Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIELĘGNIARSTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 218Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/218

Tytuł oryginału: Empatia i jej rozwój u osób pomagających
Autorzy: Wilczek-Rożyczka Ewa
Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. 133 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 743,267

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia


  2/218

  Tytuł oryginału: Rola położnej w opiece nad ciężarną z padaczką.
  Tytuł angielski: Role of midwife in care of pregnant women with epilepsy.
  Autorzy: Dominowska Jolanta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.72-74, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/218

  Tytuł oryginału: Rola położnych i pielęgniarek w medycynie perinatalnej.
  Tytuł angielski: The importance of midwives and nurses in the perinatal medicine.
  Autorzy: Kazimierczak Małgorzata, Machura Mariola, Sipiński Adam, Sioma-Markowska Urszula
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.152-155, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/218

  Tytuł oryginału: Pielęgnowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku zamieszkania.
  Autorzy: Klimak Krystyna, Molas Stanisława
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.4-7, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/218

  Tytuł oryginału: Wiedza normatywna estetyki: nauka, sztuka i etyka pielęgniarska.
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.8-10
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/218

  Tytuł oryginału: Cechy pracy pielęgniarskiej w opinii pacjentów i pielęgniarek.
  Autorzy: Grajczyk Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.18
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  7/218

  Tytuł oryginału: Dlaczego podejmują kształcenie podyplomowe.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna, Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (12) s.21-23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  8/218

  Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych
  Opracowanie edytorskie: Kulik Teresa Bernadetta (red.), Latalski Maciej (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 7
  Sygnatura GBL: 738,868

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia


  9/218

  Tytuł oryginału: Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego
  Autorzy: Kimak Krystyna, Krokop Mirosława, Mamona Renata, Koźlewicz-Wytrykus Maria
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 99, [3] s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  10/218

  Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wobec pacjenta objętego opieką zespołu lekarza rodzinnego w opinii członków zespołu lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Conditioning of community nurse duties towards the patient treated by family doctor - the opinion of family doctor staff members.
  Autorzy: Rogala-Pawelczyk Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.870-876, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Zespół lekarza rodzinnego stanowi zasadnicze ogniwo podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W jego skład wchodzą m.in. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, realizujące zadania zgodnie z przyjętym planem działania wynikającym z potrzeb zdrowotnych pacjentów i podopiecznych zespołu. W obszarze działania pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych znajdują się ludzie w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. W pracy przedstawiono fragment badań dotyczących obszaru i zakresu działania pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w zespole lekarza rodzinnego. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu zadań zawodowych pielęgniarek w zespole lekarza rodzinnego, czynników organizacyjnych ułatwiających oraz utrudniających realizację zadań pielęgniarki środowiskowowo-rodzinnej. Badaniem objęto kilkadziesiąt pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i lekarzy rodzinnych w zespole lekarza rodzinnego na terenie kraju. Badanie przeprowadzono w miesiącach styczeń - kwiecień 2001. Zastosowano 2 kwestionariusze ankiety: dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz lekarzy rodzinnych. Dokonano również analizy dokumentacji medycznej prowadzonej w zespole lekarza rodzinnego. Uzyskane informacje pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1) do czynności wykonywanych przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne należą współudział w diagnozowaniu i leczeniu, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, realizacja programu terapeutycznego i pielęgnacyjnego; 2) czynnikami ułatwiającymi realizację zadań są m.in. posiadane kwalifikacje, jasno określony zakres zadań, podzial pracy oraz wyposażenie w sprzęt...

  Streszczenie angielskie: The team of family doctor is the main link in the basic health care. It consists of community nurses who work according to the plan specifying the health needs of patients. Community nurses fulfil the needs of patients of various age and health conditions. The paper presents a part of studies on the area and activities of community nurses working in the team of family doctor. An attempt was made to answer the following questions: what are the duties of community nurse, what factors make it easy to fulfil the duties and what factors make the work more difficult? The study comprised a few dozen of community nurses and family doctors all over the country. It was carried out from January to April 2001. Two questionnaires were used for community nurses and for family doctors. Medical documentation was also analysed. It gave answers to problem questions: duties of community nurses include: co-operation in diagnosing and treatment, health promotion and education, fulfilment of therapeutic and nursing programme, factors which help to realise the programme include: qualifications, clearly stated duties, equipment, factors which make the work difficult comprise: lack of staff poor salary, legislation problems, difficulties in self-development, lack of co-operation from patients and their families. No differences in the opinion of both groups on the duties of community nurses were noticed.


  11/218

  Tytuł oryginału: Program profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: A prophylactic program for strain urinary incontinence.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.890-894, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie kierunków działań w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych, zaprezentowanych w pierwszej części pracy wskazują, że program profilaktyki WNM powinien w szczególności obejmować: przygotowanie personelu medycznego (położne, pielęgniarki) do szerzenia wśród kobiet oświaty zdrowotnej na temat zapobiegania WNM, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych w formie broszur, ulotek oraz plakatów informacyjnych na temat objawów, przyczyn i profilaktyki nietrzymania moczu ze wskazaniem ogólnie dostępnych zakładów opieki zdrowotnej, upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach oraz przełamanie stereotypów z nią związanych, opracowanie odpowiednich ćwiczeń mięśni dna miednicy wykonywanych w czasie ciąży, połogu menopauzy w celu utrzymania ich prawidłowych funkcji oraz wskazywanie czynników predysponujących do WNM oraz możliwości ich redukcji bądź likwidacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to work out a prophylactic program for strain urinary incontinence. Analysis of literature on the subject and results of own investigations presented in the first part of the paper indicate that the program of prophylaxis of strain urinary incontinence should primarily include: 1. Preparation of the medical staff (nurses, midwives) for propagating health education among women on prevention of strain urinary incontinence. 2. Prepartion of adequate educational materials in the form of brochures, leaflets, information posters about symptoms, causes and prophylaxis of urinary incontinence indicating health care institutions available to all women when the disease is suspected or already present. 3. Propagation of problems connected with strain urinary incontinence in the mass media providing information to a wide audience in order to make people realize the significance of this social problem and break stereotypes associated with this disease of "shame". 4. Prepartion of sets of exercises for the muscles of the base of the pelvis to be performed during pregnancy, confinement and menopause to maintain their proper function. 5. Indicating factors predisposing to strain urinary incontinence with focus on possibilities of their reduction or elimination.


  12/218

  Tytuł oryginału: Efektywność stylów kierowania pielęgniarskiej kadry kierowniczej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of managing styles of nursing management staff.
  Autorzy: Stychno Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.914-921, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród wielu stylów kierowania wyróżnić można dwa podstawowe: dyrektywny i integratywny. Ogólna charakterystyka obu stylów nie odzwierciedla rzeczywistych realiów miejsca pracy. Aby były praktycznie użyteczne, konieczne jest rozbudowanie teoretycznych modeli i dostosowanie ich do faktycznych potrzeb. Do badań empirycznych najbardziej wskazana wydaje się koncepcja Reddina, opisująca organizacyjne zachowania kierownicze. Reddin zauważył, iż styl zarządzania jest wówczas efektywny, gdy dostosowany jest do konkretnej sytuacji kierowniczej, natomiast nieefektywny, gdy menedżer nie umie dobrać i dostosować technik zarżądzania do sytuacji decyzyjnej. Połączenie wskaźników nastawienia na zadania, nastawienia na pracowniów oraz efektywności umożliwia uzyskanie 8 stylów kierowania. Celem niniejszej pracy była próba sprawdzenia, jakie style kierowania stosuje kierownicza kadra pielęgniarska w szpitalach. Dla potrzeb określenia stylu kierowania zastosowano kwestionariusz składający się z 64 stwierdzeń zawartych w 8 grupach. Osoby badane miały rozdzielić 10 punktów pomiędzy znajdujące się w każdej grupie zdań stwierdzenia, które najlepiej określają ich zachowanie. Pielęgniarska kadra kierownicza w badanych szpitalach preferuje style bardziej efektywne z wysokim nastawieniem na ludzi.

  Streszczenie angielskie: There are many possibilities of the division of the managing styles. In theory one can distinguish two basic styles: directive and integrative. Generalisations describing both styles result in the fact that they do not reflect reality taking place at work. Because of it they cannot be applied in such a form. Therefore, it is necessary to build up the theoretical concept of the managing styles through decreasing their generality and adjusting them to the reality requirements at the same time. For the reality of management Reddin concept seems to be useful. It describes the organizational behaviour of managers. He noticed that the managing style is effective when it fits into the manager's situation whereas it is ineffective in such a situation, when the manager cannot select and adjust the managing techiques to the circumstances of the concrete decision-taking situation. Putting together 3 handling ways: orientation on assignments, orientation on staff, effectiveness, 8 managing can be differentiated. The aim of the paper was an attempt to check what managing styles are used by the nursing management staff working in hospitals. To determine the managing style a questionnaire consisting of 64 sttements divided into 8 groups was applied. The examined persons were assigned to distribute 10 points among the statements belonging to each group of tasks which are supposed to specify their solution in the best way. The nursing management staff prefer the styles belonging to the more effective one in which there is a high orientation on staff.


  13/218

  Tytuł oryginału: Problem przemocy w rodzinie w opinii pracowników służby zdrowia.
  Tytuł angielski: Problem of violence in family in the opinion of health service workers.
  Autorzy: Witanowska Jolanta, Warmuz Aneta, Szczurek Urszula, Lasok Sabina, Duczek Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.958-966, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Ofiarami przemocy domowej często stają się dzieci. Pomoc dziecku wymaga zintegrowanych wysiłków wielu specjalistów oraz ciągłego uwrażliwiania społeczństwa na problemy dzieci. Celem pracy było przedstawienie opinii i postaw społecznych pracowników służby zdrowia wobec problemu krzywdzenia dzieci. Autorki podejmują problem krzywdzenia dzieci, aby poznać opinie ludzi pracujących z dziećmi, ich doświadczenia i poglądy na bardzo złożony aspekt, jakim jest traktowanie dzieci przez rodziców. Relacje wewnątrzrodzinne badano przy użyciu ankiety, szukając odpowiedzi na pytanie: czy powinno się iterweniować i pomagać ofiarom przemocy, czy w polskich rodzinach stosuje się surowe kary wobec dzieci, czy krzywdzenie dzieci to zjawisko powszechne, czy bicie dzieci uznawane jest za metodę wychowawczą. Badaniem objęto pracowników służby zdrowia - pielęgniarki i lekarzy oraz nauczycieli akademickich i studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Wyniki i wnioski - badania trwają nadal.

  Streszczenie angielskie: Violence in family is an intentional physical abuse of a family member, frequently a child, violating the victim's rights and causing suffering and damages. Helping the child demands integrated efforts of many experts as well as making the society more sensitive to the problems of children. The aim of this work is to present the opinions and social attitudes of Health Service workers concerning the problem of child abuse. The authors habe undertaken the problem of abusing children, to become acquainted with opinions of people working with children on different aspects of treating children by their parents. A questionnaire was used to study the interfamily relations and to answer the following questions: - should we intervene and help the victims of violence, - do we use too severe punishment in Polish families, - is child abuse common in Polish families, - is beating a child recognized as an educational method. The study group included Health Service workers - nurses and doctors as well as academic teachers and students of the Medical University of Silesia. Results and conclusions - investigations are continued.


  14/218

  Tytuł oryginału: Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie motywacji pracowników w wybranych zakładach opieki zdrowotnej województwa pomorskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of human resources management in selected health care organizations in Pomerania voivodeship as far as workers motivation is concerned.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczyk Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.983-989, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Sukcesy zarządzania dowolną organizacją w warunkach rynkowych w dużej mierze zależy od dobrego zarządzania najcenniejszą częścią jej zasobów, to jest pracownikami. Stwierdzenie to jest także prawdziwe w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej w warunkach funkcjonowania wewnętrznego rynku świadczeń medycznych. Przeanalizowano jeden z najważniejszych aspektów zarządzania personelem, to jest sposoby motywowania pracowników w 44 różnych zakładach opieki zdrowotnej. W znacznej części badanych jednostek organizacyjnych (38 proc.) nie stosowano żadnych finansowych form motywowania pracowników albo była to jedynie premia regulaminowa (40 proc.). W większości przypadków (58 proc.) nie stosowano w badanych jednostkach żadnego systemu ocen pracowniczych, a w kolejnych 20 proc. była to jedynie ocena okazjonalna. Tylko w co piątej badanej placówce oceny pracownicze były na stałe włączone do zarządzania. W celu poprawy zarządzania konieczna jest także poprawa komunikacji w badanych organizacjach, jako że jedynie w nieco więcej niż w 1/3 badanych organizacji była ona oceniona jako dobra lub bardzo dobra.

  Streszczenie angielskie: The success of management in any organization in market-oriented environment is impossible without the proper management of human resource. The statement is true also in health care, where the internal market was imposed as a result of reforms. W scanned 44 medical organization of few different types, i.e. hospitals, clinics, nurses homes etc. In most of the organization there were no financial motivational bonus (38 p.c. of health care organizations) or only the basic bonus (40 p.c.). The system of personnel activities evaluation does not exist in 58 pc. of scanned hospitals and clinics, and in 20 p.c. of the evaluation was conducted only occasionally. The system of employees evaluation existed only in one of each five of studied units. To improve the quality of personnel management it is necessary to improve communication inside the organizations. Only one in three of scanned facilities was marked as good or very good.


  15/218

  Tytuł oryginału: Pięć lat Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
  Autorzy: Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.7 - Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 5-lecia powołania Wydziału Pielęgniarskiego w Akademii Medycznej w Bydgoszczy nt. pielęgniarstwa i medycyny klinicznej Bydgoszcz 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy


  16/218

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym ze stomią.
  Tytuł angielski: Nursing problems with stoma patients.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.20-24, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku operacji jelita grubego w ok. 40 proc. przypadków wyłania się stomię jelitową. W całym procesie edukacji przed i pooperacyjnej oraz rehabilitacji bardzo istotną rolę pełni odpowiednio wykształcona pielęgniarka. Celem tej pracy było ustalenie najistotniejszych problemów pielęgnacyjnych, występujących w opiece nad chorym ze stomią. Kwestianariusz ankiety wypełniło 25 pielęgniarek z Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 1. Wśród problemów zgłaszanych przez pacjentów, najczęściej powtarza się obawa że nie nuczą się zmieniać worka samodzielnie. 2. Właściwa edukacja chorego ma wpływ na obniżenie lęku przed powrotem do środowiska zamieszkania. 3. Największą trudność pielęgniarce opiekującej się pacjentem sprawia udzielanie odpowiedzi na pytania nawiązujące do podłoża nowotworowego jego choroby. Jedną z przyczyn występowania problemów w opiece nad chorym ze stomią jest brak dostatecznego przygotowania pielęgnairek (wyposażenia w wiedzę) przez szkołę medyczną do wykonywanej pracy, szczególnie z psychologii.

  Streszczenie angielskie: Around 40 p.c. of operations for colorectal indications end up with stomy creation. Once ostomy is createw the most important issue that rises before the nursing theam is both ostomy care and further education to prepare patients to be back in their social enuironment. The purpose of this study was to define the most important issues with a nursing of the stoma patients. The search has been done amongst 25 nurses in Dept. of General Surgery Clinic of the Dr J. Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz. A poll questionnaire has been used for the purpose. 1. The most important problem raised by the patients is a fear of lack of experience in unaided heandling with a sack. 2. A well educated patient with a large bowel stomy is not afraid to come back to his social environment. 3. The biggest nurse concern is how to deal with patient's queastions and fears cancerning with cancer. 4. The cause of nursing personnel problems in taking care of stoma patients starts in a medical school where student is not properaly educated and equipped with necessary knowledge, especially psychological one.


  17/218

  Tytuł oryginału: Różnorodność problemów pielęgnacyjnych u wybranych pacjentów ze stomią jelitową.
  Tytuł angielski: Variety of nursing problems concerned with selekted stoma patients.
  Autorzy: Stodolska Alina, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.25-29, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było testowanie diagnoz pielęgniarskich chorego ze stomią. Ocena dotyczyła nasilenia problemów pielęgnacyjnych u losowo wybranych chorych. Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitla Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w 2002 roku. Ocenie poddano stopień realizacji standardu pielęgnowania chorych i problemów współistniejących. Analizowano historie pielęgnowania i karty obserwacyjne. Uzyskano następujące wnioski: Wszystkie standardowe diagnozy znalazły zastosowanie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych w wybranej grupie chorych. Posługiwanie się standardem pielęgnowania chorego ze stomią, nie ogranicza zasady indywidulanego podejścia do pacjenta. Problemy współistniejące były nie mniej ważne i wymagały jednoczasowych rozwiązań z problemami związanymi ze stomią. W dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów pacjenta ze stomią istotna jest umiejętność analizowania zebranych danych (różne źródła wiedzy) i doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to analyse and compare the standardised nursing diagnoses in stoma patients. Examinations were carried out in Department of General Surgery, Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz in 2002 year. Extent in fulfilling standarised scheme towards stoma related problems and management of non-stoma problems were basic part of analysis. Patient's history and nursing charts were evaluated. Conclusions: 1. All standarsised diagnoses were found useful in coping with nursing problems in ected group of patients. 2. Strict adherence to standardised scheme did not confine nursing practitioners to management of stoma related problems only. 3. Concomitant non-stoma problems were of same importance as stoma related ones and reacquired simultaneous treatment. In identifying and solving stoma related problems it is not to emphasise personal experience of nursing staff.


  18/218

  Tytuł oryginału: Irygacja.
  Tytuł angielski: Irrigation.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.30-32, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie regularnych wypróżnień u chorych z kolostomią stałą zależy od przestrzegania zasad odżywiania się oraz od wykonywania irygacji. Irygacja jest zabiegiem polegającym na mechanicznym wypłukiwaniu zawartości jelita grubego wodą. Ten sposób kontroli nad oddawaniem stolca mogą stosować wszystkie osoby ze stałą kolostomią, które wyrażają chęć uczenia się irygacji, oraz u których nie występują medyczne przeciwwskazania. Irygacja ma zdecydowanie korzystny wpływ na readaptację chorego ze stomią, pozwala na zwiększenie jego aktywności fizycznej, poprawia samopoczucie psychiczne, niweluje lęk i obawy związane z noszeniem sprzętu stomijnego.

  Streszczenie angielskie: To get regular defecations by sick person with stoma depends on following obvious diet principles as well as irrigation. Irrigation is a procedure of washing away contents of a large intestine with water. This type of a defecation control may be used by every patient with stoma, who wants to learn how to do it, however he must not have any medical contraindication to do this. Irrigation favourably influences on adaptation of the stoma patient. It allows him to increase his physical activity, improve his good mood, reduces his anxiety and concern for carrying the stoma equipment.


  19/218

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych aspektów hospitalizacji na oczekiwania pacjentów po zabiegu operacyjnym.
  Tytuł angielski: Influence of selected aspects of hospitalziation on patients expectation post surgery.
  Autorzy: Kwapisz Urszula
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.79-83, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hospitalizacja ujmowana jako sytuacja trudna może wpływać na zmianę dotychczasowego trybu życia, zmuszając oragnizm do natychmiastowego przystosowania się do zmienionych okoliczności. Badania wykonano wśród 50 pacjentów (19-64) oddziału chirurgicznego po zabiegu operacyjnym. Analiza negatywnych czynników hospitalizacji (hałas, pośpiech, brak informacji) wyakzała zdecydowanie ujemny wpływ na chorych, powodujący wyzwalanie podstaw lękowych i poczucie zdenerwowania u większości badanych. Istnieje konieczność głębszej analizy warunków hospiatlziacji w aspekcie oddzaiłu chirurgicznego ze szczególnym uwzględnieniem i indywidualizacji opieki.

  Streszczenie angielskie: Hospitalization, often considered challenging, influences life style, forcing the patient an instant adaptation to new conditions. Research was conducted on fifty patients (ages: 19-64) post various procedures in a surgical ward. The analysis of negative factors of hospitalization (including: noise, hurry and lack of information) showed definitely a negative influence on patients causing an attitude of fear and stress in most of the researched patients. These finding lead to a conclusion that there is a need for further analysis of conditions of hospitalization, with particular consideration for individualized care of very post surgical patient.


  20/218

  Tytuł oryginału: Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pielęgniarek.
  Tytuł angielski: The quality of nursing care in the opinion of nurses.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.84-89, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z zagadnieniem jakości spotykamy się w każdej sferze życia. Dlatego też pojęcie to, nie jest obce służbie zdrowia, w tym również personelowi pielęgnaarskiemu. Jakość opieki można zdefiniować jako stały wysiłek wszystkich członków zespołu dążący do siągnięcia poziomu opieki zgodnego z aktualnym poziomem wiedzy w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Celem badawczym było określenie poziomu świadczonej opieki pielęgniarskiej. Badaniem objęto 27 osobową grupę pielęgniarek, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 2. Prawa pacjenta są znane prawie calej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o przysługujących im prawach. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotopwość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w spsób zindywidualizowany. 4. Prawie połowa badanych twierdzi, że pacjent może się czuć bezpieczny podczas hospitalizacji. 5. Zadania badanych są podzielone odnośnie zaspakajania potrzeb egzystencjalnych pacjenta na oddziale. 6. Również odpowiedzi dotyczące ochrony pacjenta i pielęgnarki przed zakażeniami wewnątrzoddziałowymi, nie są jednoznaczne.

  Streszczenie angielskie: Quality is dealt with in all areas of life and therefore health service including nursing staff is also familiar with this term. The quality of care can be described as an effort of all membranes of the staff whose aim is to reach a level corresponding with their knowlegde in order to meet certain expetations and needs. The aim of the work was to estimate the quality of nursing care. A group of 27 nurses were given queastionnaires. The following conclusion have been drawn: 1. In most cases medical records are kept properly. 2. Almost all the nurses are familiar with the rights of patients, however only 50 p.c. inform patients of their rights. 3. Almost all the nurses seem to be aware that they are there for patients and they trat patients individually. 4. Almost 50 p.c. claim that patients can feel safe during their stay in hospital. Meeting existential needs of patients is subjects to many discussions. 6. Protection of patients and nurses against nosocomial infections is also a contraversial subjects.


  21/218

  Tytuł oryginału: Samodzielność pracy pielęgniarek w ich własnej ocenie.
  Tytuł angielski: Independence of nurse's work in their self-opinion.
  Autorzy: Cegła Bernadeta, Faleńczyk Kamila
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.90-96, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zadania, które wykonuje pielęgniarka są dwojakiego rodzaju. Jedne podejmowane są smodzielne, drugie wyznacza lekarz. Nie wszędzie jednak i nie wszystkie pielęgniarki wykazują taki sam stopień samodzielności i akywnego działania. W Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego podjęto badania zmierzające do określenia przyczyn takiego stanu. Badania przeprpwadzono w Bydgoszczy. Objęto nimi pielęgniarki pracujęce w szpitalach i studentki WPiNoZ studiujące zaocznie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Grupę badanych stanowiło 100 osób. Analiza wyników badań wskazuje, że w opinii pielęgnairek najistotniejszą przyczyną niepodejmowania przez nie samodzielnych działań jest brak pozwolenia zwierzchników na taki sposób pracy. Duża część ankietowanych stwierdza, że praca pielęgniarki polega wyłącznie na wykonywaniu zleceń lekarza.

  Streszczenie angielskie: Tasks which conduct a nurse consist of both independent ones and tasks ordered by a doctor. But nowhere and not all nurses present this same level of independence and activity. Studies leading to determine cause of this, weree undertaken in Department of Nursing of Pertaining to internal medicine. Research has done in Bygdgoszcz. It comprises 10 nurses working in hospitals and extramural students of Branch of Nursing Proffesion and Health Science. Research's tool was an inquiry-sheet. Analysis of its results shows that the most important factor not to undertake independent activities is a lack of a superior's permission for this kind of work. Many of asked state that nurse's work only consists in performing of the doctor's tasks.


  22/218

  Tytuł oryginału: Strach i ból porodowy a zapotrzebowanie na opiekę położniczą u kobiet rodzących w warunkach sali porodowej.
  Tytuł angielski: Fear and childbrith pain and the need of obstetrical care of parturient women in puerperal room conditions.
  Autorzy: Kamińska Małgorzata
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.97-103, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nie tylko poród, ale i okres następujący po nim budzi lęk i obawę wielu kobiet. Dysponują one najczęściej nieprofesjonalną wiedzą przekazaną wraz z kulturą, czy obyczajowością. Zarówno okres ciąży, porodu i połogu są szczególnymi etapami w życiu kobiety. Potrzebuje ona wówczas wyjątkowej opieki i pomocy. Celem badawczym niniejszej pracy było uzyskanie informacji na temat oczekiwań kobiet rodzących, odczuwających strach i ból podczas porodu, w stosunku do położnych pracujących w oddziale. Badania przeprowadzono wśród 57 kobiet rodzących w Sali Porodowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z 26 pytań otwartych i zamkniętych oraz dwóch skal nasilenia objawów. Badania wykazały, że odczuwanie przez kobiety bólu podczas porodu, strach o zdrowie dziecka oraz nieznajomość przebiegu porodu, było główną przyczyną lęku przed porodem. Kobiety oczekiwały obecności odpowiedzialnej i życzliwej położnej, oczekiwały też informacji na temat zachowania się podczas porodu i na temat stanu dziecka po porodzie. Analiza badań potwierdziła fakt, że kobieta rodząca w warunkach szpitalnych, oddająca się w bezpośrednią opiekę położnej ma różnego rodzaju oczekiwania. Położna zaś ma obowiązek poznać te oczekiwania, ponieważ dobry stan fizyczny i psychiczny kobiet wpływa na przebieg porodu.

  Streszczenie angielskie: Not only childbirth, but and following period after him to arouse fear of many women. They to have unprofessional knowledge, delivered together with culture, whether with morality. Both period pregnancy, of childbirth and of puerperium are special stages in life of women. Needs she then expecional cares and of help. The aim of this study was obtainment of information on theme of expectations of women producing, feeling fear and pain during childbirth, in relation to midwifes workin in department. The investigations were done on 57 women producing in Puerperal Room of a province Hospital to them doctors J. Biziela in Bydgoszczy. Tool reserach was questionnaire of inguiry consisting from 26 questions open and closed and of two scales of intensification of symptoms. The results showed, that feeling by women of pain during childbirth, fear for health of child and unacquaintance of childbirth, was main reasons of fear before childbirth. Women waited presences responsible and of friendly midwife, waited also of information on during childirth and on theme of condition child after childbirth. The analysis of the confirm that the parturient woman in circumstances hospital giving oneself up in immediate care of midwife has of different kind of expectation. Midwife while has duty to recognize these expectations, because good state physical and psychical women puts into port on childbirth.


  23/218

  Tytuł oryginału: Jakość usług pielęgniarskich w oddziale neurochirurgicznym.
  Tytuł angielski: The quality of nursing service on the neurosurgical ward.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.87-93, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Jakość świadczonych usług jest dla polskiego systemu opieki zdrowotnej zagadnieniem priorytetowym. Jakość usług pielęgniarskich wpływa na przebieg i skuteczność leczenia, poczucie bezpieczeństwa pacjentów, stopień ich poinformowania i zadowolenia z pobytu w szpitalu. Celem pracy była próba oceny jakości usług pielęgniarskich. Badania ankietowe przeprowadzono w 2000 roku wśród pielęgniarek zatrudnionych w samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy. Badaniu poddano grupę 27 osobową pielęgniarek pracujących na oddziale neurochirurgii, którym rozdano ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części: część pierwszą stanowiły dane personalne pielęgniarki, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj ukończonej szkoły, staż pracy, miejsce zamieszkania. Część drugą stanowiło 9 pytań służących ocenie poziomu jakości usług pielęgniarskich. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Wiedza z zakresu jakości opieki pielęgniarskiej w większości przypadków została oceniona na dobrą. 2. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 3. Prawa pacjenta są znane prawie całej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o ich prawach. 4. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotowość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w sposób zindywidualizowany. 5. Badana grupa w większości przypadków nie przygotowuje pacjentów do samoopieki. Funkcja edukacyjna nie jest preferowana wsród personelu pielęgniarskiego.

  Streszczenie angielskie: The quality of nursing service is a top priority for the plish Health Care System. The quality of nursing service influences the proces and efficiency of treatment, patients' feeling of safety, patients' awareness of their state and their general impression of the ward and hospital. The aim of work was the assess the quality of nursing service. In 2000, 27 nurses working on the Neurosurgical Ward of the Clinical Hospital of the Medical Academy in Bydgoszcz were given questionnaires. The questionnaire was divided into two parts. Part One included perdonal details of the nurses such as their age, sex, education, kind of school they graduated from, number of years they have been working for and address. Part Two included 9 questions, which were designed to help assess the quality of nursing service. According to the nurses' answers the following conclusions have been drawn: 1. In most cases, both nurses' knowledge and the quality of their service were assessed as good. 2. In most cases medical records are kept properly. 3. Almost all of the 27 nurses are familiar with the patients' rights; however only few inform patrients of their rights. 4. Nurses treat patients as individuals. 5. In most cases, nurses do not prepare their patients for self-care. Educational function is not popular among the nursiong staff.


  24/218

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka neurochirurgiczna w oczekiwaniu chorego i rodziny.
  Tytuł angielski: Patients' and their families' expectations of a neurosurgical nurse.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.94-101, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb pacjenta i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki neurochirurgicznej ma duży wpływ na cały okres hospitalizacji chorego na oddziale a tym samym końcowy wynik leczenia. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorego i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki pracującej na oddziale neurochirurgicznym. Badaniem objęto grupę 164 osobową, losowo wybraną, której rozdano aniekty. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Pielęgniarka neurochirurgiczna powinna być odpowiedzialna, punktualna i odznaczać się dużą kulturą osobistą. 2. Najważniejsze funkcje zawodowe pełnione przez pielęgniarkę neurochirurgiczną, z punktu widzenia chorego, wymienione w kolejności to: funkcja rehabilitacyjna, opiekuńcza i edukacyjna. Natomiast z punktu widzenia rodziny, to funkcja opiekuńcza, rehabilitacyjna i terapeutyczna. 3. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim życzliwości, dobrego przygotowania psychicznego oraz rzetelnej informacji, o wykonywanych czynnościach pielęgnacyjnych. 4. Po zabiegu operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonywaniu czynności higienicznych oraz profesjonalnego wykonywania zabiegów. 5. Według ankietowanych pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na następujące potrzeby chorego: utrzymanie higieny ciała i otoczenia, elimionowania bólu oraz potrzebę wydalana moczu i ...

  Streszczenie angielskie: It is very important in the whole process of treatment and for its final results to recognise patients' and their families' needs and expectations of a neurosurgical nurse. The aim of the work was to establish the range of these expectations. A randomsample of 164 people was given questionnaires. Their answers led to the following conclusions: 1. A neurosurgical nurse shoult be responsible, punctual and good-mannered. 2. The most important functions of a neurosurgical nurse, from patients' point of view are order of importance: rehabilitation, protection and educational role and according to patients; families: protection, rehabilitation and therapeutic function. 3. Prior to on operation patients and their families expect a nurse to be friendly, kind and comforting and they also expect reliable information about all nurse's activities. 4. After the operation they expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene and professionally performed nursing procedures. 5. According to the sample group, nurses should pay special attention to the following patient's needs: patient's personal hygiene, relief of pain and patient's need to urinate and defecate. 6. The majority of the sample group expect nurses to provide oral information; both the patients and their families belive that they should be informed about all nursingprocedures at all times and with no expection. 7. 50 p.c. of the sample group claims that information provided by nurses should ...


  25/218

  Tytuł oryginału: Zakres oczekiwań wobec pielęgnarek u chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową.
  Tytuł angielski: Range of expectations in the face of nurses at ill with dyscopathy L/S.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.102-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomatologii oraz metodach leczenia operacyjnego. Niewiele prac poświęconych jest problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności podejmowanych działań przez zespół pielęgniarski. Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb zdrowotnych chorego z rozpoznaniem dyskopatii jest jednym z podstawowych działań pielęgniarek. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorych wobec presonelu pielęgniarskiego. Badanie objęto 39 osobową, losowo wybraną grupę chorych, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Większość badanych uważa, że pielęgniarki są dobrze przygotowane do zawodu. Tylko nieliczna grupa oczekuje od pielęgniarek wyższego wykształcenia kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszstkim życzliwości, rzetelnej informacji, jakie wykonuje czynności i po co, dobrego przygotowania psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonaniu czynności higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności przy chorym oraz współczucia. 4. Oczekiwania badanych osób względem pielęgniarki wykonującej czynności instrumentalne to przede wszystkim: sprawność wykonywania zabiegów, punktualność i życzliwość. 5. Wszyscy badani oczekują edukacji ze strony personelu pielęgniarskiego, najlepiej w formie ustnej. Dla większości osób informacja na temat wykonywanych przez pielęgniarkę czynności powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: Recognition of range of expectations as well as basic needs of wholesome patients with diagnosis of discopathy is one from basic working of nurses. Settlement of range of ill expectations was aim of work in the face of nursing's staff. Onvestigation 39 personel were hugged, at random choose group ill (neurosurgical patients), which inquiries were distributed. Thier answers led to the following conclusions: 1. Most studied it judgest, that nurses are welll prepared to occupation. Few group of studied persons waits from nurses of higher direction's formation. 2. Prior to an operation patients expect a nurse to be friendly, expect reliable information about all nurse's actvities, comforting psychical preparation, compassion and support. 3. After the operation patients expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene, professionally performed nursing procedures, presence near patient and compassion. 4. Expectation of patients in the face of nurse of executing action instrumental this first of all: punctuality, kinduess as well as efficiency of executed nursing's endeavours. 5. Studied everybody wait education from side of nyrsing's staff, best in oral from. Patients should by always informed about everyubody nursing's endeavours.


  26/218

  Tytuł oryginału: Kompleksowy model edukacji pielęgniarek w dziedzinie diabetologii jako sposób realizacji wtórnej prewencji cukrzycy.
  Tytuł angielski: Model of nurses' diabetologic education as a method of secondary prevention of diabetes.
  Autorzy: Drzewoski Józef, Cypryk Katarzyna, Czupryniak Leszek, Ruxer Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.19-22, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Efektywna edukacja diabetologiczna pozwoliła na dokonanie olbrzymiego skoku jakościowego w opiece nad chorymi na cukrzycę. Rolę edukatora pełnią często pielęgniarki, ktorych przygotowanie do tej roli jest niewystarczając. Celem pracy było określenie potrzeb edukacyjnych, a następnie opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Kurs odbywał się w postaci dwudniowych sesji i był oparty na interaktywnych formach pracy prowadzonych w małych grupach przez doświadczony personel kliniczno-dydaktyczny. Do szkolenia zakwalifikowano 32 pielęgniarki. W programie kursu znalazły się wykłady poświęcone historii naturalnej cukrzycy oraz warsztaty poświęcone dietetyce, leczeniu tej choroby, samokontroli i higienie życia chorego. Dla oceny wiedzy uczestników i wartości zajęć przeprowadzono ankietę przed i po ukończeniu kursu. W porównaniu z okresem przed szkoleniem, uzyskano istotny stały wzrost wiedzy diabetologicznej pielęgniarek (bezpośrednio po kursie, p= 0,0000001; w okresie klikumiesięcznym, P 0,00005). Wnioski: stan wiedzy diabetologicznej pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej jest niewysdtarczający do zapewnienia profesjonalnej pomocy choremu; uczestnictwo w fachowo zaplanowanym i prowadzonym kursie diabetologicznym dla pielęgniarek pozwala na trwałe podniesienie wiedzy w zakresie pracy z chorym na cukrzycę; pielęgniarki funkcyjne (przełożone, oddziałowe) wskazują na konieczność powołania specjalizacji pielęgniarskiej z diabetologii.

  Streszczenie angielskie: Effective diabetes education improved diabetes care in a qualitative mannet. In everyday life, however, an educator is often a ward or primary care nurse; and it has been suggested that these staff members are often not prepared sufficiently enough to perform their duties atisfactorily. The aim of this study was to in two parts: 1) to prepare a curriculum of a training course for educators abd 2) to realize it in the group of primary care nurses. The course was organized as two-day session, with most of the time designated for workshops in small groups supervised by experienced teaching staft. 32 nurses entered the course. The lectures covered the natural history of diabetes, while the workshop sessions involved dietetic, diabetes treatment, self-control, hygiene and self-care. In order to assess the partcipants' knowledge and the course usefulness the questionnaire survey was conducted immediately before and after the course, and 4-5 month afterwards. In both surveys conducted after the course a significant increase in the participants' knowledge on diabetes was noted (p 0.000001). Conclusions: primary care nurses lack sufficient knowledge to provide the demanded level and quality of care; Participation in a properly designed course improves their knowledge and skills significantly and permanently; Nurses from management level (ward nurses, head nurses) stressed the vitality of introducing diabetology specialisation for nurses.


  27/218

  Tytuł oryginału: Współpraca farmaceutów i lekarzy dla dobra pacjenta.
  Tytuł angielski: Cooperation between pharmacists and physicians to the benefits of the patients.
  Autorzy: Human Delon
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.259-262 - 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna


  28/218

  Tytuł oryginału: Błędy w stosowaniu leków - rola lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i pacjentów.
  Tytuł angielski: Medication errors and role of physicians, nurses and pharmacists.
  Autorzy: Sakolchai Sumon
  Opracowanie edytorskie: Pomadowski Jacek (tł.).
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.263-273, bibliogr. 38 poz. - 61 61 Międzynarodowy Kongres Farmacji FIP Singapur 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/218

  Tytuł oryginału: Higiena wypoczynku studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu [AM w Lublinie].
  Tytuł angielski: Hygiene of leisure time among third year students from faculty of nursing and health science.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Wisowska Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.203-211, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny higieny wypoczynku przez wybraną grupę społeczności studenckiej Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu wolnego oraz najczęstsze formy jego spędzania przez studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu w czasie roku akademickiego i wakacji pod kątem wypoczynku aktywnego i biernego, a także przedstawiono własną opinię studentów na temat sposobu spędzenia czasu wolnego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of hygiene of leisure time among third year students from Faculty of Nursing and Health Science of Lublin Medical Academy. It analysed passive and active ways of spending free time. The study involved 106 students (55 stationary and 51 extramural) and it was conducted by means of questionnaire. The study revealed the students prefer passive types of spending their leisure time. The most popular activity was listening to the radio, to which they devoted average 2.9 hours a day (listening to music mainly). Extramural students listened to the radio shorter than stationary ones (the difference was statistically significant). Students spent also a lot of their time watching television (average 1.5 hours a day), reading and newspapers (average 1.85 hours a day) and doing housework, which is an active way of rest (average 2.7 hours a day), mainly preparing meals and shopping. Students devoted the least pf their free time to sleep during the day in spite of the fact it is an excellent way of rest. The study found also that physical activity was not a favourite type of spending free time. Every third student did not do any sport. Stationary students did sport 4 times longer than extramural (the difference was statistically significant). Only 31 p.c. practiced taking a daily walk and only 44 p.c. of students made tourist trips. 81,9 p.c. of them went away during summer holidays, but only 31 p.c. of them during the winter break. Undoubtedly, the way of spending free time by the students under examination was not hygienic as it did not give them a sense of relaxation and rest; also the students themselves were not satisfied with it.


  30/218

  Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarki środowiskowej nad dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową i jego rodziną : przewodnik dla pielęgniarek środowiskowych
  Opracowanie edytorskie: Orkiszewski Marek (red.), Strzyżewski Krzysztof (red.).
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM im. Ludwika Rydygiera 2002, 103 s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,060

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • neurologia


  31/218

  Tytuł oryginału: Obecna i przyszła rola personelu pielęgniarskiego w organizacji. Kontynuacja czy zmodyfikowanie zadań?
  Autorzy: Kapała Wojciech
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.23-26, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  32/218

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych : podręcznik dla zawodowych studów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa
  Opracowanie edytorskie: Rutkowska Elżbieta (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 280 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 3
  Sygnatura GBL: 735,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  33/218

  Tytuł oryginału: Model opieki nad pacjentem ze stomią.
  Opracowanie edytorskie: Kózka Maria (Oprac.), Bielecki Krzysztof (oprac.).
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.89-91
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/218

  Tytuł oryginału: Fenomen samotności w relacji pielęgniarka-pacjent.
  Tytuł angielski: The phenomenon of loneliness within the nurse-patient relationship.
  Autorzy: Pucko Zygmunt
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.73-78, sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czy we współczesnym pielęgniarstwie relacje pielęgniarka-pacjent stają się bliższe ideału mądrości oraz sztuki leczenia wraz z rozwojem różnych technik komunikacj ? Czy też pomimo wykształcenia pielęgniarki i dysponowania przez nią różnymi strategiami porozumiewania się z pacjentem realcje te nie cechują się coraz częściej brakiem autentycznej bliskości oraz personalnego zaangażowana? Dlaczego znamionują się niejednokrotnie sztucznością i poczuciem obustronnej obcości, a nawet lęku przed sobą? Co stanwi źródło takiego status quo?


  35/218

  Tytuł oryginału: Etyka w pracy pielęgniarskiej : podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich
  Opracowanie edytorskie: Wrońska Irena (red.), Mariański Janusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, 256 s. : il., 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 4
  Sygnatura GBL: 735,806

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  36/218

  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna czynników ryzyka wystąpienia nieswoistego zespołu bólowego krzyża. Badanie kliniczno-kontrolne wybranych grup zawodowych: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Epidemilogy of risk factors in low back pain - a case-control study of two occupational groups: habilitation thesis.
  Autorzy: Brzosko Marek
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 78 s.1-105, il., tab., bibliogr. 276 poz.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/218

  Tytuł oryginału: Organizacja pracy pielęgniarki na oddziale dziecięcym w świetle zasady autonomii pacjenta.
  Tytuł angielski: Pediatric nurse's work management in the light of the principle of autonomy.
  Autorzy: Kędzior Małgorzata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.105-108, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/218

  Tytuł oryginału: W trosce o zdrowie dziecka w środowisku nauczania i wychowania - rola i zadania pielęgniarki szkolnej.
  Tytuł angielski: Taking care of a child's health - the role and tasks of a school nurse.
  Autorzy: Chłopecka Hanna, Franek Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.119-123, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/218

  Tytuł oryginału: Domowa opieka nad chorym dzieckiem w Wielkiej Brytanii - rola dziecięcej pielęgniarki środowiskowej.
  Tytuł angielski: The homely care of ill child in Great Britain - a role of environmental pediatric nurse.
  Autorzy: Warmuz Aneta, Mazurek Monika
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.173-178, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/218

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w kształceniu i wychowaniu chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: The role of a nurse in diabetic patients education and teaching.
  Autorzy: Klimaszewska Krystyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.179-188, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  41/218

  Tytuł oryginału: Założenia organizacyjno-prawne prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Legal - organizing foundations of nursing specification.
  Autorzy: Kosińska Maria, Kucharska Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.203-208, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  42/218

  Tytuł oryginału: Etyka prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: The nursing documentation: some ethical considerations.
  Autorzy: Niebrój Lesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.209-213, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  43/218

  Tytuł oryginału: Pierwsze formy kształcenia pielęgniarek na Śląsku.
  Tytuł angielski: The first forms of the nurses education in Silesia.
  Autorzy: Ordys Dorota
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.269-271, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  44/218

  Tytuł oryginału: Kształtowanie umiejętności praktycznych u słuchaczy Wydziału Pielęgniarstwa.
  Tytuł angielski: Formation of practical skill at listeners of Nursing Department.
  Autorzy: Witanowska Jolanta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.273-279, bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/218

  Tytuł oryginału: Relacje interpersonalne w procesie dydaktycznym.
  Tytuł angielski: Interpersonal relations in the didactic process.
  Autorzy: Naworska Beata, Eszyk Jolanta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.281-289, il., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/218

  Tytuł oryginału: Emocje negatywne występujące w pracy przy chorych u uczennic szkół medycznych i próby ich pokonywania.
  Tytuł angielski: Negative emotions felt by medical college's students which can appear at working with ill people and coping with them.
  Autorzy: Caus Irena, Witman-Fulde Bianka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.291-295, bibliogr. 3 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  47/218

  Tytuł oryginału: Próba oceny stopnia występowania zespołu wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego.
  Tytuł angielski: Test of opinion on degree of occurrence the professional burn-out among nurses.
  Autorzy: Cieślik Aleksandra, Skotnicka-Graca Urszula
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.297-306, il., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/218

  Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne i psychiczne wśród pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Social and psychic support among nurses.
  Autorzy: Piecha Maria, Kosińska Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.307-313, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/218

  Tytuł oryginału: Stosunek chory - pielęgniarka w szpitalach polskich pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku.
  Autorzy: Urbanek Bożena
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.383-392, Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  50/218

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń grzybiczych w oddziałach onkologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Chadzopulu Antygona, Wrońska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pedagogiki w Lublinie
  Źródło: 2002, 91 k., [20] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 71-78, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  51/218

  Tytuł oryginału: Koncepcja działania konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.4-7 - 2 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pielęgniarstwo pediatryczne - nowe zadania Kazimierz Dolny n/Wisłą 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  52/218

  Tytuł oryginału: Zachowania prozdrowotne pielęgniarek a zespół wypalenia zawodowego.
  Autorzy: Modzelewska Teresa, Kulik Teresa Bernadetta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.8-10, 12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  53/218

  Tytuł oryginału: Zajęcia praktyczne studentek pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Warszawie.
  Autorzy: Cieślak Halina
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.18-21, il.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  54/218

  Tytuł oryginału: Zespół wypalenia zawodowego w opinii pielęgniarek.
  Autorzy: Modzelewska Teresa
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.4-6
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  55/218

  Tytuł oryginału: Samokształcenie kierowane na studiach licencjackich.
  Autorzy: Płachecka Lilia, Woźniak Jadwiga, Przychodzka Elżbieta, Szyszkowska Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.7-9, 25
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  56/218

  Tytuł oryginału: Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia.
  Autorzy: Janus Barbara
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.10-11 - Konferencja nt. rozwiązywania problemów zdrowotnych Szklarska Poręba 23-26.06. 2002
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  57/218

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne chorych z zespołem paranoidalnym.
  Autorzy: Kimak Krystyna, Mamona Renata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.19-21, 24, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  58/218

  Tytuł oryginału: Wsparcie dla studentów pielęgniarstwa na zajęciach praktycznych.
  Autorzy: Sulewska Mirella, Mikulska Alicja
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.23-24
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/218

  Tytuł oryginału: Kryteria opieki pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Criteria of nursing care in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.50-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz warunkującej właściwe wykorzystanie kadr wymaga stosowania metod PCS (Patient Classification System). W zachodnioeuropejskich i amerykańskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele odmian tych metod, wynikających ze specyfiki leczonych pacjentów na poszczególnych oddziałach. Metody PCS posiadają cechy wspólne: kryteria opieki charakterystyczne dla pacjentów danego oddziału, kategorie opieki z czasem pielęgnacji bezpośredniej oraz czas przeznaczony na czynniści pozapielęgnacyjne. W krajowych oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki nie było dotąd prowadzonych badań nad dostosowaniem metod PCS do ich specyfiki. Stąd podjęto prace badawcze nad weryfikacją metod PCS. Pierwszym etapem było przystosowanie kryteriów opieki pielęgniarskiej do specyfiki oddziałów intensywnej opieki medycznej. Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w klinicznym oddziale OIOM województwa lubelskiego oraz dwóch ośrodkach sztucznej nerki w województwie lubelskim i mazowieckim. Metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca, opis problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz klasyfikacja chorych do poszczególnych grup opieki. Notowano także uwagi pielęgniarek co do przydatności poszczególnych kryteriów. Narządziem badawczym były arkusze z kryteriami 146 obserwacji, dokonując około 250 czynności klasyfikacyjnych. Badaniami objęto 117 chorych, z tego 63 osoby hospitalizowane na OIOM i 45 w ośrodku sztucznej nerki. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto dla OIOM następujące kryteria: Stan świadomości, higiena, ...


  60/218

  Tytuł oryginału: Normy obsad pielęgniarskich na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Nursing staff standards in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.55-59, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po opracowaniu kryteriów opieki pielęgniarskiej dla OIOM i ośrodków sztucznej nerki przystąpiono do wyznaczania czasu pielęgnacji bezpośredniej, pośredniej oraz określenia norm obsad pielęgniarskich dla wymienionych oddziałów. W celu wyznaczenia czasu bezpośredniej pielęgnacji zastosowano dwie metody badawcze: obserwację uczestniczącą i metodę Nadlera. Techniką był chronometraż. Wykonano 146 obserwacji i około 4 tys. pomiarów różnych czynności pielęgnacyjnych, realizowanych przez pielęgniarki u pacjentów z poszczególnych grup opieki. Na tej podstawie obliczono czas pielęgnacji bezpośredniej świadczonej chorym. Jednak po przeanalizowaniu planów opieki okazało się, że niektóre czynności były pomijane przez pielęgniarki, wykonywane pobieżnie lub ich częstość była zbyt mała w porównaniu z potrzebami chorych. Przyjęto więc optymalne czasy pielęgnacji bezpośredniej. Drugim etapem badań było określenie czasu pielęgnacji pośredniej. Wyznaczono go na podstawie fotografii dnia pracy. Wykonano ogółem 13 obserwacji fotograficznych na dyżurach dziennych i nocnych. W trzecim etapie badań wyznaczono normy obsad pielęgniarskich dla OIOM i stacji dializ. Stwierdzono, że normy określane dla OIOM na podstawie czasu świadczonego przez pielęgniarki różnią się istotnie of norm wyznaczonych na podstawie czasu optymalnego. Natomiast normy opracowane dla stacji dializ nie były zróżnicowane w stopniu istotnym statystycznie.


  61/218

  Tytuł oryginału: Presja wywierana na zachowanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej. Analiza porównawcza.
  Tytuł angielski: Pressure exerted on the behaviour of managing nursing staff. Comparative analysis.
  Autorzy: Stychno Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.60-63, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kierownik, z punktu widzenia podwładnych, jest elementem sytuacji organizacyjnej, a jednocześnie tym, który wpływa na jej charakter. Jest obraz można zweryfikować w oparciu o opinię bezpośrednio podległych mu pracowników. W badaniach przeprowadzonych w 1999 roku w szpitalach wojewódzkich w Lubelskim, wśród 84 pielęgniarek stanowiących kadrę kierowniczą i 129 pielęgniarek odcinkowych, podjęto próbę oceny stopnia identyfikacji zespołu pielęgniarskiego z przełożonymi. Kierownicza kadra pielęgniarska oceniła, na skali, siłę nacisku, jaką odczuwa, aby zachowywać się w dany sposób, natomiast kadra wykonawcza odczuwaną, ich zdaniem, przez kierowniczą kadrę pielęgniarską, siłę nacisku, aby zachowywać się w określony sposób wg określonych wyznaczników. Stwierdzono istnienie zależności statystycznej pomiędzy presją wywieraną na kierowniczą kadrę pielęgniarską i opinią pielęgniarek odcinkowych. Dotyczyła ona dwóch stwierdzeń: respektować potrzeby podwładnych, być w stałej dyspozycji. Największy nacisk ze strony zwierzchników odczuwają kierownicy w WSzS w Białej Podlaskiej. Podobnie wysokie wskaźniki zaznaczyli pracownicy wykonawczy. Najniższe wartości, na obu stanowiskach, wskazano w SPZOZ w Chełmie. Biorąc pod uwagę analizowane wyznaczniki, w szpitalach objętych badaniami zespoły pielęgniarskie identyfikują się z kierowniczą kadrą pielęgniarską w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, SPZOZ w Chełmie, WSzS im. S. Wyszyńskiego w Lublinie. W dwóch pozostałych szpitalach; w SPSzW w Zamościu i WSzS w Białej Podlaskiej, różnica dotyczyła jednego wyznacznika - godzić się z istniejącą biurokracją.


  62/218

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 1: Evaluation of the availability of services provided by home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.64-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Współczesna dyskusja nad jakością usług medycznych ujmuje ją najczęściej z punktu widzenia pacjenta. Jednym z najważniejszych wymogów jakości usług medycznych jest dostępność świadczeń. Opieka sprawowana przez pielęgniarki jest jednym z elementów uwzględnianych przez pacjentów w ocenie dostępności usług. Celem pracy jest porównanie opinii pacjentów nt. dostępności do świadczeń pielęgniarek i położnych rodzinnych w trzech różnych organizacyjnie placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Badaniem objęto pacjentów korzystających ze świadczeń w: 1) uspołecznionej placówce opieki podstawowej - przychodni rejonowej, 2) niepublicznym pielęgniarskim zakładzie opieki zdrowotnej i 3) praktyce lekarza rodzinnego. Narzędziem badawczym był kwestionatiusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Dostępność świadczeń pielęgniarskich oceniano pod względem faktu posiadania stałej pielęgniarki i/lub położnej rodzinnej, odwiedzin w domu, ewentualnych odmów wizyt domowych, opinii na temat łatwości uzyskania wizyty domowej oraz możliwości porady telefonicznej. Stałą pielęgniarkę i/lub położną rodzinną najczęściej posiadali pacjenci przychodni rejonowej. W placówce tej najwyższy był również odsetek wizyt domowych, w ciągu 12 miesięcy. Możliwość konsultacji telefonicznej była majwiększa w praktyce lekarza rodzinnego. Zdecydowana większość pacjentów, niezależnie od formy organizacyjnej placówki, odpowiadała, że każdy powiniem mieć stałą pielęgniarkę rodzinną. Wyniki badań wskazują, że ocena dostępności świadczeń pielęgniarskich jest zróżnicowana w trzech omawianych placówkach.


  63/218

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Selected elements of the quality of services provided by home nurses and midwives in patients' opinions. P. 2: Patients' satisfaction with home nurses and midwives.
  Autorzy: Marcinowicz Ludmiła, Borzuchowska Agnieszka, Grębowski Ryszard, Rybaczuk Mikołaj
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.69-72, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Streszczenie polskie: Zadowolenie pacjenta z opieki kształtowane jest przez różne czynniki. Wymienia się czynniki związane z trudnością uzyskania porady, z przebiegiem wizyty, poprawą stanu zdrowia pacjenta, a także wynikające z ciągłości opieki. Celem pracy jest określenie czynników, które determinują stopień zadowolenia pacjentów ze świadczeń pielęgniarskich. Badaniem objęto podopiecznych korzystających z usług pielęgniarek i lekarzy rodzinnych na terenie Białegostoku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Analizie poddano 600 kwestionariuszy. Stwierdzono znamiennie wysokie zróżnicowanie statystyczne pomiędzy posiadaniem stałej pielęgniarki i/lub położnej a stopniem zadowolenia pacjentów. Pacjenci, którzy opowiadali, że posiadają stałą pielęgniarkę i/lub położną, w 73 proc. byli bardzo zadowoleni z pielęgniarki, natomiast co trzecia osoba nie posiadała stałej pielęgniarki i/lub położnej wyrażała taką opinię. Na stopień zadowolenia pacjentów wpływa też częstość odwiedzin pielęgniarki i/lub położnej w domu. Częstsze wizyty pielęgniarki korelowały z większym stopniem zadowolenia pacjentów. Wyniki badań wskazują na to, że czynniki inne niż charakterystyka socjodemograficzna pacjentów są kluczowe w oddziaływaniu na stopień satysfakcji pacjentów.


  64/218

  Tytuł oryginału: Kontraktowanie - formą finansowania usług pielęgniarskich w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce.
  Tytuł angielski: Contracting - a form of financing nursing services in the new system of health care in Poland.
  Autorzy: Lesiuk Szczepan, Gustaw Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.102-105, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tworzy nowe możliwości pozyskiwania środków publicznych przez sektor prywatny, w tym także osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Przekształcenia w ochronie zdrowia w Polsce dotyczące usług pielęgniarskich pozwoliły na zdefiniowanie nowej koncepcji funkcjonowania pielęgniarstwa w oparciu o przyjęcie 1995 roku przez MZiOS "Zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej" oraz "Standardów praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej". Wdrażanie zmian w obszarze pielęgniarstwa możliwe było dzięki zmianom legislacyjnym dotyczącym kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, usankcjonowaniem czego była ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzieleniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych. Efektem tych działań było uruchomienie procesu kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, głównie w obszarze pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, medycynie szkolnej oraz w zakresie opieki położniczej. Pierwsze kontrakty na świadczenia pielęgniarskie zostały zawarte w maju 1996 roku. Aktualnie w kraju obserwuje się duże zainteresowanie tą formą realizacji świadczeń, ...


  65/218

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości opieki pielęgniarskiej prowadzonej metodą procesu pielęgnowania i metodą tradycyjną nad pacjentami z nowotworem mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Baczewska Bożena, Turowski Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego w Lublinie
  Źródło: 2002, 215 k. : il., tab., bibliogr. 214 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  66/218

  Tytuł oryginału: Zamieszanie [wokół prywatyzacji NZOZ-ów].
  Autorzy: Pogodna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.136-137
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  67/218

  Tytuł oryginału: K3 (komunkikacja, koordynacja i kooperacja).
  Autorzy: Brocławik Krzysztof
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.138-139
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  68/218

  Tytuł oryginału: Normowanie pracy pielęgniarek a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi : na przykładzie wybranych szpitali wojewódzkich : praca doktorska
  Autorzy: Piecewicz Halina, Karwat Irena Dorota (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Epidemiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 147 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska


  69/218

  Tytuł oryginału: Jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w okresie transformacji : [praca doktorska]
  Autorzy: Blak-Kaleta Anna, Wrońska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Pedagogiki w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 222 k., 12 s. : il., tab., bibliogr. 151 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska


  70/218

  Tytuł oryginału: Wpływ wsparcia społecznego i opieki pielęgniarskiej na poziom stresu u chorych we wczesnym okresie zawału serca : praca doktorska
  Autorzy: Grzeszkowiak Ewa, Jazienicki Bogusław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Nauk o Zdrowiu w Poznaniu
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  71/218

  Tytuł oryginału: Wsparcie pielęgniarskie w oddziale położniczym w systemie rooming-in : praca doktorska
  Autorzy: Grochans Elżbieta, Czajka Ryszard (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 146 k., [29] k. tabl. : tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45d/20296

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  72/218

  Tytuł oryginału: Kryteria identyfikacji jednostek administracji rządowej i samorządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Identification criteria of State and local government administration units as potential employers of public health graduates.
  Autorzy: Kowalska-Koprowska Iwona
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.199-206, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

  Streszczenie polskie: Artykuł stanowi próbę umiejscowienia jednostek administracji rządowej i samorządowej w infrastrukturze zdrowia publicznego. Podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie o możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku zdrowie publiczne przez te dwie wyodrębnione grupy potencjalnych pracodawców. W pracy zwrócono szczególny nacisk na aspekt polityczny zagadnienia, ponieważ misja spełnienia przez tego typu instytucje może być rozumiana w kontekście wdrażania środków i rozwiązań socjalnych, które zabezpieczałyby każdej jednostce danej zbiorowości poziom życia umożliwiajacy podtrzymanie zdrowia, co wiąże tę misję z procesem politycznym jako niezbędnym narzędziem realizowania polityki zdrowotnej. W artykule poddano analizie także wiele aktów prawnych, co pozwoliło między innymi na określenie szczegółowych zadań z zakresu zdrowia publicznego wykonywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, jak również na oszacowanie wielkosci tych dwóch grup. Analiza poltyczno-prawna została przeprowadzona w kontekście pojęć charakteryzujacych obszar zdrowia publicznego, misji instytucji, zmian w strukturze, zadań i ich roli w przyszłości.


  73/218

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu rektoskopowym u dzieci.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.152-153
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/218

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu endoskopowym (panendoskopia) w znieczuleniu miejscowym.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.154-155
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  75/218

  Tytuł oryginału: Przygotowanie dziecka do badania koloskopowego.
  Autorzy: Cymerman Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.156
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/218

  Tytuł oryginału: Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z cewnikiem do całkowitego żywienia pozajelitowego.
  Autorzy: Podemska Maryla
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.157-158
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  77/218

  Tytuł oryginału: Działania edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny.
  Tytuł angielski: Education in diabetes - the role of nurse and self-control.
  Autorzy: Szewczyk Alicja
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.47-59, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etapy działań edukacyjnych pielęgniarki wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny. Diagnoza pielęgniarska jest podstawą procesu uczenia się i samokontroli w cukrzycy. Program edukacji dziecka i jego rodziców przedstawiony jest według modelu samoopieki jako procesu pielęgnowania (cele, zadania, zakres edukacji, metody edukacji formalnej, metody kontroli edukacji). Właściwa edukacja połączona z profesjonalną i kreatywną postawą pielęgniarki ma za zadanie pomóc dziecku i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dotyczących choroby i wpłynąć na zachowanie i poprawę jakości życia dziecka.


  78/218

  Tytuł oryginału: The role of stomy nurse in patients' education.
  Tytuł polski: Rola pielęgniarki stomijnej w edukacji pacjentów.
  Autorzy: Glińska Jolanta, Wojtkiewicz Urszula
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.342, 344-350, bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem artykułu jest przybliżenie problemu prowadzenia edukacji chorych ze stomią przez pielęgniarki oraz udzielenie im istotnych wskazówek w tym zakresie poprzez ukazanie ukazanie etapowego postępowania pielęgniarki na przykładzie pacjenta ze stomią. Wnioski: Właściwe i skuteczne edukowanie pacjentów przez pielęgniarki zwiększa ich bezpieczeństwo, wzmacnia poczucie wartości pacjenta, aktywizuje do współdziałania, a tym samym umożliwia samoopiekę i samopielęgnację, dzięki której staje się on niezależny od innych osób. Można powiedzieć, że zachowania naszych podopiecznych będą takie, jaka ich edukacja.


  79/218

  Tytuł oryginału: Jakość w pielęgniarstwie. Miejsce i rola wysokiej wartości świadczeń pielęgniarskich.
  Autorzy: Kapała Wojciech
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.63-68, bibliogr. 65 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia problem jakości we współczesnym pielęgniarstwie. Omówiona w nim zostaje przede wszystkim jakość usług pielęgniarskich jako niezbędna składowa świadczeń medycznych. Ponadto przedstawiono rolę jakości w naukowych badaniach pielęgniarskich, dokumentacji chorego i standardach zawodowych.

  Streszczenie angielskie: Article discusses problem of quality in modern nursing. First of all, quality of nursing services has been discussed as essential warehous in medical services. Besides, it present role of quality in scientific nursing research, in publications, documentation records and professional standards.


  80/218

  Tytuł oryginału: Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii rodzin pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu.
  Autorzy: Suchorzepka Danuta, Podgórska-Kowalczyk Dagmara
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.171-173, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  81/218

  Tytuł oryginału: Strategia rozwoju świadczeń pielęgniarskich - pielęgniarska opieka domowa.
  Autorzy: Królak Maria
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.60-65, tab.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  82/218

  Tytuł oryginału: Jak rozmawiać z pacjentem w starszym wieku.
  Autorzy: Lewko Jolanta, Polityńska Barbara, Krajewska-Kułak Elżbieta, Jankowiak Barbara
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.4-6
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  83/218

  Tytuł oryginału: Jak nam służy rehabilitacja kardiologiczna.
  Autorzy: Korniszuk Jolanta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.7-10, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  84/218

  Tytuł oryginału: Osteoporoza - jak jej zapobiec?
  Autorzy: Pilewska Anna, Kanadys Katarzyna, Sendecka Anna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  85/218

  Tytuł oryginału: Informowanie pacjentów z chorobą nowotworową w opinii chorych i pracowników ochrony zdrowia.
  Autorzy: Dobrowolska Beata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.25-28, il.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  86/218

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka w dobie przemian systemowych w ochronie zdrowia.
  Autorzy: Bonek-Wytrych Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.32-33
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  87/218

  Tytuł oryginału: Problemy psychospołeczne dzieci oparzonych i ich rodzin.
  Autorzy: Auzbiter Sławomira
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.34-36, 38, il.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  88/218

  Tytuł oryginału: Higiena : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa
  Opracowanie edytorskie: Karczewski Jan Kazimierz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp.z o.o. 2002, XIV, 761 s. : il., tab., bibliogr [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 5
  Sygnatura GBL: 736,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  89/218

  Tytuł oryginału: Znajomość techniki samobadania piersi i praktyczne jej wykorzystywanie przez personel medyczny.
  Tytuł angielski: Knowldege of techniques of breast self examination and its practical usage by medical personnel.
  Autorzy: Bucholc Marzena, Łepecka-Klusek Celina, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.55-57, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Samodzielne badanie piersi jest tanią i prostą metodą wczesnego wykrywania guzków i innych nieprawidłowości w piersiach, a ponad 90 proc. nowotworów tego narządu jest wykrywanych przez same kobiety. Celem pracy była próba sprawdzenia czy i na ile personel medyczny zna technikę samobadania piersi oraz, czy i w jakim stopniu wykorzystuje to w odniesieniu do siebie i innych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 149 pielęgniarek i położnych, studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskane rezulataty pokazały, że znajomość techniki samobadania piersi wśród badanych była niewielka - blisko połowa (43,6 proc.) potrafiła wymienić tylko 1 - 3 jej elementów. Gros badanych przyznało się do wykonywania samokontroli piersi (79,9 proc.) i informowania o tym innych kobiet (71,2 proc.), lecz do praktycznego nauczania techniki tylko co druga z nich.

  Streszczenie angielskie: Breast self examination is cheap and easy method of early tubercule detection and other abnormalities in breast, and over 90 p.c. of neoplasms of this category is detected by the women. Objective of this study was an effort to examine if and to what extent medical personnel knows the breast self examination technique, and if and to what exent uses it in reference to itself and others. Questionnaire reseach was performed among 149 nurses and midwives, students of Nursing Department and Health Science of Medical Academy in Lublin. Received results indicated that knowledge of techniques of breast self examination among examined was inconsiderable - close to a half (43.6 p.c.) was able to name 1 - 3 its elements. Most of the examined admitted to performing breast self examination (79.9 p.c.) and informing other women about it (71.2 p.c.), but to practival teaching of the technique only every other of them.


  90/218

  Tytuł oryginału: Obiektywny pomiar ciężkości pracy a subiektywna ocena zmęczenia pracą zawodową pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Objective measurement of work difficulty and subjective evaluation of the fatigue caused by professional work.
  Autorzy: Kosińska Maria, Kułagowska Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.106-108, tab., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ocena ciężkości pracy oraz subiektywne odczuwanie zmęczenia ma znaczenie w określaniu rodzaju i długości trwania odpoczynku po wytężonej pracy. Zmęczenie jest różnie definiowane, różne są jego przyczyny. Ma postać fizjologiczną, ale też może być symptomem chorobowym. Szwed Gunnar Borg opracował metodę oceny zmęczenia w oparciu o ocenę subiektywnych odczuć związanych z wykonywaną pracą. Pomiar wg jego metody przprowadza się przy zastosowaniu 13-punktowej skali, na której liczba punktów określająca ciężkość pracy pomnożona przez 10 u zdrowych młodych ludzi odpowiada z dużą dokładnością częstości skurczów serca podczas tej pracy. Celem badań było porównanie subiektywnej oceny zmęczenia pielęgniarek pracą zawodową z obiektywnymi pomiarami ciężkości ich pracy metodą chronometrażowo-tabelaryczną. Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania metody subjektywnej oceny zmęczenia dla celów praktycznych jako łatwe i szybkie narzędzie oceny ciężkości pracy dla organizatorów i służb BHP.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of work difficulty and of subjectively sensed fatigue is significant a king and duration of rest after intensive work. Fatigue is defined in different ways and is caused by different factors. Normally physiological, it can sometimes be a symptom of an illness. Gunnar Borg, from Sweden, has worked out a method of evaluating fatigue on the basis of subjective feelings connected with the work performed. The measurement based on his method is carried out with the use of a thirteen-point scale where a number of points corresponding to work difficulty, when multiplied by 10, is closely related to teh frequency of cardiac contractions in healthy young people performing this work. The aim of the research was to compare nurses' subjective evaluation of the fatigue caused by their professional work with objective measurements of their work difficulty by a timing-tubular method. The results of the research indicate a possiblity of applying the method of subjective evaluation of fatigue for practical purposes, as a simple and fast tool of evaluating work difficulty for organizers and services of work sajety and hygiene.


  91/218

  Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne pielęgniarek - przyczyny i skutki.
  Tytuł angielski: Physical workload of nurses the whys and the wherefores.
  Autorzy: Kułagowska Ewa, Kosińska Maria
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.109-112, il., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Większość badań dotyczących stresu fizycznego u pielęgniarek przeważnie skupia się na problemie bólu, głównie bólu pleców. Autorzy wnioskują, że ból pleców u pielęgniarek jest spowodowany przez wymuszoną pozycję przy pracy, podnoszenie i transportowanie pacjentów oraz przemieszczanie sprzętu i mebli. W artykule tym zaprezentowaliśmy nasze opinie o innych czynnikach wpływających na wielkość obciążenia fizycznego pracą, są to: typ oddziału, praca zmianowa, niedobór personelu, pracowanie pod presją czasu, przestrzeń pracy, środki pracy i czynnik ludzki.

  Streszczenie angielskie: Most studies investigating physical stress of nurses predominantly is focused on the pain especially back pain problem. The authors concluded that back pain of nurses is caused by poor work postures, lifting and transporting patients or moving equipment and furniture. In this paper we presented our opinions about other factors influencing on nurses physical workload, there are: wart profil, shift work, shortage of staff, working under time pressure, work space, work equipment and human factor.


  92/218

  Tytuł oryginału: Sytuacja demograficzna w Polsce.
  Autorzy: Lewko Jolanta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.II-III s. okł - Początek artykułu 2002; 44(3)
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  93/218

  Tytuł oryginału: Okresy międzyurodzeniowe w rodzinach wiejskich i miejskich.
  Autorzy: Lubińska-Żądło Bogumiła
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.4-7, 19, il., tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie i analiza decyzji dotyczących liczby potomstwa w rodzinach wiejskich i miejskich. Przedmiotem dokładniejszych analiz będzie długość przerw między kolejnymi porodami.


  94/218

  Tytuł oryginału: Fizjologia powrotu płodności po porodzie.
  Autorzy: Gałęziowska Edyta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.8-9, 21
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Występowanie zmian podczas cyklu miesiączkowego uwarunkowane jest działaniem bardzo precyzyjnego mechanizmu w organizmie kobiety, zwanego neurohormonlaną regulacją cyklu.


  95/218

  Tytuł oryginału: Preferencje i oczekiwania kobiet.
  Autorzy: Pietras Jolanta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.10-11
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ginekologia i położnictwo są bardzo specyficznymi działami medycyny, tak samo jak szczególne są opieka oraz badanie ginekologiczne i położnicze. Dotykają one najbardziej intymnej sfery zarówno w sensie fizycznym, jak i emocjonalnym.


  96/218

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Ostrowska-Ogórek Małgorzata, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.17-19, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zachowania żywieniowe i zachowania związane z samoleczeniem można analizować odnosząc się do istniejących w literaturze podziałów zachowań zdrowotnych (np. zachowania prozdrowotne i zachowania antyzdrowotne).


  97/218

  Tytuł oryginału: Jedzenie dla zdrowia.
  Autorzy: Rostron Magdalena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (4) s.22-23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jakiś czas temu naukowcy wpadli na trop przeciwutleniaczy (antioxidants). Przeciwutleniacze to święta trójca witamin: beta karoten, witamina C i E. Naturalnie, wszystkie witaminy mają ogromne znaczenia dla zdrowia, ale te trzy, jak sie okazuje, mają znaczenie specjalne.


  98/218

  Tytuł oryginału: Czynniki utrudniające sprawny przebieg akcji reanimacyjnej w opinii pielęgniarek.
  Autorzy: Sierpińska Lidia
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.80-84, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia


  99/218

  Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne pielęgniarek - teoria i praktyka.
  Tytuł angielski: Physical workload of nurses a theory and a practice.
  Autorzy: Kułagowska Ewa, Kosińska Maria
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.113-117, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca w jednostkach opieki zdrowtonej jest związana ze znacznym stresem fizycznym. Celem badania było oszacowanie w praktyce obciążenia fizycznego pielęgniarek i porównanie go z pracami wzbronionymi dla kobiet. Badaniem objęto grupę 194 pielęgniarek pracujących na 33 różnego rodzaju oddziałach. Przeanalizowaliśmy wielkość wydatkowanej energii, pozycje w czasie pracy, chodzenie, stanie, siedzenie, pochylanie się i czynności związane z transportowaniem. Obliczenia zostały przeprwoadzone oddzielnie w zależności od typu oddziału i systemu dyżurów.

  Streszczenie angielskie: Work in health care units is associated with considerable physical strain. The aim of the study was to estimate physical load among nurses in a practice and compare in with work prohibited to women. The study included a group of 194 nurses working on 33 various kinds of wards. We analysed energy expenditure, work postures, walking, standing, sitting, stooping and transporting activities. Calculations were made for ward profile and shift work system separately.


  100/218

  Tytuł oryginału: Edukacja pielęgniarek w opiece paliatywnej/hospicyjnej.
  Tytuł angielski: Education of nurses in palliative/hospice care.
  Autorzy: Muraczyńska Bożena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.136-138, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych dla pielęgniarek opiece paliatwynej/hospicyjnej oraz podanie propozycji zakresów tematycznych szkoleń. Program edukacyjny dla pielęnairek, których specyfika pracy wiąże się z opieką nad człowiekiem umierającym powinien zawierać szeroki wachlarz zagadnień dotyczących problemów wynikających z tej opieki.

  Streszczenie angielskie: The objective of this study is to point out a necessity of elaboration and inurement of educational programs for nurses in palliative/hospice care as well as stating propositions for topical range of schooling. Educational program for nurses, which regards working with a dying person should include wide range of issues refering to problems resulting from this care.


  101/218

  Tytuł oryginału: Udział pielęgniarki w psychoprofilaktyce uzależnień wśród młodzieży lubelskiej.
  Tytuł angielski: The role of a nurse in psychoprophylactics of addictions concerning the youth of Lublin region.
  Autorzy: Płotka Aniela, Borny-Żarska Alicja
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.161-165, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Udział pielęgniarki w psychoprofilaktyce uzależnień polega na kształtowaniu świadomości oraz odpowiedzialności młodych ludzi za własne zachowania zdrowotne, na poszukiwaniu atrakcyjnych form i metod wpływania na ich postawy oraz na nauczaniu sztuki odmawiania. Celem pracy było określenie udziału pielęgnairki w psychoprofilaktyce uzależnień wśród młodzieży lubelskiej oraz rozpoznanie sytuacji w środowisku szkolnym adolescentów. Materiał i metoda: Do uzyskania materiału badawczego wykorzystano ankietę konstrukcji własnej, składającą się z metryczki i 27 pytań. Badaniami objęto młodzież Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie przy ul. Magnoliowej 8. Ogółem przebadano 100 osób w wieku od 14 do 18 lat, w tym 31 dziewcząt i 69 chłopców. W pracy zastosowano test Chi-kwadrat Pearsona i test Fishera. Badania przeprowadzono w okresie od marca do czerwca 2001 roku. Wyniki: Większość badanych adolescentów, bo aż 79,0 proc. zetknęła się ze środkami uzależniającymi, a prawie połowa używa ich (51,o proc.). Najczęściej młodzi ludzie sięgają po piwo, papierosy i marihuanę. Przyczyną sięgnięcia po środek uzależniający jest ciekawość oraz namowa kolegów. Według opinii młodzieży, najskuteczniejszą metodą pomocy w uniknięciu (ograniczeniu) uzależnień byłoby szerzenie mody na niezażywanie środków toksycznych.

  Streszczenie angielskie: The role of a nurse in psychoprophylactics of addictions consists in building teh awareness and responsibility of young people for their healthy behaviours, seeking the attractive forms and methods of influencing their attitudes and teaching them the skill of refusing. The aim of the study was to define the role of a nurse in psychoprophylactics of addictions among the youth in Lublin and identification of situation in the school environment of the adolescents. Material and method: The questionnaire of own design was used as the source of study material. It consisted of 27 questions and a card. The study include adolescents from the Lublin Centre of Vocational Education in Lublin, at Magnoliowa Street No.8. Totally 100 people (31 girls and 69 boys) aged 14 - 18 were investigated. The study used Chi-Square Pearson and Fisher test and was carried out from March to June 2001. Results: Most of the studied adolescents (79.0 p.c.) have got a contact with addicing drugs, and almost half of them (51.0 p.c.) uses them. Most frequently young people drink beer, smoke and use marihuana. The reason for reaching for the addicting drug is the interest and pressure of the peers. According to the youth the most effective method of assistance with avoiding (limiting) the addictions would be popularisation of fashion of not using the toxic drugs.


  102/218

  Tytuł oryginału: Zapobieganie udarom mózgu - profilaktyczna funkcja pielęgniarki.
  Tytuł angielski: Prevention of the stroke - preventive function of a nurse.
  Autorzy: Rumińska Aleksandra, Wręźlewicz Ewa, Ścisło Lucyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.174-176, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Profilaktyka zdrowotna jest jedną z naczelnych metod działania współczesnej medycyny i podstawowym zadaniem zawodowym wszystkich pracowników służby zdrowia. Działania profilaktyczne nabierają szczególnego znaczenia w sytaucji problemów zdrowotnych, które niosą poważne konsekwencje medyczne, finansowe i społeczne, a wiedza społeczeństwa na temat zapobiegania takim schorzeniom jest znikoma. Takim właśnie problemem jest udar mózgu. Poprzez realizację zadań wypływających z funkcji profilaktycznej pielęgnairka powinna aktywnie uczestniczyć w działaniach z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej udaru mózgu. Aby skutecznie realizować programy profilaktyczne, niezbędne sa oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze, które są stałym elementem pracy pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: Health prophylaxis is one of the main methods of functioning of modern medicine as well as the basic professional task for all health service employees. Preventive actions become particularly important in case of health problems resulting in serious medical, financial and social consequences, and when the knowledge of the public about prevention of such diseases is slight. The stroke is one of such problems. Through the realization of tasks resulting form the preventive funciton, a nurse should actively participate in actions of primary and secondary prophylaxis of the stroke. In order to effectively realize the preventive programs, the didactic-educational interactions are necessary, which are the permanent part of a nurse's work.


  103/218

  Tytuł oryginału: Przygotowanie chorego po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego i jego rodziny do udziału w procesie usprawniania.
  Tytuł angielski: Preparing the patients after central nervous system injury and their families to take part in their improving process.
  Autorzy: Wręźlewicz Ewa, Ścisło Lucyna, Rumińska Aleksandra
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.200-202, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem opieki nad osobami z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jest dążenie do zapobiegania lub zmniejszania ich inwalidztwa przez wczesne wdrożenie usprawniania leczniczego, w którym chory i jego rodzina powinnu być traktowani jako równoprawni członkowie zespołu rehabilitacyjnego. Praktyczny model rehabilitacji, w którym chorzy z uszkodzeniem OUN byliby aktywnymi i pełnosprawnymi członkami zespołu, można oprzeć na procesie edukacyjnym. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wytycznych niezbędnych do konstruowania programu edukacji chorych po uszkodzeniu OUN i ich rodzin w zakresie aktywnego udziału w procesie usprawniania. Praca ukazuje także konieczność i znaczenie zaangażowania tej grupy chorych w działania umożliwiające im odzyskanie sprawności funkcjonalnej i niezależności społecznej. W pracy przedstawiono propozycje zagadnień, które powinien zawierać program edukacyjny dla chorych i ich rodzin, a także kluczowe wytyczne metodyki nauczania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Zwrócono również uwagę na rolę pielęgniarek w procesie przywracania sprawności i samodzielności chorych po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the patient with central nervous system injury care, is an aspiration to prevent or reduce his disability, through putting curative improvement early, where the patient and his family should be treataed as equal members of the rehabilitation team. A rpactical rehabilitation model, where the patients with the central nervous system injury are active and rightful team members can be based on an educational process. The aim of this study is presenting the instructions necessary for constructing an educational programme dedicated for the patients after central nervous system injury and their families as far as an active participation in their improving process is concerned. The study also shows the necessity and importance of engaging this gorup of patients in activities enabling them to recover their functional ability and social independence. The study presents some problem suggestions, which should be a part of the educational programme for the patients and their families, so as the methodology key guidelines from self-reliant functioning. The role of nurses in recovering abilities and independence of the patients after CNS injury has been taken note of.


  104/218

  Tytuł oryginału: Wsparcie udzielane przez pielęgniarki w ocenie kobiet po mastektomii
  Autorzy: Stańczyk Teresa
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.263-266, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  105/218

  Tytuł oryginału: Potrzeba edukacji rodziny pacjenta z epilepsją w opinii pielęgniarek
  Autorzy: Anuszewska-Mastalerz Katarzyna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.267-270, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  106/218

  Tytuł oryginału: Pielęgniarskie projekty programów promocji zdrowia
  Autorzy: Kuprjanowicz Anna, Walczak Alicja, Podolska Elżbieta, Szydłowski Jarosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.271-275, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  107/218

  Tytuł oryginału: Ocena pierwszego roku funkcjonowania reformy systemu ochrony zdrowia w opinii pielęgniarek
  Autorzy: Waszkiewicz Ludmiła, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Tomaszkiewicz Grażyna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.407-410 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  108/218

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  109/218

  Tytuł oryginału: Konferencja - Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.7-86, il., tab. bibliogr. [przy artyk.] - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  110/218

  Tytuł oryginału: Rola i zadania położnej w systemie ochrony zdrowia kobiet w Polsce.
  Autorzy: Marianowski Longin
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.12-13 - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  111/218

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek wobec współczesnych wymagań opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Szczerbań Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.14-16 - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  112/218

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek w profilaktyce chorób XXI wieku.
  Autorzy: Tatoń Jan
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.17-29, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  113/218

  Tytuł oryginału: Cywilizacyjne uwarunkowania programu studiów pielęgniarstwa.
  Autorzy: Lenartowicz Helena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.30-32, bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  114/218

  Tytuł oryginału: Europejska strategia kształcenia pielęgniarek i położnych - wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.
  Autorzy: Nowak-Starz Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.33-48, tab., bibliogr. [7] poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  115/218

  Tytuł oryginału: Akredytacja uczelni prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych w świetle regulacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Kądalska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.49-53, il. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  116/218

  Tytuł oryginału: Akredytacja gwarancją jakości kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
  Autorzy: Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.54-56, bibliogr. 3 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  117/218

  Tytuł oryginału: Wymogi Unii Europejskiej a rzeczywistość kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce.
  Autorzy: Małkowski Piotr, Kądalska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.57-58 - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  118/218

  Tytuł oryginału: Taksonomia celów kształcenia zawodowego pielęgniarek - teoria i praktyka.
  Autorzy: Ogarek Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.60-61, bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  119/218

  Tytuł oryginału: Modułowy program pielęgniarskich studiów licencjackich - doświadczenia własne.
  Autorzy: Walczak Alicja, Wdowiak Lilianna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.62-66, tab. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie


  120/218

  Tytuł oryginału: Minimalne wymagania programowe dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich na kierunku położnictwo - omówienie i analiza.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.67-75, bibliogr. 7 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  121/218

  Tytuł oryginału: Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego na studiach licencjackich - kierunek pielęgniarstwo. Doświadczenie ośrodka krakowskiego.
  Autorzy: Kózka Maria
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.76-86, tab., bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  122/218

  Tytuł oryginału: O potrzebie edukacji rodziców dzieci chorych na padaczkę.
  Autorzy: Ulicz Iwona
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.8-10
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  123/218

  Tytuł oryginału: Diagnoza pielęgniarska w krwawieniu podpajęczynówkowym.
  Autorzy: Ślusarz Robert
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.11-12, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  124/218

  Tytuł oryginału: Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia zawodowego pielęgniarek.
  Autorzy: Szlendak Beata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.18-19, 21
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  125/218

  Tytuł oryginału: Analiza stanu zdrowia pielęgniarek i położnych z konińskiego.
  Autorzy: Połocka-Molinska Maria, Kaczmarek Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.21-22 - 2 Podlaska Konferencj nt. stanu zdrowia pielęgniarek i położnych 05. 2001
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  126/218

  Tytuł oryginału: Jak pracuje się w Belgii, jacy są Belgowie?
  Autorzy: Van Damme-Ostapowicz Katarzyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (7) s.23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  127/218

  Tytuł oryginału: Klasyfikacja procedur pielęgniarskich dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Sztembis Barbara
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.II, III s. okł
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  128/218

  Tytuł oryginału: Zmiana systemu kształcenia pielęgniarek.
  Autorzy: Lenartowicz Helena, Kózka Maria
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.4-5
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  129/218

  Tytuł oryginału: Wartości etyczne w zawodzie pielęgniarki i położnej.
  Autorzy: Binkowska-Bury Monika, Wrońska Irena, Iwanowicz-Palus Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.6-7, 23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  130/218

  Tytuł oryginału: Ocena związku pomiędzy satysfakcją zawodową, jakością usług pielęgniarskich a jakością życia chorych w stanie terminalnym : praca doktorska
  Autorzy: Gawrońska Aleksandra, Walden-Gałuszko Krystyna de (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 109 k. : il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20457

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  131/218

  Tytuł oryginału: Oczekiwania pacjenta a efekty edukacji zdrowotnej.
  Autorzy: Mianowana Violetta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.4-7, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  132/218

  Tytuł oryginału: Skuteczność edukacji zdrowotnej.
  Autorzy: Wierzbicka Alicja, Jagiełło Barbara, Muda Jadwiga, Jędrzejewska Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  133/218

  Tytuł oryginału: Metody pracy pielęgniarek oddziałowych i przełożonych.
  Autorzy: Kosińska Maria
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.10-11, 23
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  134/218

  Tytuł oryginału: Gronkowiec złocisty metycylinooporny - jego znaczenie w środowisku szpitalnym.
  Autorzy: Krymska Bożena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.17-19, bibliogr. [6] poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  135/218

  Tytuł oryginału: Ergoterapia w pielęgniarstwie.
  Autorzy: Dzwonkowska Stanisława
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.20-21
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  136/218

  Tytuł oryginału: Co na to pielęgniarki szkolne.
  Autorzy: Kocka Katarzyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (2) s.22-23, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  137/218

  Tytuł oryginału: Historia Oddziałów i Klinik Chirurgicznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
  Autorzy: Gawdziński M., Andziak P[iotr]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.230-242, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  138/218

  Tytuł oryginału: Decyzje pielęgniarek.
  Autorzy: Wrońska Irena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.4-6, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  139/218

  Tytuł oryginału: Cholecystectomia laparoskopowa.
  Autorzy: Biercewicz Monika
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.7-9, 18
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  140/218

  Tytuł oryginału: Spóźnione macierzyństwo.
  Autorzy: Sawicka Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.10-11, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  141/218

  Tytuł oryginału: 22 Kongres Międzynarodowej Rady Pielęgniarek "Nowa era do działania".
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.13-16 - 22 Kongres Międzynarodowej Rady Pielęgniarek pt. Nowa era do działania Kopenhaga 10-15.06. 2001
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Międzynarodowa Rada Pielęgniarek


  142/218

  Tytuł oryginału: Pacjenci potrzebują informacji zdrowotnej.
  Autorzy: Gozdek N., Olszyk E., Macuga-Bącela A.
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.17-18
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  143/218

  Tytuł oryginału: Pozycja pielęgniarki - lidera.
  Autorzy: Kosińska Maria
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.19-21, il., bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  144/218

  Tytuł oryginału: XXI wiek - nowe wyzwania pielęgniarstwa. II Konferencja Podlaska.
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (1) s.22-23 - 2 Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. XXI wiek - nowe wyzwanie pielęgniarstwa Białystok 17-20.05. 2001
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • streszczenie


  145/218

  Tytuł oryginału: Rozwój pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce. Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej.
  Autorzy: Ciuruś Maria
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.36-39
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  146/218

  Tytuł oryginału: Hospitalizacja domowa pacjentów ze schizofrenią.
  Autorzy: Wilk Wiesława
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.4-7, 9, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  147/218

  Tytuł oryginału: Pielęgnowanie w pierwszej dobie zawału.
  Autorzy: Krymska Bożena
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.8-9
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  148/218

  Tytuł oryginału: Nauczanie naturalnego planowania rodziny.
  Autorzy: Gałęziowska Edyta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.10-11
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  149/218

  Tytuł oryginału: Dlaczego pielęgniarki podejmują studia.
  Autorzy: Święcka Marianna, Zahuta Iwona
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.19-20, 23, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  150/218

  Tytuł oryginału: Zachowania zdrowotne osób starszych.
  Autorzy: Bartoszek Agnieszka, Ostrowska-Ogórek Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.21-23, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  151/218

  Tytuł oryginału: Sytuacja demograficzna w Polsce.
  Autorzy: Lewko Jolanta
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (3) s.III s. okł. - Dokończenie w następnym numerze.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  152/218

  Tytuł oryginału: Standard pielęgnowania pacjenta karmionego przez zgłębnik.
  Autorzy: Jeziołowska Ewa, Kościuk Marzena, Niczyporuk Jadwiga, Miłoszewska Maria
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.133-135
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  153/218

  Tytuł oryginału: Personel medyczny wobec profilaktyki raka narządu rodnego i sutka.
  Tytuł angielski: Medical personnel in the face of prophylaxis of reproductive organ and breast cancer.
  Autorzy: Łepecka-Klusek Celina, Pilewska Anna, Bucholc Marzena, Kanadys Katarzyna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1147-1150, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu pielęgniarki i położne odnoszą do siebie podstawowe zasady profilaktyki nowotworów narządu rodnego i piersi oraz czy fakt opiekowania się chorą na raka ma wpływ na ich zachowania zdrowotne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Breast cancer is one of the most frequent medical problems of women in Poland. Design: The aim of the study was to verify, whether and how far nurses and midwives keep fundamental rules of prophylaxis of breast cancer and that of reproductive orgnas and whether the fact of taking care of a patient with cancer influence their health's behaviour. Mateirals and methods: Questionnaire study was carried out among 202 people. Resutls: Only 17,8 p.c. of all respondents have not taken any actions to protect themselves against tumours disease. The others tried to assume a healthy life style and took advantage of prophylactic examinations. The variables accepted in the study did not differentiate the surveyed behaviour. Conclusions: Majority of nurses and midwives have taken prophylactic activity of breast cancer. The fact of taking care of a patient with cancer did not influence their health's behaviour.


  154/218

  Tytuł oryginału: Trzeba zmienić świadomość.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.66-68, il.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  155/218

  Tytuł oryginału: Przygotowanie i wdrażanie systemu czynnej rejestracji zakażeń - doświadczenia własne.
  Autorzy: Kulikowski Jerzy, Szczypta Anna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.70-71
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  156/218

  Tytuł oryginału: System wartości a jakość opieki pielęgniarskiej.
  Autorzy: Szpak-Lipińska Krystyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (8) s.4-7
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  157/218

  Tytuł oryginału: Pobyt dziecka z opiekunem w szpitalu w opinii opiekunów i personelu medycznego.
  Autorzy: Krawczyk Marta, Karp Ewa
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (8) s.18-19, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  158/218

  Tytuł oryginału: Działania edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny.
  Tytuł angielski: Education in diabetes - the role of nurse and self-control.
  Autorzy: Szewczyk Alicja
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.613-625, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etapy działań edukacyjnych pielęgniarki wobec dziecka chorego na cukrzycę i jego rodziny. Diagnoza pielęgniarska jest podstawą procesu uczenia się i samokontroli w cukrzycy. Program edukacji dziecka i jego rodziców przedstawiony jest według modelu samoopieki jako procesu pielęgnowani (cele, zadania, zakres edukacji, metody edukacji formalnej, metody kontroli edukacji). Właściwa edukacja połączona z profesjonalną i krewatywną postawą pielęgniarki ma za zadanie wpomóc dzieci i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dotyczących choroby i wpłynąć na zachowanie i poprawę jakości życia dziecka.

  Streszczenie angielskie: The study presents the stage of nurse's educational effects to a child suffering from diabetes mellitus and his family. The nurse's diagnose is the basis of teaching process and self-control teaching in diabetes. The child and his parets' educatin programme is introduced according self-care model as nursing process (aim task, eduactional range, formal eduactional methods, education efficacy control methods). As a matter of the fact the correctly carried out education combined with professional and creative nurse's attitude is able to help child and his family to solve the problems concerning the disease and also to affect the preservation and improvement quality of life.


  159/218

  Tytuł oryginału: Rola empatii w sztuce uzdrawiania.
  Tytuł angielski: The role of empathy in the art of healing.
  Autorzy: Kliś Maria
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.109-117, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W kontekście badań wskazujących na pozytywną rolę empatii w kontaktach personelu medycznego z pacjentami poddano analizie znaczenie poziomu rozwoju zdolności empatycznych pielęgniarek dla jakości ich kontaktów z chorymi. Z zaprezentowanych badań wynika, że wcześniejsze rozwojowo formy empatii nie sprzyjają w takim stopniu poprawie jakości relacji: pielęgniarka - pacjent, jak dojrzałe formy empatycznej wrażliwości pielęgniarek. Przeciwnie, wcześniejsze rozwojowo formy empatii moga wręcz aktywizować mechanizmy obronne zachowaniu pielęgniarek, co skutkuje wycofaniem emocji z ich kontaktów z pacjentami. Natomiast dojrzałe formy empatii, polegające na zdolności do współprzeżywania różnych emocji z drugą osobą, z zachowaniem jednakże świadomości odrębności swoich własnych uczuć, a także zdolność do kontrolowania poziomu natężenia własnej wrażliwości empatycznej w kontaktach z pacjentami (3), sprzyjają nawiązywaniu właściwych relacji z pacjentami a zarazem chronią pielęgniarki przed rozwojem symptomów zespołu wypalenia zawodowego. Z tych też powodów sformułowano postulat dotyczący wprowadzenia treningów empatii dla personelu pielęgniarskiego.

  Streszczenie angielskie: In the context of the research pointing to a positive role of empathy in the patient-medical staff relations, the paper examines the significance of the level of development of nursing empathy for the quality of the nurses' contacts with the patients. The evidence shows that the early forms fo empathy do not promote an improvement of the quality of mutual relations between nurses and patients to the same degree as the mature manifestations of empathy. On the contrary, the early forms of empathy can arouse defensive mechanisms in the nurses which may cause their avoidance of the patients' distress feelings. It seems, however, that the mature forms of empathy and the nurses' capacity of controlling their level of empathetic sensitvity in their contacts with patients may improve the quality of relations between nurses and patients, as well as protect the nurses against the symptoms of burntout syndrome. For this reason some training in empathy in teh program of nurses' educaiton has been postulated in the present paper.


  160/218

  Tytuł oryginału: Effect of nursing care on self-care efficiency of patients with hemiparesis.
  Tytuł polski: Wpływ opieki pielęgniarskiej na wydolność w zakresie samoobsługi pacjentów z niedowładem połowiczym.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Zajko Anna, Rejszel Elżbieta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.47-52, bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  161/218

  Tytuł oryginału: Regaining functional independence by neurological patients.
  Tytuł polski: Ocena niezależności funkcjonalnej pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Jakubaszek Ewa, Ksykiewicz-Dorota Anna, Zajko Anna, Lorencowicz Regina, Szczepanik Mirella
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.448-453, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  162/218

  Tytuł oryginału: The study of the level of self-care among neurological patients.
  Tytuł polski: Badanie poziomu samoopieki u pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Wysokiński Mariusz, Jakubaszek Ewa, Zajko Anna, Szczepanik Mirella, Lorencowicz Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.454-458, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  163/218

  Tytuł oryginału: Czynności delegowane pielęgniarkom w lecznictwie zamkniętym.
  Tytuł angielski: Work activities delegated to nurses in the inpatient health care.
  Autorzy: Zaniewicz Arnolda, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.326-329, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Delegowanie czynności polega na przekazaniu ich wykonania innej osobie. W artykule omówiono podstawy prawne regulujące delegowanie czynności w lecznictwie zamkniętym. Przedstawiono wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej na przełomie 2000/2001 roku wśród 200 pielęgniarek z 2 lubelskich szpitali (odsetek zwrotów 2/3). Okazało się, że delegowanie czynności pielęgniarkom przez lekarzy jest powszechne i często neizgodne z obowiązującymi przepisami. Ponad połowa ankietowanych nie znała w stopniu wystarczającym swoich praw i obowiązków. Podstawowym źródłem informacji były inne pielęgniarki ( 75 proc.). 70 proc. respondentów uznało zakres swoich obowiązków za właściwy, 12 proc. - za zbyt szeroki, 8 proc. - za zbyt wąski (postulowano poszerzenie go m.in. o udzielanie informacji na temat stanu zdrowia, wypisywanie recept na niektóre leki). O wykonywaniu czynności, należących zdaniem ankietowanych do obowiązków lekarza, poinformowało 35 proc. badanych. Najczęściej było to pobieranie gazometrii - 30 proc., uzupełnianie dokumetnacji - 16 proc., wykonywanie opatrunków - 14 proc., uzgadnianie konsultacji - 14 proc., przetaczanie krwi - 6 proc., usuwanie szwów - 6 proc., cewnikowanie - 4 proc., pomiar ciśneinia tętniczego krwi - 4 proc., opracowanie chirurgiczne ran - 2 proc., informowanie pacjentów - 2 proc. 56 proc. ankietowanych przyznało się do samodzielnego podawania leków (2/3 stanowiły leki przeciwbólowe, przeciwzapalene i przecigorączkowe, 10 proc. - uspokajające, 4 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Delegating of work activities consist in making other person perform them. The article discusses the legal basis for delegating work activites in the inpatient health care. The results of an anonymous survey conducted among 200 nurses in 2 hospitals in Lublin in 2000/2001 were presented (percentage of returned surveys is 2/3). The results of the study shows that delegating work activities to nurses by physicians is a common practice and it is often inconsistent with the current law. Almost half of respondents did not sufficiently know their own rights and duties. Other nurses were a primary source of information ( 75 p.c.). 70 p.c. of respondents considered the scope of their duties as appropriate, 12 p.c. - as too broad, 8 p.c. - as too narrow (it has been postulated to extend the duties, among other things, by giving information about health conditions, writing out prescriptions for some medicines). 35 p.c. of respondents informed about delegating activities which should be performed by a physician. The most frequent cases are: performing gasometry - 30 p.c., completing medical records - 16 p.c., dressing wounds - 14 p.c., arranging consultations - 1 p.c., performing blood transfusion - 6 p.c., seam removal - 6 p.c., catheterisation - 4 p.c., measurement of arterial blood pressure - 2 p.c., surgical elaboration of wounds - 2 p.c., informing patients - 2 p.c. 56 p.c. of respondents admitted that they took mediciens without medical prescription: 2/3 took analgesic, ...


  164/218

  Tytuł oryginału: Oczekiwania chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową względem pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Expectations of patients with lumbo-sacral diskopathy towards nurses.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.330-333, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomach oraz metodach leczenia. Niewiele prac poświęcono problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności działąń podejmowanych przez zespół pielęgniarski. Celme pracy było ustalenie oczekiwań chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową wobec personelu pielęgniarskiego. Badaniem ankietowym objęto 39 losowo wybranych chorych. Okazało się, że: 1. Większość badanych uważa pielęgniarki za dobrze przygotowane do zawodu. Nieliczni oczekują od nich wyższego wykształcenie kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy oczekują przede wszystkim życzliwości, rzetelnej informacji na temat wykonywanych czynności, dobrego kontaktu psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym chorzy potrzebują przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w czynnościach higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności pielęgniarki oraz współczucia. 4. Od pielęgniarki wykonującej czynności instrumetnalne oczekuje się przede wszystkim sprawnego wykonywania zabiegów, punktualności i życzliwości. 5. Wszyscy chorzy chcieliby być edukowani przez pielęgniarki, najlepiej poprzez rozmowę. Większość uważa, że informacja na temat czynności wykonywanych przez pielegniarkę powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: In the extensive literature on diskopathy, there are papers discussing pathogenesis of the disease, its symptoms and the methods of surgical treatment. Few studies, however, are devoted to the patients' problems, ways of solving them, and the efficiency of actions performed by a nursing team. The aim of this work was to establish the scope of the patients expectations towards the nursing team. The study, conducted with the use of a questionnaire, covered a group of 39 patients selected at random. The study shows that: 1. The majority of respondents admit that nurses are well prepared for their job. Only a small group of patients expect a specialist university education from nurses; 2. Before a surgical procedure, patients expect from the nurses first of all kindness, reliable information about performed activities, good psychological contact, sympathy and support; 3. After a surgical procedure, performance, frequent contact with a nurse and sympathy; 4. Respondents' expectation towards a nurse performing instrumetnal manipulations are first of all skilful procedure performance, punctuality and kindness; 5. All patietns would like to be educated by the nursing staff, preferably in conversation. Most patients believe that they should always be informed about the procedures performed by a nurse.


  165/218

  Tytuł oryginału: Praktyki studentów pielęgniarstwa w domach pomocy społecznej.
  Tytuł angielski: Nursing students' internship at nursing homes.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.359-361, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie refleksji studentów na temat pierwszej, miesiecznej praktyki w domu pomocy społecznej (DPS). Badaniem objęto 32 studentki I roku Wydziału Pielęgnairstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W czerwcu 2001 r. przeprowadzono sondaż diagnostyczny. Pytano głównie o odczucia towarzyszące praktykantkom. Analiza zebranego materiału wskazuje na konieczność bardziej wnikliwego doboru grupy podopiecznych, przede wszystkim wyeliminowania kontaktu z cieżko chorymi, do którego studenci na tym etapie edukacji nie są jeszcze przygotowani. Większość badanych (75 proc.) była zadowolona z zajęć praktycznych w DPS, utwierdzią się w przekonaniu, co do trafności wyboru zawodu pielęgniarki. Praktyki wzbogaciły wiedze ankietowanych z zakresu geriatrii, komunikacji z osobami starszymi (schorowanymi, często po traumatycznych przeżyciach), opieki i pielęgnacji, profilaktyki, etyki i moralności ludzi starszych. Pozwoliły dostrzec wagę umiejętności sprawnego odnajdywania się w sytuacjcach trudnych. Większość praktykantek z DPS przy ul. Łomżyńskiej (87,5 proc.) i przy ul. Mińskiej (93,7 proc.) odczuwa potrzebę utrzymywania stałego kontaktu z podopiecznymi. Bardzo wysoko oceniali praktykantki także ich bezpośredni opiekunowie. Komunikatywność, otwartość na potrzeby ludzi starszych - to sformułowania, które często pojawiały się w opiniach o badanych. Ankieta ujawniła oczekiwania studentek względem organizacji praktycznej nauki zawodu w DPS. Wnioski z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present students' reflections on their first internship at nursing homes. The study was conducted in June 2001 and covered 32 first-year students of the Faculty of Nursing and Health Sciences at Bydgoszcz Medical University. The students responded to a questionnaire concerning mainly their impressions. Analysis of the collected material shows the necessity to select the patietns' group more carefully, and especially to exclude contact with severely ill patients, to which the students are not sufficiently prepared at this stage of their education. The majority of repsondents (75 p.c.) were satisfied with practical classes at nursing homes and felt confirmed in their decision to work as a nurse. At nursing homes, the students broadened their knowledge in the field of geriatrics, communication with the elderly (often very ill people who had experienced traumas), care and nursing, prophylaxis, ethics and morality of the elderly. As a result of the internship, the students became aware of the importance of a nurse's skilful performance in difficult situations. The majority of trainess who worked at the nursing homes at Łomżyńska (87,5 p.c.) and Mińska street (93,7 p.c.) declared the need to maintain contact with the people they had looked after. The students' supervisors highly assessed the students' communicaiton skills and understanding of the needs of the elderly. The survey showed the students' expectations concerning practical organisation ...


  166/218

  Tytuł oryginału: Standardy akredytacyjne a opieka pielęgniarska - aspekty organizacyjne i praktyczne.
  Autorzy: Bogusz Marta
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.41-47, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia


  167/218

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji u studentów pielęgniarstwa.
  Autorzy: Wrońska Irena, Banaszkiewicz Mariola
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.11-16, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  168/218

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych".
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.25-52, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  169/218

  Tytuł oryginału: Czynniki kształtujące zainteresowanie młodzieży studiami licencjackimi na kierunku pielęgniarstwo w akademiach medycznych.
  Tytuł angielski: Factors influencing the interest of youth in bachelor's studies at the faculty of nursing in medical academies on the basis of survey.
  Autorzy: Kądalska E., Sienkiewicz Z., Krupienicz A., Małkowski P.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.27-33, il., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  170/218

  Tytuł oryginału: Curricular requirements for midwives in England.
  Tytuł polski: Wymagania programowe dla położnych w Anglii.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena, Lewicka Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.35-38, bibliogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  171/218

  Tytuł oryginału: Kształcenie położnych w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa w Louvain w Belgii.
  Tytuł angielski: The education of midwives in countries of the European Union on the example of Higher Nursing School in Louvain in Belgium.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.39-45, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  172/218

  Tytuł oryginału: Kompetencje zawodowe położnych w Polsce a założenia europejskiej strategii WHO kształcenia pielęgniarek i położnych.
  Tytuł angielski: Professional competences of midwives in Poland and assumptions of the A WHO European strategy for nursing and midwifery education.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.47-52, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  173/218

  Tytuł oryginału: Jak sobie radzić z agresją w miejscu pracy?
  Autorzy: Mościcka Dorota, Merecz Dorota; Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. IMP 2002, 58 s. : il., bibliogr. 24 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,657

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia


  174/218

  Tytuł oryginału: Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych w województwie płockim na tle kraju w latach 1996-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Głowacka Mariola, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 154 k. : il., tab., bibliogr. 50 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  175/218

  Tytuł oryginału: Opinia pacjentów objętych procesem rehabilitacji kardiologicznej o zakresie i poziomie świadczonych usług pielęgniarskich
  Autorzy: Korniszuk Maria Jolanta, Karwat Irena Dorota
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.104-111, bibliogr. 9 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  176/218

  Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki wobec mieszkańców zespołu mieszkań chronionych
  Autorzy: Kocka Katarzyna, Kachaniuk Hanna, Bartoszek Agnieszka
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.252-256, bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  177/218

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka w procesie ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
  Autorzy: Korniszuk Maria Jolanta, Karwat Irena Dorota
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.268-275, bibliogr. 16 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  178/218

  Tytuł oryginału: Motywy oraz oczekiwania związane z podjęciem zaocznych studiów magisterskich w Oddziale Pielęgniarstwa AM w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Motives and expectations relating to commencement of extramural master's studies at the Nursing Department of the Gdańsk Medical University.
  Autorzy: Pęgiel-Kamrat Jolanta, Zarzeczna-Baran Marzena, Wojdak-Haasa Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.201-208, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  179/218

  Tytuł oryginału: Zalecane standardy postępowania z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Autorzy: Kiwerski J. E., Kwolek A[ndrzej], Sosnowski S., Opara J.
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.119-120, tab.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  180/218

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty komunikowania się w relacji pielęgniarka - rodzice małego dziecka w warunkach szpitalnych : praca doktorska
  Autorzy: Marć Małgorzata, Papierkowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Szpital nr 2] w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 194 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/20972

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  181/218

  Tytuł oryginału: Poczucie obciążenia opieką u opiekunów osób otępiałych.
  Tytuł angielski: The burden of carers coping with the demented persons.
  Autorzy: Kosmala Katarzyna, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.95-105, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pełnienie roli opiekuna łączy się z dużym obciążeniem psychicznym, a także w znaczący sposób wpływa na zdrowie fizyczne oraz jakość życia. Poczucie obciążenia u opiekuna zależy przede wszystkim od zaburzeń zachowania chorego. Wśród opiekunów osób z otępieniem, częściej niż w populacji ogólnej, stwierdza się zaburzenia psychiczne, przede wszystkin depresje. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki związane ze stresem u opiekunów i niektóre sposoby interwencji zmniejszające poczucie obciążenia opieką.

  Streszczenie angielskie: Caring for patient with dementia directly links with significant psychological stress. It also effects the caregivers' physical health and decreasing their quality of life. The caregiver burden mainly related to with patient's behavioral disturbances. The psychiatric morbidity is higher between the caregivers population, depression has been found to be most common. In this article we tried to summarizes some of the factors associated with stree and some of the interventions aimed at the alleviating caregiver burden.


  182/218

  Tytuł oryginału: Akademickie kształcenie pielęgniarek w zakresie zarządzania - wyzwania wobec akredytacji i norm ISO 9001:2000.
  Tytuł angielski: University education of nurses in the field of management: challenges in the face of ISO 9001:2000 accreditation norms.
  Autorzy: Głowacka Maria Danuta, Sobkowski Maciej, Staszewski Rafał
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.7-11, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie dynamicznych zmian w otoczeniu zakładów opieki zdrowotnej i wzrostu konkurencyjności placówek ochrony zdrowia coraz większą rolę odgrywa poziom jakości świadczonych usług medycznych. Owa jakość zdeterminowana jest wieloma czynnikami, wśród których można wymienić m.in. sprawne zarządzanie na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Kształtowanie zdolności personelu pielęgniarskiego do realizacji zadań operacyjnych wymaga uwzględnienia w toku kształcenia akademickiego problematyki związanej z zarządzaniem personelem. Nowym wyzwaniem są również zagadnienia jakości opieki zdrowotnej potwierdzonej przez zewnętrzne systemy certyfikacji. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Należy pamiętać, iż od postępowania personelu medycznego oraz jakości udzielonych przez niego świadczeń zależy ogólny wizerunek szpitala. Personel pielęgniarski pełniący różnorodne funkcje kierownicze musi wykazywać umiejętności niezbędne do zarządzania personelem. Z drugiej strony także personel pielęgniarski niższego szczebla powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonujących mechanizmów polityki kadrowej. Powyższe wymagania warunkują, iż edukacja kadr pielęgniarskich powinna opierać się na komplikacji różnych dziedzin nauki. W niniejszej pracy scharakteryzowano wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich w pracy pielęgniarskiej i ich powiązanie z zewnętrznymi ...

  Streszczenie angielskie: In the period of dymanic changes in health care institutions and in the face of the rising competition on the medical market the quality level of medical services plays an increasingly greater role. The quality is determined by a number of factors, for instance such as efficient management at every level of organizational structure. Developing the abilities of the nursing staff to conduct organizational tasks calls for incorporating the problems of human resources management into academic education. The issue of the health care quality acknowledged by external systems of certification poses a new challenge as well. In order to assure a highly qualified nursing staff an ongoing skills development process is required. It should be remembered that the general opinion about the hospital depends on the conduct of the medical staff and the quality of services provided. The nursing staff performing various managerial functions must exhibit skills crucial to human resoures management. On the other hand, the nursing staff of the lower level should also possess basic knowledge about the functioning of the personnel policy mechanisms. Thus, the education of the nursing staff should be based on combining various disciplines as is determined by the aforemenioned requirements. The present paper discussed selected problems linked with the human resources management, with particular reference to the nursing staff, and the issue regarding the external systems od quality assessment. ...


  183/218

  Tytuł oryginału: Próba modularnego ujęcia programu przygotowania pielęgniarek do działań edukacyjnych w ramach studiów dwustopniowych.
  Tytuł angielski: A trial of a modular approach to the preparation of nurses to educational activities a two-level system of studies.
  Autorzy: Lipowczyk Jerzy, Szymańska-Pomorska Grażyna, Kondratowicz Wanda
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.12-15, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prezentowana koncepcja modularnego ujęcia programu przygotowywania pielęgniarek do działań edukacyjnych w zakresie zdrowia w ramach dwustopniowych studiów magisterskich, stanowi próbę włączenia systemu kształcenia pedagogicznego do realizowanego obecnie modelu kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim. Koncepcja ta daje możliwość uelastycznienia dotychczasowego systemu kształcenia, a także dostosowania planów i programów do standardów Unii Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The presented outline of the modular approach to the program of the preparation of nurses to the educational activities in the field of health within a two-level system of studies is an attempt to include the system of pedagogical education into the model of currently applied scheme of education of nurses at an academic level. This concept is a possibility to make the current educational system more flexible as well as to adjust the program and the studies curricula to the standards of the European Community.


  184/218

  Tytuł oryginału: Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych - kilka uwag teoretycznych.
  Tytuł angielski: Evaluation of nurse and midwife education - some theoretical aspects.
  Autorzy: Cylkowska-Nowak Mirosława
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.16-22, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie nowych programów kształcenia pielęgniarek i położnych jest ściśle związane ze stawianiem pytań dotyczących tego, czy przedsięwzięcia te wdrażane są zgodnie z założonymi celami i planem, czy ich realizacja jest skuteczna i efektywna, a zatem - czy przynosi spodziewane, zaplanowane rezultaty oraz czy toczący się proces jest akceptowany społecznie i nikomu nie szkodzi (w rozumieniu doraźnych i odległych skutków). Pozyskiwaniem informacji na ten temat zainteresowani powinni być zarówno przedstawiciele instytucji finansujących programy (ministerstwa zdrowia i edukacji lub właściciele prywatnych uczelni), osoby zarządzające nimi (władze rektorskie i dziekańskie poszczególnych uczelni lub wyższych szkół zawodowych), ich wykonawcy (nauczyciele), jak również - coraz częściej - ich uczestnicy (studenci). Najczęściej stosowanym (w krajach zachodnich) sposobem gromadzenia, analizowania i interpretowania danych dla wymienionych grup odbiorców jest - obok badań naukowych - ewaluacja. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów teoretycznych ewaluacji kształcenia pielęgniarek i położnych.

  Streszczenie angielskie: The introduction of new educational programs for nurses and midwives is closely connected with the question of whether such an undertaking is inculcated in compliance with the assumed aims and the plan, whether these are efficient, thus whether in brings the expected, planned results and whether the ongoing process is socially acceptable and causes no harm to antybody (in terms of short and long term effects). Those who should be interested in gathering information on this topic are both the representatives of the institutions financing programs (the Ministry of Health and Education or private schools owners), people in charge of these programs (the authorities of particular universities or higher education vocational schools), those implementing them (teachers) as well as - which is more frequent - their participations (students). The most common (in Western countries) method of gathering, analizing and interpreting data for the aforementioned groups of recipients is - beside scientific research - evaluation. The aim of this article is to present selected theoretical aspects regarding the evaluation of the system of education for nurses and midwives.


  185/218

  Tytuł oryginału: Pomiar kompetencji podstawowych kwalifikacji jako narzędzie do doskonalenia jakości szkolenia w pielęgniarstwie i promocji zdrowia.
  Tytuł angielski: Core qualifications competency measurement as a tool for improving the quality of training in nursing and in health promotion.
  Autorzy: Vergeer Frans
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.38-45, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszym artykule chcielibyśmy zademonstrować praktyki stosowane przez Holenderski Instytut Wyższego Kształcenia Zawodowego Fontys Hogescholen, oraz w szczególności jednostki odpowiedzialne za szkolenia dla nauczycieli, w celu zwiększenia jakośći szkoleń poprzez ocenę jakości w oparciu o kwalifikacje podstawowe wymagane w niektórych zawodach. Wierzymy, że informacje te pomogą w stworzeniu nowych metod polepszenia jakości programów szkoleniowych oferowanych przez Akademię Medyczną. Kwalifikacje podstawowe grają znaczącą rolę w określaniu standardów wiedzy i umiejętności, które powinny być nabywane przez studentów po zakończeniu pewnego poziomu edukacji zawodowej. Mimo to istnieje coraz większa świadomość, że kwalifikacji tych nie da się już nauczyć jako oddzielnych przedmiotów. Studentom w czasie nauki powinno się oferować program nauczania dający im możliwość zastosowania ich kwalifikacji w sposób całościowy. Oznacza to, że szkolenia zawodowe powinny skupiać się na kompetencjach i sytuacjach krytycznych, jakie będą ich udziałem w przyszłym miejscu pracy.

  Streszczenie angielskie: In this presentation we would like to demonstrate the ways in which Fontys Hogescholen, a Dutch Institute for Higher Vocational Training, and the units responsible for teacher training in particular, try to improve their quality of training by assessing quality on the basis of core qualifications required for a certain profession. We believe that this information will be of help in creating new methods of improving the quality of training programs offered by the University of Medical Sciences. Core qualifications play an important role in defining the standards of knowledge and skills which should be acquired by a student after the completion of a certain professional level of education. However, there is a growing awareness that these qualifications can no longer be taught as isolated subjects. Students, during the learning period, have to be offered a curriculum that gives them an opportunity to apply their qualifications in an integrated way. This means that the professional training should be focused on competencies and critical situations, as these will be part of their future workplace in which these students will have to function.


  186/218

  Tytuł oryginału: Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim a zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Nurse education at a licenciate level and ensuring high quality of nursing care.
  Autorzy: Zarzycka Danuta, Adamska-Kuźmicka Iwona, Czekirda Marta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.46-49, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw, szczególnie w odniesieniu do podstawowych wartości, jakimi są zdrowie i życie człowieka, pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentem otrzymują kolejny wyznacznik ich pracy, określenie jakości świadczonej opieki. Opracowywane standardy zapewnienia jakości opieki uświadomiły zespołowi Samodzielnej Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich potrzebę monitorowania poziomu opieki świadczonej w ramach praktycznej nauki zawodu przez studentów studiów licencjackich WPiNoZ AM w Lublinie. Dokonana ocena jakości jest pośrednio także sprawdzianem jakości kształcenia dla osób prowadzących zajęcia ze studentami. Celem pracy jest przedstawienie subiektywnej oceny jakości świadczonych usług pielęgniarskich w ramach praktycznej nauki zawodu. Metodą wykorzystaną w badaniu był sondaż diagnostyczny, narzędziem kwestionariusz ankiety. Analiza opinii pacjentów, dotycząca jakości świadczonej opieki przez studentów odbywających zajęcia praktyczne w szpitalu, pozwala na przedstawienie czynników mających wpływ na jakość opieki pielęgniarskiej (m.in. komunikatywność, sposób wykonywania czynności, przestrzeganie praw pacjenta).

  Streszczenie angielskie: Nowadays, when there is a growing awareness in our society of its rights, especially those concerning such basic values as human life and health, the nurses taking care of patients have yet another measure of their work assessment - the evaluation of nursing care quality. Owing to establishment of the nursing care quality standards, the panel of the Independent Nursing Skills Workshop realized that there is a need to monitor the quality of the nursing care provided by the licentiate students at WPiNoZ AM in Lublin during their nursing practice. The evaluation of this quality also constitutes a mark of the standard of education for people conducting the classes. The method used in this study was a diagnostic survery, whereas the tool was a questionnaire. On the basis of the analysis of the patients' opinions concerning the quality of care provided by the students the results enabled the authors of the study to present factors which influence nursing care quality (such as communication skills, methods of conducting tasks, respecting the patients' rights).


  187/218

  Tytuł oryginału: Motywy kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim.
  Tytuł angielski: Educational motivation for nurses and midwives at the academic level.
  Autorzy: Kamińska Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.50-59, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy do obowiązków każdej czynnej zawodowo pielęgniarki i położnej, jednak naukę na poziomie akademickim częściej podejmują osoby z krótkim stażem pracy, a także osoby młode. Motywy podejmowania przez pielęgniarki i położne studiów wyższych są różne i zależne od wielu czynników. Zmieniają się one w zależności od wieku, stażu pracy oraz zajmowanego stanowiska. Pielęgniarki i położne podejmują naukę na studiach wyższych, aby podnieść prestiż zawodu, uzyskać awans zawodowy oraz społeczny. Ponad 70 proc. ma nadzieję na zmianę stanowiska pracy, a około 30 proc. na zmianę wykonywanego zawodu. Celem badawczym niniejszej pracy było poznanie motywów kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim. Materiał i metoda. Anonimowe badania ankietowe przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2001 roku, wśród pielęgniarek i położnych pracujących w Wojewódzkim Szpitalu im. dr J. Biziela w Bydgposzczy oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Narzędzie badawcze stanowił kweationariusz ankiety, składający się z 16 pytań zamkniętych.

  Streszczenie angielskie: Raising professional qualifications should be part of the duties of every profesionally active nurse and midwife. However, academic level studies are more frequently undertaken by people with little work experience as well as young people. The motivation for undertaking academic studies by nurses and midwives is various and depends on a number of factors. They change depending on the age, work experience and the occupied position. Nurses and modwives start they studies at an academic level in order to raise the prestige of their profession, or to be professionally and socially promoted. Over 70 p.c. hope to change their position at work and about 30 p.c. to change their current profession. The purpose of the study. The main purpose of this study was to obtain knowledge on the motivation for undertaking studies by nurses and midwives. Data and Method. The research was conducted between January and February 2001. The subjects of the study were nurses and midwives employed in dr J. Biziela Memorial Province Hospital in Bydgoszcz and in dr A. Jurasz Memorial hospital in Bydgoszcz. The tool for the investigation was a questionnaire consisting of 16 closed questions.


  188/218

  Tytuł oryginału: Ocena przygotowania kadry pielęgniarskiej do wdrażania programów poprawy jakości opieki.
  Tytuł angielski: The assessment of the nursing staff preparation for the introduction of the health care quality improvement programs.
  Autorzy: Kuriata Ewa
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.60-64, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji badawczej było przyjęcie założenia, iż profesionalne przygotowanie pielęgniarki do zawodu jest podstawą do zapewnienia wysokiej jakości opieki. Wśród szerokiego wachlarza dyscyplin naukowych oraz obszarów praktycznej wiedzy zawartych w programach kształcenia współczesnej kadry pielęgniarek nie może zabraknąć wiedzy z zakresu jakości opieki. To pielęgniarki, których reprezentacja wsród zawodów medycznych jest najliczniejsza, a także które najściślej współpracują z pacjentem, są predysponowane do pełnienia funkcji liderów w dziedzinie poprawy jakości. Niezbędne jest zatem zbadanie poziomu ich przygotowania do realizacji tych zadań. Przygotowany do tego celu kwestionariusz ankiety rozprowadzono w dwóch wrocławskich szpitalach. Intencją autorki było m.in. skontrolowanie znajomości terminologii przez ankietowanych, rozumienia współczesnej rangi jakości opieki, ocena własnego przygotowania do pracy nad jakością, a także ocena możliowości działania na rzecz jakości w warunkach oddziału szpitalnego. Po przeanalizowaniu zebranego materiału można stwierdzić m.in., że ciągle występują duże braki w przygotowaniu pielęgniarek do podejmowania działań na rzecz jakości, zwłaszcza w tym obszarze praktycznych umiejętności.

  Streszczenie angielskie: The starting point to devise the research concept was the adoption of the assumption that professional preparation of a nurse to her/his work is the basis for assuring high quality of medical care. In the broad spectrum of scholarly disciplines and practical knowledge included in the curriculum for contemporary nurses the quality of care cannot be excluded. It is the nurses, the most numerous group among medical professions and having the closest contacts with the patients, that are most predisposed to function as leaders in the area of quality improvement. Thus, it is crucial to investigate the level of their preparation to fulifll those tasks. A questionnaire designed for this purpose was distribuited in two hospitals in Wrocław. One of the aims of the author was to check the knowledge of the terminology among the subjects, as well as self-assessment regarding the preparation for the work on quality, the assessment of the possibilities available in a hospital ward to work on quality. Having analyzed the data collected in this study one may conclude that there are still a number of deficiences in the preparation of the nursing staff to promote quality, especially practical skills are lacking.


  189/218

  Tytuł oryginału: Wiedza pielęgniarek (pielęgniarzy) i położnych na temat profilaktyki zakażeń szpitalnych.
  Tytuł angielski: Nurse and midwives and their knowledge on preventing hospital infections.
  Autorzy: Klimberg Aneta, Marcinkowski Jerzy T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.65-69, sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba diagnozy wiedzy pielęgniarek i położnych na temat profilaktyki zakażeń szpitalnych. Badanie przeprowadzono w 1999 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wzięło w nim udział 136 pielęgniarek i położnych. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, zrealizowany przy pomocy ankietowana. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, zawierający 58 pytań. Do zasadniczych wniosków badania należą: wiedza pielęgniarek i położnych na temat zakażeń szpitalnych jest niedostateczna; podczas kształcenia pielęgniarek i położnych należy położyć większy nacisk na ukształtowanie umiejętności przeciwdziałania zakażeniom; konieczne wydaje się zintensyfikowanie i podniesienie jakości szkoleń i kursów dla pracowników w dziedzinie bhp; celowe jest kontynuowanie szczepień ochronnych pzreciwko wzw. typu B wśród personelu medycznego oraz ich propagowanie w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was an attempt at diagnosing the knowledge possessed by nurses and midwives on the subject of preventing hospital infections. The study was conducted in 1999 in Wielkopolska province. The subjects of the reseach were 136 nurses and midwives. The research method was based on the diagnosed survery, carried out in the from of questioning. A questionnaire consisting of 58 questions was the tool of the study. The main conclusions regarding the study are the following: nurses and midwives lack sufficient knowledge on the subject of hospital infections; more emphasis in the process of the education of nurses and midwives must be placed on developing the abilities to counteract infections; it seems necessary to intensity and increase the quality of training and courses for the employees with regard to the safety regulations; continuing vaccinations against hepatitis B among the medical personnel as well as it's promotion in society is purposeful.


  190/218

  Tytuł oryginału: Stomia jako trudny problem życiowy.
  Tytuł angielski: Stomia as a difficult life problem.
  Autorzy: Biercewicz Monika
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.87-94, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie chirurgiczne zakończone wytworzeniem stomii stanowi ogromne obciążenie psychiczne dla chorego, jak i jego rodziny. Rodzi ono przede wszystkim problemy wynikające ze zmiany dotychczasowej sytuacji życiowej pacjenta. Pojawiające się problemy związane są z odczuwaniem lęku przed konsekwencjami operacji, stanowią je także trudności w adaptacji do nowej, trudnej sytuacji, zmieniony obraz samego siebie, a także wpływ stomii na różne sfery codziennego funkcjonowania. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: z jakimi psychologicznymi następstwami wiąże się wykonanie zabiegu stomii? Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 44 chorych z kolostomią. Wnioski są następujące: 1. Większość badanych pacjentów ze stomią nie ma problemów z funcjonowaniem w rodzinie. 2. Wielu spośród badanych zaniechało lub odczuwa pewne opory przed kontaktami seksualnymi. 3. Prawie połowa spośród badanych zaprzestała pracy zawodowej. 4. Duża część badanych wyraźnie ograniczyła swoje kontakty z otoczeniem. 5. Najczęstszą reakcją pacjentów na wytworzenie stomii jest postawa pogodzenia się z tym faktem. 6. Niektórzy badani pzreżywali różnego rodzaju lęki, niepokoje, a czasami depresję. 7. Dla większości chorych stomia była powodem zmiany planów życiowych. Tylko nieliczni pacjenci mają cele życiowe, które chcą realizować.

  Streszczenie angielskie: Surgical treatment resulting in stomia constitutes a tremendous mental burden to the patient and to his/her family. First of all, it produces a number of problems resulting from the change in the life situation of the patient. The problems that emerge are connected with the fear of the consequences resulting from the operation, as well as the problem with the adaptation to the new, difficult situation, the changed self-image and the impact of stomia on every aspect of everyday life. The aim of this work was to answer the following question: Wath psychological consequences does the conducting of stomia entail? The study was conducted using a questionnaire for a group of 44 patients suffering from colostomia. The conclusions are the following: 1. Most patients under investigation have no problems with functioning withing a family. 2. Many of the subjects either withdrew or feel certain reluctance towards sexual contacts. 3. Nearly half of the subjects resigned from their professional carees. 4. A large portion of the subjects significantly limited their contacts with their surroundings. 5. The most frequent reaction towards stomia in patients who developed this condition is to put up with this fact. 6. Some subjects experiences various fits of fear, anxiety and depression at times. 7. The majority of the subjects had to change their life plans. Only very few of them have life goals that they want to pursue.


  191/218

  Tytuł oryginału: Rola i znaczenie konfliktów interpersonalnych w procesie komunikacji personelu pielęgniarskiego.
  Tytuł angielski: The role and the significance of interpersonal conflicts in the process of the nursing staff communication.
  Autorzy: Karcz Edyta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.107-111, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Konflikty są związane w różny sposób z naszym życiem. Niemożliwe jest uniknięcie konfliktów. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby unikać popełniania tych samych błędów w ich rozwiązywaniu. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie jaką rolę i znaczenie w pracy personelu pielęgniarskiego odgrywają konflikty w procesie komunikacji interpersonalnej. Badania przeprowadzono wśród 100 pielęgniarek dwóch szpitali województwa pomorskiego na przełomie 1999 i 2000 roku. W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety. Przeprowadziłam badanie osobiście i dzięki temu mogłam stworzyć reguły komunikacji w zespołach pielęgniarek i najważniejsze powody konfliktów oraz strategie podejmowane przez pielęgniarki aby przerwać konflikty. Wnioski: 1. W zdecydowanej większości zespołów pielęgniarskich panują relacje partnerskie oparte na współdziałaniu, dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i zaufaniu. 2. Komunikacja interpersonalna w zespołach charakteryzuje się: prostym komunikatywnym językiem przekazu, rzetelny przekazem informacji, odpowiedzialnością za przekazywane treści, przetwarzaniem istotnych informacji, zgodnością komunikatów pod względem werbalnym i niewerbalnym oraz miłą i serdeczną atmosferą. 3. Sytuacje konfliktowe najczęściej występują w kontaktach z lekarzami, pracownikami pozostałych działów oraz pielęgniarkami. 4. Do najczęstszych przyczyn konfliktów interpersonalmych należą: niewłaściwie wyposażone stanowisko pracy, brak odpowiedniego sprzętu i ...

  Streszczenie angielskie: Conflicts are connected with our life in a variety of ways. Living without conflicts is impossible and therefore we should do all we can to avoid making the same mistakes when solving them. The study was conducted among 100 nurses from two hospitals in the Pomerania province between 1999 and 2000. A questionnaire was used for the purpose of this study. I conducted the study myself, which enabled me to devise the rules of communication in nursing teams as well as to enlist the most important causes of conflict and the strategies undertaken by the nurses to step these conflicts. Results: 1. In the vast majority the relationship between the nursing staff are based on partnership and cooperation and a great amount of independence in making decisions. 2. The following features are distinctive of their communication style: easy, communicative language sufficient amount of information responsibility nice and good atmosphere. 3. Conflicts usually occur between nurses and doctors or other people working in the hospital. 4. Conflicts also occur because of: no satisfactory equipment when needed low salaries and wages work overload new regulations stress in contact with patients. 5. The most popular way of solving conflicts is compromise. 6. During a conflict nurses try to do as much as they can to change the situation. 7. Usually some action is undertaken to counteract conflicts. Nurses try to solve problems immediately and then work in a nice and good atmosphere. These points ...


  192/218

  Tytuł oryginału: Zachowania asertywne w relacjach lekarz-pielęgniarka pracujących w szpitalnej izbie przyjęć.
  Tytuł angielski: Assertive behaviour in doctor-nurse relations working in the hospital admission room.
  Autorzy: Wicorek Magdalena
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.112-119, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest określenie poziomu zachowań asertywnych w relacjach pomiędzy lekarzem a pielęgniarką, którzy pracują w szpitalnej izbie przyjęć. Artykuł ten usiłuje odpowiedzieć na kilka pytań, takich jak: czy lekarze i pielęgniarki pracujący w szpitalnej izbie przyjęć są zdolni do asertywności, czy postawy asertywne zachodzą w relacjach lekarz-pielęgniarka, oraz czy zachowania asertywne wpływają na skuteczność pracy wykonywanej przez lekarzy i pielęgniarki w szpitalnej izbie przyjęć. Przedmiotem badań byli lekarze i pielęgniarki aktualnie pracujące w izbie przyjęć Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. Badania przeprowadzono w kwietniu 2000. W badaniach zastosowano kwestionariusz przygotowany oddzielnie dla lekarzy i pielęgniarek. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić co następuje; Niemal wszystkie pielęgniarki i połowa lekarzy dysponuje zdolnością do zachowań asertywnych. Pojęcie asertywności było poprawne interpretowane przez 18 pielęgniarek i 15 lekarzy. Mimo iż w relacjach lekarz-pielęgniarka pracujących w izbie przyjęć stwierdzono zachowania asertywne, ich właściwe relacje były czasem zakłócone wzajemnymi zależnościami interesów. Według lekarzy i ogromnej większości pielęgniarek pracujących w izbie przyjęć zachowania asertywne wpływają na skuteczność pracy i ułatwiają komunikację w grupie terapeutycznej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to define the level of assertive behavior in the doctor-nurse relations who work in the admission room. The present paper attempts to answer a number of questions, such as whether doctors and nurses working in the admission room have assertive abilities, whether assertive attitudes occur in doctor-nurse relations, and whether assertive behavior affect the efficiency of the work conducted by doctors and nurses in the admission room. The subjects of the study were doctors and nurses currently working in the admission room at F. Raszeja City Hospital in Poznań. The research was carried out in April 2000. A questionnaire was used in the research, prepared both for doctor and the nurses individually. On the casis of the results obtained in this reseach the following may be stated: Nearly all the nurses and half of the doctors working in the admission room have assertive abilities. The idea of assertiveness was interpreted correctly by 18 nurses and 15 doctors. Although assertive behavior in the doctor-nurse relations working in the admission room was discovered, their proper relations are sometimes disturbed by business interdependencies. According to the doctors and the vast majority of the nurses working in the admission room assertive behavior affects the work efficiency and makes communication in a therapeutic group easier.


  193/218

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów oddziałów internistycznych z jakości opieki pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction with the quality of nursing in internal units.
  Autorzy: Gaweł Genowefa, Filus Ilona
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.120-125, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł jest sprawozdaniem z badań satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej przeprowadzonych w czterech oddziałach internistycznych. Głównym celem badań była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z uzyskanej opieki.

  Streszczenie angielskie: The article is a report from a patient satisfaction research conducted in an internal care unit in Kraków. The aim of this research was to estimate the level of patient satisfaction with the care provided in the internal unit.


  194/218

  Tytuł oryginału: Rola pielęgniarek w respektowaniu praw pacjenta.
  Tytuł angielski: The role of nurses in respecting the patient's rights.
  Autorzy: Budzyńska-Kapczuk Aneta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.485-488, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia oraz tworzenie się rynku usług medycznych wymuszają na usługodawcach zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń, a także respektowania praw pacjentów. Celem niniejszej pracy była ocena sotpnia respektowania praw pacjenta podczas hospitalizacji na podstawie opinii pacjentów i pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSS) w Białej Podlaskiej. Oryginalną, anonimową ankiete wypełniło 30 (12,9 proc.) pacjentów hosptializowanych w pierwszej połowie 1999 roku na oddziale chirurgicznym WSS w Białej Podlaskiej i 30 (60 proc.) pracujących tam pielęgniarek. Kobiety stanowiły 70,0 proc. ankietowanych pacjentów. Większość badanych (56,7 proc.) mieskzała w mieście innym niż wojewódzkie, 36,6 proc. - na wsi. Połowę grupy stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Tylko jeden pacjent miał wyższe wykształcenie. Połowa ankietowanych była hospitalizowana po raz pierwszy. Wśród pielęgniarek przeważały kobiety w wieku 31-40 lat o stażu pracy 11-20 lat. Przeważały mężatki (76,7 proc.). Większość badanych (63,3 proc.) pochodziła z miasta innego niż wojewódzkie. Ponad połowa ukończyła studium medyczne (66,7 proc.). Tylko dwie (6,7 proc.) miały wyższe wykształcenie i specjalizację I stopnia z medycyny społecznej. Decydując o wyborze zawodu, połowa ankietowanych kierowała się chęcią pomocy innym, 33,3 proc. - powołaniem, pozostałe - zainteresowaniami. Wszystkie lubiły swoją pracę. Pacjenci najwyżej ocenili realizację prawa do kontaktu z ...

  Streszczenie angielskie: Changes in the Polish health care system and the development of medical services market require highquality services and respoect for the rights of patients in health care institutions. The research was designed to evaluate the degree of respect to the patient's rights on the basis of opinions of the patients' and nurses' at the Province Specialist Hospital (PSH) in Biała Podlaska. An original, anonymous questionnaire was completed by 30 (12.9 p.c.) patients treated at the PSH surgical unit in the first half of 1999, and 30 (62.5 p.c.) nurses working there. Women made up 70.0 p.c. of the patients participating in the study. Most respondents (56.7 p.c.) lived in a city other than a province capital, while 36.6 p.c. lived in rural areas. Half of the group (50 p.c.) were people with secondary education and only one patient had university education. Patients who were in hosptial for the first time represented 50 p.c. of the group. The majority of the nurses in the study were women aged 31 - 40 with a working experience of 11-20 years. Most (76.7 p.c.) were married and lived in cities other than a province capital (63.3 p.c.). Over half of the nurses graduated form a medical college (66.7 p.c.), whereas only two of them (6.7 p.c.) had university education and the first degree specialization in the field of social medicine. Choosing their carrers, half of the repsondents were guided by the wish to help other people, 33.3 p.c. - by a vocation, others - by their interests; ...


  195/218

  Tytuł oryginału: Umiejętności zawodowe studentów pielęgniarstwa w opinii pacjentów.
  Tytuł angielski: Patients' opinions on professional skills of nursing students.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.489-491, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praktyczna nauka zawodu w szkolnictwie medycznym jest bardzo ważna. Student ma za zadanie nabytą wiedzę i umiejętności zastosować w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Ponieważ brak wzorców i opracowań teoretycznych w zakresie organizowania praktyk pielęgniarskich podczas trzyletnich licencjackich studiów zawodowych, postanowiono przeprowadzić sondażowe badania sprawdzające skuteczność kształcenia. Ankietę wypełniło 149 pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim. Pytano zarówno o oczekiwania jak i ocenę kwalifikacji zawodowych i cech charakteru pielęgniarek. Według większości respondentów, wysokie kwalifikacje zawodowe stanowią gwarancję fachowego działania, sprzyjają zaufaniu. Oceniając predyspozycje do wykonywania zawodu, ankietowani wymieniali najczęściej odpowiedzialność i opiekuńczość, kulturę bycia, życzliwość. U steudentów pielęgniarstwa ankietowani najczęściej dostrzegali predyspozycje do zawodu.

  Streszczenie angielskie: Practical teaching of a profession is very important in medical education. The taski of students is to apply their knowledge and skills in a direct contact with patients. As there are no models nor theoretical materials concerning the organization of nursing internships during 3-year licentiate vocational studies, a survey was conducted to study the effectiveness of education. The questionnaire was filled by 149 patients treated in hospitals in the following provinces: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie and wielkopolskie. Patients were asked about their expectations and the assessment of professional qualifications and personality of nurses. According to a majority of the respondents, high qualifications are a guarantee of good professional performance, and encourage confidence. Evaluating the character traits predisposing to the nursing profession, the respondents most often mentioned responsibility and an attitude of care, good manners and friendliness. The respondents believed that most students were predisposed to the nursing profession.


  196/218

  Tytuł oryginału: Przyszłość zawodu w opinii pielęgniarek.
  Tytuł angielski: The nurses' opinion on the future of their profession.
  Autorzy: Zdziebło Kazimiera
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.492-496, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przed pielęgnairstwem w Polsce stanęło wiele wyzwań. Jak sprostać: - wymaganiom współczesnego systemu ochrony zdrowia, - rozbudzonym oczekiwaniom społecznym, - wymaganiom podopiecznych, - współczesnym koncepcjom pielęgnowania, - wymogom Unii Europejskiej (profesjonalizm, wiedza z zakresu demokracji, rynku, kultury, stylu życia, podstawowych praw współczesnej Europy)? Przemiany w wizerunku pielęgniarki nie wynikają tylko z przekształceń systemu ochrony zdrowia, są one wyrazem przyjętych humanistycznych wartości społecznych i moralnych. Mają też związek z potrzebą umocnienia pozycji zawodowej oraz rozszerzenia kompetenji i zwiększenia samodzielności pielęgniarki. Celem pracy było poznanie opinii, oczekiwań oraz wyobrażeń pielęgniarek na temat zachodzacych zmian i perspektyw zawodu, a także próba określenia aktualnej sytuacji, jakości świadczoncyh usług, sposobów podnoszenia rangi pielęgniarstwa, doskonalena zawodowego.

  Streszczenie angielskie: Nursing in Poland faces a lot of challenges, e.g. how to cope with - requirements of the modern health care system, - awakened social expectations, - requirements of paitents, - modern nursing models, - EU requiremetns (professionalism, knowledge in the area of democracy, market, culture, lifestyle and basic legal issues in contemporary Europe). Changes in the image of a nurse result not only from changes in the health care system but are also an expression of humanist social and moral values, characteristic of modern societies. They are also related to the need for consolidating the nurses' professional position and increasing their competence and independence. The aim of the article is to present opinions, expectations and ideas of nurses concerning the ongoing changes nad new perspectives, and to answer questions related to their professional situation, the quality of their services, status of their profession and their professional development.


  197/218

  Tytuł oryginału: Oczekiwania studentów pielęgniarstwa względem procesu kształcenia.
  Tytuł angielski: Expectations of the nursing students concerning their education process.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.497-500, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa na temat procesu kształcenia. Badaniami objęto 65 studentów I i II roku Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, kierunek: pielęgniarstwo (pięcioletnie studia licencjacko-magisterskie). Przeprowadzono sondaż diagnostyczny. Pytano o pożądane metody kształcenia, źródła wiedzy oraz oczekiwane formy kontroli i oceny. Okazało się, że studenci chętnie zdobywają wiedzę metodami aktywizującymi, deklarują czynny udział w dyskusjach oraz zajęciach praktycznych. Od władz uczelni oczekują zwiększenia funduszy na rzecz uzupełniania księgozbioru biblioteki i czytelni, wydawania skryptów, wyposażenia pracowni komputerwoej w większą liczbę sprzętu z dostępem do Internetu, racjonalnego planowania zajęć, tworzenia kół naukowych, organizowania obozów i konferencji naukowych. Od wykładowców oczekują komunikatywności oraz informowania o kryteriach oceny. Ocena ma, zdaniem studentów, mobilizować do nauki i stanowić miernik zdobytej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to collect students' opinions on their education process. It covered 65 1st and 2nd- year students of the Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University, Bydgoszcz (specialty: nursing, 5-year licentiate and Master's studies). They responded to a diagnostic survey concerning educational methods desired by students, sources of knowledge, expected forms of control and evaluation. Analysis of the material showed that students wished to learn through activating methods and declared active participation in discussions and practical classes. They expect from the university authorities to increase funds for supplementing the collection of books in the library and reading room, to publish course materials, to provide a computer room with more equipment with access to the Internet, to plan call schedule in a rational way, to estabish research clubs, to organize scientific camps and conferences. From their educators, students expect communication skills and information about evaluation criteria. According tothe students, evaluation should stimulate to learning and be a measure of their knowledge.


  198/218

  Tytuł oryginału: Caring in nursing - conditioning of realisation.
  Tytuł polski: Opiekuńczość w praktyce pielęgniarskiej - uwarunkowania realizacji.
  Autorzy: Ślusarska Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.513-521, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opiekuńczość wyrażająca się w trosce pielęgniarki, pieczołowitości i staranności działań w odniesieniu do człowieka potrzebującego - stanowi istotę opieki pielęgniarskiej, a działalność opiekuńcza najbardziej samodzielny zakres aktywności pielęgniarki. Celem pracy było określenie, czy pielęgniarki w swojej praktyce zawodowej rozumieją istotę działalności opiekuńczej oraz czy dostrzegają uwarunkowania jej realizacji. Grupę badanych stanowiło 130 pielęgniarek zatrudnionych w placówkach zamkniętej opieki zdrowotnej. Badania przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza ankiety, zawierajacego pytania o zróżnicowanej konstrukcji. Wyniki badań wskazują na to, że pielęgniarki częściej podejmują działania opekuńcze chętnie aniżeli bardzo chętnie oraz wraz ze wzrostem stażu pracy odsetek osób podejmujących czynności opiekuńcze zwiększa się w kategorii oceny bardzo chętnie. W badanej grupie pielęgniarek ponad 86 proc. osób samodzielnie podejmuje działania opiekuńcze, gdy tylko rozpozna występowanie zapotrzebowania na nie u pacjenta, jednakże w opinii tylko ponad 7 proc. respondentów działania opiekuńcze przeświadczają o odrębności zawodu pielęgniarskiego. Czynnikami determinującymi jakość świadczeń opiekuńczych w opinii największego odsetka badanych były: organizacja pracy w oddziale, wyposażenie w materiały i środki do pielęgnacji, czynniki osobowościowe i motywacja do pracy oraz wymagania stawiane przez zwierzchnika. Pielęgnairki pracujące metodą indywidualnej pracy z pacjentem ...

  Streszczenie angielskie: Caring manifested by the concern of a nurse, attention and carefulness of activities with respect to a human being in need is the essence of nursing care, while caring actions constitute the most independent scope of nurses' activities. The aim of the study was to determine whether the nurses in their everyday occupational practice understand the core of caring actions and perceive the conditioning of their realisation. The study covered 130 nurses employed in inpatient health facilities. The survey was conducted by means of a questionnaire form containing variously constructed questions. The results of the study showed that nurses undertook caring actions 'willingly' more often than 'very willingly', the percentage of respondents undertaking caring actions in category 'very willingly' increasing with the duration of employment. Over 86 p.c. of nurses in the study independently undertook caring actions, as soon as they recognized patietns' demand; however, only 7 p.c. of respondents admitted that caring actions determine the distinct character of the nursing profession. According to the greatest number of respondents the following factors determined the quality of caring services: organization of work in the ward, provision of material and means for nursing, personality-related factors, incentives for work, and supervisor's requirements. Nurses applying the mehtod of individual work with a patient undertook caring actions mre often than those working by the method of ...


  199/218

  Tytuł oryginału: Cytostatyki jako czynniki karcynogennego narażenia zawodowego.
  Tytuł angielski: Cytostatystic drugs as an occupational carcinogenic hazard.
  Autorzy: Wiraszka Robert
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.160-164, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  200/218

  Tytuł oryginału: Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązujących przepisów.
  Autorzy: Bujny Jędrzej
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.42-48, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  201/218

  Tytuł oryginału: Wpływ reformy systemu ochrony zdrowia na pozycję pielęgniarek zatrudnionych w różnych formach organizacyjnych opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The effect of health care system reform on the position of nurses employed in different organisational forms of health care.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Binkowska-Bury Monika, Wilk Iwona, Wdowiak Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.145-151, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W nowym systemie ochrony zdrowia pielęgniarki są nie tylko wykonującymi zalecenia partnerami lekarza rodzinnego, ale mogą także podejmować profesjonalne działania, sprawując w sposób samodzielny i pełny opiekę nad rodzinami lub poszczególnymi ich członkami w miejscu ich zamieszkania, w razie choroby, niepełnosprawności lub konieczności zapewnienia opieki terminalnej. Badanie, którego celem było określenie pozycji zawodowej pielęgniarek w nowej, wynikającej z reformy systemu ochrony zdrowia, sytuacji związanej ze zmianą pracy z systemu etatowego na kontraktowy, zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień-listopad 2001 r. wśród pielęgniarek zamieszkałych w siedmiu gminach powiatu kozienickiego i realizujących różne zakresy świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wśród pacjentów korzystających ze świadczeń pielęgniarskich na terenie badanych gmin. Do rozwiązania podjętych w niniejszej pracy problemów badawczych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 95 pielęgniarek i 112 pacjentów wykazało, że wprowadzenie kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, związanego z większą samodzielnością zawodową, możliwością organizowania wolnego czasu pracy i wzrostem odpowiedzialności pozwoliło na zwiększenie liczby i jakości oferowanych usług oraz, że kontraktowane usługi pielęgniarskie przyczyniły się do podniesienia prestiżu zawodowego oraz zwiększenia satysfakcji pielęgniarek.

  Streszczenie angielskie: In the new system of health care nurses are not only doctors' partners carrying out doing their orders in the therapeutic process, but can also take up professional actions providing independently, totally and permanently, nursing care for the family and its individual members in their own environment, in the situation of health, illness, disability as well as home hospitalization and terminal care. The study whose aim was to determine the professional position of nurses resulting from the change of work from time-based to contract task-based in connection with health care system reform was performed from September to November 2001 among nurses living in seven country communes of Kozienice county rendering different ranges of services in basic health care and among patients under nursing care communes under study. To solve research problems of the study the method of diagnostic survey was used with the technique of questionnaire. The study comprising 95 nurses and 112 patients has shown that introduction of contracting nursing services, connected with greater professional independence, possibility of organising own working time and increase of responsibility for performed tasks has increased the number and quality of offered services and also that contracting nursing services has contributed to an increase of professional prestige and nurses' satisfaction.


  202/218

  Tytuł oryginału: Wybór zawodu a satysfakcja z pracy wśród studentów pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Choice of the profession and the satisfaction from work among students of nursery faculty of Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Pęgiel-Kamrat Jolanta, Wojdak-Haasa Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.594-598, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wybór przyszłego zawodu jest sprawą bardzo istotną dla każdego młodego człowieka. Szczególny jest wpływ tej decyzji na uzyskiwaną później satysfakcję zawodową. W pracy dokonano próby oceny związku między wyborem zawodu pielęgniarki a osiąganiem satysfakcji zawodowej. Materiał do badań stanowiły informacje uzyskane metodą audytoryjną, zebrane przy użyciu ankiety wśród wszystkich studentów drugiego roku Oddziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku. W sposób nieprzypadkowy wybrało ten zawód około 60 proc. badanych. Dokonano także próby oceny motywów wyboru zawodu pielęgniarki oraz ich wpływu na osiąganą satysfakcję zawodową, a ponadto przeanalizowano skłonność do zmiany zawodu, w zależności od sposobu jego wyboru. Uzyskane wyniki wskazują na różnice w osiąganiu satysfakcji zawodowej i chęci zmiany zawodu w zależności od motywów podjęcia nauki. Przeprowadzona analiza nie daje prawa do oceny jakości pracy poszczególnych grup, ale może być przyczynkiem do dalszych pogłębionych badań.

  Streszczenie angielskie: The choice of the future profession is very important to every young person. The influence of this choice on future occupational satisfaction is significant. In the paper there is presented the connection between the choice of nursery profession and achieved occupational satisfaction. The material was based on information gathered by anonymous questionnaires. The whole group of second year students of Nursery Faculty of Medical University of Gdańsk were interviewed by the questionnaire. For 60 p.c. of them the choice of the profession was not done accidentally. The evaluation of motives for selecting the nursery profession and its influence on future occupational satisfaction were studied. The tendency of changing the profession according to the way of work was also analysed. The resutls indicate the differences between achieved occupational satisfaction and the tendency of changing the profession depending on motives of taking up the studies. The results do not allow to estimate the quality of work of particular groups can be the introduction of following more through research.


  203/218

  Tytuł oryginału: Edukacja pacjenta w opiece pielęgniarskiej - przegląd literatury polskiej.
  Tytuł angielski: Patient education in nursing care, a review of Polish literature.
  Autorzy: Ślusarska Barbara, Wysokiński Mariusz, Sadurska Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.156-169, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników analiz i ocena stanu badań nad edukacją pacjenta w oparciu o przegląd polskiej literatury pielęgniarskiej. Przeprowadzono tu przegląd i analizę 139 artykułów, które ukazały się w polskich czasopismach pielęgniarskich w latach 1990-2001, w pamiętnikach konferencyjnych, materiałach zjazdowych oraz pracach magisterskich. Zebrany materiał kwalifikowany był według następujących kryteriów: zdefiniowanego problemu badawczego, zdefiniowanych i zastosowanych zmiennych, zastosowanych narzędzi badawczych, zastosowanej metody badawczej, rozmiaru i sposobu selekcji próby badawczej, oraz osiągniętych wyników. Analiza badań dotyczących edukacji pacjenta stały się podstawą obiektywnej wiedzy na temat aktualnego stanu badań oraz ich relacji do praktyki pielęgniarskiej w tym obszarze.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the results of an analysis and the evaluation of the state of research on patient education based on the Polish nursing literature. A review and the analysis of 139 studies, which appeared in Polish nursing journals in the years 1990-2001 as well as in conference and convention proceedings and memoirs, was conducted. The collected material was evaluated according to the following criteria: defining the research problem, defining and operationalising the variables studied, the research total applied, the research method applied, the size and the selection of the research sample, and the achieved results. The analysis of the research carried out on patient education became the basis of the objective knowledge of the current state of research and its relation to the nursing practice in this area.


  204/218

  Tytuł oryginału: Rys historyczny opieki w Polsce.
  Tytuł angielski: History of care in Poland.
  Autorzy: Szewczyk Maria T.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.170-172, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia kształtowanie się różnych form opieki w minionych wiekach, na rzecz człowieka chorego i potrzebującego. Tradycje opieki w Polsce sięgają początków XII wieku, związane były z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a zwłaszcza z prowadzonymi przez nie szpitalami. Instytucje te, zapewniały schronienie, noclegi, wyżywienie i opiekę bezdomnym: dzieciom i kalekom.

  Streszczenie angielskie: The study presents the way in which different types of care for the ill people developed in the past. The traditions of care in Poland dates back to the 12th century. They were connected with the activities of monastic orders and other religious associations, especially wtih the hospitals run by them. Those institutions provided shelter, beds, food and care for homeless children and the crippled.


  205/218

  Tytuł oryginału: Opiekuńczość a fenomen relacji międzyludzkich.
  Tytuł angielski: Protectiveness and the phenomenon of interpersonal relationships.
  Autorzy: Kwaśna Barbara
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.173-175, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Idea pielęgniarstwa urzeczywistnia się w relacjach międzyludzkich. Budowanie właściwych, tj. terapeutycznych relacji z pacjentem nie jest sprawą łatwą. Wymaga uświadomienia istoty tego zawodu, zaaprobowania, a następnie uzewnętrznienia jej w swoich postawach oraz zachowaniu. Niebagatelne znaczenie ma tutaj także fenomen troskliwości, który jest naturalnym stanem ludzkiej egzystencji, charakterystycznym dla większości populacji. Troska jest ludzkim uczuciem oraz uniwersalną postawą, którą okazujemy sobie oraz innym ludziom. Troskliwość okazywana drugiemu człowiekowi pozwala budować takie więzi, które zapewniają mu pomoc najbardziej potrzebną w określonej sytuacji. Jeszcze wartościowsze stają się te relacje, które przybierają postać relacji partnerskich, eliminują dysproporcje wynikające z zależności pacjenta od pielęgniarki. Jedynie relacje partnerskie w pełni pozwalają poznać i zrozumieć istotę drugiego człowieka, a przez to "usłyszeć" jego potrzeby. Rozwijanie relacji pacjent - pielęgniarka, jako dialogu, pozwala na naprawdę skuteczne działanie pielęgniarskie, wynikające z głębi naszego człowieczeństwa.

  Streszczenie angielskie: The idea of manifested is realised in interpersonal relationships. It is not easy to create proper, that is therapeutic, relations with patient. It requires that one has to become aware of the essence of this job, to approve and then manifest it in one's attitudes and behaviour. What plays an important role here as well is the phenomenon of consideration, which is the natural state of human existence and is characteristic of the majority of the population. Consideration is a human feeling as well as a universal attitude to ourselves and to other people. Consideration showed for another person allows one to create bonds which ensure him or help, which is mot needed in a particular situation. The relations based on partnership are even more precious, and thus eliminate any disproportion resulting from the dependence of the patient and he nurse. Only such relationships make it possible to get to know and to understand another person and consequently to "hear" his needs. Developing the patient - nurse relation in the form of dialogue allows really efficient nursing treatment stemming from our deeply rooted humanity.


  206/218

  Tytuł oryginału: Trudności związane z wprowadzeniem zmian do praktyki pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Difficulties connected with the introduction of changes into nursing practice.
  Autorzy: Kozieł Dorota, Naszydłowska Edyta, Zdziebło Kazimiera
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.176-178, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Powyższa praca dotyka trudności pojawiających się w trakcie wprowadzania zmian w praktyce pielęgniarskiej. Przyczyną tych trudności jest nieprawidłowy sposób przeprowadzania procesu zmian. Celem pracy było rozpoznanie przyczyn utrudniających wdrażania innowacji oraz czynników motywujących personel pielęgniarski do aktywnego udziału w zmianach. Materiał i metoda. Podczas realizacji założonego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, realizowaną za pomocą techniki ankietowej. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji (16 pytań). Badania przeprowadzono w miesiącu listopadzie 2001 r. Objęto nimi 60 pielęgniarek z różnych kieleckich szpitali. Wyniki. Za główną przyczynę utrudniającą wprowadzenie zmian pielęgniarki uznały siłowo-nakazujący sposób ich wdrażania (100 proc. ankietowanych), brak wcześniejszego przygotowania personelu do tych innowacji oraz brak zastosowania środków motywujących personel do aktywnego w nich udziału.

  Streszczenie angielskie: The present work deals with the difficulties emerging in the process of introducing changes in the nursing practice. These difficulties stem from the incorrect way in which the introduction of these changes in conducted. The aim of this work is to detect the reasons that cause problems with putting innovations into practice, along with the factors motivating the nursing personnel to participate inthe process of changes actively. Data and method. During the realization of the aforementioned goal the method of the diagnosing poll was applied, conducted by means of a questionnaire. The instrument of the research was a self-made questionnaire (16 questions). The research was carried out in November 2001, and included 60 nurses of different hospitals in the city of Kielce. Results. The main difficulty for the nursing personnel in the introduction of the changes was their forceful character (100 p.c. of nurses questioned). Another reason was insufficient training of the nursing staff and lack of motivating measures for active participation.


  207/218

  Tytuł oryginału: O edukacji zdrowotnej w pielęgniarstwie - pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
  Tytuł angielski: Health education in nursing - between the past and present day.
  Autorzy: Charońska Elżbieta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.179-185, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule ukazano związki nowoczesnego pielęgniarstwa z edukacją zdrowotną. Próbowano zrozumieć i opisać pewne fakty związane z rozwojem pielęgniarstwa z edukacją zdrowotną. Próbowano zrozumieć i opisać pewne fakty związane z rozwojem pielęgniarstwa odnosząc się do idei pielęgnowania zdrowia znanej z nowatorskiej koncepcji Florencji Nightingale. W tym celu odwołano się do innych, późniejszych teorii czy modeli pielęgnowania, w których edukacji zdrowotnej przypisano znaczącą rolę. Jednak przełomem okazało się dopiero rzeczywiste odejście w pielęgniarstwie od biomedycznego paradygmatu zdrowia, zrozumienie czym ono jest w kontekście stylu życia i odpowiedzialności każdego człowieka za siebie. Pozwoliło to pielęgniarkom określić własną rolę w pracy na rzecz zdrowia ludzi i przyjąć, iż edukacja zdrowotna jest częścią procesu pielęgnowania uznanego za podstawową metodę postępowania w pielęgniarstwie.

  Streszczenie angielskie: The article demonstrates the relations between nursing and health education. The author made an attempt to understand and describe some facts connected with the development of nursing, referring to an innovative theory put forward by Florence Nightingale. For that purpose other nursing theories and models, in which education played a significant role, were studied. However, the turning point in nursing was departing from the biomedical theory of health and understanding what health in the context of lifestyle and self-responsibility means. It has enabled nurses to define their own role in the work on human health and to acknowledge the fact that health education is a part of the nursing process considered the basic method in nursing.


  208/218

  Tytuł oryginału: Adaptacja zawodowa pielęgniarek jako element wpływający na sprawność opieki medycznej nad pacjentem hospitalizowanym.
  Tytuł angielski: Professional adaptation of nurses as a factor influencing the efficiency of medical care for hospitalised patients.
  Autorzy: Rogala-Pawelczyk Grażyna, Parkitna Joanna, Panek Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.422-427, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adaptacja jest definiowana jako specyficzny rodzaj przystosowania człowieka do określonego środowiska. Tak przedstawiona definicja pozwala określić adaptację zawodową jako proces, w wyniku którego pracownik zostaje przygotowany do efektywnej pracy na danym stanowisku. Adaptacja zawodowa może obejmować przystosowanie pracownika do pracy zawodowej oraz do społeczności zakładowej. Procesy adaptacji zawodowej i społecznej przebiegają równolegle. Pracownik jednocześnie uczy się pełnienia roli zawodowej i społecznej w nowym miejscu pracy. Adaptacja zawodowa jest jednym z elementów zarządzania w polityce kadrowej wpływającym na efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania problemowe: jakie elementy wpływają na przebieg adaptacji zawodowej pielęgniarek, jak pielęgniarki oceniają przebieg swojej adaptacji zawodowej, czy proces adaptacji zawodowej - zdaniem badanych - ma wpływ na efektywność działań medycznych realizowanych przez pielęgniarki wobec pacjentów hospitalizowanych? Badaniami, przeprowadzonymi jesienią 2000 r, na terenie kraju, objęto 120 pielęgniarek odcinkowych zatrudnionych po raz pierwszy w oddziałach zachowawczych szpitali różnego typu (bez szpitali klinicznych). Zastosowano kwestionariusz ankiety dla pielęgniarek odcinkowych. W wyniku analizy otrzymanych informacji uzyskano następujące odpowiedzi na postawione pytania problemowe: badane pielęgniarki pozytywnie oceniają przebieg adaptacji, której ...

  Streszczenie angielskie: Adaptation is defined as a specific kind of human accomodation to a particular environment. Such definition allows to describe professional adaptation as a process which prepares an employee to work effectively in a given position. Professional adaptation may comprise an employee's adaptation for professional work as well as his working community. An employee learns to perform his professional as well as social duties in a new workplace. Professional adaptation is one of the components of managament in employment policy which influences the effectiveness of operation of the health care system. In the present study the author tries to answer the following questions. What are the factors influencing the course of nurses' professional adaptation? How do nurses evaluate the course of their professional adaptation? Do nurses think that the process of professional adaptation influences the effectiveness of medical operations performed by nurses with regard to hospitalised patients? The research included 120 section nureses employed for the first time in maintenance departments of different hospitals (not including clinical hospitals). The research was conducted in the autumn of 2000 in the whole country. A questionnaire for section nurses was employed. As a result of the analysis of the data obtained in the research the posted questions (among other things) were answered. The investigated nurses positively assess the course of professional adaptation which they underwent ...


  209/218

  Tytuł oryginału: Wybrane elementy stylu życia dorosłych w rejonie pracy pielęgniarki.
  Tytuł angielski: Selected aspects of the adult life style in the community nurses' patients.
  Autorzy: Janus Barbara, Charońska Elżbieta, Biskupska Maria
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.243-246, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Styl życia jest głównym czynnikiem decydujący o zdrowiu jednostek, grup i społeczeństw. Obejmuje on różnorodność powiązanych między sobą zachowań, zwyczajów i przyzwyczajeń, które przyczyniają się do ochrony zdrowia albo są powodem rozwinięcia się choroby. Celem niniejszych badań było poczynienie obserwacji dotyczących sposobu postrzegania i rozumienia zdrowego stylu życia przez pacjentów pielęgniarek środowiskowych oraz ocena ich zachowań odnoszących się do tego obszaru. Badania objęły 150 pacjentów pielęgniarek środowiskowych. Do przeprowadzenia badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badania wykazały, że wiedza pacjentów odnosząca się do zdrowego stylu życia prezentuje poziom relatywnie wysoki, lecz nie koreluje on z przestrzeganiem zachowań zdrowotnych. Wskazuje to na znaczącą rolę jaką odgrywają pielęgniarki środowiskowe we wprowadzaniu zmian w stylu życia ich pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Life style is the main factor influencing the health of individuals, groups and societes. It includes a variety of related behaviours, customs and habits which may either protect health or cause illness. The aim of this study was to observe the perception and comprehension of a healthy life style by patients of community nurses and to evaluate their behaviour in this field. The study included 50 patients of community nurses. A diagnostic survey was employed. The results showed that the knowledge of the patients in the field of a healthy life style is relatively high, but this level does not correlate with healthy behaviours. It indicates the important role that the community nurses have in implementing changes in their patients life styles.


  210/218

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna w opinii pielęgniarek i pacjentów.
  Tytuł angielski: Health education as seen by nurses and patients.
  Autorzy: Kosińska Maria, Krzak Anna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.247-253, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja zdrowotna została wpisana w zakres obowiązków pielęgniarek. Poprzez wielorakie i częste kontakty społeczne - w okresie hospitalizacji, korzystanie z usług otwartej opieki zdrowotnej itp. pielęgniarki posiadają dobrą okazję do nawiązania z pacjentem lub jego opiekunem indywidualnej współpracy w wychowaniu zdrowotnym. W podjętych badaniach chodziło o sprawdzenie, w jakim stopniu pielęgniarki przygotowane są do realizacji zadań edukacyjnych, jakie mają możliwości ich realizacji oraz jakich informacji i form przekazu oczekują pacjenci. Badania przeprowadzono na przełomie 1999/2000 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. W sondażu diagnostycznym wzięło udział 100 pielęgniarek i 100 pacjentów. Uzyskane informacje poddano analizie statystyki opisowej i weryfikacji za pomocą testu niezależności Xý. Przychylne pielęgniarkom nastawienie pacjentów do ich wiedzy, zaufanie jest dobrą sytuacją do podejmowania zadań wychowawczo - edukacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Health education has become part of the nurses' duties. By various and frequent social contacts - during hospitalization or when patients make use of health care services, nurses have the opportunity to cooperate with either patients or their guardians as far as health education is concerned. The goal of our research has been to identify the extent to which nurses are prepared to realize educational aims and what information and forms of providing information the patients expect. In 1999-2001 the survey was conducted in the Public Outpatient Clinic (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) in Dębica. 100 nurses and 100 patients took part in a sounding, diagnostic survey. Then statistical analysis was conducted on the collected data and the results were verified by the Xý independence test. Favorable attitudes and trust which patients feel towards nurses and their knowledge enables nurses to take up educational tasks.


  211/218

  Tytuł oryginału: Udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych osób chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: The participation of a community nurse in shaping the health-oriented behaviour of diabetics.
  Autorzy: Abramczyk Anna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.254-257, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca należy do grupy chorób, w której o życiu i losach pacjenta, w dużej mierze decydują podejmowane przez osoby chore zachowania zdrowotne. Często podkreśla się też, że niewłaściwe zachowania pacjentów chorych na cukrzycę stanowią bezpośrednią przyczynę głębokich zaburzeń metabolicznych. Niniejszy artykuł przedstawia czynniki determinujące udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych osób chorych na cukrzycę. Czynniki determinujące udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych osób chorych na cukrzycę zostały rozpoznane w drodze badań przeprowadzonych wśród pacjentów losowo wybranych zespołów podstawowej opieki zdrowotnej znajdujących się we wschodnim regionie Polski. Badania przeprowadzone wśród osób chorych na cukrzycę wykazały potrzebę zmiany wielu rodzajów zachowań zdrowotnych. Badania umożliwiły wyciągnięcie wniosku, że udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych pacjentów chorych na cukrzycę był determinowany przez: środowisko życia chorych na cukrzycę, braki w zakresie przygotowania pacjenta do podejmowania zachowań zdrowotnych, charakter zachowań zdrowotnych podejmowanych przez chore osoby, sposób w jaki pacjenci postrzegają cukrzycę, charakter czynników utrudniających pacjentom podejmowanie zachowań zdrowotnych.

  Streszczenie angielskie: The participation of community nurse in shaping the health-oriented behaviour of diabetics. Diabetes belongs to the group of diseases in which the health-oriented behaviour undertaken by sick persons decides, to a major extent, about the patient's life and fate. It is commonly emphasized that incorrect behaviour of diabetics is the direct cause of the deep metabolic disorders. The paper presents the factors determining the participation of a community nurse in shaping the health-oriented behaviour of diabetics. The factors determining the community nurse participation in shaping the health-oriented behaviour of diabetics were identified on the basis of the investigations carried out among patients from randomly selected basic health care units in the Eastern Poland region. The investigation conducted among diabetics, indicated the need to modify many kinds of health-oriented behaviour. The study made it possible to conclude that the participation of nurses in shaping the health-oriented behaviour among patients with diabetes were determined by: the environment in which the diabetics live, the deficiency in the area of patient preparation for undertaking the health-oriented behaviour, the character of the health-oriented behaviour expressed by the sick persons, the way in which diabetes is perceived by the patients, the character of the factors making it difficult for the patients to undertake health-favoring behaviour.


  212/218

  Tytuł oryginału: Odratowywanie samobójców w poglądach studentów pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Saving suicide victims in the views of the nursing students of the Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Fryś Aleksandra
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.270-273, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Statystyki wykazują w Polsce wzrost liczby samobójstw. Badania w oparciu o kwestionariusz przeprowadzono wśród studentów pielęgniarstwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w celu dokonania próby okrycia ich postaw odnośnie odratowywania samobójstw. Ogromna większość studentów popierała odratowywanie samobójców. Podstawą ich opinii było głównie moralne zobowiązanie do ratowania życia ludzkiego. Nieliczne jednostki były przeciwko odratowywaniu samobójców, opierając swój pogląd o konieczność respektowania woli osoby chcącej popełnić samobójstwo.

  Streszczenie angielskie: Statistics show that the number of suicides in Poland is increasing. This survey was completed on nursing students of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań hoping to uncover their attitudes towards saving suicide victims. The greater majority of the students were in favor of saving suicide victims. Their opinion was backed mainly by the moral obligation of saving human lives. The very few who were against saving suicide victims backed their view mainly by the necessity of respecting the will of the person who wanted to commit suicide.


  213/218

  Tytuł oryginału: Czas na zdrowie czy zdrowie na czasie - kilka uwag o roli pielęgniarek w działaniach na rzecz zdrowia.
  Tytuł angielski: Time for health or health as a timely issue - a few remarks on the role of nurses in health activities.
  Autorzy: Głowacka Maria Danuta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.135-139, sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z płaszczyzn działalności współczesnych pielęgniarek i położnych jest pielęgnowanie zdrowia pacjentów. Przemiany systemów opieki zdrowotnej w świecie pokazują, iż rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w tej dziedzinie nabiera coraz większego znaczenia. Tendencja ta wpływa na przyjmowanie przez te grupy zawodowe specyficznych zadań zawodowych odnoszących się do promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej. Celem pracy jest dokonanie przeglądu zadań wykraczających poza standardową opiekę w praktyce pielęgniarskiej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

  Streszczenie angielskie: One of the areas of contemporary nursing and midwife activity is caring for the patients' health. Changes in the health care systems worldwide demonstrate that the role of the nursing and midwife personnel in this field is increasingly important. Consequently, there is a tendency in these professional groups to undertake professional tasks aimed at promoting health and health education. The aim of this work is to survey the tasks that go beyond the standard care in the nursing practice in the United States and Great Britain.


  214/218

  Tytuł oryginału: Zdrowie w pielęgniarstwie.
  Tytuł angielski: Health in nursing.
  Autorzy: Górajek-Jóźwik Jolanta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.140-145, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Zdrowie nie jest przedmiotem zainteresowania jednej dyscypliny, tym samym przedstawicieli jednej grupy zawodowej. Celem pracy jest próba ukazania merytorycznego i praktycznego wymiaru zdrowia analizowanego w odniesieniu do pielęgniarstwa. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów, a jej przedmiot stanowiły treści wybranych opracowań, w których wartościowane jest pojęcie zdrowia w relacji do pielęgniarstwa. Szczególna uwaga skupiona została na tożsamości pielęgniarstwa opartego na paradygmacie zdrowia. Praca składa się z dwóch, komplementarnych części. W pierwszej - analizie poddane zostały założenia teoretyczne F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem i M. Rogers odnoszące się do zdrowia. W kolejnej - będącej wyborem zagadnień, zasygnalizowano odzwierciedlenie zdrowia w rodzimym pielęgniarstwie, ze szczególnym podkreśleniem idei wyrażonej w aktualnie realizowanych programach kształcenia pielęgniarek. W wyniku dokonanej analizy ukazano teroetyczno-praktyczny kontekst zdrowia w pielęgniastwie, tym samym jego bogactwo w postaci opracowań teoretycznych oraz doświadczeń praktycznych w obszarze zdrowia. W podsumowaniu starano się ukazać czynniki mogące decydować o pomijaniu pielęgniarstwa w rozważaniach nad zakresem i charakterem wkładu poszczególnych dyscyplin w zagadnienie zdrowia.

  Streszczenie angielskie: It has been acknowledged that the problem of health is a subject of interest not for just one discipline, and consequently not for the representatives of just one group of professionals. The goal of this study is an attempt to show the essential and practical dimensions of health with respect to nursing. The method applied in the present study was the analysis of documents and the object were the contents of selected works in which the concept of health is evaluated with relation to nursing. A particular attention was paid to the identity of nursing based on the paradigm of health. The study consists of two complementary parts. In the first one - the theoretical assumptions of Florence Nigtingale, V. Henderson, D. Orem and M. Rogers were analyzed with reference to health. In the other part, which is a selection of topics, the manifestation of health in nursing was a prticular importance with special emphasis on the Polish idea expressed in currently followed nursing curricula. The analysis resulted in the presentation of the theoretical and the practical context of health in nursing, and that accounts for its abundance in the form of numerous theoretical works and practical experiences in the health sector. In the conclusions it was attempted to demonstrate the possible factors determining the disregard of the nursing science in the considerations on the scope and the character of the contribution of individual disciplines ins the health concept.


  215/218

  Tytuł oryginału: Coping and health behavior.
  Tytuł polski: Radzenie sobie i zachowania zdrowotne.
  Autorzy: Kalfoss Mary H., Jaracz Krystyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.146-152, bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich dwudziestu latach nastąpił znaczący wzrost zainterosowania społeczeństw, indywidualnych osób i profesjonalistów problematyką zapobiegania zgonom i niepełnosprawności poprzez zmianę zachowań niosących za sobą ryzyko zachorawania i śmierci w kierunku zachowań prozdrowotnych takich jak np. zaprzestanie palenia, redukcja masy ciała, podejmowanie aktywności fizycznej, zapobieganie urazom, niekorzystnym zmianom środowiska naturalnego, podjemowanie bezpiecznych zachowań seksualnych oraz uczestniczenie w programach skreningowych kotnroli zachorowań. Pobudzenie wzrostu zachowaniami zdrowotnymi po części wynika ze zmiany istoty problemów epidemiologicznych, którymi przestały być choroby zakaźne, a stały się choroby przewlekłe po części ze starzenia się społeczeństw, prowadzącego do eskalacji kosztów opieki zdrowotnej, po części z rosnącego poziomu stresu w życiu codziennym, a także w związku z dowodami empirycznymi wskazującymi na zależność pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi a ryzykiem choroby, niepełnosprawności i śmierci. Zainteresowanie pielęgniarek zachowaniami zdrowotnymi jest duże. Niestety do poziomu zainteresowania tym zagadnieniem nie przystaje koncentracja uwagi pielęgniarek na równie istotnym problemie, mianowicie radzenia sobie ludzi ze zdrowiem i chorobą. Radzenie sobie jest terminem trudnym do zdefiniowania i często rozumianym tak jak ilustruje to wypowiedź jednej z pielęgniarek "radzenie sobie jest konstruktem złożonym i bogatym w treści, o którym my ...

  Streszczenie angielskie: During the past twenty years, there has been dramatic increase in public, private and professional interest in preventing disability and death in the world throught attempting to change individual health behaviors which increase the risk of morbidity and mortality, such as smoking cessation, weight reduction, increased exercise, injury prevention, environmental changes, protected sexual activity and participation in screening and disease control programs. Much of this interest in health behavior has been stimulated by the epidemiologic transition from infectious to chronic diseases leading to causes of death, the aging population, rapidly escalating health care costs, daily stress, and empirical evidence which links individual health behaviors to increased risk for illness, disability, and death. Sadly, nursing interest in the processes by which people cope with health and illness has not paralleled the same interest as that given to health behavior. Notably, the complexity of coping conceptualization has been frequently understand as one nurse researcher succinctly stated, "coping is a rich and fertile construct about which we (nurses) know very little" [3]. A primary aim in learning about health behavior is to understand, influence and change people's attitudes, beliefs and coping behaviors with respect to health approaches and interventions based on a variety of theoretical behavioral frameworks. Thus, it is proposed that educators and clinical researchers alike ...


  216/218

  Tytuł oryginału: Promowanie zdrowia w środowisku pracy - rola pielęgniarki.
  Tytuł angielski: Health promotion in the work environment - the role of a nurse.
  Autorzy: Abramczyk Anna, Bartosiewicz Agnieszka, Garncarczyk Paulina
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.240-242, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promocja zdrowia jako proces umożliwiający społeczeństwu zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz zapewniający mu możliwość jego poprawiania wymaga zaangażowania wielu sektorów, wśród których coraz częściej podkreśla się rolę środowiska pracy. Niniejszy artykuł przedstawia rolę pielęgniarki w promowaniu zdrowia wśród ludzi pracujących. Ocena roli pielęgniarki w promocji zdrowia wśród ludzi pracujących została przeprowadzona przy pomocy badania kwestionariuszowego, wśród pracowników losowo dobranych przedsiębiorstw - stacji benzynowych w województwie Dolnośląskim. Badania przeprowadzone wśród pracowników stacji benzynowych wykazały istnienie licznych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia objawiających się częstymi zachowaniami antyzdrowotnymi, jak również brakiem przygotowania pracowników do aktywnej ochrony zdrowia. Ponadto badania pozwoliły na określenie roli pielęgniarki w promocji zdrowia: w celu wzmacniania zachowań zdrowotnych w środowisku pracy, pielęgniarka powinna co następuje: - rozpoznać potrzeby zdrowotne w odniesieniu do całej populacji pracującej; określić potrzeby w obszarze podnoszenia poziomu zdrowia ludzi pracujących; określić stopień przygotowania pracowników do świadomego działania zdrowotnego w środowisku pracy i w życiu codziennym; zaplanować edukację zdrowotną, biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom wiedzy i indywidualnie potrzeby zdrowotne pracowników, jak również ich oczekiwania; współdziałać z kierownictwem i pracownikami przedsiębiorstwa w ...

  Streszczenie angielskie: The health promotion as a process enabling the society to increase their control their health and ensuring the possibility to improve health requires the involvement of many sectors including the work environment which is increasingly emphasized. The paper present role of a nurse in the promotion of health among working people. The evaluation of the role of the nurse in the promotion of health among working people was conducted on the basis of a questionnaire investigation carried out among employees of randomly chosen enterprises - filling stations in the Lower Silesia region. The investigations conducted among filling stations employees showed the existence of numerous health hazards in this population manifested in frequent instances of anti-health behaviour and in deficiences concerning the employees preparation for active health care. In addition, the investigations made it possible to determine the role of a nurse in the promotion of health among working people: to strengthen health in work environment, the nurse should: identify the health needs in relation to the entire working population; determine the needs in the area of the working people health improvement; determine the extent to which the employees is prepared for conscious health activities in the work environment and every-day life; plan the oriented health education taking into consideration the diversified level of knowledge and individual employee's health needs in this area, as well as the ...


  217/218

  Tytuł oryginału: Opis stanowiska pracy w zakładach opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Balcerzyk Aleksandra
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.13-14
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  218/218

  Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
  Autorzy: Trojanowska Iwona, Wołowicka Laura, Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Tamowicz Barbara, Stefańska-Wronka Karina
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.50-52, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: