, indicated the quantitative alteration of 99mTc-DMSA distribution in both glomerulonephritis patient groups. In reference to the control mean values of 2 h and 4 h, in patients without renal failure, kidney activity was found decreased to 52 p.c. and 57 p.c., while the blood activity increase of 37 p.c. and 44 p.c. was recorded together with the urine activity increase of 38 p.c. and 23 p.c. In patients with renal failure the alterations of renal and blood activity were more remarkable, but the urine loss was found to be unchanged. Conclusions: It is suggested that these biodistribution changes originate mainly from tubular impairment. However, in glomerulonephritis patients, altered glomerula filtration might considerably affect biodistribution of this radiopharmaceutical and limits its suitability for precise quantitative estimation of renal function.


  227/274

  Tytuł oryginału: Investigation of physical and hypoglycaemic properties of rectal suppositories with chosen insulin.
  Autorzy: Kosior Anna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.353-358, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Rectal suppositories with insulin Humulin M3 (30/70) were prepared. Witepsol H15 and a polyoxyethyleneglycol mixture, composed of PEG 400, PEG 1000 and PEG 6000, were used as base. Tween 60 and sodium salicylate were used as auxiliary substances. Hypoglycaemic properties of the prepared suppositories were tested on rabbits. The obtained results were compared with the data acquired after intravenous administration of insulin and subcutaneous injection of insulin.


  228/274

  Tytuł oryginału: Wielopłaszczyznowe zespolenia złamań kości udowej stabilizatorami płytkowymi typu Polfix.
  Tytuł angielski: Multiplane fixation of femoral bone fracture by means of plate stabiliser Polfix type.
  Autorzy: Sidun Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.95-98, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych jedno- i dwu- płaszczyznowych płytkowych zespoleń kości udowej. Badania przeprowadzono na modelu rurowym kości udowej, obciążonym momentem gnącym oraz skręcającym. Oceniano wielkości przemieszczeń wolnego odłamu jakości dla badanych układów stabilizacji, z symulacją wprowadzenia wkrętów przez jedną oraz dwie warsty korowe kości. Uzyskane wyniki badań wskazują, że na ruchomość zespalanych elementów na istotny wpływ ustawienie stabilizatorów oraz sposób mocowania wkrętów.

  Streszczenie angielskie: In the present paper, the results of of examination of one - and doubleplate fixations of the fenmur are presented. The experiment was carried out with the use of the femur pipe model to which bending moment and torsion moment were applied. The size of free bone fraction for a given stabilising network was assesed with stimulation of screw insertion through one and two cortex layers. The results obtained show that positioning of stabilisers and the way of fixing the screws have great influence on the mobility of the fixed elements.


  229/274

  Tytuł oryginału: Rynek leków refundowanych: porównanie kwartał 2001 R./1 kwartał 2002 R./2 kwartał 2002 r.
  Tytuł angielski: Market of reimbursed pharmaceuticals: comparison of quarter 2001/1 quarter 2002/2 quarter 2002.
  Autorzy: Cel Małgorzata
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (3) s.11-16, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono strukturę sprzedaży w kwartale 2001, 1 kwartale 2001 r. i 2 kwartale 2002 r. leków, które do 10.04.2002 r. znajdowały się na wykazach leków refundowanych oraz ważniejsze zmiany w grupach terapeutycznych, wg kodu ATC. Obliczono spożycie w/w leków w DDD, kwotę refundacji oraz średnią cenę detaliczną pojedynczego opakowania handlowego, średni koszt pojedynczej dawki dziennej (DDD) i udział kwoty refundacji w wartości leków refundowanych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the market of pharmaceuticals which were reimbursed til 10.04. 2002 and most important changes in therapeutical groups, according to ATC classification. The consumption of a.m. pharmaceuticals, level of reimbursement, mean price per pack, mean price per DDD and reimbursement share in total cost pharmaceuticals from reimbursement lists have been calculated.


  230/274

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w diagnostyce podzastawkowego zwężenia aorty.
  Tytuł angielski: The role of transesophageal echocardiography (TEE) in assessement of left ventricular outflow tract obstruction.
  Autorzy: Moll Jadwiga A., Binikowska Jolanta, Ostrowska Katarzyna, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Moll Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.732-736, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 12 dzieci, u których rozpoznano podzastawkowe zwężenie aorty, u 3 w postaci izolowanej, u 9 zaś jako zwężenie wtórne, pojawiające się w róznym czasie po wcześniejszej operacji wrodzonej wady serca. U 25 proc. z nich (głównie izolowanych form zwężenia) badanie echokardiograficzne przezklatkowe było wystarczająco diagnostyczne, u pozostałych - przedoperacyjen badanie przezprzełykowe pozwoliło na precyzyjną ocenę miejsca zwężenia.

  Streszczenie angielskie: Twelve children with subaortic stenosis were analysed. Nine of them developed left ventricular outflow obstruction after surgery for congenital heart disease (VSD+IAA, VSD+DORV, VSD+TGS, VSD+CoA) and then developed an isolated form of primary stenosis. Both echocardoigraphic exams, TTE and TEE were performed in all patients. TTE was sufficient to assess isolated subaortic stenosis. In children after cardiosurgery, TEE was more reliable and provided more detailed visualisation of the stenosis and its relationship to surrounding structures.


  231/274

  Tytuł oryginału: Ilościowa ocena niedomykalnosci mitralnej - porównanie metody echokardiograficznej i angiograficznej.
  Tytuł angielski: Comparison of quantitative echocardiographic methods with angiography for assessment of mitral regurgitation.
  Autorzy: Leśniak-Sobelga Agata, Olszowska Maria, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.770-773, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie metod echokardiograficznej i angiograficznej oceny ilościowej niedomykalności mitralnej. Materiał: Badaniami objęto 51 kolejnych chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej (43 mężczyzn i 8 kobiet), w wieku od 38 do 75 lat, średnio 56 ń 9, hospitalizowanych w KLinice Chorób Serca i Naczyń, w okresie od stycznia do września 2001 roku. Przyczyną niedomykalności zastawki mitralnej u 28 chorych była choroba wieńcowa, u 3 infekcyjne zapalenie wsierdzie, u 5 choroba reumatyczna, u 7 kariodmiopatia rozstrzeniowa oraz u 8 prolaps zastawki mitralnej. Kryteria wyłączenia: niedomykalność i/lub zwężenie zastwki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, sztuczna zastawka aortalna lub mitralna oraz migotanie przedsionków. Metodyka: U wszystkich chorych wykonanywano rutynowe badanie echokardiograficzne; oceny ilościowej niedomykalności mitralnej dokonano w oparciu o metode proksymalnych stref konwergencji (PISA), z której wyliczano efektywną poweirzchnię niedomykalności (ERO) i objętość fali zwrotnej (RV), badanie dopplerowskie- oznaczano frakcję niedomykalności (RF) oraz pomiar wrót niedomykalności (VCW). Angiograficzną ocenę stopnia niedomykalności mitralnej przeprowadzono posługują się kryteriami wg Sellersa. Wyniki: Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy stopniem niedomykalności w angiografii a ERO (r = 0,855, p 0,001), RV (r = 0,868, p 0,001), RF (r = 0,923, p 0,001) i VCW (r = 0,846, p 0,001). WNioski: 1. Metoda proksymalnych stref konwergencji (PISA) jest przydatna w rutynowej ocenie niedomykalności mitralnej...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare echocardiographic assessment of the severity of mitral regurgitation (MR) with angiographic grading. Materaial: 51 patients (patients) with MR (43 men and 8 women), aged from 38 to 75 (mean 56 ń 9 years), were used in teh study. The etiology of MR was: Coronary artery disease (28 pts), infective endocarditis (3 patients), rheumatic disease (5 patients), dilated cardiomiopath (7 patients), mitral valve prolapse (8 patients). Exclusion criteria: Aortic stenosis and/or aortic insufficiency, mitral stenosis, mechanical prostheses and atrial fibrillation. Methods: The mitral regurgitant volume (RV) and effective regurgitant orifice (ERO) were estimated by the proximal convergence method (PISA), regurgitant fraction (RF) and vena contracta width (VCW) by color Doppler quantitative method and compared to the cine ventriculographic grades. The angio-graphic severity of MR was classified as 1 to 4 grades according to the Sellers criteria. Results: There was a good correlation between the angiographic grading and ERO (r - 0.855, p 0,001), RV (r - 0.868, p 0.001), RF (r - 0.923, p 0.001) and VCW (r - 0.846, p 0.001). Conclusions: 1. PISA method is clinically useful in routine evaluation of the severity of MR. 2. VCW provides a simple method for the identification of patients with severe MR 3. These methods offer an alternative approach in quantifying MR noninvasively.


  232/274

  Tytuł oryginału: The effect of perendoscopic sclerosing agent injection in Forrest's II ulcers - a pilot study from Turkey.
  Autorzy: Saruc Murat, Ozden Nuri, Kucukmetin Nurten, Tuzcuoglu Isil, Yuceyar Hakan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CR735-CR739, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bakcground: We aimed to clarify the outcome of perendoscopic prophylactic injection of sclerosing agent in Forrest's II ulcers. Material/Methods: Patients with upper gastrointestinal bleeding in last 6 hours were performed emergency endoscopy and were enrolled. The patients in group-1 were performed prophylactic injection therapy with 1 p.c. aethoxyclerol and then given medical treatmetn with intravenous 40 mg omeprazole twice a day and somatostatin infusion at the dose of 6 mg/day during 3 days. Group-2 patients were only given medical treatment with same agents and at same doses without having any perendoscopic therapy. Results: There were 32 pateitns in group-1 and 20 in group-2. In emergency endoscopy, 20 (62.5 p.c.) patietns had IIa ulcers and 12 (37.5 p.c.) patients had IIb ulcers in group-1. These patients underwent prophylactic perendoscopic hemostasis by 1 p.c. aethoxysclerol in addition to medical treatment. Early rebleeding occurred in 9 (28.1 p.c.) patients of group-1 and 3 (15 p.c.) in group-2 (p 0.001). At the endoscopic control after 48 hours 13 (40.6 p.c.) patients in the group-1 and 15 (75 p.c.) patients in group-2 showed improved local ulcer stigmata (p 0.001). The numbers of blood units transfused were lower in the group-2 (p = 0.002). THe hospital stay was longer in group-1 (p = 0.01). In the group-1, more endoscopic intervention was needed. Any death and the need for surgical intervention did not occurred in any groups. Conclusion: According to our resutls; the indication of perendoscopic prophylactic injection of sclreosing agent in non-bleeding ulcers with high risk of rebleeding must be reviewed by large population based, prospective, randomized trials.


  233/274

  Tytuł oryginału: Palmar and digital dermatoglyphics of indigenous black Zimbabweans.
  Autorzy: Igbigbi Patrick S., Msamati Boniface C.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CR757-CR761, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Dermatoglyphic traits have been shown to be genetically determined, conservative in their evolution, and different between and within population groups. There have been a few reports dealing with SOuthern African populations, but there appears to be no published report for indigenous black Zimbabweans. Material/Methods: Bilateral palmar and digital prints of 270 indigenous black Zimbabweans were recorded, studied and classified using standard methods. The total finger ridge count (TFRC), pattern intensity index (PII), atd angle, and a-b ridge counts were analyzed and the data compared with those of Malawians, South African Zulus and Nigerian Yorubas. Resutls: Ulnar loops were the most predominant digital pattern type in both sexes followed by whorls in males and arches in females. Females had significantly higher atd angles than males (p 0.01). Significant differences were also demonstrated between Zimbabwean and Malawian females, and between Zimbabwean and Yoruba men in TFRC and a-b ridge counts. Similarly significant differences were observed between ZImbabwean and Malawian males, male ZImbabweans and Yoruba, and male Zulus and Yorubas in atd angle and a-b ridge counts (p 0.001). Conclusion: This study documents similariteis in digital ridge patterns between Zimbabweans, Malawians, and to some extent South African Zulus, indicating their close historical and anthropological relationship. However, ZImbabweans could be differentiated from the other population groups using certain dermatoglyphic triats. Nevertheless, all the groups showed some features common to other black Africans.


  234/274

  Tytuł oryginału: Aktualne badania nad wpływem leczenia rizedronianem na ryzyko złamań kości stawu biodrowego u kobiet w podeszłym wieku.
  Autorzy: Szymoński Tomasz
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.21-23, il., bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  235/274

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Vitamin D3 receptor gene and estrogen receptor gene polymorphism - population studies in the Wielkopolska region.
  Autorzy: Ziemnicka Katarzyna, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszczyk Daria, Kalak Robert, Kwiatkowska Jolanta, Słomski Ryszard
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.11-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odkrycie przyczyn powstawania osteoporozy jest prawdopodobnie najlepszą drogą poszukiwania sposobu zapobiegania i leczenia tej jednostki chorobowej. Jak się obecnie przyjmuje, jej obraz jest uwarunkowany czynnikami genetycznymi, ogólnym stanem zdrowia oraz zewnętrznymi czynnikami działającymi w ciągu życia chorych. Czynniki genetyczne mają decydować o wartości szczytowej masy kostnej. Stąd z pewnością w sytuacji określenia ich wpływu na kość można będzie z większym prawdopodobieństwem oceniać indywidualne zagrożenie osteoporozą. To z kolei może zasadniczo zmienić przebieg choroby. W metabolizmie kości ważną rolę odgrywają witamina D3 oraz estrogeny. Stąd celem pracy było badanie częstości występowania wariantów alleli dla genów: receptora witaminy D3 (VDR oraz estrogenowego (ER) w grupie kobiet z rejony Wiekopolski. Badaniem obję to 91 kobiet. Ocenę gęstości kości wykonano przy pomocy metody DEXA w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L1-L4). We wszystkich przypadkach zbadano warianty alleli Taq I, Apa I, Bsm I dla VDR oraz Pvu i Xba I dla ER. Próbę kontrolną stanowiło 30 zdrowych kobiet. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowana populacja jest głównie heterozygotyczna, istnieje jednak pewna tendencja do wyodrębnienia allelu T w grupie chorych z obiżoną masą kostną. Wskazane byłoby dalsze poszerzanie grupy badanej i analiza polimorfizmow innych genów biorących udział w regulacji metabolizmu kostnego.

  Streszczenie angielskie: The studies of the etiology of osteoporosis are the most important way to proper prophylaxis and treatment. It has been generally accepted, that the clinical appearance of osteoporosis is affected by genetic factors, general health state and environmental factors acting during the whole life. Genetic factors may decide about peak bone mineral density, thus their determination would be helpful to establish the individual risk of osteoporosis. Our knowledge about these risk factors can help us to change the course of the disease. Vitamin D3 and estrogens play an important role in the bone metabolism. Thus, the aim of our study was to estimate vitamin D3 receptor gene (VDR) and estrogen receptor gene (ER) variants in patients with primary postmenopausal and senile osteoporosis and to investigate the relationship between genotype and bone mineral density (BMD). The studies referred to 43 women with low BMD and 20 healthy controls. BMD was determined in lumbar spine (L1-L4) using DEXA. In all cases VDR allels (for Taq I, Apa I and Bsm I and Fok I) and ER allels (for Pvu II, Xba I) were studied. Our results revealed, that this population is mainly heterozygotic, but we can observe tendency to separation of allele T in the group with lower bone mineral density. This indicaces that we should extend our studied group and analyze polymorphism of other gene taking parts in the regulation of bone metabolism as well.


  236/274

  Tytuł oryginału: Differential effect of 3-hydroxy-3-methyl-glutarylcoenzyme as reductase inhibitors on plasma paraoxonase 1 activity in the rat.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Jamroz Anna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.661-671, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Statins (3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme A reductase inhibitors), apart from lowering plasma cholesterol, modulate other process involved in atherogenesis. The aim of this study was to investigate the effect of a natural statin, pravastatin, and of the synthetic one, fluvastatin, on plasma paraoxonase 1 (PON1), the antioxidant enzyme contained in plasma high-density lipoproteins. The adult male Wistar rats received other pravastatin (4 or 40 mg/kg/day) or fluvastatin (2 or 20 mg/kg/day) for 3 weeks. Then, plasma PON1 activity, lipid peroxidation products and total antioxidant capacity were assayed. Fluvastatin at a dose of 20 mg/kg/day decreased paraxon-hyrolyzing activity of PON1 by 23.6 p.c. and its phenyl acetate-hydrolyzing activity by 17.4 p.c. Lower dose of this drug as well as either dose of pravastatin had no effect of these activities. Fluvastatin at doses of 2 and 20 mg/kg/day decreased ç-decanolactone-hydrolyzing activity of plasma by 19.1 p.c. and 30.9 p.c, respectively. Statins had no effect on either total or HDL-cholesterol but markedly reduced plasma triglycerides. Fluvastatin had a more marked antioxidant activity, as evidenced by significant reduction of plasma concentration of malonyldialdehyde + hydroxydialkenals and lipid hydroperoxides, as well as by elevation of total plasma antioxidant capacity and plasma concentration of reduced sulfhydryl groups. These results suggest that fluvastatin but not pravastatin decreases plasma PON1 activity in normolipidemic rats, however, the former drug is more effective in reducing the level of oxidative stress.


  237/274

  Tytuł oryginału: Influence of pre- and intraoperational use of tramadol (preemptive or preventive analgesia) on tramadol requirement in the early postoperative period.
  Autorzy: Wordliczek Jerzy, Banach Marcin, Garlicki Jarosław, Jakowicka-Wordliczek Joanna, Dobrogowski Jan
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.693-697, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the influence of iv tramadol on opioid requirement in the early postoperative period. The subjects were 90 patients scheduled for colon surgery (hemicolectomy) who received general anesthesia using the (N2O/O2) isoflurane technique. Thirty patients (group I) were administered 100 mg of tramadol iv before induction of general anesthesia (preemptive analgesia). Group II (30 patients) was administered 100 mg of tramadol iv immediately after peritoneal closure (preventive analgesia) and control group (30 patients) received 100 mg of tramadol iv immediately after operation. Following the operation, all patients were administered tramadol in the PCA-iv mode in order to treat postoperative pain. In the postoperative period, the following parameters were measured: pain intensity (using VAS), total consumption of tramadol, time until the first PCA activation, and frequency of side effects (drowsiness, nausea, vomiting). In patients of groups I and II who had received preemptive or preventive analgesia, a significantly lower total consumption of tramadol, as compared with control group, was observed in the early postoperative period. However, the time until the first PCA activation was significantly shorter in group I as compared to the other two groups. No significant differences between the groups were found regarding pain intensity and frequency of side effects.


  238/274

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru Zabrze.
  Tytuł angielski: In-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Analysis from Zabrze Registry.
  Autorzy: Gąsior Mariusz, Zębik Tadeusz, Wasilewski Jarosław, Lekston Andrzej, Gierlotka Marek, Szkodziński Janusz, Kondys Marek, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Wnęk Andrzej, Piegza Jacek, Dyrbuś Krzysztof, Szyguła Bożena, Pacholewicz Jerzy, Zembala Marian, Poloński Lech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.425-433, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wstrząs kardiogenny (CS) jest najczęstszą przyczyną zgonu u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca. Celem pracy było porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością CS, podanych angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Analizą objęto 79 chorych z CS i 588 chorych bez CS, leczonych angioplastyką wieńcową w ostrym zawale serca. Wyniki: Chorzy z CS byli starsi (59,7 ń 11,3 lat vs. 56,3 ń 11,3 lat; p = 0,014), czas trwania bólu zawałowego był u nich dłuższy (6,1 ń 5,2 h vs. 4,3 ń 2,6 h; p = 0,004), przebyli już zawał serca (32,1 proc. vs 20,1 proc., p = 0,017), częściej występowała u nich wielonaczyniowa choroba wieńcowa (72,1 proc., vs. 48,0 proc.; p 0,0001). Skuteczność angioplastyki był a niższa u chorych z CS (TIMI) 3 u 65,0 proc vs. 92,3 proc; p 0,0001). Pacjenci z CS charakteryzowali się niższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (40 proc. ń 9 proc., vs. 45 p.c. ń 8 proc.; p 0,0001). Pilnego zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego wymagało 7,6 proc. chorych z CS w porównaniu z 0,7 proc. chorych bez CS (p 0,0001). U pacjentów z CS częściej występowało krwawienie do przewodu pokarmowego (6,3 proc. vs. 0,2 proc.; p 0,0001). Śmiertelność wewnątrzszpitalna była wyższa w wypadku osób z CS (38,0 proc. vs. 1.9 proc.; proc p 0,0001), ale ulegała zmniejszeniu do 19,2 proc. po skutecznej angioplastyce. Wnioski: Czynnikami wpływającymi na rozwinięciu się CS w ostrym zawale serca są: starszy wiek, przebyty zawał serca, niższa feakcja wyrzutowa lewej komory serca...

  Streszczenie angielskie: Cardiogenic shock (CS) is the most frequent cause of death in patients with acute myocardiol infarction. The aim of the study is to compare in-hospital outcome of patients with acute myocardial infarction treated by immediate angioplasty with and without cardiogenic shock. Material and methods: Consecutive patients treated by immediate angioplasty for acute myocardial infarction were analysed: 58 patients with CS and 588 without CS. Results: Cardiogenic shock patients were older (59.7 ń 11.3 years vs. 56.3 ń 11.3 years; p= 0.014), time from onset of acute myocardial infarction was longer (6.1 ń 5.2 hours vs. 4.3 ń 2.6 hours; p + 0.004), more frequent have the history of myocardial infarction (32.1 p.c. vs. 20.2 p.c.; p = 0.017) and multivessel disease (72.1 p.c. vs. 48.0 p.c; p 0.0001). Cardiogenic shock patients have lower rates of final TIMI flow grade 3 (65.0 p.c. vs. 92.3 p.c.; p 0.0001). Left ventricular ejection fraction was lower in CS patients (40 p.c. ń 9 p.c. vs. 45 p.c. ń 8 p.c.; p 0.0001). The need for urgent CABG was observed in 7.6 p.c. CS pts and in 0.7 p.c. patients without CS (p 0.0001). Gastrointestinal bleeding was more frequent in CS patients (6.3 p.c. vs 0.2 p.c.; p 0.0001). In-hospital mortality was higher in CS patients (38.0 p.c.vs. 1.9 p.c.; p 0.0001) but after successful angioplasty was 19.2 p.c.


  239/274

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrego zawału serca u pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Results of acute myocardial infarction treatment in patients transferred from community hospitals for primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej,