Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MEDYCYNA SPORTOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 130Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/130

Tytuł oryginału: Polskie przepisy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie : maj 2002 rok
Źródło: - [B.m.w.], 2002, [29] k., 30 cm.
Sygnatura GBL: 821,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • prawo


  2/130

  Tytuł oryginału: Trening zdrowotny osób dorosłych : poradnik lekarza i trenera
  Autorzy: Kuński Henryk
  Źródło: - Warszawa, Agencja Wydaw. MEDSPORTPRESS 2002, 197 s. : il., tab., bibliogr. 21 poz., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 744,702

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/130

  Tytuł oryginału: Dysfunkcje narządu ruchu u sportowców a terapia manualna w modelu holistycznym.
  Autorzy: Kubala Przemysław
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.70-73, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono opinie autora odnośnie różnic w postępowaniu tradycyjnym oraz w modelu holistycznym terapii manualnej w stosunku do dysfunkcji narządu ruchu pacjenta-sportowca.

  Streszczenie angielskie: The article describes an opinion of author about traditional and holistic treatment of patients-athlets who suffer from dysfunction system of motion.


  4/130

  Tytuł oryginału: Wiek zębowy w relacji do sposobu żywienia uczniów z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego.
  Tytuł angielski: Dental age in the relation with nutrition model of schoolchildren from swimming classes of championship school.
  Autorzy: Dyras Marta, Łyszczarz Justyna, Wójtowicz Barbara, Jankowska Katarzyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.662-667, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wieku kalendarzowego z wiekiem zębowym w aspekcie podaży podstawowych składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i makroelementów oraz witamin. Badaniami objęto 79 uczniów w wieku od 10 do 13 lat z klas pływackich Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Przeprowadzono kompleksowe badanie stomatologiczne uwzględniające ocenę stanu uzębienia, poziom higieny jamy ustnej oraz występowanie wad zgryzowych i zębowych. Indywidualną dzienną podaż produktów odżywczych oceniono na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego z 3 kolejnych dni, uwzglęniającego ilości produktów w każdym posiłku, liczbę posiłków i czas ich spożycia. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy zależnie od różnicy między wiekiem zębowym a kalendarzowym. Ząbkowanie o czasie stwierdzono u 25 uczniów (grupa I), przyspieszone ząbkowanie zębów stałych u 36 (grupa II), a ząbkowanie opóźnione u 18 (grupa III). W grupach II i III stwierdzono niższą od poziomu bezpiecznego podaż wapnia (80 proc. uczniów tych grup) oraz żelaza (55 proc.). W zakresie pozostałych mikro- i makroelementów nieprawidłowości stanu odżywienia stwierdzono głównie u osób z opóźnionym ząbkowaniem. Niedobory w zakresie podaży magnezu dotyczyły 77 proc., natomiast cynku 72 proc. uczniów. W grupie uczniów z przyspieszonym ząbkowaniem niedobory te kształtowały się na poziomie 40 proc. W zakresie podaży witamin w obu grupach stwierdzono zaniżoną podaż niacyny (39 proc.) oraz ryboflawiny (25 ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of calendar age with dental age in the aspect of basic nutritional ingredients intake with precise taking into consideration microelements, macroelements and vitamins. 79 schoolchildren from swimming classes of championship school in Cracow aged 10 - 13 were included in the examination. Among this group of pupils 24-hour recall and complex dental examination including the estimation of dental status, the hygienic status of oral cavity were conducted and the presence of dental and occlusion defects were estimated. 24-hour recall including 3 following days contained the number of products in every meal, the number of meals and the time of their consumption. The schoolchildren were divided into 3 groups on the ground of the difference between dental and calendar age. Dentition on time (no more than 5 months difference between dental and calendar age) was stated by 25 pupils - group I. Accelerated dentition of fixed teeth was observed by 36 pupils - group II and delayed dentition by 18 persons - group III. In all groups lower than safe calcium intake (80 p.c. of pupils from these groups) and iron intake (55 p.c.) was noticed. In the range of left micro- and macroelements the disturbances in nutritional status were mainly stated by persons with delayed dentition. The shortages in Magnesium intake concerned 67 p.c. of school children and in Zinc intake - 72 p.c. In the group of schoolchildren with accelerated dentition these ...


  5/130

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności antyoksydacyjnej śliny w odniesieniu do stanu uzębienia i higieny jamy ustnej w grupie młodych sportowców.
  Tytuł angielski: Disturbances in balance between production of free radicals and antioxidant organism capability lie at the basis of many pathologic reactions.
  Autorzy: Łyszczarz Robert, Stypułkowska Jadwiga, Stępniewski Marek, Szot Wojciech M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.768-772, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: U podłoża wielu patomechanizmów leżą zaburzenia równowagi pomiędzy wytwarzaniem reaktywnych form tlenu a wydolnością układu antyoksydacyjnego organizmu. Oceniano zdolność antyoksydacyjną śliny wyrażoną zdolnością do redukcji jonu żelazawego (FRAP - ferric reducing ability of plasma). Przebadano 74 uczniów wyselekcjonowanych z klas pływackich szkoły mistrzostwa sportowego (w wieku 11,48 ń 0,48 roku). Stan jamy ustnej oceniano w badaniu klinicznym, przy oświetleniu sztucznym z użyciem zgłębnika i lusterka stomatologicznego. Badanie obejmowało ocenę higieny jamy ustnej (wskaźnik API), ocenę stanu uzębienia (wskaźnik PUW) oraz procent PUW (PUW w stosunku do liczby badanych zębów). FRAP oznaczany był metodą kolorymetryczną w ślinie. Średnia wartość FRAP wynosiła 0,55 ń 0,11 mmol/l. Wartość 0,443 uznano jako dolną granicę normy. Poniżej tej wartości znalazło się 20 proc. badanych (15 dzieci - grupa I), powyżej pozostałe 80 proc. (59 dzieci - grupa II). W obu grupach wartość wskaźnika higieny jamy ustnej (API)) nie przekraczała 25 proc., co odpowiada obtymalnej higienie jamy ustnej. W grupie dzieci o obniżonej zdolności antyoksydacyjnej (grupa I) stwierdzono wyższy wskaźnik PUW (4,2 gr I/2,8 gr II) oraz wyższy procent PUW (16,69 gr I/12,75 gr II). Obniżony FRAP wykazywał zbieżność z gorszym stanem uzębienia. Istotną nowością niniejszej pracy jest próba powiązania stanu uzębienia z wartością FRAP; wskaźnika stosowanego dotychczas jedynie do oceny zdolności antyoksydacyjnych surowicy krwi.

  Streszczenie angielskie: At a basis of many pathologic reactions lie disturbances in balance between production of free radicals and antioxidant organism capability, In our study we evaluate antioxidant capability of saliva, as a Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). 74 pupils selected from active swimmer class (age 11.48 ń 0.48) were included into our study. Children examination consisted of evaluation of oral cavity Approximated Plate Index (API), tooth decay index (PUW) and p.c. PUW (PUW as a fraction of all evaluated teeth). The average FRAP was 0.55 ń 0.11 mmol/l. Value of 0.44 was selected as a lower normal limit. 20 p.c. of children (group I) were below that value, while the rest 80 p.c. (group II) achieved values above this limit. Both groups had API Index values below 25 p.c., which comply as an optimum hygiene of oral cavity. We also observed greater PUW values in group I when copared to group II 4.2 vs 2.8 respectively), and greater p.c. PUW (16.69 vs 12.75). Decreased values of FRAP indicated convergence with worse status of oral cavity. Significant novelty of our study is correlation between oral cavity status and FRAP, which until now was only used for determination of antioxidant capability of blood plasma.


  6/130

  Tytuł oryginału: Aspekty warunkujące podjęcie aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne.
  Tytuł angielski: Factors conditioning taking up sport activity by disabled people.
  Autorzy: Plinta Ryszard, Sobiecka Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.864-869, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie aspekty decydują, iż osoby nepełnosprawne podejmują lub powinny decydować się na systematyczną aktywność sportową oraz jakie przyczyny eliminują inwalidów z procesu regularnego uprawiania sportu. Badaniami objęto trzy grupy mężczyzn: I - 39 sportowców niepełnosprawnych trenujących systematycznie w klubach sportowych dla niepełnosprawnych; II - 36 osób niepełnosprawnych, które nie uprawiały żadnej dyscypliny sportu; III - 45 pełnosprawnych studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Badane osoby odpowiadały na pytania zawarte w kwestionariuszu - ankiecie opracowanej przez autorów. Dotyczyły one m.in. aspektów związanych z aktywnością sportową osób niepełnosprawnych oraz podstawowych informacji na temat cech społeczno-demograficznych ankietowanych. Według badanych, najważniejszym celem w sporcie inwalidów jest możliwość poprawy stanu zdrowia i samopoczucia fizycznego (53 proc.), następnie zaś szansa sprawdzenia siebie i rywalizacja poprzez sport (47 proc.). Ponad połowa zawodników niepełnosprawnych zaczęła uprawiać sport z zamiłowania, pozostali wskazywali na możliwość poznania nowych ludzi, podniesienie sprawności fizycznej, chęć sprawdzenia siebie oraz wypełnienie czasu wolnego (23 proc.). Osoby niepełnosprawne nie uprawiające sportu stwierdziły, iż powodem tego jest brak wolnego czasu (28 proc.), brak odpowiednich klubów, bazy i sprzętu (25 proc.). wśrod stydentów przeważały opinie, że osoby niepełnosprawne ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to answer the following questions: What factors determine that disabled people take up systematic sport activity or should make such a decision? What reasons are able to eliminate the handicapped from process of regular going in for sport? Three groups of men participated. The group of disabled sportsmen icluded 39 subjects, the group of non-active disabled people 36 subjects and the group of able-bodied students 45 subjects. All the involved people answered the questions of the questionnaire, which concerned factors associated with sport activity of the handicapped and their socio-demographic characteristics, among other things. The opportunity of imporvement of the health status is the main advantage of the sport for disabled people (53 p.c.). The chance of self-testing and sport competition was pointed out by 47 p.c. of subjects. The most common reason for taking up sport activity was sport passion (over 50 p.c.). The others were: possibility of creating new contacts with people, improvement of the physical condition, chance of self-testing and passing free time (23 p.c.). The lack of free time was the factor eliminating from sport activity in the second group (28 p.c.). The other problem was the shortage of appropriate clubs, equipment, infrastructure etc. (almost 25 p.c.). Students concluded that sport for disabled people aims to improve the mental condition mainly (42 p.c.). Quite similar percentage of the group (38 p.c.) didn't see any ...


  7/130

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zasady postępowania w złamaniach przeciążeniowych. Jak radzić sobie z tymi coraz częściej występującymi uszkodzeniami].
  Autorzy: Ściński Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.129, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/130

  Tytuł oryginału: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna w reformie edukacji.
  Autorzy: Grabara Małgorzata
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (2) s.31-35, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/130

  Tytuł oryginału: Atopia i astma u sportowców.
  Tytuł angielski: Atopy and asthma in athletes.
  Autorzy: Wolańćzyk-Mędrala Anna, Mędrala Wojciech, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Szczepaniak Wioletta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.121-125, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wysiłek, jaki podejmują sportowcy podczas zawodów i treningów może zwiększać wentylację do 200 l/min. Dlatego sprotowcy o wysokim poziomie wytrenowania są wielokrotnie eksponowani na zimne powietrze w zimie i alergeny pyłkowe w czasie wiosny i lata. Pływacy wdychają i aspirują duże ilości powietrza znad powierzchni wody, co oznacza długotrwałą ekspozycję na związki chloru o znacznym stężeniu. W czasie trwania zawodów olimpijskich 4-15 proc. sportowców ma objawy astmy oskrzelowej i stosuje leki przeciwastmatyczne. Astma oskrzelowa jest najczęściej stwierdzana u sportowców wykonujących długotrwały wysiłek fizyczny, dlatego występuje u kolarzy, pływaków i biegaczy długodystansowych. Ryzyko astmy oskrzelowej jest ściśle związane z występowaneim atopii, a rozpoznanie schorzenia i właściwe leczenie przyczynia się do osiągania lepszych wyników sportowych. Ponadto celowe wydaje sieę dążenie do zmian warunków treningowych celem uniknięcia długotrwałej ekspozycji na czynniki sprzyjające ujawnianiu bądź zaostrzaniu astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Physical exercise may increase ventilation up to 200 l/min during sport meeting and trainings. Therefore elite sport athletes are repeatedly exposed to cold air during the winter and to many pollen allergens in spring and summer. Competitive swimmers inhale and aspirate large amounts of air that floats above the water surface, which means exposure to chlorine derivatives in high concentrations. During the Olympic Games 4 p.c. to 15 p.c. of the athletes showed evidence of asthma and used antiasthmtic medication. Asthma is comonly found in endurance events, such as cycling, swimming, or long-distance running. The risk of asthma is closely associated with atopy and diagnosis of this disease and appropriate treatment can result in better results. Moreover, it seems to be important to change training environment to avoid long periods of exposure to factors initiating or e xacerbating of bronchial asthma.


  10/130

  Tytuł oryginału: Ojczyste źródła promocji zdrowia. [Cz.] 10.
  Autorzy: Demel Maciej
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (3) s.8-10, il.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rudnicka
 • Elżbieta 1891-1979


  11/130

  Tytuł oryginału: Program edukacji prozdrowotnej dla klasy III.
  Autorzy: Goliszek Anna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (3) s.25-28, il.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/130

  Tytuł oryginału: Zmiany w spoczynkowej równowadze między poziomem kortyzolu i testosteronu we krwi u sportowców w odpowiedzi na pierwsze treningi po okresie roztrenowania.
  Tytuł angielski: Changes in reating equilibrium between concentrations of cortisol and testosterone in blood of athletes in response to resuming training following the detraining period.
  Autorzy: Obmiński Zbigniew, Tkaczyk Joanna
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (3) s.101-105, tab., bibliogr. 27 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie kolejnych 4 dni pierwszego mikrocyklu treningowego po okresie roztrenowania (detraining) zbadano spoczynkowe stężenia kortyzolu i testosteronu we krwi u seniorów judoków, mężczyzn (n = 8) i kobiet (n = 8). Obliczenia statystyczne wykazały zależne od czasu i płci różnice w średnich poziomach kortyzolu we krwi. W obu grupach średnie stężenia kortyzolu wyrażone w nmol/L były najwyższe przed treningami, w pierwszym dniu mikrocyklu: u kobiet 797 ń 210, u mężczyzn 560 ń 93 nmol/L. W następnych dniach poziom kortyzolu stopniowo malał w obu grupach osiągając po trzech dniach treningu wartości najniższe: u kobiet 524 ń 147, u mężczyzn 433 ń 86 nmol/L. W całym mikrocyklu średni poziom hormonu był znacząco wyższy u kobiet (634 ń 196) niż u mężczyzn (489 ń 97). Nie odnotowano różnic w średnich stężeniach testosteronu u mężczyzn. W kolejnych dniach mikrocyklu były bardzo podobne i wyniosły odpowiednio: 18.3 ń 3.7, 18.8 ń 2.8, 18.1 ń 3.1 i 16.5 ń 2.0 nmol/L. Indiwidualne stężenia testosteronu u mężczyzn ulegały w kolejnych dniach fluktuacjom. Zmiany te wyrażone współczynnikiem zmienności (CV proc.) wynosiły od 8 do 20 proc. U kobiet średnie stężenia testosteronu w kolejnych dniach mikrocyklu znacząco się różniły i wynosiły odpowiednio: 2.4 ń 0.6, 1.9 ń 0.4, 2.3 ń 0.8 i 1.3 ń 0.4 nmol/L. Po 3 dniach treningów wartość wskaźnika równowagi anaboliczno-katabolicznej (T/C) nieco wzrosła, a zmalała u kobiet. Badania wykazały, że po okresie roztrenowania u judoków pierwsze treningi powodują znaczne spadki w spoczynkowych poziomach kortyzolu u obu płci, a u kobiet wyższą kortyzolemię oraz obniżenie stężenia testosteronu po treningach.

  Streszczenie angielskie: Resting levels of cortisol (C) and testosterone (T) in blood were determined senior male (n = 8) and female (n = 8) judoists throughout 4 consecutive days of the first training microcycle following a detraining period. Mean cortisol concentrations showed sex- and time-related differences. Mean concentrations were highest on the first training day (560 ń 93 and 797 ń 210 nmol/L in men and women, respectively) decreasing afterwards and reaching lowest value on Day 3 (433 ń 86 and 524 ń 147 nmol/L in men and women, respectively). Mean cortisol concentration over the entire microcycle was significantly lower in men than in women (489 ń 97 and 634 ń 196, respectively). Mean testosterone concentrations in men were relatively stable and ranged from 16.5 ń 2.0 to 18.8 ń 2.8 nmol/L. In women, the day-to-day changes differed significantly, the concentrations decreasing from 2.4 ń 0.6 to 1.3 ń 0.4 nmol/L. after 3 days of training, the anabolic/catabolic index (T/C) slightly increased in men and decreased in women.


  13/130

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskowęglowodanowej i wysiłku fizycznego o stopniowo narastającej intensywności na powysiłkową leukocytozę oraz na poziom wybranych cytokin u kobiet w fazie folikularnej i lutealnej cyklu menstruacyjnego.
  Tytuł angielski: Effect of low-carbohydrate diet and graded exercise during the follicular and luteal phases on post-exercise leucocytosis and selected serum cytokines.
  Autorzy: Sadowska-Krępa Ewa, Kłapcińska Barbara
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (3) s.106-110, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy było określenie zmian wywołanych pod wpływem diety niskowęglowodanowej i wysiłku fizycznego w poziomie leukocytów we krwi pełnej oraz stężeniach IL-6 i IL-12 w surowicy krwi u kobiet w obu fazach cyklu menstruacyjnego. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 7 studentek wychowania fizycznego, które wykonywały cykloergometryczny test wysiłkowy o narastającej intensywności, do osiągnięcia indywidualnego obciążenia maksymalnego. Badania przeprowadzono 4-krotnie, po 3-dniowym przyjmowaniu diety L-CH (5 proc. wartości energetycznej diety z węglowodanów, 43 proc. z białek, 52 proc. z tłuszczów) lub izokalorycznej diety mieszanej M (59 proc. węglowodanów, 14 proc. białek, 27 proc. tłuszczów) w obu przypadkach w fazie folikularnej i lutealnej. Każdorazowo, przed rozpoczęciem przyjmowania określonej diety, ochotniczki wykonywały test biegowy na bieżni ruchomej (1,2 godz. z intensywnością około 65 proc. VO2max) w celu wyczerpania endogennej rezerwy glikogenowej w kończynach dolnych. Próby krwi żylnej pobierano przed rozpoczęciem testu wysiłkowego oraz w 3 i 60 min. po jego zakończeniu (w przypadku liczby leukocytów również po 24 godz.). Stężenia IL-6 i IL-12 w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki. Stwierdzono, że krótkotrwałe (3-dniowe) przyjmowanie diety niskowęlowodanowej nie miało istotnego wpływu na ekspresję cytokin IL-6 i IL-12, chociaż spowodowało nieistotny (p = 0,08) wzrost liczby leukocytów we krwi obwodowej, w spoczynku, po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The study was aimed at the evaluation of alterations in the post-exercise leucocytosis and in serum levels of IL-6 and IL-12 in eumenorrheic women ingesting a low carbohydrate (L-CHO) or an isocaloric mixed control (M) diet. Methods. Seven healthy physical education female students (aged 21.1 years ń 1.1; body weight 61.4 kg ń 4.9; height 167.0 cm ń 3.9) volunteered to participate in a graded cycle exercise to volitional fatigue. The same experimental protocol was applied four times i.e. after days'ingestion of the L-CHO (CHO-5 p.c., protein - 43 p.c., fat - 52 p.c.) or M (CHO-59 p.c.; protein - 14 p.c., fat 27 p.c.) diet in the folicular (FF) and luteal (LF) phase of the menstrual cycle. Before starting a new series of the experiment the subjects performed a treadmill run (1.2 h at about 65 p.c. VO2max) in oprder to reduce the endogenous glycogen stores in lower limbs. Serum concentrations of IL-6 and IL-12 were assessed by ELISA immediately before, 3 - 5 min. after the test and after 1 h of recovery. Results. No significant effect was found of the diet composition and menstrual cycle phase pre- and post-exercise concentrations of IL=6 and IL-12. Irrespective of the menstrual phase, there was a tendency towards higher pre- and post-exercise leukocyte count in subjects ingesting the L-CHO diet. Conclusions. A short-term (3 days) consumption of the L-CHO diet and the menstrual cycle had no influence on release of interleukins IL-6 and IL-12 at rest ...


  14/130

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny medycyny sportowej. Władysław Leon Osmolski (1883-1935).
  Tytuł angielski: Biographical dictionary of sports medicine.
  Autorzy: Kuński Henryk
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (3) s.125-126, il., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Osmolski
 • Władysław Leon 1883-1935


  15/130

  Tytuł oryginału: Etyka sportu.
  Tytuł angielski: The ethic of the sport.
  Autorzy: Tupikowski Jerzy
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.21-23, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Perspektywa antropologii filozoficznej dostarcza rozumienia człowieka jako istoty w ciągłym rozwoju. Człowiek jest osobą - jest to fundamentalny powód, dla któ ego byt ludzki (dusza i ciało) jest ujmowany jako byt etyczny. Każdy człowiek jest wezwany do bycia coraz bardziej doskonałym zarówno w swoim rozwoju cielesnym, jak i duchowym. Antropologiczne i etyczne zarazem "bycie ku pełni wzrostu" jest zasadniczym celem sportu. W tym świetle sport, traktowany jako nieodzowny sposób rozwoju sportowców (kobiet i mężczyzn), jest najlepszą drogą (poza przestrzenią duchową) kształtowania osobowej doskonałości. Sport jest więc integralną częścią ludzkiej kultury.

  Streszczenie angielskie: The perspective of the philosophical anthropology gives the understanding of the man as the creature in the permanent becoming. The man is the person - this is a fundamental reason in which the human being (soul and body) is treated as a ethical being. Each man is evocated to be more and more perfect in his bodily and spiritual development. The anthropological and ethical "to be in full swing" is the main purpose of the sport. In this light the sport, treated as the very good way of the increase of the sportsmen and sportswomen is the best manner (besides the spiritual area) of the personal perfection. Thus the sport is the part of the human culture.


  16/130

  Tytuł oryginału: Sport - perspektywy rozwoju i zagrożenia.
  Tytuł angielski: Sport - prospects for the development and hazards.
  Autorzy: Borysławski Krzysztof, Gworys Bohdan, Kurlej Wiesław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.25-32, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem wystąpienia jest ustosunkowanie się do wybranych dyscyplin sportowych pod względem możliwości ich dalszego rozwoju, a także wskazanie zagrożeń wynikających z różnych aspektów uprawiania tych dyscyplin. W ostatnim stuleciu formy aktywności sportowej rozwijały się niezwykle intensywnie. Pojawiły się masowe imprezy sportowe o niespotykanym dotychczas zasięgu. Uprawiane są tzw. sporty ekstremalne balansujące na krawędzi życia i śmierci zawodnika (często również obserwatorów). Poszerzony został udział kobiet w prawie wszystkich dyscyplinach sportowych. Stosowane są coraz to nowe środki techniczne do osiągania najwyższych wyników w rywalizacji sportowej. Osiągane są przez zawodników niespotykane dotychczas korzyści materialne i prestiż społeczny, często niewspółmierne do uzyskiwanych wyników. Wykształciły się dwie przeciwstawne formy aktywności sportowej: sport rekreacyjny, który jest czysto amatorską formą rywalizacji sportowej ukształtowanej na gruncie prozdrowotnej aktywności człowieka i skomercjalizowany sport wyczynowy, który opirea się na zawodnikach uprawiających sport zawodowo. Forma tej aktywności sportowej wzbudza najwięcej kontrowersji. Oprócz pozytywnych cech rywalizacji sportowej w każdej z przedstawionych form, istnieją zagrożenia wynikające z uprawiania sportów wyczynowych: zbyt wczesne z punktu widzenia rozwoju człowieka rozpoczynanie treningu sportowego; uprawianie sportu niezgodnie z predyspozycjami; wyniszczające stosowanie środków dopingujących. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present opinion concerning selected sport disciplines, the possibilites of their development as well possible hazards associated with various aspects of practicing the above-mentioned disciplines. The las century saw an extremely intensive development of varius forms of physical activity as well as advent of mass sports events on unprecedented scale. So-called extreme sports are practiced, which balance on the verge of life and death of the competitors (and sometimes also of the viewers). The participation of women in almost all sprot disciplines has increased. More and more new technological measures are being used in order to obtain the highest results in sprots competition. The competitors achieve unprecedented material benefits and social prestige, sometimes incommensurate with obtained results. Two opposing forms of physical activity have developed: recreational sport, which is a pure amateur form of sporting competition approximating health-promoting people's activity and on the other hand - commercialized professional sport practiced by professional sprotsmen. This form of sporting activity arises a lot of controversy. Alongside positive aspects of sproting competition in each of the abovementioned forms, there are numerous hazard associated with practicing professional sport: strenuous training undertaken too early from the point of view of human development; practicing sport which is inconsistent with predisposition's, the use of ...


  17/130

  Tytuł oryginału: Tendencje rozwoju sportu paraolimpijskiego.
  Tytuł angielski: The tendency of the development of the paraolympics sport.
  Autorzy: Prystupa Eugeniusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.59-63, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. We współczesnej literaturze naukowej ustaliła się opinia o sporcie niepełnosprawnych, jako jednym z głównych środków rehabilitacji. Gwałtowany wzrost liczby dyscyplin sportu, wzrost mistrzostwa niepełnosprawnych sportowców w wyniku podwyższenia skuteczności przygotowań sportowych, a także rosnące socjalno-polityczne znaczenie zwycięstw na igrzyskach paraolimpijskich tworzą zasadę różnicowania dwóch głównych kierunków w sporcie niepełnosprawnych: sport masowy, sport paraolimpijski. W dzisiejszych warunkach istnieje tendencja do głębszego różnicowania sportu paraolimpijskiego od sportu masowego, co zostało uwarunkowane zasadniczymi różnicami między ich celami i jako skutek - różną dynamikę rywalizacyjnych i treningowych obciążeń, a także zabiegów restytucyjnych. Zasada sportu masowego niepełnosprawnych to wykorzystywanie środków i metod sportu dla polepszenia zdrowia, samostwierdzenie się i samozapoznanie się człowieka, racjonalizacji spędzania czasu wolnego, socjalnej, psychicznej i somatycznej kompensacji konsekwencji niepełnosprawności. Główną cechą sportu paraolimpijskiego jest dążenie do zwycięstwa na igrzyskach paraolimpijskich. Cel pracy. Celem badania było ustalenie tendencji rozwoju sportu paraolimpijskiego w czasie igrzysk paraolimpijskich w latach 1960-2000. Analizowane były materiały publikacji naukowych, a także oficjalne dane Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Wyniki. Na podstawie analizy programów Igrzysk Paraolimpijskich ustalono ...

  Streszczenie angielskie: Background. There is an opinion of the sport of the invalids to be one of the main means of their rehabilitation in the modern scientific literauter. But a great increase of the quantity of the sports disciplines, the increase of the skill of the invalid sportsmen in consequence of the rise of the efficiency of the sports preparation, and also a rising socially-political meaning of the winnings at the Paraolympics Games create the base of the differentiation of two main direactions in the invalid sport: massive sport; paraolympic sport. There is a tendency of the deeper differentiation of the paraolympic and massive sports in the today's conditions, what is conditioned by the important difference of their aim direction and as a result differentiate the dynamics of the training loadings and also restitution. The base of the massive sport of the invalids is created by the aim direction on the using of the means and methods of the sport with purpose of the improvement of the health, self-affirmation and self-realization of the person, rationalization of the spending of the free time, a social, psychologcal and somatic compensation of the consequence of the disablement. The main differential feature of the paraolympic sport is its direction to the aspiration for the win at the Parolympics Games. Objectives. The purpose of the experiment was study of the tendency of the development of the paraolympic sport during 1960-2000 Paraolympics Games. The materials of the ...


  18/130

  Tytuł oryginału: Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych.
  Tytuł angielski: Kinetic changes of hanball players' shoulder joint complex.
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Domosławska Daria
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.65-71, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Założono, że ze względu na specyfikę gry i duże obciążenia treningowe kończyny górnej dochodzi do przeciążeń tkanek miękkich w obrębie obręczy barkowej. Założono, że częstość występujących zaburzeń stawu jest związana ze stażem treningowym. Cel pracy. Celem badań była ocena ruchomości stawu ramiennego oraz stanu tkanek miękkich okołostawowych kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych z uwzględnieniem stażu treningowego. Materiał i metoda. Badaniami objęto 40-osobową grupę chłopców trenujących grę w piłkę ręczną. Ze względu na wiek i okres specjalistycznego treningu dokonano podziału zebranego materiału badawczego na 4 grupy badawcze. Wykonano: pomiar zakresu ruchu czynnego i biernego, test oporowy stawu ramiennego, ocenę ruchu czynnego stawu barkowego, test LIFT OFF, test Kiblera, ocenę palpacyjną miejsc objętych zmianami podprogowymi. Dodatnie wyniki testów określano jako plus, brak zmian jako minus. Wyniki. Pomiary zakresów ruchów kompleksu stawu barkowego wykazały, że wraz z wiekiem i czasem uprawiania treningów, mimo różnej sekwencji występujących zmian dochodzi do zmniejszania się zakresów ruchów we wszystkich płaszczyznach. Częstość występowania dolegliwości bólowych oraz obserwowanych zmian ilościowych i jakościowych ruchu obręczy barkowej zwiększa się wraz z czasem uprawiania tej dziedziny sportu. Wnioski. Gra w piłkę ręczną ma wpływ na bierne i czynne struktury kompleksu stawu barkowego. Wraz ze stażem treningowym zmniejsza się zakres ruchu ...

  Streszczenie angielskie: Background. It was assumed that because of the specificity of the game and big training workloads of the upper limb, there comes to soft tissues' overloads around the rotator cuff. Moreover it was assumed that the frequency of the occured joint disorder is connected with the training probation. Objectives. The aim of the research was the assessment of the shoulder joint's movability and the assessment of the condition of the soft tissues around the shoulder joint complex in hadball players with taking into considreation the training probation. Material and method. The group consisting of 40 boys who train handball game was taken into research. Because of the age and the specialized training durationthere was made the partition of the collected research material into four research groups. The research methods: measurement of passive and active movability range, shoulder joint resistance test, assessment of the shoulder joint's active movability, LIFT OFF test, Kibler test, stroking assessment of the places in which underthreshold changes occured. Positive results of the test were defined as a plus, no changes were defined as a minus. The research was taken into the right and left upper limb. Results. The assessment of the shoulder joint movability range showed that together with the age and training probation, despite different sequences of changes which occur, there comes to movability range decrease in all planes. Frequency of pain ailments and the observed changes ...


  19/130

  Tytuł oryginału: W kręgu podstawowych pojęć w dziedzinie kultury fizycznej.
  Autorzy: Trześniowski Roman
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (4) s.4-7, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/130

  Tytuł oryginału: Zdrowotne aspekty nauczania aikido dla dzieci.
  Autorzy: Mroczkowski Andrzej
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (4) s.8-11 wkł., il. - Wkł. Biblioteczka Monograficzna.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/130

  Tytuł oryginału: Łucznictwo jako forma rehabilitacji społecznej.
  Tytuł angielski: Archery as the form of the social rehabilitation.
  Autorzy: Sobiecka Joanna, Rypień Agnieszka
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.57-68, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy ukazano wyniki badań, przeprowadzonych wśród niepełnosprawnych łuczników z Polski oraz Słowacji, Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Dokonana analiza wykazała, że usprawnianie poprzez łucznictwo pomaga osobom niepełnosprawnym odnaleźć miejsce w rodzinie oraz jest czynnikiem ułatwiającym w jej założeniu i łączeniu życia małżeńskiego z osobami pełnosprawnymi. Ta dyscyplina sportu stała się zarówno ośrodkiem zwiększającym wszechstronność zainteresowań pozasportowych niepełnosprawnych zawodników, jak i drogą do osiągnięcia sukcesów towarzyskich. Uczestnictwo badanych łuczników we wspólnym treningu ze sportowcami pełnosprawnymi przyczyniło się do podejmowania decyzji o wypoczynku głównie w środowisku ludzi zdrowych.

  Streszczenie angielskie: In thus study results of the trial conducted among disabled archers from Poland ans Slovakia, Ukraine and European Union countries, are shown Analysis showed that rehabilitation by archery helps the disabled persons find their place in the family nd is the factor which facilitates setting up a family or shaping the family life with nondisabled people. The discipline became a dactor increasing versality of the non-sport interests of the disabled participants. Participation of the archers covered by the study in the training with healthy sportsmen contributed to making decision about rest mainly in the circle of healthy individuals.


  22/130

  Tytuł oryginału: Ocena sprawności fizycznej 11-12 letnich chłopców uprawiających skok o tyczce.
  Autorzy: Klimczyk Mariusz, Kochanowicz Kazimierz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.91-97, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  23/130

  Tytuł oryginału: Ocena wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej jako metoda różnicująca wydolność fizyczną.
  Autorzy: Grzywacz Tomasz, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Szczęsna-Kaczmarek Anna, Jastrzębski Zbigniew, Laksowski Radosław
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.265-282, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  24/130

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego.
  Autorzy: Romanowska Alicja
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (6/7) s.10-16, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/130

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik aktywnego wyobrażania w medycynie i sporcie.
  Tytuł angielski: The applications of active imagination techniques in medicine and sports.
  Autorzy: Więckowska Elżbieta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.133-137, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu aktywnego wyobrażania i wskazanie na jego pragmatyzm. Zostało ono ograniczone do niezbędnego minimum i potraktowane jako zasygnalizowanie problemu. Celem pracy jest wskazanie możliwości zastosowania i wykorzystania technik aktywnych wyobrażeń w trzech zasadniczych działach medycyny: profilaktyce, lecznictwie i rehabilitacji oraz w sporcie. Techniki aktywnego wyobrażania mogą być pomocne w utrzymaniu, wzmacnianiu i utwierdzaniu własnego zdrowia przez nabycie umiejętności szybkiego odreagowywania i relaksowania się w sytuacjach sprzyjających powstawaniu stresów, mogą skrócić czas leczenia i podnieść jego skuteczność, czyli mogą być stosowane jako wspierające i dynamizujące proces leczenia. Mogą być bardzo pomocne w leczeniu chorób psycho-somatycznych. Szczególnie zdają się przydatne w rehabilitacji, pozwalając przez ruch "akinetyczny" aktywizować pacjenta, w tym pacjenta unieruchomionego. Stwarzają ogromne możliwości w prowadzeniu mentalnych treningów sportowych przez naukę umiejętności skupiania się wyłącznie na tym, co się robi i na wynikach, jakie chce się osiągnąć; spektakularnym przykładem ich efektywności są sukcesy Adama Małysza.

  Streszczenie angielskie: The subject of the work is a presentation of active imagination process and an indication of its pragmatism. The presentation is limited to indispensable minimum and its treated as a signalization of the problem. The aim of the paper is indication of application and use of active imagination in medicine - prophylaxis, therapy and rehabilitation also in sports. The active imagination techniques can be helpful to maintain, to amplify and affirm one's health also to learn quick abreacting ability and relaxation in stress-situations. It can also shorten time of therapy, increase its effectiveness as ways to support it and to dynamic it, especially in the cases of psychosomatic diseases. These techniques can be particularly useful in the rehabilitation by "a-kietic' motion we can activate also an immobilized patient. The techniques create colossal possibilities in guiding of mental sport trainings by increasing an ability of the concentration on what one is just doing and on results one wants to attain. Spectacular example of this method are successes of Adam Małysz.


  26/130

  Tytuł oryginału: Realizacja zajęć wychowania fizycznego w klasach nauczania początkowego szkół podstawowych na przykładzie województwa włocławskiego.
  Tytuł angielski: Realisation of physical education in the youngest children of primary schools at the Włocławek province.
  Autorzy: Sosnowska Stefania, Kostka Tomasz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (2) s.69-74, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny realizacji zajęć ruchowych (lekcji wychowania fizycznego i ćwiczeń śródlekcyjnych) w klasach nauczania początkowego w szkołach podstawowych na terenie byłego województwa włocławskiego. Badaniami objęto 202 placówki (92,24 proc. działąjących szkół podstawowych). Wszystkie badane szkoły prowadziły zajęcia ruchowe w formie lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia wf w liczbie 3 godzin i więcej w tygodniu odbywały się w 176 placówkach. Ćwiczenia śródlekcyjne prowadziło 97,52 proc. placówek. Z dokonanej oceny warunków do prowadzenia zajęć wychwania fizycznego w szkołach wynika, że tylko 19,31 proc. szkół na teranie byłego województwa włocławskiego spełnia wymagania w zakresie wyposażenia w pełnowymiarowe sale gimnastyczne, boiska i place rekreacyjne. Wśród ankietowanych szkół, 72 placówki (35,64 proc. szkół) posiada pełnowymiarowe sale gimnastyczne. Boiska o liczbie i rozmiarach odpowiednich do liczby uczących się dzieci posiada 69,31 proc. szkół. 57,43 proc. szkół posiada plac rekreacyjny o powierzchni co najmniej 450 mý. W 99,50 proc. badanych szkół łączna liczba godzin zajęć ruchowych (wf i ćwiczenia śródlekcyjne) wynosiła co najmniej 3 godziny ćwiczeń tygodniowo, w 73,77 proc. szkół co najmniej 4 godziny tygodniowo, a w 18,32 proc. szkół co najmniej 5 godzin tygodniowo. Większość szkół realizowała program ň 4-5 godzin tygodniowo (55,45 proc. placówek). Łączna liczba liczba godzin zajęć ruchowych tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych różni się w zależności od wyposażenia placó ek w pomieszczenia i tereny do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Wyposażenie w salę gimnastyczną nie miało istotnie statystycznego wpływu na ilość realizowanych godzin zajęć ruchowych (chiý = 2,31; p = 0,52), podobnie jak posiadanie pełnowymiarowego boiska (chiý = 1,33; p = 0,51)...

  Streszczenie angielskie: We analysed the conditions and realisation of physical education in youngest children of primary schools at the Włocławek province (202 schools). Only 19,31 p.c. of schools had an appropriate gymnasium, sports area and recreation area. 72 schools /35,64 p.c./ had a full-size gymnasium, 69,31 p.c. of schools had a full-size sports area, and 57,43 p.c. of schools had a full-size recreation area of surface at least 450 mý. Overall weekly physical exercises organised by schools were ň 3 hours in 99.5 p.c. of schools, ň 4 hours in 73.77 p.c. of schools, and ň 5 hours in 18.32 p.c. of schools. The majority of schools realised programme of ň 4-5 hours per week (55,45 p.c.). Equipment with recreation area was a significant determinant of number of hurs of physical exercises provided by schools (chiý = 6,76; p = 0,03), while equipment with gymnasium (chý = 2,31; p = 0,52) or sports area (chý - 1,33; p = 0,51) were not.


  27/130

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej i wybranych prób sprawności motorycznej u piłkarzy nożnych w okresie rocznego cyklu treningowego.
  Tytuł angielski: Assessment of physical capacity and of selected indices of motor fitness in football players throughout an annual training cycle.
  Autorzy: Jastrzębski Zbigniew
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (2) s.82-87, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych wskaźników wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej oraz sprawności motorycznej u zawodników piłki nożnej w okresie rocznego cyklu treningowego. Badani piłkarze nożni (n = 18) stanowili wyselekcjonowaną grupę juniorów młodszych (kadetów), uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportwoego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku. Ośmiu z nich było reprezentatntami Polski w tej dyscyplinie sportu. Trenowali 7-9 razy w tygodniu oraz rozgrywali 1-2 mecze mistrzowskie w środę lub sobotę-niedzielę. Badania cech motorycznych dotyczyły skoku dosiężnego, biegu na dystansie 60 m, 300 m oraz 12-minutowego testu Coopera. Badania wydolności fizycznej oparto na próbie "do odmowy" oraz 30 s teście Wingate. Wyniki badań poddano analizie statystycznej obliczając średnie arytmetyczne, odchylenie standardowe, zależności korelacyjne wg Pearsona oraz istotoność różnic pomiędzy średnimi dla par skorelowanych wg testu t-Studenta. Wyniki badań świadczą o stopniowym przyroście wskaźników określających przygotowanie motoryczne i wydolnościowe badanych piłkarzy nożnych. W wielu przypadkach różnice wyników pomiędzy badaniami były istotne statystycznie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess te selected indices of aerobic and anaerobic physical capacity and of motor fitness of football players throughout an annual trainig cycle. A gropu of 18 football cadts, pupils of Sport Mastery School run by the Polish Football Association in Gdańsk. Eight subjects from that group were members of the National representation team. They trained 7-9 times a week, and on Wedensdays or weekends played championship matches. The were subjected to motor fitness tests (60 m dash, 300 m run and 12 min Cooper's test) and to physical capacity tests (graded exercise until exhaustion and 30 s Wingate test). Conventional statistical procedures were employed (Pearson's correlation coefficients, Student's t-test for dependent data). The results are indicative of a steady improvement of motor and capacity indices.


  28/130

  Tytuł oryginału: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych w wieku starszym - wczesne wyniki leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery bypass grafting in the elderly - early results.
  Autorzy: Łapiński Tomasz, Czech Bronisław, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.241-244, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wobec wzrostu starzenia demograficznego społeczeństw i występowania choroby wieńcowej rośnie liczba wskazań do operacyjnego jej leczenia u starszych wiekiem chorych. Wobec istniejących na świecie rozbieżności na temat ryzyka leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej w starości przeprowadzono retrospektywną analizę 300 kolejnych przypadków pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych hospitalizowanych w Klinice Kardiochirurgii AM w Białymstoku w celu oceny wczesnych powikłań i śmiertelności tych chorych w zależności od wieku. W analizie porównano 103 pacjentów, którzy ukończyli 65 rok życia ze 197 pacjentami należącymi do młodszej grupy wiekowej. U wszystkich osób oszacowano stopień ryzyka operacyjnego wg skali EuroSCORE wykazując istotne jego zwiększenie w grupie chorych starych w porównaniu z młodymi. Mimo większego ryzyka zabiegu u osób starych wykazano jedynie nieznamiennie wyższy odsetek zgonów w tym przedziale wiekowym. Większość fatalnych powikłań w zbliżonym stopniu dotyczyła obu grup wiekowych. U osób starych płeć żeńska i skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Indications for CABG (coronary artery bypass grafting) procedures are on the rise with ageing population. Because in the world literature there is not consensus on the elderly patients operative risk estimation we have conducted a retrospective analysis of 300 consecutive patients treated at Cardiac Surgery Department of Białystok University Centre. The postoperative mortaltiy and morbidity rates were assessed in an each case. 103 patients over 65 and 197 younger patients were included to the study. An operative risk was assessed according to EuroSCORE protocol and was higher in the elderly group. Strangely enough, this was not accompanied by higher mortality and morbidity rates, which were rather similar in the two groups. A femate gender and an inclination to gastrointestinal bleeding were the independent risk factors in the elderly group. Probably diabetes mellitus is to be held for the higher mortality rate amongst them. In conclusion, the results of the presented investigation suggest that a biological and not a chronological age is essential in the qualification for CABG procedures.


  29/130

  Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny a astma oskrzelowa.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and physical exercise.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.175-179, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli to zespół objawów obturacji oskrzeli występujących po wysiłku. Dolegliwości te zgłaszają najczęściej osoby chorujące na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z nadreaktywnością oskrzeli. Postawienie prawidłowej diagnozy umożliwia wywiad i test prowokacji wysiłkiem. Podstawą terapii jest leczenie przeciwzapalne choroby podstawowej lub leki doraźne: á2 mimetyki wziewne i kromony. Wdrożenie prawidłowego leczenia zabezpiecza pacjenta przed skurczem oskrzeli indukowanym wysiłkiem i umożliwia rekreacyjne, a nawet wyczynowe uprawianie sportu.

  Streszczenie angielskie: Exercise induced asthma (EIA) and post exercise bronchoconstriction are conditions characterized by symptoms of airway narrowing developing after vigorous exercise. Theses symptoms usually appear in patients suffering from chronic respiratory tract disorders associated with bronchial hyperreactivity. Diagnosis of EIA should be based on exercise test and detailed patient history. Treatment options include anti-inflammatory agents and preexercise medications: inhaled á-agonists and cromones. Correct treatment protects patients from the post exercise bronchospasm and gives them the possibility of participation in sports or other physical activities.


  30/130

  Tytuł oryginału: Astma - aktywność fizyczna, w tym sport wyczynowy.
  Tytuł angielski: Asthma - physical activity, including competitive sports.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.180-183, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor dokonuje aktualnego przeglądu stanu wiedzy dotyczącej poglądów na mechanizmy i znacznie praktycznego postępowania w przypadku powysiłkowego skurczu oskrzeli u osób z astmą, jak i tych, u których można rozpoznać jedynie wzbudzaną wysiłkiem nadreaktywność oskrzeli. Analizuje również zakaz stosowania niektórych leków przeznaczonych do leczenia astmy.

  Streszczenie angielskie: The paper is a review about knowledge on mechanisms and practical management of postexercise bronchoconstriction in asthmatic patients, as well as in subjects with exercise-induced bronchoconstriction due to bronchial overresponsiveness. Moreover, contraindications regarding some anti-asthmatic drugs are discussed.


  31/130

  Tytuł oryginału: Czynniki usposabiające do urazów u sportowców niepełnosprawnych.
  Tytuł angielski: Factors predisposing to injury in disabled athletes.
  Autorzy: Kiwerski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (6) s.216-218, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trening sportowy osób niepełnosprawnych stanowi cenną formę aktywizacji osób z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi. Dostrzegając te pozytywne strony sportu osób niepełnosprawnych należy pamiętać, że stanowi on element przedłużonego w czasie usprawniania, jednak możliwości osoby niepełnosprawnej są zupełnie inne niż zdrowej i łatwo jest tu przekroczyć granicę poza którą sport może stać się przyczyną nawrotu choroby lub powstania dodatkowych urazów.

  Streszczenie angielskie: Sports training for the disabled constitutes a valuable route to the activation of persons with limited mental and physical capabilities. While remaining mindful of this positive side of sport for the disabled, we should bear in mind that although this is an essential element of prolonged rehabilitation, a disabled person has capabilities that are quite different from those of a healthy person, and it is easy to cross the boundary, beyond which sport can become a cause of recurrence of the disease or additional trauma.


  32/130

  Tytuł oryginału: Od kursów informacyjnych dla lekarzy sportowych do specjalizacji z medycyny sportowej.
  Tytuł angielski: From information courses for sports physicians to specialisation in sports medicine.
  Autorzy: Kuński Henryk
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (6) s.219-228, bibliogr. 50 poz., sum. - Zestawienie kilkudziesięciu notek biograficznych lekarzy zasłużonych dla medycyny sportowej.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Konieczność uzupełnienia wykształcenia lekarskiego i uzyskania kwalifikacji lekarza sportowego, na najszerszym i opiniodawczym forum, została wyartykułowana podczas pierwszego w niepodległej ojczyźnie, XII Zajzdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie (1925). Zadaniem kwalifikowanej opieki lekarskiej nad wychowaniem fizycznym i sportem było, nade wszystko, zapewnienie bezpieczeństwa ćwiczących, pokolenia wzrastającego w warunkach niewoli i wojny oraz przygotowanie reprezentantów kraju do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Pierwsze przeszkolenie o charakterze stacjonarnym, w latach 1924-1928, niewielka liczba lekarzy uzyskała w Pracowni Sportowo-Lekarskiej Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Rozwój organizacyjny poradnictwa sportowo-lekarskiego, który dokonał się w latach 1929-1931, za sprawą działalności Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW), stworzył zapotrzebowanie na systemowe szkolenie kadr lekarzy sportowych. Za metodę doszkalania lekarzy sportowych dla poradnictwa sportowo-lekarskiego przyjęto dwutygodniowe kursy informacyjne w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego (CIWF) w Warszawie. Pierwszy kurs odbył się na przełomie lutego i marca 1932 r. Kilkudziesięciu lekarzy ukończyło 5-letni kurs medycyny szkolnej i sportowej, czynny od r. akad. 1933/34, przy Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Po Drugiej Wojnie Światowej ...

  Streszczenie angielskie: The necessity of completing of medical education and obtaining qualifications of a sports physician on the broadest and consultative forum, was stated during the first in the independent homeland, XII Conference of Polish Physicians and Naturalists in Warsaw (1925). The need of qualified medical care over physical education and sports was first of all the safety of the exercising, the generation growing up in the conditions of capitivity and war as well as preparation of representatives of the country to take part in the Olympic Games. First stationary training, in the years 1924-1928, was organized for a samll group of physicians in Sports-Medical Section of the Department of General and Experimental Pathology at Jan Kazimierz in Lwów. Organizational development of sports-medical counselling, which took place in the years 1929-1931 as the result of activity of the State Department of Physical Education and Military Training brought about the demand for comprehensive training of sports physicians. The method of 2-week information courses in Central Institute of Physical Education in Warsaw was selected as basic for sports physicians supplementary training for sports-medical counselling. The first course took place at the turn of February and March 1932. Few dozen of physician completed a 5-year course of school and sports medicine which started in the academic year 1933/34 at College of Physical Education of the Poznań University Medical Faculty. After second World ...


  33/130

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji ruchowej i psychologicznej na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci z wadami postawy.
  Autorzy: Wójcicka Bożena
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.8-15, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/130

  Tytuł oryginału: Wychowanie fizyczne w opinii uczniów gimnazjum.
  Autorzy: Bych Aleksander
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.21-24, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/130

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia oddechowe na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wf.
  Autorzy: Jankowska Kamila
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (8/9) s.(15)-25, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/130

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Mononukleoza zakaźna. Omówienie ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego powrotu do uprawiania sportu].
  Autorzy: Janeczko Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.101-102, il., bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. The Physiciman and Sportsmedicine 2002; 30(1) : 27
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/130

  Tytuł oryginału: Źródła energii dla pracy fizycznej o różnej intensywności a wspomaganie dietetyczne zdolności wysiłkowych.
  Tytuł angielski: Nutrition and dietetic supplementation during exercises of different intensity in relation to energy sources.
  Autorzy: Matuszkiewicz Andrzej
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (4) s.144-148, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trening sportowy prowadzi do indukcji syntezy specyficznych dla danego treningu białek. Wspomaganie dietetyczne w okresie treningu musi uwzględniać przede wszystkim spożywanie odpowiednich ilości pełnowartościowych białek zawierających aminokwasy egzogenne. Żywienie i wspomaganie zawodników należy dostosować do rodzaju wykonywanej pracy i do występujących przyczyn przerwania wysiłku w danej intensywności.

  Streszczenie angielskie: Sport training leads to induction of protein synthesis, these proteins are specific for a given type of training. Dietetic supplementation during training period must, above all, take into consideration the consumption of appropriate amounts of protein containing exogenous aminoacids. Nourishing and supplementation sportsmen should be appropriated to the type of exercised work and to the occuring reasons causing the physical effort to be stopped by an athlete at a given intensity.


  38/130

  Tytuł oryginału: Rozwój technologiczny wózków inwalidzkich wykorzystywanych w koszykówce i rugby na wózkach.
  Tytuł angielski: Development in wheelchair design in a wheelhair basketball and rugby.
  Autorzy: Molik Bartosz, Kosmol Andrzej
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (4) s.149-153, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Streszczenie polskie: Koszykówka oraz rugby na wózkach należą do tych zespołowych dyscyplin paraolimpijskich, w których podczas gry wykorzystywane są wózki sportowe. popularność obu dyscyplin stale wzrasta. Jednym z istotnych czynników decydujących o atrakcyjności i widowiskowości koszykówki i rugby na wózkach jest postęp technologiczny. Dla poszukiwania jak najlżejszych, najwytrzymalszych i mobilnych wózkow angażowane są coraz większe środki. W chwili obecnej czołowe reprezentacje oraz zespoły klubowe współpracują ściśle z firmami produkującymi sprzęt sportowy i rehabilitacyjny oraz zespołami naukowców dla udoskonalenia modeli wózków sportowych. Celem tych działań jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku sportowego. dodatkową korzyścią jest umożliwienie uprawiania sportu osobom, które jeszcze do niedawna miałyby problemy z jazdą na wózkach starego typu. Charakterystycznym tego przykładem są niektórzy niepełnosprawni z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa, dla których do niedawna jedynym środkiem lokomocji wydawał się wózek o napędzie elektrycznym. postęp dokonany w konstruowaniu wózków sportowych sprawił, że ospoby te nie tylko mają możliwości jazdy na wózkach bez napędu elektrycznego, ale również uprawiania dyscypliny paraolimpijskiej - rugby na wózkach. Praca przedstawia ewolucję w konstrukcji wózków w koszykówce i rugby na wózkach w ciągu ostatnich 55 lat. Opisuje różnice pomiedzy pierwszymi wózkami do gry, a obecnie wykorzystywanymi w sporcie wyczynowym. Charakteryzuje najnowsze modele wózków z zaznaczeniem różnic w budowie do rugby i koszykówki.

  Streszczenie angielskie: Wheelchair basketball and rugby are among Paralympic team sports, which use sport wheelchairs. The popularity of both sports has been steadily increasing, the technological development being one of the key factors making the game attractive for spectors. In order to find the lightest, strongest and most mobile wheelchairs, many investments have been made. At the moment, top national teams and sport clubs collaborate with companies producing sport and rehabilitation equipment, as well as with scientists, in order to improve sport wheelchairs in order to achieve best sport results. An additional benefit is to make the sport accessible for those who, not long ago, had difficulties moving in the oldfashioned wheelchairs. The best example is a disabled with cervical spinal injury, for whom, until recently, the only way to move seemed to be an electric wheelchair. The progress in wheelchair construction made it possible for those people not only to drive non-electric wheelchairs but also to participate in Paralympic sports, e.g. wheelchair rugby. The paper presents evolution in wheelchair construction designed for basketball or rugby in the last 55 years. It describes differences between the first wheelchairs used in sports and the ones currently used in professional sports.


  39/130

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny medycyny sportowej. Władysław Dybowski (1892-1969).
  Tytuł angielski: Biographical dictionary of sports medicine.
  Autorzy: Kuński Henryk
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (4) s.154-156, il., bibliogr. s. 156
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Dybowski
 • Władysław 1892-1969


  40/130

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fizycznej w środowisku nauczycielskim oraz wśród pracowników handlu i usług w aspekcie ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Evaluation of physical activity in teachers' environment and among trade and service employees in the aspect of ischaemic heart disease risk.
  Autorzy: Błaszczyk Jolanta, Jeśman Czesław, Matusiak Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.128-133, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny aktywności fizycznej w środowisku nauczycielskim oraz wśród pracowników handlu i usług. Badaniem ankietowym objęto 184 osoby, w tym 70 nauczycieli i 114 osób prezentujących inny zawód. Niewłaściwe wzory aktywności fizycznej zaobserwowano u około 90 proc. ankietowanych. Zasiedziały tryb życia istotnie częściej stwierdzono wśród nauczycieli.

  Streszczenie angielskie: Physical activity in teachers' environment and among employees of trade and service was evaluated. The questionnaire comprised 184 persons, among them 70 techers and 114 representatives of other profrssions. Inappropriate pattients of physical activity were observed in about 90 p.c. of the questioned. Sedentary lifestyle was observed considerably more frequently in teachers.


  41/130

  Tytuł oryginału: Dydaktyczne uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej podchorążych Wydziału Lekarskiego WAM.
  Tytuł angielski: Didactic conditionings of physical efficiency and fitness lover of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
  Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.153-163, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Od wielu lat podejmowane są poszukiwania dydaktycznych uwarunkowań i czynników, które mają dostrzegalny wpływ na podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. W pracach badawczych nad rozwiązaniem powyższego problemu na poziomie szkolnictwa wyższego bierze udział Wojskowa Akademia Medyczna. Celem pracy było znalezienie efektywnych rozwiązań w kształtowaniu sprawności fizycznej studentów WAM spójnych z całością programu kształcenia lekarza wojskowego i udzielenie odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu aktualny system kształtowania sprawności i wydolności fizycznej studentów WAM zapewnia ich wysoki poziom?, jakie czynniki dydaktyczne i w jakim stopniu wpływają na efektywność kształtowania sprawności i wydolności studentów? i jakie istnieją możliwości intensyfikacji kształtowania sprawności fizycznej studentów WAM? Istnieją bezpośrednie zależności o dużej sile związku pomiędzy wynikami nauczania z wychowania fizycznego w szkole podstawowej i średniej (ocena na świadectwie maturalnym, postępowanie kwalifikacyjne i pierwsze badanie) a poziomem sprawności i wydolności fizycznej w toku studiów.

  Streszczenie angielskie: The search of didactic conditionings and factors, affecting in a noticeble way the improvement of physical efficiency and fitness level of children and youth at all education levels, has been undertaken for years. Military Medical University has been participating in research work on the solution of the above problem at university level. The aim of the study was to find effective solutions in shaping physical effeciency of MMU students, solutions corresponding to the whole of a military surgeon's syllabus. The other aim was to give answers to the questions: to what degree the current system of shaping physical efficiency and fitness of MMU studies ensures their high level, what didactic factors and to what degree influence the effectiveness of shaping the students' efficiency and fitness and what possibilities of intensifying the forming of MMU students' physical efficiency there exist. There are direct dependencies with strong connections between grades in physical education at primary and secondary school (grade on secondary-school certificate, qualifying procedure and the first examination) and level of physical efficiency and fitness in the course of studies.


  42/130

  Tytuł oryginału: The muscle adaptation process as a result of pathological changes or specific training procedures.
  Autorzy: Kersevan Katarina, Valencic Vojko, Djordjevic Srdjan, Simunic Bostjan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.367-369, il., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Muscle responses to tetanic electrical stimulation were detected by the non-invasive tensiomyographic (TMG) measuring method. The main objective of this study was to find out whether the TMG measuring method is suitable for monitoring the unfused tetanus (stimulation frequencies ranging from 1 Hz to the fusion frequency (ff) - the frequency at which tetanus occurs), and whether this monitoring provides any information on skeletal muscles, structural or functional changes. The muscle adaptation process was observed in damped unfused tetanus (DUT). The measured results in the clinical environment as well as on the sports field indicate that DUT is caused by a type II muscle fibres fatigue process. Separate observation of type II muscle fibres enables more efficient treatment and observation of pathological changes, and helps professional athletes and their trainers to better understand the influence of training stimulii on the training process.


  43/130

  Tytuł oryginału: Differences in the oxygenation of the forearm muscle during isometric contraction in trained and untrained subjects.
  Autorzy: Usaj Anton
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.375-377, il., bibliogr. 2 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to test a hypothesis that a longer duration of isometric contraction is related to an increased oxygenation status of the muscle. A group of trained rock climbers and untrained subjects performed 15 kp sustained isometric contraction until fatigue set in. The oxygenation status was assessed using near infrared spectroscopy (ISS, USA). The results support the hypothesis. The concentration of relative oxygenated hemoglobin was higher in the rock climbers than in the untrained subjects. The relative total hemoglobin did not differentiate the two groups enough to show that blood volume also strongly influences contraction time.


  44/130

  Tytuł oryginału: Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: streszczenia.
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (7) s.231-338, il., tab. - 25 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa 12-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej


  45/130

  Tytuł oryginału: Rozwój morfofunkcjonalny dzieci z terenów przemysłowych
  Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jarosław, Sławińska Teresa, Żurek Grzegorz
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 74 s. : il., tab., bibliogr. s. 73-74, 24 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie 61
  Sygnatura GBL: 735,611

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/130

  Tytuł oryginału: Dynamika morfofunkcjonalnego rozwoju młodzieży w rejonie ekologicznie zagrożonym
  Autorzy: Rubiś-Kulczycka Jolanta, Ignasiak Zofia
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 110, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 102-111, 24 cm.
  Seria: Studia i Monografie 62
  Sygnatura GBL: 735,613

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  47/130

  Tytuł oryginału: Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych. Cz. 1
  Opracowanie edytorskie: Zatoń Marek (red.), Jethon Zbigniew (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 220 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,615

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  48/130

  Tytuł oryginału: Bieganie sposób na zdrowe życie
  Autorzy: Maciantowicz Jerzy, Nowak Paweł
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 103, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 102-104, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,616

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  49/130

  Tytuł oryginału: Sportowy taniec na wózku - jako metoda rozwiązywania sytacji problemowej osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Kwarta Przemysław
  Źródło: W: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji" z cyklu ruch, muzyka, taniec - Wrocław, 2002 s.29-34, bibliogr. [11] poz. - 1 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji Wrocław 17-19.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  50/130

  Tytuł oryginału: Światowy Kongres Wychowania Fizycznego
  Opracowanie edytorskie: Bober Tadeusz (red.), Doll-Tepper Gudrun (przedm.), Ciekot-Reczon Karolina (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 108 s. : il., tab., 30 cm. - Światowy Kongres Wychowania Fizycznego Berlin 03-05.11. 1999
  Sygnatura GBL: 802,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  51/130

  Tytuł oryginału: Wychowanie fizyczne i jego sfera fizyczna
  Autorzy: Malina Robert M.
  Źródło: W: Światowy Kongres Wychowania Fizycznego - Wrocław, 2002 s.45-59, bibliogr. s. 57-59 - Światowy Kongres Wychowania Fizycznego Berlin 03-05.11. 1999
  Sygnatura GBL: 802,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  52/130

  Tytuł oryginału: Efekty psychologiczne i korzyści społeczne zaangażowania w sport i aktywność fizyczną. Implikacje dla wychowania fizycznego
  Autorzy: Brettschneider Wolf-Dietrich
  Źródło: W: Światowy Kongres Wychowania Fizycznego - Wrocław, 2002 s.61-66, bibliogr. s. 65-66 - Światowy Kongres Wychowania Fizycznego Berlin 03-05.11. 1999
  Sygnatura GBL: 802,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.


  53/130

  Tytuł oryginału: Wychowanie fizyczne, zdrowie i dobre samopoczucie
  Autorzy: Matsudo Victor K. R., Andrade Douglas R., Matsudo Sandra M. M., Araujo Timoteo L., Andrande Erinaldo, Figueira Aylton J. jr, Oliveira Luis C., Braggion Glaucia
  Źródło: W: Światowy Kongres Wychowania Fizycznego - Wrocław, 2002 s.67-73, bibliogr. s. 72-73 - Światowy Kongres Wychowania Fizycznego Berlin 03-05.11. 1999
  Sygnatura GBL: 802,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  54/130

  Tytuł oryginału: Potrzeby dietetyczne a zaangażowanie w aktywność fizyczną u młodych ludzi
  Autorzy: Williams Clyde
  Źródło: W: Światowy Kongres Wychowania Fizycznego - Wrocław, 2002 s.83-88, tab., bibliogr. s. 87-88 - Światowy Kongres Wychowania Fizycznego Berlin 03-05.11. 1999
  Sygnatura GBL: 802,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  55/130

  Tytuł oryginału: Wpływ klasy sportowej na zmiany stężenia kortyzolu we krwi u sprinterek po biegu na dystansie 100 m w czasie zawodów.
  Tytuł angielski: Effect of the sport class of female sprinters on serum cortisol following a 100 m competition.
  Autorzy: Obmiński Zbigniew, Lerczak Katarzyna
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.343-347, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu klasy sportowej na zmiany stężenia kortyzolu i mleczanu we krwi po biegu na dystansie 100 m u sprinterek w czasie zawodów. Materiał i metody. Zbadano dwie grupy liczące po 7 osób, o podobnym stażu i wieku lecz różnej klasie sportowej. Sprinterki z wyższą klasą sportową (A) brały udział w turnieju międzynarodowym (Memoriał Kusocińskiego), a z niższą klasą sportową (L) startowały na turnieju krajowym. Zawody miały miejsce w lecie, po południu, na otwartych stadionach, w czasie bezwietrznej pogody. Wyniki. Średni czas biegu w grupie A wynosił 11,72 ń 0,11 s. Przed startem poziom kortyzolu wynosił 612 ń 151 nmol/L, a po biegu znacząco (p 0,05) wzrósłdo 1105 ń 282 nmol/L. W grupie L średni czas biegu wynosił 12,29 ń 0,13, a stężenie kortyzolu zwiększyło się jedynie o 20 proc. Powysiłkowe stężenie mleczanu w obu grupach były podobne. Wniosek. Wyniki sugerują większą odpowiedź kortyzolu na wysiłek startowy u sprinterek z wyższą klasą sportową.


  56/130

  Tytuł oryginału: Istotne różnice w ocenie magnezurii mierzonej bezpośrednio i wyliczonej ze stosunku Mg+2/kreatynina u maratończyków.
  Tytuł angielski: Serious differences between the directly estimated and the indirectly calculated (from Mg+2 per g of creatinine) rates of magnusuria in marathon runners.
  Autorzy: Ratkowski Wojciech, Matuszkiewicz Andrzej, Kaczor Jan Jacek, Popinigis Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.348-352, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy było porównanie wyników dwóch różnych metod, którymi można się posługiwać w celu oceny intensywności procesu magnezurii. Materiał i metody. Dokonano tego na podstawie pomiarów zawartości magnezu w moczu dwóch maratończyków. Zbiórek moczu dokonywano przed biegiem maratońskim i po jego wykonaniu, mierzono objętość moczu, oznaczano stężenie Mg+2 i obliczano szybkość usuwania magnezu, wyrażając ją w mikromolach na godzinę. W tych samych próbkach moczu dokonywano pomiarów zawartości kreatyniny i szybkość jej usuwania z moczem wyrażano w g na godzinę. Porównano wyniki magnezurii mierzonej metodą bezpośrednią i wyrażanej w mikromolach na godzinę z wynikami, które otrzymanoby na podstawie analizy zawartości magnezu przeliczanej na gram kreatyniny. Wyniki: Przyjmując wartość magnezurii zmierzonej w warunkach spoczynkowych za 100 proc. w przypadku biegacza Nř 1 w moczu zebranym w czasie do 10 godzin po biegu zawartość Mg+2 wynosiła 47 proc., a po 25 godzinach 167 proc. Kiedy w tych samych próbkach moczu stężenie Mg+2 wyrażono w mikromolach na g kreatyniny, to wartości magnezurii były inne i wynosiły odpowiednio 30 proc. po 10 godz. i 68 proc. po 25 godz. W przypadku biegacz Nř 2 pomiarów zawartości Mg+2 dokonywano przed oraz w 5 i 21 godzinie po biegu. Odpowiednie wartości magnezurii zmierzonej bezpośrednio wynosiły: 37 proc. kontroli po 5 godzinach i 317 proc. po 21 godzinach. Po uwzględnieniu zawartości kreatyniny i przeliczeniu szybkości na g kreatyniny otrzymano wartości inne. Wynosiły one odpowiednio 19 proc. po 5 godz. i 217 proc. po 21 godz. Wniosek...


  57/130

  Tytuł oryginału: Medycyna sportowa w działalności dydaktycznej i naukowej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1955-1976 oraz Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1950.
  Tytuł angielski: Sports medicine in treaching and research programmes of the University Medical School in Poznań (1955-1976) and of the Poznań University (1919-1950).
  Autorzy: Tomasik Mieczysław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.362-373, bibliogr. [13] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Autor, na podstawie zebranych dokumentów, opisuje wkład poznańskiego środowiska lekarskiego w rozwój nauki w zakresie wychowania fizycznego i medycyny sportowej, związany z działalnością dwóch wybitnych postaci: prof. Eugeniusza Piaseckiego i prof Eligiusza Preislera. W nowopowstającym Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r. zostaje zorganizowana pierwsza w Polsce i trzecia w Europie Katedra Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego kierowana przez prof. Eugeniusza Piaseckiego. Szkoła prof E. Piaseckiego daje podwaliny pod polskie naukowe rozwiązania w zakresie wychowania fizycznego i wykorzystywania wysiłków fizycznych w profilaktyce. Po śmierci profesora podejmują tę problematykę jego uczniowie. W Poznaniu kontynuuje i rozwijatę działalność Zespół prof. Eligiusza Preislera. w 1958 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu zostaje zorganizowana Katedra Medycyny Sportu, na bazie uprzednio powołanego przez prof. Jana Roguskiego (po porozumieniu z prof. Piaseckim) Zespołu Fizjologii Klinicznej i Medycyny Sportu. W efekcie niezbyt szczęśliwej reorganizacji, Katedra w 1972 zostaje zlikwidowana. Na szczęście działalność jej jest nadal kontynuowana w ramach Zakładu Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej, kierowanego przez prof. E. Preislera. W referacie uwypuklono osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny sportowej i wychowania fizycznego.


  58/130

  Tytuł oryginału: Homeopatia w medycynie sportowej - w programie Międzynarodowej Sesji Trenerskiej podczas XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (Warszawa, 12 września 2002 r.).
  Autorzy: Ferret Jean-Marcel
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (8) s.374-374, il. - 25 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa 12-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej


  59/130

  Tytuł oryginału: Pedagogika kultury fizycznej i kultury zdrowotnej wobec zagrożeń cywilizacyjnych.
  Autorzy: Żukowska Zofia
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (10) s.3-7, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  60/130

  Tytuł oryginału: Urazowość studentów na zajęciach z wychowania fizycznego w latach 1994-2000.
  Autorzy: Malanowicz-Celeban Joanna, Zemła Piotr
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (10) s.16-18, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/130

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji kreatyną na zdolności organizmu do maksymalnego zakwaszenia.
  Autorzy: Szczęsna-Kaczmarek Anna, Ziemann Ewa, Kaczmarek-Kusznierewicz Przybysława, Grzywacz Tomasz
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 12 s.147-158, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku


  62/130

  Tytuł oryginału: Nagłe zgony sercowego pochodzenia u sportowców.
  Tytuł angielski: Sudden death from cardiac causes in athletes.
  Autorzy: Halawa Bogumił
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.481-485, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zagrożenie nagłym zgonem u sportowców waha się 5-10 zgonów na milion sportowców na rok. Większość tych zgonów jest spowodowana zaburzeniami rytmu serca. Do łagodnych ale często występujących u sportowców zaburzeń rytmu zalicza się rzadkoskurcz zatokowy oraz przedwczesne pobudzenie przedsionkowe i komorowe. Rzadziej występują takie nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, jak: migotanie przedsionków, nawrotny częstoskurcz węzłowy i częstoskurcz w zespole Wolffa-Parkinsona-White'a. Najbardziej niebezpieczne komorowe zaburzenia rytmu serca występują rzadko i są spowodowane: kardiomiopatią przerostową, dysplazją arytmogenną komory prawej, zespołem wydłużonego QT i nieprawidłowościami tętnic wieńcowych. Występowanie bezobjawowego rzadkoskurczu zatokowego, częstoskurczu przedsionkowego i przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania sportu, jeśli rzadkoskurcz ustępuje w czasie wysiłku. Przedwczesne pobudzenia komorowe i nieutrwalony częstoskurcz komorowy również nie stanowią przeciwwskazania do uprawiania sportu u osób bez zmian strukturalnych serca, ale wówczas, kiedy zaburzenia te nie nasilają się w czasie wysiłku i nie powodują duszności lub stanów przedomdleniowych. Wysiłki fizyczne nie powinny być wykonywane przez osoby z przedwczesnymi komorowymi pobudzeniami wieloogniskowymi lub częstoskurczem utrwalonym.


  63/130

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu wysiłków izometrycznych i dynamicznych na układ krążenia u sportowców wyczynowych : praca doktorska
  Autorzy: Biały Dariusz, Nowosad Halina (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  64/130

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Najczęstsze urazy u osób uprawiających windsurfing. Rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie].
  Autorzy: Lipiński Jerzy
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.206-207 - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sports Medicine 2002; 30 (5) : 15
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  65/130

  Tytuł oryginału: Kształcenie umiejętności ruchowych : podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne : podręcznik dla studentów fizjoterapii
  Autorzy: Nowotny Janusz, Nowotny-Czupryna Olga, Czupryna Krzysztof, Plinta Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Nowotwny Janusz (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 206 s. : il., tab., bibliogr. 52 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  66/130

  Tytuł oryginału: Origins of biomechanics : factors of regress and progress
  Opracowanie edytorskie: Kornecki Stefan (ed.).
  Academy of Physical Education in Wrocław, Polish Society of Biomechanics
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 95, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Seria: Studia i Monografie/AWF we Wrocławiu 63
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  67/130

  Tytuł oryginału: Cases in musculoskeletal biomechanics : research, answers to scientific questions and solutions to clinical problems
  Autorzy: Perre Georges Van der
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.7-13, bibliogr. s. 12-13 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  68/130

  Tytuł oryginału: Myofsacial force transmission as a factor of regress and progress
  Autorzy: Huijing Peter A.
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.15-27, il., bibliogr. s. 24-27 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  69/130

  Tytuł oryginału: Milestones of progress in research methods in biomechanics
  Autorzy: Morawski Janusz M.
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.29-42, il., bibliogr. s. 41-42 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa


  70/130

  Tytuł oryginału: An attempt at creating a mathematical and an artificial neural network models of a simple upper extremity movement
  Autorzy: Wit Andrzej, Wychowański Michał
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.43-54, il., tab., bibliogr. s. 53-54 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  71/130

  Tytuł oryginału: Matching the force requirements in human spine modelling
  Autorzy: Acar B. Serpil, Grilli Susannah L.
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.55-61, il., bibliogr. s. 60-61 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/130

  Tytuł oryginału: Modelling force application to unstable surroundings
  Autorzy: Kornecki Stefan, Szczerban Emilia
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.93-95, il., bibliogr. [2] poz. - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  73/130

  Tytuł oryginału: Aktywność osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Struzik Agata
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.50-53 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba nieełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  74/130

  Tytuł oryginału: Wychowanie do rekreacji ruchowej młodzieży szkolnej : stan i uwarunkowania
  Autorzy: Fąk Tadeusz
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 117 s. : il., tab., bibliogr. s. 106-112, 24 cm.
  Seria: Prace Habilitacyjne AWF we Wrocławiu
  Sygnatura GBL: 735,969

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  75/130

  Tytuł oryginału: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego
  Opracowanie edytorskie: Koszczyc Tadeusz (red.), Oleśniewicz Piotr (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 361 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  76/130

  Tytuł oryginału: W poszukiwaniu integracji w wychowaniu fizycznym
  Autorzy: Bartoszewicz Ryszard
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.163-169, il., bibliogr. [9] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  77/130

  Tytuł oryginału: Holistyczna edukacja psychofizyczna na drodze sztuk walki
  Autorzy: Cynarski Wojciech J.
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.245-252, bibliogr. [24] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  78/130

  Tytuł oryginału: Rola gier i zabaw integracyjnych w procesie wychowania do rekreacji ruchowej
  Autorzy: Fąk Tadeusz
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.275-280, [18] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  79/130

  Tytuł oryginału: Zawody integracyjne w pływaniu jako czynnik wychowawczy młodzieży szkolnej
  Autorzy: Fiłon Mirosław
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.281-288, il., bibliogr. [12] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  80/130

  Tytuł oryginału: Stymulowanie rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przez lekcje wychowania fizycznego o treściach zintegrowanych
  Autorzy: Wieczorek Marta, Tabor Elżbieta
  Źródło: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego - Wrocław, 2002 s.339-345, il., tab., bibliogr. [8] poz., sum. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka wychowania fizycznego" pt. Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego Olejnica 09-11.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,968

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  81/130

  Tytuł oryginału: Związki poziomu różnych umiejętności sportowych oraz sprawności mierzonej testem Eurofit z uwzględnieniem otłuszczenia ciała.
  Tytuł angielski: The relationships of sports skills and fitness as measured by the Eurofit test with regard to body adiposity.
  Autorzy: Wieczorek Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.49-52, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Gry sportowe i gimnastyka należą do najbardziej preferowanych przez młodzież dyscyplin sportu. W tych grupach dyscyplin, niezależnie od poziomu, sprawność fizyczna manifestuje się w odrębny sposób. Jeśli przyjąć, że sprawność jest zewnętrznym wyrazem typu struktury motorycznej, to można mówić o pewnej jej swoistości. Cel. Celem pracy jest poszukiwanie związków w srukturze sprawności fiz. W grach sportowych i w gimnastyce sportowej w oparciu o wspólne podłoże, jakim jest sprawność oceniana testem Eurofit z uwzględnieniem otłuszczenia ciała. Metody. Zbadano 70 studentów I-go roku studiów, u których określono wysokość, masę ciała, grubości fałdów skórno-tłuszczowych, poziom sprawności wg Eurofitu, poziom sprawności specjalnej w wybranych grach sportowych oraz gimnastyce. Obliczono wskaźniki sprawności jako wyraz całościowego poziomu sprawności dla zespołu cech odnoszącego się do każdej z dyscyplin sportowych, a następnie ustalono ich wzajemne związki. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że poziom sprawności w grach i w gimnastyce koreluje ze sprawnością mierzoną testem Eurofit. Otłuszcenie ciała, mimo że jego stopień nie jest duży, wydaje się być w tej grupie osób czynnikiem wpływającym hamująco na poziom sprawności.


  82/130

  Tytuł oryginału: Medycyna alternatywna w urazach sportowych.
  Tytuł angielski: Alternative medicine in sport injuries.
  Autorzy: Morais Justin
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.822-824 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  83/130

  Tytuł oryginału: Akupunktura w urazach sportowych.
  Tytuł angielski: Acupuncture in sport injuries.
  Autorzy: Morais Justin
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.825-826 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  84/130

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia sportowe i ich leczenie.
  Tytuł angielski: Sport injuries and their management.
  Autorzy: Dziak Artur
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.217-224, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia sportowe, a szczególnie uszkodzenia typu przeciążeniowego miękkiej komponenty narządu ruchu wymagają wyjątkowo starannego leczenia i żmudnego doleczania. Chodzi o to, by o ile można całkowicie odtworzyć anatomię i możliwości treningu sportowego i startów nakładających na narząd ruchu obciążenia wyjątkowe. Ze względów oczywistych najczęściej w grę wchodzi leczenie operacyjne, którego ostateczny wynik jest jednakże uzależniony od specjalistycznej rehabilitacji i "autoleczenia" pod nadzorem specjalistów i trenera. Jakiekolwiek zaniedbania w tym względzie - skracanie fazy doleczania, samowolne zmiany programu leczenia czy poddawanie się "pseudoleczeniu" praktykami typu szarlatanerii narażają sportowca na ryzyko nawrotów dysfunkcji, co zazwyczaj rówoznaczne jest z przedwczesnym zakończeniem kariery sportowej.

  Streszczenie angielskie: Injuries in athletes, especially insidious laesions of soft tissue components of the lomotory system needs sophisticated care and treatment. In athletes it is always necessary to rebuilding of the functional potential of the body to the high demand of sport activity. Usually operative treatment comes into consideration and highly specialised rehabilitation post operative. Any negligence of treatment and aftertreatment count risk of premature end of the sports career.


  85/130

  Tytuł oryginału: Epidemiology of football - related injuries. P. 1.
  Tytuł polski: Epidemiologia urazów w piłce nożnej.
  Autorzy: Adamczyk Grzegorz, Luboiński Łukasz
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.236-250, il., tab., bibliogr. 32 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym sportem na świecie. FIFA jednoczy 203 organizacje narodowe i zrzesza ponad 200 milionów zarejestrowanych graczy, w tym 40 mln kobiet. Mianem urazu sportowego określa się wszystkie uszkodzenia tkanek dokonujące się w czasie treningu sportowego lub gry. Najczęściej stosowanym kryterium uznania urazu sportowego jest konieczność zrezygnowania z minimum jednego dnia treningu lub gry. Koncepcja urazu sportowego różni się od standardowej, gdyż ludzie nie trenujący wyczynowo uznawani są za zdrowych, gdy mogą wykonywać bez przeszkód swoje codzienne obowiązki. Sportowiec musi być zdolny do gry czy treningu na najwyższym poziomie. Dokładna liczba urazów sportowych jest często trudna do oceny, gdyż nierzadko zależy od wielu czynników, takich jak: motywacja, odnotowanie urazu przez lekarza ekipy (jeśli taki w ogóle jest), stopnia świadomości gracza i terenera. Prawdopodobnie wiele wypadków nie jest w ogóle odnotowywanych, gdy gracz obawia się, że zostanie uznany za nie w pełni sprawnego, odsunięty od gry, itp. Narodowy System Rejestrujący Urazy Sportowe w USA (NAIRS) uznaje za uraz "odnotowany uraz, który ogranicza możliwość treningu lub gry przez minimum 1 następujący dzień" i dzieli je na lekkie (1 - 7 dni), umiarkowane (8 - 21) i poważne (ponad 21 dni). Rada Europy zaproponowała definicję urazu sportowego jako wynik uczestniczenia w zajęciach sportowych mający jedną lub więcej z powyższych ...

  Streszczenie angielskie: Football (soccer) is one of the most popular sports in the world. Currently FIFA unifies 203 national associations and represents about 200 million active players, of which about 40 million are women. The incidence of football injuries is estimated to be 10 - 35 per 1000 game hours. One athlete plays on average 100 hours of football per year (from 50 hours per player of a local team, up to 500 hours per player for a professional team). So every player will have minimum one performance-limiting injury per year. High-velocity trauma and direct contact between sportsmen have made of football a kind of a combat sport, connecting both the consequences of chronic overuse and acute injuries. National Athletic Injury Registration System (NAIRS) in the USA precise "The reportable injury is one that limits athletic participation for at least one day after the day of onset". The review of literature suggests the following: - the data of all studies are similar, - the majority of injuries in prospective studies involve the lower extremity (75.4 - 93 p.c.), in retrespective studies (64 p.c. - 86 p.c.), - head/spine/trunk injuries occur more often than upper extremity injuries. Data from porspective studies indicate, that the most frequently injured on the lower extremity were the ankle (170 - 26 p.c.), and knee (17 - 23 p.c.). In youth players the most affected by the injury was the lower extremity (61 p 89 pc.), followed by the head/trunk/spine (9.7 - 24.8 p.c.) and the upper ...


  86/130

  Tytuł oryginału: Trening siłowy (oporowy) w promocji zdrowia i rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Resistance (strenght) training in health promotion and rehabilitation.
  Autorzy: Kostka Tomasz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.520-523, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki badań naukowych kilku ostatnich lat dostarczyły przekonujących dowodów na istotną rolę treningu siłowego w promocji zdrowia oraz pierwotnej i wtórnej profilaktyce wielu chorób. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy i najważniejsze rekomendacje kliniczne dotyczące programowania treningu siłowego u zdrowych dorosłych, osób starszych oraz chorych biorących udział w programach rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej. Odpowiednio dobrany trening oporowy okazuje się dobrą i bezpieczną metodą poprawy siły mięśniowej, wydolności aerobowej (VO2max), korzystnej modyfikacji czynników ryzyka chorób układu krążenia i metabolicznych oraz zwiększenia samodzielności i poprawy samopoczucia, zwłaszcza u osób starszych oraz chorych na choroby serca i płuc. Właściwe badanie wstępne, odpowiedni dobór ćwiczeń i prawidłowy nadzór zwiększają bezpieczeństwo i długotrwałą skuteczność treninu oporowego.

  Streszczenie angielskie: Recent research data bring about sound scientific evidence on the importance of resistance training in health promotion and primary and secondary prevention of many diseases. This paper reviews the current scientific evidence and the most imoprtant recommendations on resistive training programming in healthy adults, elderly subjects and cardiac and pulmonary patients. An adequate resitance training appears to be effective and safe method of improvement of muscle strengh, enhancement of aerobic endurance (VO2max), beneficial modification of risk factors of cardiovascular and metabolic diseases, and increase in autonomy and well-being, especially in the elderly and cardiac and pulmonary patients. An appropriate preliminary examination, exercise programme and medical control increase the safety and long-term effectiveness of strength training.


  87/130

  Tytuł oryginału: Zamknięte uszkodzenie aparatu więzadłowego i ścięgien ręki.
  Tytuł angielski: Closed injury of ligamentous apparatus and hand tendons.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.147-151, il., bibliogr. 47 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono etiologię i objawy kliniczne zamkiniętych uszkodzeń ścięgien prostowników, zginaczy i więzadeł palców ręki. Skoncentrowano się na tych, które mogą być uważane za wskazania do operacji.

  Streszczenie angielskie: Etiology and clinical symptoms of closed injuries of extensors, flexors and ligaments of fingers were presented. Special attention was paid to those which might be concerned as indications to surgery.


  88/130

  Tytuł oryginału: Aplikacyjne funkcje analizy postaw studentów uczelni wychowania fizycznego wobec odnowy biologicznej.
  Tytuł angielski: The analysis of the atitudes to biological regeneration of the students at academies of physical education and its applicational functions.
  Autorzy: Szyndera Mirosław
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.180-183, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Studenci uczelni wychowania fizycznego u progu nowego stulecia powinni tworzyć grupę najlepiej wykształconych pracowników kultury fizycznej, promotorów zdrowego stylu życia. Takie są bowiem aplikacyjne funkcje założone kształcenia w Akademiach Wychowania Fizycznego. Od "jakości" ich absolewentów - w znacznej mierze - będzie zależał stan zdrowia, sprawności psychofizycznej społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. W badaniach założono, że kierunek studiów, konfiguracje jakie tworzą w ich obrębie poszczególne specjalności, mają wpływ na zasób wiadomości i umiejętność posługiwania się wiedzą w celu osobistej restytucji oraz wykorzystania jej w przyszłej pracy zawodowej. Teoretyczne i praktyczne podstawy odnowy biologicznej powinny stać się obowiązkowym wyposażeniem młodzieży odpowiedzialnej w przyszłości za zdrowie społeczeństwa. Jednak, ani studiowanie tej dziedziny wiedzy, ani nawet najlepsza baza materialna nie będą miały znaczenia, jeśli nie nastąpi wzmocnienie postaw młodzieżowej elity wobec prozdrowotnych potrzeb własnego ciała, i ciała jej - przyszłych - podopiecznych. Tak rozumiana harmonia postaw i potrzeb jest bowiem gwarancją propagowanego, zdrowego stylu życia. Na ten styl składają się wiedza o uwarunkowaniach zdrowia, wola do podejmowania zachowań promujących zdrowie, jak również umiejętność i możliwości tych działań.

  Streszczenie angielskie: Students of the academies of physcial education should form a group of the best- educated employees of physical education and promoters of healthy lifestyle at the thershold of the new century. Such are applicational functions assumed for teh educational process at acacemies of physical education. To a considerable extent the health condition as well as mental and physical fitness of the members of the Polish society at the beginning of the 21th century will depend on the "quality" of the graduates of these academies. In the research it was assumed that the lines of studies as well as the configurations of particular specialisations within them, havae a marked infleunce on the store of knowledge and the ability to apply it in the personal biological regeneration, as well as in the future professional careers of the graduates. Theoretical and practical basis of the biological regeneration should become obligatory "equipment" of the young people who are going to be responsible for the health of the members of our society in the future. However, neither studying this field of knowledge, nor the largest financial means will matter, if there occurs no change in the attitudes of the elite of the young people to pro-healthy needs. It appleis not only to their own bodies, but also to the bodies of the people who are going to be under their charge in the future. The harmony of attituded understood in such a way is a guarantee of the promoted healthy lifestyle, which consists of the knowledge of the elements conditioning good health, a willilngess to get involved in health promoting activities aswell as abilities and possibilities of undertking them.


  89/130

  Tytuł oryginału: Zmiany strukturalno-czynnościowe serca u sportowców kadry narodowej judo.
  Tytuł angielski: Structural and functional heart changes within national judo team.
  Autorzy: Wysocki Kazimierz, Multan Aleksander, Laskowski Radosław, Masłowski Janusz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (9) s.389-396, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badania echograficzne serca (AoD, Dd, IVST, LVPWT), dokonano pomiarów niektórych parametrów czynności układu krążenia (HR, RR, objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca), jak też VO2max (metodą bezpośredną), mocy beztlenowej oraz wielkości wykonanej pracy (metodą Bar-Ora) u 10 zawodniczek i 13 zawodników dyscypliny judo). U ponad połowy badanych stwierdzono cechy przerostu przegrody międzykomorowej, a u 23 proc. także pogrubienie tylnej ściany lewej komory serca. Sugeruje to wpływ wzmożonej pracy ciśnieniowej serca wynikającej prawdopodobnie z charakteru obciążeń wysiłkowych tej dyscypliny sportu, obfitujących w okresowe wzmożenie ciśnienia śródpiersiowego (sytuacja Walsalwy). Chodzi tu o takie sytuacje jak trzymanie zawodnika, duszenie oraz chwyty w trakcie walki sportowej. Wszyscy badani charakteryzują się wysokimi parametrami osiąganej mocy beztlenowej i wielkości wykonanej pracy w warunkach beztlenowych. Z kolei u 32 proc. zawodnków i 10 proc. zawodniczek judo uwidacznia się powiększenie wymiaru rozkurczowego lewej komory, co może przemawiać za zwiększonym obciążeniem pojemnościowym (rozkurczowym serca (efekt Sterlinga). Towarzyszy temu dobra wydolność tlenowa (VO2max). Obserwowane niskie wartości skurczów serca i ciśnienia tętniczego krwi w warunkach spoczynkowych mogą świadczyć o dobrym przystosowaniu układu krążenia do wysiłku sportowego i sprawności procesów restytucyjnych. Z kolei nieco zwiększone wartości objętości wyrzutowej i pojemności ...

  Streszczenie angielskie: 10 female and 13 male judo competitors' health condition has been examined by means of echographic heart tests (AoD, Dd, IVST, LVPWT), tests on some of the parameters of the circulatory system (HR, RR, stroke volume and cardiac output) but also VO2max (by means of direct method), anaerobic capacity and the amount of performed work (by means of Bar-Or method). The ventricular septal overgrowth has been diagnosed within over the half of the tested individuals and to 23 p.c. of them the thickening of the posterior wall of the left ventricle has been reported. It suggests influence of the intensified pressure action of heart which presumably results from the character of the workload of the mentioned sport discipline, which is abudant in periodical raise in endocardiac pressure (Walsalw's rule). The case concerns such situations as holding the computer, stifling and appluing the catches in the course of fight. All the examind athletes have shown high parameters of achieving anaerobic capacity and the amount of the performed work in oxygen defcit conditions. On the other hand, the visualization of the overgrowth in diastolic size of the left ventricle, which may show the increased capacity (diastolic) load of heart (Sterling's rule), has been reported within 32 p.c. of females and 10 p.c. of males. It has been accompanied by a proper oxygenic capacity (VO2max). Observed low values of the frequency of cardiac contractions and arterial blood pressure in resting conditions ...


  90/130

  Tytuł oryginału: Morphometric analyses of the muscles of weight-lifters.
  Tytuł polski: Morfometryczna analiza mięśni ciężarowców.
  Autorzy: Cabrić Milan
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (9) s.397-402, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Aczkolwiek wielokrotnie wykonano analizy ilościowe zmian występujących w mięśniach szkieletowych po hipertrofii kompensacyjnej, czy spowodowanej wysiłkiem, zarówno u zwierząt, jak i u ludzi, zadziwiająco mało jest dokładnych danych dotyczących kapilarów i jąder mięśniowych ludzkiej tkanki mięśniowej. Celem niniejszego opracowania była analiza kapilar, treści mitochondriów, rozmiarów jąder mięśniowych oraz występujących w nich wzorców chromatyny. Materiał i metody. Próbki tkanki mięśniowej z m. vastus lateralis pobrano metodą biopsji igłowej u pięciu ciężarowców klasy ogólnopolskiej oraz u pięciu osób dobranych pod względem płci i wieku jako grupa kontrolna. Wybrane parametry badano przede wszystkim metodą stereologiczną. Wyniki i wnioski. Stwierdzono różnice pod względem rozmiarów jąder mięśniowych, liczby jąder na danym obszarze, długości jąder, wzorców rozkładu chromatyny oraz objętości frakcji mitochondrialnych we włóknach typu II.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Although numerous quantitative analyses have been performed on the changes which occur in skeletal muscles following compensatory or work-induced hypertrophy in both animals and in man, surprisingly little detailed information is available on either muscle capillaries or myonuclear for human muscle. The purpose of this study was to analyze the capillary network, mitochondrial contents, the sizes of myonuclei, and their chromatin patterns. Material and methods. Muscle biopsies were obtained from the vastus lateralis muscles of five national-class weight-lifters, and also from five age-matched control subjects. The selected parameters were measured primarily by stereological techniques. Results and conclusions. Differences were noted in nuclear size, number of nuclei per unit area, length of nuclei, nuclear chromatin patterns, and differences in mitochondrial volume fractions in type II fibres.


  91/130

  Tytuł oryginału: Homeopatia w medycynie sportowej (c.d.) - w programie Międzynarodowej Sesji Trenerskiej podczas XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (Warszawa, 12 września 2002 r.).
  Autorzy: Ferret Jean-Marcel
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (9) s.405-406 - 25 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa 12.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  92/130

  Tytuł oryginału: Stresowe aspekty wysiłku fizycznego w sporcie i lotnictwie.
  Tytuł angielski: Stress aspects of exercise in both sports and aviation.
  Autorzy: Jethon Zbigniew
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.387-395, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Stres w lotnictwie i sporcie Wrocław 18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Występujące w działalności sportowca i pilota obciążenia i spowodowane nimi reakcje wewnątrzustrojowe często przyrównuje się do stresu. Obciążenia te wywołują zachwianie równowagi homeostatycznej, której przywrócenie wymaga intensyfikacji oddziaływań tzw. hormonów stresowych. Efekt biologiczny związany jest z rodzajem uwalnianych hormonów i ich stężeniem, będąc w głównej mierze pochodną charakterystyki wysiłkowej. Zmiany o charakterze umiarkowanym uwidaczniają się jako działanie zdrowotne korzystne, co wykorzystywane jest w rekreacji, promocji zdrowia, profilaktyce chorób i rehabilitacji. Nadmiernie nasilone zmiany mają niekorzystny wpływ, widoczny zwłaszcza w zwiększonej wrażliwości układu adrenergetycznego, zaburzeń funkcji psychicznych pochodzenia histaminowego, supresji układu immunologicznego, przerostu nadnerczy oraz wzrostu gotowości do wyrzutu amin katecholowych i glikokortykoidów, indukcji apoptozy we włóknach mięśniowych oraz stresu oksydacyjnego i jego skutków. Ryzyko wystąpienia powyższych zjawisk jest dotąd niedostatecznie poznane z uwagi na w większości brak analiz w aspekcie "dawka-odpowiedź". Wymaga to dalszych pogłębionych badań.

  Streszczenie angielskie: Mental and physical loads seen in the sports and aviation and reactions related to them are often compared to stress. They frequently lead to the disorders of homeostasis. Respiration of the normal state requires an intensification of so-called stress hormone activity. a biological effect depends on the type of released hormones and their blood levels as a part of exercise characteristics. In general, moderate changes are positive. They are used in recreation, health promotion, and prevention of diseases and rehabilitation. However, more acute changes are negative and lead to an increase in adrenergic system susceptibility, psychic disorders of histaminic origin, immunological system suppression, adrenal hypertrophy, increased readiness to release catecholamines and glycocorticoids, apoptosis induction in the muscle fibers, and oxidation stress with all its effects. A risk of the above disorders development is not completely known, as there is a lack of dose-response analyses. Therefore, further studies are necessary.


  93/130

  Tytuł oryginału: Stres a szkoła przetrwania.
  Tytuł angielski: Stress and survival.
  Autorzy: Kalina Roman Maciej, Tomczak Andrzej, Jasiński Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.397-404, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Koniecznym elementem przygotowania pilota wojskowego do wypełnienia jego zawodowej misji jest trening szkoły przetrwania (servival). Jest on ściśle związany z oddziaływaniem czynnika stresu. Autorzy podnoszą kwestie zjawiska stresu w odniesieniu do szkoły przetrwania uwzględniając specyfikę adaptacji pilota wojskowego do działania w dwóch środowiskach: w powietrzu i na ziemi. Dotychczasowe wyniki badań ujawniały, że tylko około 23 proc. pilotów wojskowych jest przygotowanych w stopniu co najmniej dostatecznym do działań w odosobnieniu. Wymaga to więc poszukiwania innych form szkolenia niż wg tradycyjnych standardów militarnych.

  Streszczenie angielskie: A survival is an important element of the military pilot training. It is closely related to an effect of stress. A relationship between stress and survival is being analized. Specific adaptation of military pilots to act in air and on the earth is also being considered. Available results have shown that only 23 p.c. of the military pilots is being prepared to act in solitude to a moderate degree. Therefore, other forms of training should be though.


  94/130

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzne zmiany w sercach sportowców w 24-miesięcznej obserwacji - kompensacja czy patologia?
  Tytuł angielski: Changes in the athlete's heart in echokardiography in 2-year-follow-up-compensation or pathology?
  Autorzy: Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.417-422, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W czasie intensywnego treningu dochodzi do zmian adaptacyjnych w sercu (serce sportowca). Czy ciągły intensywny wysiłek może wieść do patologii serca? Celem pracy była echokardiograficzna ocena serca w 24-miesięcznej obserwacji w grupie kolarzy zawodowych. Materiał i metody. U 26 sportowców o średnim czasie treningu 15,6 lat wykonywano badania echokardiograficzne. Dokonano oceny podstawowych parametrów wielkościowych serca. Stwierdzono zwiększenie masy lewej komory oraz masy lewej komory w przeliczeniu na powierzchnię ciała. Wnioski. Przerost miał charakter ekscentryczny uznawany za typowy dla serca sportowca. Konieczna jest dalsza obserwacja celem oceny dalszych zjawisk adaptacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Highly trained athletes show adaptative cardiac chganges (athlete's heart). Does the training can leads to heart's pathology? The aim of the study was to evaluate changes in hearst of competetive elite sportsments with use of echocardiography. Material and methods. 26 cyclist with 15,6 years duration of training were enrolled to the study. Echocardiography was made twice and echokardiographic parameters were assessed. We observed increasing of left ventricular mass and left ventricular mass/body surface area. Conclusions. The hypertrphy was excentric and was typical for athlete's physiology. Long term follow-up is necessary for assessment of significance of the progression.


  95/130

  Tytuł oryginału: Wartość spoczynkowego badania EKG w ocenie przerostu lewej komory u sportowców wyczynowych.
  Tytuł angielski: The value of electrocardiogram at rest in evaluation of left ventricular hypertrophy in athletes.
  Autorzy: Sadkowska Katarzyna, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Domagała Agnieszka, Szczypaczewska Maria, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.423-428, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca, między innymi do przerostu i powiększenia jam serca. Celem pracy była ocena zmian elektrokardiograficznych (EKG) i korelacji między zapisem EKG a obrazem echokardiograficznym (ECHO). Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych - kolarzy, w wieku od 22 do 36 lat. U wszystkich badanych wykonano spoczynkowe badanie EKG i oznaczono następujące parametry elektrokardiograficzne: częstość rytmu serca (HR), wskaźnik Sokołowa, obecność zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz fali U. Wyniki. Częstość rytmu serca (HR) wynosiła od 36 do 83 uderzeń/minutę, średnio 51/min; HR 60/min. stwierdzono w spoczynkowym zapisie EKG u 20 z 26 kolarzy tj. 75,9 proc. Falę U - obserwowano u 22 kolarzy tj. 84,6 proc. Wskaźnik Sokołowa mieścił się w zakresie od 56 mV do 28 mV, średnio - 39,27 ń 7,03. Dodatni wskaźnik Sokołowa 35 mV miało 17 z 26 kolarzy czyli 65,4 proc. Obliczono czułość i swoistość wskaźnika Sokołowa w rozpoznawaniu przerostu lewej komory w stosunku do metody echokardiograficznej uznanej za referencyjną. Wnioski. 1. Wskaźnik Sokołowa u zwodowych kolarzy w średnim wieku 27,4 lat w rozpoznawaniu przerostu mięśnia lewej komory ma czułość 87,5 proc. i swoistość 44,4 proc. 2. Stwierdzenie cech przerostu (dodatni wskaźnik Sokołowa) w spoczynkowym zapisie EKG jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego u sportowców wyczynowych. 3. W naszej opinii echokardiografia powinn abnyć rutynowym ...

  Streszczenie angielskie: Intoduction. Intensive physical training leads to changes in heart structure, including hypertrophy and enlargement of heart cavities. The aim of the study was to evaluate electrocardiographic (ECG) changes and correlation between ECG record and echocardiographic images (ECHO) in athletes. Material and methods. Twenty-six athletes (cyclists, aged 22 to 36, mean 27,4 years) were enrolled into the study. Rest ECG was performed in all the participants. The following parameters were assessed: heart rate (HR), Sokolow index, presence of arrhythmia, conduction disorders and U wave. Echocardiography was conducted and intraventricular septum thickness during diastole (IVSd) was determined. Results. Heart rate range: 36-83 beats per minute, mean HR 51 beats/min; HR 60 beast/min was present in 20 out of 26 participants (75.9 p.c.). U wave was observed in 22 cases (84.6 p.c.) Sokolow voltage ranged from 28 to 56 mV, (mean 39.27 G7.03). Positive Sokolow index ( 35 mV) as found in 17 out of 26 cyclists (65.4 p.c.). The sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy was determined. Conclusions. 1. Sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy in professional cyclists was 87.5 p.c. and 44.4 p.c. respectivelly. 2. If hypertrophy features in rest ECG (positive Sokolow index) are detected in athletes, ECHO is indicated. 3. In our opinion echocardiography should be routinely performed ...


  96/130

  Tytuł oryginału: Czy wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla młodych sportowców z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP)?
  Tytuł angielski: Is physical activity safe for young athletes with mitral valve prolapse (MVP)?
  Autorzy: Krzyżak Patryk, Dłużniewski Mirosław, Krysztofiak Hubert, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.429-436, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można spotkać opisy przypadków nagłej śmierci sercowej wśród pacjentów z zespołem wypadania zastawki mitralnej (MVP). Celem pracy była ocena czy wysiłek fizyczny stawarza zagrożenie dla pacjentów z MVP. Materiał i metody. Do badania włączono 91 sportowców badanych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej (35 mężczyzn i 56 kobiet) w wieku 15-35 lat (średnia 23,9 ń 5,7), z echokardiograficznie rozpoznawanym MVP. Pacjentom wykonano echokardiografię obciążeniową na bieżni ruchomej. Ocenie poddano obecność stymulowanego wysiłkiem nasilenia wypadania płatka zastawki mitralnej (-MVP) i/lub nasilenia fali zwrotnej (-MR) w zależności od pojawienia się zmian repolaryzacji w krzywej EKG. Celem oceny zaburzeń rytmu serca wykonano 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu chi2. Wyniki. Nasilenie wypadania płatka zastawki mitralnej obserwowano u 25 osób (27,5 proc.), nasilenie mitralnej fali zwrotnej obserwowano także u 25 osób. Równoczesne wystąpienie obu zjawisk uwidoczniono u 7 pacjentów (7,7 proc.). Zmiany repolaryzacji w krzywej EKG istotnie statystycznie częściej obserwowano w grupie osób, u których wysiłek fizyczny powodował -MVP lub -MR. W takcie testu wysiłkowego u żadnej z badanych osób nie obserwowano istotnej arytmii oraz zaburzeń kurczliwości. Wnioski. 1. Zmiany okresu repolaryzacji są związane z nasileniem prolapsu płatka zastawki mitralnej lub niedomykalności mitralnej. 2. Zmiany repolaryzacji nie są związane z zaburzeniami kurczliwości mięśnia lewej komory. 3. Wysiłek fizyczny nie stwarza zagrożenia dla sportowców z MVP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In medical literature there are reports about sudden cardiac death in patient with mitral valve proplase (MVP). The aim of the study was to estimate if physical activity is dangerous for patients with MVP. Material and methods. 91 athletes (35 men and 56 women), aged 15-36 (mean 23.9 ń 5.7), under Sport Medicine Center's (COMS) care, with MVP diagnosed by echocardiography were enrolled into the study. Methods: Treadmill stress-echo was performed in all the patients. Correlation between ECG repolarization changes and intensification of MVP and/or mitral regulation (MR) was estimated. Holter ECG was conducted to detect arrhythmia. Statistical analysis was performed with the use of chi-square test. Results. Intensification of MVP was observed in 25 (27.5 p.c.) pts. Intensification of MR was observed in 25 pts. Both (intensification of MVP and MR) were detection in 7 patients (7.7 p.c.). Statistically significant correction between ECG repolarization changes and intensification of MVP or MR was found. Neither severe arrhythmias nor wall motion abnormalities occured during treadmill stress-echo. Conclusions. 1. Repolarization changes are associated with intensification of mitral valve prolapse or mitral regurgitation. 2. Repolarization changes are not associated with ventricle wall motion abnormalities. 3. Normal physical activity is safe sportsmen with MVP.


  97/130

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena aparatu zastawkowego w sercach sportowców - 24-miesięczna obserwacja.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of valve function in athletes' hearts - 24-months of follow-up.
  Autorzy: Wrzosek Karol, Braksator Wojciech, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.437-441, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca (athletes geart). Celem pracy była ocena echokardiograficzna funkcji aparatu zastawkowego w sercach sportowców w czasie 24-miesięcznej obserwacji. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych (kolarzy) w wieku 22-36 lat (średnia wieku 29,3 lata). Średni czas treningu wynosił 15,6 lat (8-22 lata). U wszystkich badanych dwukrotnie wykonywano badanie echokardiograficzne - na początku i na końcu obserwacji. Obok podstawowych parametrów: wielkości jam i grubości ścian badano morfologię i szczelność aparatu zastawkowego. Wyniki. U 16 proc. wykryto wypadanie płatka zastwki mitralnej (MVP - mitral valve prolapse). Częstość występowania niedomykalności zastawki mitralnej wynosiła 34 proc., a trójdzielnej 77 proc. i zwiększyła się w czasie obserwacji do 69 proc. i 96 proc./, co w obu przypadkach było istotne statystycznie (p 0,05). Niedomykalność zastawki tętnicy płucnej była obserwowana u 23 badanych w pierwszym i 24 badanych w drugim pomiarze. U 3 osób po 24 miesiącach obserwacji zaobserwowano niedomykalność zastawki aorty. Wszyscy badani mieli poczucie zdrowia i pełną wydolność treningową. Wnioski. 1. Wraz z czasem trwania treningu wzrasta częstość występowania niedomykalności zastawek serca. 2. Wszystkie te niedomykalności wydają się związane z fizjologicznym powiększeniem serca. 3. Niedomykalności uznano za nieistotne hemodynamicznie. 4. Konieczna jest dalsza obserwacja ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Intensive physical training is associated with changes in heart structure (athlete's heart). The purpose of the study was echocardiographic evaluation of valves function in athletes during 24 months of follow-up. Materioal and methods. 26 athletes (cyclists), aged 22-36 (mean age 29,3) were enrolled into the study. The mean training period was 15,6 years (range 8-22 years). Echocardiograhic evaluation was conducted twice in the group - at the beginning and at the end of observation. The following parameters were assessed: cavitoies size, wall thickness, morphology and function of the valve apparatus. Results. Mitral valve proplase was detected in 16 p.c. of athletes. Mitral valve regurgitation and tricuspid valve regurgitation were present at the baseline in 34 p.c. and in 77 p.c. of athletes, respectively, and their prevalence increased significantly during the follow-up to 60 p.c. and 96 p.c., respectively (in both cases p 0,05). Pulmonary valve regurgitation was present in 23 athletes at the beginning of the study and in 24 athletes after 24 months. Aortic valve insufficiency was found in 3 sportsmen after 24 months of follow-up. All the participants considered themselves healthy and had full exercise capacity. Conclusion. 1. The prevalence of valve regurgitation increased with the time of training. 2. The regurgitations appear to be associated with physiological enlargement of the heart. 3. They are considered hemodynamically significant. 4. ...


  98/130

  Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne u osób z poczuciem zdrowia kwalifikowanych do płetwonurkowania rekreacyjnego.
  Tytuł angielski: Cardiological problems in people with feeling of well-being qualified to recreational scuba diving.
  Autorzy: Kostarska-Srokosz Edyta, Mamcarz Artur, Krysztofiak Hubert, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.442-447, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Płetwonurkowanie stało się ostatnio sportem modnym i komercyjnym, ale nadal od przyszłych adeptów wymagana jest kwalifikacja medyczna. Materiał i metody. W pracy retrospektywnie oceniono wybrane problemy kardiologiczne u osób z poczuciem zdrowia, które zgłosiły się po raz pierwszy na badania kwalifikacyjne do płetwonurkowania rekreacyjnego. Grupa badana liczyła 350 pacjentów. Ocena układu krążenia opierała się na badaniu podmiotowym, przedmiotowuym oraz wybranych dodatkowych badaniach diagnostycznych. Po badaniu wstępnym, pacjenci z podejrzeniem chorób układu krążenia byli kierowani na specjalistyczne kardiologiczne badania diagnostyczne. Wyniki i wnioski. U 11,4 p.c. osób obu płci w wieku 20-25 lat, z poczuciem zdrowia, zgłaszających się po raz pierwszy w celu kwalifikacji do płetwonurkowania rekreacyjnego stwierdzono nieprawidłowości ze strony układu krążenia, a częstość ich wzrastała z wiekiem, osiągając największy odsetek w najstarszej grupie (60,71 proc.). Istotnie statystycznie więcej (p=0,01) patologii ze strony układu krążenia wystąpiło w grupie mężczyzn (14,5 proc.) w porównaniu z grupą kobiet (5,2 proc.).

  Streszczenie angielskie: Introduction. Recreational scuba diving has lately become a commercial and fashionable activity, but this sport still requires to be certified medically fit. Material and methods. Cadriological problems identified in subjects with feeling of well-being are evaluated retrospectively in this work. The patients were assessed when they came for their first medical examination to be qualified for recreational scuba diving. The study group consist of 350 patients. This evaluation was based on detailed history, physical examination and selected diagnostic tests. Aftyer selection patients with suspected cardiovascular disease were directed for the further cardiological tests. Results and conclusions. In 11.4 p.c. of the male and female aged 20-50, with feeling of well-being, who came the first time for medical fitness certification for scuba diving, cardiovascular abnormalities were diagnosed. The frequency of abnormalities increased with age a nd was highest in the oldest group (60.71 p.c.). Proportionally (p=0.11) more pathology in the cardiovascular system was observed in the male group (14.5 p.c.) in comparison with the female group (5.2 p.c.), (p=0.011).


  99/130

  Tytuł oryginału: Kinematyczne parametry ruchu określają cykliczne zadania ruchowe podejmowane przez człowieka.
  Tytuł angielski: Kinematic movement parameters describe cyclic motion tasks undertaken by people.
  Autorzy: Maciantowicz Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (11) s.466-472, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 25 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa 12-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Działalność ruchowa człowieka charakteryzuje się powtarzalnością czynności ruchowych. Skuteczność takich działań warunkuje rytm, ruch rozłożony równomiernie w czasie i przestrzeni - podobny do siebie, którego regularność jest postrzegana zmysłowo. Celem opracowania jest określenie znaczenia wielkości wybranych parametrów kinematycznych ruchu człowieka, podczas wykonywania określonych zadań ruchowych, z zachowaniem rytmu ruchu zewnętrznego. Badania przeprowadzono w katedrze Biomechaniki AWF we Wrocławiu na platformie tensometrycznej. Objęto nimi pięć osób reprezentujących wysoki poziom sportowy w różnych dyscyplinach sportu. Przeprowadzone próby różnicują ludzi w kategoriach kinematycznych parametrów ruchu. Większe wartości parametrów somatycznych powodują zaburzenia w powtarzalności cyklicznych i rytmicznych czynności ruchowych. Wyniki badań wskazują, że kinematyczne parametry ruchu są właściwymi kryteriami oceny predyspozycji człowieka do nauczania rytmizacji działań ruchowych.

  Streszczenie angielskie: Human motor aktivities are characterised by the repeatability of movements. The effectiveness of such actions depends on the rhythm - movements evenly distributed in time and space, similar to each other - whose regularity is perceived with the senses. The purpose of this study was to define the importance of the quantity of the chosen kinematic movement parameters while performing specified motion tasks with the rhythm of the outer movement preserved. The research was carried out on a tensometric plane at the Institute of Biomechanics of the Physical Training Academy in Wrocław. Five people participated in the investigation, each of them representing peak performance in different sports disciplines. The trials differentiate people in the categories of kinematic movement parameters. Higher somatic parameter values cause disturbances in the repeatability of cyclic and rhythmical motor activities. The data collected show that kinematic parameters of a movement are the proper criteria for the evaluation of a human predisposition towards learning the rhythm of motor activities.


  100/130

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.


  101/130

  Tytuł oryginału: Wpływ wyczynowego uprawiania podnoszenia ciężarów na stan narządu ruchu kobiecej kadry olimpijskiej.
  Tytuł angielski: Effects of competitive weigh lifting of the motor apparatus of the female olympic team members.
  Autorzy: Junk Stanisław, Hagner Wojciech, Biliński Piotr Jacek, Kopeć Małgorzata
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.494-498, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu uprawiania podnoszenia ciężarów na stan ortopedyczny w grupie 9 kobiet (wiek 17-27 lat) stanowiących kadrę narodową w roku przedolimpijskim (1999 r.). Nie wykazano u badanych żadnych zmian patologicznych w obrębie narządu ruchu. Występujące dolegliwości bólowe najczęściej dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego i miały charakter typowego bólu przeciążeniowego. Bóle przeciążeniowe narastały u zawodniczek wraz z długością uprawiania sportu. Dobry stan przedmiotowy wszystkich badanych i niewielkie dolegliwości podmiotowe mogą wynikać z właściwego obciążenia treningiem siłowym, jak i relatywnie krótkiego okresu treningu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effects of weigh lifting on the orthopaedic status of 9 female athletes aged 17-27 years, members of the National team in the pre-Olympic year (1999). No pathological changes were found in the motor apparatus and the aching complaints pertained mainly to the lumbar region of spine were typical of overloas effects. Overload aches progressed with total training duration. A good physical status of all athletes and rather slight pain perceived may results from appropriate strenght training loads and relatively short training period.


  102/130

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat najczęstszych obrażeń i ich przyczyn wśród zawodników i zawodniczek piłki nożnej.
  Tytuł angielski: Considerations of the most frequent men and women football-players injuries and their reasons.
  Autorzy: Ryngier Paweł, Saulicz Edward, Kokosz Mirosław, Gnat Rafał
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.499-506, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości oraz rodzaju obrażeń sportowych doznawanych przez zawodników i zawodniczki piłki nożnej śląsko-centralnego podokręgu piłki nożnej. Grupę badawczą stanowiło 208 sportowców, w tym 176 zawodników z I, II i III ligi mężczyzn oraz 32 zawodniczki z I ligi kobiet wyczynowo uprawiających piłkę nożną. Dane na temat doznanych urazów obejmowały cały okres kariery sportowej, średni czas uprawiania sportu przez badane osoby wyniósł 12 lat (ń 8 lat). Informacje dotyczące obrażen zebrano za pomocą specjalnie opracowanej ankiety. Stwierdzono, że wśród badanych osób tylko 6 (co stanowiło 3 proc.) w ciągu całej swojej kariery zawodniczej nie doznało żadnego urazu, a pozostałe 202 (97 proc.) osoby uległy w tym czasie łącznie 1374 urazom. Najczęściej występującymi obrażeniami były stłuczenia (25 proc.), następnie uszkodzenia aparatu więzadłowo-łąkotkowego stawu kolanowego (10 proc.), podwichnięcia (8 proc.), zwichnięcia (4 proc.) i inne obrażenia (około 5 proc.), a pęknięcia i złamania stanowiły 10 proc. wszystkich doznanych kontuzji. Najczęściej uszkodzeniom ulegał staw kolanowy (26 proc.) oraz skokowo-goleniowy i stawy stopy (23 proc), najrzadziej natomiast staw łokciowy i biodrowy (po 3 proc.). W aparacie ścięgnisto-mięśniowym najczęściej stwierdzono uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda (6 proc.) oraz ścięgna Achillesa (5 proc.). Urazowość w badanej grupie była wysoka, gdyż 97 proc. zawodników w ciągu całej swojej kariery doznało obrażeń narządu ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to evaluate the frequency and type of sport injuries of silesian-central sport's region men and women football-players. The investigation group considered of 208 sportsmen., 176 first, second and third mens' football leagues and 32 first women's league ones. Data of the sufferes injuries contained the period of the whole sport's career, while the average time of practise was 12 years ń 8. Specially prepared inquiry was used to collect sets of detailed information. There were only 6 sportsmen (3 p.c.) of the whole group who come off injuried. The other persons - 202 (97 p.c.) got 1347 traumas. Contusions were the most frequent injuries, they composed 25 p.c. of whole the dysfunctions. Impartments of ligamentous-meniscoidal system of the knee joint constistuted 10 p.c., fractures and ruptures 10 p.c., subluxations 8 p.c., luxations 4 p.c. of total numbar of all the injuries. There were the knee joint (26 p.c.) and ankle joint (23 p.c.) most often hurt, while the hip and ulnar joints were disturbed wery ralery (3 p.c.). Quadriceps muscle of the thigh (6 p.c.) and Achilles tendon (5 p.c.) were the regions of the most frequent lesions considering muscular system. Incidence of trauma of evaluated group was very high, for 97 p.c. of sportsmen experienced injuries of locomotor system. Taking into consideration average time of sport's career and total number of traumas it results that every football-player falls 6,6 different kinds of injuries. It ...


  103/130

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny medycyny sportowej. Adolf Wojciechowski (1886- po 1946).
  Tytuł angielski: Biographical dictionary of sports medicine.
  Autorzy: Kuński Henryk
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.519-520, il., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Wojciechowski
 • Adolf 1886- po 1946


  104/130

  Tytuł oryginału: Konferencja naukowa "Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy" zorganizowana przez Fundację Multis Multum.
  Tytuł angielski: Scientific symposium "The football injuries, diagnostics and medical treatment" by Multis Multum Foundation.
  Autorzy: Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.325-328, il. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  105/130

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia u młodzieży grającej w piłkę nożną.
  Tytuł angielski: Soccer injuries in youth people.
  Autorzy: Biosca Paco
  Opracowanie edytorskie: Dziak Artur (oprac.).
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.329-331, sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Urazy młodocianych piłkarzy związane są z uszkodzeniami rosnącego i rozwijającego się narządu ruchu. Właściwe dozowanie intensywności treningu i wykrywanie dyssymulacji stanowią podstawę prewencji przedwczesnych zespołów zużycia tkanek oraz zwyrodnienia narządu ruchu. Istotną rolę odgrywa także rzetelna selekcja i wykluczenie z intensywnego treningu jednostek nie mających odpowiednich predyspozycji fizycznych i psychicznych.

  Streszczenie angielskie: Injuries of young soccer players are related to the dysfunction of the growing and developing locomotory apparatus. Accurate intensivity of the training activity and diagnosis of dissimulation are the base of prevention of the early degenerative syndromes of then tissues of the skeletal and muscular systems. Adequate seelction during admission and training is also very important.


  106/130

  Tytuł oryginału: Specyfika urazów czaszkowo-mózgowych u piłkarzy.
  Tytuł angielski: Cranio-cerebral injury in soccer players.
  Autorzy: Ciszek Bogdan
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.332-337, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • neurologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy czaszkowo-mózgowe u piłkarzy cechuje specyfika związana z połączenia urazu kontaktowego z urazem z przyśpieszenia. Dominującym efektem tych urazów jest znaczne częstości wstrząśnień mózgu, które wielokrotnie pozostają nie diagnozowane i nie leczone. Technika grania głową - główkowanie traktowana jest jako powtarzalny uraz podwstrząśnieniowy. Efekty powtarzalnych urazów kumulując się prowadzić mogą do szeregu objawów takich, jak przewlekłe bóle głowy, pogorszenie koncentracji oraz sprawności w testach neuropsychologicznych.

  Streszczenie angielskie: Traumatic brain injury in soccer players is a connection of the contact and acceleration-deceleration injury. Most frequently observed effect is a concussion, frequently not diagnosed and not treated heading is a repeated subconcussive injury. Cumulative effect of the injures are headaches, troubles with mental concentration and retardation in neuropsychological tests.


  107/130

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu skokowo-goleniowego.
  Tytuł angielski: Ankle joint injuries.
  Autorzy: Świerczyński Robert
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.338-346, il., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia stawu skokowego i stopy są bardzo częste wśród sportowców. Znacznie rzadziej stanowią urazy w pracy, z wyjątkiem urazów będących wynikiem upadku lub uszkodzenia bezpośredniego (przedmiot spadający na nogę). Z wyjątkiem niewielu dyscyplin jak np. wioślarstwo czy wyścigi samochodowe w pozostałych, gdzie podstawą jest swobodny ruch kończyn dolnych, łatwo dochodzi do przeciążeń i urazów tkanek miękkich stawu skokowego. Częstość ich występowania jest zbliżona do ilości urazów kolana. Wśród graczy w baseball sięgają one 50 proc. Piłka nożna również charakteryzuje się wysokim odsetkiem (31 proc). Najczęściej urazy to skręcenia, naciągnięcia i naderwania struktur torebkowych, ścięgien, zespoły uciskowe jak również złamania dolnego odcinka piszczeli i strzałki. Naderwania w obrębie goleni są rzadsze niż w obrębie uda czy kolana, ale skręcenia, naciągnięcia i złamania zmęczeniowe występują częściej.

  Streszczenie angielskie: Ankle and foot injuries are common in sports, much less so in the workplace except from those caused by a fall or a dropped object. Excepting a few sports such as rowing and auto racing, the base of an athlete's activity is provided by the soft tissues and osseous complex of the ankle and foot. Ankle injuries in sports are close in incidence to that of knee injuries. One study shows 50 p.c. of ankle injuries during all athletics at one major college occurred in basketball. Soccer also presents a high incidence (31 p.c.). The most common ankle injuries are bruises, muscle strains, tendon lesions, postural stress, compression syndromes, and lower tibia and fibula fractures. Bruises of the lower leg are less frequent than those of the thigh or knee, but the incidence of intrinsic strain, sprain, and stress fractures is much greater.


  108/130

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia i dysfunkcje stawu rzepkowo-udowego u piłkarzy.
  Tytuł angielski: Traumatic lesions and disorders of patellofemoral joint in football players.
  Autorzy: Mioduszewski Andrzej
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.353-359, il., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dolegliwości stawu rzepkowo udowego (SRU) stnowią ok. 40 proc. dolegliwości kolana. Cierpi na nie około 25 proc. każdej populacji. Wprowadzenie artroskopii poszerzyło wiedzę na temat SRU, lecz było również źródłem nieporozumień. Stwierdzano bowiem chondromalację rzepki u pacjentów nie zgłaszających dolegliwości, jak również zdrową chrząstkę u pacjentów z dużymi dolegliościami. Prawidłowo zbudowane kolano u pacjentów z dobrą masą i koordynacją mięśniową, a te warunki spełniają stawy grających w piłkę nożną, rzadko kiedy wykazują problemy ze stabilnością rzepki. Dość często jednak zdarzają się dysfunkcje związane z nierównowagą mięśniową oraz przykurczami mięśni posturalnych, zwłaszcza u zawodników powracających do gry po kontuzjach. Wszelkie okoliczności osłabiające siłę lub kontrolę mięśniową (np. okres rekonwalescencji, napięcie emocjonalne, zaniki mięśniowe w przebiegu innych schorzeń, przemęczenie) prowadzą do zaburzeń transmisji energii i dolegliwości ze strony stawu rzepkowo-udowego. Patologie w stawie rzepkowo-udowym można podzielić na: przeciążeniowe (zespół zwiększonego bocznego przyparcia rzepki, przeciążenie przyczepu mięśnia czworogłowego do rzepki, kolano "skoczka", choroba Osgood-Schlattera) i urazowe (zwichnięcia rzepki, stłuczenia i złamania). Filozofia leczenia zaburzeń SRU jest zatem prosta. Proces leczenia przywrócić ma bowiem równowagę i kontrolę ustawienia rzepki. Osiągnąć to można jedynie przez rozciągnięcie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni, uelastycznienie struktur torebki stawowej, trening równowagi i czucia głębokiego.

  Streszczenie angielskie: Patellofemoral pain is one of the most common disorders of the locomotor system. It is often associated with muscle contractures and inbalances. Patellar instability problems may be related to decreased muscle strength for example after injuries, muscle atrophies associated with other diseases, emotional troubles. The goal of treatment is quite simple and consists of setting the patellar balance and alignment in order. This may be obtained by reinforcement and stretching of contracted muscles and balance training.


  109/130

  Tytuł oryginału: Urazy i uszkodzenia mięśni na boisku piłkarskim.
  Tytuł angielski: The muscular injuries in the soccer field.
  Autorzy: Biosca Paco
  Opracowanie edytorskie: Dziak Artur (oprac.).
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.360-363, sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy mięśni są bardzo częste na boisku piłkarskim. Złe ich rozpoznawanie i co za tym idzie nieprawidłowe leczenie prowadzą do poważnego uszczerbku wydolności fizycznej i możliwości sportowych piłkarza. Decyzja - czy zewzwolić na powrót do gry bezpośrednio po odniesionej kontuzji musi być bardzo wyważona gdyż wszelkie błędy będą miały dalekosiężne konsekwencje.

  Streszczenie angielskie: Muscel injuries are very frequent in the group of soccer players. Bad diagnosis and inappropriate treatment are source of many delayed complications. Decision-making process and eventual come back to play just after injury have to be correct. Insufficiency of the muscular systsem and descries of theeh possiblities of the player are the consequence of mistakes.


  110/130

  Tytuł oryginału: Diagnostyka urazów w piłce nożnej.
  Tytuł angielski: Diagnostics of traumatic lesions in football players.
  Autorzy: Czyrny Zbigniew
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.364-376, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule tym przedstawiono przykłady diagnostyki rezonansowej (RM) oraz ultrasonograficznej (USG) urazów więzadeł, ścięgien oraz stawów najpowszechniej występujących u piłkarzy.

  Streszczenie angielskie: This paper presents diagnostic examples of most frequent football-related injuries of ligaments, tendons, muscles and joints.


  111/130

  Tytuł oryginału: Opieka medyczna w szatni i na boisku.
  Tytuł angielski: Medical care during football game.
  Autorzy: Machowski Stanisław
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.377-382, il., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł jest krótkim omówieniem zagadnień związanych z opieką medyczną podczas zawodów piłki nożnej. Zawiera ogólną analizę i statystykę najczęstszych urazów wśród piłkarzy. Wskazuje schemat postępowania w większości urazów na boisku, jednocześnie sygnalizuje trudności diagnostyczne. Porusza także problem transportu po urazie oraz wyposażenia w sprzęt medyczny. Podkreślono kwestię zachowania aseptyki i profilaktyki zakażeń. Druga część poświęcona została kwestii suplementacji płynów. Jest ona podstawowym czynnikiem w prewencji urazów w piłce nożnej, nie pozostaje również bez wpływu na końcowy wynik meczu. Obecnie, powszechnie uznaje się płyny węglowodanowo-elektrolitowe za optymalny napój dla sportowców. Artykuł przedstawia podstawowe cechy optymalnego napoju (tak jakościowe, jak i ilościowe), rozważa kwestię przydatności różnych źódeł cukrów w uzupełnianiu deficytu energetycznego. Podkreślono również zasadności uzupełniania elektrolitów traconych podczas wysiłku oraz krótko omówiono te napoje, które obecnie uznaje się za niewskazane.

  Streszczenie angielskie: An issue of medical care during footbal game is briefly reported in this article. It contains general statistics of the most common injuries among top level players. Also it shows some guidelines to follow when dealing with football injuries or diagnostic problems. Such topics as transport, medical devices and equipment, prevention of infections (HIV, HBV, HCV) are often passed over, nonetheless they are underlined this time. The second part deals with the problems of liquid intake which seems to be crucial factor in injuries prevention and it is not without influence on the final score of the game. Carbohydrate electrolyte solutions (CES) are currently considered as the most suitable fluids for footballers. The paper presents basic features of optimal drink (quantity and quality of each ingredient), answers the question of efficacy of different carbohydrate sources. It emphasizes the issue of electrolytes supplementation and clearly indicates which sort of drinks are out of use nowadays.


  112/130

  Tytuł oryginału: Specyfika rehabilitacji w piłce nożnej.
  Tytuł angielski: Specific soccer rehabilitation.
  Autorzy: Pasierbiński Artur
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.383-391, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia specyfikę rehabilitacji po urazach i operaacjach u piłkarzy, leczonych w Carolina Medical Center w Warszawie. Głównym celem rehabilitacji jest bezpieczny powrót piłkarza na boisko. W jej trakcie należy odtworzyć wszystkie wzorce ruchowe charakterystyczne dla piłki nożnej, utrzymać wysoki poziom ogólnej wydolności i przełamać lęk przed powrotem do pełnej aktywności sportowej. Wykorzystując metody fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne likwidujemy objawy kliniczne oraz przywracamy należny zakres ruchu, stabilizację mięśniową, propriocepcję i koordynację. Dużą wagę przykładamy do treningu propriocepcji i koordynacji, stosując różnego rodzaju statyczne i dynamiczne ćwiczenia równoważne, często łączone z ćwiczeniami siłowymi. Podczas treningu siły mięśniowej większy nacisk kładziemy na ćwiczenia oparte na skurczu ekscentrycznym które poprawiają elastyczność i płynnośc ruchu. W końcowej fazie rehabilitacji rozpoczynamy naukę technik specjalnych piłki nożnej - zawodnik wykonuje ćwiczenia w podobny i taki sam sposób jak na treningu. Ważnym elementem rehabilitacji i profilaktyki powtórncyh urazów są ćwiczenia rozciągające, które wraz z ćwiczeniami równoważnymi i oporowymi powinny być kontynuowane również po zakończeniu rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: Paper presents specific reahbilitation after injures and operative procedure in soccer players, treated in Carolina Medical Center. The main goal of rehabilitation is safe return of player on the field. Rehabilitation should restore all movements patern characteristic for soccer, maintain cardiovascular fittnes and break down apprehension of full return to competition. Utilizing vareity of physical modalities and kinesitherapeutics methods we relive symptoms and restore full range of motion, muscle stability, proprioception and coordination. We attach importance to sensomotoric and agility training by performing differend kind of static and dynamic exercises. During strength and endurance training we focus on excentric exercises, which helps to restore elascity, and smoothness of movement. In final phase of rehabilitation we introduce soccer-specific skills. Player performs the exercises in the same way as during soccer training. Stretching, proprioception and resistance exercises are important part of rehabilitation and injury prevention and should be continued also after rehabilitation is completed.


  113/130

  Tytuł oryginału: Patomechanizm i leczenie bólów spojenia łonowego i pachwiny u piłkarzy.
  Tytuł angielski: Biomechanics and treatment of the groin pain in soccer player.
  Autorzy: Biosca Paco
  Opracowanie edytorskie: Dziak Artur (oprac.).
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.394-396, sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból pachwiny jest częstą dolegliwością u piłkarzy. Najczęstszą przyczyną są sumujące się mikrourazy przyczepów mięśni przywodzicieli. Innym źródłem bólów są zespoły usidlenia nerwów, entezopatie i choroby stawu biodrowego.

  Streszczenie angielskie: Groin pain is frequent problem in amateur and professional soccer players. It is related most frequently to repetitive injury of the insertions of the adductory muscles. Other source of pain are nerve entrapment syndromes, enthesopathies and hip joint pathologies.


  114/130

  Tytuł oryginału: Urazy i uszkodzenia u piłkarzy w Brazylii.
  Tytuł angielski: Problems of football-related injuries in Brazil.
  Autorzy: Cohen Moises
  Opracowanie edytorskie: Dziak Artur (oprac.).
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.397-399 - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Specyfika urazów wśród piłkarzy brazylyjskich związana jest z masowym uprawianiem sportu przez dzieci i młodocianych. Do sportu wyczynowego selekcjonowani są w ten sposób najlepsi z najlepszych. Niekontrolowany intensywny trening prowadzi jednak do dużej częstości awulsyjnych uszkodzeń szkieletu, martwic jałowych kości i przedwczesnych zespołów zużycia chrząstki stawowej.

  Streszczenie angielskie: Great number of amateur soccer players in Brasil is related to popularity of this sport discipline. It is a base of selection of the best group of players to the professional teams. However uncontrolled training of very young amateur soccer players is a cause of great frequency of avulsive and necrotic injures of the growing skeleton or degenerative syndromes of articulary cartilage.


  115/130

  Tytuł oryginału: Astma i sport.
  Autorzy: Latoś Tadeusz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.23-24 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  116/130

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Badania nastoletnich sportowców przed zawodami. Cz. 2].
  Autorzy: Smorawiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.77-78 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(1)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  117/130

  Tytuł oryginału: Postawa ciała zawodników trenujących sporty walki.
  Tytuł angielski: Body posture of the sportsmen training martial arts.
  Autorzy: Bieć Ewa, Demczuk-Włodarczyk Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.32-36, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Technika specjalna w sportach walki wpływa na muskulaturę całego gorsetu mięśniowego. Hipotetycznie założono, że poprawa stanu funkcjonalnego mięśni korzystnie oddziałuje na postawę ciała zawodników. Celem pracy była ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz ukształtowania tułowia w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. Przebadano 60 osób uprawiających sporty walki. Staż trenigowy wszystkich zawodników wynosił średnio 5 lat. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametrii komputerowej. Wszystkie wyniki odniesiono do grupy kontrolnej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono korzystne oddziaływanie treningu sportowego na postawę ciała zawodników. Najczęstszym typem postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest typ równoważny (51,35 proc.), następnie kifotyczny (40,54 proc.) oraz lordotyczny (8,2 proc.). Analiza ukształtowania tułowia w płaszczyźnie czołowej nie wykazało istnienia asymetrii znacznych. Zmiany obserwuje się jedynie w ustawieniu miednicy. Grupa kontrolna charakteryzowała się częstszym występowaniem zmian w obrębie tułowia we wszystkich płaszczyznach. Wnioski: 1. Zawodnicy trenujący sporty walki charakteryzują się postawą dobrą i bardzo dobrą. Najczęstszymi występującymi typami postaw są typy: równoważny Iř i IIř oraz kifotyczny Iř. 2. Trening sportowy wywiera wpływ na kształtowanie się symetrii w płaszczyźnie czołowej w postawie ciała, jednak wielkość i charakter tych zmian uwarunkowane są rodzajem uprawianej dyscypliny sportu.

  Streszczenie angielskie: The aim of training the martial arts is to ensure versatile physical preparation. Harmonic development of the muscular corset improves the functional state of the muscles and affects the posture of the trained people. The aim of this research was the assessment of the body posture in sangital plane and the shape of truk, in frontal and transversal plane, in the people training martial arts. The research included 60 sportsmen, aged 21 - 27, practising martial arts. Their training experience was 5.5 year at an average. The assessment of the shape of trunk was carried out using a photogrammetric method. All the results were referred to the control group. The findings allowed the researches to state that the sports training has a beneficial influence on the body posture of sportsmen. The most common posture type was the equiponderant type (51.35 p.c.). Kyphotic and lordotic occurred in 40.54 p.c. and 8.2 p.c. of the examined respectively. The analysis of the trunk shape, in frontal plane, did not show the occurrence of large asymmetries. The changes were only observed in the position of pelvis. More frequent changes of the trunk in all planes, were characteristic for the control group. Conlusions: 1. The most frequent posture types in sportsmen training martial arts are: equiponderant Iř and IIř and kyphotic Iř. Those postures are good or very good. 2. Sports training has an influence on the shaping of symmetry of the body posture in frontal plane, though the size and character of these changes depends on the kind of sport practised.


  118/130

  Tytuł oryginału: Budowa morfologiczna stóp zawodników trenujących sporty walki.
  Tytuł angielski: The features of morphological structure of feet in sportsmen training martial arts.
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Bieć Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.37-42, il., tab., bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Hipoteczynie założono, że długotrwałe przeciążanie kończyn dolnych przez zawodników trenujących sporty walki zmienia budowę morfologiczną stóp. W celu oceny zmian dokonano szczegółowej charakterystyki ukształtowania sklepienia podłużnego, poprzecznego i przedniej strefy nośnej stopy. Badaniom poddano 28-osobową grupę zawodników (średnia wieku 21 lat). Wszyscy trenowali sporty walki od 4 lat. Oceny stanu budowy morfologicznej stóp dokonano metodą biostereometryczną. Stan sklepienia podłużnego określono na podstawie analizy ukształtowania pięciu łuków podłużnych stopy, sklepienie poprzeczne na podstawie analizy intensywności przylegania pięciu głów kości śródstopia do podłoża, przednią strefę nośną na podstawie analizy przylegania pięciu palców do podłoża oraz kąta koślawości palucha i szpotawości palca piątego. Badania realizowano w odciążeniu i obciążeniu. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że stan sklepienia podłużnego stóp zawodników trenujących sporty walki jest prawidłowy. Badania wykazały wystąpienie płaskostopia funkcjonalnego tylko w jednej stopie. Pozostałe stopy kwalifikowane były jako prawidłowo wysklepione. Stan przednich segmentów stopy przedstawia inną charakterystykę. Analiza intensywności przylegania poszczególnych struktur do podłoża wykazała większe obciążanie IV i V głowy kości śródstopia i dwóch zewnętrznych palców (IV i V). Ustawienie palucha było różne w zależności od warunków badania. Obserwuje się częste szpotawe ustawienie palucha ...

  Streszczenie angielskie: It was hypothetically assumed that a long-lasting overload of lower extremities in martial arts sportsmen changes the morphological structure of their feet. In order to assess these changes a detailed characteristics of the shape of longitudinal, transversal formix and frontal load-bearing area of the foot was made. A group of 28 sportsmen (average age 21) underwent the examinations. All of them had been training martial arts for 4 years. The state of morphological structure of feet was evaluated with the use of biostereometric method. The assessment of the longitudinal fornix was based on the analysis of the shape of 5 longitudinal arches of foot, the assessment of the transversal fornix was based on the analysis of adherence intensity of 5 metatarsus bones' heads to the ground and the frontal load bearing area was evaluated through analysing the fingers' adherence to the ground as well as valgity angle of hallux and varus deformity of the 5th toe. The tests were conducted with load and without it. The analysis of the obtained results allows one to say that te state of longitudinal fornix in sportsmen training martial arts is correct. The research showed the occurrence of functional platypodia only in one foot. The remaining feet were qualified as correctly arched. The condition of frontal segments of the foot presents different characteristic. The analysis of adherence intensity of particular structures to the ground proved a greater load on the 4th and 5th head of ...


  119/130

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Badanie lekarskie kwalifikujące do udziału w zajęciach sportowych - odpowiedzialność pediatry].
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (4) s.123-124, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 2002; 31 : 18-25
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  120/130

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Badanie układu sercowo-naczyniowego u młodych sportowców].
  Autorzy: Popczyńska-Marek Maria
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (4) s.129-130, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 2000; 29 : 162-165
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  121/130

  Tytuł oryginału: Serce sportowca w obrazie echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Athletic heart in echocardiography imaging.
  Autorzy: Biały Dariusz, Derkacz Arkadiusz, Nowosad Halina, Skalik Robert, Marszałek Edyta, Poręba Rafał, Zagrobelny Zdzisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.529-536, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wyniki pomiarów echokardiograficznych u zawodników wyczynowo uprawiających sport porównano z wynikami osób aktywnych fizycznie. Materiał i metody: badaniem objęto 96 sportowców wyczynowych. Uwzględniając uprawianą dyscyplinę, podzielono ich na wykonujących wysiłki statyczne (S), dynamiczne (D) oraz mieszane (SD). Oceniając osiągane wyniki, zawodników podzielono na mistrzów świata (MS), mistrzów Europy (ME) i mistrzów Polski (MP). Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 studentów AWF nietrenujących wyczynowo. U wszystkich osób wykonano badania echokardiograficzne i oceniono wymiary serca, kurczliwość i czynność rozkurczową lewej komory. Wyniki: Uwzględniając rodzaj wykonywanego wysiłku, w grupie S obserwowano mniejszy wymiar skurczowy lewej komory w stosunku do grup D i DS (odpowiednio 28,9 mm vs. 32,2 mmi 32,7 mm), natomiast masa lewej komory była większa w grupie D w stosunku do grupy K (273 g vs. 219 g). Czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) we wszystkich grupach badanych był dłuższy w stosunku do grupy K (82-83 ms vs. 74 ms). Średnie ciśnienie w tęnticy płucnej (MPAP) w grupie S i DS było niższe w stosunku do grup D i K (odpowiednio 11,8 i 11,1 vs. 15,5 i 17,4 mm Hg). Uwzględniając podział sportowców według osiąganych wyników, masa lewej komory była wię sza w grupie MŚ w stosunku do grupy K (261 g vs. 219 g), IVRT był dłuższy w grupie MP w stosunku do grupy K (83 ms vs. 74 ms), a MPAP było niższe w grupach MP i ME w stosunku do grupy K (odpowiednio 11,4 i 13,1 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was evaluation of echocardiographic parameters in endurance training athletes who were compared with fit persons. Material and methods: 96 athletes enterd the study. As concerns the type of sport discipline the study group was divided into: static (S), dynamic (D) and composite (DS) exercise subgroups. As to the sport competition achievements the athletes were divided into: World (MŚ), Europe's (ME) and Poland's (MP) champions. 30 students from Sport Academy entered the control group (K). Echocardiographic examination, included evaluation of heart dimensions and Doppler left ventricle (LV) diastolic parameters was performed. Results: As regards the type of exercise, the end-systolic LV dimension was smaller in group S in comparison with groups D and DS (28.9 mm vs. 32.2 mm and 32.7 mm, respectively). Instead LV mass was bigger in D in comparison with group K (273 g vs. 219 g). Moreover isovolumic relaxation time (IVRT) in all athletes' groups was longer in comparison with control group (S - 82 ms, D - 82 ms, DS - 83 vs. K - 74 ms). The mean pulmoanry artery pressure (MPAP) in groups S and DS was lower in comparison with groups D and K (11.8 and 11.1 vs. 15.5 and 17.4 mm Hg). Considering sport competition achievements in the studied athletes, LV mass was bigger in MŚ than in group K (261 vs. 219 g). IVRT was longer in MP than in group K (83 ms vs. 74 ms). MPAP was lower in MP and ME in comparison with group K (11.4 and 13.1 vs. 17.4 ...


  122/130

  Tytuł oryginału: Wpływ deficytu energetycznego na wybrane parametry hormonalne i lipidowe osocza krwi młodych mężczyzn.
  Tytuł angielski: The influence of energy deficiency on some lipid and hormonal parameters in young men.
  Autorzy: Gromadzka-Ostrowska Joanna, Dworznicki Janusz
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.222-225, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy było określenie wpływu ujemnego bilansu energetycznego wywołanego bardzo intensywnym wysiłkiem fizycznym na wybrane parametry lipidowe i hormonalne u młodych zdrowych mężczyzn. Metodyka. Badanie wykonano na mężczyznach o prawidłowej masie ciała i lekkiej nadwadze (BMI 21-28) w wieku 21-31 lat, uczestniczących w tygodniowym marszu górskim, powodującym wydatek energetyczny wynoszący około 6670 kcal/dobę, przy wartości energetycznej codziennej diety około 3600 kcal/dobę. U wszystkich badanych przed i po zakończeniu marszu określono rutynowymi metodami masę ciała, procentową zawartość tłuszczu w ciele (metoda bioimpedancji), metodami enzymatycznymi stężenia parametrów lipidowych (cholesterolu całkowitego, jego frakcji HDL, LDL i trigliceroli) i metodami radioimmunologicznymi stężenia hormonów (testosteronu, kortyzolu, LH, GH, leptyny) w osoczu krwi. Wyniki. Stwierdzono, że deficyt energetyczny spowodował istotne obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego oraz trigliceroli, testosteronu i leptyny. O,26 proc. obniżyła się procentowa zawartość tłuszczu w ciele, a stężenie hormonu wzrostu wzrosło.

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to investigate the influence of intense exercise (mountain walking by men consuming 3600 kcal/day) on some plasma hormonal and lipid parameters. Methods. The study was carried out on 19 healthy young men (21-31 years old) with ideal body weight or slightly overweight (BMI 21-28). Body mass, body fat mass (bioimpedance method), plasma levels of total cholesterol, its fractions and triacyloglicerol levels (enzymatic method and testosterone, leptin, luteinizing hormone, growth hormone and cortisol levels (RIA method) were measured in all subjects. Total energy expediture during the mountain march amounted to 6670 kcal per day. Results. After 7 days of energy deficiency caused by intensive exercise significantly lower concentrations of total cholesterol, triacyloglicerols, testosterone and leptin and higher levels of growth hormone were observed.


  123/130

  Tytuł oryginału: Spiroergometryczna ocena wydolności trenujących osób w średnim wieku.
  Tytuł angielski: Spiroergometric evaluation of performance in middle-aged athletic people.
  Autorzy: Laurentowska Maria, Jastrzębski Andrzej, Michalak Edyta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.236-239, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badań była ocena wydolności ogólnej oraz sterowanie treningiem sportowym osób w średnim wieku. Metodyka. Obserwacjami objęto 11 mężczyzn trenujących regularnie kolarstwo (6 osób) i jazdę na wrotkach (5 osób). Wiek badanych wynosił średnio 43,6 ń 10.09 lat, masa ciała 77,3 ń 7,76 i wysokość 177,2 ń 5,86 cm. Poddani oni zostali badaniom wydolnościowym dwukrotnie. Pierwsze badanie przeprowadzone zostało na początku sezonu przygotowawczego i miało na celu zarówno ocenę wydolności ogólnej badanych osób, jak i również wyznaczenie wielkości obciążeń treningowych. Drugie badanie natomiast wykonane zostało na początku okresu startowego i miało na celu ocenę skuteczności realizowanego treningu. Wyniki. Zastosowany trening z indywidualnie dobranymi obciążeniami, w oparciu o wyznaczone progi wentylacyjne, spowodował wyraźną poprawę wydolności, jak i tolerancji wysiłkowej. Wskazują na to uzyskane wartości badanych parametrów fizjologicznych wyznaczonych zarówno w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego, jak i wartości maksymalne. Próg wentylacyjny w badaniu II wystąpił przy wyższym obciążeniu niż w badaniu I, jednocześnie częstość skurczów serca uległa nieznacznemu obniżeniu. Jednoznacznie wskazuje to na wzrost tolerancji wysiłkowej. Mniejsze pobudzenie receptorów metabolicznych w mięśniach powoduje mniejsze wysiłkowe pobudzenie układu współczulnego. Równocześnie obserwowano wzrost mocy przy obciążeniu maksymalnym. U badanych osób stwierdzono także wzrost zużycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate the performance and steering of the training process in middle-aged people. Methods. Eleven athletes aged 43.6 SD 10.09 years, with body mass 77,3 SD 7.76 kg and body height 177.2 SD 5.86 cm who practise cycle and roller skate regularly were subjected to performance test twice. The first test was performed at the beginning of the preparatory period to carry out an initial evaluation of the athletes performance and to indicate the level of training work loads. The second test was performed at the beginning of the competitive period to evaluate the efficiency of the training actually carried tout. Results. Individual selected workloads selected on the basis of the subjects ventilatory threshold resulted in a marked improvement in both performance and exercise tolerance. This was shown by the improved values of the studied physiological parameters as indicated at both the ventilatory threshold and their maximal values. The ventilatory threshold in the second test occurred at a higher workload than in the first test and, the same time, the heart rate was slightly lower. This shows an increase in exercise tolerance. Less stimulation of metabolic receptors in muscles caused less exercise stimulation of the autonomic nervous system. Simultaneously, one could observe increased power at the maximal workload. In the athletes examined an increase in the oxygen uptake and the threshold workload and in increase in the relative maximal ...


  124/130

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek.
  Tytuł angielski: Evaluation of the aerobic and anaerobic capacity of female volleyball players.
  Autorzy: Michalak Edyta, Laurentowska Maria, Jastrzębski Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.240-244, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badań była ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek bezpośrednio przed najważniejszymi spotkaniami w rundzie play off. Metodyka. 13 zawodniczek piłki siatkowej (wiek 23 ń 4,48 lat, masa ciała 70,0 ń 7,42 kg, wysokość 180,8 ń 5,49 cm) poddano dwóm rodzajom testów wysiłkowych. I test - wysiłek o wzrastającej intensywności na bieżni mechanicznej, aż do odmowy. Parametry krążeniowo-oddechowe rejestrowano przy użyciu systemu komputerowego CPX f. MedGraphics. Częstość skurczów serca mierzono sport-testerem PE 3000. Celem tego testu była ocena wydolności tlenowej. II test tzw. test Wingate, miał na celu ocenę wydolności beztlenowej. Przed oraz 3 min po zakończeniu każdego wysiłu pobierano krew włośniczkową w celu oznaczania poziomu kwasu mlekowego i parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi. Wyniki. Zawodniczki podczas I testu pokonały średni dystans 1698,15 m, uzyskując średnią maksymalną prędkość biegu 13,38 km/h. Średnia wielkość maksymalnego poboru tlenu wyniosła 38,9 ml/kg/min, a średnie maksymalne tętno 181,46 ud./min. Podczas testu Wingate zawodniczki wykonały łączną pracę średnio 13,52 kJ. Średnia wartość maksymalnej mocy anaerobowej (MMA) wyniosła u nich 8,34 W/kg i została osiągnięta między 5 a 10 sekundą wysiłku. Stężenie kwasu mlekowego po wysiłku równało się 9,21 mmol. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż badane zawodniczki charakteryzowały się średnim poziomem wydolności tlenowej i maksymalnej mocy anaerobowej, ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate the aerobic and anaerobic capacity of female volleyball players immediately prior to an following a most important match. Methods. 13 female volleyball players (age 23,6 SD 4,48 years, body mass 70,0 SD 7.42 kg body height 180.8 SD 5.94 cm) were subjected to two types of exercise tests. The first test consisted of exercise of incresing on the treadmill till refusal. The circulatory-respiratory parameters were registered continously using the CPX computer system of the MedGraphics Corporation. The heart rate was measured by a PE 3000 Sport-tester. The purpose fo this test was the evaluation of aerobic physical capacity. The purpose of the second test, the so called Wingate test, was the evaluation of anearobic physical capacity. Before and 3 minutes after each exercise, capillary blood was taken to determine the level of lactic acid and acid-base balance parameters. During the first test the players ran a mean distance of 1698.15 m at a maximum speed of 13,38 km/h. Results. The mean maximum oxygen uptake was 38.93 ml/kg/min, and the mean heart rate was 181.46 beat/min. During the second test the total work done was 13.52 kJ. A mean maximal anaerobic power (MAP) of 8.34 W/kg was achieved between 5 and 10 s of the exercise. After the exercise, a mean lactic acid level of 9.21 mmol was observed. Conclusions. Based on the obtained it can be stated that the female volleyball players were characterised by an average level of aerobic ...


  125/130

  Tytuł oryginału: Łączenie diety z aktywnością fizyczną jako sposób na modelowanie sylwetki i doskonalenie sprawności.
  Tytuł angielski: Combining diet with physical activity as a method of improving body outline and physical fitness.
  Autorzy: Pelc Zofia, Bubka Zofia, Woźniak Dagmara
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.245-248, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem doniesienia była ocena świadomości kobiet w zakresie prawidłowego odżywiania w połączeniu z systematycznym treningiem rekreacyjnym. Metodyka. Badaniami objęto 50-osobową grupę kobiet systematycznie (2 x w tygodniu po 50 min) uczęszczających na zajęcia z aerobiku. W badaniach wykorzystano metodę sonadżu diagnostycznego. Wyniki. Na podstawie analizy wyników zaobserwowano następujące prawidłowości: aktywne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych; uprawianie co najmniej dwóch dyscyplin sportu rekreacyjnego; pozytywne zmiany w obrębie sylwetki; poprawa w zakresie sprawności fizycznej; świadome stosowanie i przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania się, dające oczekiwane rezultaty. Wnioski. Człowiek w toku swego rozwoju osobniczego powinien nieustannie adoptować się do ciągle zmieniających się warunków otoczenia - aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie służą zaspokojeniu tej potrzeby.

  Streszczenie angielskie: Aim. This report describes an evaluation of the awareness of women on the importance of proper nutrition combined with systematic recreational training. Methods. The study was carried out on 50 women practicing aerobics systematically (for 50 minutes twice a week). The investigation was based on diagnostic sounding. Results. An analysis of the collected data showed the following regular features: active participation in recreational exercises; practicing at least two disciplines of recreational sports; welcome silhouetter changes; improved physical fitness; conscious application and observance of proper nutritional principles, leading to the expected results. Conclusions. Everybody, in the course of his/her life-time, should persistently adapt to the continually varying environment. Therefore, physical activity and proper noutrishment satisfy the need for sealf-realization, which is so important to maintain or restore the optimum conditions for further, comprehensive development.


  126/130

  Tytuł oryginału: Analiza zmienności rytmu zatokowego u sportowców wyczynowych : praca doktorska
  Autorzy: Strzałkowska Dorota, Mandecki Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  Źródło: 2002, 115 k., [35] k. tabl. : bibliogr. 395 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20981

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  127/130

  Tytuł oryginału: Epidemiologia urazów sportowych.
  Autorzy: Walentukiewicz Anna
  Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 13 s.19-35, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 727,748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  128/130

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne mechanizmy aktywności fizycznej w działaniu na zdrowie.
  Tytuł angielski: Physiological mechanisms of physical activity affecting health.
  Autorzy: Jethon Zbigniew
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.170-177, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ruch jest genetycznie uwarunkowanym stanem czynnościowym organizmu człowieka, zmodyfikowanym przez wpływ środowiska oraz sytuacyjne zachowania behawioralne. Wywołane przez aktywność fizyczną zmiany homeostazy mają aspekty reakcji stresowej, co może uwidaczniać się jako efekty pro- oraz antyzdrowotne. W pracy przedstawione są najważniejsze aspekty tych efektów, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: Movement is a genetically determined functional feature of the human organism that can be modified by environmental factor and by behavioral influences. Caused by physical activity homeostatic changes have many aspects of stress reaction giving positive and/or negative health effects. In the paper there are presented main aspects of these effects with a special reference to the mechanisms of their appearance.


  129/130

  Tytuł oryginału: Wpływ diety z różną zawartością soli na wydolność aerobową i wielkość poboru tlenu na poziomie progu anaerobowego.
  Tytuł angielski: Effect on aerobic capacity and on oxygen consumption at an anaerobic thresholdof diets containing different levels of sodium chloride.
  Autorzy: Szyguła Zbigniew, Wnorowski Jerzy, Pilch Wanda, Maciejczyk Marcin, Wątroba Janusz
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.318-321, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp.Nadmierne spożywanie chlorku sodu uważane jest za główny czynnik ryzyka rozwoju choroby nadciśnieniowej, dlatego też spożywanie mniejszych ilości tego związku zalecane jest zarówno w leczeniu, jak i w prewencji choroby nadciśnieniowej. W dostępnej literaturze znaleźć można jednakże niewiele informacji na temat wpływu obniżonej lub zwiększonej zawartości soli kuchennej w diecie na możliwości wysiłkowe człowieka. Cel pracy. Ocena wpływu diety z różną zawartością chlorku sodu (NaCl) na wydolność aerobową człowieka. Metodyka. U 11 zdrowych mężczyzn, podczas testu wysiłkowego ze stopniowo narastającym obciążeniem, trzykrotnie obserwowano wpływ różnych ilości NaCl na poziom VO2. Analizując wskaźniki oddechowe, uzyskane przy poszczególnych obciążeniach, wyznaczono TDMA i VO2max. Przed I próbą dieta badanych była niezmieniona - średnia wartość kaloryczna przyjmowanych pokarmów wynosiła ok. 2800 kcal/dobę, a zawartość NaCl w diecie ok. 6,8 g/dobę. Próbę II poprzedziło spożywanie przez nich dodatkowo 8 g NaCl dziennie przez 3 dni, a próbę III - stosowanie przez 3 dni diety niskosolnej (1,3 g/dobę). Wyniki. Najwyższe wartości VO2 max (55,88 ń 7,09 ml/kg/min), czasu pracy (17,45 min) i czasu osiągnięcia progu TDMA (12,18 min) zaobserwowano po diecie wysokosolnej, zaś najniższe wartości VO2max (48,94 ń 4,36 ml/kg/min), czasu pracy (15,75 min) i czasu osiągnięcia TDMA (9,88 min) odnotowano po diecie niskosolnej. Wniosek. Z przeprowadzonych badań wynika, że ograniczenie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. High sodium intake is thought to increase the risk of high blood pressure. Therefore, a reduction in sodium chloride intake is advised, in both the treatment and prevention of hypertension. However, there is insufficient literature available on the subject of the influence of low or high salt intake on physical performance in humans. Purpose. The aim of our study was to assess the influence of diets with a varied NaCl content on human aerobic physical performance. Methods. Changes in VO2 were examined in 11 men who performed an exercise test to exhaustion. Analysis of ventilatory indices at certain levels of workload lead to the determination of TDMA and VO2max. During phase I the test was carried out with the same diet content. The mean calorific value of the daily diet was 2800 kcal and the aomunt of NaCl in the diet was about 6.8 g/d. Prior to engaging in phase II of the exercise test, participants were given diets containning 8 g NaCl per day for 3 consecutive days. Finally, prior to engaging in phase III of the test, a low sodium diet was administered (1.3 g/24 hr). Results. The highest VO2max values (55.88 ń 7.09 ml/kg/min), test duration (17.45 min) and time of reaching TDMA threshold (12.18 min) were observed at phase II. However, the lowest VO2max values (48.94 ń 4.36 ml/kg/min), duration (15.75 min), and time of reaching TDMA (9,88 min) were observed under phase III conditions. Conclusion.Based on the above results we conclude that a reduced ...


  130/130

  Tytuł oryginału: Aktywność sportowa jako forma oddziaływań usprawniających w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  Tytuł angielski: Sports activity as a form of increasing of efficiency in handicapped people rehabilitation.
  Autorzy: Sobiecka Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.454-458, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem prowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi, czy systematyczne uprawnianie sportu przez niepełnosprawnych wypełnia zadanie lecznicze w przebiegu ich rehabilitacji oraz przywraca im miejsce w środowisku ludzi zdrowych? Badaniami objęto polskich paraolimpijczyków, którzy brali czynny udział w igrzyskach lat 1992-1998 (grupa I). Kwestionariusze ankiety wypełniło 89 proc. respondentów całej zbiorowości badanych. Otrzymane dane porównano z wynikami badań przeprowadzonych wśród uczestników igrzysk paraolimpijskich z lat 1972-1988 (II grupa). Analiza wyników systematycznego uprawiania sportu wykazała, iż ponad 70 proc. osób z grupy I i II, poza treningami nie korzystało jednocześnie z innych leczniczych zabiegów, a sport dla 82 proc. zawodników I grupy oraz 94 proc. II grupy był jedyną formą rehabiliacji. Pomimo wyczynowego uprawiania dyscyplin, ani jeden paraolimpijczyk z lat 1992-1998 nie zauważył pogorszenia swojego ogólnego stanu zdrowia. Dzięki treningom olimpijczycy zaakceptowali swoją niepełnosprawność, a inwalidztwo nie stanowiło przeszkody dla 62 proc. respondentów grupy I i 70 proc. grupy II w zawieraniu związków małżeńskich. Ponadto wykazano, że sport był czynnikiem dopingującym w zdobywaniu coraz wyższych stopni edukacji (23 proc. z lat 1992-1998 i 16 proc. z lat 1972-1988). 65 proc. ankietowanych z grupy I oraz w 60 proc. z grupy II uznałno, iż zdobyte podczas zajęć sportowych doświadczenia są przydatne w pełnieniu przez nich obowiązków zawodowych lub ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to find out whether systematic sport training by disabled, fulfils its therapeutic aim in rehabilitation process and gives them back a place in healthy people community. Polish paralympians who took active part in Paralympic Games in years 1992-1998 were questioned (group I). 89 p.c. of the respondents of the whole community filled in the questionnaire. The data were compared to the results of the researches among participants of 1972-1988 Paralympic games (group II). The analysis of the influence of systematic training shown that 70 p.c. of athletes group I and II, except trainings, did not have any treatment and sport for 81 p.c. from group I and 94 p.c. from group II was the only form of the rehabilitation and continuation of that process. In spite of professional practising sport, none of paralympians from 1992-1998 noticed worsening of their gneral health state. Thanks to training, paralympians accepted their disability, and for 62 p.c. of respondents in group I and 70 p.c. in group II, it was not a barrier to get married. Furthermore, one showed that sport was an agent helping to get better education (23 p.c. in years 1992-1998 and 16 p.c. in years 1972-1988). 65 p.c. respondents (group I) and 60 p.c. (group II) assumed that the experience which they got by sport, is helpful in occupational or school duties. The result suggest a need of showing disabled people - if there are no contraindications to physical activity - as early as ...

  stosując format: