Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EKONOMIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 321Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/321

Tytuł oryginału: Marketing na rynku farmaceutycznym
Autorzy: Szalonka Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Światowy Grażyna (red.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 160 s. : il., tab., 24 cm.
Seria: Badania / Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Sygnatura GBL: 741,289

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • farmacja


  2/321

  Tytuł oryginału: Problemy biegłego psychiatry dotyczące współpracy z wymiarem sprawiedliwości i instytucjami realizującymi środek zabezpieczający
  Autorzy: Marchwicka Joanna
  Źródło: W: Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Gostynin - Dąb Polski 21 września 2002 r - Warszawa, 2002 s.1-8, il.
  Sygnatura GBL: 820,183

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  3/321

  Tytuł oryginału: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej
  Opracowanie edytorskie: Monkiewicz Jan (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. POLTEXT 2002, 599 s. : il., tab., bibliogr. s. 597-599, 21 cm.
  Seria: Ubezpieczenia
  Sygnatura GBL: 739,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  4/321

  Tytuł oryginału: Profesjonalne zarządzanie apteką. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Szymański Robert (przedm.), Radecki Kazimierz (przedm.), Kościelniak Norbert (przedm.), Sobota Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Dr Josef Raabe Spółka Wydaw. Sp. z o.o. [2002], 2 t. (730 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 740 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 26 cm. - Wyd. zawiera materiały z lat 1998-2002
  Seria: RAABE Zajrzyj i Znajdź
  Sygnatura GBL: 802,877

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja


  5/321

  Tytuł oryginału: Sukces prywatnej praktyki stomatologicznej : praktyczny poradnik dla lekarzy stomatologów i niepublicznych ZOZ-ów. T. 1-3
  Opracowanie edytorskie: Grabe Wojciech F. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dr Josef Raabe Spółka Wydaw. Sp. z o.o. 2002, 3 t. (630 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 640 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 400 s. wiele liczb. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.]), 31 cm.
  Seria: RAABE Zajrzyj i Znajdź
  Sygnatura GBL: 802,879

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • prawo
 • ekonomika


  6/321

  Tytuł oryginału: Cukrzyca wyzwaniem dla zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Diabetes the challenge for public health.
  Autorzy: Chromińska-Szosland Dorota T.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.646-650, bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób niezakaźnych na świecie. Przyjmuje już formę pandemii. Powoduje powstawanie przewlekłych powikłań ze stony niemal wszystkich narządów i układów, prowadząc do przedwczesnego inwalidztwa, zmniejszenia oczekiwanej długości życia, pogorszenia jego jakości i generując koszty opieki zdrowotnej. Przedwczesne inwalidztwo to utrata produktywności i rosnące obciążenie dla ubezpieczeń społecznych, co nie jest bez znaczenia wobec ciągłego niedoboru publicznych środków finansowych. Koszty opieki zdrowotnej związane z cukrzycą narastają z powodu zwiększającej się liczby chorych i rozwijających się powikłań. Działania prewencyjne w cukrzycy, zwłaszcza typu 2, stanowiącej około 90 proc. wszystkich przypadków tej choroby, mogą być właściwie ukierunkowane, ponieważ wiele czynników ryzyka jest dobrze poznanych. Prewencja wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych niż leczenie, ale wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne przynosi dopiero po dłuższym okresie czasu. Podejście do cukrzycy w Polsce powinno zmienić się z tradycyjnie medycznego na rzecz aktywnego działania prowadzonego z perspektywy szeroko pojętego zdrowia publicznego. Rosnąca potrzeba racjonalnej alokacji ograniczonych środków finansowych wymusza na politykach zdrowotnych szersze spojrzenie na największe zagrożenia zdrowotne, którymi w XXI wieku przestały być w Polsce choroby zakaźne, a stały się choroby cywilizacyjne, do których zalicza się cukrzyca. Skutki zdrowotne i ekonomiczne tych chorób są coraz bardziej dotkliwe nie tylko dla pojedynczego pacjenta, ale i dla całego społeczeństwa. Takie właśnie podejście jest charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych.

  Streszczenie angielskie: Diabetes in one of the most costly and burdensome chronic diseases of our time and is reaching pandemic proportions throughout the world. Diabetes is frequently associated with long-term complications causing damage or failure of various organs such as the eyes, kidneys and nerves. Premature disability in this group of patients results in the loss of productivity, increased morgidity and mortality rates, and higher health care costs. Health care costs of diabetes rise because of increasing number of newly diagnosed cases of diabetes and its complications. Preventive measures in diabetes especially type 2 accounting for 90 p.c. of cases worldwide can be properly applied because most of the risk factors are well known. Prevention is less costly financial resources than the treatment, but the measurable economic and social profits will be seen in the future. The management of diabetes should be changed from traditional medical to the activity of public health. Public health messages, health care professionals and health care systems should all encourage behaviour changes to achieve a healthy lifestyle that can prevent type 2 diabetes.


  7/321

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności leków dla pacjentów w latach 1996-2001.
  Tytuł angielski: Evaluation of accessibility to drugs for patients in the years 1996-2001.
  Autorzy: Drozd Mariola
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.651-654, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Badania poziomu struktury zużycia leków należy weryfikować z założeniami polityki lekowej państwa. Rozszerzenie asortymentu leków oraz modyfikacja wykazów leków refundowanych powoduje zmiany w ich zużyciu. Badanie zachowań konsumentów leków w obliczu przemian systemowych i reformy opieki zdrowotnej wydaje się istotne, m.in. z powodu ciągłego niedostatku środków finansowych. Wykorzystując dane o zużyciu leków, postanowiono określić wpływ zmian zasad odpłatności na dostępność leków dla pacjentów. Przedstawiono szczegółową analizę wartości zużycia leków, refundacji oraz opłat wniesionych przez pacjentów za leki wydawane na recepty lekarskie w 15 aptekach województwa lubelskiego w latach 1996-2001. W badanych latach stwierdzono zmniejszenie kosztów ponoszonych przez budżet państwa, a od 1999 r. przez kasy chorych, na farmakoterapię w lecznictwie otwartym. Skutkiem tych działań było zmniejszenie się dostępności leków dla chorych poprzez wzrost udziału pacjentów w kosztach farmakoterapii.

  Streszczenie angielskie: A research of a level and structure of drug consumption must be verified with foundations of politics carried on by State on a scale of the drugs. An extension of a drug assortment and modification of refunded drug registers cause changes in the consumption of drugs. The research of behaviors of drug consumers in the eye of the system transformation and a reform of health protection appears to be very important among other things on account of constantly too little capital resources. Basing oneself on the data of the drug consumption, it has been decided to define an influence of the principle changes of repayment principles at the accessibility of the drugs for the patients. It has been represented the detailed value analysis of the drug consumption, refund and payments carried out by the patients for the drugs dispensed on prescriptions at 15 chemist's shops of Lublin Province in 1996-2001 years. In above mentioned years a reduction of expenses for pharmacotherapy in out-patient medical service born by national budget and from 1999 by health-insurance has been ascertained. In consequence of these effects it was the diminution of the accessibility to the drugs by the patients on account of a growth of patient participation in the pharmacotherapy costs.


  8/321

  Tytuł oryginału: Ocena kontraktu Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2002 w wybranych oddziałach lecznictwa zamkniętego SPZOZ województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the Lublin Regional Health Board contract in 2002 in the selected departments of the state hospital health service of the Lublin region. P. 1: Hospital beds as a criterion of contract evaluation.
  Autorzy: Grochowski Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.694-697, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano kontrakty Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych (LRTKCh) na 2002 r. w szpitalach zespolonych województwa lubelskiego. Kryterium oceny stanowiła wartość nakładów (kontrakt w zł) na 1 łóżko. Z punktu widzenia płatnika najbardziej kosztowny jest szpital im. S. Wyszyńskiego w Lublinie, a najmniej szpital w Białej Podlaskiej. Stwierdzono znaczne różnice w nakładach finansowych na 1 łóżko w analizowanych oddziałach szpitali zespolonych. Najbardziej kosztochłonne z punktu widzenia płatnika są oddziały chirurgiczne, a najmniej oddziały pediatryczne. Wykazano znaczne zróżnicowanie w poziomie nakładów na 1 łóżko we wszystkich analizowanych oddziałach.

  Streszczenie angielskie: The contracts of the Lublin Regional Health Board for 2002 in the hospitals of the Lublin region were evaluated. The evaluation criterion used was the expenditure (contract in zł) per 1 bed. From a payer's point of view, the S. Wyszyński Regional Hospital in Lublin is the most expensive unit while the hospital in Biała Podlaska - the least expensive one. The significant differences were observed comparing the financial costs per 1 bed in the examined departments. The most cost - consuming departments were found to be the surgical wards while the least cost - consuming ones - the pediatric wards. In all the departments analysed, the costs per 1 bed were highly differentiated.


  9/321

  Tytuł oryginału: Ocena kontraktu Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2002 w wybranych oddziałach lecznictwa zamkniętego SPZOZ województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the Lublin Regional Health Board contract in 2002 in the selected departments of the state hospital health service of the Lublin region. P. 2: Medical staff as a criterion of contract evaluation.
  Autorzy: Grochowski Leszek, Włoch Krzysztof, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.698-702, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano wartość kontraktu z Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych (LRKCh) przypadającego na 1 etat lekarski i 1 etat pielęgniarski w szpitalach zespolonych województwa lubelskiego - w czterech podstawowych oddziałach. Analiza wykorzystania istniejących zasobów kadrowych wykazała znaczne różnice w średniej wartości kontraktu na 1 etat lekarski, a także na 1 etat pielęgniarski w wybranych podstawowych oddziałach. Zaobserwowane różnice występują zarówno w oddziałach o tej samej specjalności, jak i między oddziałami o różnej specjalności tworzą tym samym różne warunki potencjalnej intensywności pracy w badanych jednostkach.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the value of the contract of the Lublin Regional Health Board per 1 physician's and 1 nurse's post in the hospitals of the Lublin region in four basic departments. According to the usage of existing staff resources, the evaluation revealed significant differences in the average contract value per 1 physician's and 1 nurse's post in the selected departments. The differences are observed in the departments of the same and of different specialties, therefore they create different conditions for potential intensity of work in the examined units.


  10/321

  Tytuł oryginału: Koszty leczenia chorych chirurgicznych.
  Tytuł angielski: The cost of the treatment of surgical patients.
  Autorzy: Hartwich Artur, Nowak Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.703-707, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę kosztów Oddziału Chirurgii Ogólnej (OChO) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w latach 1997 - 2001. Autorzy oparli się na danych Działu Planowania i Analiz Szpitala oraz na danych własnych oddziału. Analizowano średni koszt osobodnia, całkowity średni koszt hospitalizacji oraz strukturę tych kosztów (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty zarządu i koszty procedur medycznych). W wyniku dokonanych analiz stwierdzono, że średni koszt osobodnia nie uległ znaczącym zmianom w analizowanym okresie (329 zł w 1997 r.; 348 zł w 2001), natomiast całkowity koszt hospitalizacji uległ znaczącej redukcji z 4548 zł w roku 1997 do 3354 zł w roku 2001.

  Streszczenie angielskie: The paper presents cost-benefit analysis of the treatment at the Department of General Surgery of the L. Rydygier's Regional Specialized Hospital in the period from 1997 to 2001. The analysis is based on the data from the Department of Planning and Analyses of the hospital and on the data preserved at the ward. Average person-per-day cost, total cost of hospitalization and cost structure (direct, indirect, managerial costs and costs of medical procedures) were investigated. The analyses showed that the person-per-day cost did not change significantly during the study period (329 PLN vs. 348 PLN), but total cost of hospitalization was sifnificantly reduced from 4548 PLN in 1997 to 3354 PLN in 2001.


  11/321

  Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne bezrobotnych - możliwości i formy ich zaspokajania.
  Tytuł angielski: Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa B., Pacian Anna, Skórzyńska Hanna, Żołnierczuk-Kieliszek Dorota
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.762-767, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Najbardziej dotkliwym kosztem przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju jest wysoki poziom bezrobocia, pociągający za sobą liczne negatywne konsekwencje. W społecznych następstwach bezrobocia niebagatelne znaczenie odgrywają skutki zdrowotne ponoszone przez samych bezrobotnych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Celem badań było rozpoznanie problemów zdrowotnych osób pozostających bez pracy oraz możliwości i form ich zaspokajania. Badania przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2002 wśród 200 zarejestrowanych w rejonowym i powiatowym urzędach pracy w Lublinie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows za pomocą testu chý na niezależność, przyjmując poziom istotności p ó 0,05. Wyniki badań wykazały, że brak pracy i pogarszające się warunki życia wpłynęły negatywnie na ogólny stan zdrowia bezrobotnych, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Najczęściej występującymi dolegliwościami psychosomatycznymi były: bóle głowy, brzucha, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, zaburzenia snu. Bezczynność zawodowa przyczynia się również do wystąpienia zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że bezrobotni, głównie z racji złej sytuacji finansowej ograniczają realizację swoich potrzeb zdrowotnych oraz nie podejmują właściwego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The most painful price to pay for social and economic transformations in our country is high level of unemployment, triggering all kinds of negative consequences. Health consequences that the unemployed as well as their families and the whole society suffer from play an important role in social consequences of unemployment. The aim of the study was to recognize the health problems of jobless people as well as the possibilities and forms of solving these problems The research was carried out in April 2002 among 200 unemployed people registered in the Regional and District Labour Office in Lublin. The instrument of the research was a survey questionnaire. The results of the research showed that the lack of job and worsening standard of living had a negative influence on the general state of health of the unemployed. Long-lasting unemployment also influenced the deterioration of physical health among the respondents. The most frequent psychosomatic ailments were: headaches, stomachaches, nausea and vomiting, pains in the chest, lack of appetite, sleep disorders. Unemployment also contributed to the occurrence of mental diseases, diseases of the circulatory and digestive systems.


  12/321

  Tytuł oryginału: Realizacja i koszty świadczeń udzielanych przez lekarzy w wybranych wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy.
  Tytuł angielski: Performance and costs of services provided by physicians in selected regional occupational health care centers.
  Autorzy: Michalak Jacek, Rydlewska-Liszkowska Izabela
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.796-801, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie danych dotyczących realizacji świadczeń i ich kosztów należy do najtrudniejszych problemów zarządczych wobec ograniczonego stosowania standardów postępowania i zróżnicowanych metod ustalania kosztów. W pracy zaproponowano wykorzystanie schematów realizacji badania odwoławczego, diagnozowania choroby zawodowej, konsultacji z zakresu medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (WOMP). Opracowane schematy połączono z danymi o kosztach w przekroju miejsc ich powstawania oraz podziale na czas pracy potrzebny do wykonania zadań. Przeanalizowano bezpośrednie koszty normatywne, koszty jednostkowe wytworzenia i sprzedaży zadania. Analizę oparto na informacjach uzyskanych w 6 WOMP. Wyniki wskazują znaczne zróżnicowanie czasu pracy lekarzy przy udzielaniu tych samych rodzajów świadczeń. W 2 WOMP chronometraż i oszacowanie wykazywały dużą zbieżność, natomiast pozostałe jednostki podały czasy kilkakrotnie dłuższe. Wbrew przyjętym obiegowo opiniom, jednostkowy koszt pracy lekarza stanowił od kilkunastu do kilkudziesięciu procent kosztu sprzedaży świadczenia. Różnice te występowały nie tylko między analizowanymi WOMP, ale również wewnątrz poszczególnych jednostek. Najwyższe jednostkowe koszty wytworzenia i sprzedaży badań odwoławczych i diagnozowania chorób zawodowych wynikały z wysokich narzutów kosztów pośrednich i kosztów zarządu. W pracy omówiono przyczyny zróżnicowania danych dotyczących funkcjonowania "szybkich" i "wolnych" WOMP, jak i konieczność ...

  Streszczenie angielskie: Collecting accurate data on performance and costs of services is recognized as the most difficult managerial problem because of limited application of medical standards and procedures as well as the different methods for costs calculation. The report presents the implementation of standardized medical procedures for referral examination, diagnosing occupational disease; and consultation in Regional Occupational Health Care Centers (ROHCC). Data on procedures were related to those on costs in cost centers and to cost structure - the time required for each task. Direct normative costs were analyzed i 6 ROHCC for managerial goals and selling the products as well. The results revealed important differences among different physicians' paid worktime spent on the same types of services. At 2 ROHCC time measurements and estimation of time gave similar results, in contrast to the rest ROHCC where those times were more prolonged. In contrast to commonly accepted opinions, the cost of physicinas' work time amounted just several percent of total cost of the service. Such differences were noted not only among different ROHCC but even inside the same single ROHCC. The highest cost of production and of selling referral examinations and diagnosing occupational diseases resulted from the high percentage of indirect costs and overhead costs. The possible reasons of differentiated data on "rapid" and "slow" ROHCC were discussed. The need of right use of medical, organizational and ...


  13/321

  Tytuł oryginału: Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie motywacji pracowników w wybranych zakładach opieki zdrowotnej województwa pomorskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of human resources management in selected health care organizations in Pomerania voivodeship as far as workers motivation is concerned.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczyk Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.983-989, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Sukcesy zarządzania dowolną organizacją w warunkach rynkowych w dużej mierze zależy od dobrego zarządzania najcenniejszą częścią jej zasobów, to jest pracownikami. Stwierdzenie to jest także prawdziwe w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej w warunkach funkcjonowania wewnętrznego rynku świadczeń medycznych. Przeanalizowano jeden z najważniejszych aspektów zarządzania personelem, to jest sposoby motywowania pracowników w 44 różnych zakładach opieki zdrowotnej. W znacznej części badanych jednostek organizacyjnych (38 proc.) nie stosowano żadnych finansowych form motywowania pracowników albo była to jedynie premia regulaminowa (40 proc.). W większości przypadków (58 proc.) nie stosowano w badanych jednostkach żadnego systemu ocen pracowniczych, a w kolejnych 20 proc. była to jedynie ocena okazjonalna. Tylko w co piątej badanej placówce oceny pracownicze były na stałe włączone do zarządzania. W celu poprawy zarządzania konieczna jest także poprawa komunikacji w badanych organizacjach, jako że jedynie w nieco więcej niż w 1/3 badanych organizacji była ona oceniona jako dobra lub bardzo dobra.

  Streszczenie angielskie: The success of management in any organization in market-oriented environment is impossible without the proper management of human resource. The statement is true also in health care, where the internal market was imposed as a result of reforms. W scanned 44 medical organization of few different types, i.e. hospitals, clinics, nurses homes etc. In most of the organization there were no financial motivational bonus (38 p.c. of health care organizations) or only the basic bonus (40 p.c.). The system of personnel activities evaluation does not exist in 58 pc. of scanned hospitals and clinics, and in 20 p.c. of the evaluation was conducted only occasionally. The system of employees evaluation existed only in one of each five of studied units. To improve the quality of personnel management it is necessary to improve communication inside the organizations. Only one in three of scanned facilities was marked as good or very good.


  14/321

  Tytuł oryginału: Rejestr Usług Medycznych - strategiczne narzędzie analityczne w polskim systemie ochrony : praca doktorska
  Autorzy: Pierożek Zbigniew Jan, Owoc Alfred (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 272 k. : il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21733

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/321

  Tytuł oryginału: Starzenie się ludności Polski - wyzwania dla polityki społecznej.
  Tytuł angielski: Aging of Polish population a challenge for social policy.
  Autorzy: Szatur-Jaworska Barbara
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.199-206, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Starzenie się ludności Polski jest problemem kulturowym, politycznym i ekonomicznym. Polityka społeczna państwa stoi przed różnorodnymi wyzwaniami, którymi należy sprostać, by potrzeby ludzi starych były odpowiednio zaspokajane, a zarazem, by kraj rozwijał się jak najszybciej. Wyzwania aksjologiczne polegają na potrzebie dokonania trudnych wyborów pomiędzy równością a sprawiedliwością oraz osobistą odpowiedzialnością a społeczną solidarnością. Wyzwania polityczne dotyczą zwiększenia udziału ludzi starych w życiu politycznym i koordynacji interesów różnych pokoleń. Wyzwania ekonomiczne wiążą się z rosnącymi nakładami publicznymi na zaspokajanie potrzeb ludzi starych, ich aktywnością ekonomiczną i inwestowaniem w ich kapitał ludzki. Głównymi wyzwaniami organizacyjnymi są: stworzenie nowego modelu opieki nad ludźmi starymi oraz dostosowanie polskiej polityki wobec ludzi starych do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Odpowiadając na te wyzwania, trzeba będzie rozwiązać wiele dylematów.

  Streszczenie angielskie: The aging of Polish population is a complex problem - cultural, political and economic. Social policy must answer to various challenges in order to make the needs of old people adequately met and to allow for the quick development of the country. Axiological challenges derive from difficult choices between equity and justice, between indicidual responsibility and social solidarity. Political challenges are related to the problems of increasing participation of old people in political life and of coordinating the interests of different generations. Economic challenges are connected with growing social expenses for meeting the needs of old people, with their economic activity and investing in human capital. There are also organisational challenges of which the main is to create a new model of care to old people and to adjust Polish policy on old people to principles of the European Union. These and other dilemmas must be solved in answer to the mentioned challenges.


  16/321

  Tytuł oryginału: Zachorowalność, śmiertelność i koszty zakażeń w polskich szpitalach.
  Tytuł angielski: Incidence mortality and cost nosocomial infections in Polish hospital.
  Autorzy: Bulanda Małgorzata, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.80-81, bibliogr. 4 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  17/321

  Tytuł oryginału: Refundacja kosztów leczenia - praktyczne zastosowanie analiz Oceny Technologii Medycznych (HTA).
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.17-18, 20, 22, 24, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  18/321

  Tytuł oryginału: Dopłaty nie będzie.
  Autorzy: Jaśkowiak Dominika
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.35-36 - Dot. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, stomatologom, pielęgniarkom, położnym
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  19/321

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie do farmakoekonomiki cukrzycy.
  Tytuł angielski: Basic definition in pharmacoeconomy of diabetes mellitus.
  Autorzy: Łupiński Paweł
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.57-59, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne uzasadnienie centralizacji przygotowywania dożylnych postaci leków cytostatycznych.
  Tytuł angielski: The pharmacoeconomic justification of centralization of preparation intravenous drug solutions.
  Autorzy: Chmal-Jagiełło Krystyna, Pomadowski Jacek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.15-19, tab., sum. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The first in Poland, Central Lab. for preparing antineoplastic drugs for parenteral use was set up in 1998, at the Pharmacy of University Hospital in Cracow. The pharmacoeconomic justification of centralization of antineoplastic drugs processing was discussed. The savings obtained due to the optimal management of the drug were examined. The cost of drugs used for preparation of four different chemotherapy trials, in the unit and the Central Lab, was calculated and compared. The results suggest that the centralization of antineoplastic drugs processing lets optimize the management of drug. In the Central Lab, unlike in the unit, it is possible to use large packages. Little drug is wasted. The savings in one year perspective reach 94585,90 zł, which is approximately 23000 USD. This amount concerns only four example trials, and doesn't apply remaining aspects like: improvement of the product quality, safety increase, disinfectant savings, etc.


  21/321

  Tytuł oryginału: Contrast echocardiography and medical economics: looking into the crystal ball.
  Autorzy: Distante A., Dankowski R., Mincarone P., Leo C. G., Gianicolo E., Voci P., Morales M. A., Rovai D.
  Źródło: Eur. Heart J. 2002: 4 supl. C s.C39-C47, tab., bibliogr. 78 poz.
  Sygnatura GBL: 306,213

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The past decade has witnessed the development of contrast echocardiography. This technique has demonstrated clinical utility in some applications and extremely promising results have been reported for others, although there are still several obstacles to its acceptance by regulatory authorities and routine users. In addition, the eficacy and cost-effectiveness must be proven against 'gold standard' techniques, which in several cases are just accepted standards. Furthermore, the competition is quite strong both between new techniques and with established ones, and all of the imaging modalities need to find their most appropriate role within this comples environment.


  22/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne metody monitorowania skutków i kosztów leczenia.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomics methods of monitoring effectiveness and costs of therapy.
  Autorzy: Kusowska Joanna
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.16-24, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The economic analysis of clinical practice are use cost-effectiveness, cost benefit, cost utility and analysis costs of illness. The pharmacoeconomic analysis are very important a decision making for budget of Health Care and General's Practicioner too.


  23/321

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim.
  Autorzy: Kowalski Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.65-73
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  24/321

  Tytuł oryginału: Status prawny samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Drozdowska Urszula
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.108-123
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  25/321

  Tytuł oryginału: Schizofrenia i nadużywanie substancji psychoaktywnych - problemy lecznicze.
  Tytuł angielski: Substance and alcohol abuse in schizophrenic patients.
  Autorzy: Sala Paweł
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (1) s.27-31, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum. - Konferencja szkoleniowo-naukowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych - problemy chorych psychicznie a reforma służby zdrowia Warszawa 26-27.10. 2000 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w Wiad. Psychiat. 2001; 4(4)
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez chorych na schizofrenię wpływa niekorzystnie na przebieg psychozy. Do najważniejszych następstw zalicza się wcześniejszy początek schizofrenii, częstsze nawroty, gorsze funkcjonowanie, brak współdziałania w leczeniu, oporność na leczenie przeciwpsychotyczne, częstsze występowanie późnych dyskinez, wiekszą skłonność do aktów przemocy i większe narażenie na infekcje wirusem HIV. Odrębnego znaczenia nabierają te czynniki u kobiet, u których ryzyko związane z ich wystąpieniem jest większe i wykazują swoją specyfikę. Objawy negatywne i poznawcze mogą znacznie utrudniać leczenie uzależnienia. Przedstawiono najważniejsze różnice między tradycyjnym i zintegrowanym modelem leczenia chorych z podwójną diagnozą.

  Streszczenie angielskie: Substance abuse among people with schizophrenia is characterized by special features. Patients are at increased risk of earlier onset of schizophrenia, relapse of psychosis, tardive dyskinesia, antypsychotics refractory symptoms, social impairment, violent acts and HIV infections. Substance abusing women with schizophrenia have gender specific problems and are more vulnerable to a number of above outcomes. Treatment approaches of dependence is largely complicated by negative and cognictive syndromes. Some basic differences between traditional and integrated model of therapy are presented.


  26/321

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.27, 29, 31, 33-34, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  27/321

  Tytuł oryginału: Wpływ założeń reformy służby zdrowia na prawidłowość postępowania lekarskiego.
  Tytuł angielski: Effect of health reform principles on appropriateness.
  Autorzy: Świątek Barbara
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.51-53, sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę wpływu wdrażanych do praktyki założeń reformy służby zdrowia na jakość opieki zdrowotnej i prawidłowość postępowania służby zdrowia. Ocena oparta na konkretnych sprawach opinionwanych dla prokuratur i sądów przez biegłych Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wdrażanie reformy zdrowia nie doprowadziło do sprawniejszego jej funkcjonowania i naraża lekarzy na możliwość kolizji z prawem.

  Streszczenie angielskie: In the work was represented the stimation of initiating to practices of foundations of reform of medical service on quality of health's care and regularity of conduct of medical service. The estimation on concrete matters in opinions for public prosecutor's offices and of courts by export of Forensic Medicine in Wrocław. Passed analysis shows that initiating of reform of health didn't bring to more efficient of working and the doctors are exposed on possibility of conflict with law.


  28/321

  Tytuł oryginału: Marketing usług zdrowotnych
  Autorzy: Nowotarska-Romaniak Beata
  Źródło: - Kraków, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2002, 85, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,075

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  29/321

  Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna doustnego leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic analysis of oral treatment of toenail onychomycosis in Poland.
  Autorzy: Nowicki Roman, Jakubczyk Michał
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.95-104, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe leki przeciwgrzybicze są postrzegane przez pacjentów, a także przez niektórych lekarzy jako bardzo drogie. Ponieważ cena leku decyduje niekiedy o wyborze rodzaju terapii, przeprowadzono analizę farmakoekonomiczną doustnego leczenia grzybicy paznokci. Celem pracy było porównanie kosztów i efektów stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych podawanych w trakcie leczenia grzybicy paznokci: gryzeofulwiny, terbinafiny i intrakonazolu. W analizie uwzględniono jedynie bezpośrednie koszty medyczne, na które składają się koszty leków oraz koszty postępowania medycznego w każdym cyklu leczenia przeciwgrzybiczego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej opłacalnym sposobem leczenia grzybicy paznokci stóp w Polsce jest terapia pulsowa intrakonazolem. Metoda ta charakteryzuje się również skutecznością i wygodnym sposobem dawkowania leku.

  Streszczenie angielskie: For patients and some physicians new antifungal agents appearr to be very expensive. Because the price of the drug decides often about the therapy, a pharmacoeconomic evaluation of the oral treatment of toneail onychomycosis was conducted. The purpose of this study was to compare the costs and effectiveness of 3 oral antifungal drugs in patients with toenail onychomycosis: griseofulvin, terbinafine and itraconazole. In the evaluation only direct health care cost such as drug costs and utilization of health services were considered. In conclusion, according to this analysis, intraconazole puls therapy is the most cost-effective treatament for toenails onychomycosis in Poland. This method is also associated with a high cure rate and a beneficial dosage regimen.


  30/321

  Tytuł oryginału: Pytajmy fiskusa.
  Autorzy: Woryna Krzysztof
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.79, il.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  31/321

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty leczenia L-asparaginazą w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Chosen aspects of L-asparaginase treatment in neoplastic diseases of hematopoetic system.
  Autorzy: Zalewska-Szewczyk Beata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.22-25, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: L-asparaginaza jest podstawowym lekiem w terapii chorób limfoproliferacyjnych. Jej mechanizm działania polega na eliminacji z surowicy pacjenta aminokwasu asparaginy, która dla nowotworowo zmienionych limfoblastów jest aminokwasem niezbędnym. Dostępne na rynku preparaty asparaginazy różnią się w zasadniczy sposób w swoich właściwościach biologicznych i farmakologicznych. Asparaginaza ma również silne działanie immunogenne, a skierowane przeciw niej przeciwciała mogą powodować jej inaktywację. Z tego względu konieczne jest monitorowanie aktywności enzymu w surowicy pacjenta podczas leczenia. Stosunkowo rzadko obserwowane objawy uboczne L-asparaginazy mają zwykle łagodny przebieg, aczkolwiek w niektórcy przypadkach mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia.

  Streszczenie angielskie: L-asparaginase is an important element of the front-line in lymphoproliferative diseases. Its mechanism of action is the depletion of serum asparagine, which is an essential amino acid for neoplasmatic lymphoblasts. The available L-asparaginase preparation differ strongly in their biologcal and paharmacological properties. Since L-asparaginase is of high immunogenicity and the antibodies against L-asparaginase may inactivate it, the monitoring of that enzyme activity is necessary. The side-effects of L-aparaginase treatment are seen rarely but in same cases they can be life threatening.


  32/321

  Tytuł oryginału: Wpływ poziomu higieny szpitalnej na jakość usługi medycznej.
  Autorzy: Jedliński Dariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.66, 68-73
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna


  33/321

  Tytuł oryginału: Konferencja o przeciwdziałaniu złym skutkom reklamy leków i sponsoringu w badaniach naukowych.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J[erzy]
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (1/2) s.33-39
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  34/321

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne następstwa nikotynizmu (ile można zyskać na efektywnej walce z nałogiem palenia).
  Tytuł angielski: The economics conseqences of tabacco smoking. What are possible benefits from effective smoking cessation therapy?
  Autorzy: Niewada Maciej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.3-11, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Palenie papierosów jest związane z ogromnymi wydatkami na leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Składają się na niego liczne choroby, w których palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka. Wśród nich należy szczególnie wyróżnić chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę obturacyjną płuc oraz nowotwory nikotynozależne, z rakiem płuca na czele. Palacze narażają społeczeństwo na znacznie wyższe, średnio o 30 proc. wydatki na opiekę zdrowotną w porównaniu z osobami nie palącymi. Obecnie proponowane leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu obejmuje nikotynową terapię zastępczą oraz stosowanie bupropionu. Skuteczność kliniczna tych metod zawsze uzupełnia motywację chorego do rzucenia palenia, pogłębianą przez argumenty medyczne lekarza. Dlatego trudno przecenić rolę lekarza w skutecznym leczeniu nikotynizmu. Metody leczenia uzależnienia od tytoniu są wysoce opłącalne, zwłaszcza te z nich, które charakteryzują się dużą skutecznością kliniczną. Średni koszt dodatkowego roku życia uzyskany dzięki leczeniu nikotynizmu nie przekracza 5000 USD. Pieniądze przeznaczone na walkę z nałogiem palenia zaowocują w przyszłości nie tylko ogólną poprawa stanu zdrowia, ale także ekonomicznymi oszczędnościami na skutek ograniczenia zapadalności na choroby związane z paleniem tytoniu.

  Streszczenie angielskie: Tobacco use disorder is associated with enormous societal costs worldwide, because smoking is causally related or contributes to over 20 known diseases, including chronic obstructive pulmonary disease, coronary artery disease, stroke, cancer (eg. lung, oral cavity, larynx, bladder, oesophagus, kidney, pancreas, stomach and cervix) etc. Smokers incur higher (approximately by 30 p.c.) expenditures for medical care than do non-smokers. So far only nicotine replacement therapy (pathces, gums, intranasal sprays) have been used in the management of tobacco use disorder. Currently bupoprion is available as an effective aid to stop smoking. Clinical efficacy of smoking cessation therapy is determined by willpower of patients and medical professional advice impact. Smoking cessation therapies are highly cost-effective, specially these which produce higher quitters percentage. Generally, the cost of life year gained obtained by treatment of tobacco use disorder does not overdraft 5000 American dollars. Money for smoking cessation therapies do not only result in health benefits but also pure economic savings due to decreased incidence of smoking-dependent diseases.


  35/321

  Tytuł oryginału: Założenia programowo-organizacyjne systemu ochrony zdrowia w środowisku nauczania i wychowania.
  Autorzy: Radiukiewicz Sławomir, Pacewicz Adam
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.16-21
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/321

  Tytuł oryginału: Wybrane mierniki efektywności finansowej zakładu opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz, Biliński Jacek
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.56-67, bibliogr. s. 66-67
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  37/321

  Tytuł oryginału: Ból przewlekły - problem medyczny i społeczny.
  Autorzy: Hilgier Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.6,8, 10-11, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/321

  Tytuł oryginału: Finansowanie szczepień w Polsce. Dostępność preparatów szczepionkowych w Polsce.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.29-30, 32, 34, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  39/321

  Tytuł oryginału: Porihvnjalnijj analihz sistem opodatkuvannja zarobihtnoji płati pracihvnikihv aptek v Ukrajinih hi Polshhih.
  Tytuł angielski: The comparative analysis of systems of the taxation of wages of pharmacies workers i Ukraine and Poland.
  Autorzy: Tereshhuk S. Ih., Moska Dionizy, Moska Dariusz, Tereshhuk T. O., Labus O.
  Źródło: Farm. Zh. 2002 (3) s.27-32, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum., rez.
  Sygnatura GBL: 304,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The compareative analysis of taxacion systems of private individuals and ownershipers's wages in Ukraine and Poland has been carried out. It is established, that more flexible and transparent system of the taxes is used in Poland, according to which the base for the taxation decreases on living expenses of the citizens.


  40/321

  Tytuł oryginału: Szczepienia przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc - wskazania i skuteczność.
  Autorzy: Działak Piotr, Jedrys-Gałka Jolanta, Ochmański Władysław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.76-79, bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/321

  Tytuł oryginału: Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce - 2001.
  Tytuł angielski: The reform of psychiatric care in Poland - 2001.
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Langiewicz Wanda, Pietrzykowska Bożena
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.181-192, sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia psychicznego po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a także Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

  Streszczenie angielskie: Both positive and negative effects of the reform of the health care financing system are noted. Low prices offered by Sickness Funds for particular services (a bed-day, a visit) should be regarded as a negative effect of the reform. Particularly insufficient were the prices of services in some specialised psychiatric wards and in outpatient clinics. Prices in many community-based psychiatric facilities were also considerably understimated. Undoubtedly, the reform has led to positive changes in the organization of inpatient care. These changes include: further reduction of beds in large hospitals organisational structure as well marked increase in the number of psychiatric wards at general hospitals, which should be the key units of psychiatric inpatient care. Increasse in the number of day hospitals is another positive effect of the reform. The programme of psychiatric care transformation is presented mostly in the Mental Health programme. The main goal of this programme is to ensure apropriate care for the mentaly disordered people, namely comprehensive and accessible health care as well as other forms of help and support necessary for living in family and in society. This goal will be accomplished by health care and other forms of help mentioned in the. Mental Health Act and in teh Social Help Act. Community-based model of psychiatric care is teh key element of this system. Also, the Programme ststes desired accessibility rates for staff, number of beds and number of particular forms of psychiatric and alcohol treatment care. Separate rates for adult and children/youth population have been elaborated.


  42/321

  Tytuł oryginału: Strategia ECR jako narzędzie poprawy konkurencyjności łańcuchów dostaw sektora farmaceutycznego.
  Tytuł angielski: ECR (Efficient Customer Response) as a tool of improvement of competitiveness of supply chains in pharmaceutical sector.
  Autorzy: Baraniecka Anna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.508-515, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main aim of the paper is to present possibilities of increase the effectiveness of the healthcare products supply chains by implementing properly.


  43/321

  Tytuł oryginału: Rola opieki farmaceutycznej w ochronie zdrowia.
  Tytuł angielski: Position of pharmaceutical care in health protection.
  Autorzy: Stożkowska Wiesława
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.523-526, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper deals with the tendency of pharmacists to fully utilize their professional skills for active and responsible contribution to patient's health protection. To research this goal it is essential to shift one's interest from a drug to a patient. Pharmaceutical care is principally based on individual approach to pharmacotherapy and to monitoring the outcome of implemented therapeutical procedures. On the other hand, implementation of the pharmaceutical care principles to the entire health protection system is compatible with social expectations and tends to ensure efficient, safe and cost-effective pharmacotherapy.


  44/321

  Tytuł oryginału: Pułapka odroczonego terminu płatności.
  Autorzy: Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka, Piestrzyński Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.75-76
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  45/321

  Tytuł oryginału: Program stypendialny dla sąsiadów ze Wschodu.
  Tytuł angielski: Stipend program for Eastern Europe.
  Autorzy: Chorąży Mieczysław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.235-236, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic aspects of diabetes type 2 treatment.
  Autorzy: Szcześniak Piotr, Kamińska Anna, Wejman Irena, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.422-427, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diabetes is not only clinical, but also economic problem. More and more economic evaluations of this disease are undertaken and much attention is devoted recently to this problem. Direct cost (pharmacy, hospitalisation, consultations) mostly derive from health care strategies that aim to reduce late complications of the condition and maintain day-to day quality of life. Therefore, it does not seem difficult to estimate pharmaceutical expenditures. The consumption of oral antihyperglycaemic prescription tendencies and shows the influence on costs, and provides indirect information about the quality of health care for patients with diabetes mellitus. Over the last few years, some developed countries have shown a progressive increase in pharmaceutical expenditure on diabetic care, whereas economically depressed countries have experienced a dramatic shortage of basic medicines such as insulin.


  47/321

  Tytuł oryginału: Wpływ profilaktyki ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHu EPO) na koszty leczenia niedokrwistości w grupie noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Influence of erythropoietin prophylaxis of anaemia of prematurity on treatament costs in very low and extremaly low birth weight babies.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Wasilewska-Wilk Ewa, Zjawiona Agnieszka, Fabich Edwarda, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.34-38, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny kosztów profilaktyki i leczenia ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHuEPO) niedokrwistości u dzieci z małą i ekstremalnie małą masą ciała. Wyniki leczenia porównano między grupą 32 noworodków z bardzo małą (n=19) i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (n=13) leczonych ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHuEPO) i transfuzjami oraz odpowiednio dobraną grupą kontrolną (n=32), w której stosowano standardowe postępowanie zgodne z protokołem oddziałowym tj. suplementację żelazem i witaminami, a przy nasilonych objawach klinicznych anemii przetoczenie preparatów czerwonokrwinkowych. W wyniku leczenia rHuEPO obserwowano spadek częstości transfuzji uzupełniających, zwłaszcza w grupie noworodków z ELBW (Extremely low birth weight). Jednak łączne koszty leczenia rHuEPO + transfuzje były wyższe niż koszty transfuzji uzupełniających w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The authors evlauated costs of prophylaxis and treatment of anaemia of prematurity with human recombinant erythropoietin in neonates with very low and extremely low body weight. Decreased incidence of supplemental blood cell transfusions in both treated groups (specially in ELBW neonates) comparing with control was observed. Althrough total costs of erythropoietin administration and supplemental blood cell transfusions were significantly higher than sole blood transfusions in control group.


  48/321

  Tytuł oryginału: Kredyty bankowe dla lekarzy.
  Autorzy: Krasnołucka Agnieszka
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (6) s.62, 64, 66-71, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  49/321

  Tytuł oryginału: Kliniczna i ekonomiczna analiza wskazań do zastosowania antytrombiny III u chorych chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Analysis of clinical and economical indications towards at III replacement therapy in surgical patients.
  Autorzy: Kędziora-Bartkowska Renata, Marciniak Ryszard, Drews Michał
  Opracowanie edytorskie: Meissner Alfred Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.667-681, il., tab., bibliogr. 23 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wskazań do substytucyjnego stosowania preparatów antytrombiny III, wyników ich zastosowania u pacjentów z niedoborem endogennej AT III po zabiegu oraz analiza kosztów leczenia preparatem AT III (Kybernin P) w 1998 r. Materiał i metodyka. Preparat podano 11 pacjentom (4 kobietom i 7 mężczyznom) z niedoborem endogennej antytrombiny III w okresie pooperacyjnym (aktywność osoczowej AT III 70 proc.). Wszystkim chorym podawano preparat Kybernin P firmy Centeon. Cena 1000 j. prearatu, według danych z apteki szpitalnej, wynosiła 1430 zł. Dawkę preparatu Kybernin obliczano na podstawie różnicy pomiędzy oczekiwaną a aktualną aktywnośćią AT III pomnożoną przez masę ciała chorego. Wyniki. Zmarło 7 (63,6 proc.) chorych, a 4 (36,4 proc.) przeżyło i opuściło klinikę. Pacjentom podano łącznie 118 500 j. preparatu Kybernin. Całkowity koszt ich leczenia wynosił 169 500 zł. Chorzy otrzymali średnio 10 773 j. AT III. Średni koszt leczenia jednego pacjenta wynosił 15 400 zł. W grupie chorych, którzy przeżyli, po każdorazowym podaniu AT III stwierdzano wzrost jej aktywności w osoczu, natomiast u 6 chorych, którzy zmarli obserwowaliśmy spadek aktywności AT III po niektórych podaniach preparatu Kybernin. Chorzy, którzy zmarli otrzymali średnio większą liczbę dawek oraz jednostek prepartu Kybernin niż chorzy, którzy zostali wypisani z kliniki. Średni koszt leczenia preparatem AT III był również większy w grupie pacjentów, którzy zmarli. Wnioski. 1. Wysoki koszt preparatów AT III obliguje do weryfkiacji wskazań do ich stosowania. 2. Trudno jest ocenić związek pomiędzy aktywnością osoczowej AT III przed substytucją, wartością jej wzrostu po podaniu preparatu a stanem ogólnym chorego i rokowaniem.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate indications towards antithrombin III replacement therapy, its results in patients with acquired postoperative AT III deficiency and AT III treatment cost analysis (Kybernin P) during the year 1998. Material and methods. Antithrombin III was administered to 11 patients with postoperative endogenous AT III deficiency (the price of 1000 U - 1430 zł). Seven patients (63.6 p.c.) died, 4 (36.4 p.c.) survived and were discharged from the hospital. Results. Patients were treated with a total amount of 118 500 U of Kybernin P. The total cost of their treatment was 169 500 zł. The average dose of AT III adminsitered to each patient was 10 773 U. The average replacement therapy cost was 15 400 zł/patietn. The average cost of the treatment with AT III was higher in patients who died. Conclusions. 1. There is a need to verify indications towards AT III replacement therapy, due to its high costs. 2. It is difficult to establish the association between plasma AT III activity before its administration, value of its rise after administration, patient's condition and prognosis.


  50/321

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, problemy społeczne i ekonomiczne.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - epidemiology, public and economical problems.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Maniecka-Bryła Irena, Korzeniewska Aleksandra, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.509-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie astmy oskrzelowej, zwłaszcza w odniesieniu do zgonów z powodu tego schorzenia na świecie i do liczby utraconych lat życia korygowanych niesprawnością (ang. disability adjusted life years). Szczegółowej analizie poddano wieloletnie statystyki zgonów z powodu astmy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współczynniki umieralności specyficznej w Stanach Zjednoczonyc zestawiono z analogicznymi współczynnikami obliczonymi dla obszaru działania Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych ustosunkowano się także do ekonomicznych skutków astmy oskrzelowej. Wiele uwagi poświęcono także programom zapobiegania i przeciwdziałania astmie, m.in. jednemu z programów polityki zdrowotnej państwa pt. "Program zapobiegania i leczenia astmy i chorób alergicznych".

  Streszczenie angielskie: In this review, authors described epidemiology of asthma in regards to mortality and disability caused by the disease. In particular, longtime statistical analyses of asthma mortality in United States and Great Britain has been shown. Specific mortality factors between United States and Regional Health Authority of Lodz were compared. Economical costs of asthma management were studied, taking United States as an example. The review also focused on variety of preventive and counteraction programs, for example the national health program - "Prevention and treatment of asthma and allergic diseases".


  51/321

  Tytuł oryginału: Problemy rehabilitacji protetycznej związane z nowymi formami rozwiązań systemowych w służbie zdrowia i współpracą z kasami chorych.
  Tytuł angielski: Problems associated with prosthetic rehabilitation and new regulations in National Health Service and cooperation with Regional Boards.
  Autorzy: Godlewski Tomasz, Golecka Mgdalena, Rusiniak-Kubik Krystyna, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.167-172, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towrzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają problemy napotykane w ciągu pierwszego roku wykonywania usług leczniczych zgodnie z nowymi zasadami i przepisami w Spłecznej Służbie Zdrowia odnośnie refundacji wydatków na leczenie protetyczne. W Klinice Protetyki Stomatologicznej Szpitala Klinicznego Nr 1 w Warszawie w ciagu omawianego roku przeprowadzono badania kliniczne, ocenę narządu żucia, diagnozę i leczenie u ponad 1473 pacjentów. Leczenie protetyczne było zakończone w 744 przypadkach: wykonano ruchome uzupełnienia protetyczne, głównie protezy całkowite oraz protezy częściowe osiadające. Na podstawie oceny stanu narządu żucia pacjentów i potrzeb leczniczych, a także anlaizy doświadczeń lekarzy -protetyków, zestawiono szereg problemów i utrudnień dotyczących problemów napotyanych podczas terapii protetycznej pacjentów, związanych z nowymi przepisami i zasadami administracyjnymi, sprawozdawczością i niezbędną dokumentacją dotyczącą kosztów leczenia pokrywanego przez Społęczną Służbę Zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The authors reported some problems encountered durign first year of treatment services according to new regulations in National health concerning refundations of prostheses treatment expenses. In prosthetic Clinic of General Hospital No 1 in Warsaw in reported year over 1473 patients had been examined, diagnosed and treated. Prosthetic treatment was completed in 744 cases, and removable prosthetic appliances were made mostly complete and partial dentures. On the basis of survey of patietns oral status and the treatment needs, and the analysis of doctors prosthodontists experiences - several problems difficulties had been listed and divided in two groups. Those concerning problems experienced in therapy and patients maintenance, and those associated with new administration rules regulations, necessary reports and documentation of treatment expanses covered by NHS.


  52/321

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne problemy oceny efektywności inwestowania w zdrowie pracujących.
  Tytuł angielski: Assessment of efficiency of investment in workers' health: economic issues.
  Autorzy: Rydlewska-Liszkowska Izabela, Dawydzik Lech T.
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Analiza ekonomicznej efektywności inwestowania w opiekę zdrowotną i szerzej, w zdrowie, prowadzona przy użyciu technik koszt-korzyść czy koszt-efekt, stanowi w szeregu krajów przedmiot działań implementacyjnych. Integracja Polski z krajami Unii Europejskiej uzasadnia potrzebę zrozumienia i stosowania analiz ekonomicznych. Działania te napotykają jednak na bariery metodologiczne i implementacyjne. Nakłady związane ze zdrowiem pracujących to nakłady na opiekę zdrowotną i poprawę warunków pracy, ale również świadczenia, w tym pieniężne, będące skutkiem negatywnych zjawisk dotyczących stanu zdrowia pracowników (świadczenia ZUS, obciążenia pracodawców). Istniejący w Polsce system sprawozdawczości finansowej nie daje pełnej możliwości przedstawienia zagregowanych danych na temat finansowania działań na rzecz zdrowia pracujących i skutków negatywnych zjawisk w tym obszarze. Z kolei informacje o efektach finansowania zdrowia pracujących w Polsce pochodzą z różnych źródeł, co coznacza, że dotyczą różnych grup poddanych analizie. Zalecana jest więc ostrożność w komentowaniu tych danych. Problem sprowadza się jednak nie tylko do oceny opłacalności inwestowania w zdrowie, ale także do zagadnienia społecznego podziału kosztów i korzyści ekonomicznych z tego wynikających między różne podmioty w gospodarce narodowej. Dlatego niezwykle istotny jest kontekst wykonania anlizy związany z uwzględnieniem wzajemnych relacji między podmiotami inwestującymi w zdrowie a podmiotami, które ...

  Streszczenie angielskie: The economic analysis of efficiency of investment in health care and health at large by means of cost-benefit or cost-effectiveness techniques is the subject of implementation work in a number of countires. Poland's integration with the countries of the European Union justifies the need to understand and to use economic analyses. Unfortunately, these activities encounter many methodological and executive barriers. The investments in worker's health are not only investments in health care and the improvement of working conditions, but also in compensations, including financial ones, resulting from adverse effects of factors influencing the health of working population. The financial reporting system that exists in Poland does not ensure the possibility of full presentation of the aggregated data on the financing of activities of workers' health and diminishing of the adverse effects of factors present in the work environment. The information on the outcome of the investments in workers' health come from different sources, which means that it applies to different groups subjected to the analysis. The problem lies not only in the assessment of profitability of health investments but also in the social problem of the division of the resultant costs and benefits among various branches of the national economy. Therefore, the analyses involving mutual relations between individual sectors that invest in workers' health and those that bear consequences is essential in the ...


  53/321

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne przesłanki stosowania czynnej profilaktyki grypy.
  Tytuł angielski: Economic prerequisites for active influenza prevention.
  Autorzy: Grześk Grzegorz, Gałaj Andrzej, Korbal Piotr, Durmowicz Anna, Szadujkis-Szadurski Leszek, Borys Danuta, Grześk Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.329-332, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa, jak i ostre infekcje górnych dróg oddechowych charakteryzują się wysoką zapadalnością i umieralnością, a co za tym idzie, pociągają za sobą zarówno ludzkie, jak również ekonomiczne konsekwencje. Standardowe leczenie, zarówno u dzieci jak i dorosłych, jest przede wszystkim postępowaniem niespecyficznym i zachowawczym, polegającym na podawaniu leków przeciwgorączkowych, właściwym nawadnianiu chorego, stosowaniu leków przeciwkaszlowych itd. Zalecane jest także leżenie przez cały okres choroby. W przypadku grypy stosunkowo często dochodzi do powstania powikłań, szczególnie wśród osób z grup podwyższonego ryzyka. Koszty leczenia znacznie wzrastają ze względu na zwiększenie kosztów farmakoterapii, opieki oraz kosztów związanych z przedłużeniem absencji chorobowej. Jedyną metodą pozwalającą na znaczną redukcję ryzyka wystąpienia grypy jest przeprowadzanie szczepień profilaktycznych antygenowo uaktualnioną szczepionką grypy.

  Streszczenie angielskie: Influenza and other actue infections of the upper respiratory tract are characterized by a high morbidity and mortality. As a result, they entail not only human but also economic consequences. A typical treatment is nonspecific and conservative. It consists of treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs, antitussive drugs, hydratation, etc. Influenza is very often associated with complications especially in high risk groups (children, the elderly, chronically-ill people). The cost of treatment increases because of raising costs of pharmacotherapy and the increased absence from work. Vaccination is a safe and morbidity-diminishin method.


  54/321

  Tytuł oryginału: Globalizacja, służba zdrowia i uprzemysłowiona terapia. Społeczne oblicze nauk medycznych.
  Autorzy: Gibiński Kornel
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.17-18, 20, 22-26, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  55/321

  Tytuł oryginału: Ustawa o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń w 2002 r.
  Autorzy: Iżycka-Rączka Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.57-58
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  56/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika niewydolności serca.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomic of congestive heart failure.
  Autorzy: Kusowska Joanna
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.82-88, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła zastoinowa niewydolność serca stanowi aktualny problem kliniczny i ekonomiczny. Wydatki na leczenie przewlekłej niewydolności serca stanowią 1-2 proc. nakładów finansowych ponoszonych przez systemy opieki zdrowotnej, a około 70 proc. tych pieniędzy wydaje się na hospitalizację chorych z niewydolnością serca. Naturalna historia choroby od bezobjawowej dysfunkcji komory do ciężkiej niewydolności serca sugeruje, że programy prewencji pierwotnej i wtórnej, wczesne diagnozowanie, skuteczne leczenie farmakologiczne i zabiegowe może istotnie zmniejszyć nakłady finansowe z publicznego systemu opieki zdrowotnej na leczenie zastoinowej niewydolności serca.

  Streszczenie angielskie: Congestive heart failure (CHF) is severe condition responsible for 1-2 p.c. of total health expenditure. The chronic progressive disease associated with significant costs due to morbidity and mortality. In recent years, there have been significant advances in the medical treatment of heart failure. When new treatments become available, it is important to perform economic evaluation to understand their overall impact on the healtcare system. The major factor limiting the reduction in costs associated with effective treatment for CHF in the costs occured as consequence of improved longevity. Treatment can delay the progression to severe heart failure and reduce over a finite period, the rate of hospitalisation.


  57/321

  Tytuł oryginału: Kształtowanie nowej opieki diabetologicznej. Program Optymalizacji Opieki Diabetologicznej w Polsce na lata 2002-2005, główne zadania dla diabetologów, instytucji medycznych i konsultantów wojewódzkich.
  Tytuł angielski: Formation of the new diabetes mellitus care - the optimalization of care for diabetic persons programme for Poland. Main tasks for diabetologists, medical institutions and vojevodship consultants for the period 2002-2005.
  Autorzy: Czech Anna
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.61-67, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wskaźnik chorobowości z powodu cukrzycy w Europie i w Polsce mieści się w granicach 4-5 proc. Według Banku Światowego cukrzyca zajmuje w skali wielkości obciążenia społecznego drugie miejsce po chorobie niedokrwiennej serca i pochłania co nalmniej 5-8 proc. całego budżetu służby zdrowia. W wielu badaniach wykazano, że staranne leczenie cukrzycy zmniejsza ogólne koszty, które powoduje ta choroba (prewencja pierwotna i wtórna przewlekłych powikłań cukrzycy- głównej przyczyny inwalidztwa i przedwczesnej śmiertelności). Prewencja cukrzycy, w tym szczególnie cukrzycy typu 2, powinna więc mieć charakter ogólnokrajowego priorytetu. Polski program na lata 2002-2005 nawiązuje do pojęć i treści "Deklaracji St. Vincent". W Polsce można założyć uzyskanie: w latach 2002-2005 realizacyjnych celów co najmniej w zakresie 50-70 proc. ilościowych proporcji podanych w "Deklaracji" w stosunku do wskaźników oceniających sytuację epidemiologiczną w roku 2000; uzyskanie istotnego postępu w realizacji postulatów społecznych i organizacyjnych, sytuacji życiowej chorych na cukrzycę; wprowadzenie praktycznego systemu oceny jakości wyników leczenia dla tworzenia obiektywnych podstaw dla procesu decyzyjnego. Szczegółowy program optymalizacji opieki diabetologicznej w Polsce przedstawia w sumie 12 zadań priorytowych. Jego realizacja wymaga zwiększonego wysiłku ze strony wszystkich osób i instytucji, których celem jest polepszenia prewencji i wyników leczenia chorych na cukrzycę.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus morbidity rate is reaching the level of 4 p.c. to 5 p.c. in majority of the European countries as well as in Poland. According to the World Bank data diabetes mellitus occupies the second place in the ranking list of the magnitude of social and economical burden - after ischemic heart disease, in developed countries of the world. It absorbs the substantial portion of the whole health care budget - from 5 p.c. to 8 p.c., depending on the country. I has been rvealed in many studies, that the intensive treatment of diabetes mellitus decreases the general costs caused by this disease, mostly due the effective primary or secondary prevention of the chronic complications - the main etiology of disability and premature death. Intensification of diabetes mellitus therapy aimed at prevention of its complications should have therefore a nationwide priority character. This general priority goal in Polish diabetes mellitus optimalization programme for the period 2002-2005 is linked with the aims delineated by the St. Vincent Declaration about the improvments in diabetes mellitus care in Europe. In Poland is planned, that in the period 2002-2005 at least the level of 50-70 p.c. of the quantitative aims of the St. Vincent Declaration will be reached in comparison with the level of pertinent indicators in 2001. It applies also to the needed progress in the social and organizational areas. These activites will be under the supervision of the quality of care control system. The realization of the proposed plan for the optimalization of diabetes mellitus care in Poland will require the increase of efforts of all persons and institutions dealing with the nation health problems.


  58/321

  Tytuł oryginału: Pacjenci gabinetów prywatnych o reformie i usługach gwarantowanych w opiece stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Private dental patients' opinion of the reform and guaranteed services in dental health care.
  Autorzy: Lempe Barbara, Woźniak Zbigniew, Żurowski Marcin
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.47-54, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie opinii ubezpieczonych na temat funkcjonowania reformowanej opieki stomatologicznej w dużym i małym mieście. Badaniem ankietowym objęto 200 pacjentów mieszkających w Polsce (100 osób) oraz w Wągrowcu (100 osób), korzystających z usług dwóch prywatnych praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia w ramach kontraktu z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych. Kwestionariusz zawierał między innymi pytania dotyczące oceny dostępności świadczeń, akceptacji dopłat lub pełnej odpłatności za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz opinii badanych na temat zmian w opiece stomatologicznej po 1.01.1999 roku. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecne zmiany w opiece stomatologicznej zyskały stosunkowo wysoką ocenę. Szczególnie pozytywnie oceniono poprawę dostępności do świadczeń. Negatywną reakcję wywołują projekty ewentualnego wprowadzenia zasady współpłacenia za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz pełnej odpłatności w leczeniu dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present the opinion of health - insured subjects about the reformed dental care functioning in a big and small city. 200 people (100 living in Poznań, 100 living in Wągrowiec), patients of two private practices contracted for dental care services by Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych sickness fund, completed questionnaires. Questions concerned an evaluation of access to dental services, acceptance of surcharges (extra charges) or full payment for some dental services and opinions about changes in the organization of dental care after 1st January 1999. Results obtained in this study lead us to conclude that the present changes in dental care received a relatively high evaluation. Especially positive was the opinion on access to dental services. A negative response was given to plans of possible introduction of co-payment for some dental procedures and full payment for dental treatment of adults.


  59/321

  Tytuł oryginału: Wpływ konkurencji na koszt farmakoterapii.
  Autorzy: Nassalska Agnieszka
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (3/4) s.51-65, tab.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  60/321

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Informacja dla rządu i parlamentu oraz kierownictw partii politycznych o problemach ekonomicznych związanych z lekami.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (3/4) s.75-86 - Także krytyczne opinie o Informacji... opracowanej przez Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania PTFarm i odpowiedzi autorów
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  61/321

  Tytuł oryginału: Precyzja i ekonomia punktowych testów skórnych.
  Tytuł angielski: Precision and economy of skin prick tests.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kupryś Izabela, Kuna Pitor
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.190-193, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowań na choroby alergiczne, co wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na ich rozpoznawanie i leczenie. Z tego względu możliwość zmniejszenia kosztów związanych z wykonywaniem punktowych testów skórnych wydawała się szczególnie atrakcyjna. Wielu lekarzy praktyków stosuje jeden nożyk do wykonania serii testów z kilkoma alergenami u jednego pacjenta. Celem naszej pracy było zbadanie czy ten sposób wykonywania testów skórnych wpływa w istotny sposób na uzyskiwane wyniki. Badanie przeprowadzono u 52 osób, z czego 13 to zdrowi, a 39 to chorzy z wcześniej rozpoznaną alergią. U wszystkich badanych wykonano punktowe testy skórne jednoczasowo dwema metodami: jedno nakłucie-jeden nożyk na jednym przedramieniu i seria nakłuć jednym nożykiem na drugim. Występowanie fałszywie dodatnich reakcji na roztwór kontroli ujemnej nałożony po alergenie zaobserwowano wyłmącznie w metodzie, w której stosowano jeden nożyk do wykonania serii nakłuć, w 41 przypadkach na 72 wykonane nakłucia (p 0,00001) - jeśli uwzględniane były wszystkie reakcje na placebo (ň 1 mm) i w 26 na 72 (p = 0,00001) - jeśli przyjąć że średnica bąbla wynosiła 3 mm. Wielkość fałszywie dodatniego odczynu na placebo zależy od siły odczynu na alergen, po którym kontrola została nałożona (współczynnik rang Spearmana R = 0,706, p 0.000001) i słabnie w kolejnej próbie (p = 0,000001). Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że metoda ...

  Streszczenie angielskie: Due to a rise in the number of cases of allergic disease and a need to increase financial recourses for the diagnosis of these conditions, the possibility of reducing costs of skin pricks tets (SPT) was very welcome. In an attempt to reduce costs some practitioners use one lancet for several pricks in one patient. The purpose of this study was to determine whether this way of performing SPT influences the results. 52 subjects with (39) and without (13) atopy were tested with histamine, codeine and standard allergen extracts. SPT were applied to the volar surface of a randomly assigned forearm using two methods: one lancet-one prick on one forearm (single test method) and one lancet-multiple pricks ("multiple test" method) on the other. The false positive tests at the placebo site following allergen were recorded only in multiple test method, in 41 out of 72 pricks (p 0.00001) when all reactions above baseline were considered and in 26 out of 72 (p = 0.00001) when a 3 mm cut-off was considered. The size of the false positive reaction depends on the intensity of the reaction to the preceding allergen (rang Spearman factor R=0.706, p 0.000001) and decreases in the second consecutive placebo test. Our data show that one lancet for multiple test method cannot be used to diagnose factors responsible for allergy, particularly in aptietns qualified for immunotherapy and in scientific studies. For financial reasons multiple test method can be used in screening and ...


  62/321

  Tytuł oryginału: Finansowanie leczenia ofiar wypadków.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.38-39
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  63/321

  Tytuł oryginału: Zakłady opieki zdrowotnej a sposoby przeliczania pomocy publicznej na wartość dotacji w świetle ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.3-14
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  64/321

  Tytuł oryginału: Co zrobiła ze służbą zdrowia Margaret Thatcher?
  Autorzy: Sala Dorota
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.15-18 - Oprac. na podst. biografii M. Thatcher - Lata na Downing Street, Wydaw. Gdańskie 1996
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  65/321

  Tytuł oryginału: Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003.
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) - W załączeniu - Analiza SWOT Reformy Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  66/321

  Tytuł oryginału: Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003: dokument po uwzględnieniu uwag resortów.
  Autorzy: Łapiński Mariusz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.61-76
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  67/321

  Tytuł oryginału: Pacjenci aptek znajdujący się w trudnych warunkach bytowych.
  Autorzy: Blacha Ewa, Klementys Kazimiera, Klima Piotr
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.69-72, bibliogr. [7] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  68/321

  Tytuł oryginału: Indeks leków: ceny leków refundowanych i wybranych leków nierefundowanych.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1) supl. s.[1-160], tab.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  69/321

  Tytuł oryginału: Bieda refundowana.
  Autorzy: Polański Piotr
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.45-47, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  70/321

  Tytuł oryginału: Potencjalne, negatywne skutki reformy ochrony zdrowia dla stanu opieki położniczo-ginekologicznej w Polsce
  Autorzy: Lech Medard M.
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.43-48, il., tab.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  71/321

  Tytuł oryginału: Zdrowie a procesy przemian ustrojowych
  Autorzy: Leder Stefan
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.49-54
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  72/321

  Tytuł oryginału: Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
  Autorzy: Teodoruk Krzysztof Aureliusz
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.55-59
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  73/321

  Tytuł oryginału: Konsekwencje ustawy GKV-2000 : uwagi porównawcze w stosunku do polskiej reformy
  Autorzy: Kaźmierczak Krzysztof
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.100-104, il.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  74/321

  Tytuł oryginału: Reforma służby zdrowia w Niemczech
  Autorzy: Winkler Ute
  Opracowanie edytorskie: Chruszczewska Teresa (tł.).
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.105-110
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  75/321

  Tytuł oryginału: Reforma służby zdrowia w Republice Czeskiej
  Autorzy: Vomlela Jan
  Opracowanie edytorskie: Nierada Zygmunt (tł.).
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.111-115
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  76/321

  Tytuł oryginału: Dofinansowanie projektów badawczych, konferencji, naukowej współpracy międzynarodowej oraz stypendia naukowe w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii Europejskiej 1998-2002
  Autorzy: Dziubczyńska-Pytko Anna
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.127-149, il., tab.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  77/321

  Tytuł oryginału: Długoterminowe świadczenia pracownicze.
  Autorzy: Fabiś Przemysław
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.40-43, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  78/321

  Tytuł oryginału: Postępowanie kliniczno-laboratoryjne i ocena kosztów wykonania aparatu ortodontycznego z elastomeru silikonowego.
  Tytuł angielski: Clinical-laboratory procedures and assessment of costs in the construction of orthodontic appliance of silicone elastomer.
  Autorzy: Skomro Piotr
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.64-66, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono etapy postępowania klinicznego i laboratoryjnego podczas wykonywania aparatu z elastomeru silikonowego. Dokonano oceny ekonomicznej aparatów na podstawie: wyliczenia czasu wykonania aparatu przez technika, kosztu materiałów, czasu trwania pierwszej wizyty, częstość wizyt kontrolnych, średniego czasu leczenia, minimalnego czasu użytkowania aparatu.


  79/321

  Tytuł oryginału: Otyłość wieku rozwojowego - wstęp do analizy ekonomicznej.
  Tytuł angielski: Obesity in childhood - introduction to economic analysis.
  Autorzy: Mazur Artur, Mazur Marek, Małecka-Tendera Ewa
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.184-187, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na wzrost występowania w naszym kraju nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. W dotychczasowych badaniach nie uwzględniano skutków ekonomicznych nadwagi i otyłości wieku rozwojowego. W pracy przedstawiono metody badań i analiz oraz modeli ekonomicznych umożliwiających ustalenie rzeczywistych kosztów związanych z profilaktyką i leczeniem otyłości u dzieci. Wskazano również na potrzebę przeprowadzenia ujednoliconych badań i procedur medycznych, dzięki którym będzie możliwe ustalenie skutków ekonomicznych nadwagi i otyłości w naszym kraju.


  80/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika czyli jak leczyć ekomonicznie?
  Autorzy: Bednarz Bronisław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 1: Statyny w świecie, w mojej praktyce lekarskiej: 65 Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - sympozjum edukacyjne firmy Pfizer s.I-22 - I-25, il., bibliogr. 6 poz. - 65 Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - sympozjum edukacyjne firmy Pfizer nt. statyn Łódź 31.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  81/321

  Tytuł oryginału: Lecznictwo w krajach Unii Europejskiej. Czego mogą spodziewać się przyszli członkowie UE?
  Tytuł angielski: The health service in the European Community. What can await the future EU-members?
  Autorzy: Grewe Rolf
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.299-301, sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie angielskie: The problems of national health system in the European Community member states and affilating countries will be discussed. Particular attention will be paid to team doctor model, continuous medical education, social security system and disease management programme.


  82/321

  Tytuł oryginału: Analiza ekonomiczna w zakładach opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Niedźwiadek A.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.60-61
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  83/321

  Tytuł oryginału: Czy leczenie zachowawcze obejmujące dietę niskobiałkową winno być nadal istotnym elementem terapii przewlekłej niewydolności nerek?
  Tytuł angielski: Is conservative treatment including low protein diet still an important part of the therapy in chronic renal insufficiency?
  Autorzy: Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.143-146, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dieta ubogobiałkowa od wielu lat jest podstawowym elementem leczenia zachowawczego przewlekłej niewydolności nerek. Odpowiednio wcześnie zastosowana pozwala ograniczyć postęp tego zespołu chorobowego. Jednocześnie zbyt restrykcyjne ograniczenie podaży białka może prowadzić do niedożywienia, które w znaczący sposób wpływa na zwiększenie śmiertelności wśród pacjentów z niewydolnością nerek. Rodzi się pytanie, czy wobec oraz bardziej powszechnej dostępności leczenia nekozastępczego, w tym także i w polsce, leczenie dietą ubogobiałkową ma wciąż istotne znaczenie kliniczne. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę dane dotyczące epidemiologii przewlekłej niewydolności nerek. Wiadomo, że na całym świecie obserwuje się stały wzrost liczby pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego. Szczególnie narasta liczba z nefropatią cukrzycową oraz pacjentów w podeszłym wieku. Coraz częściej zwraca się uwagę na to, iż powyższe fakty stanowią coraz poważniejsze obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej nawet w najbogatszych krajach świata. Na dodatek wspomnieć trzeba, że biorąc pod uwagę aspekty farmakoekonomiczne leczenie zachowawcze nawet obejmujące dietę ubogobiałkową z dodatkiem ketoanalogów aminokwasów, erytropoetyny i sevelameru stwarza znacząco niższe koszty aniżeli którakolwiek z form leczenia nerkozastępczego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że leczenie zachowawcze z uwzględnieniem powyższych elementów nadal pozostaje złotym standardem w terapii przewlekłej niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Low protein diet for many years has been one of the main elements of the conservative therapy used in patients with chronic renal insufficiency. When this kind of treatment is applied early enough it could delay progression of this syndrome. Simultaneously too severe restrictions in protein supply may lead to malnutrition which is a known mortality risk factor in patients with renal failure. The question can raise concerning clinical value of low protein diet taking into account still increasing worldwide availability of renal replacement therapy. Answering to this question it is necessary to analyze carefully epidemiology of renal failure. It is a well known fact that through the world a number of patients requiring renal replacement therapy is still increasing. It concerns especially patients with diabetic nephropathy and elderly patients. There are several warnings in the literature showing real threats to health care systems even in most developed and richest countries of the world. Additionally taking into account farmacoeconomical aspects one have to recognize that conservative therapy even including diet with ketoanalogues supplementation, erythropoietin and sevelamer is much cheaper than any modality of renal replacement therapy. Summarizing all above facts it is necessary to conclude that conservative therapy including all mentioned elements still remain the gold standard in the therapy of chronic renal insufficiency.


  84/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty leczenia niedokrwistości różnymi formami epoetyny.
  Tytuł angielski: Pharmacoeconomical aspects of anaemia treatment with different epoetin forms.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Szamotulska Katarzyna, Dyras Paweł, Szkultecka-Dębek Monika
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.165-169, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prospektywne badanie farmakoekonomiczne, które przeprowadzono u 89 hemodializowanych pacjentów, leczonych epoetyną było badaniem typu próby krzyżowej, wieloośrodkowym, otwartym, randomizowanym, mającym na celu porównanie relacji kosztów i efektywności dwóch postaci epoetyny. Lekiem badanym była epoetyna beta w formule wielodawkowej, porównywana ze stosowaną w ośrodkach epoetyną alfa w ampułkostrzykawkach. Pacjentów obserwowano przez 24 tygodnie, podzielone na dwa równe okresy. Uwzględniono bezpośrednie koszty leku badanego, jak również leków stosowanych dodatkowo, opieki ambulatoryjnej, hospitalizacji oraz procedur związanych z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. Stwierdzono, że stosowanie epoetyny beta w formule wielodawkowej w obu badanych grupach pacjentów wiązało się z mającym wymiar ekonomiczny zmniejszeniem dawki tego leku (w porównaniu z formą alfa w ampułkostrzykawkach) przy zachowanym takim samym poziomie hemoglobiny. Zastosowanie epoetyny beta jest również związane ze znacząco mniejszym subiektywnym odczuciem bólu przez pacjentów podczas podawania leku.

  Streszczenie angielskie: Cost-effectiveness of two epoetin forms was investigated in a pharmacoeconomical study, performed on 89 hemodialysed patients. The study was crossover, prospective, multicenter, open and randomised. Study drug was epoetin beta in multidose vial form and was compared to epoetin alfa in fixed pre-filled syringes. Treatment duration was 24 weeks, divided into two equal periods. Direct costs of the study drug as well as additional drug costs, ambulatory care, hospitalization, and additional procedures related to Serious Adverse Events that occurred during the study period, have been taken into account. Study conclusion was that anaemia treatment with epoetin beta in a multidose form costs less than the compared epoetin alfa in pre-filled syringes form. According to patients, administration of epoetin beta is related to decreased pain.


  85/321

  Tytuł oryginału: Działania marketingowe stosowane w aptece oraz ich wpływ na sprzedaż leków w opinii aptekarzy.
  Tytuł angielski: Pharmacists' opinion on the influence of marketing on drug sales.
  Autorzy: Woś-Ponczek Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.648-653, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Polish drug market is on absorptive and attractive market both for drugs manufacturers and distributors. There are many factors which could be treated as a reason of that situation, i.e. population increase and age, improvement of medical knowledge and medical care, unfavourable epidemic conditions, contamination of our environment and Polish people making up for long neglects in medical care. As a result all the above factors contribute to an increase in a number of pharmacies and drop of their profitability. The consequence of this phenomenon is a growth in competition among pharmacies, as the market situation forces them to make use of marketing tools. The quality of the services by pharmacies can only be improved by the situation. Using marketing tools is a controversial topic. We can not forget that the pharmacy is not only a heath care institution but also a commercial company. It has to be profitable, otherwise it could not provide the customers with the quality sevices. However a sensible compromise between pure marketing and professional ethics should vary pharmacies from other commercial oulets. In practice, the marketing has been used by almost all pharmacies, because it improves their revenues. Moreover, in case of a new open phatmacy, the marketing enables it to enter the market. All marketing activities have positive effect on the service the pharmacies' customers are provided with.


  86/321

  Tytuł oryginału: Analiza występowania urazów narządu wzroku w środowisku wiejskim.
  Tytuł angielski: Analysis of occurence of ocular traumas in farmers and their families.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Dmowska Joanna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.39-45, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę urazów narządu wzroku wśród ludności wiejskiej na podstawie materiału przychodni okulistycznych powiatu Świdnik k. Lublina. Określono przyczyny doznanych urazów, ich skutki oraz dane epidemiologiczne dotyczące wieku, czasu podjęcia leczenia i jego trwanie, sezonowość występowania urazów jak również kosztów leczenia.


  87/321

  Tytuł oryginału: Dylematy etyczne i trudności ekonomiczne czasopism ortodontycznych.
  Tytuł angielski: Ethical dilemmas and economic problems of orthodontic journals.
  Autorzy: Komorowska Anna
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (2) s.45-46 - 3 Międzynarodowa Konferencja Redaktorów Naczelnych Czasopism Ortodontycznych Ateny 01.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Trzecia międzynarodowa Konferencja redaktorów naczelnych czasopism ortodonycznych została zorganizowana przez prof. Athanasiou i odbyła się w Atenach 1 marca 2002 roku. W konferencji wzięli udział wszyscy giganci, czyli redaktorzy naczelni nabardziej znanych i wpływowych czasopism amerykańskich i europejskich, a także przedstawiciele lokalnych czsopism z różnych krajów świata. Ogółem wygłoszono 26 referatów, a redaktor naczelna "Ortodoncji Współczesnej" została wyróżniona zaproszeniem do przewodniczenia obradom.


  88/321

  Tytuł oryginału: IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002.
  Tytuł angielski: IV Warsaw Days of Pharmacology, Pharmacotherapy and Pharmacoeconomics.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.305-306 - 4 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 19-21.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  89/321

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne następstwa nikotynizmu. Ile można zyskać na efektywnej walce z nałogiem palenia?
  Autorzy: Niewada Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.75-78, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  90/321

  Tytuł oryginału: Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie analizy danych w epidemiologii i ekonomice zdrowia.
  Autorzy: Polak Sebastian, Brandys Jerzy, Mendyk Aleksander
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.79-83, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  91/321

  Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym w Polsce - przykład metodologii analizy typu koszt - efektywność.
  Autorzy: Skowron Agnieszka, Krzakowski Maciej, Brandys Jerzy, Jassem Jacek, Ramlau Rodryg, Żukowska Helena
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.85-89, tab., bibliogr. 18 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  92/321

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne następstwa chorób odtytoniowych. Skuteczne narzędzia polityki fiskalnej w walce z nałogiem palenia tytoniu - doświadczenia międzynarodowe.
  Autorzy: Sztwiertnia Paweł
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.91-93, il., tab. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  93/321

  Tytuł oryginału: Nowe opakowania płynów infuzyjnych; analiza zysków i strat.
  Tytuł angielski: New infusion solution packages; benefit-loss analysis.
  Autorzy: Szeligowski Mirosław, Welk Beata, Kreczmer Dariusz, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (14) s.691-695, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper presents the results of the comparative studies concerning the functionality and the usage cost of the infusion solution preparation in two types of packages. The study group was 1000 units of the preparations in the Medipur type polyethylene packages with the Eurocaps lock. The control group was the type and amount analogous infusion solution preparations in the polyethylene standard packages in a cylinder shape. The solution loss significantly more frequent in the control group comparing the study one was reported. Furthermore, this finding follows the real increase of the involved units cost. THe conducted comparative analysis shows that the undertaking of the optiamal bidding decisions should be based on the pharmacoeconomic analysis made by hospital pharmacists because of their contribution to the reasonable spending of our financial resources.


  94/321

  Tytuł oryginału: Guzy rzekome u chorych na hemofilię.
  Tytuł angielski: Hemophilic pseudotumors.
  Autorzy: Kucharski Witold, Scharf Romuald, Wisławski Sławomir, Ziemski Jan Marek
  Opracowanie edytorskie: Sułek Kazimierz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1049-1055, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Guzy rzekome sa rzadkim powikłaniem hemofilii. Są otorebkowanymi powiększającymi się krwiakami tkanki kostnej i mięśniowej. Najczęściej występują w obrębie miednicy i uda. Problemy diagnostyczne, lecznicze i ekonomiczne przedstawiono na przykładzie czterech przypadków leczenia chirurgicznego guzów rzekomych w hemofilii.


  95/321

  Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej : instrumenty zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej
  Opracowanie edytorskie: Trocki Michał (red.), Wójtowicz Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności 2002, 175 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Zarządzanie Ochroną Zdrowia
  Sygnatura GBL: 735,443

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  96/321

  Tytuł oryginału: Chorzy tracą setki milionów złotych wskutek niedostatecznej troski farmaceutów i lekarzy.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (5/6) s.93-95 - Ogólnopolska konferencja farmaceutów i lekarzy 17.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  97/321

  Tytuł oryginału: O stosowaniu leków zgodnie z interesem chorych.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (5/6) s.97-102
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  98/321

  Tytuł oryginału: Meandry polityki lekowej państwa.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.221-230
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  99/321

  Tytuł oryginału: Ekonomika leku w dobie wchodzenia do Unii Europejskiej.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.231-233
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  100/321

  Tytuł oryginału: Apteka sieciowa (internetowa).
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.243-246
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  101/321

  Tytuł oryginału: Sens koncesji aptekarskiej.
  Autorzy: Bartkowiak Leszek
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.247-253, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  102/321

  Tytuł oryginału: Realizacja programu "TEMPUS" pod znakiem zapytania.
  Autorzy: Masiakowski Jerzy
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (11/12) s.254-263, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  103/321

  Tytuł oryginału: Zastosowanie radioizotopów w paliatywnym leczeniu przerzutów nowotworowych do kośćca.
  Tytuł angielski: Radionuclides for metastatic bone pain palliation.
  Autorzy: Lass Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.277-280, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono rolę radioizotopów w leczeniu chorych z rozsianymi przerzutami kostnymi. Większość z nich odczuwa bóle kostne. Dożylne podanie radioizotopu o powinowactwie ze zmianami przerzutowymi w kośćcu jest alternatywnym postępowaniem w stosunku do tradycyjnej radioterapii. Złagodzenie lub udostępnienie dolegliwości bólowych występuje w okresie od 1 do 3 tygodni, z utrzymywaniem się tego efektu przeciętnie do kilkunastu miesięcy. Omówiono rolę terapii radioizotopowej, poprawę jakości życia, wskazania i przeciwwskazania, powikłania i aspekty ekonomiczne tej terapii.


  104/321

  Tytuł oryginału: Ekonomika medycyny : kompedium dla lekarzy i studentów medycyny
  Autorzy: Bała Małgorzata, Banaszewska Aleksandra, Bedlicki Michał, Bratek Szczepan, Fedorowski Jarosław J., Freyer Joanna, Kissimowa-Skarbek Katarzyna, Majewska Wanda, Niżankowski Rafał, Nowak Dariusz, Robak Andrzej, Ślęczka Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Fedorowski Jarosław J. (red.), Niżankowski Rafał (red.), Rudnicki Marek (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 201, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,699

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  105/321

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 1: Total cost of hospitalization and cardiovascular diseases.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Kondracki Marek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.24-29, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach, z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tyś. zł., w tym 94 665 tyś. zł. wydatkowano na leczenie chorób układu krążenia. W pierwszej części opracowania dokonano analizy porównawczej kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia i ogólnych kosztów hospitalizacji z uwzględnieniem płci i wieku badanych.


  106/321

  Tytuł oryginału: Polityka zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej
  Opracowanie edytorskie: Holland Walter (red.), Mossialos Elias (red.), Belcher Paul (red.), Merkel Bernard (red.), Karski Jerzy B. (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Ignis, Jan Andrzej Pruszyński 2002, 380 s. :il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Public health policies in the European Union
  Sygnatura GBL: 735,997

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  107/321

  Tytuł oryginału: Statyny, problemy farmaceutyczno-ekonomiczne.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (7/8) s.172-174
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  108/321

  Tytuł oryginału: Dociekanie prawdy o lekach (Glucosamina, Betahistina - dalszy ciąg nastąpi).
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (7/8) s.174-176
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  109/321

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla służb mundurowych : [praca doktorska]
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20227

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  110/321

  Tytuł oryginału: Efektywność leczenia nadciśnienia tętniczego - znaczenie analizy farmakoekonomicznej.
  Tytuł angielski: Anti-hypertensive treatment - importance of cost-effectiveness analysis.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.299-303, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrastające koszty opieki zdrowotnej zmuszają do prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, mających na celu optymalizację wydatków. O ile korzyści wynikające z terapii można stosunkowo łatwo oszacować na podstawie wyników zakończonych programów terapeutycznych, to analiza kosztów jest bardziej skomplikowanan, gdyż wymaga uwzględnienia nie tylko kosztów medycznych (cena leku, badań, hospitalizacji, leczenia powikłań itd.), ale również kosztów pośrednich. Analizy prowadzone w Polsce wskazują, że koszty leczenia nadciśnienia tętniczego wynoszą około 14 miliardów złotych rocznie. Z tej sumy na konsultacje lekarskie przypada 31 proc., hospitalizacje - 21 proc., badania laboratoryjne i diagnostyczne - 11 proc., a koszty leków stanowią jedynie 10 proc. Badania farmakoekonom., prowadzone również w Polsce, porównujące koszty i skuteczność stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny starszej (enalapryl) i młodszej (peryndopryl) generacji, jednoznacznie wskazują na zmniejszenie kosztów całkowitych oraz lepszą skuteczność hipotensyjną w wyniku stosowania leku o długim czasie działania. Wyniki tych badań przekonują o konieczności rozszerzenia perspektywy spojrzenia na problem kosztów w leczeniu nadciśnienia. Opłacalność leczenia hipotensyunego z zastosowaniem określonego leku należy oceniać zarówno na podstawie całkowitych kosztów terapii, jak i efektów jego stosownaia.


  111/321

  Tytuł oryginału: Georgia.
  Autorzy: Gamkrelidze Amiran, Atun Rifat, Gotsadze George, MacLehose Laura
  Opracowanie edytorskie: MacLehose Laura (ed.), McKee Martin (ed.).
  Źródło: Healt Care Syst. Transit. 2002: 4 (2) 2002 s.I-VIII, 1-72, il., tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 554,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny


  112/321

  Tytuł oryginału: Slovenia.
  Autorzy: Albreht Tit, Cesen Marjan, Hindle Don, Jakubowski Elke, Kramberger Boris, Petric Vesna Kerstin, Premik Marjan, Toth Martin
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Elke (ed.).
  Źródło: Healt Care Syst. Transit. 2002: 4 (3) s.I-VIII], 1-85, [1-4], il., tab., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 554,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny


  113/321

  Tytuł oryginału: Analizy farmakoekonomiczne a finansowanie świadczeń zdrowotnych.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.106-112, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Zadaniem analizy HTA (Ocena Technologii Medycznych, HTA) jest porównanie wszelkich sposobów postępowania z pacjentami (technologie medyczne: profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne) pod kątem kosztów i efektywnosci klinicznej. Analiza farmakoekonomiczna zajmuje się oceną opłacalności tylko jednego rodzaju technologii-leków; jest więc pojęciem węższym, niejako częścią HTA. Analizy Oceny Technologii Medycznych przeprowadza się najczęściej w przypadku technologii drogich lub powszechnie stosowanych, czyli takich, z którymi wiążą się największe wydatki. Obecnie najczęściej przeprowadza sie analizy efektywności kosztowej (opłacalności; cost-effectiveness analysis, CEA), które pozwalają na porównanie procedur medycznych przynoszacych efekty w postaci zmiany tego samego punktu końcowego (na przykład obniżenie śmiertelnosci w udarze, ilości nawrotów przepuklin). CEA przeprowadza sie wtedy, gdy nowa procedura jest bardziej skuteczna i bardziej kosztowna lub mniej skuteczna i znacznie tańsza niż dotychczas stosowane. Składa się ona z trzech części: oceny efektywności klinicznej, oceny kosztów oraz opłacalności (efektywności kosztowej). Celem tej analizy jest wybranie postępowania charaktezyzujacego się najlepszym wskaźnikiem efektywności kosztowej. Inaczej mówiąc, wynik wskazuje na procedurę medyczną, przy zastosowaniu której uzyskanie jednostki efektu klinicznego będzie najtańsze. Inne znacznie rzadziej stosowane typy analiz to: analiza wydajności kosztów (CBA), użyteczności kosztów (CUA), minimalizacji kosztów (CMA). HTA to narzędzie umożliwiające wybór najbardziej ...


  114/321

  Tytuł oryginału: Rozważania o outsourcingu.
  Autorzy: Kautsch Marcin, Ponikło Witold, Stylo Waldemar
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.7-12, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie angielskie: Outsourcing is getting more and more popular in the Polish health care system. Lack of experiences in managing it could cause serious problems both for a contractor and for a health services provider. This paper is based on the authors' experiences and journals devoted to outsourcing as well as on research conducted recently in Poland. It presents and organizes basis concepts of outsourcing in health care and presents some recommendations and advices related to outsourcing contracts length and conditions.


  115/321

  Tytuł oryginału: Outsourcing usług laboratoryjnych dla szpitali.
  Autorzy: Swadźba Jakub
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.13-16, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Decyzja o outsourcingu badań laboratoryjnych w szpitalu nie jest łatwa, gdyż diagnostyka laboratoryjna jest usługą bardzo blisko spokrewnioną z leczeniem pacjentów i istotną dla tego procesu. Outsourcing badań laboratoryjnych można podzielić na zewnętrzny i wewnętrzny. W przypadku outsourcingu zewnętrznego wszystkie badania laboratoryjne bądź jedynie niektóre, wykonywane są w laboratorium pozaszpitalnym, a outsourcing wewnętrzny to inaczej nazwana zmiana struktury własności laboratorium szpitalnego. Zasadność wyboru typu outsourcingu usług laboratorujnych zależy od typu szpitala, jego wielkości, umiejscowienia i specjalizacji. Outsourcing usług laboratoryjnych staje się coraz częstszy w Polsce, a jego głównym motorem napędowym jest chęć obniżenia kosztów. Podejmując decyzję o outsourcingu należy jednak pamiętać, że powinien on prowadzić także do poprawienia jakości badań, poszerzenia ich panelu czy przyśpieszenia uzyskiwania wyników. Powyższe cele wprowadzenia outsourcingu mogą być osiągnięte dzięki poprawie zarządzania, komputeryzacji laboratorium, zastosowania nowocześniejszego sprzętu i odczynników oraz zwiększeniu liczby badań.


  116/321

  Tytuł oryginału: Informatyczne usługi outsourcingowe - proste rozwiązanie na trudne czasy.
  Autorzy: Grzesik Witold
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.18-22, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W artykule omówione są podstawowe zasady świadczenia outsourcingu informatycznego i jego typowe rozwiązania. Poruszona jest kwestia złożoności procesu informatyzacji jednostki opieki zdrowotnej, jego związku z koniecznością przeprowadzenia reorganizacji i wprowadzenia zmian w zarządzaniu. Przedstawiono główne zalety usług outsourcingowych oraz warunki ich efektywnej realizacji, kwestie bezpieczeństwa danych i odpowiedzialności obu stron. Omówiono podstawowe zasady tworzenia umów o świadczeniu usług. Artykuł jest adresowany do publicznych i prywatnych jednostek służby zdrowia, planujących częściową bądź kompleksową informatyzację.


  117/321

  Tytuł oryginału: Telemedyczne usługi outsourcingowe - ogólna problematyka zastosowania w polskich szpitalach.
  Autorzy: Koprowski Adam
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.24-25, il.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  118/321

  Tytuł oryginału: Outsourcing usług sterylizacyjnych - wyzwanie dla nowoczesnych menedżerów czy konieczność rynkowa?
  Autorzy: Garbacz Piotr
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.27-30, il., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł opisuje ideę outsourcingu, opierając się o uwarunkowania ekonomiczne. W obecnej sytuacji gospodarczej, zmuszającej jednostki ochrony zdrowia w warunkach samodzielności finansowej, idea outsourcingu znajduje coraz szersze zastosowanie. W przypadku jednostek ochrony zdrowia outsourcingiem mogą być objęte dziedziny zapewniające najwyższą jakość usług i jednocześnie znacznie redukujące koszty prowadzonej działalności. Jedną z takich dziedzin, będącą równocześnie najważniejszą z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesu terapeutycznej w odniesieniu do ryzyka występowania zakażeń wewnątrzszpitalnych, jeat sterylizacja. Opisane Centrum Usług Sterylizacyjnych TZMO S.A. jest przykładem gwarancji najwyższej jakości procesu.


  119/321

  Tytuł oryginału: Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej współpracujących podmiotów.
  Autorzy: Bański Roman, Poździoch Stefan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.32-37, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Outsourcing jako nowoczesna metoda organizacji zasobów cieszy się coraz większym zainteresowaniem zakładów opieki zdrowotnej. Po wprowadzeniu w 1999 roku reformy ochrony zdrowia zakłady te poszukując metody ograniczenia kosztów swojej działalności, coraz częściej zaczęły korzystać z outsourcingu. Umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą outsourcing, pozwala osiągnąć zakładane korzyści i to nie tylko w sferze redukcji kosztów. Istnieją jednak pewne niebezpieczeństwa związane z tą formą organizacji zasobów. W poniższym artykule opisana zostanie kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej wynikająca z umów outsourcingowych. Kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej i związany z nią obowiązek pokrycia szkody jest jednym z zagrożeń jakie dla zakładów opieki wynikają ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi na zasadzie outsourcingu. Rozstrzygnie na podstawie Kodeksu cywilnego, kto odpowiada za powstałą szkodę jest istotnym czynnikiem rzutującym na działalność zakłów opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy z chwilą uzyskania samodzielności same ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania.


  120/321

  Tytuł oryginału: Outsourcing w reformie szpitali w Stanach Zjednoczonych.
  Autorzy: Melchior Maria
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.71-73
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  121/321

  Tytuł oryginału: Rola oceny ekonomicznej leków w podejmowaniu decyzji o refundacji leków.
  Autorzy: Orlewska Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.74-79, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: This paper clarify the potential and current role of pharmacoeconomics in princing and reimbursement. In principle, economic evaluation should be relevant to pricing and reimbursement decision within the environment where value-for-money considerations are important. However, a number of practical difficulties exist. First, a wide range of health care systems exists. Secondly, the countries differ widely in their approaches to the pricing and reimbursement of pharmaceuticals. It is concluded, that the role of economic evaluation could be developed, especially in case of new medicines, for which there is no close substitute. However, it is noted, thad economic evaluation alone does not address the issue of affordability which is an increasing concern. Therefore, there is a role for both economic evaluation and financial analyses to independly inform healthcare decision-making.


  122/321

  Tytuł oryginału: Kasy Chorych w Polsce w latach 1920-1933
  Autorzy: Sadowska Jolanta; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, [2], 166 s. : tab., bibliogr. s. 133-151, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  123/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.37-38, 40-45, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  124/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika jako metoda postępowania w realizacji zadań ochrony zdrowia : praca doktorska
  Autorzy: Richter Przemysław Szymon, Nowakowska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Farmakologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [6], 107 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19819

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  125/321

  Tytuł oryginału: Znaczenie prewencji i rehabilitacji - z perspektywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Rolników (SVB) w Austrii.
  Autorzy: Stadlmann Heinrich
  Źródło: Ubezp. Roln. Mater. Stud. 2002 (2) s.83-87
  Sygnatura GBL: 735,677

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  126/321

  Tytuł oryginału: Ubezpieczenia zdrowotne i opieka medyczna obywateli Japonii.
  Autorzy: Rafalski Henryk
  Źródło: Ubezp. Roln. Mater. Stud. 2002 (2) s.88-114, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Cz. 1 w nr 1/2001, cz. 2 w nr 2/2001
  Sygnatura GBL: 735,677

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  127/321

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne wybranych schorzeń chirurgicznych w samodzielnym centrum chirurgii jednego dnia : wskazania i aspekty ekonomiczne : praca doktorska
  Autorzy: Noras Krzysztof, Dzielicki Józef (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Centrum Medyczne ULTRA-MED w Tychach
  Źródło: 2002, [1], 88 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • ekonomika
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  128/321

  Tytuł oryginału: Stan obecny i wyzwania przyszłości dla systemu refundacji leków i wyrobów medycznych - doświadczenia Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych.
  Autorzy: Bochenek Tomasz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.40-44, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe regulacje prawne z zakresu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dotyczą sfery stosunkowo precyzyjnie uregulowanej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, można więc nawet używać określenia "koszyka refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych". Refundacja leków w kraju wykazuje dużą tendencję wzrostową, szacuje się, że w 2002 roku wzrost ten będzie trzykrotny w porównaniu do 1997 roku. Artykuł omawia podstawowe zagrożenia dla stabilności systemu refundacji leków. Opisany jest także system monitorowania refundacji leków, wdrażany obecnie w niektórych kasach chorych, w tym także w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. W zakresie refundacji wyrobów medycznych trend wzrostowy jest wyraźnie słabszy. Przewiduje się, że nowe regulacje prawne będą miały korzystne znaczenie dla systemu refundacji wyrobów medycznych, przyjętego w Małopolsce. Artykuł omawia sposób jego funkcjonowania oraz zalety umożliwiające łatwą adaptację w skali ogólnokrajowej.


  129/321

  Tytuł oryginału: Rola HTA (Oceny Technologii Medycznych) w optymalizacji wydatków na opiekę zdrowotną.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.53-59, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Analiza HTA ma charakter porównawczy; ocenia technologie medyczne (profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne) pod kątem kosztów i efektywności klinicznej. Analiza farmakoekonomiczna zajmuje się oceną opłacalności tylko jednego rodzaju technologii - leków; jest więc pojęciem węższym, niejako częścią HTA. Analizy oceny technologii medycznych przeprowadza się najczęściej w przypadku technologii drogich lub powszechnie stosowanych, czyli takich, z którymi wiążą się największe wydatki. Obecnie najczęściej przeprowadza się analizy efektywności kosztowej (opłacalności; cost-effectiveness analysis, CEA), która pozwala na porównanie procedur medycznych przynoszących efekty w postaci zmiany tego samego punktu końcowego (na przykład obniżenie śmiertelności w udarze, liczby nawrotów przepuklin). CEA przeprowadza się wtedy, gdy nowa procedura jest bardziej skuteczna i bardziej kosztowna lub mniej skuteczna i znacznie tańsza, niż dotychczas stosowana. Analiza składa się z trzech części: oceny efektywności klinicznej, oceny kosztów oraz opłacalności (efektywności kosztowej). Celem tej analizy jest wybranie postępowania charakteryzującego się najlepszym wskaźnikiem efektywności kosztowej. Inaczej mówiąc, wynik wskazuje na procedurę medyczną, przy zastosowaniu której uzyskanie jednostki efektu klinicznego będzie najtańsze. Inne znacznie rzadziej stosowane typy analiz to: analiza wydajności kosztów (CBA), użyteczności kosztów (CUA), minimalizacji kosztów (CMA). HTA to narzędzie umożliwiające wybór najbardziej opłacalnej technologii medycznej z całej gamy możliwości służących leczeniu określonego schorzenia...


  130/321

  Tytuł oryginału: W pogoni za uciekającymi kosztami - zarys prawa farmaceutycznego w Holandii.
  Autorzy: Juszczyk Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.75-80, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Streszczenie angielskie: This paper attempts to describe the pharmaceutical law in the Netherlands and its consequences upon the pharmaceutical market. Holland has a relatively low consumption of medicines with prices generally above the European average. The first section presents general overview of three main characteristic of Dutch health care system. In the following section the sketch of pharmaceutical market is drawn and consequently the description of registration requirements is provided. The paper also highlights the cost containment policies regarding reimbursement system and promoting the dissemination of information influencing both physicians' and consumers' behaviors. Conclusions and a lesson-drawing have been left at readers discretion due to a descriptive character of the study.


  131/321

  Tytuł oryginału: Racjonalne przepisywanie leków jako proces podejmowania decyzji przez lekarza.
  Autorzy: Bochenek Tomasz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.81-85, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Koncepcja racjonalnego przepisywania leków ewoluowała wraz z rozwojem współczesnej wiedzy z zakresu medycyny i ekonomiki zdrowia. Ze względu na postępującą globalizację rynku leków, racjonalne przepisywanie leków staje się wyzwaniem XXI wieku zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Warunkiem wdrożenia skutecznych inicjatyw zmierzających do racjonalizacji gospodarki lekami jest zrozumienie złożoności mechanizmów podejmowania decyzji o przepisaniu leku przez lekarza. Na sposób przepisywania leków duży wpływ mają źródła pozyskiwania infromacji o lekach, kryteria wyboru o charakterze medycznym, a także czynniki pozamedyczne. Artykuł omawia problem racjonalnego przepisywania leków w kontekście analizy towarzyszącego mu procesu podejmowania decyzji.


  132/321

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i farmakoekonomiczna sekwencyjnej terapii pozaszpitalnego zapalenia płuc w warunkach oddziału internistycznego podstawowego stopnia referencyjności : praca doktorska
  Autorzy: Klicki Grzegorz, Słomiński J. M. (promot.).; Szpital Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Lęborku
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19713

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pulmonologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  133/321

  Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 1: System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego : pakiet samokształceniowy
  Opracowanie edytorskie: Koronkiewicz Andrzej (oprac.), Masłowski Wiktor (oprac.).
  Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
  Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 100 s. : il., 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
  Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 1

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  134/321

  Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 2: Zadania i struktura organizacyjna Kasy Chorych : pakiet samokształceniowy
  Opracowanie edytorskie: Koronkiewicz Andrzej (oprac.).
  Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
  Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 107 s. : il., tab., bibliogr. s. 102-103, 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
  Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 2

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo


  135/321

  Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 6: Bazy danych w Kasach Chorych : pakiet samokształceniowy
  Opracowanie edytorskie: Rogala Antoni (oprac.).
  Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 82 s. : il., tab., bibliogr. [11] poz., 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
  Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 6

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  136/321

  Tytuł oryginału: DIAGNOZA : model ubezpieczenia inwalidzkiego
  Autorzy: Sikoń Róża
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.70-75, il. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  137/321

  Tytuł oryginału: Onkologia w Polsce w opinii Polskich Towarzystw Onkologicznych
  Autorzy: Reinfuss Marian
  Źródło: W: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9 - Warszawa, 2002 s.66-69 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Rada Polskich Towarzystw Onkologicznych


  138/321

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 2: Hospital costs of cardiovascular diseases calculated per one person insured.
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.30-38, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz ich uwarunkowań. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tys. zł, w tym 94 665 tys. zł wydatkowano na leczenie chorób układu krążena. W drugiej części opracowania dokonano analizy kosztów związanych z hospitalizacją z powodu chorób ukłasu krążenia przypadających na jednego ubezpieczonego z uwzględnieniem płci, wieku, poszczególnych jednostek chorobowych oraz oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.


  139/321

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 3: Costs of a single hospitalization due to cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.39-49, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz ich uwarunkowań. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach, z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tys. zł, w tym 94 665 tys. zł wydatkowano na leczenie chorób układu krążenia. W ostatniej części opracowania dokonano analizy kosztów pojedynczej hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia, a także zamieszczono wnioski dotyczące całego badania.


  140/321

  Tytuł oryginału: Systemowe zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce.
  Tytuł angielski: Systemic health care management in Poland.
  Autorzy: Duchniewicz Stanisław
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.79-85, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W ramach duskusji społecznej autor odnosi się do projektu budżetowo-samorządowego systemu zarządzania opieką zdrowotną w Polsce, reprezentowanego przez prof. Mariusza Łapińskiego, aktualnie Ministra Zdrowia. Jest to spojrzenie z punktu widzenia teorii oraz praktyki systemowego zarządzania. Adresatami artykułu nie są osoby, lecz problemy do rozwiązania. W artykule próbuje się przekazać pewne przesłanie: przy leczeniu organizmu żywego, przy zarządzaniu systemem: firmą, szpitalem, opieką zdrowotną, państwem nie mogą majstrować amatorzy. Zarządzanie wymaga cierpliwości, konsekwencji, wiedzy, integracji. Stwórca budował swój system przez miliardy lat. Na podstawie obserwacji praktyki można łatwo stwierdzić, że dotychczasowy system zarządzania opieką zdrowotną w Polsce jest systemem tylko z nazwy, a nie z funkcjonowania. W sferze opieki zdrowotnej znikły z pola widzenia ważne cele, a jakąkolwiek strategię wyparły pietrzące się i narastające trudności dnia codziennego. Jest to typowe dla zmian nie przygotowanych w szczegółach. Nauka o zarządzaniu od wielu lat dysponuje wiedzą i metodyką przygotowywania, projektowania i wdrażania celowych zmian. Do reorganizacji na taką skalę nie wystarczą dobre chęci i determinacja. Taką zmianę mależy zaprojektować szczegółowo, przeprowadzić wcześniej wiele niezbędnych analiz porównawczych i konsultacji, uzyskać akceptacę środowiska lekarskiego, które te zmiany miało wdrożyć. Autor wyraża troskę o przyszły kształt systemu zarządzania opieką zdrowotną w Polsce wobec kłopotów pacjentów i deprecjacji psychicznej środowiska lekarskiego...


  141/321

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: Privatisation of health care in Poland.
  Autorzy: Ostrowski Tomasz, Wdowiak Leszek
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.86-92, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia najważniejsze regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej oraz reformy administracji publicznej w kraju, bez istnienia których przekształcenia oraz działania prywatyzacyjne w służbie zdrowia nie były możliwe. Do nich należą: ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa z 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawa z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz pakiet ustaw samorządowych. W pracy omówiono także możliwości działań prywatyzacyjnych dotyczących trzech aspektów: zarządzania, świadczenia usług (medycznych i pomocniczych) oraz mienia. Prywatyzacja opieki zdrowotnej niesie ze sobą znaczne korzyści, ale trzeba również pamiętać, że nieumiejętne i niekontrolowane przeprowadzenie tego procesu może wiązać się z dużym ryzykiem. Omówiono szanse i zagrożenia wynikające z prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej. Przedstawiono także najnowsze dane dotyczące m.in. zatrudnienia w województwie lubelskim w zakładach publicznych i niepublicznych oraz udział wartościowy umów dotyczących poszczególnych typów świadczeń zawieranych pomiędzy Lubelską Regionalną Kasę Chorych a podmiotami publicznymi i niepublicznymi w latach 1999 - 2001. Dane wskazują jednoznacznie na wzrost wartości kontraktów zawieranych z podmiotami niepublicznymi na udzielanie świadczeń z zakresu poz, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki stomatologicznej i w minimalnym stopniu opieki stacjonarnej w regionie.


  142/321

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja w ochronie zdrowia w Polsce - analiza stanu obecnego i prognoza na przyszłość.
  Tytuł angielski: Privatisation in health care in Poland - analysis of the present state and future prognosis.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.93-101, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej dokonują się w Polsce już od wielu lat. Pierwsze inicjatywy tego typu zostały podjęte na początku lat 1990-tych i dotyczyły prywatyzacji w obszarze przemysłu farmaceutycznego, później przyszedł czas na sprywatyzowanie uzdrowisk. Procesy te jednak sterowane były ze szczebla centralnego poprzez stosowane regulacje prawne. Omawiane w artykule przykłady przekształceń własnościowych dotyczą instytucji świadczących usługi zdrowotne. Realizacja procesów prywatyzacyjnych budzi wiele wątpliwości, jednak jest też jednocześnie postrzegana jako szansa na lepszą alokację środków publicznych przeznaczanych na opiekę zdrowotną. Prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej zagrażają: niestabilne, ulegające ciągłym zmianom przepisy prawne, brak monitorowania rynku usług zdrowotnych, brak dokładnego i trwałego opisu produktu, nieprzewidywalne zachowanie płatnika. Prywatyzacja szpitali powiedzie się pod warunkiem, że sektor prywatny uzyska zwrot poniesionych nakładów, proporcjonalny do ryzyka inwestycyjnego.


  143/321

  Tytuł oryginału: Kontraktowanie - formą finansowania usług pielęgniarskich w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce.
  Tytuł angielski: Contracting - a form of financing nursing services in the new system of health care in Poland.
  Autorzy: Lesiuk Szczepan, Gustaw Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.102-105, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tworzy nowe możliwości pozyskiwania środków publicznych przez sektor prywatny, w tym także osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Przekształcenia w ochronie zdrowia w Polsce dotyczące usług pielęgniarskich pozwoliły na zdefiniowanie nowej koncepcji funkcjonowania pielęgniarstwa w oparciu o przyjęcie 1995 roku przez MZiOS "Zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej" oraz "Standardów praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej". Wdrażanie zmian w obszarze pielęgniarstwa możliwe było dzięki zmianom legislacyjnym dotyczącym kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, usankcjonowaniem czego była ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzieleniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych. Efektem tych działań było uruchomienie procesu kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, głównie w obszarze pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, medycynie szkolnej oraz w zakresie opieki położniczej. Pierwsze kontrakty na świadczenia pielęgniarskie zostały zawarte w maju 1996 roku. Aktualnie w kraju obserwuje się duże zainteresowanie tą formą realizacji świadczeń, ...


  144/321

  Tytuł oryginału: Efekty realizacji Programu Restrukturyzacji Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce w latach 1999-2001.
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.7-22, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednocześnie z reformą systemu ochrony zdrowia w Polsce rozpoczęto wspierany z budżetu centralnego program restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Program był realizowany wspólnie z samorządami terytorialnymi - właścicielami zakładów opieki zdrowotnej. Artykuł opisuje różnorodne efekty realizacji tego programu, takie jak rozwój rynku usług medycznych i konkurencji poprzez prywatyzację ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, poprawę efektywności wykorzystania zasobów poprzez redukcję personelu, zmniejszenie liczby łóżek, skrócenie średniego czasu pobytu w szpitalu, przekształcenia w jednostkach. Efekty realizacji tego programu widoczne są w zwiększeniu i wyrównaniu dostępności do świadczeń zdrowotnych, poszerzeniu oferty świadczeń a także w poprawie jakości świadczonych usług. Bilans zamknięcia pokazuje, czy i jak zmienił się polski system opieki zdrowotnej, zwracając uwagę czytelników na fakt, że proces ten się odbywa, chociaż tempo zmian nie odpowiada oczekiwaniom pacjentów i polityków.

  Streszczenie angielskie: Together with health care reform polish government start restructuring program supported from central budget. Ministry of Health Program implemented such a program with local governments. Program outcomes such as massive privatization of ambulatory care, reduction of employment in the health sector, the appearance of new form of care - long term care and nursing home, gradual improvement of access and quality of services are presented in this article.


  145/321

  Tytuł oryginału: Uzupełnienie do publikacji związanych z raportem NIK-u o programie restrukturyzacji w ochronie zdrowia.
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.23
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator


  146/321

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja lecznictwa zamkniętego w świetle programu "Narodowa Ochrona Zdrowia".
  Autorzy: Sowada Christoph
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.47-54, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Najnowszy program reform w systemie ochrony zdrowia w Polsce zawarty w dokumencie "Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003" bardzo sceptycznie odnosi się do prywatyzacji sektora szpitali. Autorzy programu nie przedstawiają jednakże żadnych merytorycznych argumentów przemawiających przeciwko prywatyzacji a jedynie sugestię, jakoby prywatne szpitale nie były w stanie zapewnić "bezpłatnej" opieki szpitalnej wszystkim, którzy jej potrzebują. Autor artykułu nie podziela tych obaw i sugestii. Dostępność świadczeń zależna jest przede wszystkim od wysokości środków pozostających do dyspozycji publicznego płatnika na opiekę medyczną a nie od stosunków własnościowych w szpitalach. Prywatyzacja szpitali pomogłaby natomiast poprawić efektywność alokacji zasobów, obniżyć koszty produkcji świadczeń medycznych, zlikwidować szerzące się patologie oraz "odpolitycznić" zarządzanie szpitalami z pożytkiem dla pacjentów i ubezpieczonych.

  Streszczenie angielskie: The document "National Health Care" contians the last program of reforms in the Polish health care system. The authors of this program are very negative towards the privatization of the hosptial sector. But we cannot find any arguments against privatization in this document. There is only one suggestion that private hosptials are not able to secure "free" benefits to all residents. The author of this article cannot agree with this sugestion. The covered level of hospital care does not depend on the ownership rights in hospital sector but on the financial ability of the public payer. On the other hand privatization can help to improve the allocation of resources to contain the costs of health care, to eradicate a lot of pathologies in the system, and last but not least to "depoliticize" the production of health services.


  147/321

  Tytuł oryginału: Jak poprawić w roku 2002 reformę rynku zdrowotnego?
  Autorzy: Wójtowicz Marek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.63-68, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł jest próbą przekazania uwag i konkretnych propozycji rozwijających koncepcję "Narodowej Ochrony Zdrowia", przygotowanych przez menedżera-praktyka zarządzającego przez 10 lat zintegrowanym, a następnie rozmontowanym zgodnie z "duchem reform" na samodzielne podmioty zakładem opieki zdrowotnej. Tematem artykułu jest propozycja uproszczenia i zobiektywizowania systemu alokacji środków finansowych wg potrzeb, a nie wg podaży, wdrożenie modelu wspólnej kadry profesjonalistów medycznych w lecznictwie zamkniętym i specjalistyce ambulatoryjnej, odtworzenie systemu medycyny szkolnej oraz m.in. utworzenie w strukturach ZOZ ogólnodostępnych aptek umożliwiających utrzymanie kadry farmaceutów szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Article is the attempt of expressing remarks and proposals developing a concept of National Health Care System, prepared by practicing for 10 years manager of integrated and later, due to request of "health care reform" - dismounted health care institution. The subject of the article is a proposal of simplifying and objectivising a system of allocation of financial sources according to needs and not to demand, introducing a model of common groups of medical professionals for hosptials and ambulatory specialistic services, rebuilding the system of health care at schools, and among others creating in a structure of belonging to ZOZ but opened for population pharmacies, which would support professionals working in hospital pharmacies.


  148/321

  Tytuł oryginału: Procesy badawcze effektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej: wytyczne do oceny zakładów.
  Autorzy: Kautsch Marcin, Klich Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.70-76, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia w ostatnich latach są bardzo dynamiczne. Nie są jednak na bieżąco monitorowane, a proces oddzielenia dostarczyciela usług od płatnika, nowy podział adminsitracyjny kraju i zmiana w układzie kompetencji poszczególnych organizacji działających w sektorze sprawiły, że system sprawozdawczości został w dużej części osłabiony. Brak danych charakteryzujących system oraz opisu przemian zachodzących w zakładach opieki zdrowotnej sprawiają, że występują problemy z podejmowaniem decyzji, nieznane są także mechanizmy zmian zachodzących w skali mikro- czyli na poziomie zakładów opieki zdrowotnej. Na szczególną uwagę zasługuje silna zmiana organizacyjna, jaką było wprowadzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wobec braku skoordynowanej polityki zdrowotnej jednostki zmuszone są do poszukiwania rozwiązań we własnym zakresie. Kierunki zmian, które wybierają jednostki, różnią się między sobą. Wobec braku rzetelnych danych oraz informacji na temat procesów zachodzących w zakładach truno jest poddać ocenie wyżej wymienione zjawiska. Istnienie zatem potrzeba prowadzenia badań tych procesów pod kątem sformułowania wniosków i sugestii dla jego uczestników. Dla ustawodawcy, które pozwoliłyby usprawnić obecny system, dla samych zakładów - dla poprawy ich funkcjonowania oraz np. potencjalnych inwestorów, którzy winni poznać stopień ryzyka i korzyści z inwestycji w sektorze.

  Streszczenie angielskie: The changes in the health care system in Poland are not monitored properly. Therefore there is very little room for rationale in the decision making process. This article describes a series on research conducted by a team gathered in the Institute of Public Health, Collegium Medicum of Jagiellonian University. The main focus of the article is placed on the last research, which was testing the quality of management of the health care units and their performance. The outcomes show that the best results are achieved by these managers, who are employed on the contractual type of employment with tasks precisely described in the contract. All of these managers present good quality of management and most of the units they manage achieve good performance results. The authors claim that utiliztion of methods of performance measure used for business type of organization does not provide the true picture of health care unit efforts. Therefore the methods of performance measure were tailored in order to avoid the political interference present in the health care system.


  149/321

  Tytuł oryginału: Social and health insurances in agriculture, Lublin, 23-25 October 2002. IX International Symposium on Ergonomics, Work Safety and Occupational Hygiene.
  Autorzy: Solecki Leszek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.265-266 - 9 Międzynarodowe Sympozjum pt. Społeczne i zdrowotne ubezpieczenia w rolnictwie Lublin 23-25.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny


  150/321

  Tytuł oryginału: Nowe ceny leków refundowanych.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.100-102
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Od 10.04.2002 obowiązują nowe listy leków refundowanych. Zdaniem lekarzy, aptekarzy i organizacji pacjentów, chorzy będą musieli zapłacić za leki więcej niż dotychczas. Wstępna analiza list, przeprowadzona przez Naczelną Radę Lekarską, wykazała, że kasy chorych wydadzą mniej pieniędzy na refundację, ale pacjenci zapłacą więcej za leczenie.


  151/321

  Tytuł oryginału: Obywatelska inicjatywa. [O programie zmian "Narodowa Ochrona Zdrowia" dotyczącym systemu świadczeń zdrowotnych].
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.103
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Kasa ma płacić takie samo świadczenie wszystkim usługodawcom na obszarze jej działania. Cena ma być uzgodniona podczas negocjacji między kasą chorych a prawnie upoważnionymi przedstawicielami świadczeniodawców, lekarzy, pielęgniarek położnych i innych zawodów medycznych. Jednak w tej sytuacji nie jest ona najważniejsza. Wg Konstantego Radziwiłła negocjacje trzeba zaczynać od kosztów.


  152/321

  Tytuł oryginału: Prawo do produktów chłonących mocz.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.104, 106
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Produkty chłonące mocz, zależnie od nasilenia choroby umożliwiają odpowiednie utrzymanie higieny, a przede wszystkim chronią zdrowie pacjentów, nie dopuszczając do powstania zakażeń.


  153/321

  Tytuł oryginału: Miejsce świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, analiza prawno-systemowa.
  Tytuł angielski: Place of services providers in the infrastructure of public health, legal-systemic analysis.
  Autorzy: Mokrzycka Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.189-198, tab.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł stanowi próbę umiejscowienia grupy świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku studiów przez tę grupę podmiotów jako potencjalnych pracodawców. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na aspekt prawny zagadnia i w tym celu poddano analizie wiele aktów prawnych, w głównej mierze należących do systemu. Pozwoliło to m. in. na oszacowanie wielkośći grupy świadczeniodawców i opracowanie bazy zawierającej dane ilościowe (liczba jednostek) jak i jakościowe (rozmieszczenie tych jednostek w poszczególnych regionach). Drugim obszarem analizy jest kwestia ustalenia wymaganych przez pracodawców kwalifikacji w dziedzinie zdrowia publicznego, warunkujących zatrudnienie na określonych stanowiskach i w określonych instytucjach. Ponadto artykuł zwiera zestawienie przepisów prawnych opisujacych status świadczeniodawców w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Analiza prawno-systemowa została przeprowadzona w kontekście pojęć charakteryzujących obszar zdrowia publicznego, misji instytucji opisywanej w tej dziedzinie oraz w świetle prognozy dotyczącej zmian w strukturze, zadaniach i roli tych instytucji w przyszłości


  154/321

  Tytuł oryginału: Płatnik w infrastrukturze zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Payer in the infrastructure of public health.
  Autorzy: Ryś Elżbieta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.207-211, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Kasy Chorych w Polsce są kolejną grupą instytucji zidentyfikowanych w infrastrukturze zdrowia publicznego w trakcie realizacji projektu badawczego: "Poprawa zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego". Instytucja płatnika spełnia rolę konkretnego narzędzia w realizacji misji i celów zdrowia publicznego. Jego obecność w polskim systemie jest wynikiem reformy opieki zdrowotnej, gdzie jednym z głównych kierunków była zmiana zasad finasowania świadczeń medycznych. Artykuł przedstawia charakterystykę działających w Polsce instytucji kas chorych i ich działalność w aspekcie zadań zdrowia publicznego. Chociaż obecność kas chorych i ich miejsce w systemie mogą wkrótce ulec zapowiadanym zmianom, sama instytucja płatnika w dowolnej formie i o dowolnej strukturze będzie ciągle stanowiła bardzo znaczący element rynku pracy dla absolwentów studiów z dziedziny zdrowia publicznego.


  155/321

  Tytuł oryginału: Miejsce i rola organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce.
  Tytuł angielski: Place of role of non-government organizations in the infrastructure of public health in Poland.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.242-247, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Organizacje pozarządowe stanowią ważny sektor w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce. Działalność organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na potrzeby różnych grup społecznych, zawodowych czy społeczności lokalnych. W Polsce "nowoczesne" organizacje pozarządowe jako obywatelskie inicjatywy społeczne szeroko rozwinęły się w latach 1990-tych, po okresie transformacji. Organizacje te prowadzą działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego oraz kształtują i wpływają na zdrowotną politykę społeczną. Aby określić miejsce i rolę organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce w artykule dokonano przeglądu celów i zakresu ich działalności. Omówiono zasady postępowania oraz strukturę ich działalności. Przedstawiono liczbę, sytuację związaną z zatrudnieniem i sposoby finansowania tych organizacji. Następnie określono perspektywy zmian i rozwoju tego sektora oraz próbę określenia możliwości zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego. W podsumowaniu stwierdzono, że pomimo problemów finansowo-kardowych, ustawodawczych, niewystarczajacej współpracy z administracją publiczną, organizacje te wpisuja się w idealny sposób w funkcję i działania "nowego zdrowia publicznego". Ponadto w odniesieniu do problemu zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego organizacje pozarządowe wydają się być doskonałym "polgonem" nabywania i rozwijania profesjonalnych kompetencji dla studentów czy też absolwentów zdrowia publicznego, jak również stwarzają im możliwość budowania swojej ścieżki kariery zawodowej.


  156/321

  Tytuł oryginału: Związki lekarzy z przemysłem.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.90-93 - 1 Krajowa Konferencja Szkoleniowa Internistów Polskich Kraków 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  157/321

  Tytuł oryginału: Czy fundacje są potrzebne?
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.97-98
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  158/321

  Tytuł oryginału: Zakup świadczeń zdrowotnych w 2003 r. - procedury zabiegowe.
  Autorzy: Żemojda Michał, Kamiński Michał, Tokarczyk Maciej
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.182-185, il.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  159/321

  Tytuł oryginału: Badania w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego finansowane przez kasy chorych w latach 2000-2001.
  Autorzy: Kamiński Michał, Dziełak Dariusz, Marek Michał, Tokarczyk Maciej
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.226-231, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  160/321

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cyklosporyny w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Socha Jerzy, Pawłowska Joanna, Popińska Katarzyna, Ryżko Józef, Woźniak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.150-151, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wskazania do leczenia cyklosporyną w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, nie poddających się leczeniu.


  161/321

  Tytuł oryginału: Analiza konsumpcji leków w czterech krajach Europy Środkowej.
  Tytuł angielski: Analysis of drug consumption in four Central European countries.
  Autorzy: Ferech Matus
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.762-769, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The paper draws together patterns of drug consumption in four neighbouring countries and places them in their regional and international context. The share of pharmaceutical expenditure on total health expenditures is relatively high, but in absolute terms is substantially lower than in EU countries. Drug policy is an indivisible part of national health policy, therefore national health care systems' evolution during last decade is here shortly described. Although the overall level of drug consumption is comparable in particular countries, there are visible differences in its distribution by therapeutic areas and also in market shares of local and international producers. Price level and reimbursement system vary rapidly within the region too. Poland represents the fastest growing market of the region, albeit drug consumption per capita in USD remains at the lowest level.


  162/321

  Tytuł oryginału: Prywatna praktyka urologiczna w Żywcu.
  Autorzy: Stelmach Jerzy T.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.77-78, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niepokój budzi możliwość wypierania rodzimych, niedoinwestowanych praktyk, po wejściu do Unii Europejskiej, przez obcy kapitał, reprezentowany głównie przez kolegów lekarzy powracających do kraju po latach pracy za granicą.


  163/321

  Tytuł oryginału: Finanse PTU 2002 oraz plany finansowe 2003.
  Autorzy: Antoniewicz Artur A.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.83-84, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  164/321

  Tytuł oryginału: Ocena zasięgu stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia przez chorych na wybrane, porównywalne rokowniczo, jednostki onkologiczne i kardiologiczne.
  Tytuł angielski: The estimation of the prevalence of alternative treatment methods used by patients with prognostically similar oncological and cardiological entities.
  Autorzy: Świątoniowski Grzegorz, Kłaniewski Tomasz, Sośnik Katarzyna, Pokryszko Anna, Rychlik Magdalena, Warszylewicz-Szymanek Magdalena, Molenda Włodzimierz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niekonwencjonalne metody leczenia są istotnym problemem współczesnej medycyny. Znaczne rozpowszechnienie tych praktyk wśród poważnie chorych pacjentów stanowi wystarczający powód do próby racjonalizacji zjawiska - a więc analizy wybranych przyczyn i skutków funkcjonowania terapii niekonwencjonalnych. Cel pracy: Celem naszej pracy było porównanie niektórych aspektów stosowania terapii niekonwencjonalnych w dwóch grupach pacjentów (chorzy onkologiczni i kardiologiczni) z uwzględnieniem rokowania. Materiał i metody: Badanie w formie ankietowej (bezpośredniej) objęło 50 chorych na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia i 50 chorych na raka piersi i jelita grubego. W każdej z grup wydzielono podgrupy o rokowaniu niepewnym i złym. Wyniki i wnioski: Większość (54 proc.) spośród leczonych przez nas pacjentów z chorobami nowotworowymi stosuje różne formy terapii alternatywnych. Chorzy na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia czynią to o wiele rzadziej (12 proc.). Ponadto znacznie mniejszy odsetek pacjentów kardiologicznych niż onkologicznych (odpowiednio 34 proc. i 94 proc.) jest w ogóle zorientowany, co do możliwości terapii alternatywnej swojej choroby. Rokowanie w obu badanych grupach - onkologicznej i kardiologicznej - w nieznacznym tylko stopniu wpływa na częstość stosowania terapii niekonwencjonalnych. Badane czynniki demograficzne (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie) mają niewielki wpływ na stosowanie bądź nie terapii alternatywnych, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The alternative therapies are essential problem for current medicine. The spread of the use of these methods among seriously sick patients is a reason good enough for an attempt to rational this phenomenon - that is to analyse the selected reasons and results of their application. Objectives: The objective of our study was to compare some aspects of the application of the alternative therapies in two groups of patients: with oncological and cardiological diseases. Material and methods: The investigation in a questionaire form involved a group of 50 patients suffering from chronic cardiac failure and a group of 50 patients with breast or colorectal cancer. Each group was divided into two subgroups: with poor and doubtful prognosis. Results and conclusions: Majority of cancer patients (54 p.c.) uses various forms of the alternative treatments, while the patients with chronic cardiac failure do it sporadically (12 p.c.). In addition, a much smaller percentage of the cardiological patients is aware of existence of the alternative therapy (respectively 34 p.c. of the cardiological patients and 94 p.c. of the oncological patients). The prognosis in both investigated groups influences the frequency of the use of the alternative therapies. Investigated demographic factors (sex, location, education) have a small impact on fact that patients give up a conventional medicine and turn to alternative form of treatment. The only exception to this rule is that women ...


  165/321

  Tytuł oryginału: Analiza SWOT reformy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.5-8
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  166/321

  Tytuł oryginału: Obowiązki ubezpieczonych i płatników składek.
  Autorzy: Romanow Henryka
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.87-89, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  167/321

  Tytuł oryginału: Nowelizacja "Prawa farmaceutycznego" (fragmenty).
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.192-195, tab.
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  168/321

  Tytuł oryginału: Mania fuzji.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.196-202
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  169/321

  Tytuł oryginału: Bifosfoniany widziane farmakoekonomicznie.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.209-212
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  170/321

  Tytuł oryginału: Calcitonina ma 40 lat - i może dość.
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.212-214
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  171/321

  Tytuł oryginału: Dociekanie prawdy o lekach (Tolterodina, Fusafungina, Amol - dalszy ciąg nastąpi).
  Autorzy: Szuba Tadeusz J.
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (9/10) s.214-216
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  172/321

  Tytuł oryginału: Prawo do ochrony zdrowia : raport z monitoringu
  Autorzy: Nowicka Maryla
  Źródło: - Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2002, 156 s. : tab., sum., rez., 24 cm.
  Seria: Raporty, Ekspertyzy, Opinie 29
  Sygnatura GBL: 735,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  173/321

  Tytuł oryginału: Financing a biotech project in Poland. Bacteriophage therapy : case study
  Autorzy: Rychlewski Leszek
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.7-10 - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  174/321

  Tytuł oryginału: Działalność Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w zreformowanym systemie opieki zdrowotnej w latach 1999-2002.
  Autorzy: Borowicz Adam
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.12-21, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia działalność Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w latach 1999-2002. Przedstawione dane dotyczą realizacji statutowych zadań kasy - kontraktowania i finasowania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Punktem wyjścia do analizy strategii kasy w zakresie zabezpieczenia świadczeń jest przedstawienie uwarunkowań demograficznych i epidemiologicznych. Od roku 1999 następowały zmiany w liczbie i rodzaju kontraktowanych przez LRKCh świadczeń. Precyzywano definicje i wymogi dotyczące standardów, kontraktowano nowe produkty. Ewolucja w procesie kontrolowania postępowała zgodnie z polityką MZ, dostosowywana była do potrzeb i oczekiwań ubezpieczonych, wniosków świadczeniodawców, samorządowców, samorządów medycznych i środowisk działających na rzecz ochrony zdrowia. W wykonaniu utrzymuje się tendencja do wzrostu liczby porad w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym, z jednoczesnym przesunięciem w kierunku porad wysokospecjalistycznych. W lecznictwie zamkniętym wzrasta systematycznie liczba realizowanych świadczeń, głównie osobodni. Analiza zmian ilościowych w latach 2000-2001 w zakresie łóżek szpitalnych w województwie lubelskim, w odniesieniu do orientacyjnych wskaźników kierunkowych, wskazuje na utrzymujący się nadmiar łóżek krótkoterminowych przy jednoczesnym niedoborze łóżek długoterminowych. System finansowania stosowany przez LRKCh odchodzi od rozliczeń zagregowanych produktów, np. hospitalizacji, w kierunku płacenia za realne wykonanie procedury medyczne. Środki finansowe na zabezpieczenie świadczeń nie są przekazywane jednostkom ochrony...

  Streszczenie angielskie: Article presents activities of Lubelska Regional Sickness Fund in years 1999-2002. The data presented concern realization of statutory tasks - contracting and financing health services for inhabitants of a region. The point of issue of sickness funds' strategy analysis in relation to ensuring services is presentation of demographic and epidemiologic characteristics of a region. From 1999 the number and kind of services contracted by LRKCH has been changed. The definitions and needs for standards were precised, new services were contracted. Evolution of contracting succeeded according to ministry of health policy, and was suited to the needs and expectations of insured persons, suggestions of services suppliers, medical self governments and organizations acting for health care. There is a tendency in increasing the number of medical visits in ambulatory and specialistic clinics, with shift for high specialist. In hospital treatment there is observed increase of services, mainly person days. The quantitative analysis in years 200-2001 of hospital beds in lubelskie district (region) in relation to approximate directional indicators shows on excess shor-term beds and lack of long-term beds. The financing system breezes from payoff of aggregated products (i.e. hospitalizations) for really performed medical procedures. The financial resources on services are not transferred according to the reported needs, but with a number of services realized by health institutions.


  175/321

  Tytuł oryginału: Pozycja płatnika w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości kreowania sytuacji świadczeniodawców.
  Autorzy: Tarhoni Mariusz, Lewiński Dariusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.22-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia możliwości wpływu kasy chorych, pełniącej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolę płatnika, na sytuację świadczeniodawców i świadczeniobiorców poprzez odpowiednią politykę kontraktowania świadczeń.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the spectrum of impact of sickness fund (which is a payer in the system of national insurance) on situation of service donors and gathers through proper policy of contracting services. In the situation of lack of definition of health services within the system (lack of possitive catalog of services) sickness fund tries itself to creature the standard, based on its own experience in contracting since 1999 till now. Operating within two main systems of financing services: capitation and fee per service, sickness fund builds a situation of service suppliers and manages the risk, or by participating in it with family doctors (capitation system, taking part in the sysem is compensated by adequately high payment) or taking it by itself (fee for service) within the specified limits or, in case of no limited services, by specifying standards of proceedings. Authors shows also that there is a need of introducing of common standards and catalog of services in public health system and presents benefits which are resulting from it for all the participants of the system.


  176/321

  Tytuł oryginału: Specyfika kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych.
  Autorzy: Machulska Małgorzata, Piątkowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.27-35, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Kasy chorych, działając w myśl obowiązujących aktów prawnych, wypełniają ustawowe zadanie w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kasa Wielkopolska, wywiązując się z tego zadania w okresie minionych czterech lat funkcjonowania, co roku doskonaliła sposób przeprowadzania i zawierania kontraktowania poprzez przyjęcie między innymi kryteriów (wymogów), jakie winni spełniać świadczeniodawcy realizujący usługi zdrowotne na rzecz ubezpieczonych. Określenie zasad sprawowania opieki, między innymi w aspekcie właściwej ich organizacji (czas pracy, zabezpieczenie opieki całodobowej, dostęp do badań diagnostycznych), sprecyzowało i ujednoliciło pracę świadczeniodawców w danym zakresie we wszystkich placówkach. Ponadto równomierne rozmieszczenie świadczeń na terenie poszczególnych powiatów Wielkopolski (finansowanie podstawowych usług specjalistycznych na najniższym poziomie) gwarantuje pacjentom właściwą dostępność do usług zdrowotnych. Natomiast stan zdrowia mieszkańców Wielkopolski wyznacza kierunki działań kasy w zakresie możliwości finansowania określonych usług (program kardiologiczny). O stopniu zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych świadczy opinia pacjentów na temat usług pozyskiwanych przez świadczeniodawców (satysfakcja pacjenta). Ubezpieczeni Kasy Wielkopolskiej wyrażają pozytywną opinię na temat sprawowania opieki w zakresie świadczeń lekarza rodzinnego. Opinia ta jest potwierdzeniem właściwego sposobu kontraktowania oraz właściwego sposobu sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem.

  Streszczenie angielskie: Sickness Funds are acting according to current law to contract health services. Wielkopolska Sickness Fund in past 4 years was improving the system of conducting and signing contracts, among other by accepting the criteria for donors of services realizing health services for insured population. Describing the rules of service by it organization (time of work, 24 hrs services, access to diagnostic equipment) allowed for precise and unified work of service donors. The more, equal distribution of services and territory on powiats in Wielkopolska (financing primary specialist services on basic level) is a guarantee for services access. The health of Wielkopolska citizent appoints directions for acting in the limits of budget (cardiac programme). The level of covering of access of health services is showed by option of patients on health services. Insured persons have very positive option on family doctor services. This option is reaffirming the proper way of contraction and way of complex care on patients.


  177/321

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i promocja zdrowia w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w systemie Narodowej Ochrony Zdrowia.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.36-46, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W opracowaniu podjęto problematykę działalności profilaktycznej kasy chorych. Punktem wyjścia rozważań autorów są pojęcia promocji zdrowia i profilaktyki - jednego z elementów promocji zdrowia. Wiele uwagi poświęcono działalności kas chorych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w aspekcie teoretycznym, wykorzystując bogate piśmiennictwo przedmiotu, a następnie przedstawiono ją od strony praktycznej na przykładzie Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Podzielono się doświadczeniami związanymi z kontraktowaniem świadczeń w ramach programów profilaktycznych w latach 1999-2002. W szczególności odniesiono się do kosztów wszystkich programów profilaktycznych finansowanych w kasie łódzkiej, tak w aspekcie wartości kontraktów, jak i ich wykonania. Zwrócono uwagę na trudności związane z prowadzeniem przez kasę chorych działalności profilaktycznej oraz na sposoby ich przezwyciężania, wskazując na znaczenie specjalistycznej wiedzy, między innymi z zakresu metod ewaluacji ekonomicznej, jako jedynego z elementów mogących wywierać decydujący wpływ na osiąganie przez instytucję ubezpieczenia zdrowotnego celów danego programu. Zestawiono zapisy znowelizowanej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z zapisami ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia w odniesieniu do działalności profilaktycznej i promocji zdrowia, co dało podstawę do wyciągnięcia wniosku o nizemienności celów, jakie powinny być osiągane przez instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, niezależnie od ich przyszłej formy ...

  Streszczenie angielskie: The paper deals with prophylactic activities of the regional sickness funds in Poland. At the outset, the nations of health promotion and prophylaxis as one of its essential elements are defined. The theoretical aspects of health promotion and prophylactic activities of the regional sickness funds are devoted considerable space and a rich bibiography of the subject is made use of. Furthermore, the practical side of the issues under study is presented by analysing the example of the Lodz Regional Sickness Fund. The authors share their experiences connected with contracting services in the framework of prevention programmes carried out in the period 1999-2002. In particular, the costs of all these programmes are examined regarding both the control values and their execution. Attention is drawn to the difficulties in conducting the prophylactic activities. Possible ways of overcoming them are indicated with the emphasis on the importance of specialist knowledge, inter alia, in the field of economic evaluation methods, as one of the key factors in accomplishing the aims and objectives of a given programme b a health insurance institution. The fragments of the current health insurance act which concern prophylactic and health promotion activities are compared with their counterparts in the new act on the National Health Care Fund. As a conclusion the constancy of the objectives set in this domain is confirmed regardless the changing organisational structure of the health ...


  178/321

  Tytuł oryginału: Miary efektów zdrowotnych.
  Autorzy: Kocot Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.54-62, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz ważniejsza staje się rzetelna ocena wyników działań zdrowotnych. Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się wszelkiego rodzaju miary efektów zdrowotnych, na przykład miary ilościowe. Miary te nie uwzględniają jakościowego aspektu działania. Najczęściej stosowanym wskaźnikiem uwzględniającym zarówno efekty ilościowe, jak i jakościowe działań zdrowotnych jest QALY (Quality Adjusted Life Year - Lata Życia ze Skorygowaną Jakością). Nie jest to wskaźnik idealny, jednak w porównaniu z innymi metodami pomiaru efektów zdrowotnych pozwala na stosunkowo wszechstronne i dokładne oszacowanie wyników działań w zakresie ochrony zdrowia. Oceniając efekty zdrowotne przy użyciu QALY podstawowym problemem staje się określenie wag stanów zdrowia jednostki. Najczęściej stosowanymi sposobami ich oszacowania są metody: Ratting Scale, Standard Gamble i Time Trade-off. Jednostkę QALY wykorzystuje się między innymi do konstrukcji list rankingowych porządkujących interwencje medyczne według kosztu uzyskania jednostki efektu zdrowotnego. Listy takie mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji środków w dziedzinie ochrony zdrowia.

  Streszczenie angielskie: In the recent years it has become more important to evaluate the health outcome. Many different kind of measures can be used, but the first measure taking into account both quantity and quality of life generated by healthcare intervention is QALY (Quality Adjusted Life Years). To use the QALY concept the quality weights that represent the health-related quality of life of different health states are needed. The most popular methods for the weights measuring are Rating Scale, Standard Gamble and Time Trade off. QALYs are used to construct the QALY league table which ordering interventions according to the cost required to generate a year of perfect health. It can be useful in resource allocation decision.


  179/321

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i koszty leczenia osteoporotycznych złamań bliższego końca kości udowej
  Autorzy: Palczewski Dariusz, Dawidowski Wojciech
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.136-141, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  180/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty zastosownia kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych.
  Tytuł angielski: The pharmacoeconomic appraisal of implantable cardioverter-defibrillator for the prevention of sudden cardiac death.
  Autorzy: Pietrasik Arkadiusz, Niewada Maciej, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.377-383, il., tab., bibligor. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność terapii z zastosowaniem implantowanego kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w redukcji ryzyka zgonu u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu. Wysoki koszt takiej terapii ogranicza wskazania do wszczepiania ICD do grupy chorych, w przypadku których takie postępowanie będzie efektywne zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym. W żadnym z dostępnych opracowań nie zaproponowano optymalnej strategii pozwalającej na identyfikację grupy odnoszącej największe korzyści z terapii ICD, chociaż wskazuje się na czynniki mogące determinować korzyść z takiej terapii (wiek 70 lat, frakcja wyrzucania lewej komory 35 proc., klasa wydolności serca NYHA III). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych pochodzących zarówno z badań klinicznych, jak i z analiz farmakoekonomicznych dotyczących kształtowania standardów stosowania ICD. W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych i analiz farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty leczenia zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu z zastosowaniem ICD.

  Streszczenie angielskie: The results of randomized clinical trials have proved that implantable cardioverter defibrillators (ICDs) reduce the risk of death in survivors of ventricular tachyarrhythmias. High costs of ICD devices must limit their use to the subset of patients who would benefit most and for whom ICDs are more effective and cost-effective. The strategy for the identification of patients who could benefit from ICD is not clearly established. It has been postulated that the presence of two or more risk factors (age 70 years, left ventricular ejection fraction 35 p.c., and New York Heart Association class III) may identify the patient who would benfit most from the ICD implantation resulting in cost-effective use of resources but further research in this field is still needed. The clinical trials and pharmacoeconomic analyses on cost-effectiveness of ICDs in therapy of live-threatening ventricular tachyarrhythmias are reviewed in the paper.


  181/321

  Tytuł oryginału: Lekarze przed wyborem. Zasady ogólne, ryczałt czy karta podatkowa?
  Autorzy: Jędrzejowska Katarzyna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.50-54, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  182/321

  Tytuł oryginału: Stawki kapitacyjne a zachowania dostawców usług medycznych.
  Autorzy: Tymowska Katarzyna, Kowalska Katarzyna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.100-107, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieje wiele technik finansowania opieki zdrowotnej. Każda z nich ma wady i zalety, jawne lub ukryte bodźce motywujące do określonych zachowań. Te same techniki finansowania stosowane w różnych systemach opieki zdrowotnej generują nieraz odmienne bodźce zdeterminowane przez charakterystyki tych systemów, ich ekonomiczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania. Opis motywacji zawarty w różnego rodzaju kontraktach musi być stosowany dla konkretnego systemu opieki zdrowotnej i przedstawiać dany typ relacji kontraktowych między nabywcą usług medycznych a ich wytwórcą. Niniejsze opracowanie wstępnie sygnalizuje pewne problemy, odwołując się do zebranych poprzez wywiady w różnych miejscach w Polsce informacji na temat motywacji zawartych w niektórych kontraktach podpisywanych z firmami zapewniającymi podstawową opiekę zdrowotną. W artykule zwraca się uwagę na niektóre z bodźców i zachowań, występujących obecnie w Polsce, z uwzględnieniem stawek kapitacyjnych na wąskie zakresy usług (z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego wraz z właściwą dla niej diagnostyką) oraz na poszerzone zakresy usług (o różnie definiowane usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej specjalistycznej).


  183/321

  Tytuł oryginału: Model standardu jednostkowego procesu farmakoterapii.
  Autorzy: Paprocki Maciej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.87-92, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wobec dynamicznego wzrostu kosztów farmakoterapii, wzrostu kosztów przytłaczającego pacjentów, kasy chorych i budżet państwa, wzrostu stającego się problemem społecznym i politycznym, należy intensywnie szukać możliwości ograniczania tych kosztów. Jednym z istotnych kierunków niezbędnych działań wydaje się racjonalizowanie stosowanej farmakoterapii. Projekt modelu standardu jednostkowego procesu farmakoterapii - procesu potraktowanego jako proces informacyjno-decyzyjny - jest propozycją metodologicznego usprawnienia.


  184/321

  Tytuł oryginału: Koszty powtórnego udaru mózgu w Polsce.
  Autorzy: Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Kobayashi Adam, Członkowska Anna, Członkowski Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.191-203, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia. Wysokie ryzyko powtórnego udaru mózgu może być znacząco obniżone poprzez wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych. Przeanalizowano bazę danych o chorych z udarem mózgu II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wybrano 105 chorych z powtórnym udarem mózgu. Zebrano dane o stanie klinicznym chorego, opieki medycznej w ciągu ostatniego roku, aktywności zawodowej itd. Wykorzystując analizę Kaplana-Meiera oraz dopasowując parametryczną funkcję ryzyka zgonu oszacowano średnią oczekiwaną długość życia chorych z powtórnym udarem. Metodą bootstrappingu obliczono całkowity koszt powtórnego udaru mózgu. Oceniono stopień niesprawności u pacjentów w oparciu o skalę ADL Barthela i jego korelację z kosztem całkowitym. Średnia oczekiwana długość życia chorych z powtórnym udarem w Polsce wynosi około 3,9 roku (95 proc. CI: 2,25; 5,71). Średnie całkowite koszty ponoszone w ciągu okresu życia chorego po powtórnym udarze wyniosły 52 181 USD (95 proc. CI: 43 536; 61 602), przy czym koszty bezpośrednie wyniosły 24 099 USD, a koszty związane z utratą produktywności stanowiły ich 34,3 proc. Oszacowano, że całkowite koszty były tym mniejsze im większa była sprawność pacjenta po udarze. W Polsce koszty pośrednie determinują wysokie koszty powtórnego udaru mózgu. Skuteczna profilaktyka wtórna może zaowocować oszczędnościami ekonomicznymi, wynikającymi z ograniczenia obciążeń związanych z powtórnym udarem mózgu.

  Streszczenie angielskie: The high risk of stroke recurrence can be reduced with effective prevention healthcare programs. 2nd Neurological Department clinical database was reviewed and 105 secondary stroke patients evaluated. Survivors were surveyed on healthcare rresources consumption within previous year and indirect costs including care time at home and the employment status. Life expectancy was estimated using Kaplan-Meier method along with parametrical hazard function estimator. Average total cost and its 95 p.c. bootstrap confidence interval were calculated. Eventually survey was aimed at evaluating patients disability with Barthel ADL Index and it's relation to the total costs of secondary stroke was determined. Life expectancy for Polish secondary stroke patient was found to be 3.9 years (95 p.c. CI: 2,25; 5,71). Average lifetime secondary stroke costs totaled 52 181 USD (95 p.c. CI: 43 536; 61 602 (PPP'2000). The dorect costs were estimated at 24 099 USD and morbidity productivity loss amounted to 34.3 p.c. It was found that total cost decreased as ADL increased. In Poland indirect costs determine the substantial costs of secondary stroke.


  185/321

  Tytuł oryginału: Sekurytyzacja nowoczesną formą pozyskiwania kapitału.
  Autorzy: Łuczynowicz Łukasz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.76-78, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł przedstawia rys historyczny sekurytyzacji, jej definicję oraz charakterystyczne cechy. Opracowanie podejmuje temat nowoczesnej metody pozyskiwania kapitału przez jednostki medyczne, przede wszystkim szpitale. Z końcowej części artykułu można dowiedzieć się o obecnej sytuacji w ochronie zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The article describes securitization process, its definition and characteristic features. The article presents this modern way of gaining capital by medical units, like hospitals. There is a description of securitization's stages. The final part of the article comprises information on securitization as well as presents current state of polish health care.


  186/321

  Tytuł oryginału: System społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Czego możemy się nauczyć?
  Autorzy: Sowada Christoph
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.80-87, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niemcy ubezpieczeni w systmie ustawowych kas chorych cieszą się dostępem do bardzo szerokiego zakresu wysokojakościowych świadczeń zdrowotnych. System niemiecki okazuje się być niezwykle kosztochłonny. Ponadto cechuje go wiele deficytów z punktu widzenia "sprawiedliwego" rozłożenia kosztów finansowania świadczeń. W poniższym artykule omówione zostaną najważniejsze rozwiązania w zakresie naliczania składek na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, wyrównania finansowego między kasami chorych oraz metod opłacania producentów świadczeń zdrowotnych. Opisowi stosowanych w systemie niemieckim rozwiązań towarzyszy ich ocena względem kryteriów ekonomicznej efektywności i realizacji zasad sprawiedliwości i solidarności społecznej.

  Streszczenie angielskie: Germans insured in the legal social health insurance system are eligible for the most health services which are produced by health providers. The German system is very expensive. It shows also many deficits in the area of "far distribution" of the financial costs. The authors of this article discusses the main solutions applied by the German social health insurance in the sphere of insurance contributions, equalization settlement among sickness funds and incentives. The authors investigates these solutions in relation with the criteria of economic efficiency, social justice and social solidarity.


  187/321

  Tytuł oryginału: Organy nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych we Francji.
  Autorzy: Budzyńska Izabela
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.88-97, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera omówienie systemu instytucji nadzoru nad ubezpieczeniami zdrowotnymi we Francji. W pierwszej części scharakteryzowano grupy instytucji prowadzących ubezpieczenia zdrowotne. Uwzględniono ich zróżnicowanie organizacyjne i prawne, istotne z punktu widzenia organizacji nadzoru i kontroli ubezpieczeń zdrowotnych. Przedstawiono wybrane informacje o instytucjach zabezpieczenia społecznego realizujących politykę państwa w zakresie (w tym ubezpieczeń zdrowotnych) oraz o organizacjach prowadzących ubezpieczenia zdrowotne na zasadach rynkowych. Wskazano zróżnicowanie sektora dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych pod względem prawnym oraz instytucjonalnym ze szczególnym uwzględnieniem podległości wobec wyspecjalizowanych organów nadzoru. W drugiej części przedstawiono organizację nadzoru resortowego nad instytucjami reprezentującymi różne gałęzie ubezpieczeń zdrowotnych. W części trzeciej przedstawiono wyspecjalizowane organy nadzoru ubezpieczeniowego oraz ich funkcje kontrolne w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych.

  Streszczenie angielskie: The article deals with the supervision and control structures of health insurance in France including activities of social security branch and bodies offering supplementary insurance. Part One discusses institutional and legal aspects of sueprvision and control of the health insurance activity, with special reference to the extremely patterns of supplementary insurance. Part Two is devoted to organization of ministerial supervision and control of the entities belonging to different branches of health insurance sector. Part Three identifies the functions which the state organ designed to supervise and control insurance sector in general performs in the sector of health insurance.


  188/321

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowoczesnych działań marketingowych w aptece ogólnodostępnej.
  Autorzy: Stachura Monika, Bochenek Tomasz, Skowron Agnieszka, Pilc Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.115-121, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia problematykę konieczności stosowania wiedzy marketingowej w zarządzaniu współczesną apteką ogólnodostępną, funkcjonującą na konkurencyjnym i coraz trudniejszym rynku farmaceutycznym. Przedstawia poszczególne elementy i etapy opracowywania strategii marketingowej apteki. Omawia także działania marketingowe przydatne dla aptekarzy, właścicieli i menedżerów aptek, którzy szukają nowoczesnych i skutecznych sposobów przetrwania i osiągnięcia sukcesu w swojej branży.

  Streszczenie angielskie: The article describes the issue of necessity of implementing the knowledge of marketing in the processes of managing the out-patient pharmacy in the increasingly competitive and difficult pharmaceutical market. The elements and stages of elaborating the marketing strategy for the out-patient pharmacy are presented. The marketing activities are described, useful for the pharmacists, the pharmacy owners and the pharmacy managers, seeking for the complementary and effective ways of surviving and succeding in the their business sector.


  189/321

  Tytuł oryginału: Jakie podatki w 2003 roku?
  Autorzy: Klich Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.140-142
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawione są informacje na temat możliwości wyboru przez lekarzy prowadzących praktyki prywatne jednej z trzech form opodatkowania: podatku na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 19, 30 i 40 proc, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że możliwość korzystania z dwóch ostatnich form opodatkowania jest nowością wprowadzoną ustawą z 27 lipca 2002 roku o zmiananch ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


  190/321

  Tytuł oryginału: Opóźnienia w płatnościach a zarządzanie firmą.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.143-144
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  191/321

  Tytuł oryginału: Windykacja w praktyce. Bądź mądry przed szkodą.
  Autorzy: Kubanik Artur
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.145-146
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  192/321

  Tytuł oryginału: Możliwości pozyskiwania pomocy przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jako małe lub średnie przedsiębiorstwa (MSP).
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.147-153, tab., bibliogr. 5 poz. - 1 Konferencja pt. Lekarz rodzinny - pracodawcą Legnica 18-20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  193/321

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników operacyjnego leczenia uszkodzeń tylnej cewki moczowej u chorych z wybranych oddziałów urologicznych województwa śląskiego : praca doktorska
  Autorzy: Mura Andrzej, Fryczkowski Mieczysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, II Klinika Urologii w Zabrzu, Szpital Specjalistyczny nr 2 Oddział Urologii w Jastrzębiu-Zdroju
  Źródło: 2002, [3], 88 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  194/321

  Tytuł oryginału: Porównanie metod stosowanych do oznaczania antygenu HLA-B27 - przewaga metody cytometrii przepływowej nad testem mikrocytotoksycznym.
  Tytuł angielski: Comparison of methods used for HLA-B27 typing - flow cytometry and microcytotoxicity test.
  Autorzy: Kozakiewicz Anna, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.135-140, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie stosowanych w naszej pracowni dwóch metod do oznaczania antygenu HLA-B27 i odpowiedzi na pytanie, która z nich jest lepsza w rutynowej diagnostyce. Braliśmy pod uwagę sposób przygotowania materiału biologicznego, czas potrzebny do przeprowadzenia testu, liczbę oznaczeń wykonywanych jednorazowo (K3EDTA) od 50 pacjentów Instytutu Reumatologicznego. Jednocześnie oznaczano antygen HLA-B27 metodą cytometrii przepływowej i testem mikrocytotoksycznym. Otrzymalismy identyczne wyniki przy zastosowaniu obu metod. Metoda cytometrii przepływowej jest lepszą metodą do rutynowego typowania antygenu HLA-B27. Pozwala na przeprowadzenie większej liczby oznaczeń i po niższych kosztach w porównaniu z testem mikrocytotoksycznym

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was comparison of two methods of HLA-B27 typing: 1) classical serological method where cells are incubated with anti-HLA antibodies, followed by cell lysis and their quantitation using microscope, and 2) method where cells labelled with anti-HLA antibodies are analyzed by flow cytometry. We have compared handling of blood done using blood from 50 patients diagnosed in the Institute of Rheumatology. Freshly drawn blood samples were collected into tubes containing K3EDTA as anticoagulant. HLA-B27 typing were done in parallel using flow cytometry and microcytotoxicity tests. The results obtained using both methods were identical. Flow cytometry method is less laborious, faster and less expensive than microcytotoxicity tests. Therefore, our results recommend the use of flow cytometry for the analysis of HLA-B27 expression.


  195/321

  Tytuł oryginału: Analizy farmakoekonomiczne.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.3-9, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja


  196/321

  Tytuł oryginału: Analiza użyteczności kosztów.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.10-16
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  197/321

  Tytuł oryginału: Fundusze Rynku Pieniężnego - nowa jakość w zarządzaniu gotówką.
  Autorzy: Juszkiewicz Jarosław
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.66-68, il.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  198/321

  Tytuł oryginału: Szacowanie rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej województwa śląskiego.
  Autorzy: Borek-Wytrych Grażyna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.17-18, 42, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  199/321

  Tytuł oryginału: Ekonomika zdrowia, etyka medyczna a medycyna oparta na dowodach naukowych
  Tytuł angielski: Health economics, medical ethics, and evidence-based medicine.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Denys Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.453-458, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Punktem wyjścia opracowania było przyjęcie założenia, że zarządzanie na różnych szczeblach decyzyjnych wymaga nie tylko wiedzy stricte medycznej, ale i umiejętności korzystania z dorobku ekonomiki zdrowia oraz znajomości zasad etyki medycznej i metod badawczych, jakimi posługuje się medycyna oparta na dowodach naukowych. Jak dotąd, w piśmiennictwie nie ma opracowań, które podjęłyby próbę zarysowania wspólnych i rozłącznych cech trzech wymienionych dziedzin. Niniejsza praca stawia sobie za cel wypełnienie tej luki. Przedstawia ona czytelnikowi rys historycznego rozwoju powyższych dyscyplin, ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcjonujące w literaturze definicje i zakres zainteresowań tak ekonomiki zdrowia, jak etyki medycznej oraz medycyny opartej na dowodach naukowych. Autorzy w uwagach końcowych wyrażają przekonanie, że opracowanie przyczyni się także do zainteresowania środowiska medycznego zarysowaną problematyką, stanowiąc pierwszy krok na drodze do wypracowania rozwiązań, które znajdą trwałe zastosowanie m.in. w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The paper is based on the assumption that the management on different levels of decision-making requires not only strictly medical knowledge, but also the competence to make use of the acquisitions of health economics as well certain knowledge of the principles of medical ethics and research methods applied in the evidence-based medicine. So far the elevant scientific literature lacks any attempts to analyse the common and separate feature of the three fields mentioned above. Therefore, this paper aims at filling this gap. The objective is going to be met by acquainting the reader with the historical development of the three disciplines. Emphasis will be put on the existing definitions and scope of the health economics, medical ethics and evidence-based medicine. The concluding remarks contain the authors' conviction that this paper will contribute to make the medical environment more interested in the presented issues and thus constitute the first step to work out solutions which could be applied in clinical practice in the future.


  200/321

  Tytuł oryginału: Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej, w kontekście starań Polski o członkostwo w Unii.
  Autorzy: Jaworska-Łuczak Barbara, Jasiński Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.37-46, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przepisy wspólnotowe dotyczące zabezpieczenia społecznego, w tym opieki zdrowotnej, zapewniają ochronę milionom Europejczyków. Obywatele UE - osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, pracownicy delegowani, emeryci, renciści, studenci i turyści realizujący swoje prawa do swobodnego poruszania się i pobytu na terenie Unii stają wobec rozmaitych kwestii i problemów zawiązanych z zabezpieczeniem społecznym. Artykuł pokazuje wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na systemy ochrony zdrowia. Od czasów przyjecia wspólnotowych przepisów o zabezpieczeniu społecznym Trybunał Sprawiedliwości wydał ponad 400 orzeczeń dotyczących ich interpretacji, większość z nich na korzyść obywateli UE. Można więc stwierdzić, że bez orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości ochrona zapewniona przez przepisy wspólnotowe o zabezpieczeniu społecznym byłaby mniej skuteczna i zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: European law acts related to social security and also health service ensure protection for milions of European Union citizens. Citizens of UE - employes, self employers, disabled, pensioners, students and tourists consuming their right to free movement and staying of persons in EU meet different problem consist on social secutity. Article presents the influence of indegments of the Court of Justice on health care system. Since existing of unify regulations of social security the Court of Justice edited over 400 acts related to their interpretation, in most of the cases benefitiants were individuals.


  201/321

  Tytuł oryginału: Koszty wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie pracowników przed ryzykiem wynikającym z narażenia na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.
  Autorzy: Rydlewska-Liszkowska Izabela, Dawydzik Lech T.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.54-67, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z dyrektyw obowiązujących w krajach UE jest Dyrektywa Rady UE z 18 września 2000 roku (2000/54/UE) dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w pracy (zmieniające Dyrektywę 90/679/EWG z 26 listopada 1990 roku). W związku z prowadzonymi negocjacjami związanymi z przystąpieniem Polski do UE zaistniała konieczność oszacowania kosztów związanych z wdrożeniem dyrektyw w gospodarce polskiej. Realizacja zadania miała charakter dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu określone zostały potrzeby informacyjne, źródła i możliwości pozyskania stosowanych danych oraz analiza dostępnych danych. Drugi etap ekspertyzy polegał na zgromadzeniu i uzupełnieniu danych za pomocą ankiet przekazanych do wypełnienia stacjom sanitarno-epidemiologicznym. Oszacowanie kosztów dotyczyło jedynie obciążeń finansowych polskich pracodawców, które będą musieli ponieść w związku z wdrożeniem dyrektywy, bez uwzględnienia elementów związanych z obowiązkami pracodawców wynikającycymi wprost i jasno z ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zapisanych w kodeksie pracy. Prace koncepcyjno-analistyczne zmierzające do realizacji celu ekspertyzy wymagały nawiązania współpracy z GUS, włączenia do realizacji przedsięwzięcia państwowych inspektorów sanitarnych, przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w wybranch podmiotach gospodarczych. Dane oszacowano dla 2001 roku.

  Streszczenie angielskie: One of the directives which is obligatory in EU countries is the Council Directive 2000 of 18 september 2000 (2000/54/EU) on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (changing the Directive 90/679/EEC of 26 November 1990). The necessity of implementation of "Biological Directive" in Poland resulted from the negotiations on Poland's accession to EU, and the assessment of implementation costs were required. The project was divided into two stages. The scope, sources and methods of collecting data and their analysis were determined during the first stage of the project. The second stage consists of collecting and verification data on occupational safety against biological agents in enterprises by the use of questionnaires sent to sanitary-epidemiological stations. Employers costs of Directive implementation in Poland have been estimated. Costs incurred by employers resulting directly from the Labor Code rules on occupational safety and hygiene have been excluded. Conceptual and analytical works aimed at preparation of expertise required cooperation with Main Statistical Office (GUS), state sanitary inspectors, as well as the surveys in chosen enterprises performed by voivodship and aountry sanitary-epidemiological inspections. Data has been estimated for 2001.


  202/321

  Tytuł oryginału: Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawiać, ale gdzie i jak?
  Autorzy: Golinowska Stanisława
  Opracowanie edytorskie: Łuczak Jacek R. (koment.).
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.91-106, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Reforma ochrony zdrowia nie przyczyniła się do spełnienia oczekiwań społeczeństwa oraz środowiska medycznego związanych ze zmianą systemu. W atmosferze krytyki reformy podejmowane są kolejne zmiany bez rzetelnej diagnozy skutków reformy. Artykuł jest wynikiem szerszej analizy funkcjonowania systemu w nowych warunkach, ukazuje jego główne obecnie problemy. Należą do nich: deficyt środków w systemie, zmiany w alokacji środków generowane przez dramatyczny wzrost wydatków na leki, ograniczony dostęp do świadczeń oraz brak odczuwalnej poprawy jakości, słabość samorządów terytorialnych w pełnieniu funkcji organów założycielskich, zbyt duża autonomia kas chorych w realizacji nie tylko funkcji płatnika, spontaniczna prywatyzacja i zjawiska korupcji, problemy ze sterowaniem systemu, braki bądź nieefektywna realizacja funkcji strategicznych, koordynacyjnych i kontrolnych oraz słaby głos pacjenta. Trudności sprawnego i efektywnengo funkcjonowania systemy występują nie tylko w wyniku wprowadzonej reformy, ale na skutek tego, że reforma wielu z nich w ogóle nie podjęła. Do tych niepodjętych należy problem określenia granic odpłatności za świadczenia oraz warunków dla funkcjonowania sektora prywatnego. Nie zostały przygotowane motywacje dla podnoszenia jakości, zlekceważono funkcję głosu pacjenta" w systemie oraz mechanizmów korupcyjnych. Cały impet niezadowolenia z powodu niesprawności systemu spadł na kasy chorych, które ukształtowały się jako najsilniejszy podmiot w systemie. ...

  Streszczenie angielskie: The health care reform has not contributed to the fulfilment of the basic expectations of the society and the medical circles connected with the change of the system. Subsequent changes are undertaken in the atmosphere of the critique of the reform without through diagnosis of its effects. The article, which is a result of the broader analysis of the system functioning in new conditions reveals its current, major problem. These are: deficit of the resource in the system, changes in the resource allocation generated by the dramatic increase of the pharmaceutical expenditures, limited access to services, lack of the observable quality improvement, weakness of the local goverments acting as founding bodies, too big autonomy of the sickness funds in carrying out not only the purchaser function, spontaneous privatisation, corruption, problems connected with operating system; lack or inefficient rendering of the strategic, coordinative, and control functions and a weak patient's voice. The difficulties connected with the efficient functioning of the system are not only due to the introduction of the reform but also to the fact that in some cases the reform has not been introduced. Determination of the payment limits for sevices and the conditions for private sector functioning are examples of the case in which the reform has not been carried out. Quality improvement incentives have not been developed, "patient's voice" and corruption-generating mechanisms in the system ...


  203/321

  Tytuł oryginału: Negocjacje: kasy chorych - świadczeniodawcy, jesień 2002. Przypomnienia i refleksje.
  Autorzy: Brocławik Krzysztof
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.123-126
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  204/321

  Tytuł oryginału: Leasing jako sposób obniżania bariery kapitałowej.
  Autorzy: Klich Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.128-130
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  205/321

  Tytuł oryginału: Rozliczanie składek.
  Autorzy: Topór-Mądry Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.131-132
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  206/321

  Tytuł oryginału: Health care reform in Poland. Introduction of the Social Health Insurance.
  Autorzy: Król Zbigniew J.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.156-162, streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W artykule autor przedstawia własny pogląd na temat wprowadzonej w Polsce reformy finansowania ochrony zdrowia. Zmiana finansowania została opisana na tle systemu opieki zdrowotnej, który funkcjonował przed wejściem Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 1999 roku, poświęcając szczególną uwagę roli samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawiono analizę wpływu zmiany sposobu finansowania na funkcjonowanie poszczególnych szczebli systemu.

  Streszczenie angielskie: The implementation of the health sector reforms was not well received by the public or many of the provides themselves. The introduction of an obligation to obtaine fererral to consult a specialist brought about a sense of restricted access. Even in regions where the system of referrals had existed for a long time, there were complaints related to problems in obtaining referrals. It was widely preceived that doctors were 'conomizing on patients' by not issuing referrals while using economic arguments to deny them. In truth, however, only a few Sickness Funds required primary care physicians the cost of specialist consultations and diagnostic tests. The sense of limited access was largely due to the fact that the Sickness Funds purchased a specific number of services (called limits). Those limits pertained to both specialist outpatient care and inpatient treatment. Publicized throught 1999, there were widespread reports of patients being sent back and forth, from hospital to hospital which, despite being infrequent relative to the total number of services performed in Poland, added to the impression of huge errors in reform implementation. The poor financial situation of some health ficilities added to the general confusion and the impressions that health reforms had failed to curb the ever-growing debst. Highly exaggerated stories circulated of hospitals or health care centres standing on the brink of bankruptcy. They were not supported by facts or supplemented with information on the actual causes of problems that were most often connected with the lack of...


  207/321

  Tytuł oryginału: The National Health Found - the governmental proposal for changes in the Polish health care system.
  Autorzy: Juszczyk Grzegorz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.175-176
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  208/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.33-34, 37-38, 40-47, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • chirurgia


  209/321

  Tytuł oryginału: Leczyć bez kolejki.
  Autorzy: Leszkowska Anna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (3) s.29-32, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  210/321

  Tytuł oryginału: Miejsce i rola służb personalnych w niemieckich Kasach Chorych.
  Autorzy: Jagodziński Andrzej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.3-16, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  211/321

  Tytuł oryginału: Analiza wydajności kosztów (koszt-korzyść).
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.18-23, tab., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja


  212/321

  Tytuł oryginału: Leasing finansowy w Zakładach Opieki Zdrowotnej, a zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.24-34, bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika


  213/321

  Tytuł oryginału: Metody sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Porębski Roman
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.35-42, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  214/321

  Tytuł oryginału: Rola informatyzacji jako narzędzia wspomagającego procesy leczenia i zarządzania w opiece zdrowotnej.
  Autorzy: Przybyłka Arkadiusz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.49-65, il.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  215/321

  Tytuł oryginału: Kontrole na terenie województwa mazowieckiego.
  Autorzy: Osińska Bogusława
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.66-69
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  216/321

  Tytuł oryginału: Jak pracowaliśmy? Jak nam płacono? Pięć lat w gminie Zielonki woj. małopolskie.
  Autorzy: Sobalski Tomasz
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.12-17, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Tło: Po kliku latach prac przygotowawczych w 1997 r. w gminie Zielonki zlikwidowano SP GZOZ. Realizację zadań z zakresu POZ przejęły NZOZ-y Gabinety Lekarzy Rodzinnych. Cel: Trwa dyskusja nad reformą reformy. Dokonano szeregu analiz nakładów finansowych na POZ w poszczególnych kasach. Stwierdzono znaczne dysproporcje. Ogólnie znany jest problem niedoborów finansowych w lecznictwie zamkniętym. Nieuchronna jest zatem dyskusja o podziale środków w budżecie ubezpieczenia zdrowotnego w przyszłości. Należy podjąć próbę oceny relacji między nakładami finansowymi na POZ, a potrzebami zdrowotnymi ubezpieczonych, które są tu realizowane. Omówienie: NZOZ Gabinety Lekarzy Rodzinnych w gminie Zielonki obejmują opieką ok. 13700 ubezpieczonych. Można przyjąć, że analiza dokonana dla takiej populacji upoważnia do wysunięcia wniosków i ich uogólnienia. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że jedynie 10 proc. porad lekarskich zakończyły skierowania do innych placówek, z tego 9 proc. to skierowania na konsultacje specjalistyczne, a 1 proc. skierowania do szpitali. Płatnik, czyli MRKCh, przeznaczał na opłacenie usług POZ ok. 10 proc. budżetu. Biorąc pod uwagę pokazane proporcje należy stwierdzić, że nakłady na sfinasowanie POZ są zbyt niskie.


  217/321

  Tytuł oryginału: Oferty leasingowe dla lekarzy.
  Autorzy: Krasnołucka Agnieszka
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.42-47, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  218/321

  Tytuł oryginału: POZ a Narodowy Fundusz Zdrowia.
  Autorzy: Tymowska Katarzyna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (10) s.117-119, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  219/321

  Tytuł oryginału: Nietrzymanie moczu - problem społeczny i kliniczny.
  Autorzy: Tołłoczko Tadeusz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.4-6
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  220/321

  Tytuł oryginału: Metodyka nauczania ekonomiki zdrowia w akredytowanych szkołach zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych
  Autorzy: Bryła Marek
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.239-243 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  221/321

  Tytuł oryginału: Charakterystyka zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  Autorzy: Kubera Roman, Marcinkowska Maria
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.339-342, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Kasa Chorych


  222/321

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji ekonomicznej szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.355-358 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  223/321

  Tytuł oryginału: Zagadnienie restrukturyzacji i prywatyzacji a możliwość przybliżenia pacjentom lecznictwa podstawowego i specjalistycznego
  Autorzy: Willa H., Maksymiuk Tomasz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.365-367 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  224/321

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja jako konsekwencja restrukturyzacji placówek opieki zdrowotnej
  Autorzy: Willa H.
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.369-371 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  225/321

  Tytuł oryginału: Podstawowa opieka zdrowotna i wpływ reformy na jej restrukturyzację
  Autorzy: Wąsiewicz Eugeniusz Piotr, Willa H.
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.373-376 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  226/321

  Tytuł oryginału: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej
  Autorzy: Wąsiewicz Eugeniusz Piotr, Masiakowski Andrzej
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.387-393 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  227/321

  Tytuł oryginału: Analiza kosztów analgosedacji z użyciem remifentanilu i propofolu oraz całkowitej anestezji dożylnej do kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych.
  Tytuł angielski: Cost analysis of propofol and remifentanil analgosedation vs total intravenous anaesthesia for ambulatory colonoscopy.
  Autorzy: Rudner Robert, Jałowiecki Przemysław, Kawecki Piotr, Gonciarz Maciej, Mularczyk Aldona, Petelenz Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.293-297, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Porównanie kosztów całkowitej anestezji dożylnej i płytki analgosedacji do ambulatoryjnych badań kolonoskopowych. Materiał i metody: Analiza farmakoekonomiczna oparta na danych uzyskanych z prospektywnych, randomizowanych badań u 100 chorych kwalifikowanych do kolonoskopii wykonywanych w pracowni przeprowadzającej w dni robocze minimum 4-5 kolonoskopii. Grupa F (n=50) - jednorazowe dawki fenatylu (2 ćg/kg) i midazolamu (0,05 mg/kg) oraz frakcjonowane propofolu tak, aby indeks bispektralny (BIS) wynosił 60 ń 10. Grupa R (n=50) - analgosedacja ciągłym wlewem remifentanilu (~0,2 ćg/kg/min) oraz frakcjonowanymi dawkami propofolu dla utrzymania IIIř sedacji wg skali Ramsaya. Koszty zużytych leków oraz sprzętu jednorazowego użytku wyliczono z uwzględnieniem najniższych, najwyższych i średnich cen. Brano pod uwagę amortyzację środków trwałych. Pominięto pozycje identyczne dla obu grup. Wyniki: Obie grupy były porównywalne w zakresie wyjściowych parametrów demograficznych i średniego czasu trwania badania kolonoskopowego (p 0,05). Najniższe, najwyższe i średnie koszty wynosiły odpowiednio: w grupie R - 4,14 i 25,00 (12,80 ń 4,54) zł oraz w grupie F - 9,39 i 38,63 (17,56 ń 6,94) (p 0,05) zł. Płytka analgosedacja była średnio o 4,76 zł tańsza od znieczulenia ogólnego. Największy udział w kosztach miał propofol (R - 47,2 proc.; F - 72,93 p.c.). Zastosowanie 2,5-krotnie tańszej, nieoryginalnej postaci tego leku powodowało wyrównanie nakładów finansowych w obydwu ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Comparison of costs of total intravenous anaesthesia and conscious analgosedation for ambulatory colonoscopy. Material and methods: Pharmacoeconomical analysis based on data received from prospective, controlled, randomised study in the group of 100 patients allowed for colonoscopies conducted in the out-patient's clinic, where 4-5 colonoscopies are performed daily. Patients in the F group (n=50) received single doses of fentanyl (2 ćg/kg) and midazolam (0.05 mg/kg) and titrated doses of propofol in the way that bispectral index (BIS) is 60 ń 10. Patients in the R group (n=50) received analgosedation by continuous infusion of remifentanil (~0,2 ćg/kg/min) and titrated doses of propofol to maintain the IIIř of Ramsay's sedation scale. The costs of used medication and disposable equipment were calculated including their lowest, highest and average prices. We took into consideration the capital allowance of durable facilities. We excluded identical items for both groups. Results: No demographic differences were found among the groups and both groups were similar with respect to initial parameters and duration of colonoscopy (p 0.05). The lowest, highest and average costs were: in R group - 4.14 and 25.00 (12.80 ń 4.54) PLN and in F group - 9.39 and 38.63 (17.56 ń 6.94) PLN, respectively (p 0.05). Conscious analgosedation was on average 4.76 PLN cheaper than total intravenous anaesthesia. Propofol took the greatest part in the costa (R: 47,2 p.c., F: ...


  228/321

  Tytuł oryginału: Prezentacja narzędzi oceniających koszty leczenia i możliwości ich adaptacji w Polsce.
  Tytuł angielski: An estimate of cost-effectiveness - presentation the new questionnaire and possibility of adaptation in Poland.
  Autorzy: Trypka Elżbiet, Adamowski Tomasz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.389-396, bibliogr. 11 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ekonomika
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An increase of interest of cost-effectiveness begins from 1999 when act about general insurance was in force. The same situation was observed a few years ago in Europe. It was the reason why created and standardized questionnaire: European Service of Mapping Schedule - (ESMS) - for descrbing mental health system. European Socio-Demographic Schedule - (ESDS) - for presentation socjodemographic situation, The International Classificationof Mental Health Care - (ICMHC) - questionnaire used to assess therapeutic process and Client Service Receipt Inventory - (CSRI) - for estimate cost-effectiveness. These questionnaires are used in clinical trial "European of Day Hospital Evaluation" conduct in Wrocław.


  229/321

  Tytuł oryginału: Strategia oceny farmakoekonomicznej i rola farmakoekonomiki w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
  Autorzy: Jaworski Rafał, Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.1-4, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja


  230/321

  Tytuł oryginału: Informacja o sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: The financial condition of psychiatric hospitals.
  Autorzy: Langiewicz Wanda
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.313-314
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  231/321

  Tytuł oryginału: Efektywność pracy bloku operacyjnego.
  Autorzy: Permoda Zenon
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.40-41, il.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  232/321

  Tytuł oryginału: Nowe ekonomiczne rozwiązania klimatyzacji sal operacyjnych w nowoczesnym szpitalnictwie.
  Autorzy: Steinel Manfred
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.48-53, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  233/321

  Tytuł oryginału: Lekarskie podatki.
  Autorzy: Szczerbowska Karolina
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.49-50
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  234/321

  Tytuł oryginału: Końcowy efekt negocjacji polsko-szwajcarskich w sprawie rozliczeń i odszkodowań po nacjonalizacji szwajcarskiego majątku w Polsce 1949 r.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.45-54
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  235/321

  Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa - podstawy metodyczne i znaczenie kliniczne.
  Tytuł angielski: Digital x-ray: methodological foundations and clinical significance.
  Autorzy: Bakoń Leopold, Kazbieruk Monika
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.722-724, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają zasady i specyfikę radiografii cyfrowej. Podkreślają jej niepodważalne zalety kliniczne i ekonomiczne, pomimo wysokich kosztów ponoszonych przy intalacji systemu.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the principles and specifics of digital x-ray. They underline the clinical and economic significance, regarding the high system instalation costs.


  236/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.35-36, 38, 41-45, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  237/321

  Tytuł oryginału: Chirurgia jednego dnia. Aspekty kliniczne i ekonomiczne na podstawie Samodzielnego Centrum Medycznego ULTRA-MED w Tychach
  Autorzy: Noras Krzysztof, Dzielicki Józef, Korlacki Wojciech, Repeć Robert
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.395-398, il. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  238/321

  Tytuł oryginału: Leasing a opłata od czynności cywilnoprawnych, kontrowersje wokół umowy leasingu oraz zmiany przepisów podatkowych od 1 października 2001 roku.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.18-25
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  239/321

  Tytuł oryginału: Szwedzki system opieki zdrowotnej i jego reformy.
  Autorzy: Kobza Joanna
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.26-35, bibliogr. s. 34-35
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  240/321

  Tytuł oryginału: Wpływ struktury majątku i kapitału na wynik finansowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Porębski Roman
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.36-42, il., tab., bibliogr.[6] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  241/321

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności ZG STOMOZ za okres 9 listopada 2001 - 14 czerwca 2002 r.
  Autorzy: Wójtowicz Marek
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.43-56
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej


  242/321

  Tytuł oryginału: Zdrowie dla VIP-a.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.53-54
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  243/321

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności kosztów różnych strategii leczenia kobiety z osteoporozą pomenopauzalną w Polsce.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness of various treatment strategies in postmenopausal women with osteoporosis in Poland.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Lis Joanna
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (1) s.1-20, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zidentyfikowanie, ocena i porównanie kosztów oraz efektów różnych strategii leczenia kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w Polsce. Do analizy wybrano najczęściej stosowane w Polsce leki: kalcytoninę łososiową (preparat Miacalcic, aerozol donosowy 200 j.m., Novartis) i alendronian (preparat Fosamax, tbl. 10 mg, MSD) oraz nowy na polskim rynku lek należący do grupy swoistych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) - raloksyfen (preparat Evista, tbl. 60 mg, Eli Lily). Badanie jest analizą typu efektywności kosztów, przeprowadzoną z perspektywy płatnika za usługi zdrowotne (pacjent i budżet kas chorych). Horyzont czasowy badania wynosi 3 lata, zgodnie z horyzontem czasowym badań klinicznych stanowiących żródło danych o wynikach. Populację docelową stanowią kobiety w wieku średnio 68 lat: bez wcześniejszych złamań kręgów (grupa I) oraz kobiety bez (74,6 proc.) i z wcześniejszymi złamaniami kręgów (grupa II). Źródłem danych o wynikach (efektywności) porównywanych strategii są badania kliniczne spełniające kryteria jakościowe EBM: FIT, MORE i PROOF. Na podstawie tych badań określono częstość występowania złamań osteoporotycznych i raka piersi w grupach leczonych kalcytoniną, alendronianem i raloksyfenem. Ponieważ nie ma badań klinicznych bezpośrednio porównujących leki brane pod uwagę w analizie, posłużono się metodą porównania pośredniego przez współną referencję, jaką jest placebo. Jednostką efektywności w modelu decyzyjnym są: Zyskane lata życia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to identify and compare the cost-effectiveness of raloxifene, alendronate and nasal calcitonin in the treatment of psteoporosis in postmenopausal women in Poland. Model for the Polish health-care context was developed, based on the use of clinical data from literature (FIT, MORE, PROOF) and local data of health-care resource utilisation and unit cost. Only the direct medical costs were analysed. The perspective of health-care payers and time horizon of 3 years was considered. The target population were patients mean aged 68, without previous vertebral fractures (group I) and with or without previous vertebral fractures (group II). The outcomes measures were LYG and QALYs gained, calculated on the basis of available evidence for a preventive effect on a hip, vertebral, wrist and ankle fractures and breast cancer risk. The cost-effectiveness threshold was calculated on the basis of 1-year haemodialysis treatment cost (60000 PLN). The one-way sensitivity analysis and threshold analysis were performed. The highest effectiveness in terms of LYG and QALY was achieved with raloxifene treatment compared to alendronate and calcitonin. Calcitonin was the least effective and the most costly strategy. Incremental analysis suggests, that raloxifene compared with alendronate gives additional effects for extra costs below suggested cost-effectiveness threshold: the ICER was 31019 PLN/QALY gained and 35198 PLN/LYG in group I, and 40566 PLN/QALY gained and ...


  244/321

  Tytuł oryginału: Ocena ekonomiczna programów zdrowotnych: krótka historia i przyszłość.
  Tytuł angielski: Economic evaluation of healthcare programmes: as brief history and the future.
  Autorzy: Lis Joanna
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (2) s.3-7, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia historię rozwoju metod oceny ekonomicznej i nakreśla kierunki dla przyszłych badań w tej dziedzinie, przede wszystkim problem uwzględnienia w ocenie ekonomicznej elementu jakości życia oraz powiązań analizy efektywności kosztów i analizy wydajności kosztów w ramy ujednoliconej oceny ekonomicznej.

  Streszczenie angielskie: The article provides a brief history of the developmnet of methods for economic evaluation and outlines some directions for future research in this field, including the incorporation of quality of life measurements into economic evaluations and the linking of cost-effectiveness and cost-benefit analysis into a unified framework of economic evaluation.


  245/321

  Tytuł oryginału: Rola i wartość modelowania w ocenie ekonomicznej programów zdrowotnych.
  Tytuł angielski: The role and value of modelling in health economic evaluation.
  Autorzy: Orlewska Ewa
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (2) s.8-16, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia obecną i przyszłą rolę oraz wartości modelowania w ocenie ekonomicznej programów zdrowtnych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji "wiarygodności" i "jakości" modeli decyzyjnych oraz zaproponowanie sposobu oceny jakości modeli zarówno ze strony autorów, jak i ze strony recenzentów oraz osób korzystających z pomocy modeli w procesie podejmowania decyzji medycznych. Poddano również dyskusji problem uznania modelowania za altywność naukową i przedstawiono argumenty potwierdzające powyższą tezę.

  Streszczenie angielskie: The aticle itemises the current and developing roles of modelling in health economic evaluation and discusses its value in each role. The aim of this paper is to consider the concept of "validity" and "guality" of decision analytic modelling and to suggest a framework by which quality can be demonstrated on the part of the analyst and assessed by the reviewer and user. The issue of whether models can be defined as "scientifis" is considered.


  246/321

  Tytuł oryginału: Rynek farmaceutyczny w Polsce na tle rynku krajów Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical market in Poland in comparison with European Union.
  Autorzy: Bogusławski Stefan
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.15-17, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Polish pharmaceutical market evolves quickly towards the model observed in the UE countries. Constant increase of the market share of products used in CVS, respiratory and CNS diseases is observed. Patient's co-payment increases reaching in 2001 unusual for European countries level of 59 p.c. measured versus entire pharmacy market. Pharmaceutical distribution in Poland has reached very high EU standards providing drugs quickly and safety at the very low cost.


  247/321

  Tytuł oryginału: Szpitalny receptariusz antybiotykowy.
  Autorzy: Wiktorowicz-Belzyt Ewa, Kirstein Alicja
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.27-28, 30, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  248/321

  Tytuł oryginału: Niepotrzebnie tracone miliardy.
  Autorzy: Wojciechowski Adam
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.58-59
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce średnia częstość zakażeń szpitalnych sięga ciągle aż 10 - 14 proc. W 1992 roku koszt bezpośredniego leczenia zakażeń szpitalnych w 300-łóżkowym szpitalu wyniósł około 1,5 mld zł. W skali kraju były to wydatki rzędu jednego biliona złotych.


  249/321

  Tytuł oryginału: Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami miejsca operowanego.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B., Grabowski Marek
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.72-75, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W 1992 roku z ogólnej puli 4,5 miliarda dolarów, wydanych w związku z wystąpieniem zakażeń szpitalnych, 36 proc. przeznaczono na ZMO. Analizy PTZS, dotyczące kosztów zakażeń szpitalnych, szacują roczne nakłady spowodowane wystąpieniem ZMO na około 420 000 zł, natomiast koszty związane z przedłużonym pobytem chorego w szpitalu na 330 000 zł w skali całego kraju.


  250/321

  Tytuł oryginału: Koszty zakażeń szpitalnych - rodzaje i metody oceny.
  Autorzy: Różańska Anna, Heczko Piotr B.
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.82-84, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Rocznie z powodu zakażeń szpitalnych tracimy 800 mln złotych. Przedłużają one bowiem hospitalizację średnio o 20 dni. Dodatkowe koszty pośrednie związane ze zgonami z powodu zakażeń szpitalnych wynoszą 440 mln złotych.


  251/321

  Tytuł oryginału: Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem C1-inhibitora dopełniacza.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Jaworska Hanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.48-52, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrzęk naczyniowy polega na występowaniu nieswędzących obrzęków skóry i tkanki podskórnej, przewodu pokarmowego, mózgu, narządów moczowo-płciowych, serca i krtani. Choroba jest głównym objawem klinicznym czynnościowej niewydolności inhibitora składnika C1 dopełniacza. Diagnostyka obrzęku naczynioruchowego polega na wykazaniu obniżonego stężenia składników dopełniacza C4, oraz C1-inhibitora: antygenu i aktywności. Ze względu na wysoką śmiertelność w tej chorobie (35 proc.), konieczne jest rozpowszechnienie zasad prawidłowej diagnostyki laboratoryjnej.


  252/321

  Tytuł oryginału: Rynek leków w Polsce - udział produktów leczniczych zawierających hormony do stosowania ogólnego.
  Tytuł angielski: Pharmaceutical market in Poland - the class of systemic hormonal preparations (excl. sex hormones).
  Autorzy: Kotula Zbigniew
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.62-64, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Streszczenie angielskie: The paper presents the information on and analysis of the place of hormonal systemic drugs (group H of ATC classification, excluding sex hormones and hormones of hypophysis and hypothalamus) at Polish pharmaceutical market. The data are expressed in daily defined doses in order to objectivize the information. The presented data are analysed and compared with the remaining portion of Polish pharmaceutical market.


  253/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika dla lekarzy.
  Autorzy: Czech Marcin, Pachocki Robert
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.26, 29-33, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  254/321

  Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo jako podstawa zasądzenia odszkodowania dla pacjenta.
  Autorzy: Capik Małgorzata, Capik Maciej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.35-36
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  255/321

  Tytuł oryginału: Wytyczne przeprowadzania analizy finansowej (projekt).
  Tytuł angielski: Polish guidelines for conducting financial analysis (project).
  Autorzy: Orlewska Ewa, Mierzejewski Piotr
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 supl. 1 s.2-8 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja


  256/321

  Tytuł oryginału: W poszukiwaniu nici Ariadny.
  Tytuł angielski: In search of Ariadna's thread.
  Autorzy: Leder Stefan
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.685-693, sum., rez., Zsfg, r‚s. - 40 Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich Kraków 14-17.06. 2001
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article was presented on the opening of the jubilee 40th Polish Psychiatric Conference, where the main theme was "Integration in psychiatry". The author describes the present developmental tendencies in medicine and analyses the changes which took place in psychiatry in the recent years, beginning with a favourable manner of perceiving and treatening psychiatric patients by their surroundings, though the strengthening of the patients' positions and control of their laws, formalised by appropriate legal regulations, all the way to unfavourable instances which formulate a barrier and endangerment of further advances in psychiatric treatment reforms.


  257/321

  Tytuł oryginału: Pharmacoeconomics and drug utilization studies in Poland.
  Tytuł polski: Farmakoekonomika a badania zużycia leków w Polsce.
  Autorzy: Kijewska Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.217-221, bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny


  258/321

  Tytuł oryginału: Symposium on ethical, legal and economic aspects of transplantation, Warsaw, September 26-29th, 2002.
  Tytuł polski: [Sympozjum na temat etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów, Warszawa, 26-29 września 2002].
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.5-22, il., tab., bibliogr. [przy artyk.] - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny


  259/321

  Tytuł oryginału: Ethical and societal problems in organ transplantation.
  Autorzy: Rowiński Wojciech, Wałaszewski Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.7-9 - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transplantation medicine, like on other medical speciality, is connected with a wide range of very difficult ethical issues. Among those are: availability of the treatment, consent for cadaveric donation, allocation of available organs, new categories of living unrelated donors and economic aspects of this method of treatment. Authors discuss sensitive aspects in societal perception of the Polish Transplantation Act, ethical issues of living donor kidney transplantation, the role of mass media and economic aspects of transplantation.


  260/321

  Tytuł oryginału: Health and safety economics: limitations of economic appraisal of occupational health services activities in Poland.
  Autorzy: Rydlewska-Liszkowska Izabela
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.193-197, bibliogr. 10 poz. - Międzynarodowa konferencja nt. stanu zdrowia pracowników Łódź 09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Methods of economic appraisal developed for evaluating activities in health care system may as well be successfully used for evaluating occupational health service activities. This involves the problem of resources management and cost containment not only at the company level, but also at different managerial and institutional levles. The decision makers have to know what resources are spent on occupational health, what is the effectiveness and efficiency of investing in employees health. The key issue of good understanding of the theory and practice of economic appraisal is a precise definition of costs, effectiveness and benefits. Another important area is the identification of information sources and barriers of economic appraisal. The results of the project carried out by the Nofer Institute of Occuaptional Medicine have provided evidence that defining costs, effectiveness and benefits of preventive activities need to be developed. It becomes even more clear after an analysis of existing limitations of economic appraisal in Polish enterprises.


  261/321

  Tytuł oryginału: Szpitalna polityka antybiotykowa - opis systemu na przykładzie Szpitala Klinicznego AM w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Antibiotic use policy in a hospital - an example of Clinical Hospital of Medical Academy in Poznań.
  Autorzy: Ozorowski Tomasz, Jankowiak-Gracz Hanna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1035-1040, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Antibiotics are the most widely used class of drugs in hospitals. Optimal use of antibiotics is important because of emerging resistance to commonly used antimicrobials. Efforts to improvement program is multidisciplinary and includes expertise from the pharmacy, microbiology and hospital epidemiology services.


  262/321

  Tytuł oryginału: Polskie i unijne prawo własności przemysłowej. Uregulowania prawne i ochrona środków farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
  Tytuł angielski: Polish and European Union law on industrial property. Legal regulations and protection of pharmaceutical and medical products. P. 2.
  Autorzy: Wróblewski Michał
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1060-1069, il., tab.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  263/321

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwhistaminowych.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.36-41, tab., bibliogr. 43 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  264/321

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty kontroli skarbowej a Zakłady Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.3-12, bibiogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Kontrola skarbowa realizowana jest zasadniczo w trzech formach: - postępowaniu kontrolnym, - wywiadzie skarbowym, szczególnym nadzorze podatkowym.


  265/321

  Tytuł oryginału: Kontrowersyjne zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej - interpretacja przepisów.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.22-35
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  266/321

  Tytuł oryginału: Działalność i efekty funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
  Autorzy: Filarski Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.36-40
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  267/321

  Tytuł oryginału: Stres w miejscu pracy - kosztowny i niebezpieczny.
  Autorzy: Grabowski Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.41-45, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia


  268/321

  Tytuł oryginału: Zmiany w rozwiązaniach systemów zdrowotnych - na przykładzie wybranych państw.
  Autorzy: Przybyłka Arkadiusz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.46-76, il., tab., bibliogr. 68 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  269/321

  Tytuł oryginału: Realizacja zasady równego dostępu do świadczeń w praktyce.
  Autorzy: Werczyńska Agata, Waleriańczyk Jolanta, Polewska Grażyna, Pruszyńska Wiesława, Rakowiecka Anna, Woźniak Janina
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.51-59, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  270/321

  Tytuł oryginału: Raport dla projektu pilotażowego przekształcenia SP ZOZ w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
  Autorzy: Pawłowicz Zbigniew
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.61-65
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  271/321

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie do analizy ekonomicznej w medycynie - podstawy metodologii i wybrane pojęcia. Przykłady wyników oceny ekonomicznej w medycynie nuklearnej.
  Tytuł angielski: An introduction to economic analysis in medicie - the basics of methodology and chosen terms. Examples of results of evaluation in nuclear medicine.
  Autorzy: Brockhuis Bogna Martyna, Lass Piotr
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.249-257, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem artykułu jest wprowadzenie czytelnika do metodologii i terminologii związanej z zagadnieniem ekonomii w opiece medycznej. Przedstawione są najważniejsze formy analizy ekonomicznej: analiza wydajności kosztów, analiza efektywności kosztów, analiza użyteczności kosztów i analiza minimalizacji kosztów oraz sposób i celowość ich zastosowania. Na zakończenie podane są przykłady zastosowania analizy ekonomicznej w medycynie nuklearnej: porównanie kosztów badania FDG-PET z torakotomią u chorych z podejrzeniem zmiany nowotworowej płuca, farmakoterapii i radiojodoterapii w nadczynności tarczycy oraz scyntygrafii z użyciem technetu-99m-MIBI w porównaniu z biopsją w niewyczuwalnym palpacyjnie guzie piersi.

  Streszczenie angielskie: This article overviews the basics terms and methodology of economic analysis in health care. The most important forms of economic analysis: cost-benefit, cost-effectiveness, cost-utility and cost-minimisation analysis and aims of their application are presented. Particular emphasis is put on economic evaluation in nuclear medicine, e.g. FDG-PET v. thoracotomy in lug cancer diagnosis, radioiodine therapy v. antithyroid drugs in hyperthyroidims and technetium-99m-MIBI breast imaging v. biopsy in nonpalpable breast abnormalities.


  272/321

  Tytuł oryginału: An introduction to economic analysis in medicine - the basics of methodology and chosen terms. Examples of results of evaluation in nuclear medicine.
  Autorzy: Brockhuis Bogna, Lass Piotr, Popowski Piotr, Scheffler Justyna
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: This article overviews the basic terms and methodology approaches in economic analysis in medicine: cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis and costminimisation analysis. Particular emphasis is put on nuclear medicine economic evaluation, e.g. FDG-PET studies, sestamibi breast cancer iaging and radioiodine therapy of hyperthyroidism.


  273/321

  Tytuł oryginału: Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny a zdrowie jamy ustnej dzieci.
  Tytuł angielski: Influence of socio-economic situation of a family and the health of oral cavity in children.
  Autorzy: Pytlak Iwona
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.334-339, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badaniem socjomedycznym objęto 543 rodziców dzieci w wieku szkolnym (272 z miasta, 271 ze wsi). Zastsoowano celowy dobór badanych: rodziców dzieci z miasta (Lublin) charakteryzował wyższy, w porównaniu z rodzicami ze wsi (Wąwolnica), poziom wykształcenia i status materaialny. Kwestionariusz składał się z 25 pytań dotyczących profilaktyki i higieny jamy ustnej. Oceniano zaangażowanie rodziców w kształtowanie zachowań zdrowotnych dzieci. Zgodnie z założeniem, poziom wykształcenia i status materialny. Kwestionariusz składał się z 25 pytań dotyczących profilaktyki i higieny jamy ustnej. Oceniano zaangażowanie rodziców w kształtowanie zachowań zdrowotnych dzieci. Zgodnie z założeniem, poziom wykształcenia i status materialny istotnie statystycznie różnicowały badanych. Na wsi przeważali respondenci z wykształceniem co najwyżej zawodowym, w mieście - z wykształceniem wyższym. Najczęściej na prawidłową higienę jamy ustnej zwracali uwagę dziecku rodzice z wykształceniem wyższym i średnim. Wraz ze wzrostem wykształcenia rodziców zwiększała się częstość szczotkowania zębów przez dzieci. Rodzice dzieci z miasta, lepiej sytuowani, z wyższym wykształceniem, ponad dziesięciokrotnie częściej posyłali swe dzieci do gabinetów pozaszkolnych niż ankietowani ze wsi. Na wsi było prawie dwa razy więcej niż w mieście dzieci kontrolujących stan uzębienia rzadziej niż co 6 miesięcy. Dzieci rodziców z wykształceniem co najwyżej zawodowym, źle sytuowanych do gabinetu przychodziły najczęsciej w ...

  Streszczenie angielskie: Socio-medical studies covoered 543 parents of schoolchildren (272 from urban areas, 271 from urban areas, 271 from rural areas). Respondents were selected non-randomly. Parents of children form the city (Lublin) were better educated and had higher material status than those from the rural setting (Wąwolnica). The questionnaire consisted of 25 questions concerning prophylaxis and oral cavity hygiene. The involvement of parents in shaping health behaviour of their children was determined. Differences between educational level and material status of the respondents were statistically significant. In rural areas most areas most parents had an education level not higher than vocational school, whereas in urban areas parents with university education dominated. Respondents with university or secondary education most often encouraged their children to maintain oral cavity hygiene. The frequency of teeth brushing increased with te respondents' education level. Parents from urban areas, with a higher material status, used the dentist's surgery outside school ten times more frequently, compared to the rural parents. A group of children controlling their state of dentition less than every 6 months was almost twice as large in rural areas than that in urban ones. Children of parents with at most vocational education and a low material status visited the dentist usually in case of pain. A group of urban respondents describing the state of their childre's teeth as "good" was more ...


  274/321

  Tytuł oryginału: Przepisywanie recepty na diety eliminacyjne.
  Autorzy: Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.550, 552, il.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  275/321

  Tytuł oryginału: Wybrane metody oceny opłacalności inwestycji w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Porębski Roman
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.3-11, tab., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  276/321

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.17-29, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  277/321

  Tytuł oryginału: Problematyka wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości.
  Autorzy: Wrona Bartłomiej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.3-16, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  278/321

  Tytuł oryginału: Formy i sposoby aktywizacji gospodarczo-społecznej polskich uzdrowisk.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.26-40, il., tab., bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  279/321

  Tytuł oryginału: Przyczyny i uwarunkowania systemowych rozwiązań opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Przybyła Arkadiusz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.54-71
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa


  280/321

  Tytuł oryginału: Wybrane ulgi i zwolnienia w systemie podatków wpływające na funkcjonowanie Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (11) s.16-26, sum.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych (samorządowych) mogą być ważnym instrumentem oddziaływania na ZOZ-y. Mogą one pełnić zarówno rolę instrumentu stymulującego funkcjonowanie ZOZ-ów (np. działalność inwestycyjną), jak również rolę instrumentu "pomocowego" władz lokalnych wobec sektora służby zdrowia. Niniejszy artykuł prezentuje istotne z punktu funkcjonowania ZOZ-ów podatki lokalne wraz z prezentacją katalogu ulg i zwolnień podatkowych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

  Streszczenie angielskie: Relifs and allowances in local taxes are considered to be a very important instrument to stimulate the development of health resort institutions. They can fulfil both the function of an instrument which stimulate the enterprise for example capital expenditure and the function of an instrument which is helpful to the local goverments and consequently to the health resort institutions. This article shows the forms of relifs and allowences in the system of local taxes with regard to the current condition of taxes law.


  281/321

  Tytuł oryginału: Medycyna wiarygodna i racjonalizacja finansowania świadczeń zdrowotnych.
  Autorzy: Łanda Krzysztof, Nogas Grzegorz, Płazak Monika
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (11) s.36-46
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  282/321

  Tytuł oryginału: Ocena ekonomiczna leczenia schyłkowej niewydolności nerek - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Economic evaluation of end-stage renal disease treatment - review.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Rowiński Wojciech
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (3) s.3-10, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem poniższego przeglądu literatury jest 14 artykułów, których tematem jest ocena ekonomiczna terapii nerkowo-zastepczej (TNZ). Opublikowane one zostały w latach 1968-2001. Badania uwzględnione w przeglądzie różnią się miedzy sobą pod względem metodologii, perspektywy, horyzontu czasowego, mierzonego wyniku końcowego, uwzględnionych składników kosztów, ale skalkulowane w tych badaniach współczynniki efektywności kosztów dla dializoterapii są podobne i wynoszą 33000 - 50000 USD/rok życia w przypadku hemodializy domowej i 55000 - 80000 USD/rok życia dla hemodializy przeprowadzane w ośrodku dializoterapii. Dla transplantacji nerek współczynniki efektywności kosztów poprawiają się wraz z upływem czasu od momentu pierwszej transplantacji, osiągając plateau na poziomie około 10000 USD/rok życia. Spadek kosztów uzyskania roku życia wydaje się zbiegać z wprowadzeniem bardziej skutecznych leków immunosupresyjnych. Transplantacja nerek może więc stanowić prototypowy przykład dojrzewania technologii medycznej w czasie, zarówno pod względem wyników, jak i zużytych zasobów. Wyniki uwzględnionych w przeglądzie artykułów wskazują, że najbardziej opłacalną metodę leczenia schyłkowej niewydolności nerek (SNN) jest przeszczepianie nerek. Interpretując ten wniosek należy jednak pamiętać o niedoskonałościach metod, jakie zastosowano w cytowanych powyżej badaniach. Idealnym rozwiązaniem problemu oceny oplacalności TNZ byłoby przeprowadzenie w każdym kraju prospektywnego, ...

  Streszczenie angielskie: The present study seeks to identify and evaluate trends in the cost-effectiveness of renal replacement therapy: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation. Fourten studies published between 1968 and 2001 provided such information. The studies differed considerably with regard to methodology, time horizon, perspective, cost elements included, etc. Neverthless the cost-effectiveness ratios of dialysis, converted into 2000 UDS per life-year (LY) gained, were stable over time and amounted to 55000 - 80000/LY for center hemodialysis and 33000 - 50000 USD/LY for home hemodialysis. The renal transplantation is a prototypical example of the maturation of medical technology over time, in terms of both outcome and cost. The cost-effectiveness of renal transplantation have improved over time, reaching a plateau at approximately 10000 USD/LY. The decline of the cost-effectiveness of renal transplantation coincides with the introduction of more effective immunosuppressant drugs. The results of the studies presented suggest that renal treansplantation is the most cost-effective alternative among methods of renal replacement therapy. However we should interpret this conclusion taking into consideration all methodological limitations of the studies, as: selection bias, nonsubstitutability among treatment options. None of the studies has induced all cost elements that seem to have an important impact on the final result. The ideal solution of the problem could be ...


  283/321

  Tytuł oryginału: Rynek leków refundowanych: porównanie kwartał 2001 R./1 kwartał 2002 R./2 kwartał 2002 r.
  Tytuł angielski: Market of reimbursed pharmaceuticals: comparison of quarter 2001/1 quarter 2002/2 quarter 2002.
  Autorzy: Cel Małgorzata
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (3) s.11-16, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono strukturę sprzedaży w kwartale 2001, 1 kwartale 2001 r. i 2 kwartale 2002 r. leków, które do 10.04.2002 r. znajdowały się na wykazach leków refundowanych oraz ważniejsze zmiany w grupach terapeutycznych, wg kodu ATC. Obliczono spożycie w/w leków w DDD, kwotę refundacji oraz średnią cenę detaliczną pojedynczego opakowania handlowego, średni koszt pojedynczej dawki dziennej (DDD) i udział kwoty refundacji w wartości leków refundowanych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the market of pharmaceuticals which were reimbursed til 10.04. 2002 and most important changes in therapeutical groups, according to ATC classification. The consumption of a.m. pharmaceuticals, level of reimbursement, mean price per pack, mean price per DDD and reimbursement share in total cost pharmaceuticals from reimbursement lists have been calculated.


  284/321

  Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie : raporty CASE
  Autorzy: Golinowska Stanisława, Czepulis-Rutkowska Zofia, Sitek Michał, Sowa Agnieszka, Sowada Christoph, Włodarczyk Cezary
  Źródło: - Warszawa, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa 2002, 308 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-306, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  285/321

  Tytuł oryginału: Analiza efektywności kosztów skleroterapii i opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień z żylaków przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness analysis of sclerotherapy versus ligation for the prevention of rebleeding in children with oesophageal varices.
  Autorzy: Celińska-Cedro Danuta, Orlewska Ewa, Socha Piotr, Socha Jerzy
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (4) s.2-9, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest zidentyfikowanie i porównanie wyników oraz kosztów sklerotyzacji i opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień z żylaków przełyku u dzieci. Badanie kliniczno-ekonomiczne przeprowadzone w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Do badania włączono kolejnych pacjentów z nadciśnieniem wrotnym przyjętych do Kliniki z powodu krwotoku z żylaków przełyku w okresie od 1981 do 2001 r. i leczonych albo sklerotyzacją (n = 206), albo opaskowaniem (n = 29). Dane o wynikach leczenia oraz zużytych zasobach uzyskano retrospektywnie z historii chorób pacjentów włączonych do badania. Obserwacją objęto okres od rozpoczęcia leczenia endoskopowego do wystąpienia punktu końcowego, w którym było uzyskanie obliteracji żylaków, wykonanie zabiegu chirurgicznego z powodu nieskuteczności leczenia endoskopowego lub zgon chorego. Miarą efektywności leczenia endoskopowego był odsetek obliteracji żylaków przełyku uzyskany w porównywalnych grupach dzieci. Analizę kosztów przeprowadzono z perspektywy szpitala, biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty medyczne. W celu zbadania wpływu zmiany wartości kluczowych parametrów na wynik analizy efektywności kosztów przeprowadzano jedno- i wielokierunkową analizę wrażliwości oraz analizę przypadków skrajnych. Eradykację żylaków przepływu uzyskano u 65 proc. dzieci leczonych sklerotyzacjami (133/216) oraz u 90 proc. dzieci leczonych opaskowaniem (26/29). ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the cost-effectiveness of endoscopic sclerotherapy (ES) vs, ligation (EL) in prevention of rebleeding in children with oesophageal varices (OEV) from a Polish hospital perspective. Retrospective analysis in 235 consecutive children with portal hypertension treated with ES (206) or EL (29) was performed to quanity effectiveness and costs of alternative treatments. End-points of analysis were: vericeal obliteration, referred to surgery or death. Varices were defined as "obliterated" when were too small to be treated by endoscopy. The effectiveness measure was percentage of obliteration of OEV after ES and EL respectively. The analysis assessed only direct medical costs resulting from the ES and EL, treatment of rebleeding before obliteration, complications and crossover from ES to EL, or from endoscopy to surgery for treatment failures. The costs were determined from actual resource consumption on a patients-specific basis and estimating using local data on unit costs. One-, two-way and extreme scenario sensitivity analyses were performed. Obliteration of varices was achieved in 133 (65 p.c.) of children treated with ES and 26 (90 p.c., p 0.01) with EL. The number of endoscopic procedures, bleddings, oesophageal dilatations and surgery per patient for ES and EL was 8,2 vs 2,2; 1,3 vs 0,2; 0,1 vs 0; 0,2 vs 0,7, respectively. The mean cost per patient was 16 616 in ES and 3 778 in EL group. Sensitivity analysis showed, that EL ...


  286/321

  Tytuł oryginału: Analiza opłacalności zastosowania sekwencyjnego leczenia almitryną u chorych na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł angielski: Cost-effectiveness analysis of sequential treatment with almitrine bismesylate in the patients with chronic, obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Jaworski R., Czech M., Pachocki M., Corcaud S.
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (4) s.10-20, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem analizy była ocena opłacalności leczenia chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc dwumetylosulfonianem almitryny. Retrospektywna analiza farmakoekonomiczna została oparta na wynikach randomizowanego, kontrolowanego za pomocą placebo badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonego u 115 chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Skuteczność kliniczną oceniono na podstawie zmiany ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej mierzonego podczas oddychania powietrzem atmosferycznym deltaPaO2. W trakcie 12 miesięcznego leczenia wykazano istotną statystycznie (p = 0.003) poprawę w grupie leczonej almitryną w porownaniu do grupy placebo. Szczegółowa analiza post hoc wykazała, że istotna klinicznie poprawa utlenowania (deltaPa02 5mmHg) występowała u 30 chorych z ciężką postacią POChP. Analiza kosztów uwzględniała medyczne koszty bezpośrednie: leczenia farmakologicznego, hospitalizacji, tlenoterapii, badań i zabiegów dodatkowych. Koszty pośrednie ze względu na charakterystykę badanej populacji nie zostały uwzględnione. Całkowity koszt na pacjenta na rok wyniósł 2 656 PLN w grupie leczonej almitryną i był o 27 PLN niższy niż w grupie placebo, dla której wyniósł 2 683 PLN. Najistotniejsze oszczędności wykazano w przypadku kosztów hospitalizacji, które były odpowiednio o 47,4 proc. oraz 34,5 proc. niższe niż w grupie leczonej almitryną w porównaniu z grupą placebo. Dokonano z perspektywy platnika publicznego ocena wpływu częściowej lub całkowitej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assesses cost-effectiveness of almitrine bismesylate in the treatament of chronic obstructive pulmonary disease. A retrospective approach was applied. Both costs and consequences of the therapy in two groups of patients (group treated with almitrine and placebo group) were assessed. The pharmacoeconomic analysis was based on the results of a clinical trial: "Effects of almitrine bismesylate on arterial blood gases in COPD patients with moderate hipoxaemia: a multicentre randomised, double blind, placebo controlled study". The effective of the therapies was exemplified by significant changes in arterial oxygen partial pressure (deltaPa02). The differences on Visual Analogue Scale for dysponea were also measured. Results of the trial demonstrated significant improvement in Pa02 during 12-months treatment with almitrine as compared to placebo group. Additional post hoc analysis demonstrated that clinically significant improvement in oxygenation is observed in 30 p.c. of the patients with severe COPD. Direct medical costs concerning: pharmacological treatment, hospitalisation, additional examinations and oxygen therapy were identified and calculated. The total cost per patient per year in almitrine group amounted to 2 6565 PLN and was lower (-27 PLN) than in placebo group where it amounted to 2 683 PLN per patient, per year. The most important difference in cost components concerned costs of hospitalisation and oxyygen therapy which were 47,4 ...


  287/321

  Tytuł oryginału: Grypa jest niebezpieczna co roku.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (9) s.46-49, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce w zależności od sezonu epidemicznego grypy, tzn. od 1 października do 30 kwietnia następnego roku, rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.


  288/321

  Tytuł oryginału: Leki za złotówkę - mały krok, ale trochę w bok.
  Autorzy: Sterkowicz Stanisław
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.90-92
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  289/321

  Tytuł oryginału: Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych wśród emerytów i rencistów w zreformowanej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.56-68, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  290/321

  Tytuł oryginału: Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia na wsi
  Autorzy: Gutkowska Krystyna, Ozimek Irena, Banasiak Magdalena
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.69-81, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  291/321

  Tytuł oryginału: Charakterystyka struktury 814 zabiegów resekcji wierzchołków korzeni zębów w materiale Poradni Chirurgii Stomatologicznej Przychodni Stomatologicznej SPSK nr 1 w Gdańsku w latach 1990-1998.
  Tytuł angielski: Structure characteristics of 814 performed apicectomies in medical records of Dental Surgery Department of Medical University of Gdańsk in 1990-1998.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Emerich-Poplatek Katarzyna, Adamowicz-Klepalska Barbara, Zienkiewicz Józef, Rutkowska Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.133-142, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  292/321

  Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną.
  Tytuł angielski: Key problems of the construction of information systems supporting the health care management. P. 2: Monitoring systems.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.425-440, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kluczowe problemy konstrukcji systemów monitorowania usług medycznych, w tym recept/leków, analizowano z punktu widzenia płatnika - dysponenta publicznych środków finansowych na opiekę zdrowotną. Zaliczono do nich: ustalenie zestawu danych źródłowych adekwatnego do potrzeb i wymagań zarządzania finansami oraz zapewnienie wysokiego poziomu jakości tych danych. Określono minimalny zestaw danych o monitorowanej pojedynczej usłudze medycznej. Podkreślono znaczenie powiązania różnych rodzajów danych o usłudze medycznej oraz ustalenia relacji między danymi o różnych usługach medycznych (receptach) zleconych i zrealizowanych na rzecz jednego pacjenta. Strategie i praktyczne sposoby rozwiązania problemów jakości danych omówiono na przykładzie rejestru Usług Medycznych (RUM) z uwzględnieniem wyróżnionych jego wersji i wariantów. Przedstawiono narzędzia i procedury zapewniające jakość danych już na etapie rejestracji. Wskazano na wagę autoryzacji usługi medycznej (recepty) przez pacjenta. Omówiono mechanizm i rolę ciągłej, zgodnej z porządkiem chronologicznym, numeracji usług medycznych wykonywanych na rzecz pacjenta. Podkreślono walory zamkniętego, szczelnego obiegu dokumentów i danych w systemie dla zapewnienia ich jakości. Wersje i warianty RUM porównano pod względem zapewnienia jakości danych uzyskanych z monitorowania. Wskazano na informacyjną równoważność wariantu RUM z książeczką usług medycznych i RUM z kartą elektroniczną. Wskazano na konieczność ustawowego ...

  Streszczenie angielskie: The key problems of the construction of systems to monitor health services, including prescriptions/medicines, are analyzed from the viewpoint of the payer - disposer of the public financial resources allocated to health care. The problems include: identification of the set of source data corresponding to the needs and requirements of financial management and safeguarding the high data quality. A minimum set of data about a monitored, individual health service is determined. The authors stres the significance of connections between different kinds of data about a health service and between the data about different services (prescriptions) prescribed and provided to one patient. Strategies and practical solutions to data quality problems are discussed on the basis of the Medical Services Register (MSR), its different versions and variants. Tools and procedures to guarantee the high quality of data as early as the recording stage are presented. The importance of authorization of a health service (prescription) by the patient is stressed. The authors discuss the mechanism and role of consecutive - in a chronological order - numbering of health services provided to a given patient. The significance of a close, tight circulation of documents and data in the system for guaranteeing te data quality is underlined. Selected versions and variants of MSR system are compared in respect of their capacity to provide high quality monitoring data. The authors claim that the MSR ...


  293/321

  Tytuł oryginału: Polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania systemów opieki społecznej.
  Tytuł angielski: Influence of political, social and economic factors on social welfare systems.
  Autorzy: Demin Andrei K.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.441-449, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Na kształt opieki społecznej wpływają czynniki polityczne, ekonomiczne, historyczne, kulturowe i wiele innch. Omówiono problemy opieki społecznej na poziomie miedyznarodowym. Przedstawiono też modele organizacyjen opieki zdrowotnej funkcjonujące w krajach G7. Pokazano znaczenie miedzynaroodwej współpracy w zakresie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności. W ostatnich dziesiecioleciach zmagano się z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi, gruźlicą oraz HIV/AIDS. Pojawiają się nowe problemy społeczne i zdrowotne: w większości krajów ludność starzeje sie, maleje jej liczba, przy jednoczesnym spadku urodzeń, coraz dotkliwiej odczuwany jest niedostatek wody pitnej, pogarszają się warunki mieszkaniowe itp. Kraje Wielkiej Siódemki, podobnie jak kraje ubogie, nie są w stanie samodzielnie pokonać wszystkich problemów. Niezbędne jest współdziałanie. Pomimo zróżnicowania polityki społecznej i zdrowotnej w krajach rozwiniętych, dostrzeżono wspólne cele: 1. zapewnienie opieki i sprawiedliwego dostępu do usług; 2. uwzglednianie możliwości płatniczych chorych; 3. konieczność zmniejszania kosztów na poziomie makroekonomicznym; 4. w miarę pełne zaspokojenie potrzeb przy minimalnych kosztach; 5. wolny wybór lekarza zarówno w przypadku ubezpieczenia prywatnego jak i państwowego; 6. autonomia usługodawców przy rozwiązywaniu problemów medycznych i korzystaniu z nowości.

  Streszczenie angielskie: The form of social welfare is influenced by political, economic, historical, cultural, and many other factors. The paper addresses social welfare problems occurring at the international level. Various organisational models of health care implemented in the G7 countries are also presented. The importance of itnernational co-operation aiming at improvement of the population health conditition, also in the countries from outside G7, was presented. In the last decades, ifnections and parasitic diseases, tuberculosis and HIV/AIDS were struggled with. New social and health problems emerge: in most countries, populations are ageing, their size and the number of births are decreasing, the problem of the scarcity of potable water is becoming increasingly serious, housing conditions are worsening etc. The G7 countries, like the poor countries, are not able to solve all the problems or their own; international co-operation is necessary. Despite the differences in social and health policy in the developed countries, the common goals are identified: 1. safeguarding adequate care while preserving just access to services; 2. taking into account financial capacities of patients; 3. necessity of reducing costs at macroeconomic level; 4. almost complete fulfillment of needs at minimum costs; 5. free choice of a physician, both in national and private insurance systems; 6. autonomy of service providers in solving medical problems and implementing innovations.


  294/321

  Tytuł oryginału: Stan reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: The condition of health care reform in Poland.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Walkowska Krystyna, Owoc Alfred
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.511-515, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy najistotniejszych zmian zachodzących w zapoczątkowanym w latach dziewięćdziesiątych, procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o regulacje prawne fundamentalne dla wdrażania reformy. Skoncentrowano się przede wszystkim na zmianach, którym podlegały instytucje funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego roli w prywatyzowaniu usług medycznych. Przedstawiono też kompetencje samorządu terytorialnego jako organizatora opieki zdrowotnej. Wskazano podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kas chorych - płatnika świadczeń zdrowotnych. Zasygnalizowano rozwiązania prawne przewidziane w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The paper attemtps to analyse the most improtant changes in the process, initiated in 1990s, of reforming the health care system in Poland. The study is based on the health care system in Poland. The study is based on the legal regulations which are of crucial importance for introducing the reform hypothesis. The paper focuses on the presentation of the most important changes undergone by institutions functioning within the health care system, i.e. problems of health care units, especially in the public sector, and its role in privatisation of health services as well as the competences of local governments as managers of health care. Moreover, the study discusses fundamental problems of the Health Insurance Funds acting as a payer for helath services in the health care system under reform. In addition, the authors signalise possible solutions foreseen by the law on common health insurance in the National Health Fund.


  295/321

  Tytuł oryginału: Polski rynek apteczny w pierwszym półroczu 2002 roku.
  Autorzy: Ciemięga Ewa
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 nr spec. październik s.4-8, il.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  296/321

  Tytuł oryginału: Problem odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania z tytułu dyżurów medycznych, odbywanych przed 20 maja 1999 r.
  Autorzy: Daszkiewicz Wiesław, Daszkiewicz Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.45-49, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  297/321

  Tytuł oryginału: Budżetowanie w jednostce ochrony zdrowia.
  Autorzy: Atłachowicz Janusz, Sokołowski Maciej
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.39-41
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  298/321

  Tytuł oryginału: Działania samorządu terytorialnego w Poznaniu podejmowane na rzecz zdrowia rodziny w latach 1998-2002.
  Autorzy: Dybowska Elżbieta, Piaszczyńska Urszula
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.49-51, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  299/321

  Tytuł oryginału: Inhibitory COX-2 w leczeniu bólu.
  Tytuł angielski: COX-2 inhibitors in pain treatment.
  Autorzy: Czosnowski Radosław
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 supl. 1: VII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej s.23-26, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to najczęściej stosowane leki przeciwbólowe. Współczesnie NLPZ cechują się różnym stosunkiem siły hamowania COX-1 i COX-2 co pozwala podzielić NLPZ na trzy grupy: klasyczne NLPZ, COX-1/COX-2 = 0,5-3; preferencyjne inhibitory COX-2, COX-1/COX-2 = 10-20; wybiórcze inhibitory COX-2, COX-1/COX-2 = 150-250. Korzystanie w leczeniu bólu z leków o wysokiej skuteczności przy rzadkich objawach niepożądanych ogranicają wysokie koszty terapii.

  Streszczenie angielskie: The anti-inflammatory and analgesic actions of selective COX-2 inhibitors are similar to the other nonselective nonsteroidal drugs. Hovewer COX-2 inhibitors are better tolerated. Unfortunately use of these drugs is still limited by high cost of therapy.


  300/321

  Tytuł oryginału: Szczepionki WZW B płatne.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.40-42, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  301/321

  Tytuł oryginału: Ofiary nietrzymania moczu.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.90, 92, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  302/321

  Tytuł oryginału: Lekarze szpitali.
  Autorzy: Michalak Janusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.4-5
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  303/321

  Tytuł oryginału: Jak zlikwidować lub zmniejszyć zadłużenie zakładów opieki zdrwotnej?
  Autorzy: Sociński Artur
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.14-16
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  304/321

  Tytuł oryginału: Budżetowanie w jednostce służby zdrowia.
  Autorzy: Szymoniak Ilona
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.28-30, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł jest kontynuacją trzyczęściowego cyklu, poświęconego tematyce budżetowania w jednostkach służby zdrowia. Pierwszy z nich miał na celu wprowadzenie do systemu budżetowania. W tym zostaną przedstawione możliwości wsparcia wdrożenia systemu budżetowania i rachunku kosztów w jednostkach służby zdrowia przez system informatyczny. Trzeci z artykułów zaprezentuje przykład wdrożenia systemu w jednym z zakładów opieki zdrowotnej.


  305/321

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy miast Unii Metropolii Polskich w restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Bobrzyk Stanisław
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.32-34, tab.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  306/321

  Tytuł oryginału: Porównanie bezpośrednich kosztów i efektów klinicznych leczenia risperidonem lub haloperidolem przewlekłej schizofrenii w Polsce. Analiza farmakoekonomiczna.
  Autorzy: Niewada M., Kamiński B., Kuczyński W., Rzewuska M., Spławiński J.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.40-47, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  307/321

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analiz farmakoekonomicznych w ochronie zdrowia.
  Tytuł angielski: Use of pharmacoeconomic analyses to health protection.
  Autorzy: Drozd Mariola
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.76-79, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Farmakoekonomika umożliwia optymalne lub lepsze wykorzystanie środków pieniężnych przeznaczonych na ochronę zdrowia. Na ubytek analizy ekonomicznej zdrowie oraz skutki choroby i leczenia przedstawia się w wartościach bezwzględnych o wspólnym mianowniku - w pieniądzach. Analizę ekonomiczną przeprowadza się zwykle z określonej perspektywy. To, co dla jednych jest wydatkiem dla innych może być zyskiem. Praca stanowi przegląd dostępnej polskiej literatury opisującej główne założenia farmakoekonomiki i jej narzędzi - analiz farmakoekonomicznych. W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że nowoczesna medycyna nie może funkcjonować bez ekonomiki. W dobie ciągłego niedostatku środków finansowych należy ciągle liczyć opłacalność zastosowanej metody terapii czy leku.

  Streszczenie angielskie: The pharmacoeconomics makes possible a most favourable utilization of capital resources appropriated for the health protection. For the use of economic analysis health and effects of disease and its treatment are represented in absolute values having a common base - money. The economic analysis is usually carried out from a certain perspective. Something, what is an expense for someone can be a profit for someone else. This work is a review of available Polish literature describing main assumptions of the pharmacoeconomics and its instruments - the pharmacoeconomic analyses. As a result of the review it has been ascertained that a modern medicine can not do without economics. At present the capital resources are constantly too small, profitability of an employed method of the therapy or drug must be assessed all the time.


  308/321

  Tytuł oryginału: Rola epidemiologii społecznej w ocenie psychosocjalnych uwarunkowań stanu zdrowia.
  Tytuł angielski: The role of social epidemiology in the evaluation of psychosocial health determinants.
  Autorzy: Zagożdżon Paweł, Zaborski Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.581-585, bibliogr. 25 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znaczenie czynników społecznych w uwarunkowaniach stanu zdrowia znane jest medycynie od dawna. Jednak dopiero w ostatnim czasie zaczęto podkreślać znaczenie metodologicznych aspektów oceny wpływu czynników psychologicznych i społecznych na ryzyko zachorowania. W wyniku tego rodzaju działań angażujących wiedzę z wielu dyscyplin medycyny wyłoniła się nowa dziedzina nauki, zwana epidemiologią społeczną. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat społecznych determinant stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodycznych w tego rodzaju badaniach epidemiologicznych. Jednym z istotniejszych czynników społecznych warunkujących stan zdrowia jest miejsce zajmowane w hierarchii społecznej. W wielu badaniach wykazano, że niska pozycja społeczna związana jest ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Podkreśla się większy wpływ nierówności w dostępie do dóbr materialnych i życia społecznego niż bezwzględnej wielkości dochodów. Istnieje duży materiał bibliograficzny na temat roli pracy i bezrobocia dla ryzyka zachorowania. Wykazano, że u osób, które straciły pracę, występuje istonie większe ryzyko zgonu. W ocenie zwiększonego ryzyka podkreśla się znaczenie parametrów oceniających strukturę powiązań społecznych. Rozwinięta sieć powiązań społecznych, integracja i wsparcie społeczne pełnią rolę ochronną dla dobrego stanu zdrowia. Szereg badań o charakterze eksperymentalnym zapewniło wiarygodne dowody na skuteczność interwencji o charakterze ...

  Streszczenie angielskie: The relationship between social factors and health status is well known in medical sciences. However, the importance of methods implemented in the assessment of psychosocial health determinants has been addressed only recently. The combined perspective of epidemiology and sociology showed the need for the new science called social epidemiology. The aim of the work was to review the results of studies on effects of psychosocial factors on increased risk of disease and death. The association between socioeconomic position and health is well established. There is a direct relationship - the better the socioeconomic posiiton the better health. The socioeconomic relative inequalities not only the absolute differences between socioeconomic groups influence health. The relationship between unemployment and increased mortality has been reported in wester industrialized countries. Classical longitudinal studies of unemployed cohorts showed that unemployed men had higher mortality. Social epidemiology has also revealed the influence of social relationships on mortality. The theory of social support and social network buffer links social ties to less morbidity, mortality and better functioning. Randomized clinical trials positively tested the role of social support in preventive medicine, especially for secondary prevention of cardiovascular disease. It is critical to adopt findings of social epidemiology by health care policy. The epidemiological investigations and ...


  309/321

  Tytuł oryginału: Prawo do produktów chłonących.
  Autorzy: Mamos Elżbieta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.102
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  310/321

  Tytuł oryginału: Preferencyjne kredyty dla lekarzy stomatologów.
  Autorzy: Czyż Sławomir
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.38, 40
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  311/321

  Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wybrane segmenty usług.
  Tytuł angielski: Spatial differentiation in financing medical services under universal health insurance. Selected segments of services.
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczak Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.405-411, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie w Polsce w 1999 r. systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wiązało się m.in. z nadziejami pacjentów na lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Panuje powszechne przekonanie o związku dostępności do świadczeń medycznych oraz jakości tych świadczeń z poziomem ich finansowania. W sytuacji utworzenia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego siedemnastu niezależnych płatników świadczeń (szesnastu regionalnych i jednej branżowej kasy chorych) w pracy podjęto próbę zidentyfikowania alokowanych przez każdą z kas chorych środków finansowych w wybranych segmentach świadczeń zdrowotnych. Bez wątpienia oddziaływanie każdej z regionalnych kas chorych, a tym samym wielkość środków przeznaczonych na konkretne świadczenia, jest najsilniejsze w województwie, w którym ma ona siedzibę. Ta sytuacja dała początek kształtowaniu się regionalnego zróżnicowania finansowania poszczególnych segmentów świadczeń zdrowotnych. W badniach posłużono się danymi przekazywanymi obligatoryjnie kasy chorych Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczącymi inflacji. Porównanie zebranych danych pozwala postawić tezę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której środki publiczne alokowane w systemie świadczeń zdrowotnych poprzez kasy chorych są w istotny sposób zróżnicowane terytorialnie (regionalnie) a struktura wydatków płatników wskazuje na odmienne priorytety w wydawaniu pieniędzy.

  Streszczenie angielskie: After the universal health insurance has been started in Poland, patients believed that assess to the health care system financed by the sick fund could be improved. It is generally known that there is a kind of relationship between both the assess to the health care system and quality of medical system, and amount of money to be paid for that. There are 17 separate and independent sick funds in Poland. In this work the authors try to find how sick funds spend their financial resources in selected segments of medical services. The strongest influence of sick fund is in the region where its headquarter is located. If each sick fund has different amount of money to spend for a single patient and the right to divide funds according to its policy, the authors expect regional differentiation in financing medical services (according to the district). The data used in the work came from Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (UNUZ) and Główny Urząd Statystyczny (GUS). As a result their is no doubt that public money from the medical insurance is regionally singificantly differentiated and each sick fund, spending money resources, creates its own medical policy in the examined segments of services.


  312/321

  Tytuł oryginału: Zastosowanie narzędzi badań operacyjnych w celu efektywniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów placówek służby zdrowia.
  Tytuł angielski: Operations research tools as a way of better use of health service institutions' resources.
  Autorzy: Sapuła Rafał A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.440-443, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W każdym rodzaju działalności człowieka, w tym również medycznej, mamy do czynienia z planowaniem, organizacją i kontrolowaniem czynności. Opierając się na posiadanych zasobach i koniecznej wiedzy, podejmując decyzje, dążymy do określonego celu. Warunki, w jakich działamy, często nie pozwalają na wybór dowolnej decyzji, są one określone wieloma ograniczeniami: ekonomicznymi, organizacyjnymi, politycznymi i innymi. W świetle celów, jakie sobie stawiamy, jedne decyzje mogą być lepsze, inne gorsze. Stąd wynika problem decyzji najlepszej, optymalnej. We współczesnej gospodarce w słusznych wyborach coraz częściej wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. Jedną z nauk zajmujących się celowością działań oraz ilościową oceną dezycji kierowniczych są badania operacyjne (operations research). Przedmiotem zarządzania operacyjnego są decyzje, mające na celu pozyskiwanie środków i wykorzystywanie zasobów organizacji w sposób najbardziej efektywny, z uwzględnieniem warunków ograniczających. Za przykład optymalizacji pracy w placówkach służby zdrowia służyć może Zakład Rehabilitacji Medycznej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, gdzie wykorzystywane jest jedno z narzędzi zarządzania operacyjnego - programowanie liniowe (PL). Jest to metoda, w której funkcja celu (czyli kryterium optymalności) oraz ograniczenia są funkcjami liniowymi. Zadanie polega na znalezieniu takiego rozwiązania dopuszczalnego (czyli spełniającego ograniczenia), aby dało największą wartość funkcji celu. Przedmiotem i celem pracy jest prezentacja...

  Streszczenie angielskie: In all aspects of human life including medical we can find planning, organizing and controlling of activity. We aim of the proper goal supported by our resources and knowledge. Often we cannot make a decision freely because of surrounding circumstance: economic, organizational, political and others. Taking into account our goals some decisions are good, others are bad. The problem is how to make the best decision. Nowadays, statistical and mathematical test are widely used in economy. One of the sciences concerned with an evaluating managers' decisions in operations research. Summing up, operations research deals with the problem of how to gain means and use resources in the most effective way taking into account surrounding limitations. As an example of place where one of the operations research tools (linear programming) is used as a way of work optimalization is Medical Rehabilitation Unit in John Paul II Hospital in Zamość. It is a method in which goal function (that is criterion of optimalization) and limitations are linear fucntions. The problem is to find a solution (regarding limitations) so that the goal function has the greatest value. The aim the study is to present and encourage managers to use linear programming as a way of improving effectiveness and disclosing weak points of organization.


  313/321

  Tytuł oryginału: Czy szpitalowi wystarczy akredytacja?
  Autorzy: Grala-Kałużna Adela
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.25-27 - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  314/321

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.41-43, il. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  315/321

  Tytuł oryginału: Sekurytyzacja - recepta na szpitalne długi?
  Autorzy: Chmielewski Dariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.47-48 - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  316/321

  Tytuł oryginału: Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy.
  Autorzy: Wojciechowska Magdalena
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.20-21
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  317/321

  Tytuł oryginału: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w szpitalu.
  Autorzy: Grochowski Łukasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.22-23
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  318/321

  Tytuł oryginału: Budżetowanie w jednostce służby zdrowia.
  Autorzy: Żubka Anna, Ignaszewska Ewa
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.24-26, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  319/321

  Tytuł oryginału: Problem odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania z tytułu dyżurów medycznych odbywanych przed 20 maja 1999 r.
  Autorzy: Daszkiewicz Wiesław, Daszkiewicz Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.27-30, bibliogr. 3 poz. - Cz. 1 Przew. Menedż. Zdr. 2003; (3)
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  320/321

  Tytuł oryginału: Możliwości adaptacji wybranych aspektów marketingu farmaceutycznego dla realizacji działań promocyjnych w ochronie zdrowia.
  Tytuł angielski: Adaptation possibility of chosen aspects of pharmaceutical marketing for realization of promotion in health care.
  Autorzy: Syrycki Marek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.482-488, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reforma ochrony zdrowia w Polsce wprowdziła, obok realnego rachunku ekonomicznego także elementy konkurencji między różnymi jej podmiotami. Stworzyło to nową sytuację zarówno dla lekarzy, jak i menedżerów służby zdrowia. Powstała potrzeba opracowania zasad i sposobów konkurencji między placówkami ochrony zdrowia. Pewne rozwiązania mogłyby być wzorowane na doświadczeniach działających na rynku firm farmaceutycznych. Przykładem takich działań może być tzw. sprzedaż osobista, czyli troska o dobry bezpośredni kontakt personelu z pacjentem. Sponsoring "od" placówek służby zdrowia i public relations to następne nieco bardziej kontrowersyjne, ale godne rozpowszechnienia działania marketingowe. Największe problemy niesie ze sobą marketing bezpośredni i reklama. Ta ostatnia może być łatwiejsza do akceptacji, jeśli za pretekst obierze sobie jakiś ważny cel społeczny.

  Streszczenie angielskie: Reform of health service in Poland introduced reliable economic bill and elements of competition among its subjects as well. It created a new situation both for doctors and managers of health service. Need of search for rules and ways of competition exists at present among institutions of health care. Certain solutions can be modelled on the example of pharmaceutical companies already present on the market. As an example of such activities, which they can be applied directly in this new situation may serve so called personal sale and related to it case of institutions the best direct contact between the next but more controversial form of marketing activities worth spreading. The use of direct marketing and advertisements caries most problems with itself. This latter should be easier to accept when it selects and important social aim.


  321/321

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i promocja zdrowia - czy i dla kogo stanowią zysk?
  Tytuł angielski: Prophylaxis and health promotion - whether and for whom they provide profit?
  Autorzy: Szozda Ryszard J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.496-500, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem rozważań jest pracownik (i jego rodzina), pracodawca i szeroko rozumiane "państwo" oraz zdrowie jako zysk, a brak zdrowia - jako strata. Zdrowy pracownik przynosi zysk sobie, pracodawcy i państwu. Do tej pory nikt nie myślał o cenie zdrowia. Praca jest towarem. Profilaktyka i promocja zdrowia są pracą. Zdrowie da się sprzedać jak każdy towar. Profilaktyka i promocja zdrowia generują także koszty, przy czym trzeba je porównać z kosztami skutków chorób (w tym także niemierzalnymi). Po dokonaniu analizy piśmiennictwa autor stwierdza, że tak postawiona teza jest słuszna, tzn. profilaktyka i promocja zdrowia oraz właściwe ich efekty stanowią zysk dla pracowników i ich rodzin, pracodawców, a także szeroko rozumianego "państwa" - a więc nas wszystkich.

  Streszczenie angielskie: The subject of this article is employee and his family, employer, the state in all aspects and health as a profit and a lack of health as a loss. Healthy employee brings a profit to himself, to the employer and to the state. Up to these times nobody has thought about the health value. Work is a commodity. Prophylaxis and health promotion are work. Health can be sold as each commodity. Prophylaxis and health promotion incur expenses but they must be compared with illness results expenses (including immeasurable ones). Having analysed the literature the author claims that the thesis is right so it means that the effects of prophylaxis and health promotion determine the profit to employees and their families, to employers and to the state - which means to all of us.

  stosując format: