Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AIDS
Liczba odnalezionych rekordów: 82Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/82

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,007

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/82

  Tytuł oryginału: Noworodki matek zakażonych wirusem HIV - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Neonates of HIV infected mothers - own experience.
  Autorzy: Wardęcka Jadwiga, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.452-455, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/82

  Tytuł oryginału: Próba porównania postaw personelu medycznego placówek o profilu zakaźnym i niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł angielski: Attempt to compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV wirus and those suffering from AIDS.
  Autorzy: Kołodziej Wiesława
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.743-752, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesne programy przeciwdziałania HIV/AIDS muszą zawierać komponent kształtowania pozytywnych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV. Prospołeczna, empatyczna postawa środowisk medycznych może być gwarancją bezpiecznych, wzajemnych interakcji. Rozpoznanie i korygowanie postaw personelu medycznego wchodzącego w różne interakcje z pacjentem seropozytywnym jest bardzo ważne, jeżeli mamy poprawić jakość opieki medycznej w Polsce, kraju kandydującym do Unii Europejskiej. Celem pracy jest próba oceny i porównania postaw personelu medycznego placówek zakaźnych i o profilu niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta autorska skierowana do personelu medycznego, a technikami uzupełniającymi: obserwacja i wywiady z chorymi an AIDS. Badanie przeprowadzono w pięciu miastach Polski Południowej, w większości na terenie Śląska, oraz w czterech ośrodkach specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu AIDS. Z uzyskanego materiału badawczego (123 ankiety, 70 wywiadów oraz wyniki rocznej obserwacji uczestniczącej) wynika, że 1) około 25 proc. personelu zatrudnionego w oddziałach zakaźnych i 51 proc. personelu z oddziałów niezakaźnych nie akceptuje pacjentów seropozytywnych; 2) aż 75 proc. personelu jednostek specjalistycznych i 96 proc. personelu oddziałów niezakaźnych uważa, że pacjent powinien mieć obowiązek informowania o zakażeniu; 3) tylko 13,3 proc. personelu medycznego oddziałów zakaźnych i 4,3 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Comtemporary programs of counteracting to HIV/AIDS must include a component of shaping positive attitudes towards people infected with the HIV virus. A pro-social, empathic attitude of medical circles can be a guarantee of safe, mutual interactions. Recognition and correction of the attitude of medical staff who enter into different interactions with a seropositive patient is very important if we are to improve the quality of medical care in Poland, a country standing for EU. The paper attempts to evaluate and compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV or suffering from AIDS. The basic research tool was the author's survey directed to medical staff and the supplementary techniques were: observation and interviews with people ill with AIDS. The research was carried out in five towns of Southern Poland, mostly in the Silesian region, as well as in four centres specializing in AIDS diagnostics and treatment. From the obtained research material (123 surveys, 70 interviews, and the results of a year-long participating observation) follows that: - About 25 p.c. of staff employed at infectious diseases departments and 51 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments do not approve of seropositive patients. - As many as 75 p.c. of staff in specialistic units and 96 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments think that the patient ...


  4/82

  Tytuł oryginału: Występowanie w Polsce i znaczenie kliniczne mutacji w genomie wirusa HIV warunkujących oporność na leki antyretrowirusowe : praca doktorska
  Autorzy: Tomczak-Hałaburda Joanna, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, 160 k. : il., tab., bibliogr. k. 123-160, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/82

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wielolekowej terapii antyretrowirusowej : obserwacje własne : (materiał Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu z okresu 1996-2000) : praca doktorska
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Kinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
  Źródło: [2002], 190 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19847

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • aIDS
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/82

  Tytuł oryginału: Jak gęsta jest mgła? Medyczne obszary AIDS.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.25-26, 28, 30, 32, 34
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/82

  Tytuł oryginału: Dwadzieścia lat HIV i AIDS.
  Tytuł angielski: Twenty years of HIV and AIDS.
  Autorzy: Chodynicka Bożena, Porębski Piotr, Saczonek Agnieszka, Chodynicki Maciej P.
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.7-13, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W ciągu dwudziestu lat od chwili odnotowania w Ameryce Północnej pierwszych przypadków AIDS, pandemia spowodowała na całym świecie ponad 20 mln. zgonów, a liczbę ludzi żyjących z HIV/AIDS szacuje się na ponad 40 mln; liczby te ciągle rosną. W niniejszej pracy oceniono sytuację epidemiologiczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem regionów w największym stopniu dotkniętych epidemią HIV/AIDS, takich jak subsaharyjska Afryka i Azja Południowo-Wschodnia oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa. Przedstawiono liczbę nowych zakażeń HIV, ludzi żyjących z HIV/AIDS oraz zgonów z powodu AIDS. Analizowano dominujące drogi przenoszenia wirusa w poszczególnych regionach świata, podkreślając ich zmienność w trakcie trwania epidemii. Przedstawiono postęp wiedzy o etiologii, patogenezie, zapobieganiu i zakażeniu HIV i jego diagnostyce, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat. Stosowane obecnie schematy agresywnego leczenia antyretrowirusowego (HAART) z jednoczesnym użyciem nukleozydowych i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy oraz inhibitorów proteazy, nadal nie elimunują całkowicie wirusa; można jedynie osiągnąć wieloletnią supresję oraz nieoznaczalny poziom wiremii. Jednak dzięki HAART znacznie obniżyła się śmiertelność z powodu AIDS, a przeżywalność pacjentów z AIDS jest coraz dłuższa. W pracy przedstawiono też wyniki dotychczasowych badań nad skutecznością szczepionki anty-HIV, której według ostrożnych ocen można oczekiwać, w ciągu najbliższych 10 lat. Podkreślono znaczącą rolę edukacji i systemu zapobiegania szerzeniu sie epidemii, szczególnie w krajach rozwijających się.

  Streszczenie angielskie: Twenty years after the first case of AIDS in North America was reported, the pandemia caused over 20 milion deaths all over the world, an estimated number of people living with HIV/AIDS at the end of 2001 was 40 milion and is still growing. The aim of the study was appreciation of epidemiological situation in the world with special regarded to the regions mostly affected with HIV/AIDS, such as Sub-Saharan Africa, South and East Asia, Eastern Europe and Central Asia. Number of people newly infected with HIV, people living with HIV/AIDS and AIDS deaths was presented. Modes of HIV transmission mostly responsible for the infection in different regions of the world were analyzed with emphasis on their variability during epidemic. The progress of the knowledge of etiology, pathogenesis, prevention of HIV infection and diagnostics during last twenty years was presented. Highly active antiretroviral therapy (HAART), using non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, still does not make possible to eradicate the virus but the long term suppression and undetectable viral load can be achieved. Thanks to HAART, decreasing AIDS mortality and prolonged suvival of patients with AIDS is possible today. The results of clinical trials with HIV vaccine, were described. The importance of education and prevention of HIV infection, especially in developing countries, was emphasized.


  8/82

  Tytuł oryginału: Obowiązek lekarza-stomatologa leczenia osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w systemie prawnym USA.
  Autorzy: Wałachowska Monika
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.84-91
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/82

  Tytuł oryginału: Potential for immune reconstitution through G-CSF treatment of HIV patients.
  Autorzy: Aulock Sonja von, Hartung Thomas
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (2) s.111-120, il., bibliogr. 90 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: New treatment strategies for HIV/AIDS are very successful in reducing viral load. However, reconstitution of the immune system takes about one year and may be insufficient or remain incomplete. During this time the patient remains prone to opportunistic infections as a result of the complex immune dysfunction caused by the virus. Recombinant granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) has diverse immunomodulatory properties which may be beneficial in aiding immune reconstitution.


  10/82

  Tytuł oryginału: Tylne zapalenie naczyniówki u 47-letniej chorej zakażonej HIV - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posterior uveitis in 47-years old women infected with HIV - case report.
  Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena, Przerwa Danuta M.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.51-54, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To report the case of posterior uveitis associated with HIV infection and to discuss contemporary references on the topic. Case report: A 47-years old women with asymptomatic HIV infection developed acute posterior uveitis. The examinations for infections with CMV, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum and Mycobacteria were nrgative. After failure of empirical treatment with antibiotics, ganciclovir and steroids antiretroviral treatment with three drugs was initiated on the patient. The ophtamologic examination diclosed significant after two weeks of the treatment. There have been no evidences of inflammatory disease in the eyes for 12 weeks from the from the strating of antiretroviaral therapy. The immunologic and virologic parameters showed good control of HIV infection. Conclusions: Infection with HIV appears to be a cause of uveitis.


  11/82

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania z chorymi zakażonymi HIV w stanach zagrożenia życia.
  Tytuł angielski: Acute emergencies in HIV-infected patients: management for healthcare providers.
  Autorzy: Zamirowska Agnieszka, Żołnowska Anna, Smereka Jacek
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.45-53, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawowe informacje o epidemii HIV/AIDS, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia oraz pacjentów. Ekspozycja na HIV jest jednym z największych zagrożeń zawodowych pracowników służby zdrowia. Autorzy omawiają zakażenia HIV po ekspozycji zawodowej oraz transmisję HIV od pacjenta do pracownika służby zdrowia oraz od pracownika służby zdrowia do pacjenta. Przedstawiono ryzyko zakażenia, różne rodzaje ekspozycji, ogólne środki ostrożności, czynniki ryzyka, profilaktykę farmakologiczną oraz monitorowanie po ekspozycji. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko zakażenia HIV podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz leczenia na oddziale intensywnej terapii i oddziale ratunkowym. Przedstawiono ogólne środki ostrożności opracowane w celu ochrony pracowników służby zdrowia przed narażeniem zawodowym na HIV i inne patogeny przenoszone drogą krwi.

  Streszczenie angielskie: This paper provides basic information of HIV/AIDS epidemic important for the health care workers' and patients' safety. Exposure to human immunodeficiency virus is one of the most important occupational resks to health care workers. The authors review the risk of HIV infection after occupational exposure and transmission of HIV from patient to health care worker and from health care worker to patient. Infection risk rate, different types of exposure, risk factors, universal precautions, drug prophylaxis and follow-up are discussed. The risk of HIV infection during cardiopulmonary resuscitation, intensive care and emergency procedures is emphasised. The article describes current universal precautions designed to protect health care workers from occupational exposure to HIV and other bloodborne pathogens.


  12/82

  Tytuł oryginału: Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia wirusowe.
  Tytuł angielski: Transfusions of blood and blood products and viral infections.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Piotrowska Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.221-240, tab., bibliogr. [74] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transfusions of blood and blood products are commonly used in medicine, but being biological materials they carry a risk of transmitting infections - viral, bacterial, parasitic, as well as prions. Laboratory tests used for screening of donated blood for viral infections at present cannot detect all infectious units. Criteria for selection of blood donors therefore must be very strict, while methods of inactivation of viruses and laboratory assays for detection of their presence must be improved. Indications for blood transfusion should be restricted.


  13/82

  Tytuł oryginału: Szerzenie się zakażenia HIV i kiły w Polsce w latach 1988-1998.
  Tytuł angielski: Spreading of HIV infection and syphilis in Poland in 1988-1998.
  Autorzy: Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka Beata, Porębski Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.73-79, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1988-1998 liczba zakażonych HIV w centralnym i przygranicznych regionach Polski zwiększała się i korelowała z odsetkiem osób zakażonych, stosujących dożylne środki odurzające, a we wschodniej części kraju również ze wzrastającym współczynnikiem zapadalności na kiłę. Ocenę sytuacji epidemiol. w zakresie zakażenia HIV utrudniała rosnąca liczba osób o nieokreślonej drodze zakażenia.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate the epidemiological threat of HIV infection and early syphilis (es) in Poland with regard to the principal modes of HIV transmission and the relationship between HIV and es in 1988-98. Methods. We analyzed es incidence rates and newly notified HIV cases and their trends in four regions: East (E), South (S), West (W) and Central (C); proportion of injecting drug users (IDUs), men who have sex with men (MSM), and persons of unknown mode of HIV transmission (UMTPs) among reported HIV infections and correlation between HIV infection and es incidence rates. Results. HIV infection notification rate curves in four regions were two-phase: since 1988 they were parabolic with the highest values in 1989-90 and the lowest in 1993-95, then they increasing trends in four regions. Proportion of MSM was the highest ( 10 p.c. among HIV+) in C till 1996, since 1993 it increased in E, W and S. Proportion of IDUs was 80 p.c. in late 80 s, then decreased (50-60 p.c.) in 1993 and rose in E, S and C since 1993. Proportion of UMHTs was inversely correlated to the percentage of IDUs in E, W and C and increased in W and C since 1993. In the analysed period es incidence rate slightly increased only in E and positively correlated to HIV incidence in this region. Conclusions. IDUs in Poland may constitute a 'core group' contributing to the spread of HIV together with other sexually transmitted infections from former USSR. Increasing number of UMTPs makes the epidemiological situation of HIV infection difficult to evaluate.


  14/82

  Tytuł oryginału: Rola wirusa TT w patogenezie chorób wątroby - analiza występowania TTV u osób chorych i zdrowych.
  Tytuł angielski: Role of TT virus in pathogenesis of liver diseases - the incidence of TTV in patients and healthy individuals.
  Autorzy: Liweń Izabela, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Nowak Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.101-113, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odkrycie wirusa TT zapoczątkowało szereg badań mających na celu poznanie jego roli w patogenezie chorób wątroby. Obecność TTV DNA wykazano u osób z chorobami wątroby, takimi jak ostre i przewlekłe zpalenie czy też rak tego narządu. Rola TTV w ich patogenezie pozostaje niepotwierdzona. Być może jednak wirus TT staje się chorobotwórczy w obecności zakażenia innymi wirusami czy bakteriami lub też w określonych stanach organizmu, np. immunosupresji.

  Streszczenie angielskie: Primarily TTV has been thought as an etiologic agent of post transfusion non-A to -G hepatitis. TTV can replicate in liver and bone marrow cells. The presence of TTV has been found in the serum of patients with acute as well as chronic hepatitis of known etiology. Patients with acute hepatitis A, B, C and hepatitis caused by EBV or CMV all have TTV viremia in a frequency up to 60 p.c. In chronic viral hepatitis TTV was present in a wide range of 7-94,4 p.c. Treatment of viral hepatitis patients with interferon alfa and rybawiryn leads to eradication of TTV viremia in 50 p.c. cases. TTV infection in hepatocellular carcinoma ranged from 8,1 p.c. up to 100 p.c. patients. In hepatitis of unknown etiology TTV infection was observed in 26 p.c. to 71 p.c. cases. In liver cirrhosis TTV infection has been evidenced in 10 p.c. to 66 p.c. patients. Some authors postulated that the frequency of TTV increased with the number of blood or blood products transfusions. Coinfection of TTV has been found in 34,9 p.c. - 76 p.c. of HIV positive persons. The study of medical staff revealed no difference in TTV viremia with healthy individual control. TTV is widespread in healthy general population. Therefore based on so far published results the association between TTV infection and hepatitis is questionable.


  15/82

  Tytuł oryginału: AIDS i zakażenie HIV w 2000 roku.
  Tytuł angielski: AIDS and HIV infection in Poland in 2000.
  Autorzy: Szata Wanda
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.363-373, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: By the end of 2000 cumulative numbers of 1 024 AIDS cases and 524 AIDS deaths were diagnosed and registered in Poland. Until 1999 (134 new AIDS cases) number of annually diagnosed AIDS cases remained relatively low, but continous increasing of new diagnoses has been observed. Regardless of possible influence of highly active antiretroviral treatment, AIDS figures - especially registered for 2000 - can be incomplete, like numbers of AIDS deaths decreasing since 1995. The biggest amount of newly discovered HIV infections (809) was reported in 1990. Next years these numbers ranged from 384 in 1993 to 637 in 1998. Majority of AIDS cases and HIV - infected persons in Poland were drug users, respectively 49,3 p.c. and 63,7 p.c. Persons affected heterosexually and without information about the way of HIV transmission account for an increasing proportion of new infections. Quality of collected epidemiological data will depend on easy access to HIV testing and quality of the data provided: data completeness, punctual notification and consistency with obligatory definitions.


  16/82

  Tytuł oryginału: Low-dose ritonavir moderately enhances nelfinavir exposure.
  Autorzy: Kurowski Michael, Kaeser Benoite, Sawyer Anthony, Popescu Matei, Mrozikiewicz Alexander
  Źródło: Clin. Pharmacol. Ther. 2002: 72 (2) s.123-132, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 311,916

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bacground: The protease inhibitor ritonavir is increasingly administered at subtherapeutic doses in highly acyive antiretroviral treatment, to utilize its potential for drug interactions and to enhance the plasma concentrations of other concomitantly prescribed protease inhibitors. The addition of low doses of ritonavir to nelfinvir as investigated to describe the extent of pharmacokinetic interaction. Methods: In this randomized, open-label, one-sequence crossover study, nelfinavir 1250 mg a day was dosed for 17 days, followed by 14 days of nelfinvar 1250 mg twice a day plus low doses of ritonavir of either 100 mg or 200 mg orally. Twenty-four healthy volunteers were evaluated for pharmacokinetics of nelfinavir, its metabolite M8, and ritonavir. Plasma concentrations were measured up 12 hours after moring and evening dosing, respectively, on days 14 and 31. Results: Ritonavir increased the area under the plasma concentration-time curve (AUC) of nelfinvir by 20 p.c. (P = .024) and 39 p.c. (P = .001) after moring and evening administration, respectively. The AUC of nelfinavir metabolite M8 was increased by 74 p.c. and 86 p.c. after moring and evening dosing (P .001 for both). Conclusion: During ritonavir combination therapy a clear although minor drug effect on nelfinavir pharmacokinetics was demonstrated but no dose effect was shown.


  17/82

  Tytuł oryginału: Podstawowe zasady rozpoznawania zakażenia HIV i AIDS - kiedy należy podejrzewać/rozpoznawać zakażenie HIV/AIDS.
  Tytuł angielski: Basic rules of HIV infection and AIDS diagnosis - when to suspect/diagnose HIV/AIDS.
  Autorzy: Barałkiewicz Grażyna, Juszczyk Jacek
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.327-331, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie wirusem HIV w Polsce jest znane już od 16 lat. Nadal jednak rozpoznanie tej choroby nastręcza lekarzom pierwszego kontaktu wiele trudności. Często wynikają one z panujących powszechnie błędnych przekonań dotyczących zagrożenia HIV, a także szczególnie na nie narażonych. Przyczyną trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania są także objawy kliniczne, które w większości stanowią, znane medycynie od wielu lat, odrębne jednostki chorobowe. Autorzy przedstawiają okoliczności, w których objawy kliniczne powinny sugerować lekarzowi i możliwość HIV i stać się przyczyną wykonania badań w tym kierunku.

  Streszczenie angielskie: In Poland HIV infection has been known for 16 years. Despite of this the process of reaching this diagnosis is still difficult for physicians. The reason of this situation is the false opinion, what kind of people is predisposed to catch the HIV virus. The another reason are clinical symptoms of infection - in majority they have been known for many years as separate, varies disease. Authors present in what circumstances of medical practice HIV infection suspicion and the performance of anti-HIV test is needed.


  18/82

  Tytuł oryginału: Characteristics of Candida albicans strains isolated from the oral cavity in HIV-positive patients.
  Tytuł polski: Charakterystyka szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich.
  Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 35 szczepów C. albicans wyizolowanych obficie z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich oraz 15 szczepów C. albicans izolowanych od osób zdrowych HIV-ujemnych. Do oceny aktywności enzymatycznej użyto testu API ZYM firmy bioM‚rieux, ocenę wrażliwości na leki przeciwgrzybicze przeprowadzono przy użyciu testu TAB Fungus oraz metody dyfuzujno-krążkowej. Genotypowanie szczepów C. albicans wykonano techniką PCR - fingerprinting. W tym badaniu uwzględniono 24 szczepy C. albicans pochodzące z obfitego wzrostu od pacjentów HIV+ i 11 szczepów C. albicans z grupy porównawczej. (HIV-ujemnych). W badaniu nie stwierdzono istotnych różnic między szczepami pochodzącymi od pacjentów zarażonych HIV i zdrowych pod względem aktywności enzymatycznej i wrażliwości na antymiotyki. W obydwu grupach najczęściej występowały szczepy o biotypach L i M, przy czym w grupie pacjentów HIV+ istnała zależność między biotypem M i występowaniem objawów klinicznych grzybicy. Opisano nowy biotyp S u 4 szczepów. Analiza genotypów C. albicans wykazała zróżnicowanie genetyczne wśród szczepów wyizolowanych w obu grupach.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 35 C. albicans strains isolated from an abudant growth in the oral cavity of HIV+ patients and on 15 strains isolated from HIV negative healthy volunteers. Enzymatic activity was evaluated by using API ZYM test, manufactured by bioM‚rieux, drug susceptibility was tested by using both ATB Fungus test and disk-diffusion method. Genotyping of the C. albicans strains was performed by using PCR fingeprinting. Twenty four C. albicans strains were isolated from abundant growth in HIV+ patients while 11 C. albicans strains originated from the control group (HIV-). No significant differences were found between the strains originating from HIV+ patients and healthy persons as regards enzymatic activity and drug susceptibility. The L and M biotype strains were frequent in both of the groups. There was a relationship between M biotype and the presence of clinical manifestations of mycosis in the HIV+ group. A new biotype was detected in four strains; it was described as S biotype. The analysis of genotypes revealed a genetic variability of C. albicans genotypes isolated in both of the group.


  19/82

  Tytuł oryginału: Stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy jako "markery prognostyczne" historii naturalnej AIDS. Serum neopterin and á2-microglobulin concentration as "prognostic markers" of AIDS natural history.
  Autorzy: Halota Waldemar, Jaruga Barbara, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.126-128, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena osoczowego stężenia neopteryny i á2-mikroglobulin jako wykładników historii naturalnej zakażenia HIV. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 68 pacjentów; 48 zakażonych HIV, których podzielono na 3 grupy wg klasyfikacji CDC, oraz 20 niezakażonych HIV. Wyniki: Największe osoczowe stężenia neopteryny i á2-mikroblobuliny wykrywano u chorych na AIDS. U bezobjawowo zakażonych HIV nie wykryto antygenu p24, który występował u chorych na AIDS. W surowicy wszystkich pacjentów zakażonych HIV obserwowano ujemną korelację między stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny a liczbą limfocyrtow CD4. U chorych na AIDS obserwowano dodatnią korelację między występowaniem antygenu p24, stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny. Wnioski: Postęp zakażenia HIV był związany ze wzrostem stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy. Stężenie neopteryny w surowicy wydaje się bardziej czułym wskaźnikiem zakażenia HIV niż stężenie á2-mikroglobuliny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of serum neopterin and á2-microglobulin concentrations as "prognostic markers" of AIDS natural history. Material and methods: Investigations was performed in 68 patients (48 hiv-infected and 20 without hiv-infection), who were divided into 3 groups according to HIV CDC classification. Results: The highest serum concentrations of neopterin and á2-microglobulin were detected in patients with AIDS. In a non-symptomatic HIV-infected patients p24 Ag was absent. It was detected in patients with AIDS. Negative correlation between neopterin and á2-microglobulin serum concentration and CD4 count was detected in sera from all patients. Positive correlation was observed between p24 Ag, serum neopterin and O2-microglobulin concentration in patients with AIDS. Conclusions: progression of HIV infection was connected with an increase of serum neopterin and á2-microglobulin serum concentrations. Neopterin serum concentration seems to be a more sensitive marker of HIV infection than á2-microglobulin.


  20/82

  Tytuł oryginału: Historia naturalna zakażenia HIV a zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: Natural history of the HIV infection and changes in the central nervous system.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Szymczak Aleksandra, Simon Krzysztof
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.6-16, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego (oun) następuje już w pierwszych dniach infekcji HIV. Oun uważa się za jeden z najważniejszych rezerwuarów wirusa w ustroju. Unikalne własności fizjologiczne oun sprawiają, że replikacja HIV w jego obrębie jest w pewnym stopniu niezależna i różna od jej mechanizmów ogólnoustrojowych. Autorzy przedstawiają historię naturalną zakażenia oun przez HIV oraz najczęstsze, związane z nim zaburzenia neurologiczne w odniesieniu do stadiów zakażenia oraz prawdopodobnych mechanizmów atakowania oun przez wirusa i wywoływania zmian neurodegeneracyjnych.


  21/82

  Tytuł oryginału: Dynamika zaburzeń autystycznych u 13-letniego chłopca - opis przypadku
  Tytuł angielski: The dynamics of autistic disorders in a thirteen-year-old boy - a case study.
  Autorzy: Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.467-476, bibliogr. 14 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This article present the case of a thirteen-year-old boy suffering from autistic disorder. Special attention is paid to the occurrence of social and communicative deficiencies combined with cognitive disturbance which limit possibility of the austic person to conducts a normal life. The inability to attain the coherence between various development aspects connected with different disharmonies is presented. There are distinctive disorders in respect to socialisation. The difficulties in understanding and anticipating the social environment complexity may disturb the dynamics of behaviour and release the tendency to social withdrawal, isolation and passiveness.


  22/82

  Tytuł oryginału: Gynecologic complications and management of HIV disease.
  Autorzy: Nassiri R., Sikorski R[adzisław] J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.175-185, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Over 34.7 million people worldwide are estimated to be infected with HIV. In developing countries, new antiretroviral drug combiantions (HAART therapy) have reduced the incidence of AIDS and therefore, increased the life expectancy of those with the HIV disease. However, the number of women infected with HIV is increasing worldwide particularly, in lower socioeconomics in the third-world vountreis as weel as lower socioeconomics and minorities in the USA. The management of pregnancy in HIV-positive women should be seen as part of the comprehensive and longterm care of the woman provided to her. Obstetric management will be similar to that for uninfected women in most instances, although invasive diagnostic procedures should be avoided, and iron folate and other vitamin supplementation should be considered. In areas of high prevalence, these procedures should be for all pregnant women. HIV testing in pregnancy has a number of benefits in terms of prevention and care for mother and child but this must be balanced against possible risks of stigmatization, discrimination and violence. In order to avoid or minimize negative consequences, testing must be voluntary and confidential followed by quality counseling. Although the number of women infected with HIV is significatly lower in Poland than in other central and eastern European countries, the UNAIDS surveillance data suggest that the HIV cases may increase among women in Poland for the next decade. In this review, we delineate facts in gynecologic aspects of HIV infection and provide an up-to-date overview of clinical management of HIV infection in women.


  23/82

  Tytuł oryginału: Tonal nitric oxide and health: anti-bacterial and -viral actions and implications for HIV.
  Autorzy: Benz Danielle, Cadet Patrick, Mantione Kirk, Zhu Wei, Stefano George B.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.RA27-RA31, tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide has been shown to have important physiological regulatory roles, i.e., vasodilation, neurotransmitter release, etc. Now, we review its role as an antibacterial and antiviral agent. Nitric oxide has also been identified as an improtant factor in the development of nonspecific immunity. And accordingly, nitric oxide synthase (NOS), the catalytic wnzyme producing nitric oxide, is a key element in the protective activities of nitric oxide. The expression of inducible (i) NOS is regulated by cytokines. iNOS-derived nitric oxide was found to contribute to both early and late phases of antibacterial activity. Enzymes, such as proteases (reverse transcriptases, and ribonucleotide reductase, etc.) containing cysteine residues, appear to be targets for nitric oxide nitrosylation, as well as viral-encoded transcription factors that are involved in viral replication. It would appear than thiss multifunctional signaling molecule is not only involved with signaling between cells, it also appears to maintain the immediate environment free of microbial agents.


  24/82

  Tytuł oryginału: Detection of serum Pneumocystis carinii DNA in the course of P. carinii pneumonia in experimental animals and HIV-infected patients.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Bitkowska Elżbieta, Bednarska Agnieszka, Berak Hanna, Dzbeński Tadeusz H.
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (3) s.235-238, tab., bibliogr. [9] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A nested PCR which amplified a part of the mitochondrial gene encoding the large subunit of rRNA of Pneumocystis carinii was used to detect P. carinii DNA in sera obtained from HIV-infected patients and immunosuppressed rats. P. carinii DNA was found in sera from nearly 52 p.c. of rats between 6th and 9th week of immunosuppressive treatment and in 12 serum samples out of 51 collected from HIV-infected patients, including 4 from clinically suspected and laboratory confirmed cases of PCP. The results of the studies indicated that DNA of P. carinii is most likely to appear in the blood in the advanced infection, however, the test for serum DNA may be of little value for the diagnosis of PCP since negative results do not exlude active infections and positive ones may be encountered in asymptomatic carriers.


  25/82

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiet żyjących z HIV.
  Tytuł angielski: Children born to mothers with HIV infection, the risk of maternal-fetal transmission.
  Autorzy: Wieczorek Marek, Krasomski Grzegorz, Klimczak Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.27-30, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Udział kobiet wśród osob żyjących z HIV jest coraz większy i zbliża się do 50 proc. pojawienie się w polskiej populacji coraz większej liczby młodych kobiet zakażonych wirysem HIV powoduje potrzebę upowszechnienia wiedzy dotyczącej ogólnych zasad postępowania z ciężarną i rodzącą z HIV. Autorzy omawiają najistotniejsze problemy, z którymi spotkać się może położnik-praktyk.


  26/82

  Tytuł oryginału: Zakażenia HIV wśród chirurgów - fakty przeczą stereotypom.
  Tytuł angielski: HIV infections in surgeons - reality versus stereotypy.
  Autorzy: Gańczak Maria, Boroń-Kaczmarska Anna
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.918-924, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • medycyna pracy
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/82

  Tytuł oryginału: Various patterns of oral mucosa candidiasis treatment in HIV patients.
  Tytuł polski: Sposoby leczenia kandydozy błony śluzowej jamy ustnej u chorych zakażonych HIV.
  Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur, Postawa-Kłosińska Barbara, Mach Tomasz
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jama ustna jest miejscem występowani różnych objawów u chorych zakażonych wirusem HIV. Jednym z najczęstszych jest kandydoza jamy ustnej. Może ona być pierwszym objawem choroby podstawowej. Długotrwała obserwacja wykazała, że leczenie antyretrowirusowe jest korzystne również w odniesieniu do tego oportunistycznego zakażenia, ponieważ zmniejsza zarówno liczbę nawrotów, jak i ich nasilenie. Jednakże przedłużenie czasu przeżycia pacjentów stwarza konieczność również przedłużenia leczenia przeciwgrzybiczego a także obserwacji jego skuteczności i stosowanych metod. Celem pracy była ocena wpływu leczenia antyretrowirusowego co najmniej trzema lekami na występowanie kandydozy jamy ustnej u chorych leczonych w oddziale szpitalnym lub Regionalnej Przychodni HIV/AIDS przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Badaniem objęto 75 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem HIV. Wykazano, obniżenie liczby grzybów w jamie ustnej u pacjentów poddanych leczeniu antyretrowirusowemu oraz zwiększenie wrażliwości grzybów na flukonazol.

  Streszczenie angielskie: Oral cavity is the site of numerous HIV infection manifestations. Oral mucosa candidiasis is the most common one. It may be the earliest sign of the underlying disease. Long lasting observations give evidence that antiretroviral therapy is beneficial also in the cases of this opportunistic infection because it reduces both the number and severity of relapses, however, the prolongation of the patients' survival time creates the need of antifungal therapy prolongation, and thorough observation of its effectiveness and methods. We decided to analyze the influence of antiretroviral therapy with at least three drugs on the development of oral mucosa candidiasis in the out- and inpatietns of the Jagiellonian University Medical College Clinic of Infectious Diseases (or Outpatient Clinic) in Cracow. The study was carried out in 75 patietns with confirmed HIV infection. We have shown a decrease in the number of fungi present in the oral cavity in patients under antiretroviral treatment as well as higher susceptibiltiy to fluconazole.


  28/82

  Tytuł oryginału: HIV/AIDS - po dwudziestu latach.
  Tytuł angielski: HIV/AIDS twenty years later.
  Autorzy: Cholewińska Grażyna
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.11-17, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: During the last two decades AIDS has been one of the main cause of death among people. In spite of gerring many informations about pathogenesis of HIV infection and biology of the virus, it is still impossible to eradicate it. The availability of numerous and more potent drugs to inhibit human immunodeficiency virus replication and can maintain the plasma HIV - RNA concentrations below the limit of detection. The new antiretroviral agents have different mechanism of inhibition various phases of virus replication and improving quantity and quality of the immune system. Antiretroviral therapy have improved the health and prolonged the lives of HIV - infected individuals. At present, and until the arrival of vaccine, these approaches were the strongest weapons in our fight agains HIV/AIDS.


  29/82

  Tytuł oryginału: Rola opieki paliatywnej w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Paliative care in general medical practice.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.18-21, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • aIDS
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The need for palliative care (pc) will certainly increase in the whole as well in Poland. There are many reasons for that fact: ageing of population, increase of mortality caused by AIDS and cancer disease, organization of pc for non-cancer patients. Paliative care is (and will) be provided by pc units and by conventional out patients care services. That is the reason of necessity to establish good criteria for qualifying patients to those forms of medical care. General practitioner, responsible for his terminally ill patient, is expected 1) to improve his own education relating to pc (and the education of the nurses working in his unit), 2) to know whic patient has to be sent to specialistic palliative care team, 3) to have a good cooperation with specialistic palliative care center (conclusion, education), 4) to get information on pc from various sources (specialistic courses, internet, literature).


  30/82

  Tytuł oryginału: Zmiany chorobowe aparatu wzrokowego w przebiegu zakażeń oportunistycznych.
  Tytuł angielski: Ophthalmic complications in the course of opportunistic infections. P. 2.
  Autorzy: Raczyńska Krystyna, Ulewicz-Filipowicz Jolanta, Owczuk Radosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.421-423, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the second part of the paper we present ophthalmic complications of fungal infections in immunocompromised patients. Among about 200000 known species of fung, only approximately 200 are pathogenic for human. Many of them are not able to cause a diseae in persons with normal immunity, but in immunocompromised patients they are the cause of severe, frequently lethal disorder. Most important agents are Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus and Histoplasma capsulatum. Pneumocystic carnii, formerly considered to be a protozoan, currently is rated among fungi, and plays a very important role as a opportunistic pathogen in patients with AIDS. There are presented data about ocular involvement during fungal opportunistic infections - symptoms and clinical picture as well as methods of diagnosing and treatment.


  31/82

  Tytuł oryginału: Co młodzież wie o AIDS i HIV.
  Autorzy: Bełta Anna
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.11-12, tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/82

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej u nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS : praca doktorska
  Autorzy: Stangiewicz Anna, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 89 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20193

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/82

  Tytuł oryginału: Polityczne mikroby. (Korespondencja z Waszyngtonu).
  Autorzy: Barrow Agnieszka N.
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.59
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  34/82

  Tytuł oryginału: Terapia genowa - próby zastosowań klinicznych. Terapia angiogenna.
  Autorzy: Małecki Maciej, Janik Przemysław
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.8-12, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • kardiologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/82

  Tytuł oryginału: Betulina - prekursor nowych środków leczniczych.
  Tytuł angielski: Betulin - precursor of the drugs with a new mode of action.
  Autorzy: Achrem-Achremowicz Jacek, Janeczko Zbigniew
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (17) s.799-804, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • aIDS
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Betulin is a pentacyclic triterpenoid that is widespread in nature, especially in the outer bark of white birches. The compound and its derivatives show several biological activities. The most promising are: highly selective cytotoxity against melanoma, glioma and neuroblastoma cell lines, antiviral (tested on HIV), antiinflammatory and antiallergic properties. The review of the current literature on the subject is presented with the respect of the syntheses os some important betulin derivatives that are known for a time.


  36/82

  Tytuł oryginału: Kaletra (lopinavir/ritonavir) - postęp w terapii antyretrowirusowej.
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.3-8, 10-11, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja


  37/82

  Tytuł oryginału: Zastosowanie IVIG we wtórnych niedoborach odporności.
  Tytuł angielski: Using of IVIG in secondary immunodeficiencies.
  Autorzy: Zeman Krzysztof, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.91-102, tab., bibliogr. [44] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The research connections usefulness of intravenous preparates of immunoglobulins in patients with secondary immunodeficiencies. Basing on the data of literature there was discussed the using IVIG in patients with HIV infection and with the chronic fatigue syndrome. There was also discussed the matt of using IVIG after multiorgans traumas, burns and operations with high risk complications.


  38/82

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) u dzieci.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.281-295, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na etiologię, epidemiologię i patologię oraz leczenie zakażeń HIV u dzieci w oparciu o dane międzynarodowe, własne doświadczenie oraz zgodne z zaleceniami Krajowego centrum ds. AIDS (Warszawa 2001). Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia zakażenia HIV u kobiety w ciąży, co pozwoli na bardzo znaczną redukcję ryzyka zkażenia, a tym samym prowadzi do znacznego polepszenia rokowania. Podstawowe leczenie przeciwretrowirusowe musi być uzupełnione leczeniem immunokorekcyjnym oraz profilaktycznym przeciw zakażeniom oportunistycznym. Całe postępewanie zapobiegawcze i diagnostyczne powinno być zgodne z obowiązującymi w kraju standardami.


  39/82

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusami hepatotropowymi u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających oraz wśród pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
  Tytuł angielski: Hepatotropic viruses infection in intravenous drug users and in persons infected with human immunodeficiency virus.
  Autorzy: Wnuk Anita, Leszczyszyn-Pynka Magdalena
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.353-360, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenia wirusami hepatotropowymi HBV i HCV często współistnieją u osób uzależnionych od dożylnych środków odurzających oraz wśród pacjentów zakażonych HIV. Odsetek zakażeń HBV w tej populacji pacjentów wynosi od 10 do 50 proc., a zakażeń HCV - nawet do 90 proc. Wszystkie wymienione wirusy przenoszą się drogą naruszenia ciągłości tkanek, a wśród osób uzależnionych - głównie drogą parenteralną. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań klinicznych na całym świecie wiadomo, że współistnienie zakażenia HIV, HBV i HCV pogarsza stan kliniczny i immunologiczny pacjenta oraz przyspiesza proces przejścia ze stanu zapalnego wątroby do marskości, skracając czas przeżycia chorego. W poniższej pracy omówiono epidemiologię zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów HIV-pozytywnych, interakcje pomiędzy HIV, HBV i HCV, obrazy biopsyjne w wątrobie u pacjentów z koincydencją zakażenia tymi wirusami oraz zasady leczenia przeciwwirusowego. Ponadto przedstawiono wyniki obserwacji własnych w grupie 325 pacjentów HIV-pozytywnych (74 kobiety i 251 mężczyzn) dotyczące drogi zakażenia HIV, powodów testowania w kierunku zakażnia HIV, występowania markerów zakażenia HBV i HCV oraz rozpoznań chorób wątroby na podstawie badania histopatologicznego uzyskanych biopatów. Wśród badanych pacjentów u 74,1 proc. mężczyzn i 72,2 proc. kobiet stwierdzono markery zakażenia HBV. Markery zakażenia HCV stwierdzono u 61,9 proc. mężczyzn i 61,6 proc. kobiet. Wśród mężczyzn 61,2 proc. pacjentów zakaziło się ...

  Streszczenie angielskie: A lot of HIV-infected patients and intravenous drug users have a serological markers of hepatotropic viruses infection. From 10 p.c. to 50 p.c. of them have evidence of history of hepatitis B infection; 90 p.c. are anti-HCV positive. HCV, HBV and HIV are transmitted by percutaneous exposure and sexual intercourse but among intravenous drug users - chiefly by parenteral route. The relationship between this three quite different viruses remains unclear but clinical studies have suggested that patients co-infected with HIV, HCV and HBV have a higher risk of progression to chronic liver disease and cirrhosis. Some studies suggest that infection with HBV and HCV may accelerate progression of HIV disease to AIDS. In this paper the epidemiology of hepatotropic viruses in HIV-infected patients and the reciprocal interactions between HBV, HCV and HIV are discussed. The liver biopsy findings and treatment of HIV-positive patients with HBV and HCV infection are described. Three hundred twenty five HIV-infected patients, 74 female and 251 male were retrospectively analysed. The route of HIV transmission, evidence of serological markers of HBV and HCV infection and histopatological results of liver biopsy were detected. Testing showed 74,1 p.c. of male and 72,2 p.c. of female patients with evidence of history hepatitis B infection; 61,9 p.c. males and 61,6 p.c. females were anti-HCV positive. Among men 61,2 p.c. of patients were HIV-infected by intravenous drug use, among women - ...


  40/82

  Tytuł oryginału: Reconstructing the cours of HIV-1-associated progressive encephalopathy in children.
  Autorzy: Sanchez-Ramon Silvia, Canto-Nogues Carmen, Munoz-Fernandez M. Angeles
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.RA249-RA252, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The factors that trigger the clinical onset of HIV-1-associated progressive encephalopathy (PE) in children remain unknown. HIV-1 invades the central nervous system (CNS) from the very beginning of infection, but the timeframe for PE development is variable. It has recently ben suggested that incrased traffic into the brain of HIV-1-infected or activated moncytes arising directly from the bone marrow may be the first step to clinical onset of adult HIV encephalopathy. The determining factor for this enhanced recruitment of blood monocytes into the CNS in adults has been postulated to be increased HIV-1 replication. However, children usually exhibit high levels of viral load beginning in the first months of life, even under very aggressive antiretroviral therapy. PE inchildren represents a unique form of CNS involvement of HIV, much more common, early, and devastating for children than for adults, representing in fact an independent cause of mortality. In the light of recent literature on this issue and our own in vitro and in vivo results the possible mechanisms implicated in the pathogenesis of PE are descussed. We propose that CD8+ T-lymphocytes would be teh nexus for all the various aspects of teh disease, namely the loss of control over HIV-1 replication, increased traffic of activated monocytes, the spread of infection to immune sanctuaries and finally the neurological emergence of PE. Possible new biologic markers fo neuropathogenesis are suggested.


  41/82

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne wytyczne Centres for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (11) s.162-163 - Oprac. na podst. czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50 (RR-11) : 1-52
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/82

  Tytuł oryginału: Rola HIV w kształtowaniu historii naturalnej wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  Autorzy: Halota Waldemar, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.41-45, bibliogr. 40 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie wielolekowej terapii zakażeń HIV (HAART) ujawniło, iż późne następstwa zakażeń HCV w tej grupie pacjentów występują znacznie szybciej, niż u osób seronegatywnych. Nierzadko przekreślają one efekty terapii antyretrowirusowej. Innym problemem jest hepatotoksyczność tej terpii zwłaszcza u zakażonych HCV. W konsekwencji leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C wydaje się szczególnie uzasadnione, zwałaszcza w przypadkach kiedy poprzedza ono terapię HAART.

  Streszczenie angielskie: Introduction of HAART in the treatment of HIV-infection revealed , that clinical consequences of HIV-infection in the HIV-negative ones. It may be a reason of unsuccessfully antiretroviral therapy. Another problem is hepatotoxity of antiretroviral therapy, especially in HCV-infected patients. In the follow, treatment of chronic hepatitis C sseems to be justified.


  43/82

  Tytuł oryginału: Program leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce.
  Autorzy: Zawada Beata
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.73-74, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/82

  Tytuł oryginału: Choroby reumatyczne w przebiegu zakażenia wirusem HIV.
  Tytuł angielski: Rheumatic syndromes associated with HIV infection.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1218-1221, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do zespołów reumatycznych związanych z zakażeniem wirusem HIV należy między innymi zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów, zespół suchości a także zapalenie wielomięśniowe. Ich objawy mogą wystąpić w każdej fazie zakażenia wirusem HIV, chociaż częściej stwierdza się je u osób w późnym okresie choroby.

  Streszczenie angielskie: Rheumatic syndromes associated with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection include a wide variety of well-defined disorders. There are Reiter's syndrome, psoriatic arthritis, DILS and polymyositis. Rheumatic syndromes can occur at any phase of HIV infection, although they are much more prevalent in the late phases.


  45/82

  Tytuł oryginału: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r. I Aca 308/98.
  Autorzy: Nesterowicz Mirosław
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.147-156 - Dotyczy pozwania Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przez pacjenta zakażonego HIV w trakcie leczenia niewydolności nerek - o odszkodowanie
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • prawo
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  46/82

  Tytuł oryginału: Rola i zastosowanie terapeutyczne interleukiny 2 w zakażeniu HIV.
  Tytuł angielski: The role and use of interleukin 2 in HIV infection.
  Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Inglot Małgorzata, Rymer Weronika, Szymczak Aleksandra, Gładysz Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.587-593, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rolę interleukiny 2 (IL-2) w terapii zakażeń HIV. Omawiana cytokina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. Jej wysokie stężenia obserwuje się w bezobjawowej fazie zakażenia HIV, a spadek - podczas progresji do AIDS. U większości pacjentów zakażonych HIV podawanie IL-2 powoduje znaczny wzrost liczby limfocytów T CD4+, co tym samym wydłuża czas przeżycia tych osób i poprawia rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Interleukin-2 (IL-2) is a cytokine produced by lymphocytes T CD4+, T CD8+ and NK cells. IL-2 increases the number of lymphocytes T and prolongs their survival and has extensive immunomodulatory effect. High levels of IL-2 are observed during asymptomatic phase of HIV infection (TH-1 dependent cytokine) and low levels are observed during progression of immunodeficiency. IL-2 inhibits apoptosis of CD4+ T cells, improves NK cells activity, has influence on production of soluble antiviral factor (CAF) which inhibits viral activity etc. That is why IL-2 has been introduced to the treatment of HIV infection along with highly active antiretroviral therapy (HAART). High T CD4+ cells count predicts long survival of HIV infected individual. Phase III clinical trials concerning IL-2 are now performed and the preliminary results are promising. Polish centers also take part in the ESPRIT study. Adverse events of various severity are seen in patients under treatment (anti- inflammatory drugs are required). The symptoms usually resolve within a few days after IL-2 therapy is stopped.


  47/82

  Tytuł oryginału: AIDS research in developing countries: Do the ends justify the means?
  Autorzy: Clark Peter A.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.ED5-ED16
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Concrete ethical standards for human research are clearly stipulated in both international and national codes of ethics, and are meant to protect human subjects, especially the most vulnerable. A recent clinical study conducted from 1994 to 1997 by Dr. Thomas C, Quinn, M.D. has fueled the debate raging in the scientific community regarding the ethics of clinical AIDS research in developing countries. Quinn's conducted a community-based, randomized, controlled study of 15, 127 rural Ugandans to determine whether intermittent antibiotic treatment to reduce the prevalence of other sexually transmitted diseases would also reduce the rate of HIV transmission. Subsequently, the study identified 415 couples in which one partner was HIV positive and one was initially HIV negative and followed them prospectively for up to 30 months. Researchers were not permitted to inform the seronegative partner of the HIV status of the other partner. As a result, 90 of the initially HIV negative partners (21.7 p.c.) seroconverted during a follow-up period of 30 months. To allow for research studies in developing countries that are not permitted in the United states appears to make the Third Worl dequivalent to a'research sweat shop'. Developing nations offer easy access to patients, reduced costs, and less stringent regulations. This appears to create a double standard for medical research that is both ethically and humanly unacceptable, especially when other viable option exist. To allow relativism to seep into the international and national ethical standards will open the door to an idea that condones the possible abuse of those least able to rpotect themselves. Researchers have an ethical responsibility to uphold the integrity of these ethical standards. Failure to do so today may have a devastating impact on humanity in the future.


  48/82

  Tytuł oryginału: Resistance mutations in HIV-infected patietns experiencing early failure with nelfinavir-containing triple combinations.
  Autorzy: Nuńez Marina, Mendozaut. Carmen de, Valer Luisa, Casas Esperanza, López-Calvo Soledad, Castro Angeles, Rosón Beatriz, Podzamczer Daniel, Rubio Amalia, Berenguer Juan, Soriano Vincent
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR620-CR623, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • aIDS
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to assess the presence of nelfinavir (NFV)-associated resistance mutations at the time of early virological failure in subjects receiving NFV as part of a first protease inhibitor (PI)-based triple regimen. Material/Methods: Subjects failing their first PI-based NFV-containing triple regimen were identified in six Spanish hospitals. HIV genotyping was carried out in plasma samples collected at the time of the first viral rebound. Results: Upon initiation of NFV-based therapy, 19 of the 30 subjects (63 p.c.) werena‹ve; 11 (37 p.c.) had been exposed to nucleoside analogues. Median HIV-RNA at the time of viral rebound was 4, 180 copies/ml. PCR-amplified products were obtained in 22 subjects (73 p.c.). These products were sequenced and primary PI resistance mutations were recognized in 6 patietns (27 p.c.). All six individuals harbored the D30N mutation, and none presented the L90M mutation. Other PI resistance mutations were present in 5 subjects (at codons 36, 63, 71, 77, 82 and/or 88). Secondary PI resistance mutations were present in another 9 subjects. By contrast, mutations conferring resistance to reverse transcriptase nhibitiors were present in 50 p.c. of the patietns, and the M184V substitution was the most frequently seen. Conclusions: Nearly 75 p.c. of patietns failing their first PI-based triple regiment containing NFV do not harbor PI resistance mutations. THe D30N substitution, rather than L90M, is the msot frequently recognized, which does not challenge the efficacy of further rescue interventions with other PIs. This observation supports the use of nelfinavir as first protease inhibitor.


  49/82

  Tytuł oryginału: Laboratoryjne aspekty diagnostyki zakażeń wirusem HIV.
  Autorzy: Hejmo Danuta
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (6) s.49-52, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/82

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania przy wykonywaniu badań przeciwciał anty-HIV.
  Autorzy: Hejmo Danuta
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (6) s.53-55, tab.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/82

  Tytuł oryginału: Wpływ terapii antyretrowirusowej na wiremię HCV u pacjentów zakażonych HIV/HCV w początkowym okresie leczenia.
  Tytuł angielski: Effect of antiretroviral treatment on HCV viremia levels in patients HIV/HCV co-infected during initial phase of therapy.
  Autorzy: Inglot Małgorzata, Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.1-4, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę wpływu HAART (highly active antiretroviral therapy) na poziom wiremii HCV u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV. Badania przeprowadzono u osób leczonych przed rozpoczęciem terapii i po 12 tygodniach jej prowadzenia oraz dwukrotnie w odstępie 12 tygodni u osób nieleczonych. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost wartości wiremii HCV u osób otrzymujących leki antyretrowirusowe, a u osób nieleczonych nieistotny statystycznie spadek wiremii HCV. Ponadto, w ciągu 12 tygodni HAART nie stwierdzono poważniejszej hepatotoksyczności leków antyretrowirusowych, dotyczyło to także chorych leczonych newirapiną. Ze względu na interesujące wyniki i wagę problemu badania będą kontynuowane.

  Streszczenie angielskie: The effect of HAART on HCV viremia levels in patients with HIV/HCV co-infections was evaluated. HCV viremia levels were detected before starting of treatment and on week 12 in treatment patients and two times during 12 weeks on untreated persons. The increase of viremia levels was confirmed (statistically significant) in patients treated with antiretrovirals and decrease of HCV viremia in untreated subjects. We did not observe hepatotoxicity of the antiretroviral drugs (including nevirapine). These are only a preliminary resuylts and need further observations.


  52/82

  Tytuł oryginału: Mutacje w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów zakażonych HIV-1 przed rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej oraz w momencie jej niepowodzenia - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Mutations in the reverse transcriptase genes in HIV-1 infected patients before initiation of antiretroviral treatment and at the moment of treatment failure.
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Zalewska Małgorzata, Inglot Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.5-14, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania w kohorcie wrocławskiej mutacji w genach odwrotnej transkryptazy HIV, warunkujących obniżoną wrażliwość na analogi nukleozydowe, zarówno przed rozpoczęciem HAART, jak i w momencie niepowodzenia leczenia. Badania wykrywające mutacje punktowe wykonano u 91 osób zakażonych HIV-1, u których liczba kopii HIV RNA była ň od 10000/mL. Stosowano test InnoLiPa. Obecność mutacji warunkujących obniżoną wrażliwość na analogi nukleozydowe wykryto u 80 pacjentów, w tym u 3 (5,3 proc.) osób z grupy nigdy uprzednio nieleczonych i u 10 (41,6 proc.) osób w momencie niepowodzenia terapii z grupy otrzymującej HAART. Najczęściej stwierdzaną mutacją była V184 odpowiedzialna za oporność na lamiwudynę. Niski odsetek mutacji w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów uprzednio nieleczonych i wysoki u osób z niepowodzeniem terapii uzasadnia wykonywanie badań lekooporności w tej ostatniej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the frequency of mutations in reverse transcriptase genes that lead to decreased susceptibility to nucleoside analogues, both before initiation HAART and at the moment of treatment failure. The tests for mutations were done in 91 patients (pts). InnoLiPa test was used in pts with HIV RNA ň10000 copie/mL. Mutations leading to decreased susceptibility to nucleoside analogues were found in 80 pts. Among them were 3 (5.3 p.c.) pts not treated and 10 (41.6 p.c.) pts receiving HAART at the moment of treatment failure. Most frequently V184 mutation (decreased susceptibility to lamivudine) was found. Low frequency of the mutations in reverse transcriptase genes in not treated pts and high frequency in pts on HAART can suggest that tests for mutations should be done at the time of treatment failure.


  53/82

  Tytuł oryginału: Przejawy dyskryminacji wobec osób żyjących z HIV/AIDS w świetle teorii stygmatyzacji Goffmana.
  Tytuł angielski: The practice of discrimination towards the HIV/AIDS positive according to Goffman's stigmatization theory.
  Autorzy: Ickiewicz-Sawicka Magdalena
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.15-21, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Szczególny charakter choroby HIV/AIDS sprawił, że choroba ta wywołuje liczne komplikacje zarówno medyczne, prawne, jak i społeczne. Zakażenie wirusem HIV naraża jej nosicieli na częste akty nietolerancji czy też stygmatyzacji ze strony zdrowej części populacji. Negatywne następstwa społeczne, jakie powstają po wykryciu i ujawnieniu zakażenia HIV, doskonale przystają do teorii stygmatyzacji Goffmana. Teoria ta wyjaśnia mechanizmy negatywnego naznaczania lub samonaznaczania tych członków społeczeństwa, którzy pooprzez swoje zachowanie bądź styl życia łamią podstawowe normy społeczne, moralne, religijne, a nawet prawne. Opracowanie teorii stygmatyzacji zostało wsparte badaniami empirycznymi przeprowadzonymi przez autorkę. Badania te w znacznej mierze dotyczyły problemów jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, a w szczególności aktów dyskryminacji skierowanych w ich stronę (np. odmowa udzielania pomocy lekarskiej ze względu na życie z HIV).

  Streszczenie angielskie: A special character of HIV/AIDS causes numerous problems both in medical, legislative and social aspects of life. The infected are subjects of tolerance and stigmatization on the part of healthy society members. The theory of stigmatization excelently shows social after-effects after the infection has been disclosed. The theory explains mechanisms of stigmatization (or self-stigmatization) of those members of society who violate basic social, legislative, moral and religious standards. The theory has been supported by research conducted by the author of this paper. generally, the research dealt with the problems of lifestyles of the infected and AIDS victims. It shared the acts of discrimination towards them e.g. denying medical help.


  54/82

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza mózgu - wybrane przypadki w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Cerebral toxoplasmosis - chosen cases from the Department of Infectious Diseases in Wrocław.
  Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Sokolska Violetta, Inglot Małgorzata, Szymczak Aleksandra, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.23-28, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 4 przypadki toksoplazmozy mózgowej u pacjentów zakażonych HIV-1 hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych we Wrocławiu w latach 1999-2002. Rozpoznanie toksoplazmozy ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest niezwykle trudne. U pacjentów w diagnostyce różnicowej brano pod uwagę przede wszystkim toksoplazmozę mózgu, ropień mózgu i pierwotnego chłoniaka mózgu. Ze względu na stwierdzenie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii w klasie IgG oraz obraz MR głowy, sugerujący przede wszystkim toksoplazmozę, wdrożono ex iuvantibus leczenie przeciwpierwotniakowe pirymetaminą i sulfadiazyną (lub klarytromycyną, lub klindamycyną). Poprawę uzyskano po 5-14 dniach terapii, co pozwoliło na ostateczne rozpoznanie toksoplazmozy. W pojedynczych przypadkach przejściowo przerwano lub zredukowano dawkę pirymetaminy z powodu pancytopenii. Po kilkunastu miesiącach obserwacji trzech pacjentów żyje w dobrym stanie ogólnym. U jednej osoby utrzymują się zmiany obrączkowate w mózgu, ale bez obrzęku i tendencji do progresji, u pozostałych dwóch ogniska w głowie ustąpiły całkowicie. U jednej osoby, u której liczba limfocytow T CD4+ przekroczyła wartość 200 komórek/ćL, zaprzestano stosowania terapii supresyjnej. Jeden pacjent, który stosował leki nieregularnie, zmarł w przebiegu zaostrzenia objawów neurotoksoplazmozy. Innym poważnym problemem jest dostęp do sulfadiazyny. Potrzeba akceptacji w Ministerstwie Zdrowia wydłuża czas oczekiwania na ten, ratujący życie lek. Wskazane ...

  Streszczenie angielskie: The authors presented 4 cases of the brain toxoplasmosis in HIV-1 infected patients, hospitalized at the Department of Infectious Diseases of the Wrocław University School of Medicine in the years 1999-2002. Diagnosis of central nervous system (CNS) toxoplasmosis is extremely dificult. In the patients toxoplasmic encephalitis, pyogenic brain abscess and primary lymphoma were taken into account. Because of positive results for IgG antibodies for Toxoplasma gondii and the neuroradiologic findings suggesting toxoplasmosis, the empiric therapy with pyrimethamine and sulfadiazine (or clarithromycine or clindamycine) was used. After 5-14 days improvement of the clinical status was observed and the presumptive diagnosis of toxoplasmic encephalitis was established. In two cases pyrimenthamine was temporary interrupted or the dose was limited because of pancytopenia. After several months of observation three patients are alive in good condition. In one patients hypodense lesions that enhance in a ring pattern are permanently seen, but stable. In two others the lesions disappeared. In one patient with the CD4 cell count above 200/ćL the supressive therapy of toxoplasmosis was finished. One pt died because of extracerbation. He did not use the drugs regularly. The access to sulfadiazine is another very important problem. It is not possible to get the drug without Health Ministry acceptation and it prolongs waiting for a drug that saves patient's life. This drug should be ...


  55/82

  Tytuł oryginału: Nabyta czystoczerwonokrwinkowa aplazja szpiku kostnego u pacjenta zakażonego HIV-1.
  Tytuł angielski: Acquired pure red cell aplasia of the bone marrow in HIV-1 infected patient.
  Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Dziemianko Ilona, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.29-32, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek nabytej czystoczerwonokrwinkowej aplazji szpiku u pacjenta z zaawansowanym zakażeniem HIV-1. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę niedokrwistość spowodowaną zakażeniem wirusami: HIV, parwowirusem B19, HCV, EBV, CMV oraz nacieki w szpiku, spowodowane innymi zakażeniami oportunistycznymi lub z powodu choroby rozrostowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, jako najbardziej prawdopodobną przyczynę aplazji, zakażenie HIV-1, ewentualnie z koinfekcją parwowirusem B19. Wdrożono leczenie antyretrowirusowe. Chory otrzymał stawudynę, didanozynę oraz lopinawir/ritonawir w ogólnie przyjętych dawkach. Przez około 8 miesięcy od rozpoczęcia tej terapii wymagał podawania masy erytrocytarnej. Po tym czasie uzyskano istotny wzrost liczby limfocytów, spadek wiremii do wartości nieoznaczalnych, co zbiegło się z radykalną poprawą w badaniu morfologicznym krwi. Taka poprawa reaktywności immunologicznej doprowadziła do całkowitego ustąpienia aplazji, bez tendencji do nawrotu. Przyjmując zakażenie HIV-1 jako najbardziej prawdopodobną przyczynę aplazji, należy jak najszybciej, poza leczeniem substytucyjnym, zastosować terapię antyretrowirusową, przede wszystkim w celu poprawy reaktywności immunologicznej, co może mieć zasadnicze znaczenie, decydujące o dalszym przebiegu choroby hematologicznej. Potwierdza to nasza obserwacja.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of acquired pure red cell bone marrow aplasia in a patient with advanced HIV-1 infection. In the differential diagnosis viral infections such as HIV, parvovirus B19, HCV, EBC and the infiltrations of the bone marrow by another opportunistic infections as well as neoplasmas were considerated. Based on the results obtained, it was established that the most probable reason of bone marrow aplasia was HIV-1 infection. Parvovirus B19 co-infection could not be excluded. Antiretroviral treatment has been introduced. The patient received standard doses of stavudine, didanosine and lopinavir/ritonavir. During the following 8 months patient recquired substitution of the erythrocytes products. Thereafter, CD4 T cell count increased significantly and viral load was undetectable. At the same time aplasia have not been observed and no recurrences were observed. Besides of subsitution therapy, it is necessary to start antiretroviral therapy, when HIV-1 infection is the highly probable reason of the aplasia. It can allow the immune reconstitution, that influences the course of the hematological disease. This was confirmed in our observation.


  56/82

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji "Terapia zakażeń HIV", Glasgow, 17-21 listopada 2002.
  Tytuł angielski: Coverage of the Sixth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, 17-21, November 2002, Glasgow, UK.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Smoliński Patryk
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.33-37, bibliogr. 24 poz. - 6 Międzynarodowa Konferencja pt. Terapia zakażeń HIV Glasgow 17-21.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/82

  Tytuł oryginału: Płeć - role - profilaktyka HIV/AIDS. Sprawozdanie z konferencji.
  Tytuł angielski: Sex - parts - prevention HIV/AIDS. Conference report.
  Autorzy: Czarnecki Marcin
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.39-41 - Konferencja pt. Płeć - role - profilaktyka HIV/AIDS Katowice 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  58/82

  Tytuł oryginału: Alkohol betulinowy i jego pochodne.
  Tytuł angielski: Betulinic alcohol and its derivatives.
  Autorzy: Tomaszkiewicz-Potępa Anna, Piękoś Magdalena
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (11/12) s.983-1001, il., bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • onkologia

  Streszczenie angielskie: Betulinic alkohol (lup-20(29)-en,3,28-diol) is a naturally occurring triterpene compound forming the principal extractive substance of the birch bark. The content of betulinol in the outer bark varies between 10-30 p.c. depending on the growth condition, age, season etc [1-12]. Chemically, betulinol is a pentacyclic triterpene alcohol belonging to a lupane series of compounds. The characteristic feature of the lupane group is the five membered ring E and ŕ-isopropyl group at C-19 [7-18]. Suberin and triterpenoids, the two major component groups in the outer bark of birch, have been investigated by many workers. Analytical procedures starting with sample extraction and hydrolysis with ethanolic alkali, were developed for routine analysis, which triterpenoids to be identified by the chromatographic and spectroscopic methods [19-25]. The functional groups in the betulinol molecule comprise primary and secondary hydroxyl groups and a double bond. Typical reactions are given in Fig. 3. Methods of synthesis and use of the chemical modification of betulinol has been investigated by many workers. The most investigated products from betulinol now are betulinic acid and its derivatives. It was isolated for the first time from many of plants [23-44]. Betulin was converted to betulinic acid using two different synthetic routes. The first approach involved an oxidation of betulin using Jones reagent to betulonic acid and subsequent NaBH4 reduction to betulinic acid. The second approach involved steps utilizing different protecting groups on the alcohol functional groups of betulin...


  59/82

  Tytuł oryginału: A comparative molecular surface analysis (COMSA). A new efficient technique for drug design.
  Autorzy: Polański Jarosław, Gieleciak Rafał, Jarzembek Krystyna, Wyszomirski Mirosław, Bąk Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.459-461, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Several applications of the COMSA were discussed including a series of the potential anti-HIV drugs and a series of dyes.


  60/82

  Tytuł oryginału: Ocena pulmonologiczna zakażonych HIV z zastosowaniem badań popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych : praca doktorska
  Autorzy: Kozielewicz Dorota, Halota Waldemar (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20721

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  61/82

  Tytuł oryginału: Polacy wobec chorych, choroby i ryzyka zakażenia.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.71-73, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grudniu 2001 roku na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS na 3200-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 - 49 lat TNS OBOP przeprowadził badanie "Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne" autorstwa dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego.


  62/82

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania stężenia CRP w przesiewowej diagnostyce stanów gorączkowych u zakażonych HIV.
  Tytuł angielski: Clinical usefulness of plasma C-reactive protein concentration in HIV infected patients in diagnosis of fever and concomitant infections.
  Autorzy: Wiercińska-Drapało Alicja, Jaroszewicz Jerzy, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.237-243, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności stężenia białka C-reaktywnego w surowicy, dla przesiewowej oceny zagrożenia zakażeniami u chorych z HIV. Badaniami objęto 69 zakażonych HIV, u których mierzono temperaturę ciała oraz oznaczano stężenie CRP, OB, liczbę leukocytów, liczbę limfocytów CD4. Wykazano znamienną korelację pomiędzy gorączką a steężeneim CRP w surowicy (r = 0,68, p 0,001), i słabszą, lecz również znamienną pomiędzy gorączką a OB (r = 0,35, p = 0,003). Obserwacje te potwierdzono również przy pomocy analizy regresji wielocznnikowej (dla CRP r = 0,02 p 0,001). Oceniono również dodatnią i ujemną wartość predykcyjną wystąpienia ostrej infekcji dla CRP i OB. Uzyskano wysoką, ujemną wartość predykcyjną dla CRP - 100 proc., a niższą dla OB - 81 proc. Natomiast dodatnia wartość predykcyjna była wyższa dla OB (81 proc.) niż dla CRP (66 proc.). Zakazenie HIV nie powoduje wzrostu stężenia CRP w surowicy, niezależnie od stanu immunologicznego pacjenta. Kaźde, niewiwlkie zwyżki stężenia CRP u zakażonych HIV, sugerują proces chorobowy i wymagają szczegółowej diagnostyki. Porównanie wykorzystania oznaczania stężenia CRP i szybkości OB w diagnostyce stanów gorączkowych u pacjentów z HIV sugeruje większą przydatność diagnostyczną CRP.

  Streszczenie angielskie: Objective of this work was to examine the clinical usefulness of plasma C-reactive protein (CRP) concentration in HIV infecated patients as a marker of other, concomitant infections. Sixty-nine patients were enrolled. Body temperature, CRP concentration, ESR (erythrocyte sedimentation rate), white cells count and CD4 lymphocytes level were measured. Body temperature showed strong, significant correlation with plasma CRP concentration (r = 0,68, p 0,001) and weaker correlation with ESR (r = 0,35, p = 0,003). This observation was confirmed by the use of multiple regression analysis. Positive (PPV) and negative predictive values (NPV) of CRP plasma concentration and ESR for other infections occurrence were calculated. CRP showed high PPV (100 p.c.), while ESR (81 p.c.). In conclusion, HIV infection does not result in plasma CRP concentration increase, despite of patient's defense system impairment (CD4 count). Any increase in CRP concentration in HIV infected patients suggests existence of other infection and needs scrupulous examiantion. Clinical usefulness of plasma CRP concentration and ESR levels comparison in fever and concomitant infections diagnosis of suggests CRP advantage.


  63/82

  Tytuł oryginału: Poradnictwo przed i po teście na obecność przeciwciał anty-HIV.
  Autorzy: Izdebski Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.2-5, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  64/82

  Tytuł oryginału: Opieka medyczna nad pacjentem zakażonym HIV.
  Autorzy: Olczak Anita
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.6-9, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  65/82

  Tytuł oryginału: Postępowanie w przypadku kobiet zakażonych HIV z uwzględnieniem okresu dojrzewania, rozrodczości, ciąży, menopauzy.
  Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena, Sowińska-Przepiera Elżbieta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.10-14, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  66/82

  Tytuł oryginału: Dzieci zakażone HIV.
  Autorzy: Marczyńska Magdalena, Szczepańska-Putz Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.15-18, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/82

  Tytuł oryginału: Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu zakażenia HIV.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.19-24, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  68/82

  Tytuł oryginału: Choroby wątroby i dróg żółciowych związane z zakażeniem HIV.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.25-26, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  69/82

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach ośrodkowego układu nerwowego związanych z zakażeniem HIV.
  Autorzy: Rogowska-Szadkowska Dorota
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.27-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  70/82

  Tytuł oryginału: Profilaktyka zakażeń oportunistycznych u osób zakażonych HIV.
  Autorzy: Podlasin Regina B.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.37-39, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  71/82

  Tytuł oryginału: Opieka nad osobą HIV(+) uzależnioną od dożylnych środków odurzających.
  Autorzy: Cholewińska Grażyna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.40-45, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  72/82

  Tytuł oryginału: Rekomendacje dotyczące leczenia antyretrowirusowego.
  Autorzy: Horban Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.50-59, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/82

  Tytuł oryginału: Badania oporności HIV na leki antyretrowirusowe.
  Autorzy: Leszczyszyn-Pynka Magdalena
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.60-62
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/82

  Tytuł oryginału: Profilaktyka poekspozycyjna.
  Autorzy: Rogowska-Szadkowska Dorota
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.63-68, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  75/82

  Tytuł oryginału: Wiedza żołnierzy na temat AIDS jako wskaźnik zagrożenia zakażeniem.
  Tytuł angielski: Soldiers' knowledge about AIDS as an indicator of infection risk.
  Autorzy: Pfeffer Michał
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.471-474, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakładając, że stopień zagrożenia AIDS jest istotnie związany z poziomem wiedzy na temat choroby, postanowiono sprawdzić wiadomości żołnierzy służby zasadniczej w tym zakresie. Badanie przeprowadzono dwukrotnie, w odstępie 5 lat, na terenie tych samych jednostek wojskowych. W 1993 roku ankietowano 758 żołnierzy (grupa I), w 1998 - 510 (grupa II). Poziom wiedzy obu grup na temat HIV/AIDS okazał się zróżnicowany: 10 żołnierzy z grupy II uzyskało bardzo niskie noty - do 20 pkt. na 46 możliwych, w grupie I takich osób nie było. Jednocześnie, 57 respondentów z grupy drugiej (11 proc.) uzyskało maksymalne noty, w grupie I było ich 17 (2,2 proc.). Więcej o AIDS wiedzą mężczyźni lepiej wykształceni, mieszkający w mieście wojewódzkim, będący w gorszej sytuacji materialnej, silniej eksponowani na media, niewierzący oraz osobiście znający zakażonego. Zasób informacji na temat najbardziej popularnych i zarazem najprostszych metod zapobiegania HIV (i innym chorobom przenoszonym drogą płciową) wydaje się dostateczny. Stosowanie prezerwatyw, wspóżycie z jednym partnerem deklaruje większość badanych. Należy stwierdzić, że wiedza żołnierzy na temat AIDS jest niewielka i chaotyczna. Nieco większy zasób wiedzy respondetów z grupy II był przypuszczalnie efektem nauki szkolnej, której program uzupełniono o elementy wychowanie seksualnego. Nie uzyskano potwierdzenia tezy, że wiedzy żołnierzy po roku służby jest większa od wiedzy poborowych.

  Streszczenie angielskie: A study of the knowledge about AIDS was conducted in soldiers in obligatory military service, basing on the assumption that AIDS ifnection risk is related to the level of knowledge about the disease. The study was conducted twice within 5 years (in 1993 and 1998) in the same soldiers. Group I, examined in 1993, consisted of 758 soldiers, while Group II, investigated in 1998 - 510. The level of knowledge of HIV/AIDS was varied: 10 respondents from Group II showed very poor knowledge - 10 soldiers had less than 20 points on a 46-point scale; in Group I, there was no such results. At the same time, 57 soldiers (11 p.c.) from Group I achieved the maximum result, i.e. 46 points (there were 17 such soldiers in Group I - 2.2 p.c.). Men who are better educated, living in privince capitals, in a worse material condition, more exposed to mass media, irreligious, and personally knowing an infected person, know more about AIDS. The scope of knowledge concerning the most popular, and at the same time, the simplest methods of protection against HIV (also against other sexually transmitted diseases) seems to be sufficient. Most respondents declare that they use condoms and have sex with one partner. The study shows that in soldiers, the knowledge about AIDS is poor and chaotic. A slightly better knowledge was observed in Group II, and it was probably and effect of school education supplemented with elements of sexual eduaction. The hypothesis that in soldiers after one year of service, the knowledge would be greater than that in new recruits, was not confirmed.


  76/82

  Tytuł oryginału: Psycho-social problems of HIV carriers.
  Tytuł polski: Problemy psychospołeczne osób zakażonych HIV.
  Autorzy: Borzęcki Andrzej, Sałaga-Pylak Monika, Święs Zofia, Jaskułowska Liliana, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.564-568, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nosicielstwo HIV i AIDS generuje wiele problemów nie tylko natury medycznej, ale także psychologicznej, społecznej i prawnej. Celem pracy była ocena wybranych problemów psychospołecznych wśród nosicieli HIV. Metodą badawczą był kwestionariusz. Badaniami objęto grupę 60 osób - nosicieli HIV. Uzyskane wyniki potwierdziły mnogość problemów, z którymi borykają się nie tylko nosiciele, ale także ich rodziny, a także konieczność edukacji społecznej w tej dziedzinie.

  Streszczenie angielskie: HIV carrier state and AIDS generate multiple medical, psychological, social and legal problems. The aim of the work was to evaluate selected psycho-social problems among HIV carriers. The examination method was a questionnaire. We interviewed 60 HIV carriers. The results obtained confirmed the existence of the problems affecting the carriers and their families. It creates need for social education in this field.


  77/82

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.62-63 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50(11) : 1-52
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • medycyna pracy
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  78/82

  Tytuł oryginału: Świadomość zagrożeń HIV/AIDS u młodzieży wiejskiej południowego Podlasia w porównaniu z populacją ogólnopolską.
  Tytuł angielski: Awareness of HIV/AIDS hazards in the youth from Southern Podlasie compared with the state of knowledge in the general population of Poland.
  Autorzy: Huk-Wielczuk Elżbieta B.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.120-127, il., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Południowe Podlasie jest rejonem specyficznym pod względem zagrożeń HIV/AIDS ze względu na położenie geograficzne (strefa przygraniczna), jak i problemy społeczne (wysokie bezrobocie). Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy młodzieży wiejskiej na temat czynników ryzyka, dróg szerzenia się, metod zapobiegania zakażeniu HIV (human immunodeficiency virus) oraz kliniki AIDS (autoimmue deficiency syndrome). Badaniami objęto 405 uczniów w wieku 15-17 lat (w tym 197 chłopców i 208 dziewcząt) uczęszczających do wybranych szkół wiejskich na terenie Południowego Podlasia. Metodą badawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety nt. "Wiedza i przekonania o HIV/AIDS" pochodzącej z międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (HBSC - kierownik badań w Polsce prof. dr hab. med. B. Woynarowska). Przeprowadzone badania wykazały, że wiedza młodzieży wiejskiej o HIV/AIDS jest bardzo zróżnicowana. Nadal istnieje wiele błędnych opinii dotyczących dróg zakażenia HIV. Mimo znacznej znajomości sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV, wśród respondentów odnotowano niski poziom świadomości odnośnie do leczenia AIDS. Porównując uzyskane wyniki z badaniami przeprowadzonymi na populacji ogólnopolskiej, zaobserwowano różnice w prawidłowych odpowiedziach na szereg pytań, na niekorzyść młodzieży wiejskiej. Przed szkołą, rodzicami oraz mediami stoi obowiązek dostarczenia rzetelnej wiedzy na temat HIV/AIDS. Tylko systematyczne monitorowanie wiedzy w tym zakresie może ustrzec przed lekceważeniem choroby i wynikającymi z zakażenia niebezpieczeństwami.

  Streszczenie angielskie: Southern Podlasie is a specific region as regards HIV/AIDS hazard for its geographical position (border zone) as well as social problems (high level of unemployment). The aim of the research was to find out the level of knowledge of rural youth on the subject of risk factors and ways of spreading HIV as well as AIDS clinic. 405 students aged 15-17 (197 males and 208 females) that attend chosen rural schools on the territory of Southern Podlasie were questioned. The method of diagnostic poll was employed in the research using the questionnaire "HIV/AIDS knowledge and beliefs" from international studies on school youth health preservation (HBSC) - the supervisor of the project in Poland is professor B. Woynarowska). The research has shown different level of knowledge of rural youth on the subject of HIV/AIDS. There were still many false opinions among the people questioned about the ways of HIV infection. Despite considerable knowledge about the ways of reducing the risk of HIV infection, there was low level of knowledge concerning AIDS treatment compared with the results of nationwide survey, there were fewer correct answers in our study group. It is the duty of schools, parents nd mass media to provide the youth with relevant information on the subject of HIV/AIDS. Only systematic education in this domain can protect the infected persons and their partners or children against the consequences of ignoring the disease.


  79/82

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażenia wirusem HIV-1 i HIV-2 wśród pacjentów szpitala misyjnego w Rafai, w Republice Środkowoafrykańskiej.
  Tytuł angielski: The incidence of HIV-1 and HIV-2 infections in patients of the Rifai mission hospital, Central African Republic.
  Autorzy: Drews Michał, Musiał Mikołaj, Banasiewicz Tomasz, Pyda Przemysław, Wierzbicki Tomasz, Meissner Wiktor, Smoliński Szymon, Głyda Michał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.310-113, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Dane dotyczące częstości występowania wirusa VIV-1 i HIV-2 w Republice Środkowoafrykańskiej są niepełne i ograniczone do stolicy tego kraju. Całkowity odsetek nosicieli wirusa HIV ocenia się na ok. 14 proc., co jest wartością zbliżoną do krajów leżących w pasie Afryki Równikowej. Metodyka. Badania prowadzono w marcu i kwietniu 2002 roku w Republice Środkowoafrykańskiej, w leżącej na wschodzie kraju prowincji Bangassu, w okręgu Rafai. Badania przeprowadzono u 385 osób (232 kobiety i 153 mężczyzn), średnia wieku badanych wynosiła 32,2 lata. Oznaczenia wykonywano przy użyciu analizatora mini Vidas firmy Biomerieux. Używano testu VIDAS HIV DOU (HIV 4) umożliwiającego łączne wykrywanie antygenu p24 wirusa HIV1, immunoglobulin G (IgG) anty-HIV1 i anty-HIV2 w ludzkiej surowicy lub osoczu. Wyniki. W badanej grupie uzyskano dodatni wynik testu u 27 chorych (7 proc. przebadanej populacji). U chorych z wynikiem dodatnim powtarzano badanie pobierając nową próbkę krwi. Wyniki drugiego badania pokrywały się u wszystkich badanych z wynikami pierwszego. Wnioski. Odsetek zakażeń HIV uzyskany w prowadzonych przez nas badaniach jest niższy ponad dwukrotnie od danych epidemiologicznych dla tego regionu Afryki (14-20 proc.). Może to być spowodowane brakiem przemysłu i związanych z tym ruchów migracyjnych ludności oraz sporadycznym występowanie zjawiska prostytucji. Celowym wydaje się jak najszybsze podjęcie działań profilaktycznych w celu niedopuszczenia do wzrostu odsetka ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Data on the incidence and prevalence of HIV-1 and HIV-2 infections in the Central African Republic are incomplete and are limited to the capital of that country. The overall incidence of HIV carriers in the population of the Central African Republic is estimated to be 14 p.c., which is similar to that in other countries of equatorial Africa. Methods. The study was carried out i March and April 2002 in the Central African Republic, in its eastern province of Bangassu, in the Rafai district. Of the 385 individuals studied, 232 were women and 153 were man, with a mean age of 32.2 years. HIV tests were performed using the miniVidas, Biomerieux analyser. The VIDAS HIV DUO (HIV 4) test was used for the detection of HIV-1 antigen p24, immunoglobulin G anti-HIV1 and anti-HIV-2 in human plasma or serum. Results. There were 27 (7 p.c.) HIV positive individuals detected in the group studied. All positive individuals had the test repeated, on another blood sample, to confirm their status and the accuracy of the assay. The results of the second test matched the first in all the cases Conclusion. The incidence of HIV infection, according to the results of our study, is less than half the published epidemiologic data for this part of Africa (14-20 p.c.). This discrepancy may be attributed to the lack of any industry related migration of people and also to minimal prostitution in this rural district. It would seem most appropriate immediately to undertake prophylactic ...


  80/82

  Tytuł oryginału: Co nowego w badaniach nad zakażeniem HIV/AIDS. Wrażenia z XIV Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Barcelonie.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Inglot Małgorzata, Rymer Weronika, Szymczak Aleksandra, Zalewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.65-70, bibliogr. 5 poz. - 14 Międzynarodowa Konferencja nt. AIDS Barcelona 07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Kolejna już XIV Międzynarodowa Konferencja na temat AIDS, która odbyła się w lipcu br. w Barcelonie, nie przyniosła naukowych rewelacji, ale uświadomiła uczestnikom, a zapewne także i społeczeństwu świata, że AIDS przestał już być tylko problemem medycznym, ale stał się także politycznym, społecznym i ekonomicznym.


  81/82

  Tytuł oryginału: Próba oceny postaw personelu medycznego placówek niezakaźnych wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł angielski: An attempt to assess the attitudes of the medical staff in noninfectious disease institutions towards the patients with HIV and AIDS.
  Autorzy: Kołodziej Wiesława
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.274-278, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem HIV, w konsekwencji chorych na AIDS, zmusza do szukania takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Pacjenci seropozytywni stawiają personel przed wieloma trudnymi zadaniami. Z jednej strony lęk przed możliwością zakażenia, z drugiej podstawowe zasady etyki i deontologii zawodu lekarza i pielęgniarki, nakazujące zapewnienie opieki medycznej każdemu człowiekowi. Celem pracy jest określenie postaw personelu medycznego wobec osób zakażonych wirusem HIV w placówkach o profilu niezakaźnym. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta autorska skierowana do personelu medycznego a technikami uzupełniającymi: obserwacja i wywiady z chorymi na AIDS. Badanie przeprowadzono w pięciu miastach Polski południowej, w większości na terenie Śląska. Z uzyskanego materiału badawczego (53 ankiety, 30 wywiadów, oraz wyniki rocznej obserwacji uczestniczącej) wynika, że: Kontakty zawodowe z osobą seropozytywną wzbudzają silne emocje o podłożu lękowym. Ponad połowa ankietowanych uważa, że osoby chore na AIDS powinny być izolowane w przygotowanych w tym celu oddziałach specjalistycznych. Tylko 7 proc. personelu medycznego uczestniczyło w kursach specjalistycznych dotyczących tematu HIV/AIDS a 92 proc. zdobywa wiedzę przez samokształcenie. Aż 51 proc. badanych uznano, że wyposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt ochronny dla personelu jest niewystarczające, złe. Ponad 90 proc. badanych ...

  Streszczenie angielskie: The growing number of HIV infected people and, as a consequence, those with AIDS, urges one to seek solutions that will be satisfactory for both the patient and the medical staff, to whom HIV positive patients are a cause of numerous, difficult dilemmas. On the one hand, there is the fear of being infected, but on the other hand the basic ethical rules of the caring and nursing profession oblige everyone to provide each patient with medical care. The aim of this work is to determine the attitude of medical staff from noninfectious institutions towards the HIV infected. The main research tool was the author's survey carried out among the medical staff of various hospitals. Observations and interviews with the ill were supplementary tools. The survey was conducted in five cities of southern Poland, mostly from the area of Silesia. The conclusion drawn from the obtained materials (53 surveys, 30 interviews, and one year participant observation) are as follow: - Professional contacts with a person seropositive for HIV arouse strong, mostly fearful emotions. Over a half of respondents think that patients with AIDS ought to be separated in wards specially prepared for that purpose. Only bout 7 p.c. of the medical staff have taken part in special courses on HIV/AIDS and 92 p.c. learned about the disease themselves. As many as 51 p.c. of the surveyed claimed that hospital wards are not sufficiently equipped with protective clothing for the staff. Over 90 p.c. of the ...


  82/82

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne (2001) wytyczne Centers for Disease Control and Prevention].
  Autorzy: Juszczyk Jacek
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (5/6) s.34-35 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50(RR-11) : 1-52
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • medycyna pracy
 • aIDS
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  stosując format: